K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E"

Transkript

1 Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 18/11 Tid: 9. februar 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i følge lov er unntatt fra offentlighet. Til behandling: Sak 01/11 Protokoll fra møtet den 1. desember 2010 Sak 02/11 Sak 03/11 Dialog med rådmannen: 1. internkontrollen i kommunen, 2. oppfølging av vedtak fattet av PPT, 3. gjennomføringen av de nasjonale prøvene for grunnskolen i Enebakk og 4. generell dialog Selskapskontroll 2010 Rapport om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak Sak 04/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 Sak 05/11 Statusrapportering vedr. forvaltningsrevisjonsprosjekt om Prosjektstyring Sak 06/11 Kontrollutvalgets aktivitetsplan for 2011 Sak 07/11 Sak 08/11 Kontrollutvalgets årshjul Orienteringssaker Eventuelt Ordfører og rådmann er invitert til en dialog om sak 03/11 om selskapskontrollen. Ordføreren møter klokken Rådmannen møter klokken for den generelle dialogen m.v, jf. sak 02/11. Forfall eller melding om inhabilitet meldes en. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Thorbjørn Nerland /s./ Leder May-Britt Ødegård Kopi: Ordfører og rådmann Follo distriktsrevisjon

2 Kontrollutvalgets møte 9. februar 2011 Sak 01/11 Sak 01/11 Protokoll fra møtet den 1. desember 2010 Et forslag til protokoll ble 2. desember 2010 sendt via e-post til utvalgets medlemmer for merknader. Det fremkom noen justeringer til forslaget som er tatt inn i protokollen. Særutskrift av vedtaket i sak 40/10 er oversendt kommunestyret i brev av 7. desember Vedtaket under Eventuelt vedrørende innhenting av informasjon om resultatene av de nasjonale prøvene for grunnskolen i Enebakk, er oversendt rådmannen i e-post av 7. desember 2010, med svarfrist 21. januar Forslag til vedtak: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 1. desember 2010 godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 1. desember 2010

3 Kontrollutvalgets møte 9. februar 2011 Sak 02/11 Sak 02/11 Dialog med rådmannen: 1. internkontrollen i kommunen, 2. oppfølging av vedtak fattet av PPT, 3. gjennomføringen av de nasjonale prøvene for grunnskolen i Enebakk og 4. generell dialog Punkt 1. Internkontrollen i kommunen: Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 20. oktober 2010 å be rådmannen om en skriftlig orientering om internkontrollen i kommunen. 1. januar 2011 ble satt som frist for orienteringen. I brevet til rådmannen ble det bedt om at rådmannen blant annet kommenterer de aktuelle anbefalingene i rapporten om 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Rapporten er tidligere utdelt til utvalgets medlemmer, og kan også leses på kommunal og regionaldepartementets internettsider. Vi vedlegger kopi av anbefalingene fra nr. 12 t.o.m. 36. Rådmannens skriftlige orientering foreligger i vedlagte brev av 14. desember Vi har invitert rådmannen til møtet bl.a. for å ha en dialog om saken. Punkt 2. Oppfølging av vedtak fattet av PPT I tilknytning til sak 31/10 i utvalgets møte den 20. oktober 2010 ble det reist spørsmål om hvordan kommunen følger opp vedtak fattet av PPT vedrørende spesialundervisning. Vedlagt følger rådmannens notat av 25. november 2010 vedrørende dette spørsmålet. Vi har invitert rådmannen til møtet for å ha en dialog om saken. Punkt 3. Gjennomføringen av de nasjonale prøvene for grunnskolen i Enebakk Utvalget vedtok under Eventuelt i sitt møte den 1. desember 2010 følgende: 1. Utvalget ber om en skriftlig orientering om gjennomføringen av de nasjonale prøvene for grunnskolen i Enebakk 2. Ved enkelte av skolene har utvalget merket seg en betydelig faglig framgang og vil gjerne vite om spesielle tiltak er igangsatt som kan forklare dette. 3.Vi ber også om å få opplyst om det er spesielle utvalgskjevheter i tallene for Enebakk. Spørsmålene rettes til rådmannen med svarfrist 21. januar Sekretariatet mottok rådmannens tilbakemelding vedrørende det ovenstående ved e-post av 24. januar 2011 vedlagt et notat om de nasjonale prøvene i Enebakk. Vi vedlegger kopi av notatet.

4 Vi har invitert rådmannen til møtet for å ha en dialog om saken. Punkt 4. Generell dialog Kontrollutvalget har i sitt årshjul vedtatt at det ønsker en generell dialog med rådmannen i sitt første møte etter hvert årsskifte. Innstilling: orientering. 1. Rådmannens rapport om internkontrollen i kommunen tas til 2. Rådmannens orientering om kommunens oppfølging av vedtak om spesialundervisning tas til orientering 3. Rådmannens orientering om gjennomføringen av de nasjonale prøvene for grunnskolen i Enebakk tas til orientering. 4. Dialogen med rådmannen tas til orientering. Sekretær Vedlegg: - Organisasjons- og personalsjef Dag Martinsens brev til FIKS av 14. desember 2010 vedlagt rådmannens rapport om internkontrollen i kommunen tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane; anbefalingene fra nr. 12 t.o.m Rådmannens notat av 25. november 2010 vedr. oppfølging av vedtak om spesialundervisning. - Notat av 24. januar 2011 vedr. nasjonale prøver i Enebakk.

5 Kontrollutvalgets møte 9. februar 2011 Sak 03/11 Sak 03/11 Selskapskontroll 2010 Rapport om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak Kontrollutvalget sluttet seg i sitt møte den 20. oktober 2010, jf. sak 34/10, til sekretariatets forslag om å fokusere selskapskontrollen i 2010 på i hvilken grad kommunestyrets vedtak bl.a. i forbindelse med rapportene om selskapskontroll fra hhv. 2007/2008 og 2009 er fulgt opp. Kommunens selskaper underlagt selskapskontroll: For Enebakk kommune gjelder selskapskontrollen følgende selskap: Alarm sentral brann øst AS, Enebakk produkter AS, Follo legevakt IKS, Romerike avfallsforedling IKS, Krisesenteret i Follo IKS, Incestsenteret i Follo IKS og Nordre Follo Brannvesen IKS. For å kartlegge hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp, vedtok kontrollutvalget å stille rådmannen og ordføreren en del spørsmål. Rådmannen og ordføreren besvarte spørsmålene ved brev av hhv. 22. november og 30. november Kopi av brevene følger vedlagt. Kommunestyrets vedtak og oppfølgingen av disse vedtakene Kommunestyret behandlet den , jf. sak 29/08, kontrollutvalgets innstilling om rapport om eierskapskontroll (datert 22. januar 2008). Kommunestyret vedtok enstemmig å ta rapportens anbefalinger til etterretning og ba rådmannen legge frem en sak om hvordan anbefalingene kunne bli fulgt opp. I møte 5. mai 2008, jf. sak 39/08, vedtok kommunestyret en eiermelding for Enebakk kommune som skal rulleres minimum hvert fjerde år. Kopi av eiermeldingen følger vedlagt. Anbefalingene som fremkommer av rapporten om eierskapskontroll er gjengitt nedenfor i kursiv og etterfulgt av sekretariatets gjennomgang av basert på informasjon fra rådmann og ordfører samt andre kilder hvordan hvert punkt er fulgt opp. 1. Ut over en tilslutning til selskapsavtalene, har ikke kommunen etablert noen eierstrategi for sine selskaper. Vi merker oss at kommunen har en eierskapsmelding under utvikling. Oppfølging: Kommunestyret vedtok en eiermelding for Enebakk kommune for den 5. mai Rådmannen skriver at det i tillegg til eiermeldingen er vedtatt en felles eiermelding kalt Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo. Eiermeldingene etterleves i den forstand at det er lagt opp til felles opplæring av styrerepresentanter og felles representantskapsmøter i forkant av hver kommunes økonomiprosess. Dette for å sikre at selskapene styres i samsvar med den økonomiske utviklingen i eierkommunene. Utover dette er det tatt inn en tiltaksplan for interkommunale selskaper i Follorådets handlingsprogram Ordføreren skriver at

6 eiermeldingen for Enebakk kommune skal evalueres ved neste rullering. Dette vil gi kommunen et svar på hvor godt elementene i meldingen etterleves. 2. Vi anbefaler en årlig drøfting i kommunestyret av strategien i forhold til selskapene. Det bør lages rutiner for at kommunestyrene kan påvirke planer og budsjetter i en tidlig fase. Oppfølging: I henhold til kommunens eiermelding (s. 7) skal kommunestyret behandle eierspørsmål i et årlig møte. Dette skal fortrinnsvis skje i kommunestyrets januarmøte. Det vil være eiersekretariatet som har ansvar for å forberede saker til eiermøtet. Rådmannen skriver at det i praksis har vist seg krevende å gjennomføre et slikt årlig eiermøte i kommunestyret. Kommunestyret får likevel kjennskap til selskapene gjennom saker som behandles i kommunestyret. Den 23. mars 2010 vedtok ordførermøtet i Follo et dokument om mål for samarbeidet om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo ( ). I avsnitt om Fastsettelse av budsjetter beskrives hvordan budsjettprosessen i selskapene skal gjennomføres ved at rådmennenes budsjettforutsetninger blir kjent for dem på et tidlig tidspunkt. Videre sikres at eierne v/ordførermøtet foretar en samordnet vurdering før forslagene vedtas i de enkelte representantskap og til slutt legges inn i kommunens budsjettforslag. I dokumentet heter det også at rådmannskollegiet er eiersekretariat og skal saksbehandle spørsmål knyttet til eierrollen i selskapene. Fellesdokumentet fra ordførermøtet følger vedlagt. En modell med at alle representantskapsmøtene i selskapene holdes fortløpende og på samme sted, totalt i løpet av 1 2 dager er innført. En evaluering av samarbeidet om budsjettprosessene m.v. planlegges i Vi anbefaler at eierinnflytelsen i selskapene primært sikres via representantskapene. Kommunestyrets overordnede ansvar tilsier at det bør bli holdt løpende orientert og tatt med på råd i viktige spørsmål. Administrasjonens ansvar for oppfølging av selskapene bør bli presisert. Oppfølging: Rådmannen opplyser at oppfølgingen av eierinteresser skjer ved at kommunestyret behandler saker vedrørende selskapene (endring av organisasjonsform, budsjett, tiltredelse av nye kommuner, vedtektsendringer etc.) Rådmannen viser videre til at en regelmessig og god nok evaluering av alle selskapene som Enebakk kommune er medeier i er en utfordring av flere grunner bl.a. pga. mangel på ressurser som har dette som dedikert oppgave. Rådmannen viser endelig til at når det gjelder Enebakk produkter, ROAF, Kemneren, FDR og Øyern IKT, er det etablert møtearenaer. I tillegg holdes kommunen v/ rådmannen løpende orientert fra daglig leder ved behov. Vertskommunesamarbeidet Øyern IKT har etablert et samarbeidsråd bestående av alle samarbeidende rådmenn, der viktige strategiske samt økonomiske beslutninger fattes. Kopi av styrepapirer etc. sendes rådmannen. Utover dette skjer selskapsoppfølgingen stort sett i generalforsamling/representantskap. Ordføreren skriver at rådmannen ikke har noen formell rolle ved oppfølgingen av selskapene utover å utøve eierskapssekretariatsrollen og tilrettelegge for saker knyttet til selskaper som legges frem for behandling for kommunestyret.

7 4. Vi anbefaler at rapporter, regnskap og alle møtedokumenter fra styret og representantskapet også sendes direkte til kommunen og arkiveres på en hensiktsmessig måte. Oppfølging: Rådmannen skriver at selskapene rapporterer og holder kommunen informert om saker av betydning. Administrasjonen mener gjennom denne arbeidsformen at kommunestyret får tilstrekkelig rapportering. Saker som omhandler de interkommunale selskapene arkiveres i kommunens arkiver. Det samme gjelder for eiermeldingen. Sekretariatet stilte i e-post av 24. januar 2011 følgende oppfølgingsspørsmål til rådmannen: Blir innkallinger og referat fra hhv. styremøter og representantskapsmøter/generalforsamlingsmøter samt årsregnskap og årsmeldinger for det enkelte selskap lagt rutinemessig frem for kommunestyret? Rådmannen svarte i e-post av samme dag at dette gjøres litt forskjellig fra kommune til kommune. I Enebakk kommune er det en skriftlig redegjørelse til kommunestyret, som legges frem i første kommunestyremøte på nyåret. Redegjørelsen innehar informasjon om de selskapene kommunen er medeier i. 5. Vi anbefaler at kommunestyret og administrasjonen også gis regelmessig opplæring ut fra deres ståsted. Oppfølging: I ingressen til denne anbefalingen i eierskapskontrollen ble det vist til at opplæring ikke er gitt til medlemmer av styrene, men at dette var under planlegging. Rådmannen opplyser at det i dokumentet Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo er beskrevet at det også skal legges opp til felles opplæring av eierrepresentantene. Denne opplæringen er gjennomført både i 2009 og Ordføreren viser også til at det har vært gjennomført kurs for styremedlemmer i interkommunale selskap via Follorådet, og at dette vil bli videreført. I e-post til sekretariatet av 24. januar 2011 skriver rådmannen at administrasjonen ikke har behov for opplæring om de kommunale og interkommunale selskapene. Derimot har de ansatte som har en eller annen form for styrerepresentasjon behov for kompetanse. Dette er beskrevet i dokumentet eierstyring i Follo. 6. Vi anbefaler at arkivordningen utvides til å omfatte alle dokumenter som kommunen mottar fra selskapet, jf. pkt. 4. Internett kan her gi grunnlag for effektive løsninger. Oppfølging: Jf. punkt 4 ovenfor. FIKS rapport om selskapskontroll i 2009 viste at selskapene i overveiende grad fulgte gjeldende virksomhetslov etc. på de områdene vi undersøkte. Dette gjaldt blant annet vedtak om økonomiplan, informasjon til kommunene/eierne, opplæring av styremedlemmer mv. Kommunestyret gjorde den 7. desember 2009, jf. sak 108/09, og kontrollutvalgets vedtak i sak 25/09, vedtak om FIKS rapport om selskapskontroll 2009: 1. Kommunestyret tar Rapporten om selskapskontroll 2009 til etterretning. 2. Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber kommunens representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse.

8 Anbefalingene i rapporten som knytter an til kommunestyrets vedtak om oppfølging av selskapene er behandlet i gjennomgangen av den forrige rapporten. Vi går derfor ikke nærmere inn på anbefalingen i rapporten fra 2009 i denne saken. Vurdering: 1. Ordførermøtets vedtak om felles mål for eierstyringen av de interkommunale selskapene i Follo vil kunne legge grunnlaget for en mer systematisk påvirkning fra eierne og bedre integrering av selskapenes budsjettforslag i den enkelte kommunes budsjettprosess. 2. Kommunestyret har gjennom eierskapsmeldingen tatt et viktig skritt for å få bedre oversikt og styring med sine eierinteresser. 3. Kommunestyrets vedtak om eierskapsmelding og krav til selskapene vil danne et viktig grunnlag for kommende selskapskontroller fra kontrollutvalgets side. 4. Generelt er det vår vurdering at ordfører og administrasjon har fulgt opp kommunestyrets vedtak i sakene om eierskapskontroll i 2008 og Innstilling: Kontrollutvalget finner at ordføreren og administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets vedtak vedrørende eierskapskontrollen i sak 29/08 og i sak 108/09. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets gjennomgang av oppfølgingen av kommunestyrets vedtak vedrørende eierskapskontrollen i sak 29/08 og i sak 108/09 til orientering. Sekretær Vedlegg: - Brev til FIKS av fra rådmann Kjersti Øiseth - Brev til FIKS av fra ordfører Dag Bjerke. - Eiermelding for selskaper som Enebakk kommune er medeier i, vedtatt i kommunestyret 5. mai Vedtak i ordførermøtet i Follorådet den om samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo

9 Kontrollutvalgets møte 9. februar 2011 Sak 04/11 Sak 04/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 Vedlagte forslag til årsrapport for 2010 legges frem for utvalget til behandling. Vi har forelagt forslaget for utvalgsleder, Thorbjørn Nerland. Forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 vedtas. Årsrapporten for 2010 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. Vedlegg: Forslag til årsrapport fra kontrollutvalget for 2010.

10 Kontrollutvalgets møte 9. februar 2011 Sak 05/11 Sak 05/11 Statusrapportering vedr. forvaltningsrevisjonsprosjekt om Prosjektstyring Kontrollutvalget besluttet den 26. april 2010, jf. sak 11/10, å foreta en forvaltningsrevisjon knyttet til prosjektstyring i Enebakk kommune. Bakgrunnen for kontrollutvalgets vedtak var kommunestyrets vedtak i sak 5/10 den 15. februar 2010, hvor kommunestyret ba kontrollutvalget om å gjennomføre en slik forvaltningsrevisjon. Formannskapet vedtok i møte den 6. september 2010 å bevilge kr for å gjennomføre dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Kontrollutvalget godkjente i sak 17/10 den 14. juni 2010, med enkelte presiseringer, den fremlagte prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet om prosjektstyring. Prosjektperioden var i prosjektplanen anslått å være fra oktober til desember Sekretariatet mottok ved e-post den 31. januar 2011 en skriftlig rapport fra FDR om status på forvaltningsrevisjonsprosjektet. Kopi av rapporten følger vedlagt. Innstilling: FDRs rapport av 31. januar 2011 om status på forvaltningsrevisjonsprosjektet om prosjektstyring tas til orientering. Vedlegg: FDRs rapport av 31. januar 2011

11 Kontrollutvalgets møte 9. februar 2011 Sak 06/10 Sak 06/11 Kontrollutvalgets aktivitetsplan for 2011 Forslaget til aktivitetsplan er i samsvar med tidligere aktivitetsplaner. Planen vil bli ajourført til hvert møte og avsluttede saker vil bli ført opp separat. Forslag til vedtak: Det fremlagte forslaget til aktivitetsplan for 2011 vedtas. Vedlegg: Forslag til kontrollutvalgets aktivitetsplan for 2011

12 Kontrollutvalgets møte 9. februar 2011 Sak 07/11 Sak 07/11 Kontrollutvalgets årshjul Forslaget til årshjul er i samsvar med tidligere årshjul vedtatt av kontrollutvalget i møte 14. juni 2010, jf. sak 19/10. Forslag til vedtak: Det framlagte forslaget til årshjul vedtas. Vedlegg: Forslag til kontrollutvalgets årshjul

13 Kontrollutvalgets møte 9. februar 2011 Sak 08/11 Sak 08/11 Orienteringssaker Vedlegg: 1) Kopi av rapport av 3. januar 2011 fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus fra tilsyn med oppfølgingstilsyn med nødvendig helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke ved Enebakk sykehjem, avdeling Ignagard. 2) Oversikt over tilsyn fra Fylkesmannen. 3) Brev til kontrollutvalget i Enebakk av 26. januar 2011 fra kontrollutvalget i Gjerdrum vedr. selskapskontroll av ROAF Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 09.11.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 10/11 Tid: Sted: Mandag 31. januar 2011 kl. 19:00 (Merk!)

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr.176 /10 Tid: 8. desember 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen.

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2016 kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen i Vestby rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget Tid: 23. mars 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 38/11 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtetid: 15.03.2016 kl. 18:00 Møtested: Lille sal i Kulturhuset MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 25 /10 Bjørn Espen Opheim Dagfrid Hammersvik M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 17. mars 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G

M Ø T E I N N K A L L I N G K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 110/11 Tid: 6. juni 2011 kl 18.00 Sted: Møterom Oscarsborg,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2016 kl. 17:15 Møtested: Møterom Hasle i Tangenten Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Enebakk kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Enebakk kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Møtetid: 15.03.2017 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Enebakk kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 FRA SAKSNR: 1/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 8/08 TIL KL: 21.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Saksliste Saker til behandling 25/17 Oppfølging av fellesmøtet med Oppegård KU 3 26/17 Revisjonens rapport pr /17 Møteplan høsten 2017

Saksliste Saker til behandling 25/17 Oppfølging av fellesmøtet med Oppegård KU 3 26/17 Revisjonens rapport pr /17 Møteplan høsten 2017 MØTEINNKALLING Ski kontrollutvalg Dato: 29.05.2017 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen i Ski rådhus Møtet holdes i etterkant av fellesmøtet med Oppegård KU. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 34/11 Tid: Sted: Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 (Merk!) Formannskapssalen

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf , mobil eller Saker til behandling

Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf , mobil eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Aurskog-Høland kontrollutvalg Dato: 31.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Krepsen Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtetid: 09.02.2016 kl. 18:00 Møtested: Lille sal i Kulturhuset MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Kommunestyret. Offentlig spørretid 30 min fra møtestart.

MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE. Kommunestyret. Offentlig spørretid 30 min fra møtestart. ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 04.04.2011 Tid: 18:30 Offentlig spørretid 30 min fra møtestart. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Nesodden kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Nesodden kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Nesodden kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 10. desember 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10. J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 57 82 00 Osen kommunehus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Dato: 14. mars 2013 Tid: Klokken Sted: Fylkesbygget. Møterom 4. Møte: Åpent møte

Dato: 14. mars 2013 Tid: Klokken Sted: Fylkesbygget. Møterom 4. Møte: Åpent møte MØTEPROTOKOLL Dato: 14. mars 2013 Tid: Klokken 09.00 Sted: Fylkesbygget. Møterom 4. Møte: Åpent møte Til stede: Leder Robert Gærne, medlemmene Jorunn Romsdal og Birger Knudsen. Medlem Thorbjørn Jungård

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 19. mai 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 97/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 6. mai 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 95

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Møtebok Sted: Formannskapssalen Tid: 21.10.14 kl. 08.15 12-10 Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Dato: 24.01.2017 kl. 18:00 Sted: Krise- og incestsenteret i Follo, Langbakken 9 i Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1.1 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Tilstede: Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. Wernerson, Arild Hagen.

Tilstede: Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. Wernerson, Arild Hagen. MØTEPROTOKOLL Nannestad kontrollutvalg Dato: 08.02.2017 kl. 08:00 Sted: Nannestad bygdemuseum, møterom. Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. Wernerson,

Detaljer

Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder), Vidar Doknes, Ingrid Rongen.

Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder), Vidar Doknes, Ingrid Rongen. MØTEPROTOKOLL Eidsvoll kontrollutvalg Dato: 13.02.2017 kl. 17:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00012 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vegard Ellingsen (leder), Jorunn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom Værnes Møtedato: Fredag 11. april 2008 Møtetid: 09:00-13:15 Saker: 010/08-017/08 Av kontrollkomiteens medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Enebakk kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Enebakk kontrollutvalg Møtetid: 25.01.2016 kl. 18:30 21.10 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Enebakk kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Thorbjørn Nerland, Øivind Gundersen,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 22. oktober 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører (med unntak av saker som er unntatt offentlighet)!

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 21. februar 2013 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2013/10047-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2015

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2015 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 Fra KU-sak: 19/10 Fra kl.: 19.00 Til KU-sak: 25/10 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 07.05.2014 Møtetid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Møteleder: Heider Sæther Saker: Sak 012-017 Av 3 medlemmer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 06.06.16 kl. 12.30 14.00 Sted: Minne Kultursenter ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Eierstyring i interkommunale selskaper

Eierstyring i interkommunale selskaper Eierstyring i interkommunale selskaper Administrasjonsseminar 25. september 2015 Boye Bjerkholt Varaordfører i Skedsmo 27.09.2015 Skedsmo kommunes deltakelse i interkommunale samarbeidsordninger 1 Skedsmo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 158/11 Tid: Mandag 29. august 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET)

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET) KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/10 Møtedato: 20.09.10 Tid: kl 13.00 kl 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 21/10 28/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Oppegård

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Oppegård MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Oppegård Møtetid: 28.05.2015 kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen i Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 08.09.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77, nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 08.03.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommunelovens 77 nr. 8- Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 11.12.2015 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Notodden Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 24. november 2010 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 24.01.2017 kl. 18:00 Sted: Ski rådhus - Møterom Formannskapssalen. Møtet ble avsluttet kl. 20:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.00 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 10.11.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn

Detaljer