Fylkesmannen i Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Telemark"

Transkript

1 Fylkesmannen i Telemark Foto: Fotolia Tiltaksplan 2015 Fylkesmannsembetet er tillagt forskjellige oppgaver og roller. Utdanningsdelen av Utdannings- og vergemålsavdelingen har oppgaver primært overfor virksomheter etter barnehage- og opplæringslova. Tiltaksplanen 2015 er en oversikt over de tiltaka Fylkesmannen i Telemark har planlagt for dette området. 1

2 Innhold 1 TILTAK FOR Å LØSE EMBETSOPPDRAGET FORVALTNINGSOPPGAVER BARNEHAGEN OG GRUNNOPPLÆRINGEN Tilsyn (resultatområde 31.1) Klagesaksbehandling (resultatområde 31.2) Statistikk og kvalitetsvurdering (resultatområde 31.3) Informasjon, veiledning og kunnskapsinnhenting (resultatområde 31.4) Eksamen og prøvefeltet (res.område 31.5) Barn og unge tidlig innsats, spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og økt gjennomføring (resultatområde 31.6) Tilskuddsforvaltning (resultatområde 31.7) OPPGAVER FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGEN OG GRUNNOPPLÆRINGEN Kompetanseutvikling og rekruttering (resultatområde 32.2) Urfolk og nasjonale minoriteter (resultatområde 32.6).32 2

3 1 Tiltak for å løse embetsoppdraget 2015 Prioriterte områder/oppdrag i 2015 Fylkesmannen skal føre tilsyn med og gi veiledning til skoleeiere og kommunen som barnehagemyndighet for å sikre at de utfører sine lovpålagte oppgaver og styrker forståelsen av regelverket, jf. resultatområdene 31.1 og gjennomføre tiltak for økt kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen med særlig vekt på kompetanseutvikling i tråd med nasjonale satsninger på området, jf. resultatområde Forvaltningsoppgaver barnehagen og grunnopplæringen - (resultatområde 31) Innenfor barnehageområdet fører Fylkesmannen tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten fører tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager. Innenfor grunnopplæringen fører Fylkesmannen tilsyn med kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere. Sentralt initierte tilsyn skal prioriteres og gjennomføres etter gjeldende metodehåndbok og instruks. Sentralt initierte tilsyn skal prioriteres foran lokalt initierte tilsyn. Hendelsesbaserte tilsyn skal prioriteres foran andre lokalt initierte tilsyn. Fylkesmannen må ha tilstrekkelig juridisk og pedagogisk kompetanse for å sikre høy kvalitet i tilsynsarbeidet Tilsyn (resultatområde 31.1) Oppdrag Målsettinger Fylkesmannens tilsyn skal bidra til bedre regelverketterlevelse i barnehagesektoren og i grunnopplæringssektoren. Oppgaver : Fylkesmannen skal i henhold til aktivitetskravene føre tilsyn med at kommunene som barnehagemyndighet utfører de oppgaver de er pålagt etter barnehageloven med tilhørende forskrifter i henhold til aktivitetskravene føre tilsyn med kommuner og fylkeskommuner og andre som driver opplæring etter opplæringslova med tilhørende forskrifter formidle resultater fra tilsyn for å øke regelverketterlevelsen publisere endelige tilsynsrapporter på fylkesmannen.no senest en måned etter utsending varsle direktoratet om risikoområder på privatskolefeltet i tråd med retningslinjene Resultatkrav : Fylkesmannen har gjennomført tilsynsaktiviteten i henhold til aktivitetskrav for det enkelte embete gjennomført alle tilsyn etter gjeldende metodehåndbok og instruks 3

4 Oppgave Tilsyn etter barnehagelov Tilsynsmetode Barnehageloven 8 jf. 16, 17 og 18 og forskrift om pedagogisk bemanning Styrer og barnehagens øvrige personale. Kommunen som barnehagemyndighet. Stedlig tilsyn. Januar Skien kommune. November Nome kommune. SLH BAR Oppgave Tilsyn etter barnehagelov Tilsynsmetode Barnehageloven 8 jf. 16 Kommunens virkemidler til å påse regelverksetterlevelse i barnehagene. Kommunen som barnehagemyndighet. Stedlig tilsyn. April Hjartdal kommune. September Fyresdal kommune. SLH Tiltak Felles nasjonalt tilsyn Tilsynsmetode Elevens utbytte av opplæringen (fellesdelen), samt forvaltningstilsyn (2) og skolebasert (1) vurdering. Rådmann, skolefaglig ansvarlig, rektor og lærere i fire utvalgte kommuner. Fire stedlige tilsyn, tre skriftlige: Porsgrunn (fellesdel), Siljan (fellesdel+skolebasert vurdering), Drangedal (fellesdel + forvaltning) og Kragerø (skriftlig forvaltningstilsyn). Stedlig og skriftlig tilsyn. April Siljan kommune. Mai Kragerø kommune. September Porsgrunn kommune. November Drangedal kommune. HLI BMO BAR SLH LTG 4

5 Tiltak Risikoområder på privatskolefeltet Holde seg oppdatert på privatskolefeltet og varsle Utdanningsdirektoratet om eventuelle risikoområder på eget skjema. Privatskolene i fylket. Alle Tiltak Skriftlig tilsyn Vedtaksplikt og varslingsplikt oppll. 9a-3, 9a-4 og Bø, Fyresdal, Kragerø og Vinje kommuner. RFL SLH Tiltak Risiko- og vesentlighetsvurderinger Tilsyn hendelse- / risikobasert Fortløpende vurdere tilsynsvirksomhet eller annen oppfølging. og tilsynsobjekt bestemmes på bakgrunn av klager / henvendelser, mediaoppslag m.m. Hendelser registreres i egen database. Kommunene. Det er planlagt totalt 4 poeng på hendelsesbaserte tilsyn på opplæringsområdet. Dette ligger som blanke tilsyn, som må gjøres etter fortløpende vurderinger gjennom året. Alle HLI Ellers skal avdelingen bistå Sosial- og helseavdelingen i tilsyn etter introduksjonsloven. Det er et embetsoppdrag etter resultatområde 47.5 : Tiltak Felles nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Samarbeid Om introduksjonstilbudet er helårlig og på full tid. Følge opp tidligere tilsyn Sosial- og helseavdelingen Utvalgte kommuner. Våren 2015/ høst 2015 Sosial- og helseavdelingen i samarbeid med UVA. (ITE) (MHB) BAR 5

6 1.1.2 Klagesaksbehandling (resultatområde 31.2) Fylkesmannen må ha tilstrekkelig juridisk kompetanse for å sikre god kvalitet i klagesaksbehandlingen. Krav til saksbehandlingstid skal overholdes. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannens klagesaksbehandling skal bidra til bedre regelverksetterlevelse i barnehagesektoren og i grunnopplæringssektoren. Oppgaver : Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter barnehageloven, opplæringslova, privatskolelova og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter, jf. forvaltningsloven behandle klager vedrørende spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder, jfr. 2-6 tredje ledd og 5-7 i opplæringslova sørge for at klagebehandling blir gjennomført ved sentral sensur, jf. resultatområde 31.5 Resultatkrav : Fylkesmannen har behandlet klagesaker innen tre måneder Før opplæringspliktig alder Tiltak Klage over Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp Opplæringslova 5-7. SLH/HLI Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring Opplæringslova 2-6. BMO Barnehager Tiltak Klage over kommunale vedtak Godkjenning av barnehage - Barnehageloven 10 Familiebarnehager - Barnehageloven 11 Tilsyn - Barnehageloven 16 Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd - Barnehageloven 14 Foreldrebetaling - Barnehageloven 15 Midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder - Barnehageloven 17 og 18 Pedagogisk bemanning - Barnehageloven 18 SLH/HLI SLH/HLI /RFL SLH/HLI Grunnskolen Tiltak Klage over Enkeltvedtak om spesialundervisning Opplæringslova 5-1. SLH/HLI BMO Karaktersetting/vurdering - Forskrift til Opplæringslova kap. 5. SLH/HLI Enkeltvedtak om skoleskyss Opplæringslova 7-1. SLH/HLI Klagesaksbehandling etter Opplæringslova kap. 9 A. HLI/ SLH Andre enkeltvedtak etter Opplæringslova. HLI/SLH 6

7 Videregående opplæring Tiltak Klage over Enkeltvedtak om inntak på særskilt grunnlag Opplæringslova 3-1. Enkeltvedtak om tap av retten til videregående opplæring HLI/SLH Opplæringslova 3-8 og 4-6. Klagesaksbehandling etter Opplæringslova kap. 9 A. HLI/SLH Opplæring i inntil 2 år ekstra Opplæringslova 3-1, 5. ledd. Inntak til et særskilt prioritert Vg1 på grunnlag av sakkyndig vurdering Opplæringslova 3-3. HLI/SLH Opplæring for voksne Tiltak Klage over Enkeltvedtak om rett til grunnskole- og videregående opplæring Opplæringslova 4A-1 og 4A-3. SLH/HLI/ BMO Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning Opplæringslova 4A-2. Privatskoler Tiltak Klage over Enkeltvedtak som gjelder inntak og bortvisning av elever HLI/SLH Privatskolelova 3-1, 3-3 og Enkeltvedtak om spesialundervisning Privatskolelova 3-6. SLH/HLI/ BMO Enkeltvedtak om skoleskyss Privatskolelova 3-7. HLI/SLH Klagesaksbehandling etter Opplæringslova kap. 9 A. HLI/SLH Karaktersetting/vurdering - Forskrift til Opplæringslova kap. 5. SLH/HLI 7

8 1.1.3 Statistikk og kvalitetsvurdering (resultatområde 31.3) Fylkesmannen skal ha kompetanse på innhold og funksjonalitet i Skoleporten, GSI, BASIL og Utdanningsdirektoratets nye statistikkportal. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal bidra til å sikre god kvalitet på innsamlede data i BASIL og GSI. Oppgaver : Fylkesmannen skal følge opp at barnehagemyndighetene påser at alle barnehager leverer årsmeldingsskjemaet i BASIL innen fristen, samt kvalitetssikre de innrapporterte dataene følge opp at kommunen fyller ut det nye skjemaet for kommunen sentralt i BASIL innen fristen, samt kvalitetssikre de innrapporterte dataene veilede barnehagemyndighetene under datainnsamlingen av årsmeldingsskjemaet og det nye skjemaet for kommunen sentralt følge opp at barnehagemyndighetene påser at alle ikke-kommunale barnehager leverer resultatregnskapsskjema i BASIL innen fristen, samt at barnehagemyndigheten kvalitetssikrer de innrapporterte dataene bidra til at barnehager og kommuner kan bruke UBAS til å få tilgang til BASIL når denne funksjonaliteten er implementert i BASIL delta i årlig evaluering av BASIL-skjemaene veilede om praktisk bruk av Statistikkportalen og Barnehagefakta.no, samt tilby brukerstøttefunksjon for barnehageeiere følge opp at alle skoler og skoleeiere rapporterer data i grunnskoleskjemaet, voksenopplæringsskjemaet og kulturskoleskjemaet i GSI innen fristen. Dette inkluderer private skoler som driver grunnskoleundervisning for elever i skolepliktig alder og SFO som drives etter avtale med kommunen. kvalitetssikre innrapporterte data i GSI og veilede skoleeierne under innsamlingen av data i GSI delta i årlig evaluering av GSI-skjemaene stimulere og legge til rette for at Skoleporten brukes som ledd i lokal kvalitetsvurdering i grunnopplæringen veilede om praktisk bruk av Skoleporten, samt tilby brukerstøttefunksjon for skoleeiere. Dette inkluderer veiledning i bruk av tilstandsrapporten, ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen og skoleeieranalysen. veilede om praktisk bruk av Statistikkportalen, samt tilby brukerstøttefunksjon for skoleeiere. gi brukertilgang til skoleeiere i Skoleporten, GSI og Statistikkportalen gjennom UBAS Resultatkrav : Fylkesmannen har gjennomført oppgavene og bidratt til et bedre datagrunnlag og bruk av dataene Tiltak Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager Årsregnskap rapporteres elektronisk i BASIL til gitt frist. Kontroll av frister. Kommunens barnehagemyndighet. August oktober

9 Tiltak Årsmeldinger barnehager Årsmelding pr rapporteres elektronisk i BASIL til gitt frist. Veiledning og kontroll. Kommunens barnehagemyndighet. Januar februar Tiltak Veiledning og oppfølging Veiledning og oppfølging i forbindelse med rapportering, årsmeldinger og årsregnskap. Barnehagemyndigheter. Tiltak Kvalitetssikre innrapporterte data i GSI Samarbeid Kommunene (kommunale grunnskoler, voksenopplæring, kulturskoler). Private grunnskoler. Kommunale og private grunnskoler, Statistisk Sentralbyrå, Utdanningsdirektoratet. 17. september: GSI-samling for nye brukere 01. oktober : Telledato for registrering. Desember: delta i evaluering av GSI. LTG RFL Tiltak Gi brukertilgang til skoleeiere i Skoleporten, GSI og Statistikkportalen gjennom UBAS Kommunene (kommunale grunnskoler, voksenopplæring, kulturskoler). Private grunnskoler. Hele året. LTG ESC RFL 9

10 Tiltak Stimulere og legge til rette for at Skoleporten brukes som ledd i lokal kvalitetsvurdering. Veilede om praktisk bruk av Skoleporten. Kommunene, fylkeskommunen og private grunn- og videregående skoler. Veiledning på kontaktmøte og gjennom året. LTG Tiltak Veilede om praktisk bruk av Statistikkportalen samt tilby brukerstøttefunksjon for skoleeiere. Kommunene, fylkeskommunen og private grunn- og videregående skoler. Veiledning gjennom året. LTG 10

11 1.1.4 Informasjon, veiledning og kunnskapsinnhenting (resultatområde 31.4) Fylkesmannen skal informere og veilede lokal barnehagemyndighet, barnehageeiere, skoleeiere, allmenhet og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken. Dette er en høyt prioritert oppgave. Embetet må ha tilstrekkelig juridisk kompetanse for å sikre høy kvalitet på informasjons- og veiledningsarbeidet på regelveksområdet. Informasjon, veiledning og kunnskapsinnhenting er oppgaver som generelt gjelder alle områdene i embetsoppdraget. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal være tilgjengelig og arbeide systematisk og proaktivt med informasjon. Informasjons- og veiledningsarbeidet skal tilpasses lokale behov. Fylkesmannens kommunikasjon mot barnehagesektoren og grunnopplæringssektoren skal være tydelig, målrettet og effektiv. Oppgaver : Fylkesmannen skal gi informasjon og veiledning om regelverket i barnehagen og grunnopplæringen gi informasjon og veiledning til fylkeskommunene om krav til opplæring i bedrift gi informasjon og veiledning om saksbehandling etter forvaltningsloven, herunder om kravene til enkeltvedtak sikre et godt kunnskapsgrunnlag for informasjon og veiledning og videreformidle til Utdanningsdirektoratet kunnskap om effekter av statlig politikk fra barnehagesektoren og grunnopplæringssektoren informere om statlige strategier og tiltak innen kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagen og grunnopplæringen bistå Utdanningsdirektoratet i forbindelse med bl.a. nominasjoner, regionale konferanser og høringskonferanser, samt bistå VOX i arbeidet med etterutdanningskurs for lærere i grunnskoleopplæring for voksne medvirke til at tilbakemeldinger fra kommunene og innbyggerne om statlig politikk videreformidles til Utdanningsdirektoratet formidle vurderinger av resultater og effekter av egne tiltak til Utdanningsdirektoratet Resultatkrav : Fylkesmannen har gjennomført oppgavene og bidratt til god informasjon og veiledning tilpasset behovet i sektorene og i samsvar med målsettingen Tiltak Løpende informasjon og veiledning om aktuelle saker Fylkesmannens nettside er Utdannings- og vergemålsavdelingens viktigste kanal for informasjon utad. I tillegg fungerer den som en veiledning ut fra direkte henvendelser. Kommunene, elever, foresatte, ansatte i skolesektoren og allmennheten. Alle 11

12 Tiltak Informasjon og veiledning Barnehageloven, opplæringslova og forskrifter. Kommuner barnehageeiere - barnehagemyndighet. SLH HLI Tiltak Regelverkssamling Barnehageloven 8,16 og 4 Barnehagemyndigheten Høst 2015 SLH Tiltak Informasjon og veiledning Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommuner med private ikke-kommunale barnehager. Møte med kommunene minimum èn gang i SLH Tiltak Informasjon og veiledning Kvalitet og kompetanse i barnehagesektoren. Barnehagemyndighetene Kontaktmøte 17. mars SLH Tiltak Informasjon og veiledning Statlige strategier og tiltak innen kvalitets- og kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Skoleledere og skoleeiere. Kontaktmøte 08. april og desember SNF JFU 12

13 Tiltak Informasjon og veiledning om regelverk og krav til saksbehandling og enkeltvedtak Spesialundervisningen 5-1 og spesialpedagogisk hjelp 5-7. Kommunene og fylkeskommunen etter risikovurdering eller forespørsel. BMO SLH Tiltak Nominering til Dronning Sonjas skolepris Jubileumsår 10 år. Oppmuntre til å nominere skoler. Nominere kandidater til Dronning Sonjas skolepris for inkludering og likeverd. Skoleeiere - også organisasjoner. Tidlig vår og innen 20. august. BAR Tiltak Etterutdanningskurs for ledere og lærere i Voksenopplæringen Bistå VOX i arbeidet med etterutdanningskurs og ta del i deres regionale og sentrale samlinger. Ledere og lærere i Voksenopplæringen i Telemark. Fylkesmannen i samarbeid med ledernettverket i fylket november BAR JFU 13

14 Tiltak Rekruttering av videregående skoler til "Forsøk med Navveileder i videregående skole" Fylkesmannen skal gi forslag til Utdanningsdirektoratet om aktuelle videregående skoler til å bli med i «Forsøk med Nav-veileder i videregående skole» (jfr oppdragsbrev fra KD til Udir). I utvelgelsen av aktuelle skoler skal det tas utgangspunkt i de nedenforstående kriterier: Antall elever: ønskelig med mer enn 500 elever. Skoleslag fortrinnsvis yrkesfaglig studieretning. Betydelig frafallsproblematikk og stort fravær hos enkelte elever Arbeider aktivt med frafall eller har et ønske om å ta tak i oppgaven. Rektor og skolen bør ha erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid. Skolen samarbeider med eksterne hjelpere. Organisert team på skolen (rådgiver/ot/ppt/helse) som jobber med frafall. Telemark fylkeskommune. Innen 02. mars. LTG JFU 14

15 1.1.5 Eksamen og prøvefeltet (res.område 31.5) Embetene skal veilede skoler i arbeidet med prøver og eksamen. Fylkesmannen har ansvaret for gjennomføringen av den sentrale sensuren på eksamen. Dette innebærer oppnevning av sensorer, sensorskolering, fellessensur og klagebehandling. På prøvefeltet skal Fylkesmannen veilede skoler i alle prøvetyper (nasjonale prøver, kartleggingsprøver, læringsstøttende prøver og karakterstøttende prøver). På nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver skal Fylkesmannen sørge for at gjennomføringen er i tråd med forskrift og retningslinjer. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal ha god kvalitet og holde fastsatte frister i sitt arbeid med eksamen og prøver. Oppgaver : Fylkesmannen skal se til at gjennomføring av eksamen, nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver skjer etter forskrift til opplæringslova og gjeldende retningslinjer melde endringer i ansvarsfordelingen mellom embetene på eksamensområdet innen 01. februar hvert år til Utdanningsdirektoratet, for registrering i PAS rettkjenne vitnemål fra videregående skoler i Norge når vitnemålet skal brukes som dokument i utlandet Fylkesmannen skal i forbindelse med PAS og PGS følge opp skolenes, skoleeiernes og sensorenes bruk av prøveadministrasjonssystemet PAS og prøvegjennomføringssystemet PGS: - brukeradministrasjon (tildele tilgang og brukerroller til skoleeiere og sensorer) - iverksette nødvendige opplæringstiltak - følge opp registreringsarbeidet (registrering av fagpersoner, påmelding av kandidater, registrering av resultater m.v.) - gi brukerstøtte og veiledning - motta og videreformidle eventuelle feilmeldinger til Utdanningsdirektoratet - følge opp overgangen til IKT-basert eksamensgjennomføring. Fylkesmannen skal i forbindelse med nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver se til at nasjonale prøver blir gjennomført i fylket etter gjeldende retningslinjer, herunder særlig: - se til at skoleeier har rutiner for å følge opp skolene slik at alle elever på trinnet blir påmeldt alle aktuelle prøver - se til at skoleeier følger opp og undersøker elever i kategorien manglende resultater for å finne ut hvorfor de har havnet i denne kategorien - se til at skoleeier setter inn tiltak overfor skoler med høy andel elever som ikke deltar følge opp skoleeier vedrørende deltakelse og fritak fra nasjonale prøver, herunder utferdigelse av enkeltvedtak og registrering av riktig status i PAS. se til at de obligatoriske kartleggingsprøvene blir gjennomført i fylket etter gjeldende retningslinjer, herunder særlig: - se til at skoleeier har rutiner for å følge opp skolene slik at elever under bekymringsgrensen blir fulgt opp med tiltak Veilede skoler og skoleeiere i gjennomføringen av frivillige prøver (frivillige kartleggingsprøver, læringsstøttende prøver og karakterstøttende prøver). Fylkesmannen skal i forbindelse med sentralt gitt eksamen i grunnskolen og eksamen i grunnskoleopplæring for voksne koordinere sensur for sentralt gitt eksamen i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne (etter gjeldende ansvarsfordeling), dvs. - rekruttere, oppnevne og skolere sensorer i hver region - arrangere sensorskolering 15

16 - oppnevne eventuelle oppmenn - arrangere fellessensur i hver region gjennomføre klagebehandlingen i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne, jf. resultatområde 31.2 og gjeldende ansvarsfordeling utbetale utgifter knyttet til sensur og klagebehandling Fylkesmannen skal i forbindelse med sentralt gitt eksamen i videregående opplæring koordinere sensur for sentralt gitt eksamen i videregående opplæring seks embeter har særskilt ansvar ved gjennomføring av sensuren og utbetaling av utgifter. Disse embetene er Oslo og Akershus, Buskerud, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Troms. Alle embetene skal i samarbeid med disse seks embetene bidra til oppgaveløsning etter ansvarlig embetes anvisning. Disse seks embetene har ansvaret for å: - rekruttere og oppnevne sensorer i hver region - arrangere sensorskolering - oppnevne eventuelle oppmenn - arrangere fellessensur i hver region gjennomføre klagebehandlingen, jf. resultatområde Disse embetene har særskilt ansvar for klagebehandling etter vår- og høsteksamen. utbetale utgifter knyttet til sensur og klagebehandling Resultatkrav : Fylkesmannen har fulgt opp avvik eller indikasjoner på avvik ved eksamen, nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver Tiltak Følge opp skolenes, skoleeiernes og sensorenes bruk av prøveadministrasjonssystemet PAS og prøvegjennomføringsprogrammet PGS, herunder opplæring i PAS 2 Skoleeiere (kommuner, fylkeskommunen og private skoler) og sensorer. Hele året. Opplæring i PAS2 blir sannsynligvis høsten LTG ESC RFL Tiltak Utbetale utgifter knyttet til sensur og klagebehandling Sensorer Mars-juni. LTG ESC 16

17 Tiltak Koordinere og organisere sensur for sentralt gitt eksamen i norsk for grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne: - rekruttere og oppnevne sensorer - arrangere sensorskolering - oppnevne oppmenn - arrangere fellessensur Kommunene (grunnskolen og grunnskoleopplæring for voksne) og private grunnskoler. Sensorer for skriftlig sentralt gitt eksamen i grunnskolen i Telemark, Buskerud og Vestfold. Innen 1. mars: Skolene registrerer fagpersoner. Innen 1. mars: Skolene melder på kandidater til eksamen. Innen 15. april: Fylkesmannen oppnevner sensorer mai: Avvikling av sentralt gitt eksamen i grunnskolen og grunnskoleopplæring for voksne jfr eksamensplan på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 2. juni: Sensorskolering i norskfag for oppnevnte sensorer. (Sensorer i matematikk skoleres i Buskerud, og sensorer i engelsk skoleres i Vestfold- Obs egne datoer). 17. juni 2014: Fellessensur eksamen grunnskole BTV-området. LTG ESC RFL Tiltak Fellessensur høst- og våreksamen i videregående opplæring Fylkeskommunen og private videregående skoler. Innen 1. mars: Skolene melder på kandidater til våreksamen. Innen 1. oktober: Skolene melder på kandidater til høsteksamen. NB! Merk at de enkelte privatistkontorene kan ha satt egne og tidligere frister for påmelding av privatister se juni : Fellessensur våreksamen Drammen. LTG ESC 17

18 Tiltak Fylkesmannen i Telemark deltar i den nasjonale hurtigklagesensuren som Fylkesmannen i Østfold er ansvarlig for Skoleadministrasjon og sensorer i videregående opplæring. 29. juni 3. juli. LTG Tiltak Fylkesmannen i Telemark er nasjonalt ansvarlig for klagesensuren for høsteksamen i videregående opplæring i en rekke fag Skoleadministrasjon og sensorer i videregående opplæring. I tidsrommet januar-mars. ESC LTG Tiltak Se til at nasjonale prøver blir gjennomført i fylket etter gjeldende retningslinjer herunder: - se til at skoleeier har rutiner for å følge opp skolene slik at alle elever på trinnet blir påmeldt aktuelle prøver - se til at skoleeier følger opp og undersøker elever i kategorien «manglende resultater» - se til at skoleeier setter inn tiltak overfor skoler med høy andel elever som ikke deltar - følge opp skoleeier vedrørende deltakelse og fritak fra nasjonale prøver lige for nasjonale prøver i kommunene og private skoler. I tidsrommet etter oktober. LTG ESC Tiltak Se til at de obligatoriske kartleggingsprøvene blir gjennomført i fylket etter gjeldende retningslinjer herunder: - se til at skoleeier har rutiner for å følge opp skolene slik at elever under bekymringsgrensen blir fulgt lige for obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver i kommunene, fylkeskommunen og private skoler. Hele året. LTG ESC 18

19 1.1.6 Barn og unge tidlig innsats, spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og økt gjennomføring (resultatområde 31.6) Alle barn og unge skal inkluderes og oppleve mestring i barnehage og skole. For å øke gjennomføringen i videregående skole skal tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring ligge til grunn for all virksomhet i barnehage og grunnopplæring. Det er sentralt at Fylkesmannen ser sitt arbeid innenfor det spesialpedagogiske området i sammenheng med prinsippet om tidlig innsats og tilpasset opplæring. Fylkesmannen skal bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Fylkesmennene skal sikre intern samordning av arbeidet for barn og unge innad i embetet, innen fagområdene barnehage, opplæring, barnevern, helse og sosiale tjenester. Fylkesmannen skal være pådriver for at kommunene utvikler et helhetlig og samordnet tilbud til utsatte barn og unge og deres familier. Med utsatte barn og unge menes barn og unge med høy risiko for å utvikle problemer som kan lede til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og framtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv. Dette gjelder spesielt barn og unge utsatt for flere eller alvorlige risikofaktorer. Eksempler på risikofaktorer er levekårsutfordringer, sosiale problemer, helseutfordringer, vanskelig hjemmesituasjon og språkutfordringer. Barnehage og skole har et bredt samfunnsmandat hvor inkludering av hele mangfoldet av barn og unge er et overordnet prinsipp. Tilpasset opplæring skal ligge til grunn for all virksomhet i grunnopplæringen. Fylkesmannen skal gjennom sin rolle som samordningsorgan bistå kommunene med å videreutvikle og styrke kommunenes innsats på feltene barn og unge, med fokus på tverrsektoriell samhandling som bidrar til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud til utsatte barn, unge og deres familier. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal bidra til at lokal barnehagemyndighet, barnehageeiere og skoleeiere når målene om tidlig innsats, inkludering og økt gjennomføring. Herunder skal barn og unge med særskilte behov få tidlig og nødvendig hjelp til rett tid og være mest mulig tilpasset den enkelte. Innsatsen rettet mot oppfølging av utsatte barn og unge blir bedre samordnet og understøtter målet om tidlig innsats, økt gjennomføring i videregående opplæring, godt og individuelt tilpasset utdanningsløp og sosial mobilitet. Oppgaver : Fylkesmannen skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etater og fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov følge opp tiltak som er rettet mot barn og unge med særskilte behov se sine sektoroppdrag overfor utsatte barn og unge i sammenheng. Embetets aktiviteter overfor kommuner og fylkeskommunen bør koordineres slik at det bidrar til bedre samhandling og systematisk samarbeid mellom tjenestene lokalt i oppfølgingen av utsatte barn og unge. Arbeidet skal ses i sammenheng med Regjeringens mål om økt gjennomføring i videregående opplæring og etablering av et tettere samarbeid mellom barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehage, skole og NAV. Individuell plan er et virkemiddel på individ- og systemnivå. Likelydende oppdrag er gitt fra Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. 19

20 Resultatkrav : Fylkesmannen har oversikt over kommunale og fylkeskommunale tiltak og utviklingsarbeid innenfor spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, inkludert arbeidet knyttet til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) arbeidet med Fylkesmannens oppgaver på området utsatte barn og unge er organisert på en slik måte at sektoroppdragene ses i sammenheng ha gjennomført koordinert innsats mot kommuner og fylkeskommuner, særlig der det er avdekket mangelfullt samordnet tjenestetilbud for utsatte barn og unge Tiltak Opprettelse av nettverk mellom skoleeier, PPT, Statped og andre Planlegging og gjennomføring av nettverk. PPT-lederne i Telemark, kontaktperson fra Statped, skoleeiere, Fylkesmannen. Møteplan etter behov. BMO Tiltak Kvalitetsutvikling på det spesialpedagogiske feltet Ha oversikt og følge med på tiltak og utviklingsarbeid innen spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og PP-tjeneste. Kommunene og fylkeskommunen. BMO Tiltak FMs interne gruppe for samordning av sektoroppdrag for utsatte barn og unge: «Barn- og ungegruppa» Samhandling mellom tjenester, individuell plan, barnekonvensjonen og økt gjennomføring i videregående opplæring jf. mandat for gruppa. Sosial- og helseavdelingen og utdannings- og vergemålsavdelingen, kommunene og fylkeskommunen. Faste møter - siste mandag i måneden. (EGL) BMO 20

21 Tiltak FMs interne gruppe for samordning av sektoroppdrag for Utsatte barn og unge: «Barn- og ungegruppa» Tverrfaglig samarbeid med sosial- og helseavdelingen om tilsyn i statlige og private institusjoner med fokus på barn og unges skoletilbud. To individtilsyn i private barnevernsinstitusjoner. Vår og høst. (EGL) BMO Tiltak Implementering av «Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning» Telemark fylke Iverksette implementeringsplan vedtatt av Forum for utdanning: Samling høsten Barnehageeiere, barnehagemyndighet, skoleeier og andre etter avtale med Forum for utdanning Høst BMO SNF 21

22 1.1.7 Tilskuddsforvaltning (resultatområde 31.7) For å støtte ytterligere opp om kvalitetene i barnehagetilbudet og i grunnopplæringen er det opprettet flere statlige tilskuddsordninger. Fylkesmannsembetene skal forvalte statlige tilskuddsordninger (60- og 70-poster) etter gjeldende retningslinjer for hver enkelt tilskuddsordning. Oppdrag Målsettinger Fylkesmannen skal gjennom god tilskuddsforvaltning bidra til at målet med ordningene blir oppfylt. Oppgaver : Fylkesmannen skal forvalte statlige tilskudd etter retningslinjene som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning, herunder blant annet utbetaling, kontroll og rapportering. Fylkesmannen skal følge opp at forutsetningene og kriteriene for ordningene er tilstede. følge opp bindingstid på de tidligere øremerkede tilskuddene under kap. 231 post 61 «Investeringstilskudd til nye barnehageplasser» og post 64 «Tilskudd til faste plasser i midlertidige lokaler». Tilskuddsordningene ble avviklet fra 01. januar Resultatkrav : Fylkesmannen har forvaltet statlige tilskudd etter retningslinjene som gjelder for hver enkelt tilskuddsordning, herunder bl.a. utbetaling, kontroll og rapportering Tilskudd der ansvaret for forvaltningen er delt mellom Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen : Tiltak Kontroll av utbetalt investeringstilskudd Stikkprøvekontroll av tidligere utbetalte investeringstilskudd. Kommuner med barnehageeiere som har mottatt investeringstilskudd. Mai september Tiltak Kontroll av kommunens bruk av tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Stikkprøvekontroll av utbetalte tilskudd i Utvalgte kommuner. I løpet av året. 22

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark splan 2014 Foto: Scanpix Fylkesmannsembetet er tillagt forskjellige oppgaver og roller. Utdanningsdelen av Utdannings- og vergemålsavdelingen har oppgaver primært overfor virksomheter

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015 Velkommen til kickoff-samling Mål med samlingen: Samlingen skal inspirere, informere og gi rom for refleksjon og diskusjon samt synliggjøre sammenheng

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012 Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet Kontaktmøte i Morgedal 6.desember 2012 Prop 1 S: Mål for bgh Retten til barnehageplass blir innfridd Likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar Alle barnehagar

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune Rapport fra tilskuddskontroll Sandefjord kommune Tidsrom: 5. mars-28. august 2013 Arkivnr. 2013/1355 Fylkesmannens representanter: rådgiver Tone Øhrbom (leder av kontrollen) rådgiver Selma Hadžić Kontaktperson

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 26.08.2008 Deres dato: Vår referanse: 2007/2971 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Rapport fra felles nasjonalt

Detaljer

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Sentralt gitt eksamen - grunnskolen Fredfoss 7. februar 2014 Vibeke Norheim Holm, Fylkesmannen i Buskerud 06.02.2014 1 Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Elever og voksne i grunnskolen/grunnskole for voksne

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

LÆRERUTDANNINGENE I STORE NASJONALE SATSINGER. NRLU 17. okt 2013 Erik Bolstad Pettersen

LÆRERUTDANNINGENE I STORE NASJONALE SATSINGER. NRLU 17. okt 2013 Erik Bolstad Pettersen LÆRERUTDANNINGENE I STORE NASJONALE SATSINGER NRLU 17. okt 2013 Erik Bolstad Pettersen Kompetanse for mangfold 2013-2017 Barnehage- og skolebasert etterutdanning fra høsten 2013 Etterutdanning for ansatte

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune Rapport fra tilskuddskontroll Larvik kommune Tidsrom: 15. juli 2014 21.november 2014 Arkivnr. 2014/4443 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

Mål. Nasjonale indikatorer

Mål. Nasjonale indikatorer Mål Hovedmålet med satsingen ungdomstrinn i utvikling er å gi elevene økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. For hver deltakergruppe

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhold Kompetansestrategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategiens mål er å: rekruttere og beholde flere

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Fylkesmannens oppgaver på integreringsområdet

Fylkesmannens oppgaver på integreringsområdet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannens oppgaver på integreringsområdet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver Målsetting for innlegget

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner,

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2 e Utdanningsdirektoratet vår saksbeha ndler: Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: trude.saltvedt@utdann lngsdirektoratet.no vår dato: 1S.10.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Status Videreutdanning for lærere 2012/2013 74 tilbud, 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere Leseopplæring, matematikk, engelsk, norsk og rådgivning flest deltakere De 5 tilbudene

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Litt historikk fra 2009 til i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk pga endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Hva er strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT)? Strategi for etter- og videreutdanning

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver i underveisvurderingen Hva slags informasjon trenger jeg/vi? Hvilken type informasjon gir prøven? Hva forteller resultatene meg om min gruppe? Hvordan

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge - presentasjon av oppdragets innhold og innretning. FM Oslo og Akershus 29.

Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge - presentasjon av oppdragets innhold og innretning. FM Oslo og Akershus 29. Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge - presentasjon av oppdragets innhold og innretning. FM Oslo og Akershus 29. okt 2015 Erik Bolstad Pettersen, divisjonsdirektør Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje LANGSIKTIG SATSING - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje RESSURSLÆRERE «Ressurslærerne skal støtte lærerne i arbeidet med klasseledelse, og i å gjøre opplæringen

Detaljer

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Tidspunkt: 10.november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Til stede: Formannskapssalen, Klæbu rådhus

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Forsvarlig system for skole og SFO

Forsvarlig system for skole og SFO Forsvarlig system for skole og SFO - jf. Opplæringslova 13-10 Forsvarlig system for skole og SFO Innhold Innledning... 4 Organisering og myndighetsfordeling for opplæringsvirksomheten i kommunen... 4 Informasjonsflyt

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004 2007 Forord Jeg er glad for å kunne presentere Handlingsplanen for likestilling i barnehagen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer