Råd for likestilling for funksjonshemmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd for likestilling for funksjonshemmede"

Transkript

1 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Sølen Dato: kl Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

2 Sak 1/09 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 09/1 09/694 PROTOKOLL FRA MØTE /2 09/696 REFERATSAKER 09/3 09/710 INN- OG UTSAKER 09/4 09/731 SAKER TIL POLITISK BEHANDLING 09/5 09/736 RLFS KONFERANSER /6 09/737 TILSKUDD TIL ORGANISASJONENE FRA 2010 OG FRAMOVER 09/7 09/740 SAK FRA NORGES BLINDEFORBUND, AVD. HEDMARK - FELLES DISKUSJONSFORUM FOR BEDRE SAMHANDLING MHT TRANSPORT 09/8 09/741 STORHAMAR VGS - LOKALER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE / GENERALPLAN 09/9 09/742 PROBLEMER KNYTTET TIL NY TEKNOLOGI - LEDSAGERBEVIS FOR PERSONER MED

3 Sak 1/09 09/10 09/743 FORENINGEN FOR SLAGRAMMEDE, HEDMARK - SØKNAD OM KURS- OG AKTIVITETSMIDLER 09/11 09/744 ORIENTERINGER 09/12 09/745 EVENTUELT Orientering på møtet: Strandsoneprosjektet Mjøsa, retningslinjer for planlegging strandsonen: v/ Wilhelm Murray fra Samferdsel Miljø og Plan

4 Sak 1/09 Saknr. 694/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 1/09 PROTOKOLL FRA MØTE Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Protokoll fra møtet godkjennes, men det gjøres oppmerksom på at det i sak 68/08 (Inn- og utsaker), ved en inkurie, sto feil informasjon om mottaker på brev om Opprusting av rasteplasser, som skal skrives til Statens vegvesen - ikke til Helsedirektoratet - Hamar,

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 696/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 2/09 REFERATSAKER Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar,

6 Sak 2/09 S A K S U T R E D N I N G: REFERATSAKER Deltakelse i utvalg, prosjekter og møter: Samferdselsgruppa: Eva Olsen Høisveen, Torgeir Andersen og Hans Tynnerstedt. (Gruppa skal ta tak i alle saker som berører funksjonshemmede innen transport og være bindeledd til de 3 gruppene rådet har representanter i innen samferdsel): Klagenemda for transport for forflytingshemmede: Torgeir Andersen med vararepr. Marthe Kraabøl Arbeidsutvalg for Kollektivforum: Eva Olsen Høisveen, Torgeir Andersen og Hans L. Tynnerstedt Prosjekt Universell utforming i kollektivtrafikken: Hans L Tynnerstedt (Styringsgruppa), Eva Olsen Høisveen, Torgeir Andersen, Svein Bjørklund Brukerutvalget i NAV, Hedmark: Maj C Stenersen Lund med vararepr. Gunhild Fundli Brevig Veileder til bruk i Eiendomsavdelingens arbeid med tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne): Toril Heggen Munk, Oddny Høgalmen og Torgeir Andersen Ny skole i Nord-Østerdal - Styringsgruppa: NN Prosjektgruppa: Inger Lise Stubsjøen Martinsen med vararepresentant Oddbjørn Moseng Generalplan for klinikkutvikling i offentlig tannhelsetjeneste i Hedmark: Eva O. Høisveen med vararepr. Mats Odden-Mæleng Nettverksgruppe IP (Individuell Plan): Eva Olsen Høisveen Intern arbeidsgruppe Universell utforming Fylkeshuset: Gerd Hellebust

7 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 710/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 3/09 INN- OG UTSAKER Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Trykte vedlegg: Liste over innkommet post og utgående brev Kopi av brev fra Huseby kompetansesenter Statlig spesialpedagogisk støttesystem: Vedrørende tilrettelegging av mulighet for trygg kryssing for myke trafikanter av Rv 222 på østsiden av Stangebrua Brev fra Hedmark fylkeskommune v/ fylkesdirektøren: Årsbudsjett 2009 for Hedmark fylkeskommune FT-sak 84/08 Melding om fylkestingets vedtak Rundskriv fra Det kgl. Miljødepartementet: Universell utforming som regional utfordring Invitasjon til å søke om å bli pilotfylke Brev til Hedmark Trafikk FKF: Klagenemd for transportordning for forflytningshemmede Brev til Fylkesrådet: Brannforebyggende tiltak i fylkeskommunale bygninger Prioriterte tiltak 2009 Brev til Brukerorganisasjonene: Ekstra tilskudd til brukerorganisasjonene- Januar 2009 Utrykte vedlegg: Innkommet post og utgående brev Hamar,

8 Sak 3/09 S A K S U T R E D N I N G: INN- OG UTSAKER AU gikk grundig gjennom posten på møtet sitt Følgende innkommet post ble drøftet: Kopi av brev fra Det kgl. Arbeids- og inkluderingsdep.: Høring om arbeid og omsorg Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgspoppgaver Høringsfrist 5. mars. Det vil bli undersøkt om FK svarer på dette og evt. se om RLF vil slutte seg til uttalelsen. RLF har bedt om dette i brev til FK tidligere. Kopi av brev fra Det kgl. Miljødepartementet: Universell utforming som regional utfordring Invitasjon til å søke om å bli pilotfylke: I forbindelse med dette brevet fikk AU Øystein Sjøli til å spontant komme på møtet og si litt om hvordan Arbeidet med søknaden som Hedmark FK skal skrive sammen med Oppland FK ligger. Søknaden er ikke ferdig ennå. Søknadsfristen er 1. april, noe som innebærer at søknaden fra de to fylkene bør være klar innen 1. mars, da den må godkjennes både av FM og FK i de to fylkene. Sjølie vil sende utkast til søknaden på e-post så snart det foreligger. Brev fra Foreningen for slagrammede i Hedmark og kopi av brev fra Statens råd for likestilling for funksjonshemmede behandles som egne saker. AU ber om at saken tas til orientering.

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 731/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 4/09 SAKER TIL POLITISK BEHANDLING Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Trykte vedlegg: - Liste fra Hamar,

10 Sak 4/09 S A K S U T R E D N I N G: SAKER TIL POLITISK BEHANDLING AU gikk grundig gjennom liste av på sitt møte 27. januar. Det gjøres oppmerksom på at sakene som er behandlet av fylkesrådet, er å finne på FKs hjemmeside. Følgende saker ble drøftet: Fylkeskommunale tiltak som følge av regjeringa sin tiltakspakke mot finanskrisa: FK har fått 32 mill. kroner til rådighet. Det vil bli sendt en anmodning til Fylkeskommunen (FK) v/ fylkesrådet (FR) og fylkesdirektøren (FD), hvor det påpekes at UU må ivaretas i alle tiltak som blir iverksatt. RLF vil be om å få tilsendt liste over tiltakene. Strandsoneprosjektet Mjøsa, retningslinjer for planlegging strandsonen: Wilhelm Murray fra SMP har sagt seg villig til å komme på møtet 9. februar og orientere om dette Bompengeselskapet E6 Gardermoen-Moelv AS. Garanti ved selvskyldnerkausjon for låneopptak: RLF vil i denne saken stille krav om dispensasjon for bompenger, slik det gjøres rundt Oslo, der kollektive transportmidler ikke er universelt utformet. RLF mener dette er et rimelig krav da det handler om manglende mulighet til å velge annet enn bil for enkelte grupper. RLF vil stille krav om at det gis dispensasjon for bompenger. Storhamar v.g. skole generalplan: Her må det sees på muligheter for inkludering (Egen sak med innstilling og vedlegg) Grensetrafikken forlengelse av avtale om tilskudd til togopplegg fra 2010: RLF forventer at UU er på plass Prosjekt Rondane søknad om finansiering 2008: RLF forventer at alle rasteplasser har UU i planene sine. Brev skrives til Statens vegvesen, v/ Helge Stikkbakke For øvrig vil AU foreslå å få Sigurd Hjelle, som har ansvar for særskiltelevene i fylket, til å gi en orientering om spesialundervisningen og effekten av denne, som er en av fylkestingsmeldingene til FT mars. AU ber om at saken tas til orientering.

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 736/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 5/09 RLFS KONFERANSER 2009 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Trykte vedlegg: Revidert Møte- og Aktivitetsplan for 2009 Hamar,

12 Sak 5/09 S A K S U T R E D N I N G: RLFS KONFERANSER 2009 AU har jobbet med et konsept på å holde to konferanser i Dette innebærer at det blir tilnærmet to like konferanser en i Nordfylket og en i Sørfylket + Hedemarken, slik at det blir kortere reisevei for flere. Det ble orientert om dette i forbindelse med Sak 08/72 Møtekalender og Aktivitetsplan for 2009 på rådets siste møte. Ideen er å lage et lignende opplegg som det vi hadde i Elverum i slutten av april 2008, bl.a. ved å knytte konferansen til en befaring for å se hvordan UU er ivaretatt i sentrum, i tillegg til å avvikle et rådsmøte. Imidlertid knytter det seg usikkerhet til noen momenter angående arrangementet. De største utfordringene er konferanserom, spise- og overnattingsfasiliteter både i Brumunddal og på Tynset, som er de utvalgte tettstedene: Brumunddal har ikke lengre hotell, slik at behovet for overnatting må dekkes på Hamar, for eksempel Hotel Scandic. Det vil bli tatt kontakt med begge kommunene angående befaringen og møte med det kommunale rådet, som vil finne sted på konferansens første dag. Det er ønskelig å arrangere møtet i rådhuset / kommunehuset. Selve konferansen tenkes holdt på Scandic når det gjelder Hedemarken og muligens Malmplassen, Tolga for Nordfylket. Savalen ville på mange måter vært et velegnet sted, men er dessverre ikke tilgjengelig nok til at alle vil kunne føle seg vel der, noe som RLF ser på som en forutsetning. Programmet er ikke helt klart ennå, men det er ønske om å få likestillings- og diskriminieringsombudet, Beate Gangås, til å innlede. Innlegg fra Blindeforbundet er også aktuelt (se sak nedenfor). AU ber om at saken tas til orientering.

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 737/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 6/09 TILSKUDD TIL ORGANISASJONENE FRA 2010 OG FRAMOVER Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Det foretas en gjennomgang av reglene snarest og arbeidet med dette bør være avsluttet senest innen septembermøtet. Det foreslås at grunnstøtte og aktivitetsstøtte slås sammen, slik at det blir en søknad, en rapportering og en behandling med utbetaling, for å spare organisasjonene, så vel som sekretariatet, for tidkrevende arbeid. Støtte eller Tilskudd foreslås som nytt navn på ordningen. Trykte vedlegg: - Regler for nåværende ordning for tilskudd til brukerorganisasjonene - Ekstra tilskudd til brukerorganisasjonene januar 2009 Hamar,

14 Sak 6/09 S A K S U T R E D N I N G: TILSKUDD TIL ORGANISASJONENE FRA 2010 OG FRAMOVER Nåværende regler for støtte ble sendt ut på e-post til rådets medlemmer og varamedlemmer med anmodning om å gå gjennom dem og evt. komme med forslag til endringer, eller om gamle regler skal gjelde for 2009, siden det ville blitt svært kort tid til bearbeiding. Det har ikke kommet mange tilbakemeldinger og AU har bestemt at gjeldene regler skal følges også for 2009, men at fristen settes til 1. mars. Informasjon om støtte (tilskudd) er å finne på rådets hjemmeside. Det har gått ut brev med søknadsskjema til alle brukerorganisasjonene. Det er foreløpig ikke avertert i lokalavisene.

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 740/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 7/09 SAK FRA NORGES BLINDEFORBUND, AVD. HEDMARK - FELLES DISKUSJONSFORUM FOR BEDRE SAMHANDLING MHT TRANSPORT Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Blindeforbundets anmodning om å opprette et årlig felles diskusjonsforum imøtekommes i forbindelse med rådets årlige konferanse. Hamar,

16 Sak 7/09 S A K S U T R E D N I N G: SAK FRA NORGES BLINDEFORBUND, AVD. HEDMARK - FELLES DISKUSJONSFORUM FOR BEDRE SAMHANDLING MHT TRANSPORT RLF mottok 3. desember f.å. e-post fra Norges Blindeforbund, avd. Hedmark, med anmodning om at Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark skal ta initiativ til et Felles diskusjonsforum med Tema: Målsetting: Offentlig kollektivtransport og individuell tilrettelagt transport for mennesker med funksjonsnedsettelser og Bedre samhandling mht transport og igangsetting av konstruktive prosesser for å bedre transporttilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelse i Hedmark. Tanken er at målgruppen skal være leder og nestleder i alle kommunale råd i Hedmark, samt fylkets råd for likestilling av funksjonshemmede. Mht finansiering foreslås det at representantene fra de kommunale rådene dekker reise- og diett selv og at RLFs representanter fra fylket dekkes gjennom rådets budsjett. AU foreslår at et slikt forum kan gjennomføres i forbindelse med de årlige konferansene RLF har planlagt da en der vil få samlet de personene Blindeforbundet mener bør være målgruppen. AU kan tenke seg dette som en del av programmet på konferansene, hvor Blindeforbundet innleder til diskusjon.

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 741/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 8/09 STORHAMAR VGS - LOKALER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE / GENERALPLAN Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Hedmark Fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede har hatt saken til behandling i sitt møte Mennesker med ulike og store funksjonsnedsettelser er ikke en ensartet gruppe mennesker. De er like forskjellige fra hverandre som resten av befolkningen, og har som resten av befolkningen behov for å høre til. Det er vårt utgangspunkt for behandlingen. Fakta: Status Multifunksjonshemmede I Fylkestingssak 85/08 om lokaler for multifunksjonshemmede er det vurdert 6 alternativ. Løten Ungdomsskole o.l.: Det nevnes som en løsning for neste skoleår å kjøpe tjenester av elevenes hjemkommune. Det betyr å plassere elever på ungdomsskolen etter at de er ferdige, noe som skjer i Løten i dag og nevnes som en nødløsning, og er - som vi ser det en uakseptabel løsning som minner om avlastning for fylkeskommunen. Jønsberg videregående skole: Det å være på to ulike undervisningssteder, noe som er nevnt som en mulighet, behøver ikke være negativt. Det som ikke er akseptabelt er at eleven bare får mulighet til å bruke deler av bygningsmassen. Her kan fylkeskommunen bruke av stimuleringsmidlene til å få fortgang på å gjøre skolen tilgjengelig. Storhamar videregående skole: Det å lage et tilbud på Storhamar videregående skole lyder bra, men da må det være et reelt tilbud og ikke det eneste tilbudet som finnes. Når elever søker seg inn på videregående, får de endelig mulighet til å lære mer av det de interesserer seg for. Denne muligheten må også finnes for de elevene det her er tale om.

18 Sak 8/09 Vurdering: Det skrives at det ikke er synliggjort noe alternativ til bygging på Storhamar. Siden 1976 har mennesker med funksjonsnedsettelser vært sikret integrering i skolen. Hvert år vil det komme søkere som har bevegelseshemminger, utviklingshemminger, synshemminger, hørselshemminger eller en kombinasjon av disse. Det betyr at å bestemme hvilke behov en har for rom ikke kan bestemmes ut fra et ukjent antall navngitte elever. En må tenke mer generelt og tenke fleksible løsninger. Slik saken ligger på bordet, oppleves den som en byggesak, som det haster med å få behandlet. Vi mener at det også er en sak for politikerne i Fylkestinget. Satser man på en avdeling på Storhamar videregående som det eneste tilbudet til elever med store funksjonsnedsettelser på Hedemarken, er vi på full fart inn i et institusjonssamfunn som vi i rådet ikke ønsker. Vi håper at dette også er noe våre politikere vil stille seg bak. Vår anbefaling er: Bygg lokaler på de ulike videregående skolene som har sine spesielle fagområder eks. Stange, Jønsberg, Storhamar. Å bygge opp tilbud på disse skolene vil bety at en kan tilby ulike retninger slik at de elevene vi omtaler får en reell mulighet til å velge studiested, på lik linje med andre elever. Kjøp ikke tjenester av hjemkommuner slik at elever blir evige ungdomsskoleelever. Trykte vedlegg: Storhamar videregående skole Lokaler for multifunksjonshemmede - Generalplan Hamar,

19 Sak 8/09 S A K S U T R E D N I N G: STORHAMAR VGS - LOKALER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE - GENERALPLAN AU drøftet skrivet (trykt vedlegg til saken) formulert av Hedmark fylkeskommune v/ adv.leder Per Kristian Ljødal, Eiendom og formet ut fra dette en innstilling som legges fram for rådet på møtet AU ber om at innstillingen studeres nøye.

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 742/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 9/09 PROBLEMER KNYTTET TIL NY TEKNOLOGI - LEDSAGERBEVIS FOR PERSONER MED Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Saken tas til orientering Trykte vedlegg: Kopi av brev fra Statens råd for likestilling av funksjonshemmede til Nordland fylkeskommune Kopi av vårt brev til Statens råd for likestilling av funksjonshemmede og Nordland fylkeskommune Hamar,

21 Sak 9/09 S A K S U T R E D N I N G: PROBLEMER KNYTTET TIL NY TEKNOLOGI - LEDSAGERBEVIS FOR PERSONER MED AU ber om at saken tas til orientering.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 743/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 10/09 FORENINGEN FOR SLAGRAMMEDE, HEDMARK - SØKNAD OM KURS- OG AKTIVITETSMIDLER Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Søknaden fra Foreningen for slagrammede, avd. Hedmark avslås. Trykte vedlegg: Brev fra forening for Slagrammede Hedmark: Søknad om kurs- og aktivitetsmidler Hamar,

23 Sak 10/09 S A K S U T R E D N I N G: FORENINGEN FOR SLAGRAMMEDE, HEDMARK - SØKNAD OM KURS- OG AKTIVITETSMIDLER AU gikk gjennom søknaden fra Foreningen for slagrammede og kom fram til å følge tidligere praksis med at alle søknader om støtte fra brukerorganisasjoner utenom det årlige tilskuddet, som alle kan søke på, avslås.

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 744/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 11/09 ORIENTERINGER Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede AUs innstilling til vedtak: Saken tas til orientering Trykte vedlegg: Rundskriv fra Hedmark fylkeskommune v/ fylkesdirektøren: Økonomiplan Tidsplan og prosess Ank. etter AU-møtet Hamar,

25 Sak 11/09 S A K S U T R E D N I N G: ORIENTERINGER Fra nestleder: Fra sekretær: Fra andre:

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 745/09 Ark.nr. 033 &17 Saksbehandler: Gerd Hellebust SAK 12/09 EVENTUELT Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/09 Råd for likestilling for funksjonshemmede Hamar,

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Sølen Dato: 09.02.2009 Kl 1200-1515 Til stede: Maj C Stenersen Lund, fung. leder Toril Heggen Munk Jan Pallin Oddny Høgalmen Eva Olsen Høisveen Hans Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 13.05.2009 kl. 1500 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 26/09

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Skarnes rådhus Dato: 08.02.2010 Kl 1115 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Oddny Høgalmen Torgeir Andersen Marthe Kraabøl Mats Odden-Mæleng Kjellaug Langård Østberg Kristoffersen Svein

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 28.02.2011 kl. 1100-1530 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Stor-Elvdal kommune Dato: 28.10.2009 kl. 1500-1730 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Sølen Dato: 29.03.2011 kl. 1000-1530 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 26.02.2015 Tid: 09.30 15.30 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin,

Detaljer

Saknr. 1827/10. Ark.nr. 033 &17. Saksbehandler: Gerd Hellebust ÅRSMELDING AUs innstilling til vedtak:

Saknr. 1827/10. Ark.nr. 033 &17. Saksbehandler: Gerd Hellebust ÅRSMELDING AUs innstilling til vedtak: Saknr. 1827/10 Ark.nr. 033 &17. Saksbehandler: Gerd Hellebust ÅRSMELDING 2009 AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Årsmelding 2009 godkjennes. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 03.12.2015 Kl 10:00-15:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Oddny Høgalmen, Gunn Rauken, Dagfinn Ødegård, Odd J. Opheim og

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER. AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER. AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saknr. 11/7950-1 Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saken tas til orientering ::: Sett inn innstillingen over

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 17.09.2009 Kl 1100-1530 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Terje Hoffstad, nestleder Jan Pallin Marthe Kraabøl Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng Odd Hass Ester oppheim

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Radisson Blu Resort Trysil Dato: 07.12.2011-08.12.2011 Til stede 7-8. desember: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Oddny Høgalmen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:00 Sted: Mjøsa Orientering: Kl. 10.15 vil det bli gitt en redegjørelse for tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. desember, klokken 12.00 Møtenummer 8-2013 Møtested Mjøsa, fylkeshuset Oppmøte til lunsj kl. 11.30, og møtestart er kl. 12.00.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 03.12.2014 og 04.12.2014 Tid: 12:00 16:30 og 09:00 12:00 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) og Fylkeshuset, Mjøsa (1. etg.) Til stede: Terje

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 6. februar 2014 Møtenummer: 1/14 Møtested: Mjøsa, fylkeshuset Orientering om: Plan for likestilling

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 20.04.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Ved oppstart kl 10.00, så vil prosjektdirektør Roger Jenssen komme inn i møtet

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 23.09.2010 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 23.09.2010

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER. AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER. AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saknr. 11/5381-1 Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saken tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 18.06.2015 Kl 10:00-15:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Anne Wildhagen, Odd J. Opheim,

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 03.09.2015 Kl 12:00-15:30 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Jan Pallin, Oddny Høgalmen, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Anne Wildhagen,

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 22.06.2017 Tid: 13:00-15:00 Sted: Dombås Hotell Vel møtt til studietur og fellesmøte med rådet i Oppland fylkeskommune! Eget program vil bli

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 16.10.2014 Tid: 08:30-11:30 Sted: Kommunestyresalen, Folldal kommune Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Scandic Elgstua hotel Dato: 07.05.2015 Kl 16:00-18:00 Til stede: Terje Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Marte Kraabøl, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen,

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.04.2016 Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Tingsalen og Mjøsa, Fylkeshuset Til stede: Terje A. Hoffstad, Ellen Marie Tangen, Maj C. Stenersen Lund,

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 30.03.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - REGLER FOR TILSKUDD TIL ORGANISASJONER FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I HEDMARK

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - REGLER FOR TILSKUDD TIL ORGANISASJONER FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I HEDMARK Saknr. 693/10 Ark.nr. 033. Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Nye regler for tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Saknr. 11/5936-3 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden/Mjøsa Dato: 15.09.2016 Kl 10:00-15:30 Fellesmøte: Eldrerådet, Ungdommens fylkesting, Det flerkulturelle rådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede fra kl 10.00-12.00.

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 07.12.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Sølen, fylkeshuset Hamar Forfall meldes snarest til rådets sekretær på telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vi

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet Protokoll Sted: Møterommet Osensjøen, fylkeshuset Dato: 18.06.2015 Kl 11:00-15:00 Til stede: Olav Sande. leder Kari Grøneng, nestleder Kirsten Elsebutangen Anne Thorbjørnsen Bjørn Jarle Røberg-Larsen Borgny

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Saknr. 15/4501-1 Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema:

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema: Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. september, klokken 10.00 Møtenummer 6-2013 Møtested Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Orientering om sak: Dialogmøte med Hedmark Trafikk

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 12.05.2016 Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 15/16 16/11640

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saknr. 12/1518-3 Ark.nr. N00 Saksbehandler: Øystein Sjølie Transportordningen for forflytningshemmede i Hedmark (TT) Endring av tidspunkt for iverksettelse Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen.

- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. Saknr. 11/5993-25 Ark.nr. N00 Saksbehandler: Øystein Sjølie NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017.

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september 2017. Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. 17/4542-2 Møteprotokoll -

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE Saknr. 408/09 Ark.nr. K21. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark vedtar å bevilge kr 100 000,- pr. år i treårsperioden 2010 2012 til prosjektet universell

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF Saknr. 15/4517-5 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets oppdragsbrev 2016 - Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner vedlagte oppdragsbrev 2016 for Hedmark Trafikk FKF. Vedlegg:

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Femunden, 1. et., Fylkeshuset Dato: 01.09.2011 kl. 10.00 14.00 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 47 18 eller randi.sletnes.bjoerlo@hedmark.org

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 21.08.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 28.04.2016 Møtested: Sønsthagen, Hagen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ( )

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ( ) MØTEPROTOKOLL Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2015-2019) Dato: 06.06.2017 kl. 09:00 Sted: Scandic, Alta Arkivsak: 201700001 Tilstede: Tommy Berg leder, SV Turid Lien nestleder,

Detaljer

Skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark

Skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark Saknr. 16/1605-11 Saksbehandler: Øystein Sjølie Skyssreglement for elever i videregående skole i Hedmark Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 21.09.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Tingsalen.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet Protokoll Sted: Terningen Arena, Elverum Dato: 31.03.2011 Kl 10.00 16.00 Til stede: Olav Sande, leder Kari Grøneng Bergtora Djurhuus Wasa Kaare Johan Ommundsen Forfall: Asbjørn Holsæter Jan Wibe (syk vara)

Detaljer

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder Saknr. 4705/08 Ark.nr. M70. Saksbehandler: Morten Kristiansen BYGNINGSTEKNISKE AVVIK OG VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PLAN FOR BRANNTEKNISKE TILTAK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 16.10.2017 Tid: 13:05 14:40 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 29.05.2017 Tid: 13:10 14:20 1 Faste medlemmer som

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Kommunehuset Rendalen Dato: 11.11.2016 Kl 09:00-11:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Ellen Marie Tangen, Dagfinn Ødegård, Maj C. Stenersen Lund, Inger Margrethe Pettersen, Tom Synstad (vara

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/16 16/1525 SAKER TIL DRØFTING FREMLAGT AV ELDRERÅDETS LEDER- MØTE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/16 16/1525 SAKER TIL DRØFTING FREMLAGT AV ELDRERÅDETS LEDER- MØTE Rådmannen Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhus- Bystyresalen Møtedato: 20.09.2016 Klokkeslett: 13:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til eva.antonsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Møterom Altafjord Møtedato: 05.11.2015 Tid: 10:00 13:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Bjørn Alf AP Medlem

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2013 Møtedato: 18. oktober Journalnr.: 2013/340 Sted: Clarion Airport Hotell - Gardermoen Varighet: Fredag 18. oktober 16.00 21.30 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 06.06.2017 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 12.03.2015 kl. 13:30-15:30 Møtet i yrkesopplæringsnemnda blir etter lunsj i forbindelse med fagdagen som

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 02.02.2009 Fra saksnr.: 005/09 Fra/til kl. 15.00 17.10 Til saksnr.: 009/09 Møtested: Møterom Stenstuen Rådets medlemmer: Jan Vidar Tollefsen,

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesrådet for funksjonshemmede

MØTEPROTOKOLL. Fylkesrådet for funksjonshemmede TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan R,PF tc4t41.- oto(02/(2 gq MØTEPROTOKOLL 8 \!, 2914_ 1-R1 ( ( Motested: Motedato: 25.11.2014 Variuhet: 11:30 13:10 Fylkesrådet for funksjonshemmede TIL STEDE PÅ

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Sølen - 2 etg. Dato: 27.06.2011 kl. 0900-1300 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: kl. 9.00

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: kl. 9.00 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 kl. 9.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 11.02.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 25/13 12/12282 Invitasjon

Detaljer

Marknader til innkalling: Innkallingen manglet informasjon om at rådet skulle på befaring til «Vetatoppen» etter avholdt møte den 3. juni 2013.

Marknader til innkalling: Innkallingen manglet informasjon om at rådet skulle på befaring til «Vetatoppen» etter avholdt møte den 3. juni 2013. Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 03.06.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Nestleder

Detaljer