Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200."

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 02/11 Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl Kommunemønstringa er åpen for alle som har lyst til å delta ingen aldersgrense her. Det skal være morsomt å delta og man skal være stolt av det! Så kom igjen alle barn og unge meld dere på! Frist for påmelding settes til onsdag 2.februar påmelding kan skje enten på UKM sine nettsider eller til Bente Nordlund, mobiltelefon: Salg av pølse/brød, brus, kaffe og skuffkake. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04. februar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11. februar Neste utgaver Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon Informasjon fra landbrukskontoret. Vi vil presisere 6 i retningslinjene for tilskudd til avløsning ved sykdom og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. 6 Generelle vilkår Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. kan gis til foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon, når en som har næringsinntekt fra foretaket som følge av sykdom mv. ikke kan delta i arbeidet i foretaket. For foretak med planteproduksjon eller honningproduksjon kan tilskudd gis til avløsning i onnetida. Tilskudd til avløsning kan bare gis til dekning av dokumenterte utgifter. Avløsningen må ordnes som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. Utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser kan refunderes. Arbeidsgiveransvaret kan overlates til avløserlag eller avløserring. Utgifter til landbruksvikar og andre avløsertjenester fra et avløserlag eller avløserring kan refunderes. Noen få landbruksvikarer er fremdeles ansatt i kommunen, og utgifter ved bruk av disse gir rett til refusjon. Utgifter til arbeid i skog eller tilleggsnæringer blir ikke refundert, så sant dette ikke bare er en del for å fylle normal arbeidsdag. Utgifter til avløser som skriver regning på arbeidet, kan ikke refunderes. INFORMASJON FRA NAV VEDRØRENDE SYKEMELDING NAV presiserer at sykemeldingsblankett del D ikke blir sendt av lege, den må fylles ut av den sykemeldte selv og sendes NAV kontoret. Pass på at D-delen er fullstendig utfylt. Om den ikke er fullstendig utfylt vil den bli returnert til deg som er sykemeldt, med beskjed om å fylle den ut fullstendig, og det tar lenger tid før sykepengene blir utbetalt. LHL LEKA Skal arr. datakurs for nybegynnere i vinter/vår. De som ønsker å delta kan melde seg til leder Kirsten Pettersen, eller nestleder Bente Martinsen. Vi tar sikte på 12 timer i første omgang. STYRET INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LHL LEKA lørdag 26. febr. kl hos Kirsten Pettersen. SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og sekretær. 3. Godkjenning av årsberetning. 4. Godkjenning av revidert regnskap. 5. Behandling av innkomne forslag, og evt. uttalelse. 6. Lokallagets rolle og oppgaver i lokalsamfunnet. 7. Søknad om støtte for 2011 årsmøtegave. 8. Budsjett, prioritering av oppgaver. 9. Valg av styre, valgkomite, revisor. 10. Valg av utsending, med varamedlem, til årsmøte i LHL NT. 11. Valg av delegat med varamedlem til LHL`s 23. ord.landsmøte okt. 12. Innspill til organisasjons- og vedtektsutvalget. VELKOMMEN ALLE NÅVÆRENDE OG BLIVENDE MEDLEMMER! STYRET 2

3 Informasjon fra Leka Landbrukskontor: Rådyrjakta 2010 Nå er resultatet over jaktåret 2010 her. Tabellen viser avskytning tilbake til Felling Rå Felling bukk Felling kje Totalt Nå har du muligheten til å få tatt teoridelen for helsefagarbeider samtidig som du er i jobb. Planen er å få til et opplegg ved YNVS ca tre timer en kveld i uka med oppstart fra høsten 2011, og eksamen som privatist våren Dersom du er interessert ta kontakt med / så fort som mulig. Blir det nok interesse blir det oppstart. MOTORSAGKURS PÅ LEKA! Aktivt Skogbruk v/ Bjørn Øvereng, Overhalla kan holde motorsagkurs på Leka i vår. Noen tema: Stell og vedlikehold av motorsag Riktig bruk av verneutstyr Sikkerhetsbestemmelser Hogst og felling Kvisting Det kreves minst 5 deltakere, maks 8 pr kurs. Kurset er beregnet på nybegynnere, tar 15 timer, fordelt på to dager. Deltakerne må helst stille med motorsag og verneutstyr sjøl. Pris pr deltaker er kr En vil prøve å få til tidspunkt som passer alle, størst sjanse for det hvis folk melder seg på fort. Påmelding kan gjøres til Mari-Anne Hoff, tlf , gjerne snarest mulig. 3

4 Kommune- og fylkestingsvalg 2011 Valglovens 6-1. Krav til listeforslaget (1) Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Samme parti eller gruppe kan bare stille én liste i hvert valgdistrikt. (2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår: a) Det må angi hvilket valg det gjelder. b) Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av et registrert politisk parti, skal overskriften være enslydende med partiets registrerte navn. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet. c) Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt. Antallet kandidater skal oppfylle kravene i 6-2. Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen. d) Listeforslaget må være underskrevet av et visst antall personer, jf 6-3. e) Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret eller valgstyret om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. (3) Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i 6-4. (4) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som fremgår av denne paragrafen Antall kandidatnavn på listeforslaget (3) Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Avhengig av det antall kommunestyremedlemmer som skal velges, kan forslagstillerne gi stemmetillegg til følgende antall kandidater: medlemmer: inntil medlemmer: inntil 6 55 medlemmer eller flere: inntil 10 Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift Antall underskrifter på listeforslaget (1) For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. Hvis et registrert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, gjelder likevel bestemmelsene i annet ledd. (2) For øvrige forslagstillere gjelder følgende regler: b) Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig Vedlegg til listeforslaget Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato. b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. c) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. d) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon. 4

5 Årsmøte i Leka allidrettslag Leka Allidrettsgruppe kaller inn til årsmøte torsdag 3. februar kl 2030, Lille Herlaughall. Alle med aktiviteter innenfor ballett, svømming, linedance, badminton, ski, 2T, turmarsj, småbarnstrim og ballspill for damer oppfordres til å møte. Vanlige årsmøtesaker Servering Velkommen skal dere være! Leka Allidrettsgruppe Klokketårnet i Gutvik Leka kommunestyre vedtok i budsjettet for 2010 å bevilge kr ,- til restaurering av klokketårnet på Gutvik gravplass. Jobben ble lyst ut og Trond C. Hiller og Jan Tiller i Trojan Produkter fikk anbudet. 9. desember var menighetsrådet på befaring og kunne konstatere at det var utført et flott stykke arbeid, og at klokketårnet igjen fremstår i all sin prakt. Hele tårnet er praktisk talt et nybygg. Og for første gang på mange år ble jula ringt inn også i Gutvik, til manges glede. Takk skal du ha til Jan Tiller. Etter befaringen på klokketårnet avholdt menighetsrådet årets siste møte i grillhytta til Else Marie og Svein Garnes. Med tosifret minusgrader ute var det godt å komme inn i varmen. Vi ble møtt av et trivelig vertskap og fikk servert nydelig julemat, kaffe og hjemmebakte kaker. Tusen takk til Else Marie og Svein for leie av hyggelig møterom og god traktering! Leka menighetsråd 5

6 Kjære alle Lekværinger: Det nye året er godt i gang og tiden flyr! Mye som skal være på plass innen vi er klare til å ta i mot sommeren, og forhåpentligvis en invasjon av turister! Reiselivsprosjekt: Mandag den 24. januar, avholdes det et møte på kommunen, sammen med aktuelle aktører fra regionen, for å få på plass et forprosjekt i forhold til Reiselivsutviklingen. Jeg er meget spent på utfallet av dette, og det vet jeg at det er mange som er med meg. Referat fra dette møte blir sendt ut til dem som har skrevet seg på Interesse-geskjeftlisten så fort som mulig. Ellers kommer referat i neste nummer av Lekaposten, den Så fort dette er på plass må vi, som private aktører, se hva som trengs å gjøres! Det er viktig med privat engasjement og initiativ! Skreifestival, Rørvik, 18. og 19. mars: Lekas deltakelse i Skreifestivalen vil nå være at vi selv kan komme dit som aktører, og promotere våre produkt. Vi blir tidelt stand og kan der reklamere for opplevelser / produkt, eller selge noe av det som blir produsert her! Meld din interesse til meg snarest! Jeg vil komme tilbake med nærmere informasjon. Origo: Jeg har nå opprettet en side på nettstedet: som heter: Leka vill og vakker Her kan man fritt legge ut bilder, og komme med opplysninger og kommentarer. Du melder deg kun inn i Origo, søker på sonen: Leka vill og vakker, og melder deg inn som medlem her. Oppfordrer alle som har bilder som kan passe, til å legge disse ut! Håper at vi etter hvert kan få dette til å bli et aktivt verktøy for oss, når det gjelder å markedsføre Leka. Nettverksliste: Interesse geskjeftliste. Leka. Listen vokser, men er så langt i fra full! Ønsker at så mange som mulig melder seg på denne listen slik at vi lett kan nå hverandre, og underlette samarbeid! Vil du melde deg på, her sender du kun en mail til meg: eller ta kontakt på tlf: Med vennlig hilsen: Greta Granås 6

7 Angående kirketjener/kirkegårdsarbeider i Leka kommune. Som innbygger og kommunestyrerepresentant i Leka samfunnet så anmodet jeg i kommunestyre/budsjettmøtet den 20.des 2010 at politisk ledelse, administrasjon og menighetsrådet kom sammen for å se på grunnlaget til en stillingsstørrelse for kirketjener/ kirkegårdsarbeidersom kunne gjøre denne stilling attraktiv å søke. Jeg fikk under nevnte møte ikke noen reaksjon på min anmodning, derfor henvender jeg meg nå skriftlig med forventning om svar på min anmodning på dette til nestekommunestyre den 19.februar 2011, som hvor saken befinner seg og hva som gjøres i den anledning. Stillingen bør være så vidt omfattende at den utløser en tilnærmet hel stilling, for derved å gjøre den attraktiv å søke (i en kombinasjon med så vel kirkefunksjoner som innenfor teknisk avd i kommunen). Grunnen til at jeg nevner teknisk avd. i kommunen er at det hvert år averteres etter tilbud på snekker/murer og malekyndig arbeidshjelp. Uten å legge føringer på hvilke funksjoner den framtidige kirkelige stilling skal måtte inneholde, så vil den selvsagt foruten å bistå i kirkelige handlinger måtte ivareta alt kirkegårdsarbeid også omfatte vedlikehold bygningsmasse og parkanlegg ved Leka kirke og Gutvik gravplass. Hvilke kvalifikasjoner stillingen vil måtte ha må selvsagt være klart definert ved utlysing og i arbeidsavtale. Tør allikevel minne om at dette vil være en stilling som vil møte mennesker i alle livets situasjoner, så vel i medgang som motgang. Situasjoner som måtte kreve gode kommunikasjonsevner overfor så vel innbyggere som besøkende i alle livets faser. Riktig person her vil bidra til gode relasjoner overfor Leka sine innbyggere og besøkende. Faglig vil det måtte stilles krav til punktlighet, ordenssans og faglig kompetanse innenfor vedlikehold av bygg og parkanlegg. Alfred O. Pettersen VIKTIG INFORMASJON FRA LEGEKONTORET Kontortid mellom kl fra mandag til torsdag. Fredag er kontoret stengt. Telefontid fra mandag til torsdag mellom kl Fornying av resepter, timebestilling, rekvisisjoner, kontakt med lege vedr prøvesvar etc. MÅ skje i telefontiden fra mandag til torsdag mellom kl Kontoret er stengt i telefontiden, det er kun telefoniske henvendelser. Alle blodprøver skal tas mellom kl fra mandag til torsdag. I forbindelse med innføring avelektronisk frikort, er det nå legekontoret som bestiller drosje til kjørkontoret når pasienter skal til sykehus og lege. Dette må skje senest kl 1300 siste hverdag før avreise. Det er derfor viktig at denne bestillingen skjer i telefontiden mellom kl mandag til torsdag. Eks. reiser som skal skje på mandag må bestilles torsdag uken før. Med vennlig hilsen Aina, Bjørg og Torill GUDSTJENESTER Søndag kl Leka kirke - Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/donata Faustmann Søndag kl Leka kirke Gudstjeneste v/brit Karin Theimann Torsdag kl. Leka kirke - Sangkveld v/ann Kristin Avdem Omberg. Keltiske sanger 7

8 . SØKE KJØPE SELGE - LEIE:. ØNSKES KJØPT Er det noen som kan selge meg boka Ørnerovet av Hunnestad? TLF Med vennlig hilsen Marit Østby Behov for elektriker? Vi har elektrikere med allsidig kompetanse og lang erfaring. Vi påtar oss alle typer elektrooppdrag. Mail: LØRDAG 19. MARS HOLDER UL LEKAMØY BASAR I HUSET PÅ SKEI! kl Basaren vil inneholde både loddtrekning, åresalg, katta i sekken, tippekonkurranser og koselig skravling over en kopp kaffe med nokkå attått! Håper dere alle tar dere tid til en koselig sammenkomst denne dagen! Støtt opp om UL Lekamøy! Gevinster store og små tas imot med takk og leveres til Kirsti ( ) eller Laila ( ) Kan du hjelpe til på basaren eller levere mat, så ta kontakt! Alle er hjertelig velkomne! Leilighet til leie i bankbygget fra ca. 1. mars. Ta kontakt Undervurder aldri makten i et vennlig ord. 8

9 Line til NM Line Holmen Ekrem går volleyballinja på Vefsn folkehøgskole Toppen. Skolen vant en overbevisende seier i kretsmesterskap for Nordland fylke, og kvalifiserte seg dermed til NM i volleyball i Stavanger. Turneringa går av stabelen i helga. Skolen ligger i utkanten av Mosjøen, byen midt i Norge. Her har volleyballinja gode treningsfasiliteter på skolen, og har godt samarbeid med et av Norges største kommunale treningssenter, Kippermoen. Elevene var uerfarne da de startet i høst, men etter intensiv trening har ferdighetene og samarbeidet økt betydelig. På linja har elevene 16 timer til trening hver uke, og i tillegg tar de selv initiativ på kveldstid. Linjelærer Brita Øyen, som har lang erfaring innen elitemiljøet i volleyball, er stolt over elevene sine: Jeg tror det må være det beste kullet noen sinne, og jeg har store forventninger til NM. Selv gleder Line seg til å delta i turneringen: Det skal bli spennende å møte lag fra hele Norge, og jeg er spent på hvordan vi kommer til å prestere. Vefsn folkehøgskole Toppen - Ungdom og voksne som er med på ballet, svømming, småbarnstrim, ballspill for damer, fotball, badminton, linedance, spinning, step, volleyball med m.m. - dvs ALL aktivitet i basseng - idrettshall og på 2T HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper. Barn/Ungdom frem til 16 år Ungdom/voksne fra 16 år og opp Familie Konto: kr. 200 pr år! kr. 250 pr år! kr 400 pr år! (det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen) Takk til alle dere som allerede er medlem. Det betyr mye. Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene til glede for store og små. Hilsen Styret i Leka IL INGEN BETALING - INGEN FORSIKRING! 9

10 Leka senterungdom! Hei! Har du lyst til å være med i Norges kuleste ungdomsorganisasjon? Leka senterungdom er et nydannet lokallag her på Leka, og vi vil gjerne få med flere i lokallaget vårt! Senterungdommen er Senterpartiets ungdomsorganisasjon og har i overkant av 1000 medlemmer som møtes flere ganger i året, diskuterer politikk og har det morsomt sammen! Leka senterungdom er enda i sin oppstartsfase, som i dag består av tre medlemmer. Leder June Johanne Nordlund Hagen, Nestleder Line Holmen Ekrem og Styremedlem Hege Annie Nordlund Hagen. Selv om vi er få medlemmer for øyeblikket, har vi har trua på å få dannet et aktivt og engasjert lokallag. Melder du deg inn i senterungdommen får du muligheten til å være med å påvirke, enten du ønsker billigere kjøreopplæring, flere lærlingplasser, mer stipend eller mer støtte til fritidsklubben. Som medlem av senterungdommen får du også være med på utrolig mange spennende opplevelser, alt fra omvisning på stortinget, sommerleir, forskjellige kurs og skoleringer. Selv har jeg gjennom senterungdommen fått være med på en studietur til Brüssel. Jeg lærte ufattelig mye og jeg fikk en opplevelse for livet. Jeg var også veldig heldig å få finansiell støtte fra Leka senterparti, som jeg er utrolig takknemmelig for. For å bli medlem kan du sende SUL til Medlemskontingenten er på 100 kroner i året. Som medlem får du: Velkomstpakke med viktig informasjon om Senterungdommen Senterungdommens medlemsavis, Desentralist tilsendt to ganger i året Senterpartiets medlemsavis, Sentrum tilsendt åtte ganger i året Tilbud om å være aktiv både i Senterpartiet og Senterungdommen Tilgang til intranettene Sprint og Spurt Tilbud om å være med på arrangementer som sentralt eller fylkeslagene arrangerer Muligheten til å ha innflytelse i norsk og internasjonal politikk Er du interessert i politikk? Ønsker du å bli interessert i politikk, eller ønsker du å vite mer om senterungdommen blir jeg veldig glad om du tar kontakt. Leder i Leka senterungdom June Johanne Nordlund Hagen Du finner også Leka senterungdom på facebook! 10

11 Vi hilser og gratulerer... Tusen takk for gaver og oppmerksomhet i anledning min 40-årsdag 2. januar. Hilsen Svein Arne Takk for gaver og blomster i forbindelse med julen. Vi setter veldig stor pris på denne oppmerksomheten Hilsen beboere og ansatte ved Leka sykestua Tusen takk for gaver, blomster, telefoner og meldinger på 75-årsdagen! Hilsen Oddlaug. Vi gratulerer Steinar André med 2-årsdagen torsdag 3. februar. Hjertelig hilsen fra Arne Wilhelm, Helene, gu mor og gu far. Takk til Leka kommune for støtte til veglys. Hilsen lysforeningen Lysglimt Takk til Leka kommune for støtte til veglys. Hilsen Veglys Nord Tung tids tale Det heiter ikkje: eg no lenger. Heretter heiter det: vi. Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi. Alt du kan løfte av børa til bror din, må du ta på deg. Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål varme ifrå deg! Hender finn hender, herd stør herd, barm slår varmt imot barm. Det hjelper da litt, nokre få forfrosne, at du er varm! (Skrevet av Halldis Moren Vesaas, fra Tung tids tale, 1945) 11

12 MAN ONS FRE NTE Expert åpen åpen solstudio - Lidia åpent bibliotek åpen frisørsalong Ludmila småbarnstrim fotball 5-7 klasse åpent basseng - alle step/zumba - 2T NTE Expert åpen åpen solstudio - Lidia åpen frisørsalong - Ludmila åpent bibliotek åpent basseng småbarn u skolealder åpent basseng alle åpent basseng kun voksne fotball ungdom/voksne linedans i Lille Herlaughall NTE Expert åpen åpen solstudio - Lidia åpen frisørsalong Ludmila fotball 7-10 klasse fotball ungdom/voksne TIR TOR LØR SØN åpen solstudio - Lidia åpent bibliotek åpen frisørsalong - Ludmila åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd fotball 3-4 klasse fotball 7-10 klasse spinn 45-2T åpen solstudio Lidia åpen frisørsalong - Ludmila åpent bibliotek fotball 3-7 klasse ballett førskole 4.kl i 2T svømmetrening 3-5 klasse fotball 7-10 kl spinn 45-2T åpen solstudio Lidia åpen frisørsalong Ludmila fotball ungdom/voksne åpen solstudio Lidia bingo på Solsem badminton ballspill damer Herlaughallen JANUAR FEBRUAR Torsdag 03 Årsmøte allidrettsgruppa Lille Herlaughall kl Søndag 06 UKM lokalmønstring Herlaughallen kl Leka kirke, samtalegudstjenste med konfirmantene kl Lørdag 12 Karneval UL Lekamøy, kl Tirsdag 15 Årsmøte Leka blandakor, Lille Herlaughall kl UKE Skolens vinterferie Lørdag 26 Årsmøte Leka LHL, hos Kirsten Pettersen kl MARS Lørdag 19 Basar UL Lekamøy kl Torsdag 24 Leka kirke, sangkveld APRIL Søndag 03 Stor barnekorkonsert i Herlaughallen Hans Inge Fagerviks Å, så vakkert Søndag 13 Leka kirke, gudstjeneste kl MAI JUNI Lørdag 11 Konfirmasjon i Leka kirke JULI AUGUST SEPTEMBER Mandag 12 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Menighetsrådsvalg Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige kollisjoner. 12

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2 - vill og vakker VI TRENGER DEG! Er du/dere allsidige, fleksible og kreative? Har kompetanse innen bl.a. reiseliv, landbruk, helse, kirke? DA HAR VI BRUK FOR

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november Utgiver: Leka kommune Dato: 11.11.11 Nr:21 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november NAV har fått nytt telefonnummer: 55 55 33 33 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.11.11

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 02/11-2007 Nr: 20/07 Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 En rose til alle fedre i anledning farsdagen søndag 11. november

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 08.06.12 Nr: 11/12 For tiende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca.kl.15.30. Det

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Da er planlegginga av årets Herlaugsdager godt i gang. En liten forsmak på programmet finner du inne i denne utgaven av Lekaposten. Lørdag 28.5 kl. 1200 blir

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november Utgiver: Leka kommune Dato: 02.11.12 Nr: 21/12 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.11 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Utgiver: Leka kommune Dato: 02. oktober - 2009 Nr: 19/09 Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Hjertelig velkommen til Fjellvang (Solsem) lørdag 3.oktober. Konsert med koret kl 20.00 Inngang

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09. Søndag 8. mars

Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09. Søndag 8. mars Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09 Søndag 8. mars blir det barnekarneval i UL Lekamøy på Skei. Det begynner kl.15.00 og varer til ca kl.17.00 Inngang: Med kostyme gratis! Uten kostyme kr.

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Ukens sitat: Når hvitveisa står tætt kjæm kjærligheita lætt A.M. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 29. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Utgiver: Leka kommune Dato: 09/01-2009 Nr: 01/09 Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Regjeringen har pekt ut 2009 som det nye kulturminneåret og ønsker å stimulere til engasjement og oppmerksomhet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29.

Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29. Utgiver: Leka kommune Dato: 07.09.12 Nr: 17/12 Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29.09 Mer informasjon finner

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre

Detaljer

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis!

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Utgiver: Leka kommune Dato: 27.04.12 Nr: 8/12 Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Nok en gang var elever fra Leka skole best i Nord-Trøndelag i spørrekonkurransen «Vis med avis». Her er de stolte og

Detaljer

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Utgiver: Leka kommune Dato: 08.03.13 Nr: 05/13 Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Minner om at i år er det komitéen fra Madsøya / Frøvik / Bakkan som er 17.mai-komite på

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sjekk røykvarsleren 1. desember

Sjekk røykvarsleren 1. desember Utgiver: Leka kommune Dato: 27. november Nr: 23/09 Sjekk røykvarsleren 1. desember 1. desember er røykvarslerens dag, da skal man bytte batteri og teste om den fungerer. Desember er den måneden det brenner

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer Nummer 2: 4.11.2011 Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje 4 SV-domene og e-postlister 5 Diverse viktige datoer - Helsekonferansen - Kandidatssamling

Detaljer

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka /

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka / MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 20.01.11 1030-1400 Til stede: Forfall: Arve Haug, Linda Hansen, Trond C. Hiller Ole Kr. Holand, Per Helge Johansen, Thor Erling Knædal, Bjørn Terje Hansen,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer