Fylkesmannen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Telemark"

Transkript

1 Fylkesmannen i Telemark Foto: Fotolia Tiltaksplan 2015 Fylkesmannsembetet er tillagt forskjellige oppgaver og roller. Utdanningsdelen av Utdannings- og vergemålsavdelingen har oppgaver primært overfor virksomheter etter barnehage- og opplæringslova. Tiltaksplanen 2015 er en oversikt over de tiltaka Fylkesmannen i Telemark har planlagt for dette området. 1

2 Innhold 1 TILTAK FOR Å LØSE EMBETSOPPDRAGET FORVALTNINGSOPPGAVER BARNEHAGEN OG GRUNNOPPLÆRINGEN Tilsyn (resultatområde 31.1) Klagesaksbehandling (resultatområde 31.2) Statistikk og kvalitetsvurdering (resultatområde 31.3) Informasjon, veiledning og kunnskapsinnhenting (resultatområde 31.4) Eksamen og prøvefeltet (res.område 31.5) Barn og unge tidlig innsats, spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og økt gjennomføring (resultatområde 31.6) Tilskuddsforvaltning (resultatområde 31.7) OPPGAVER FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGEN OG GRUNNOPPLÆRINGEN Kompetanseutvikling og rekruttering (resultatområde 32.2) Urfolk og nasjonale minoriteter (resultatområde 32.6).32 2

3 1 Tiltak for å løse embetsoppdraget 2015 Prioriterte områder/oppdrag i 2015 Fylkesmannen skal føre tilsyn med og gi veiledning til skoleeiere og kommunen som barnehagemyndighet for å sikre at de utfører sine lovpålagte oppgaver og styrker forståelsen av regelverket, jf. resultatområdene 31.1 og gjennomføre tiltak for økt kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen med særlig vekt på kompetanseutvikling i tråd med nasjonale satsninger på området, jf. resultatområde Forvaltningsoppgaver barnehagen og grunnopplæringen - (resultatområde 31) Innenfor barnehageområdet fører Fylkesmannen tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten fører tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager. Innenfor grunnopplæringen fører Fylkesmannen tilsyn med kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere. Sentralt initierte tilsyn skal prioriteres og gjennomføres etter gjeldende metodehåndbok og instruks. Sentralt initierte tilsyn skal prioriteres foran lokalt initierte tilsyn. Hendelsesbaserte tilsyn skal prioriteres foran andre lokalt initierte tilsyn. Fylkesmannen må ha tilstrekkelig juridisk og pedagogisk kompetanse for å sikre høy kvalitet i tilsynsarbeidet Tilsyn (resultatområde 31.1) Oppdrag Målsettinger Fylkesmannens tilsyn skal bidra til bedre regelverketterlevelse i barnehagesektoren og i grunnopplæringssektoren. Oppgaver : Fylkesmannen skal i henhold til aktivitetskravene føre tilsyn med at kommunene som barnehagemyndighet utfører de oppgaver de er pålagt etter barnehageloven med tilhørende forskrifter i henhold til aktivitetskravene føre tilsyn med kommuner og fylkeskommuner og andre som driver opplæring etter opplæringslova med tilhørende forskrifter formidle resultater fra tilsyn for å øke regelverketterlevelsen publisere endelige tilsynsrapporter på fylkesmannen.no senest en måned etter utsending varsle direktoratet om risikoområder på privatskolefeltet i tråd med retningslinjene Resultatkrav : Fylkesmannen har gjennomført tilsynsaktiviteten i henhold til aktivitetskrav for det enkelte embete gjennomført alle tilsyn etter gjeldende metodehåndbok og instruks 3

4 Oppgave Tilsyn etter barnehagelov Tilsynsmetode Barnehageloven 8 jf. 16, 17 og 18 og forskrift om pedagogisk bemanning Styrer og barnehagens øvrige personale. Kommunen som barnehagemyndighet. Stedlig tilsyn. Januar Skien kommune. November Nome kommune. SLH BAR Oppgave Tilsyn etter barnehagelov Tilsynsmetode Barnehageloven 8 jf. 16 Kommunens virkemidler til å påse regelverksetterlevelse i barnehagene. Kommunen som barnehagemyndighet. Stedlig tilsyn. April Hjartdal kommune. September Fyresdal kommune. SLH Tiltak Felles nasjonalt tilsyn Tilsynsmetode Elevens utbytte av opplæringen (fellesdelen), samt forvaltningstilsyn (2) og skolebasert (1) vurdering. Rådmann, skolefaglig ansvarlig, rektor og lærere i fire utvalgte kommuner. Fire stedlige tilsyn, tre skriftlige: Porsgrunn (fellesdel), Siljan (fellesdel+skolebasert vurdering), Drangedal (fellesdel + forvaltning) og Kragerø (skriftlig forvaltningstilsyn). Stedlig og skriftlig tilsyn. April Siljan kommune. Mai Kragerø kommune. September Porsgrunn kommune. November Drangedal kommune. HLI BMO BAR SLH LTG 4

5 Tiltak Risikoområder på privatskolefeltet Holde seg oppdatert på privatskolefeltet og varsle Utdanningsdirektoratet om eventuelle risikoområder på eget skjema. Privatskolene i fylket. Alle Tiltak Skriftlig tilsyn Vedtaksplikt og varslingsplikt oppll. 9a-3, 9a-4 og Bø, Fyresdal, Kragerø og Vinje kommuner. RFL SLH Tiltak Risiko- og vesentlighetsvurderinger Tilsyn hendelse- / risikobasert Fortløpende vurdere tilsynsvirksomhet eller annen oppfølging. og tilsynsobjekt bestemmes på bakgrunn av klager / henvendelser, mediaoppslag m.m. Hendelser registreres i egen database. Kommunene. Det er planlagt totalt 4 poeng på hendelsesbaserte tilsyn på opplæringsområdet. Dette ligger som blanke tilsyn, som må gjøres etter fortløpende vurderinger gjennom året. Alle HLI Ellers skal avdelingen bistå Sosial- og helseavdelingen i tilsyn etter introduksjonsloven. Det er et embetsoppdrag etter resultatområde 47.5 : Tiltak Felles nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Samarbeid Om introduksjonstilbudet er helårlig og på full tid. Følge opp tidligere tilsyn Sosial- og helseavdelingen Utvalgte kommuner. Våren 2015/ høst 2015 Sosial- og helseavdelingen i samarbeid med UVA. (ITE) (MHB) BAR 5

6 1.1.2 Klagesaksbehandling (resultatområde 31.2) Fylkesmannen må ha tilstrekkelig juridisk kompetanse for å sikre god kvalitet i klagesaksbehandlingen. Krav til saksbehandlingstid skal overholdes. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannens klagesaksbehandling skal bidra til bedre regelverksetterlevelse i barnehagesektoren og i grunnopplæringssektoren. Oppgaver : Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter barnehageloven, opplæringslova, privatskolelova og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter, jf. forvaltningsloven behandle klager vedrørende spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder, jfr. 2-6 tredje ledd og 5-7 i opplæringslova sørge for at klagebehandling blir gjennomført ved sentral sensur, jf. resultatområde 31.5 Resultatkrav : Fylkesmannen har behandlet klagesaker innen tre måneder Før opplæringspliktig alder Tiltak Klage over Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp Opplæringslova 5-7. SLH/HLI Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring Opplæringslova 2-6. BMO Barnehager Tiltak Klage over kommunale vedtak Godkjenning av barnehage - Barnehageloven 10 Familiebarnehager - Barnehageloven 11 Tilsyn - Barnehageloven 16 Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd - Barnehageloven 14 Foreldrebetaling - Barnehageloven 15 Midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder - Barnehageloven 17 og 18 Pedagogisk bemanning - Barnehageloven 18 SLH/HLI SLH/HLI /RFL SLH/HLI Grunnskolen Tiltak Klage over Enkeltvedtak om spesialundervisning Opplæringslova 5-1. SLH/HLI BMO Karaktersetting/vurdering - Forskrift til Opplæringslova kap. 5. SLH/HLI Enkeltvedtak om skoleskyss Opplæringslova 7-1. SLH/HLI Klagesaksbehandling etter Opplæringslova kap. 9 A. HLI/ SLH Andre enkeltvedtak etter Opplæringslova. HLI/SLH 6

7 Videregående opplæring Tiltak Klage over Enkeltvedtak om inntak på særskilt grunnlag Opplæringslova 3-1. Enkeltvedtak om tap av retten til videregående opplæring HLI/SLH Opplæringslova 3-8 og 4-6. Klagesaksbehandling etter Opplæringslova kap. 9 A. HLI/SLH Opplæring i inntil 2 år ekstra Opplæringslova 3-1, 5. ledd. Inntak til et særskilt prioritert Vg1 på grunnlag av sakkyndig vurdering Opplæringslova 3-3. HLI/SLH Opplæring for voksne Tiltak Klage over Enkeltvedtak om rett til grunnskole- og videregående opplæring Opplæringslova 4A-1 og 4A-3. SLH/HLI/ BMO Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning Opplæringslova 4A-2. Privatskoler Tiltak Klage over Enkeltvedtak som gjelder inntak og bortvisning av elever HLI/SLH Privatskolelova 3-1, 3-3 og Enkeltvedtak om spesialundervisning Privatskolelova 3-6. SLH/HLI/ BMO Enkeltvedtak om skoleskyss Privatskolelova 3-7. HLI/SLH Klagesaksbehandling etter Opplæringslova kap. 9 A. HLI/SLH Karaktersetting/vurdering - Forskrift til Opplæringslova kap. 5. SLH/HLI 7

8 1.1.3 Statistikk og kvalitetsvurdering (resultatområde 31.3) Fylkesmannen skal ha kompetanse på innhold og funksjonalitet i Skoleporten, GSI, BASIL og Utdanningsdirektoratets nye statistikkportal. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal bidra til å sikre god kvalitet på innsamlede data i BASIL og GSI. Oppgaver : Fylkesmannen skal følge opp at barnehagemyndighetene påser at alle barnehager leverer årsmeldingsskjemaet i BASIL innen fristen, samt kvalitetssikre de innrapporterte dataene følge opp at kommunen fyller ut det nye skjemaet for kommunen sentralt i BASIL innen fristen, samt kvalitetssikre de innrapporterte dataene veilede barnehagemyndighetene under datainnsamlingen av årsmeldingsskjemaet og det nye skjemaet for kommunen sentralt følge opp at barnehagemyndighetene påser at alle ikke-kommunale barnehager leverer resultatregnskapsskjema i BASIL innen fristen, samt at barnehagemyndigheten kvalitetssikrer de innrapporterte dataene bidra til at barnehager og kommuner kan bruke UBAS til å få tilgang til BASIL når denne funksjonaliteten er implementert i BASIL delta i årlig evaluering av BASIL-skjemaene veilede om praktisk bruk av Statistikkportalen og Barnehagefakta.no, samt tilby brukerstøttefunksjon for barnehageeiere følge opp at alle skoler og skoleeiere rapporterer data i grunnskoleskjemaet, voksenopplæringsskjemaet og kulturskoleskjemaet i GSI innen fristen. Dette inkluderer private skoler som driver grunnskoleundervisning for elever i skolepliktig alder og SFO som drives etter avtale med kommunen. kvalitetssikre innrapporterte data i GSI og veilede skoleeierne under innsamlingen av data i GSI delta i årlig evaluering av GSI-skjemaene stimulere og legge til rette for at Skoleporten brukes som ledd i lokal kvalitetsvurdering i grunnopplæringen veilede om praktisk bruk av Skoleporten, samt tilby brukerstøttefunksjon for skoleeiere. Dette inkluderer veiledning i bruk av tilstandsrapporten, ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen og skoleeieranalysen. veilede om praktisk bruk av Statistikkportalen, samt tilby brukerstøttefunksjon for skoleeiere. gi brukertilgang til skoleeiere i Skoleporten, GSI og Statistikkportalen gjennom UBAS Resultatkrav : Fylkesmannen har gjennomført oppgavene og bidratt til et bedre datagrunnlag og bruk av dataene Tiltak Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager Årsregnskap rapporteres elektronisk i BASIL til gitt frist. Kontroll av frister. Kommunens barnehagemyndighet. August oktober

9 Tiltak Årsmeldinger barnehager Årsmelding pr rapporteres elektronisk i BASIL til gitt frist. Veiledning og kontroll. Kommunens barnehagemyndighet. Januar februar Tiltak Veiledning og oppfølging Veiledning og oppfølging i forbindelse med rapportering, årsmeldinger og årsregnskap. Barnehagemyndigheter. Tiltak Kvalitetssikre innrapporterte data i GSI Samarbeid Kommunene (kommunale grunnskoler, voksenopplæring, kulturskoler). Private grunnskoler. Kommunale og private grunnskoler, Statistisk Sentralbyrå, Utdanningsdirektoratet. 17. september: GSI-samling for nye brukere 01. oktober : Telledato for registrering. Desember: delta i evaluering av GSI. LTG RFL Tiltak Gi brukertilgang til skoleeiere i Skoleporten, GSI og Statistikkportalen gjennom UBAS Kommunene (kommunale grunnskoler, voksenopplæring, kulturskoler). Private grunnskoler. Hele året. LTG ESC RFL 9

10 Tiltak Stimulere og legge til rette for at Skoleporten brukes som ledd i lokal kvalitetsvurdering. Veilede om praktisk bruk av Skoleporten. Kommunene, fylkeskommunen og private grunn- og videregående skoler. Veiledning på kontaktmøte og gjennom året. LTG Tiltak Veilede om praktisk bruk av Statistikkportalen samt tilby brukerstøttefunksjon for skoleeiere. Kommunene, fylkeskommunen og private grunn- og videregående skoler. Veiledning gjennom året. LTG 10

11 1.1.4 Informasjon, veiledning og kunnskapsinnhenting (resultatområde 31.4) Fylkesmannen skal informere og veilede lokal barnehagemyndighet, barnehageeiere, skoleeiere, allmenhet og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken. Dette er en høyt prioritert oppgave. Embetet må ha tilstrekkelig juridisk kompetanse for å sikre høy kvalitet på informasjons- og veiledningsarbeidet på regelveksområdet. Informasjon, veiledning og kunnskapsinnhenting er oppgaver som generelt gjelder alle områdene i embetsoppdraget. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal være tilgjengelig og arbeide systematisk og proaktivt med informasjon. Informasjons- og veiledningsarbeidet skal tilpasses lokale behov. Fylkesmannens kommunikasjon mot barnehagesektoren og grunnopplæringssektoren skal være tydelig, målrettet og effektiv. Oppgaver : Fylkesmannen skal gi informasjon og veiledning om regelverket i barnehagen og grunnopplæringen gi informasjon og veiledning til fylkeskommunene om krav til opplæring i bedrift gi informasjon og veiledning om saksbehandling etter forvaltningsloven, herunder om kravene til enkeltvedtak sikre et godt kunnskapsgrunnlag for informasjon og veiledning og videreformidle til Utdanningsdirektoratet kunnskap om effekter av statlig politikk fra barnehagesektoren og grunnopplæringssektoren informere om statlige strategier og tiltak innen kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagen og grunnopplæringen bistå Utdanningsdirektoratet i forbindelse med bl.a. nominasjoner, regionale konferanser og høringskonferanser, samt bistå VOX i arbeidet med etterutdanningskurs for lærere i grunnskoleopplæring for voksne medvirke til at tilbakemeldinger fra kommunene og innbyggerne om statlig politikk videreformidles til Utdanningsdirektoratet formidle vurderinger av resultater og effekter av egne tiltak til Utdanningsdirektoratet Resultatkrav : Fylkesmannen har gjennomført oppgavene og bidratt til god informasjon og veiledning tilpasset behovet i sektorene og i samsvar med målsettingen Tiltak Løpende informasjon og veiledning om aktuelle saker Fylkesmannens nettside er Utdannings- og vergemålsavdelingens viktigste kanal for informasjon utad. I tillegg fungerer den som en veiledning ut fra direkte henvendelser. Kommunene, elever, foresatte, ansatte i skolesektoren og allmennheten. Alle 11

12 Tiltak Informasjon og veiledning Barnehageloven, opplæringslova og forskrifter. Kommuner barnehageeiere - barnehagemyndighet. SLH HLI Tiltak Regelverkssamling Barnehageloven 8,16 og 4 Barnehagemyndigheten Høst 2015 SLH Tiltak Informasjon og veiledning Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommuner med private ikke-kommunale barnehager. Møte med kommunene minimum èn gang i SLH Tiltak Informasjon og veiledning Kvalitet og kompetanse i barnehagesektoren. Barnehagemyndighetene Kontaktmøte 17. mars SLH Tiltak Informasjon og veiledning Statlige strategier og tiltak innen kvalitets- og kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Skoleledere og skoleeiere. Kontaktmøte 08. april og desember SNF JFU 12

13 Tiltak Informasjon og veiledning om regelverk og krav til saksbehandling og enkeltvedtak Spesialundervisningen 5-1 og spesialpedagogisk hjelp 5-7. Kommunene og fylkeskommunen etter risikovurdering eller forespørsel. BMO SLH Tiltak Nominering til Dronning Sonjas skolepris Jubileumsår 10 år. Oppmuntre til å nominere skoler. Nominere kandidater til Dronning Sonjas skolepris for inkludering og likeverd. Skoleeiere - også organisasjoner. Tidlig vår og innen 20. august. BAR Tiltak Etterutdanningskurs for ledere og lærere i Voksenopplæringen Bistå VOX i arbeidet med etterutdanningskurs og ta del i deres regionale og sentrale samlinger. Ledere og lærere i Voksenopplæringen i Telemark. Fylkesmannen i samarbeid med ledernettverket i fylket november BAR JFU 13

14 Tiltak Rekruttering av videregående skoler til "Forsøk med Navveileder i videregående skole" Fylkesmannen skal gi forslag til Utdanningsdirektoratet om aktuelle videregående skoler til å bli med i «Forsøk med Nav-veileder i videregående skole» (jfr oppdragsbrev fra KD til Udir). I utvelgelsen av aktuelle skoler skal det tas utgangspunkt i de nedenforstående kriterier: Antall elever: ønskelig med mer enn 500 elever. Skoleslag fortrinnsvis yrkesfaglig studieretning. Betydelig frafallsproblematikk og stort fravær hos enkelte elever Arbeider aktivt med frafall eller har et ønske om å ta tak i oppgaven. Rektor og skolen bør ha erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid. Skolen samarbeider med eksterne hjelpere. Organisert team på skolen (rådgiver/ot/ppt/helse) som jobber med frafall. Telemark fylkeskommune. Innen 02. mars. LTG JFU 14

15 1.1.5 Eksamen og prøvefeltet (res.område 31.5) Embetene skal veilede skoler i arbeidet med prøver og eksamen. Fylkesmannen har ansvaret for gjennomføringen av den sentrale sensuren på eksamen. Dette innebærer oppnevning av sensorer, sensorskolering, fellessensur og klagebehandling. På prøvefeltet skal Fylkesmannen veilede skoler i alle prøvetyper (nasjonale prøver, kartleggingsprøver, læringsstøttende prøver og karakterstøttende prøver). På nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver skal Fylkesmannen sørge for at gjennomføringen er i tråd med forskrift og retningslinjer. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal ha god kvalitet og holde fastsatte frister i sitt arbeid med eksamen og prøver. Oppgaver : Fylkesmannen skal se til at gjennomføring av eksamen, nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver skjer etter forskrift til opplæringslova og gjeldende retningslinjer melde endringer i ansvarsfordelingen mellom embetene på eksamensområdet innen 01. februar hvert år til Utdanningsdirektoratet, for registrering i PAS rettkjenne vitnemål fra videregående skoler i Norge når vitnemålet skal brukes som dokument i utlandet Fylkesmannen skal i forbindelse med PAS og PGS følge opp skolenes, skoleeiernes og sensorenes bruk av prøveadministrasjonssystemet PAS og prøvegjennomføringssystemet PGS: - brukeradministrasjon (tildele tilgang og brukerroller til skoleeiere og sensorer) - iverksette nødvendige opplæringstiltak - følge opp registreringsarbeidet (registrering av fagpersoner, påmelding av kandidater, registrering av resultater m.v.) - gi brukerstøtte og veiledning - motta og videreformidle eventuelle feilmeldinger til Utdanningsdirektoratet - følge opp overgangen til IKT-basert eksamensgjennomføring. Fylkesmannen skal i forbindelse med nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver se til at nasjonale prøver blir gjennomført i fylket etter gjeldende retningslinjer, herunder særlig: - se til at skoleeier har rutiner for å følge opp skolene slik at alle elever på trinnet blir påmeldt alle aktuelle prøver - se til at skoleeier følger opp og undersøker elever i kategorien manglende resultater for å finne ut hvorfor de har havnet i denne kategorien - se til at skoleeier setter inn tiltak overfor skoler med høy andel elever som ikke deltar følge opp skoleeier vedrørende deltakelse og fritak fra nasjonale prøver, herunder utferdigelse av enkeltvedtak og registrering av riktig status i PAS. se til at de obligatoriske kartleggingsprøvene blir gjennomført i fylket etter gjeldende retningslinjer, herunder særlig: - se til at skoleeier har rutiner for å følge opp skolene slik at elever under bekymringsgrensen blir fulgt opp med tiltak Veilede skoler og skoleeiere i gjennomføringen av frivillige prøver (frivillige kartleggingsprøver, læringsstøttende prøver og karakterstøttende prøver). Fylkesmannen skal i forbindelse med sentralt gitt eksamen i grunnskolen og eksamen i grunnskoleopplæring for voksne koordinere sensur for sentralt gitt eksamen i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne (etter gjeldende ansvarsfordeling), dvs. - rekruttere, oppnevne og skolere sensorer i hver region - arrangere sensorskolering 15

16 - oppnevne eventuelle oppmenn - arrangere fellessensur i hver region gjennomføre klagebehandlingen i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne, jf. resultatområde 31.2 og gjeldende ansvarsfordeling utbetale utgifter knyttet til sensur og klagebehandling Fylkesmannen skal i forbindelse med sentralt gitt eksamen i videregående opplæring koordinere sensur for sentralt gitt eksamen i videregående opplæring seks embeter har særskilt ansvar ved gjennomføring av sensuren og utbetaling av utgifter. Disse embetene er Oslo og Akershus, Buskerud, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Troms. Alle embetene skal i samarbeid med disse seks embetene bidra til oppgaveløsning etter ansvarlig embetes anvisning. Disse seks embetene har ansvaret for å: - rekruttere og oppnevne sensorer i hver region - arrangere sensorskolering - oppnevne eventuelle oppmenn - arrangere fellessensur i hver region gjennomføre klagebehandlingen, jf. resultatområde Disse embetene har særskilt ansvar for klagebehandling etter vår- og høsteksamen. utbetale utgifter knyttet til sensur og klagebehandling Resultatkrav : Fylkesmannen har fulgt opp avvik eller indikasjoner på avvik ved eksamen, nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver Tiltak Følge opp skolenes, skoleeiernes og sensorenes bruk av prøveadministrasjonssystemet PAS og prøvegjennomføringsprogrammet PGS, herunder opplæring i PAS 2 Skoleeiere (kommuner, fylkeskommunen og private skoler) og sensorer. Hele året. Opplæring i PAS2 blir sannsynligvis høsten LTG ESC RFL Tiltak Utbetale utgifter knyttet til sensur og klagebehandling Sensorer Mars-juni. LTG ESC 16

17 Tiltak Koordinere og organisere sensur for sentralt gitt eksamen i norsk for grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne: - rekruttere og oppnevne sensorer - arrangere sensorskolering - oppnevne oppmenn - arrangere fellessensur Kommunene (grunnskolen og grunnskoleopplæring for voksne) og private grunnskoler. Sensorer for skriftlig sentralt gitt eksamen i grunnskolen i Telemark, Buskerud og Vestfold. Innen 1. mars: Skolene registrerer fagpersoner. Innen 1. mars: Skolene melder på kandidater til eksamen. Innen 15. april: Fylkesmannen oppnevner sensorer mai: Avvikling av sentralt gitt eksamen i grunnskolen og grunnskoleopplæring for voksne jfr eksamensplan på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 2. juni: Sensorskolering i norskfag for oppnevnte sensorer. (Sensorer i matematikk skoleres i Buskerud, og sensorer i engelsk skoleres i Vestfold- Obs egne datoer). 17. juni 2014: Fellessensur eksamen grunnskole BTV-området. LTG ESC RFL Tiltak Fellessensur høst- og våreksamen i videregående opplæring Fylkeskommunen og private videregående skoler. Innen 1. mars: Skolene melder på kandidater til våreksamen. Innen 1. oktober: Skolene melder på kandidater til høsteksamen. NB! Merk at de enkelte privatistkontorene kan ha satt egne og tidligere frister for påmelding av privatister se juni : Fellessensur våreksamen Drammen. LTG ESC 17

18 Tiltak Fylkesmannen i Telemark deltar i den nasjonale hurtigklagesensuren som Fylkesmannen i Østfold er ansvarlig for Skoleadministrasjon og sensorer i videregående opplæring. 29. juni 3. juli. LTG Tiltak Fylkesmannen i Telemark er nasjonalt ansvarlig for klagesensuren for høsteksamen i videregående opplæring i en rekke fag Skoleadministrasjon og sensorer i videregående opplæring. I tidsrommet januar-mars. ESC LTG Tiltak Se til at nasjonale prøver blir gjennomført i fylket etter gjeldende retningslinjer herunder: - se til at skoleeier har rutiner for å følge opp skolene slik at alle elever på trinnet blir påmeldt aktuelle prøver - se til at skoleeier følger opp og undersøker elever i kategorien «manglende resultater» - se til at skoleeier setter inn tiltak overfor skoler med høy andel elever som ikke deltar - følge opp skoleeier vedrørende deltakelse og fritak fra nasjonale prøver lige for nasjonale prøver i kommunene og private skoler. I tidsrommet etter oktober. LTG ESC Tiltak Se til at de obligatoriske kartleggingsprøvene blir gjennomført i fylket etter gjeldende retningslinjer herunder: - se til at skoleeier har rutiner for å følge opp skolene slik at elever under bekymringsgrensen blir fulgt lige for obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver i kommunene, fylkeskommunen og private skoler. Hele året. LTG ESC 18

19 1.1.6 Barn og unge tidlig innsats, spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og økt gjennomføring (resultatområde 31.6) Alle barn og unge skal inkluderes og oppleve mestring i barnehage og skole. For å øke gjennomføringen i videregående skole skal tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring ligge til grunn for all virksomhet i barnehage og grunnopplæring. Det er sentralt at Fylkesmannen ser sitt arbeid innenfor det spesialpedagogiske området i sammenheng med prinsippet om tidlig innsats og tilpasset opplæring. Fylkesmannen skal bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Fylkesmennene skal sikre intern samordning av arbeidet for barn og unge innad i embetet, innen fagområdene barnehage, opplæring, barnevern, helse og sosiale tjenester. Fylkesmannen skal være pådriver for at kommunene utvikler et helhetlig og samordnet tilbud til utsatte barn og unge og deres familier. Med utsatte barn og unge menes barn og unge med høy risiko for å utvikle problemer som kan lede til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og framtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv. Dette gjelder spesielt barn og unge utsatt for flere eller alvorlige risikofaktorer. Eksempler på risikofaktorer er levekårsutfordringer, sosiale problemer, helseutfordringer, vanskelig hjemmesituasjon og språkutfordringer. Barnehage og skole har et bredt samfunnsmandat hvor inkludering av hele mangfoldet av barn og unge er et overordnet prinsipp. Tilpasset opplæring skal ligge til grunn for all virksomhet i grunnopplæringen. Fylkesmannen skal gjennom sin rolle som samordningsorgan bistå kommunene med å videreutvikle og styrke kommunenes innsats på feltene barn og unge, med fokus på tverrsektoriell samhandling som bidrar til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud til utsatte barn, unge og deres familier. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal bidra til at lokal barnehagemyndighet, barnehageeiere og skoleeiere når målene om tidlig innsats, inkludering og økt gjennomføring. Herunder skal barn og unge med særskilte behov få tidlig og nødvendig hjelp til rett tid og være mest mulig tilpasset den enkelte. Innsatsen rettet mot oppfølging av utsatte barn og unge blir bedre samordnet og understøtter målet om tidlig innsats, økt gjennomføring i videregående opplæring, godt og individuelt tilpasset utdanningsløp og sosial mobilitet. Oppgaver : Fylkesmannen skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etater og fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov følge opp tiltak som er rettet mot barn og unge med særskilte behov se sine sektoroppdrag overfor utsatte barn og unge i sammenheng. Embetets aktiviteter overfor kommuner og fylkeskommunen bør koordineres slik at det bidrar til bedre samhandling og systematisk samarbeid mellom tjenestene lokalt i oppfølgingen av utsatte barn og unge. Arbeidet skal ses i sammenheng med Regjeringens mål om økt gjennomføring i videregående opplæring og etablering av et tettere samarbeid mellom barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehage, skole og NAV. Individuell plan er et virkemiddel på individ- og systemnivå. Likelydende oppdrag er gitt fra Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. 19

20 Resultatkrav : Fylkesmannen har oversikt over kommunale og fylkeskommunale tiltak og utviklingsarbeid innenfor spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, inkludert arbeidet knyttet til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) arbeidet med Fylkesmannens oppgaver på området utsatte barn og unge er organisert på en slik måte at sektoroppdragene ses i sammenheng ha gjennomført koordinert innsats mot kommuner og fylkeskommuner, særlig der det er avdekket mangelfullt samordnet tjenestetilbud for utsatte barn og unge Tiltak Opprettelse av nettverk mellom skoleeier, PPT, Statped og andre Planlegging og gjennomføring av nettverk. PPT-lederne i Telemark, kontaktperson fra Statped, skoleeiere, Fylkesmannen. Møteplan etter behov. BMO Tiltak Kvalitetsutvikling på det spesialpedagogiske feltet Ha oversikt og følge med på tiltak og utviklingsarbeid innen spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og PP-tjeneste. Kommunene og fylkeskommunen. BMO Tiltak FMs interne gruppe for samordning av sektoroppdrag for utsatte barn og unge: «Barn- og ungegruppa» Samhandling mellom tjenester, individuell plan, barnekonvensjonen og økt gjennomføring i videregående opplæring jf. mandat for gruppa. Sosial- og helseavdelingen og utdannings- og vergemålsavdelingen, kommunene og fylkeskommunen. Faste møter - siste mandag i måneden. (EGL) BMO 20

21 Tiltak FMs interne gruppe for samordning av sektoroppdrag for Utsatte barn og unge: «Barn- og ungegruppa» Tverrfaglig samarbeid med sosial- og helseavdelingen om tilsyn i statlige og private institusjoner med fokus på barn og unges skoletilbud. To individtilsyn i private barnevernsinstitusjoner. Vår og høst. (EGL) BMO Tiltak Implementering av «Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning» Telemark fylke Iverksette implementeringsplan vedtatt av Forum for utdanning: Samling høsten Barnehageeiere, barnehagemyndighet, skoleeier og andre etter avtale med Forum for utdanning Høst BMO SNF 21

22 1.1.7 Tilskuddsforvaltning (resultatområde 31.7) For å støtte ytterligere opp om kvalitetene i barnehagetilbudet og i grunnopplæringen er det opprettet flere statlige tilskuddsordninger. Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskuddsordninger (60- og 70-poster) etter gjeldende retningslinjer for hver enkelt tilskuddsordning. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal gjennom god tilskuddsforvaltning bidra til at målet med ordningene blir oppfylt. Oppgaver : Fylkesmannen skal forvalte statlige tilskudd etter retningslinjene som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning, herunder blant annet utbetaling, kontroll og rapportering. Fylkesmannen skal følge opp at forutsetningene og kriteriene for ordningene er tilstede. følge opp bindingstid på de tidligere øremerkede tilskuddene under kap. 231 post 61 «Investeringstilskudd til nye barnehageplasser» og post 64 «Tilskudd til faste plasser i midlertidige lokaler». Tilskuddsordningene ble avviklet fra 01. januar Resultatkrav : Fylkesmannen har forvaltet statlige tilskudd etter retningslinjene som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning, herunder bl.a. utbetaling, kontroll og rapportering Tilskudd der ansvaret for forvaltningen er delt mellom Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen : Tiltak Kontroll av utbetalt investeringstilskudd Stikkprøvekontroll av tidligere utbetalte investeringstilskudd. Kommuner med barnehageeiere som har mottatt investeringstilskudd. Mai september Tiltak Kontroll av kommunens bruk av tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Stikkprøvekontroll av utbetalte tilskudd i Utvalgte kommuner. I løpet av året. 22

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET 2015 1 1. Innledning... 3 2. Direktoratets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 3. Tildeling av midler... 6 4.

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped 2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 2.1 Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter...

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer