SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3"

Transkript

1 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 1 BAKGRUNN I dag er det ulik praksis på de ulike lærestedene med hensyn til vekttallsuttelling på trinn 1-3. En student som tar trinn 3 i Oslo får godskrevet 10 vekttall i en cand.mag.-grad, mens en som tar trinn 3 ved andre universiteter ikke får vekttall. En annen konsekvens er at søkere med trinn 3 fra Oslo får tilleggspoeng ved opptak til andre høyskoler/universiteter, noe søkere med trinn 3 fra andre universiteter ikke får. 2 OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE På Nasjonalt fagråd i Tromsø 18. oktober 96 ble det nedsatt en arbeidsgruppe: Sak 3 - SAMORDNING AV VEKTTALLSUTTELLING PÅ TRINN 3 UiO og NTNU har fremdeles vekttall, men UiB og UITØ mista vekttall da de mista innføringsprogrammet. Bø og Volda har også vekttall. Det er ønskelig og nødvendig med mer samsvar mellom de ulike lærestedenes praksis. Vedtak: Atle Kristiansen, Olaf Husby og Liv Harnæs arbeider videre med denne saken. Den tas opp igjen på neste møte. Referat fra Nasjonalt fagråd i Oslo fredag 7. mars 97, sak 5 - Samordning av vekttallsuttelling: Arbeidsgruppa (Atle Kristiansen, Olaf Husby og Liv Harnæs) la fram notat med beskrivelse av dagens praksis og forslag til felles modell. Vedtak: Arbeidsgruppa arbeider videre med saken Referat fra Nasjonalt fagråd i Bø fredag 26. september 1997, sak 4 - Vekttallssaken Atle Kristiansen orienterte om framdriften i saken med utgangspunkt i et notat fra arbeidsgruppen. Fagrådet ønsker at arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid med denne saken. I første omgang utarbeides en oversikt hvor tilbudene ved de ulike lærestedene vektes i form av credit points. På møtet var det enighet om at utdanningsinstitusjonene både trenger en vekttallsgivende trinn 3-eksamen og en ikke vekttallsgivende trinn 3-eksamen (kvalifiserende prøve). Styret ber arbeidsgruppen gå videre med arbeidet på grunnlag av de framlagte modellene for samordning. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere kunnskaper i norsk for å få generell studiekompetanse, og alle universitetene arrangerer en egen opptaksprøve (kvalifiserende prøve). I Forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universitet og høyskoler, heretter kalt Forskriften, er imidlertid denne prøven ikke listet opp som godkjent dokumentasjon. Saken ble tatt opp av Nasjonalt fagråd : Sak 6 - ULIKE TYPER TESTER SOM IKKE ER NEVNT I FORSKRIFTENE OM OPPTAK Disse problemstillingene henger nært sammen med vekttallssaken. Vedtak: Arbeidsgruppa for vekttallsaken tar også dette med. 3 UTGANGSPUNKT Med utgangspunkt i ovennevnte vedtak i Nasjonalt fagråd har arbeidsgruppen følgende utgangspunkt: det er ønskelig og nødvendig med mer samsvar mellom de ulike lærestedenes praksis når det gjelder vekttallsuttelling på trinn 1-3 utdanningsinstitusjonene vil fortsatt arrangere en opptaksprøve (kvalifiserende prøve) det er ønskelig med vekttallsgivende kurs/eksamen Vi vil først se på hvilke universiteter som gir vekttall på trinn 1-3 (punkt 4) og sammenlikne universitetenes trinn 3-tilbud (punkt 5). Videre ser vi nærmere på noen formelle problemer forbundet med vekttallsuttelling og bruk av kvalifiserende prøve (punkt 6). Til slutt presenterer vi noen modeller for trinn 3 (punkt 7). 4 PRAKSIS VED UNIVERSITETENE 1

2 4.1 UNIVERSITETET I TROMSØ Det gis ingen vekttall for trinn 1-3. Det arrangeres kurs på trinn 4-nivå som gir 10 vekttall i graden. 4.2 UNIVERSITETET I TRONDHEIM Innføringsprogrammet dekker trinn 1-3 over 2 semester og gir 10 vekttall i graden. I dag gis det ikke vekttall for de trinndelte kursene (trinn 1-4), men fakultetet og Internasjonal avdeling støtter en innstilling som går ut på å gi vekttall i gradssammenheng etter følgende skala: trinn 1-3 vekttall trinn 2-3 vekttall trinn 3-4 vekttall trinn 4-4 vekttall Det stilles krav om obligatorisk frammøte på alle kurs. Kvalifiserende prøve tilsvarer en full trinn 3-eksamen (skriftlig og muntlig). Prøven evalueres bestått/ikke bestått i forhold til kravet (3,0 eller bedre) til generell studiekompetanse. 4.3 UNIVERSITETET I BERGEN Trinn 1-3 gir ingen vekttall. Det arrangeres parallelle kurs med ulikt antall undervisningstimer. Delfag i norsk språk, litteratur og kultur er et kurs på trinn 4-nivå og gir 10 vekttall i graden. Her er det sperre i kombinasjon med bl.a. eksamen fra videregående skole og nordisk grunnfag. Dessuten har Nordisk institutt to kurs for utvekslingsstudenter innenfor det engelskspråklige SAS-programmet (Scandinavian Area Studies). Disse kursene gir hver 5 vekttall som kommer på karakterutskriften, men som ikke kan tas med i norsk grad. SAS 1 er et innføringskurs i norsk språk. Kurset består av to deler: et norskkurs som fører fram til eksamen enten på trinn 2 eller 3 en teoridel der undervisningen gis på engelsk SAS 2 er et kurs i skandinavisk litteratur (pensumtekster og undervisning tilbys på engelsk). Kvalifiserende prøve består av en skriftlig trinn 3-eksamen som evalueres bestått/ikke bestått i forhold til kravet til generell studiekompetanse. Det arrangeres ingen muntlig prøve. 4.4 UNIVERSITETET I OSLO Det tilbys norskundervisning både ved ISS (Den internasjonale sommerskolen) og ved ILF (Institutt for lingvistiske fag). Antall undervisningstimer per kurs kan variere. Trinn 3 gir 10 vekttall i cand.mag-graden under visse forutsetninger: trinn 3-eksamen med 3.0 eller bedre bestått eksamen i samfunnskurset Norwegian Life and Society godkjent semesteroppgave frammøte til undervisning Trinn 1 og trinn 2 gir ikke gradsuttelling, men markeres med henholdsvis 2 og 3 vekttall på karakterutskriften. Studenter som senere tar trinn 3, kan ikke få mer enn 10 vekttall for trinn 1-3. I Oslo arrangeres det en direkte fakultetsopptaksprøve som består av en skriftlig prøve (en cloze-test) og en muntlig prøve. Testen er intern, og studentene får verken vekttall eller annen dokumentasjon på at de har tatt prøven. 2

3 5 TRINN MÅLGRUPPE Det er ulike grupper fremmedspråklige som søker på trinn 3: studenter på korttidsopphold (gjestestudenter/utvekslingsstudenter) utenlandske studenter som skal ta flere fag (langtidsstudenter) ansatte, stipendiater, bosatte fremmedspråklige (innvandrere/flyktninger) 5.2 TRINN 3 SAMME OMFANG OG NIVÅ PÅ DE ULIKE LÆRESTEDENE? Det finnes ulike kurs for fremmedspråklige studenter på universitetene: Innføringsprogram, trinn 1-3, grammatikkurs, fonetikkurs, skrivekurs, delfag for fremmedspråklige, SAS-kurs, grunnfaget Norsk i utlandet, introduksjonskurs etc. En forutsetning for å komme fram til felles vekttallsuttelling er imidlertid at sammenlignbare tilbud har det samme faglige nivå og omfang på de ulike lærestedene. I Bergen hadde man tidligere to program : innføringsprogrammet og trinn 1-3. Innføringsprogrammet gikk over to semester og gav 10 vekttall i graden pluss fritak fra examen philosophicum. Programmet bestod av trinn 1-3 pluss følgende tillegg: samfunnskunnskap (egen eksamen), fagspråk med semesteroppgave og en filosofidel. I dag har de trinndelte kursene i Bergen, Trondheim og Tromsø ingen slike tilleggskomponenter. Trinn 3 i Oslo kan derfor synes å være utvidet i forholdet til de andre universitetenes tilbud. Trinndelte kurs (trinn 1-3) Innføringsprogrammet (2 semester) Oslo Trondheim Bergen Tromsø Trondheim Bergen* Språk Trinn 3 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 3 Trinn 1-3 Trinn 1-3 Samfunnskunnskap Samfunns-kunnskap Tillegg 1 Tillegg 2 Semesteroppgave Fagspråk med semesteroppgave Vekttall 10 0** Merknader: * Innføringsprogrammet i Bergen har ikke vært arrangert på flere år ** Forslag om 4 vekttall for trinn 3 i Trondheim Trinn 3 er i dag et innarbeidet begrep både i Norge og i utlandet. Det vil derfor være uheldig hvis trinn 3 får ulikt innhold på ulike læresteder. I diskusjonen om trinn 3 og vekttall kan det være praktisk med følgende inndeling: Trinn 3 uten tillegg - bør man innføre vekttall for denne delen? Tillegg - er det tilleggsdelen som utløser vekttall? Trinn 3 + tillegg - er det hele pakken som skal gi vekttall? Vi bør først få avklart hva trinn 3 skal omfatte: Skal trinn 3 inkludere komponenter som samfunnskunnskap og semesteroppgave og innføres som en del av trinn 3-pensumet på alle læresteder? Eller skal eventuelle tillegg få et eget navn (innføringsprogram, samfunnskunnskap, norsk språk og kultur etc.) som det kan være opp til den enkelte institusjon å innføre? Et opplegg tilsvarende det tidligere innføringsprogrammet kunne være et godt studieforberedende tilbud til bosatte fremmedspråklige. Flatin-utvalget gikk i sin innstilling inn for at innvandrer- og flyktningegruppen skulle sikres opptak ved etablerte innføringsprogram ( Grenseløs læring, s ). Departementet har også gitt midler (stillinger) til noen universiteter for at de skal ta opp kvalifiserte innvandrere/flyktninger på norskkursene. Flyktninger og innvandrere skal nå få kommunal opplæring opp til et visst nivå. Fagplanene er for tiden ute til høring, og det er grunn til å anta at dette nivået vil ligge godt under immatrikuleringsnivået. Trolig vil trinn 3 3

4 med tilleggskomponenter være et godt tilbud for immatrikulerbare innvandrere. Trinn 1 og trinn 2 vil det ikke være like stort behov for ettersom disse kursene skulle kunne dekkes i kommunal regi. Ansatte og gjestestudenter kan imidlertid ikke alltid bruke så mye tid som et utvidet trinn 3 vil kreve. Ved kursevalueringen ved Universitetet i Bergen høsten 97 ble studentene spurt om de ønsket færre eller flere undervisningstimer. På to kurs med 6 timer per uke svarte 74% at antall timer skulle være som nå, 13% ønsket færre timer, mens 13% ønsket flere. Arbeidsgruppen mener at det med utgangspunkt i målgruppen vil være ønskelig å ha to kurstilbud: ett ordinært trinn 3 og et tilbud med tilleggskomponenter for de som kan følge et større kursopplegg. De ulike institusjonene må komme fram til mest mulig felles omfang og nivå på de ulike delene. 6 VEKTTALL OG CREDITS Vekttall er et mål for arbeidsmengde, ikke et nivå. For å oppnå en cand.mag.-grad må man ha et visst antall vekttall i graden. Det finnes ulike typer uttelling: 6.1 HVA SLAGS UTTELLING GIS DET I DAG? HVILKE TERMER BRUKES? Credit I USA brukes termen credit, og 1 credit tilsvarer vanligvis 1 undervisningstime per uke. Det er opp til amerikanske institusjoner å godkjenne credits for kurs/eksamen som amerikanske studenter har tatt i Norge. Det har i prinsippet ingen betydning om kurs/eksamen teller med i en norsk grad ECTS-credits De ulike EU-programmene med mange utvekslingsstudenter har skapt et behov for et felles uttellingssystem, og alle deltakerland har forpliktet seg til å oppgi hvor mange ECTS-credits et studieprogram omfatter. For Norges del er det vedtatt at 1 vekttall tilsvarer 3 ECTS-credits. Det er ikke et krav om at dette må telle i en norsk grad Vekttall som en del av norsk grad Vanligvis teller vekttall med i en grad. 10 vekttall tilsvarer et delfag og er stipulert til ett semesters fulltidsstudium Vekttall på karakterutskriften, men som ikke blir godkjent i oppbyggingen av en grad Både Oslo (trinn 1 og 2) og Bergen (SAS-kursene) gir vekttall som ikke kan tas med i en norsk grad. I praksis fungerer dette på samme måte som når det er innlagt sperre mot visse fag, eller når en student tar flere fag enn nødvendig for å oppnå en grad. 6.2 BØR VI INNFØRE VEKTTALL? Det satses stort på internasjonal virksomhet, og vi bør legge forholdene best mulig til rette for gjestestudenter. Å bli kjent med andre lands kultur og tenkemåte er et av formålene med studentutveksling, og språk- og kulturkurs bør derfor være en del av det faglige opplegget til gjestestudenter. Det er derfor svært viktig at utvekslingsstudenter får vekttall for alle språkkurs. Vekttall kan gi faget større status, det kan bli oppfattet som mer seriøst av studenter etc. Utvekslingsstudenter fra EU-land vil kunne få dokumentert hvor mange ECTS-credits de har tatt i Norge. Alle som har tatt en eksamen i Norge kan kreve å få en karakterutskrift. Institusjon/fakultet er interessert i å bruke vekttall som mål for arbeidsmengde etc. Det blir lettere å synliggjøre omfanget av tilbudet for fremmedspråklige studenter, vekttallsproduksjon, behovet for nye stillinger etc. Norskkursene er faglig likeverdig med andre språkfag på elementærnivå (f.eks. semesteremne i russisk ved UiO (10 vekttall), arabisk delfag ved UiB). Særlig trinn 3 (uansett modell) gir mer enn bare praktiske språkferdigheter (kunnskap om språk, litteratur, historie, kultur). Arbeidsgruppen mener det er både faglige og administrative grunner for å innføre vekttall. Vi vil senere komme tilbake til om vekttallene bør telle i graden eller ikke. 6.3 FORMALIA Ifølge Forskriften er trinn 3 en inngangsbillett 4

5 Forslag om å gi vekttall på trinn 1-3 har vært fremmet flere ganger på universitetene, men det har ofte møtt motstand, som regel med henvisning til opptakskravene. I tillegg til generell utdanning på nivå med eksamen fra videregående skole, må det dokumenteres norskkunnskaper med bestått eksamen fra en av følgende prøver: Eksamen fra Læreplan i norsk som andrespråk med visse karakterkrav Eksamen fra trinn 3 med karakter 3.0 eller bedre Test i norsk for fremmedspråklige, høyere nivå med minimum 450 poeng Eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med 3.0 eller bedre Argumentasjonen mot vekttall har gjerne vært: Hvordan kan man få vekttall for trinn 3 i en cand.mag.-grad før man har oppfylt opptakskravet? Nivået er for lavt (trinn 1-3 fører fram til immatrikuleringsnivå = gymnasnivå). Trinn 3-eksamen er sidestilt med eksamen fra videregående skole og Test i norsk for fremmedspråklige, høyere nivå ( Bergenstesten ). Enkelte fakulteter har gått imot å dele opp et fag i for små enheter (særlig under 5 vekttall). Det er først og fremst motstand mot å innføre vekttall i gradssammenheng. Arbeidsgruppen mener at det vil være lettere å få gjennomført vekttall (på alle universitetene) hvis de ikke teller som en del av graden. Hvis vekttallene skal telle med i graden, bør Forskriften endres slik at det er kvalifiserende prøve som tester om studentene oppfyller norskkravet, og det bør komme fram at trinn 3 er noe mer enn en opptaksprøve For å få vekttall må man være tatt opp ved universitetet For å kunne få vekttall må man være tatt opp ved universitetet, og det betyr at hvis trinn 3-studentene skal få vekttall i sin grad, må de tas opp før de har oppfylt norskkravet. For utvekslingsstudenter og studenter som tas opp til kvoteprogrammet (engelskspråklige program) gjelder ikke norskkravet, og disse blir dermed tatt opp "på særvilkår", det vil si at de kan tas opp midlertidig uten at man har oppfylt alle opptakskravene. Det er imidlertid mange andre grupper fremmedspråklige som tas opp på trinn 3 (ansatte, stipendiater, innvandrere), og de må kunne få samme uttelling som utvekslingsstudenter. Dessuten er det innvandrere som først og fremst har nytte av at vekttallene kan telle med i en grad. I Forskriften stilles det også krav om engelskkunnskaper før opptak. Mange innvandrere har ikke engelskkunnskaper, og andre mangler tilfredsstillende dokumentasjon. Ved UiB har man ved opptak til trinn 1-3 sett bort fra engelskravet og gitt dispensasjon ved opptak til delfaget. Ifølge departementet er det ikke lenger anledning til å gi slik dispensasjon. Hvordan praktiseres dette på de ulike institusjonene? Skal engelskkravet være oppfylt før man kan begynne på trinn 1-3 hvis man gir vekttall i gradssammenheng? Hvis man fortsatt praktiserer å ta opp studenter som ikke har oppfylt engelskkravet på trinn 3, vil de kunne få vekttall? Slik Forskriften blir tolket ved Universitetet i Bergen er det formelt sett ikke mulig å gi vekttall i gradssammenheng for trinn 3 i dag. I Oslo er det allerede innført vekttall. Blir Forskriften tolket ulikt fra institusjon til institusjon? Arbeidsgruppen mener at universitetene må komme fram til en felles tolkning av reglementet, eventuelt ta kontakt med departementet for å endre reglementet Kvalifiserende prøve "Kvalifiserende prøve" (Bergen, Trondheim, Tromsø) og "Direkte fakultetsopptaksprøve" (Oslo) er en intern prøve for studenter som søker opptak, og som mangler dokumentasjon på norskkunnskaper. Alle universitetene bruker en slik prøve, selv om den ikke er godkjent ifølge Forskriften. Det er behov for en slik prøve for søkere med norskkunnskaper, men som ikke har hatt mulighet til å kunne dokumentere dette. Bergenstesten arrangeres kun 3-4 ganger per år, den koster 1000 kroner og det kan ta 6 uker før resultatet foreligger. Universitetet har derfor behov for en test når nye studenter møter fram i begynnelsen av hvert semester. Det er en intern prøve for universitetet, og studentene får ingen dokumentasjon på at de har tatt denne testen. Etter at en student har fått generell studiekompetanse ved ett universitetet, vil han/hun kunne skifte universitet uten å måtte dokumentere norskkunnskapene på nytt. Arbeidsgruppen mener at kvalifiserende prøve bør tas med i Forskriften. Kvalifiserende prøve på de ulike lærestedene bør ha om lag samme omfang og nivå Hvem kan tas opp til trinn 3? 5

6 Hvis trinn 3 skal gi vekttall i gradssammenheng, vil studentene vanligvis kunne få lån og stipend i Statens lånekasse. På den annen side kan innvandrere miste retten til sosialstøtte. Med rett til stipend og lån kan trinn 3 bli et attraktivt fag for søkere som allerede har klart opptakskravet. Når det er flere søkere enn studieplasser, må man ta stilling til om det er riktig å avvise søkere som kan for mye. (Jf. utenlandske studenter som avlegger eksamener i sine morsmål ved norske universiteter). Det vil være uheldig hvis søkere som har Bergenstesten eller norsk fra videregående skole ikke kan tas opp på et fag. I praksis har det vært flere søkere enn studieplasser, og det blir derfor viktig med klare opptakskriterier som ikke diskriminerer ulike grupper fremmedspråklige. Arbeidsgruppen mener at hvis det gis vekttall i gradssammenheng, burde i prinsippet alle fremmedspråklige kunne tas opp og dermed få samme mulighet til uttelling Vekttall for kunnskaper eller for frammøte? I Trondheim brukes en ordinær trinn 3-eksamen som kvalifiserende prøve. De som har bestått kvalifiserende prøve, har demonstrert en kompetanse lik andre på trinn 3, men dette blir ikke honorert med vekttall. I mange andre fag kan en derimot melde seg direkte til eksamen og få vekttall om en består eksamen. Hvis man kunne ta trinn 3-eksamen som privatist og få 10 vekttall, ville alle fremmedspråklige ha den samme muligheten til å få godskrevet sine norskkunnskaper i en cand.mag.-grad. Vi bør diskutere om man kun skal få vekttall hvis man har fullført et kurs, eller om man skal åpne for muligheten å melde seg direkte til eksamen og eventuelt få vekttall for bestått eksamen Sperre mot andre/nye tilbud Bør det være en grense for hvor mange vekttall man kan få for å følge norskkurs? Eller skal det være opp til den enkelte student å ta ansvar for sin egen fagkombinasjon? Trinn 3 i Oslo, delfag i Bergen, grunnfag i Oslo skulle gi 40 vekttall. Vil en student som har tatt trinn 1 og 2 i Trondheim (ifølge forslag 6 vekttall i gradssammenheng) miste disse når han/hun tar trinn 3 i Oslo? Arbeidsgruppen mener at hvis vekttallene skal være med i cand.mag.-graden, bør man sammenlikne de ulike tilbudene som finnes og innføre sperre for faglig sett tilsvarende tilbud. Hvis vekttallene ikke skal telle i en grad, får antall vekttall en student kan samle opp ingen betydning i denne sammenheng. Mange vekttall på karakterutskriften viser kun at en student har fulgt mange kurs. 7 NOEN MODELLER Vi vil først kort kommentere de to modellene i Trondheim og Oslo. Innvendingene mot disse to modellene går først og fremst ut på at vekttallene skal telle i gradssammenheng. Vi vil deretter presentere to andre forslag, modell 3 som tar utgangspunkt i Oslo-modellen, og modell 4 som med det utgangspunkt at vekttallene ikke skal telle med i graden. I alle modellene tenker vi oss at det er obligatorisk frammøte. For å gjøre modellene mer konkrete har vi tatt med eksempel på vekttallsuttelling på det enkelte trinn. 7.1 MODELL 1 TRONDHEIMSMODELLEN VEKTTALL I GRADSSAMMENHENG FOR ALLE TRINN I Trondheim er det foreslått at trinn 1, 2 og 3 skal gi henholdsvis 3, 3 og 4 vekttall i graden. Formelt sett er dette en vanskelig modell å få gjennomført så lenge trinn 3 er et opptakskrav sidestilt med norsk fra videregående og Bergenstesten. Videre vil modellen kreve klare kriterier for opptak, ettersom det vil være mulig for overkvalifiserte å skaffe seg billige vekttall. Hvis man innfører vekttallsgivende kurs på trinn 4- nivå, må det innføres en grense for hvor mange vekttall man kan samle opp. 7.2 MODELL 2 - OSLO-MODELLEN VEKTTALL I GRADSSAMMENHENG FOR TRINN 3 I Oslo gis 2 og 3 vekttall for henholdsvis trinn 1 og trinn 2. Disse teller ikke i graden, og faller bort når man tar trinn 3. Det gis 10 vekttall for trinn 3 i gradssammenheng. For å få vekttall stilles det bl.a. krav om frammøte, godkjent semesteroppgave og bestått eksamen i samfunnskunnskap. En slik modell krever at opptakskravet endres, slik at det kommer fram at trinn 3 er noe mer enn en opptaksprøve. 6

7 Som nevnt går arbeidsgruppen inn for at det fortsatt bør være mulig å ta trinn 3 uten tilleggskomponentene. Et slikt kurs må også kunne gi vekttall (som for trinn 1 og 2), men skal disse vekttallene telle i graden? Hvis ikke, er det klart at det er tilleggsdelen som utløser vekttallene i gradssammenheng. 7.3 MODELL 3 10 VEKTTALL I GRADEN FOR TRINN 3 Denne modellen ligner på Oslo-modellen, men for å unngå problemene med at trinn 3 er et opptakskrav, vil vi trekke opp et klarere skille mellom språkferdighetsdel og teori/kunnskapsdel. Utgangspunktet er følgende: Kvalifiserende prøve blir i praksis brukt og godtatt som dokumentasjon på norskferdigheter. Trinn 3 gir ferdigheter som fører fram til dette opptaksnivået. Denne delen av trinn 3 kvalifiserer derfor ikke til vekttall i graden, og vi har her kalt den for språkferdighetsdel. Det er først og fremst den delen som kommer i tillegg til kvalifiserende prøve, her kalt teori/kunnskapsdel, som gir vekttall i graden. Pensum/kursbeskrivelse kan deles inn i 2 deler: en språkferdighetsdel som fører fram til samme nivå som opptakskravet. Som nevnt er kvalifiserende prøve i Bergen og Trondheim identisk med trinn 3, og pensum kan ha om lag samme omfang som nåværende trinn 3-pensum i Bergen/Trondheim. en teoridel/kunnskapsdel som sammen med visse tilleggskriterier (semesteroppgave e.l.) gir vekttallsuttelling i graden. Totalt skal de to delene omfatte ett semesters fulltidsstudium. Eksamen kan være to-delt, enten over to dager eller en lengre heldagsprøve: språkferdighetsdelen sidestilles med kvalifiserende prøve og brukes som opptaksprøve. Denne delen kan tilsvare dagens trinn 3-eksamen i Bergen/Trondheim. teori-/kunnskapsdelen som gir vekttall, blir kun rettet hvis språkferdighetsdelen er bestått Vekttall Trinn 1 og 2: vekttall som ikke inngår i graden Trinn 3: Begge deler gir 10 vekttall i gradssammenheng. En student som kun tar språkferdighetsdelen får færre vekttall som ikke inngår i graden En student som ikke består språkferdighetsdelen får ingen vekttall. Undervisning Det blir mulig å ta opp studenter som bare følger språkferdighetsdelen. Forslag a Forslag b Trinn 1 3 (ikke i grad) 2 (ikke i grad) Trinn 2 3 (ikke i grad) 3 (ikke i grad) Trinn 3 Språkferdighetsdel Teori/kunnskapsdel Immatrikulerings grense Hvis kun del 1: 4 (ikke i grad) Hele tinn 3: 10 i graden Hvis kun del 1: 5 (ikke i grad) Hele trinn 3: 10 i graden 7.4 MODELL 4 VEKTTALL SOM IKKE GIR UTTELLING I GRADSSAMMENHENG Trinn 1-3 gir vekttall på karakterutskriften, men de teller ikke i en norsk grad. Alle kurs (f.eks. grammatikkurs, fonetikkurs etc.) kan i prinsippet gis vekttall. Det blir da opp til hver institusjon å bestemme hvilke komponenter man vil legge inn i programmet for fremmedspråklige studenter. 7

8 Trinn 3 vil tilsvare de trinndelte kursene i Bergen, Trondheim og Tromsø. Det vil fortsatt være mulig for den enkelte institusjon å legge inn for eksempel samfunnskunnskap, semesteroppgave, teori etc. Antall vekttall fastsettes ved å vurdere arbeidsmengde på hvert trinn. Et trinn 3 med tilleggskomponenter kan gi flere vekttall enn et ordinært trinn 3, og hvis institusjonene gir ulikt tilbud, kan de også gi ulikt antall vekttall. Men en bør komme fram til samme antall vekttall for samme faglig innhold. Formalia En slik modell vil formelt sett være lettere å gjennomføre. Eksamen fra trinn 3 kan fortsatt fungere som opptaksprøve. Sperre mot andre fag Ettersom vekttallene ikke skal telle i graden, skulle det ikke være nødvendig å innføre sperre mot faglig sett tilsvarende kurs. Vi unngår problemer med opphoping av vekttall, og overkvalifiserte skulle ikke lenger ha samme motivasjon for å skaffe seg billige vekttall. Nye fagtilbud Det kan utvikles nye fagtilbud på trinn 4-nivå. For eksempel kan man tenke seg fagspråkskurs for studenter ved ulike fakultet, gjerne organisert i samarbeid med aktuelle fag. Disse kursene kan tenkes å gi vekttall i gradssammenheng ettersom de er over immatrikuleringsstreken. Vekttall for slike kurs vil virke motiverende for studenter som trenger mer norsk for å lykkes i sine studier. Studentene Studentene får kursbenevnelse, karakter og vekttall på karakterutskriften. Gjestestudenter får dokumentasjon på hva de har gjort her, også for kurs som ikke gir vekttall i dag. Bosatte fremmedspråklige som skal ta full norsk grad, kan imidlertid ikke bruke trinn 3 som en del av graden, men de kan eventuelt ta andre tilbud som kan opprettes på trinn 4-nivå. Dessuten vil det åpne for at fremmedspråklige som har tatt kvalifiserende prøve, Bergenstesten eller videregående skole kan komme inn på tilleggsdelen. Denne gruppen kan også ha nytte av å følge kurs der det for eksempel skal skrives semesteroppgave, et tilbud de ikke har i dag. Tilbakeskritt for studentene på trinn 3 i Oslo Studentene vil ikke miste retten til å få vekttall, men de må fylle opp en eventuell norsk grad med andre fag. Noen konkrete eksempler på kursorganisering: Variant 1 to parallelle kurstilbud på trinn 3 A Ordinære trinn 1-3 -kurs Vekttallene kommer på karakterutskriften, men teller ikke som en del av cand.mag.-graden. Viktigste målgruppe for disse kursene er utvekslingsstudenter og andre som primært ønsker å oppnå studiekompetanse. Forslag vekttall Forslag vekttall Trinn Trinn B Trinn 3 Immatrikuleringsgrense Trinn 3 med tilleggsdel arrangert samme semester 4 5 Trinn 1, 2 og 3 gir samme uttelling som modell A ovenfor. Trinn 3 pluss tilleggsdel gir til sammen 10 vekttall. Egen eksamen i samfunnskunnskap og godkjent semesteroppgave. Hvis en kandidat stryker på trinn 3, godskrives ingen vekttall, selv om tilleggsdelene er bestått. Hvis en kandidat stryker på tilleggsdelen, men klarer trinn 3-delen, kan trinn 3-delen bli godskrevet.. Vekttallene kommer på karakterutskriften, men teller ikke som en del av cand.mag.-graden. 8

9 Viktigste målgruppe for dette kurset kan være immatrikulerbare innvandrere og andre som har tid til å ta et utvidet trinn 3. Forslag 1 Forslag 2 Trinn Trinn Trinn 3 Teoridel med semester-oppgave Samfunnskunnskap immatrikuleringsgrense Variant 2 - Ett kurstilbud på trinn 3 og ett på trinn 4-nivå Man beholder trinn 1-3 som ordinære trinn 1-3 kurs. Det innføres vekttall som ikke teller i graden. Tilleggsdelen plasseres som trinn 4 og plasseres over immatrikuleringsstreken. Samfunnskunnskap, teoridel, semesteroppgave etc. legges på trinn 4-nivå. Denne delen kan opprettes som delfag eller trinn 4 og kan gi vekttall i gradssammenheng. Antall vekttall vil være avhengig av arbeidsmengde. Opptaksgrunnlaget er immatrikuleringskravet, og det kan åpne for at vi kan ta opp alle grupper fremmedspråklige enten de har tatt trinn 3, Bergenstesten, videregående skole eller kvalifiserende prøve. Forslag 1 Forslag 2 Trinn 1 3 (ikke i grad) 2 (ikke i grad) Trinn 2 3 (ikke i grad) 3 (ikke i grad) Trinn 3 Trinn 4/delfag for eksempel teoridel, samfunnskunnskap, semesteroppgave Immatrikuleringsgrense 4 (ikke i grad) 5 (ikke i grad) 10 (i grad) 10 (i grad) 9

10 8 OPPSUMMERING Vekttall Et overordnet mål må være like retningslinjer for alle universitet/høyskoler. Vi ønsker å innføre vekttall, og motstanden mot dette har først og fremst vært å innføre vekttall i gradssammenheng. Men hvor viktig er det at vekttallene inngår i graden? De aller fleste fremmedspråklige tar ikke en norsk grad, og innvandrere vil kunne søke på eventuelle trinn 4-tilbud. For institusjonene er vekttallene uttrykk for arbeidsmengde utført ved fakultetet, og det skulle ikke spille noen rolle om de kan tas med i en cand.mag.-kombinasjon eller ikke. Etter at man har kommet fram til en felles modell, bør institusjonene komme fram til hvor mange vekttall det er rimelig å gi for sammenlignbare kurs Kvalifiserende prøve Institusjonene vil fortsatt arrangere kvalifiserende prøve, og det blir denne prøven som setter opptakskravet. Prøven må derfor komme med i Forskriften. Istedenfor kvalifiserende prøve kan fakultetsopptaksprøve være et mer dekkende begrep. Forskrifter/reglement Man må se til forskrifter, reglement, opptakskrav etc. er i samsvar med praksis og at de tolkes på samme måte ved lærestedene. Trinn 3 Institusjonene bør komme fram til hva trinn 3 skal omfatte. Skal trinn 1-3 først og fremst være et redskapsfag? Skal mer teoretiske emner, fagspråk, skrivekurs, semesteroppgave etc. plasseres på trinn 4? Kvalitetssikring Både kvalifiserende prøve og trinn 3 bør være overførbare, For å kunne sikre at nivået er mest mulig identisk, bør institusjonene utveksle sensorer, prøver/tester og - kanskje lærere? 10

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN Til stede: Navn Atle Kristiansen Institusjon Universitetet i Bergen Kari Tenfjord - " - Liv Andlem Harnæs Universitetet

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg Møtedato:.0.01 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg STi-sak /1 Opptak til NTNU Vedlegg NIFU rapport /00 UHR rapport «Internasjonale søkere til masterutdanninger

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING

SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING 1 Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet Postboks 1161, Blindern 0318 Oslo SØKNAD OM GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING Fakultetet behandler søknader primært fra studenter med opptak på relevant studieprogram.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede:

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede: Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede: Reidun Aambø Høgskulen i Volda Hilde Osdal, Høgskulen i Volda Ragnhild Engeset Høgskulen

Detaljer

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Universitetet i Oslo 7. mars 2013 SAKER Sak 1 Sak 2 Referat og saksliste godkjent. Nytt styre for fagrådet ble valgt ved akklamasjon. Leder: Elisabeth

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn FAGPLAN Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 30 studiepoeng Dohkkehuvvon Sámi allaskuvla / Samisk høgskole dutkan- ja oahppostivrras 16.08.2010 ášši 87-10. Dohkkehuvvon hálddahushoavdda

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK, UNIVERSITETET I OSLO, ONSDAG 15. NOVEMBER 2006

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK, UNIVERSITETET I OSLO, ONSDAG 15. NOVEMBER 2006 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK, UNIVERSITETET I OSLO, ONSDAG 15. NOVEMBER 2006 Til stede Else Ryen Elisabeth Ellingsen Elisabeth Egeli Hilde Sollid Tore Høyte Ingvild Nistov

Detaljer

Forskningmetoder i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og. vitenskapsteori at Ferdigheter

Forskningmetoder i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og. vitenskapsteori at Ferdigheter 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Forskningmetoder i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og UTVIT1500 studienivåkode i FS Emnets omfang i studiepoeng 10 Finansiering av emnet KD

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika Toril Ivarsøy, rådgiver Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge: Hvem gjør hva? NOKUT vs

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til vedlagt liste Nr. Vår ref Dato F-01-14 13/3931-21.01.2014 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 9 Studieplan 2012/2013 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som går over ett år. Det er bygd

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. november 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 Til: Styret Fra: Rektor Om: Endringer i NTNUs opptaksforskrift NOTAT Tilråding: Styret fastsetter ny forskrift

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Forkurset hva er det formelt?

Forkurset hva er det formelt? Forkurset hva er det formelt? Ikke under UH-loven Ikke under opplæringsloven (Ikke under fagskoleloven eller voksenopplæringsloven) Ingen egen forskrift fastsatt av departementet. Nevnt i opptaksforskriften

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 14.09.2010 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fritak fra rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og kommunens plikt til å gi opplæring ut over 300 timer for deltakere

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Norsk som andrespråk for opplæring av voksne Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Norsk som andrespråk for opplæring av voksne tilbys i to varianter, en for studenter med

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige

Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen En god handlingsplan forutsetter en

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Norsk som andrespråk. i og utenfor nordiskstudiet ved. universiteter og høgskoler

Norsk som andrespråk. i og utenfor nordiskstudiet ved. universiteter og høgskoler Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Norsk som andrespråk i og utenfor nordiskstudiet ved universiteter og høgskoler Rapport 19.5.2000 Jon Erik Hagen, Olaf Husby, Anne Hvenekilde 2 1. Bakgrunnen for

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34)

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34) NTNU S-sak 18/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2011 AMS Arkiv: 2011/103/AMS N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift Tilråding:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole Matematikkvalg på Vg1 Studiespesialisering og Studieforberedende medier og kommunikasjon Hei, kommende Vg1-elev og foresatte! Vi vil med dette brevet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett NOTAT Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett Det foreslås at det fom høsten 2017 innføres prosedyrekonkurranse som et obligatorisk element på JUS2111. Alle studentene

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER: KARAKTERUTSKRIFTER FRA FS FORSLAG TIL FELLES MAL

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER: KARAKTERUTSKRIFTER FRA FS FORSLAG TIL FELLES MAL Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-048-2 Dato: 09.05..2011

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Vg2 Vg3 Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset.

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE SIDE 21 SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE De fire universitetene i Norge; Bergen (UiB), Oslo (UiO), Trondheim (NTNU) og

Detaljer

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven Etterutdanningskurs i Trondheim 7.-8.2.2014 Lars Tveiten, Vox Obligatorisk samfunnskunnskapsprøve 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i

Detaljer

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Bakgrunn I regjeringens strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen, som ble lagt frem i 2014 fremgår det at Regjeringen vil skjerpe kravene for opptak

Detaljer