Angola og. norsk bistand. Inge Tvedlen R 1996: 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Angola og. norsk bistand. Inge Tvedlen R 1996: 2"

Transkript

1 Angola og norsk bistand Inge Tvedlen R 1996: 2

2 Chr. Michelsen Institute (CMI) is an independent research institution located in Bergen, Norway. The Institute conducts multidisciplinary research across a wide spectrum of social sciences and undertakes consultancies in the field of development and human rights studies related to Third W orid countries. The research is based on considerable experience from assignments and field work in developing countries. With a present staff of approximately 30 researchers CMI constitutes a major centre for development research in Scandinavia. CMI has a wide international network and institutional collaborative agreements with research institutes in Africa and Asia. The Institute also houses a specialised library.

3 Recent CMI Reports R 1994: 3 R 1994: 4 R 1994: 5 R 1994: 6 R 1995: 1 R 1995: 2 R 1995: 3 R 1995: 4 R 1995: 5 R 1996: 1 NORBYE, Ole David Koht EU, Norge og utviklingshjelpen. Bergen, October 1994, 75pp. (Price NOK 90 + postage) V ALE, Peter Of laagers, lepers and leanness. South Africa and regional security in the mid-1990s. Bergen, November 1994,45 pp. (Price NOK 50 + postage) SKAAR, Elin Human rights violations and the paradox of democratie transition. A study of Chile and Argentina. Bergen, December 1994, 191 pp. (Price NOK postage) JUL-LARSEN, Eyolf Migrant fishermen in Congo: Tradition and modernity. Bergen, December 1994, 66 pp. (Price NOK 90 + postage) LANGE, Siri From nation-building to popular culture: The modernization of performanee in Tanzania. Bergen, April 1995, 182 pp. (Price NOK postage) KNUDSEN, Are Living with the commons: Local institutions for natural resource management. Bergen, May 1995, 132 pp. (NOK postage) SUFIAN HEMED BUKURURA Judiciary and good governanee in contemporary Tanzania: Problems and prospects. Bergen, September 1995,70 pp. (NOK 90 + postage) SKÅRE, Guro Coconuts and cultivation in the Philippines. A study of social formation in Candelaria, Quezon Province. Bergen, December 1995, 132 pp. (Price NOK postage) SELBERVIK, Hilde Beate Et lite offer? En analyse av årsakene til det diplomatiske bruddet mellom Norge og Kenya i Bergen, December 1995, 172 pp. (Price NOK postage) STOKKE, Hugo og Marit TJOMSLAND Collective identities and social movements. Bergen, October 1996, 35 pp. (Price NOK 90 + postage ) A complete list of publications and Annual Report available free of charge For priced publications: Surfacemai! (B-economique) free with prepaid orders. For airmail (A-prioritaire) outside the Nordic countries add 20 % Four easy ways to pay: Cheque, issued in Norwegian kroner Post office giro, paid by International Giro: SWIFT: DNBANOBB, Den norske Bank no: Credit card: VISA only Order from: Chr. Michelsen Institute Fantoftvegen 38, N-5036 Fantoft-Bergen, Norway Fax: Phone: cmi (g amadeus.cmi.no

4 Summarv Angola is currently passing through a political, economic and social crisis deeper than in most other African countries. The MPLA government and the former rebel movement UNIT A signed a peace agreement in Lusaka in November 1994, but peace and reconstruction are stil not secured. Whereas previous international involvement in Angola has had mainly negative effects through colonialism and Cold War, emergency and development aid has increased substantially after the renewed outbreak of war in 1992 when UNIT A lost in democratic elections. Also Norway's development aid to Angola has increased considerably. With NOK 182 million in 1995, Angola is the fourth largest recipient of Norwegian aid in Africa. This report outlines the political, economic and social situation in Angola, and discusses international and Norwegian aid to the country. It is argued that Norway should continue its involvement in Angola, also beyond the current emergency interventions, by making it a country of priority. The report was commissioned by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Inge Tvedten is a social anthropologist and researcher at the Chr. Michelsen Institute. Re has worked in Angola for a total period of more than three years, and published extensively on the country. A book entitled "Angola. Towards Peace and Reconstructi on " wil be published by Westview Press in early Tvedten is currently working on issues related to urbanization and urban slum survival strategies.

5 Angola og norsk bistand Inge Tvedlen R 1996:2

6 Copyright eg Chr. Michelsen Institute 1996 CMI Report Series This series can be ordered from: Chr. Michelsen Institute Fantoftvegen 38 N-5036 Fantoft-Bergen, Norway Fax: Phone: E-mai!: cmi&.amadeus.cmi.no Price: NOK 90 ISSN X Indexing terms Angola Norway Emergency relief Development aid

7 Innholdsfortegnelse Forord Sammendrag 1 Bakgrunn 1.1 Geografi 1.2 Før-kolonial historie 1.3 Kolonitiden 1.4 Frigjøringskampen 1.5 Uavhengighet og krig 1.6 Økonomisk liberalisering og politisk demokratisering 1.7 Sammenbrudd og ny krig 1.8 Sosioøkonomisk krise 2 Politikk og økonomi 2.1 Politiske strukturer 2.2 Politisk makt 2.3 Økonomiske indikatorer 2.4 Økonomisk makt 2.5 Alternative utviklingsscenarier 3 Internasjonal nødhjelp og bistand 3.1 Multilateral bistand 3.2 Bilateral bistand 3.3 Private organisasjoner 4 Norsk bistand 4. L Nødhjelp 4.2 Private organisasjoner 4.3 LandprogramJUtviklingsbistand 4.4 Næringslivsordningene 4.5 Bistandsadministrasjonen 5 Framtidige relasjoner Norge-Angola 5.1 Norsk bistand 5.2 Bistand til Angola 5.3 Alternative bistandsstrategier ll VI Litteraturliste 83

8 Vedlegg Vedlegg 1: Den angolanske regjering (juni 1996) Vedlegg 2: "United Nations Ageneies and Organisations" Vedlegg 3: Nasjonale og internasjonale NGOer i Angola Vedlegg 4: Profier av provinsene Uíge, Zaire og Cuanza Sul Figurer: Figur 1: Kart over Angola Figur 2: Områder mest påvirket av krig XlI 20 Tabeller: Tabell 1: Sosioøkonomiske indikatorer Tabell 2: Presidentvalget, september 1992 Tabell 3: ParIamentsvalget, september 1992 Tabell 4: Regional og lokal administrasjon Tabell 5: Makroøkonomiske indikatorer Tabell 6: BNP fordelt på sektorer Tabell 7: Offentlig forbruk etter sektor Tabell 8: Angolas viktigste handelspartnere Tabell 9: Angolas utenlandsgjeld Tabell 10: Bistand til Angola og andre SADC-land Tabell 11: Bilateral og multilateral bistand til Angola 1994 Tabell 12: Private organisasjoner i Angola Tabell 13: Norsk bistand til Angola Separat vedlegg. Tilgjengelig ved forespørsel CM!. 11

9 Forord Angola gjennomlever nå en politisk, økonomisk og sosial krise mer fundamental enn i de fleste andre utviklingsland. Fredsprosessen har hatt stadige tilbakeslag. Politisk er utviklingen mot økt demokrati stoppet opp. De strukturelle problemene i økonomien er dyptgripende. Og sosiale indikatorer påviser alle en ekstrem og omfattende fattigdom. Etter i mange år å ha vært offer for internasjonal storpolitikk gjennom kolonitid og Den kalde krigen, hviler ansvaret for fred og utvikling nå i stor grad på angolanerne selv. Bestrebelsene på å få i gang en positiv utvikling gjennom politisk og økonomisk liberalisering har vært mange de siste årene, men situasjonen i Angola er langt fra avklart. Mange snakker nå om "Angolas siste sjanse". Det internasjonale samfunn sitter imidlertid også med et betydelig ansvar, og har en viktig rolle å spile både i fredsprosessen og for økonomisk og sosial utvikling. Både klassisk bistand og støtte gjennom internasjonale finansieringsinstitusjoner var svært begrenset fram til slutten av 1980-tallet. Angolas status som oljenasjon og svake mottakerkapasitet var viktige årsaker til dette, men det er liten tvil om at Angolas posisjon på "feil side" i Den kalde krigen også hadde stor betydning. Den internasjonale støtten var fortsatt utilstrekkelig gjennom den viktige freds- og demokratiseringsprosessen fra Den økte imidlertid betydelig etter 1992, da den mest destruktive konflkten i Angolas historie brøt ut som følge av at UNITA og Jonas Savimbi ikke godtok valgresultatet. Angola mottok i 1994 en total bistand (ODA) på USD 451,5 millioner, hvorav ca. 60 prosent besto av nødhjelp. Også Norges relasjoner med Angola var fram til midten av 1980-tallet av meget begrenset omfang. Fra da av ble Norge involvert på to hovedområder; energirelatert faglig bistand og utviklingsbistand gjennom private organisasjoner. Omfanget av samarbeidet økte fra begynnelsen av 1990-årene. Opprinnelig skjedde dette i form av støtte til freds- og demokratiseringsprosessen etter Bicesse-avtalen mellom regjeringen og UNIT A i 199 l. Etter bruddet på fredsavtalen i slutten av 1992, og den altomfattende krigen som fulgte, har imidlertid det meste av bistanden vært gitt i form av nødhjelp og støtte til rehabilitering. Den totale norske bistanden til Angola i 1995 var på NOK 182 milioner. I Stortingsmelding nr (En verden i endring. Hovedtrekk i norsk politikk ovenfor utviklingslandene) indikeres en ytteriigere utvidelse og formalisering av samarbeidet, ved at Angola er omtalt som mulig prioritert land for norsk bistand. Mer konkret heter det: "Dersom fredsprosessen i Angola fortsetter vil forholdene kunne ligge til rette for økt vekt på langsiktig bistand. I ll

10 første rekke vil rehabilitering av infrastruktur og tiltak for å lette tilbakeføring av krigsrammede grupper til det sivile samfunn være viktige innsatsområder for norsk bistand. Fortsatt vil en vesentlig del av bistanden gå gjennom multilaterale kanaler og frivilige organisasjoner. Avhengig av den videre utvikling i landet vil det i en senere fase kunne bli aktuelt å vurdere støtte til kompetanse-, kapasitets- og institusjonsutvikling" (Stortingsmelding nr : 41). Denne rapporten er et bidrag til vurderingen av Angola som pnontert samarbeidsland. Den består av to hoveddeler. I den første gis bakgrunnen for Angolas krise, en analyse av den politiske og økonomiske situasjonen, og en vurdering av alternative utviklingsscenarier. I den andre gis det en oversikt over internasjonal og norsk bistand til landet, og en diskusjon av alternative framtidige relasjoner mellom Norge og Angola. Mer konkret spesifiserer Terms of Reference følgende punkter: i) An introduction to Angola emphasizing recent developments, with a particular focus on the elections in 1992, the socio-economic implications of the war between 1992 and 1994, and events leading up to the signing of the Lusaka Agreement in November ii) An analysis of the political and economic situation, the functioning of the civil service and the local authorities, the structure of authorities, their coherence and cooperation in society. iii) An assessment of alternative development scenarios, with particular emphasis on the options for democratic development and macro-economic stabilization. iv) A description of the magnitude and characteristics of foreign aid and emergency relief to Angola. v) An assessment of current Norwegian aid, emergency relief and support to industrial development in Angola. vi) An assessment of alternative areas of intervention for Norway, with regard to emergency aid, support to industrial development and possible longer term development interventions. Studien forsøker dermed å kombinere behovet for en generell introduksjon til Angola, med en diskusjon av bistandsrelaterte problemstilinger. Kunnskapen om Angola innen det norske bistandsmiljøet er begrenset, og det har vært uttrykt behov for en slik generell innføring fra mange hold. Samtidig er det fra Utenriksdepartementet presisert at studien ikke skal være en evaluering av nåværende bistand eller en detaljert diskusjon av framtidig norsk bistand, men et bidrag til å sette norsk bistand til Angola inn i en politisk, økonomisk og sosial iv

11 sammenheng. Et så omfattende mandat har åpenbart hatt implikasjoner for dybden i analysen og detalj-nivået i diskusjonen om framtidig samarbeid med Angola. Utviklingen i Angola er imidlertid så komplisert og uforutsigbar at konkrete tiltak innen nødhjelp, rehabilitering og bistand uansett må følges opp med mer oppdaterte studier. Denne rapporten vil forhåpentlgvis være et nyttig bidrag til å definere en del sentrale problemstillinger i en slik prosess. Rapporten ble levert Utenriksdepartementet i juni v

12 Sammendrag Bakgrunn Krisen i Angola har dype historiske røtter, og det er allment akseptert at få land i Afrika i større grad har vært offer for internasjonale politiske prosesser og konflkter. Kolonitiden med slavehandelen og uttak av betydelige økonomiske ressurser har hatt store implikasjoner for utviklingen i landet. Bakgrunnen for den etniske rivaliseringen og regionaliseringen som har preget det post-koloniale Angola kan også spores tilbake til portugisernes 400-årige herredømme. Etter frigjøringen i 1975 ble Angola offer for Den kalde krigen og Sør-Afrikas destabiliserings-politikk, og krigen som preget landet fra 1975 til 1990 kan ikke forklares uavhengig av hendelser på den storpolitiske arena. Det er imidlertid stadig vanskeligere også for angolanerne selv å forklare krisen de nå befinner seg i utelukkende med referanse til eksterne faktorer. Det var en positiv politisk og økonomisk utvikling i Angola fra 1990 og fram til valget i september Ansvaret for sammenbruddet av freds- og demokratiseringsprosessen etter dette hviler i avgjørende grad på UNIT A og Jonas Savimbi, mens det økonomiske sammenbruddet i stor grad er et resultat av den angolanske regjeringens egen politikk. Politikk og økonomi Politisk er utviklingen mot demokratisering og åpenhet stoppet opp. ParIamentet valgt i 1992 har liten reell innflytelse, og makten ligger i realiteten hos en krets rundt president Eduardo dos Santos, innen den militære ledelsen og hos en liten økonomisk elite. Politiske institusjoner på regionalt og lokalt nivå fungerer bare i begrenset grad, grunnet mangel på ressurser og kvalifisert personell. Samtidig kontrollerer opprørsbevegelsen Unita fortsatt store deler av landet. Den gjensidige mistenksomheten mellom sentrale politiske aktører er stor. Fredsprosessen har gjennomlevd flere alvoriige tilbakeslag, men demobiliseringen går nå langsomt framover. Angola har rike ressurser av olje, diamanter og andre mineraler, store fiskeforekomster og fruktbart jordbruksland, men befinner seg i en dyp økonomisk krise. Produktiviteten er lav bortsett fra i oljesektoren, budsjettunderskuddet stort og utenlandgjelden betydelig. Landet sliter også med hyperinflasjon, varer og tjenester omsettes med få unntak gjennom parallelle markeder, og korrupsjonen er omfattende. De grunnleggende strukturelle problemer knyttet til økonomien gjør gjennomføringen av liberaliserings- eller andre strukturtilpasningstiltak vanskelig. vi

13 Flere forsøk har allerede vært gjort, og ytterligere et program blir nå implementert i samarbeid med Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet (IMF). Sosioøkonomiske forhold De fleste sosio-økonomiske indikatorer peker mot en ekstrem nødsituasjon for befolkningen. Barnedødeligheten er blant den høyeste i verden (320/1000), og gjennomsnittlig levealder er på 45 år. Analfabetismen er stor, og øker fordi skolesystemet har brutt sammen. Majoriteten av befolkningen har ikke tilgang til medisiner og medisinsk behandling. Angola har den høyeste andelen amputerte i verden. Det er ca Angolanske flyktninger i nabolandene Zaïre og Zambia, og rundt 10 prosent av befolkningen på 12 millioner er flyktninger i eget land. Problemene er ekstra alvorlige fordi det sikkerhetsnettet landsbyen og den tradisjonelle familiestrukturen normalt representerer i en afrikansk kontekst i stor grad er brutt sammen. Nærmere 50 prosent av befolkningen bor i slumområder i byene. Angola ble rangert som nummer 164 av totalt 174 land på UNDPs Human Development Index for 1995, på tross av de store eksportinntektene som gir et stort positivt utslag på indeksen. Samtidig har angolanerne utviklet et vidt spekte av overlevingsstrategier. Disse er knyttet til produksjon og handel spesielt gjennom det altomfattende parallelle markedet (candangaen). Angola har imidlertid også et mangfold av private organisasjoner, et levende og fascinerende kulturliv, og aktive kirkesamfunn. Disse er viktige å forholde seg til innen den dominerende rammen av fattigdom og nød. Utviklingen framover Situasjonen i Angola er ennå ikke stabilisert, og både et "worst-case" og et "bestcase" scenarie er mulig. Et "worst-case" scenarie vil innebære et totalt politisk og økonomisk sammenbrudd, internasjonal isolasjon og en oppsplitting av Angola etter etniske skilelinjer. Et "best-case" scenarie vil innebære umiddelbar fred og forsoning, politisk pluralisme og at Angola realiserer sitt store økonomiske potensial. Det mest sannsynlige er imidlertid et "mellom-scenarie" med en langsom utvikling mot politisk pluralisme og økonomisk liberalisme, og en tilsvarende langsom revitalisering av landsbygda. Utviklingen vil finne sted som et kombinert resultat av sosiale opprør spesielt hos den urban befolkningen, og internasjonalt påvirkning. Det vil være marige tilbakeslagbåde i forhóldtil fredsprosessen og politisk og økonomisk framgang, men retningen synes irreversibel. UNIT A og Jonas Savimbi sitter med nøkkelen til en positiv utvikling i fredsprosessen, og representerer det største usikkerhetsmomentet. Hovedansvaret for den politiske og økonomiske utviklingen ligger hos MPLA som det regjerende partiet. Vll

14 Internasjonal bistand I motsetning til i mange andre land i Afrika sør for Sahara har klassisk bistand (ODA) spilt en beskjeden rolle for samfunnsutviklingen i Angola. Angola var lenge det land i Sørlige Afrika (SADC-området) som mottok minst bistand i forhold til befolkningens størrelse. Det mest dramatiske utslaget av den begrensede støtten har vært FNs og det internasjonale samfunns manglende engasjement i freds- og demokratiseringsprosessen i , som mange tilegger en stor del av skylden for krigsutbruddet i oktober Bistandsbildet har imidlertid endret seg etter sammenbruddet. Nødhjelp og bistand fra det internasjonale samfunn har økt sterkt i omfang, og FN satser langt større ressurser på sine fredsbevarende oppgaver under Lusaka-avtalen enn under Bicesse-avtalen. FNs Departement of Humanitarian Assistanse (DHA/UCAH) har koordinert den massive nødhjelpsinnsatsen, der World Food Programme (WFP), UNICEF og andre store internasjonale private organisasjonene har vært viktige implementerende partnere. De ledende bilaterale bistandsorganisasjonene, som tidligere var involvert i utviklingshjelp, har også i stor grad dreiet sine innsatser mot nødhjelp. Rehabilitering og utviklingshjelp er begrenset, men vil bli gitt mer oppmerksomhet i tiden som kommer. Betydelige midler til slik bistand ble forespeilet Angola under en stor bistandskonferanse i Brussel i september Verdensbanken er i ferd med å bli en sentral aktør i bistandsbildet. For den langsiktige virkningen av bistanden vil det være avgjørende å involvere angolanske myndigheter i større grad enn det som nå er tilfellet. Norsk bistand Fram til midten av 1980-tallet var norsk bistand til Angola begrenset. Den eneste norske organisasjonen med dype røtter i Angola er Metodistkirken. Fra midten av 1980-tallet økte engasjementet noe først og fremst innen områdene olje og energi, og mot slutten av ti-året var det også et begrenset bistandssamarbeid kanalisert gjennom private organisasjoner. Også for Norges vedkommende har overføringene til Angola økt sterkt de siste årene, fra NOK 45 milioner i 1990 til NOK 105 milioner i Total norsk bistand var i 1995 på 182 millioner kroner, hvorav NOK 73 millioner (40 prosent) gikk til nødhjelp/humanitær bistand, NOK 39 millioner til næringslivssamarbeid og det resterende gikk til utviklingssamarbeid hovedsakelig kanalisert gjennom private organisasjoner. Ca. 25 prosent av bistanden ble kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner. Viktige norske aktører i Angola er Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktningerådet og Metodistkirken, samt NORCONSULT som har gjennomført det langsiktige samarbeidet knyttet til energisektoren. Norges støtte til Angola har generelt sett vært vellykket, men kvaliteten på bistanden har variert. Det politiske vll

15 engasjementet i freds- og demokratiseringsprosessen har vært begrenset. Støtte til nødhjelp har vært omfattende og konstruktiv. Flere tiltak i skjæringspunktet mellom nødhjelp og bistand har havnet i en vanskelig gråsone. Og den langsiktige bistanden til landsbygdsutvikling og energisektoren har ikke nådd forventede resultater. Problemene henger i stor grad sammen med den uforutsigbare utviklingen i Angola. Norges manglende avklaring av sitt sine langsiktige intensjoner i Angola, og det forhold at Norge ikke har hatt egen representasjon i landet som har kunnet følge opp den politiske utviklingen og bistanden i tilstrekkelig grad, har imidlertid også hatt betydning. Framtidig norsk bistand Angola er i Stortingsmelding 19 ( ) omtalt som et mulig prioritert land, avhengig av den politiske og økonomiske utviklingen i landet. Med referanse til den ekstreme nøden og fattigdommen i Angola blir det argumentert for at Norge bør inngå et mer langsiktig samarbeid, til tross for at prinsippet om aktivt mottakeransvar vil være vanskelig å gjennomføre. Samtidig bør Angola på grunn av sine økonomiske ressurser tilegges et betydelig finansielt ansvar for utviklingen i de sektorer Norge engasjerer seg i. Det bør endelig tas hensyn til at situasjonen i Angola er aven slik karakter at samarbeidet vil stile store krav til planlegging og fleksibiltet. Det blir spesielt viktig å se støtte til fred og forsoning, nødhjelp, rehabilitering og langsiktig bistand i en sammenheng. Mer konkret argumenteres det for: i) At Norge gjennomfører planene om å opprette en egen representasjon i Angola, med ansvar både for politisk oppfølging og bistandsvirksomheten. ii) At støtten til fredsprosessen opprettholdes inntil Lusaka-avtalen er gjennomført, men med økt politisk engasjement fra norsk side. iii) At støtten til nødhjelp opprettholdes primært gjennom FN-systemet, men med en gradvis overgang til lokalt baserte rehabiliteringstiltak. iv) At den langsiktige bistanden konsentreres omking kapasitets- og institusjonsutvikling, forslagsvis i forhold til undervisningssektoren og oppbygging av et sivilt samfunn. v) At norske private organisasjoner fortsatt tillegges en sentral rolle i bistanden til Angola, men med økte krav til samarbeid mellom dem og med nasjonale institusjoner. vi) At den bilaterale bistanden til institusjonsutvikling innen sektorene energi og fiske fortsetter, men at tunge kapitalintensive overføringer begrenses inntil Angola har vist politisk vilje til å omprioritere fordelingen av egne ressurser. ix

16 vii) At støtte til næringslivs samarbeid med Angola begrenses inntil de politiske og økonomiske rammebetingelsene bedres, og at engasjementet i en overgangsfase konsentrerers om tiltak gjennomført av internasjonale finansieringsinstitusjoner. Norsk kommersielt olje-engasjement bør oppmuntres. x

17 Xl

18 Figur 1 Kart over Angola CONGO - Road nelwork -+ Railways ~ Airporls * Porls ZAIRE ZAMBIA NAMIBIA i i I, I, o km O miles BOTSWANA 250 XlI Kilde: EIU 1995: Angola. Country Profie

19 1 Bakgrunn 1.1 Geografi Angola er et stort land med betydelige ressurser. i Landet har et flateinnhold på 1,276,700 km2, og er med dette det nest største landet i Afrika sør for Sahara og like stort som Storbritannia, Frankrike og Spania til sammen. Det grenser mot Congo, Zaire, Zambia og Namibia (Figur 1). Av historiske årsaker vi skal komme tilbake til er befolkningen bare på ca. 12,7 millioner,2 noe som innebærer en gjennomsnittlig befolkningstetthet på bare 10,2 per km2. I store deler av landet er befolkningstettheten på under 5 per km2. Med unntak av Namibia og Botswana gjør dette Angola til landet med lavest befolkningstetthet i Afrika sør for Sahara. Befolkningen er konsentrert i Luanda og sentrale deler av nord-vest Angola (deler av Bengo, Cuanza Norte, Malanje og Uíge) og på det sentrale høyplatået (Huambo, Bié og deler av Benguela, Cuanza Sul og Huíla).3 I tilegg er befolkningstettheten stor i enklaven Cabinda. Befolkningen er ung, med ca. 46 prosent under 15 år og ca. 5 prosent 60 år òg mer. De største etniske gruppene er Ovimbundu (ca. 38 prosent), Mbundu (ca.23 prosent) og Bakongo (ca.13,5 prosent). Andre grupper er Lunda-Chokwe, Nganguela, Nyaneka, Owambo og Herero. Etnisitet refererer i utgangspunktet til grupper hvis respektive medlemmer anser seg som kulturelt forskjellige. Det er imidlertid ikke nødvendigvis slik at slike forskjeller gjøres relevante i samhandling, og har sosial betydning. I Angola har etniske forskjeller tradisjonelt vært ansett å ha relativt liten betydning, men mye tyder på at dette har endret seg gjennom den politiseringen av etnisitet som har funnet sted spesielt siden uavhengigheten. Samtidig har andre kilder til kulturell identitet fått økt betydning. Den kanskje viktigste av disse er distinksjonen mellom by og land. Historisk har urbaniserings-graden vært lav med en bybefolkning på 10 prosent i 1960 og 17 prosent i 1975, men det er nå antatt at over 50 prosent av befolkningen bor i byer og tettsteder prosent av disse bor i slumområder (musseques). i For referanser og ytterligere bakgrunnsinformasjon om Angolas geografi, se litteraturlisten (kapittel 6). 2 FN anslår, med utgangspunkt i valgteilngen i 1992, at Angolas befolkningen i 1995 er 12,7 milioner (UNDP 1995). Regjeringen anslår befolkningen til å være 11,5 milioner. Dette er basert på en årlig vekstrate siden siste folketellingen i 1970 på 2,7 prosent fram til midten av 1980-tallet og 2.9 prosent etter dette (EIU 1995). UNDPs tall er lettere tilgjengelige, og vil bli brukt i denne rapporten. 3 Geografiske navn vil bli stavet i henhold til vanlig angolansk standard, slik den framkommer i offentlig godkjente atlas. 1

20 2/3 av landet ligger på et høyplatå på mellom m.o.h. Landets høyeste fjell (Morro de Moco) er på 2600 m.o.h. Mot kysten består Angola aven lavplatåsone og en lavtliggende kystsone. Med unntak av den nord-vestre delen av høyplatået og deler avenklaven Cabinda, som består av tropisk regnskog, er det meste av platået klassifisert som savanne. Ørken finnes bare i Angolas sør-vestre hjørne (provinsen Namibe). Gjennomsnittlig åriig nedbør varierer sterkt, fra 120 mm i sør til over 1700 mm i nord-øst. Det meste av landet får relativt bra med nedbør, selv om nedbørsfattige år med tørke forekommer. Gjennomsnittlige temperaturer varierer fra 14 grader i sør-vest til 27 grader i nord-vest. Klimaet karakteriseres som sub-tropisk. Regntiden begynner normalt i oktober og varer til april/mai. Tørkeperioden er fra mai/juni til september. De klimatiske forholdene kombinert med et generelt rikt jordsmonn gjør Angola til et særdeles fruktbart jordbruksland. Hovedgrøden er kassava i nord og øst og hirse i sør, mens det primært dyrkes mais i sentrale strøk. Tidligere har det også vært dyrket betydelige mengder ris, bomull, tobak og kaffe. Kveghold er viktig i sør og sentrale strøk av høyplatået, men er begrenset i nord og øst på grunn av kulturhistoriske forhold og tse-tse fluer. Tidligere hadde også Angola store konsentrasjoner av dyr som giraffer, antiloper, elefanter og bøfler, men disse er praktisk talt utryddet de siste 20 årene. Det er også rike fiskeressurser, ikke bare i havet men også i Angolas mange elver og innsjøer. Angolas lengste elver er Zaire, Cuanza og Cunene. Alle disse representerer også et stort potensial for hydroelektrisk kraft og irri on. Endelig har Angola en betydelig mineralrikdom, g asj som ennå bare delvis er kartlagt og utvunnet. Ved siden av olje og diamanter, som i dag er avgjørende for Angolas økonomi, inkluderer dette jernmalm, kopper, gull, fosfater og uranium. 1.2 Før-kolonial historie Naturgrunnlaget var en viktig årsak til tidlig bosetning innen grensene av nåværende Angola, og har influert de ulike typer økonomisk tilpasning som fremdeles preger landet.4 Forskere regner med at San eller "buskmenn" har bodd i Angola i så lenge som 25,000 år, og de har funnet spor etter bofaste fiskeribefolkninger langs Zaire-floden fra 7000 f.kr. Dette var tidlige ætte-baserte samfunn, også i et afrikansk perspektiv. Hovedstrømmen av Bantuer fra områder rundt nåværende Nigeria og Kamerun kom i ulike perioder mellom 800 og 1500 e.kr. De bosatte.segi trehovedområder:' nord-vest,i områder langszaire~floden, i sentrale deler av Angola fra Luanda og innover landet langs Cuanza- floden, og på det sentrale høyplatået. Dette representerer som vist fortsatt områdene med den største befolkningskonsentrasjonen i Angola, og er identiske med kjerneområdene til de tre største etniske gruppene Bakongo, Mbundu og Ovimbundu. 4 For referanser og ytterligere bakgrunnsinformasjon om Angolas før-koloniale historie, se litteraturlisten. 2

21 Befolkningsgruppene levde i utgangspunktet relativt isolert fra hverandre. Det rike næringsgrunnlaget ga imidlertid grunnlag for overskuddsproduksjon, og dermed for spesialiserte funksjoner knyttet til produksjon, politikk og religiøst liv. Det ble utviklet en betydelig handel mellom gruppene, og den økte kontakten la også grunnlag for rivaliseringer gjennom erobringer og folkeflyttinger i vanskelige tider. Slaveri ble tidlig et middel både til politisk kontroll og økt produksjon. Slavene befant seg nederst på rangstigen sammen med kvinner, mens henholdsvis frie menn og nobiliteten representerte de to øverste lagene i de stadig mer klassedelte samfunnene. Utviklingen av spesialiserte samfunn kuliminerte ved etableringen av kongedømmer. Disse var større og mer komplekse enn de tidligere høvdingedømmene, og besatte betydelige områder gjennom avanserte systemer av politisk kontroll og skattlegging. Det mest innflytelsesrike kongedømmet var Kongo, som på sitt største kontrollerte over 25 prosent av Angolas nåværende territorie. Kongo-kongedømmet var i utgangspunktet befolket av Bakongoer, men underla seg også andre befolkningsgrupper. Blant Mbunduene i området fra Luanda og innover i landet var Ndongo det dominerende kongedømmet. Andre mindre politisk enheter blant Mbunduene var Matamba og Kasanje. Ovimbunduene, den største nåværende befolkningsgruppen, kom til høyplatået mellom e.kr., men ble aldri konsolidert til et kongedømme og bestod på det meste av 22 ulike politiske enheter. De viktigste av disse var Bíe, Bailundu og Ciyaka. Andre kongedømmer, som Lunda og Chokwe, var viktige i kortere historiske perioder. 1.3 Kolonitiden Da Diogo Cão kom til utløpet av Zaire-floden i 1483 var det, også etter europeisk målestokk, relativt utviklede samfunn han kom i kontakt med.5 Det skulle gå flere hunder år før portugiserne faktisk kontrollerte det nåværende angolanske territoriet, slik England og Frankrike etter hvert kontrollerte sine kolonier. Nord-Angola var ikke formelt del av kolonien før i 1880, og ikke egentlg kontrollert før Det sentrale høyplatået var ikke under effektiv kontroll før på begynnelsen av tallet. Og selv området som fra 1576 ble etablert som kolonien Angola fra Luanda og innover i landet, gjennomlevde lange perioder utenfor effektiv politisk kontroll. Så sent som i 1845 var det bare 2000 portugisere i kolonien, og antallet var ikke høyere enn 40;000 i Likevel var implikasjonene av portugisernes herredømme store og dramatiske, og av avgjørende betydning for å forstå sentrale trekk ved det angolanske samfunn i dag. I stikkords form synes begivenhetene referert til i boksen under å være de mest sentrale. 5 For referanser og ytterligere bakgrunnsinformasjon om Angolas koloniale historie, se litteraturlisten. 3

Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsinvesteringer med hovedvekt på Angola

Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsinvesteringer med hovedvekt på Angola Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsinvesteringer med hovedvekt på Angola Hildegunn Kyvik Nordås med bidrag av Inge Tvedten og Arne Wiig R 1999: 2 Recent Reports R 1998: L R 1998: 2 R 1998:

Detaljer

og arbeidsstandarder: Handel Barnearbeid Arne Wiig R 1996: 4

og arbeidsstandarder: Handel Barnearbeid Arne Wiig R 1996: 4 Handel og arbeidsstandarder: Barnearbeid Arne Wiig R 1996: 4 Chr. Michelsen Institute (CMI) is an independent research institution located in Bergen, Norway. The Institute conducts multidisciplinary research

Detaljer

Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: og politiske linjeskift

Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: og politiske linjeskift Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: Virkninger og politiske linjeskift Espen Villanger WP 2003: 3 Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: Virkninger og politiske linjeskift Espen Villanger

Detaljer

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2000/2001 NOV 2000 Oberstløjtnant I. Moe STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Republique du Tchad Al-Jumhuriyya al-tashad Republic of Chad INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse

Detaljer

det grunnlag for reformer? En elementær innføring

det grunnlag for reformer? En elementær innføring ---------.-- -~---- Afrikas økonomiske krise - finnes det grunnlag for reformer? En elementær innføring Arve Ofstad D 1992: 9 - Arbeidsnotat DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland

Detaljer

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati.

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Lill Marie Ulvær Hovedoppgave ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Våren 2003 Innhold

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet?

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? 2009 RESULTATRAPPORT Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet? Norsk og internasjonal bistand gir et lite,

Detaljer

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid NORWEGIAN CHURCH AID Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Dette

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Årsrapport 2011. Evaluering av norsk utviklingssamarbeid

Årsrapport 2011. Evaluering av norsk utviklingssamarbeid Årsrapport 2011 Evaluering av norsk utviklingssamarbeid Innhold Forord 4 Lærdommer i 2011 6 1. Ingen snarveier til bedre korrupsjonsbekjempelse 8 2. Behov for bedre forankring av menneskerettigheter i

Detaljer

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Feltarbeidsoppgave fra Cape Coast, Ghana Årsstudium/1. år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo

Detaljer

Report. Chr. Michelsen Institute. En vurdering av betalingsbalansestøtte til Bangladesh. Arne Wiig R 2002: 3

Report. Chr. Michelsen Institute. En vurdering av betalingsbalansestøtte til Bangladesh. Arne Wiig R 2002: 3 Chr. Michelsen Institute Report En vurdering av betalingsbalansestøtte til Bangladesh Arne Wiig R 2002: 3 Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights En vurdering av betalingsbalansestøtte

Detaljer

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER Innhold s.3: Innledning s.4 Kapittel 1: Gjeld s.10 Kapittel 2: Menneskerettigheter og utvikling s.16 Kapittel 3: Retten til helse s.22 Kapittel 4: Retten til

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids Utgitt av NORAD sept. 99 PLAN NORGE: Mye revir i norsk bistand Vi har invitert til dialog, men har foreløpig møtt liten interesse. Vår erfaring med norske hjelpeorganisasjoner så langt er at det dessverre

Detaljer

bistandsaktuelt På liv og død 3500 lokalt ansatte med svært ulike trygghetsordninger

bistandsaktuelt På liv og død 3500 lokalt ansatte med svært ulike trygghetsordninger Utgitt av NORAD 20 00 februar TERJE RØD-LARSEN: Bistand smører Uten bistand ville støtten til fredsprosessen i Det palestinske området vært langt svakere, fastslår leder av FN-organisasjonen UNSCO Terje

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Human Development Report 2014

Human Development Report 2014 Sammendrag Human Development Report 2014 Å sikre framskritt: Redusere sårbarheten og styrke motstandskraften Empowered lives. Resilient nations. Copyright 2014 by the United Nations Development Programme

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

lokalsamfunnet, i tillegg at man igjen ser økonomisk vekst som hovedmålsetting for utvikling og fattigdomsreduksjon.

lokalsamfunnet, i tillegg at man igjen ser økonomisk vekst som hovedmålsetting for utvikling og fattigdomsreduksjon. Abstrakt Mikrokreditt har lenge blitt ansett som en viktig metode for å redusere fattigdom. Etter hvert har man innsett at fattige trenger flere finansielle tjenester enn lån, og man har derfor utvidet

Detaljer

HAITISKE UNIVERSITETSSTUDENTER I DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK

HAITISKE UNIVERSITETSSTUDENTER I DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK HAITISKE UNIVERSITETSSTUDENTER I DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK Feltarbeidsoppgave fra Santo Domingo, Den Dominikanske Republikk 326, Maria Skundberg Strøm 346, Nasir Yusuf 316, Caroline Bernhardsen 323, Mari

Detaljer

Tekst: Eivind Breidlid, Anniken Storbakk og Øyvind Nystad Handberg Foto: Julie Lillesæter/ Sør i fokus Design og layout: Katrine Fredriksen 2013 Sammendrag...4 Introduksjon...5 Jordrettigheter og lovverk

Detaljer

bistandsaktuelt Rekordår for katastrofer Rykter om mulig sammenbrudd i Zimbabwe Kamp om jord i Zumas Sør-Afrika

bistandsaktuelt Rekordår for katastrofer Rykter om mulig sammenbrudd i Zimbabwe Kamp om jord i Zumas Sør-Afrika bistandsaktuelt 4 nr mai 2009 ZIMBABWE Rykter om mulig sammenbrudd i Zimbabwe FOTO: REUTERS/PHILIMON BULAWAYO Side 7 www.bistandsaktuelt.no Overlevende etter syklonen Nargis prøver å gripe penger som blir

Detaljer

Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR

Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR FFI-rapport 2011/01729 Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan? metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR Guro Lien Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. mars 2012 FFI-rapport 2011/01729

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Støttegruppe for Fred i Sudan (SFS) SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Anders Breidlid med Rigmor Garnes Rødset Oslo, april 2013 ISBN: 978-82-303-2410-3 Forord Høsten 2012 ba styret

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2015 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 59,5 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 4 Krigen i Syria fortsetter på fjerde året med ekstreme humanitære konsekvenser. Foto: Hosam Katan / Reuters

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer