Handlingsprogrammed økonomiplan Budsjett 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogrammed økonomiplan 2014 2017. Budsjett 2014"

Transkript

1 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Budsjett 4 Vedtatt Midtre Namdalsamkommune 5..3

2 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Innhold Sammendrag Hovedmålsettinger for Midtre Namdalsamkommune Organisering Politisk organisering Administrativorganisering Utviklingsoppgaveri MNS MNS somarbeidsgiver ommuneoverlegefunksjonen Organisasjonog metodeutviklingsprosjekt i barnevernet Beredskapskoordina tor Mobil og bredbåndsdekningi Midtre Namdal Skogsbruksprosjekt Samarbeidom nødnetti kommunene Felleslogopedtjenestei Midtre Namdal Befolkningsutviklingi MNS Innledning Befolkningsutvikling i Midtre Namdal Rammebetingelser Deflator Sosialekostnader Pensjon Tjenestesalg Investeringer Låneopptak Renteforutsetninger alkulatoriskerenterog avskrivninger Overskudd/underskudd Rapportering Budsjettendringer Politikk og administrasjon Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Skatteoppkreveren Beskrivelseavvirksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier IT drift og IT infrastruktur Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift

3 Handlingsprogrammed økonomiplan Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier onsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nye og endrededriftstiltak Investeringstiltak Lønnog regnskap Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier onsekvensjusteringerav dagenstjenesteproduksjon Nye og endrededriftstiltak Barnevern Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier onsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nye og endrededriftstiltak ommunelegeog legevaktsordninger Beskrivelseav virksomhetsområdet Beskrivelseav tjenesten- organisasjon Statusdrift innenfordagensbudsjettrammer....4 Mål og strategier NAV Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden valifiseringsprogrammet Økonomisksosialhjelp Gjeldsrådgiving Husbankordninger Disponeringsavtaler lagesaker Mål og strategier onsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nye og endrededriftstiltak Utvikling Beskrivelseav virksomhetsområdet Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Miljø og landbruk Beskrivelseav tjenesten organisasjon Statusdrift innenfordagensbudsjettrammer... 6

4 Handlingsprogrammed økonomiplan Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Tiltak somharpositiv effekt pådriftsregnskapet(omstilling og effektivisering) onsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nye og endrededriftstiltak Pedagogiskpsykologisktjeneste Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier onsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nye og endrededriftstiltak Investeringstiltaki planperioden- Finansiering Økonomiskeoversikter Tabellmedoppsummeringav endringerog nye forslag BudsjettskjemaA BudsjettskjemaB InvesteringerA BudsjettskjemaB Fordelingav kostnadermellomkommunene Salgtil kommuner

5 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Sammendrag Midtre NamdalSamkommuneble etablert9.9.9somet forsøkpåå prøveut enhelhetlig og forpliktendestyringsmodellfor interkommunaltsamarbeid.ommunenenamsos, Overhalla,Namdalseidog Fosneser medlemmer.3var sisteår i forsøksperioden. ommuneneharvedtattat samkommuneskalværedenpermanenteorganisasjonsmodell for detinterkommunalesamarbeidet.ny samarbeidsavtalerstattertidligereforsøksforskriftog samarbeidsavtale. Dettedokumentetbeskrivermål og strategierfor deulike ordningenei samkommunen, samtidigsomårsbudsjettog økonomiplaner presentert. Planenbestårav deler:en tekstdelsombeskriverdeulike ordningene,bådei forhold til nåsituasjonog i forhold til mål og strategierframover.denandredelenbestårav årsbudsjett og økonomiplanfor perioden4-7. Alle tall er presentertpårammenivåpr. ordning. Det er samkommunest yret somvedtarbudsjettrammenepr. ordning,menskommunestyrene vedtarsumrammetil samkommunen.ommuneneskalsåfremtforslagtil ny samarbeidsavtaleblir vedtatt, ikke lengregodkjennelåneopptaketi MNS. Men detgis en rammefor lån i samarbeidsavtalen. Dennerammenvil for 4ikke overskrides. Låneopptaketskalbrukestil IT infrastrukturbl.a.utskifting av lagringsenhetsomer blitt for gammelog ny programvarebl.a.mobil kostnadskontroll,vismaressursstyringog Mobil omsorg. I tillegg innføresfeidefor skolene.det er gitt investeringstilskuddfra statentil dette, mendetblir driftsutgifter. Ny ordningsomer lagt til MNS fra 4er pedagogiskpsykologisktjeneste(ppt). MNS vil i 4sluttførearbeidetmedå overførearbeidsgiveransvaret fra kommunenetil samkommunen.organisasjons - og kvalitetsutviklingsprosjektet i barnevernetvil fortsette.det foreslåttigangsattet nytt aktivitetspådriverprosjekt i skogbruketi Namdalen.MNS vil utrede felleslegevaktstelefoninnomlina -paraplyensomet svarpåinnføringav fellesnødnetti Norge.Felleslogopedtjenestevil bli utredetfor iverksettingfra 5.Et egetprosjektvil arbeidemedbedringav mobil og bredbåndsdekningen i Midtre Namdal. Budsjetteter konsekvensjustert for lønnsvekst,og økningi utgifter til lisenser.budsjetteter ikke justertfor generellprisvekstpådriftsutgifter.budsjettforslagethartatt inn oversegat alle kommunerer i omstillingsprosesser for å redusereutgiftsnivået.borsettfra tiltaksbudsjettene,harmns budsjettetenreell nedgangsomenkonsekvensav dette. Tiltaksbudsjettenefor Nav er holdt uendretfor Namdalseidog Fosnes.For Namsoser tiltaksbudsjettetredusertsomenfølgeav omstillingsprosjektet,mensoverhallafår enøkning. Alle kommunermedunntakav Fosenfor enøkningi tiltaksbudsjettetfor barnevernet.det er lagt inn en%stillingsressurså tilføre barnevernetøkonomiskadministrativkompetanse, menmedbudsjettkonsekvens førsti 5og en5%stillingsressursomit-koordinator helseog omsorg. 4

6 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal samkommune Formåletmedsamarbeideter nedfelti samarbeidsavtalenog er to-delt:. Sikretjenestermedriktig kvalitet, effektiv ressursbrukog utviklingskraft til bestefor innbyggernei Midtre Namdal. Etablereenhelhetligog forpliktendestyringsmodellfor interkommunaltsamarbeidi Midtre Namdal. Deltakerkommuneneharfølgendehovedmålfor samkommunen: Utvikle helhetligpolitisk styring av detinterkommunalesamarbeidet Bedredenregionaleutviklingskrafteni Midtre Namdal Oppnåriktig kvalitet påtjenestetilbudetil innbyggerne Utvikle effektiveinternetjenesterfor deltakerkommunene Bedreressursbrukog uttakav økonomiskestordriftsfordeler Bistådeltakerkommunenemedå løselokaleoppgavergjennomformelt og uformelt samarbeid Utvikle kompetente,attraktiveog robustefagligmiljøer Ha beredskapfor å møtenyeutfordringer 3 Organisering 3. Politisk organisering Figurenviserpolitisk organiseringi Midtre Namdalsamkommune. Politisk organisering Samkommunesty ret Midtre Namdal bestårav 3 medlemmermed følgendefordeling: Fosnes kommunestyre Namsos kommunestyre Namdalseid kommunestyre Midtre Namdal samkommunestyre Overhalla kommunestyre Namsoskommune: medlemmer Overhallakommune:5 medlemmer Namdalseidkommune:4 medlemmer Fosneskommune:3 medlemmer ontr ollutvalg omité miljø og landbruk omité utvikling omité helse, barn og velf erd Midtre Namdalsamkommunesty re hari 3 værtledetav ordføreri NamdalseidSteinar Lyngstadmedordføreri NamsosMortenStenesomvaraordfører. Fra..4 tar ordfører i NamsosMortenSteneoversomordføreri MNS. Varaordførerblir daordføreri Overhalla PerOlav Tyldum. 5

7 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Samkommunenharsomegenjuridisk enhetetegetkontrollutvalgledetav Hilde Vatnar Selnes. Samkommunestyret haropprettet3 komiteeralle med7 medlemmervalgt blant samkommunesty retsmedlemmer.omité miljø og landbrukledes avrandidille fra Namsos, komitéutvikling ledes avannlaugsellægasbøll fra Overhallaog komitéhelse-, barn- og velferdledes av Marit Haukøfra Namsos. 3. Administrativ organisering Figurenviserdenadministrative organiseringenog hvilke virksomhetersomer lagt under samkommunen. I tillegg harsamkommunen ansvarfor fellessentralbordfor Midtre Namdalskommunene. Denneoppgavenopereresav Namdalseidkommunepåvegne av samkommunen.nytt i 4 er at PPTblir ensamkommunal tjeneste.denneharværten interkommunaltjenestei mangeår, fram til i 4organisertsomenvertskommuneordning mednamsoskommunesomvertskommune. Fra4vil Midtre Namdalsamkommuneværearbeidsgiver for alle ansattei samkommunale virksomhetermedunntakav NAV-ledersomMNS harfellesmedstaten. NAV-lederer ansatt i staten. 4 Utviklingsoppgaver i MNS 4. MNSsom arbeidsgiver MNS tar overarbeidsgiveransvaret for alle ansattefra 4.Arbeidetmedå få påplassalle nødvendigedokumenter,samarbeidsorganog alle elementeri arbeidsgiverpolitikkenvil starte oppi 3,menogsåutoveri ommuneoverlegefunksjonen Vi hari 3mistetvår mangeårigefelleskommuneoverlege, og detharvist segvanskeligå rekruttereny kommuneoverlege.mns harderforinngåttenmidlertidig avtalemedenav fastlegenei Namsoskommune.Det gir ossrom for sammenmedkommuneneshelseog omsorgssjeferå gåigjennomvirksomhetsområdet for å seom deter nye måtervi han organiserearbeidetfor å bedreattraktivitetentil stillingen.arbeidetskalværeavsluttetinnen utgangenav.kvartal. 6

8 Handlingsprogrammed økonomiplan Organisasjon og metodeutviklingsprosjekt i barnevernet Prosjektetstartetoppi 3og vil etterplanenfortsetti 4.Prosjektetharsin basisi at Fylkesmannenvedgjennomgangavtilsynssakavdekketavvik påsystemnivåi MNS barnevern.det er ogsåavdekketavvik påindividnivå samtat MNS overtid harha t sværthøy andelfristoversittelseri sineundersøkelsessaker. Med dennebasiser detstartetet utviklingsprosjektsomharsystemperspektiv,menogsåfokuspåkapasitetog kvalitet. Organisasjonsutviklingsprosjekt Internkontrollog kvalitetsledelsei MNSBarnevern har følgendemålsettinger:. MNS barnevernskali løpetav 3fjernetalle fristoversittelser.. MNS barnevernskallukke alle avvik i tilsynssakerinnenutgangenav MNS barnevernskali løpetav en årsperiode: a. Utvikle godeskriftlige rutinersomer implementerti organisasjonen.rutinenskal utviklesi fagsystemetfamiliaog skalhasommål å bedresystematikkenogkvalitet i detbarnevernfagligearbeidet.det skalinnarbeideskvalitetssikringselementer i rutineneog økedenskriftlige dokumentasjonenbådekvalitativt og kvantitativt. b. Utvikle et fungerendeinternkontrollsystembasertpåanerkjentmetodikk c. Utvikle kvalitativt godeskriftlige rutinerfor opplæringog veiledningav ansatte.alle nytilsatteskalhaindividuelleplanerfor sinkompetanseutvikling. d. Fåpåplassenutviklingsorientertledelsemedsolid barnevernfagligog organisasjons - og ledelsesfagligkompetanseog somharfokuspåkvalitetsledelsesombasisfor en lærendeorganisasjon. e. MNS barnevernskal hafokuspåresultateffektivitetgjennomå utvikle et godt målstyringssystem.erfaringog kunnskapfra deltakelsei S effektiviseringsnettverk skalanvendes. f. Utvikle et godtrapporteringssystemtil politisk og administrativledelsei tillegg til Fylkesmannenog SSB.MNS barnevernskalbenchmarkesegmedsammenlignbare kommunerog regioner.mns barnevernskal utvikle godsammenlignendestatistikk overtid i samarbeidmedpolitisk og administrativledelse. g. Lageenanalyse overressurs- og kompetansebeh oveti MNS barneverni forhold til saksbehandlerkapasitet, menogsåi forhold til tiltaksarbeidet.detteskaldanne grunnlagfor opplæringsplaner, nyrekrutteringog sakom driftsbudsjetti langtidsbudsjettperioden. 4.4 Beredskapskoordinator Samkommunesty ret og kommunestyrenebehandletvinterensakom helhetlig samfunnssikkerhet og beredskapi Midtre Namdalsamkommune.Fylkesmannenharinnvilget søknadom støttetil utviklingsprosjektetsombl.a.innenbærerenstilling somfelles beredskapskoordinator i Midtre Namdal.Prosjekteter 3-årig og kom i gangsommeren. Prosjektetsomavsluttesi 4skalbl.a.. Prosjektetskalhaet helhetligtverrsektorieltog tverrkommunaltperspektivpå samfunnssikkerhet og beredskap.med basisi ROS-analyser,utvikle fellesplanerfor kommunenei MNS og derdetkreveseller er ønskeligmedegnekommunaleplaner, utvikle felles planmaler.. Denregionaleberedskapskoordinatoren skalværeenfelleskompetanseressurs for alle kommunalesektoreri alle MNS-kommunene.Beredskapskoordinatoren skalogsåinngåi kriseledeni kommunenesomfaglig ressurs. 7

9 Handlingsprogrammed økonomiplan Denregionaleberedskapskoordin atorenskalhaansvarfor utvikling og implementeringav enkompetanseutviklingsstrategi i MNS kommunene. 4. Prosjektetskalogsåderdeter naturliginviteretil et brederesamarbeidi Namdalenog Nord-Trøndelag. 4.5 Mobil og bredbåndsdekning i Midtre Namdal MNS Utvikling hari 3startetoppet utrednings- og koordineringsprosjekt for å bedre mobil og bredbåndsdekningen i Midtre Namdal.Det er i stigendegradenforventingbådefra utbygger,tilskuddsorganisasjoner og innbyggerneat kommuneneengasjerersegpådette området.prosjektetharsommålsettingå kartleggealle muligheter(og umuligheter),haen pådriverfunksjonsamtkoordinereaktiviteten. 4.6 Skogsbruksprosjekt Aktivitetspådriverprosjektet for "Skognæringai Namdalen"er et felles3-årig prosjektfor alle kommunenei Namdalen,samtBindal kommunei Nordland.Prosjektetharfokuspåregional samordning,økt aktivitet og verdiskapinggjennomaktivitetspådrivingrettetdirektemot skogeierne.gjennomdettevil treforedlingsindustrienfåbedretilgangpålokalt råstoff,noe somer svært viktig for å opprettholdedelokaleaktørenesombaseresin virksomhetpå trevirke.prosjektetharenårlig kostnadsrammepå,85mill. kroner,hvor denkommunale andelener kr. 3..ommunenei Midtre Namdalsin andelav detteer kr..pr. år. Det mesteav kostnaden er finansiertmedtilskuddfra Nord-Trøndelagfylkeskommuneog Fylkesmanneni Nord-Trøndelag. 4.7 Samarbeid om nødnett i kommunene Det innføresi 4nytt nødnettfor kommuneneog helseforetakene.det betyr et felles telefonnummerfor legevaktheledøgnet.i Namdalensamarbeidervi om legevaktstelefoni LINA -samarbeidetpånattog helgmedenavtalemedsykehusetnamsos.mns harpåtattseg oppgavenom å utredesamarbeidom dennedøgntjenesten. 4.8 Felles logopedtjeneste i Midtre Namdal Vedtaketom samkommunalorganiseringav PPTinneholderenmålsettingom etablereen felleslogopedtjenestefor Midtre Namdal.Spørsmåletutredesi 4for iverksettingfra 5. 5 Befolkningsutvikling i MNS 5. Innledning Folketalleti hverkommunedannerenviktig del avgrunnlagetfor beregningenav fordelingen av kostnadenemellomkommunenei MNS. Alle ordningerunntattmiljø og landbrukhar enfastandelsomfordelesmedlike deler mellomkommunene.alle disseunntattppt fordelerrestenetterfolketall. PPTfordeler resterendeetterantalletelevtall.når det gjelderfordelingmiljø og landbrukfordeles kostnaden etter5 % etterinnbyggerog 75 ommune Innbyggertall pr.7.3 Prosentvis andel av MNS Namsos ,5 Namdalseid 74 8,9 Overhalla ,35 Fosnes 663 3,47 MNS 998, 8

10 Handlingsprogrammed økonomiplan % etterantallgårdsbrukmedproduksjon.tiltaksbudsjettenefor barnevernog NAV fordeles konkrettil denenkeltekommuneuti fra gjeldendevedtaktilhørendedenenkeltekommune. 5. Befolkningsutvikling i Midtre Namdal Midtre Namdaler entypisk distriktsregionmedtil sammen9 98 innbyggerepr.7.3 fordelt pået samletarealpå 376km. Tabellenviserfordelingenavfolketalletmellom kommunene.namsoskommuneutgjøralene68,5 % av befolkningsgrunnlaget i samkommunen. Befolkningsvekstenharværtmoderati Namsoskommune,mensOverhallakommunesnudd trendenog økt innbyggertalletdesisteårene.fosnesog Namdalseidhar hattennedgangi befolkningen, mendetkanværetegnsomtyderpåatinnbyggertalletharstabilisertseg. Samletsetter befolkningsutviklingeni Midtre Namdallangtsvakereenngjennomsnitteti landet. Selvom regionensomhelhetvil få enbefolkningsveksti åreneframover,ervekstenlangt lavereennvekstenfor helelandet.om prognoseneslårtil passerermidtre Namdal innbyggerei 9. 6 Rammebeting elser 6. Deflator Statsbudsjettet4byggerpåenkommunaldeflatorpå3% 3 4 Deflator 3,5,8 3,5 3,3 3, Lønnteller knapt/3 i deflatorog andelenharværtstabildesiste årene.onkretfor ordningenei MNS er detberegnetengjennomsnittliglønns- ogprisvekstpå3% -, -5, -, -5,, 5,, Namsos 75Namdalseid 744Overhalla 748Fosnes Figur : Akkumulert befolkningsendringpr kommune998-3i %

11 Handlingsprogrammed økonomiplan Sosiale kostnader Sosialekostnaderer beregnetetterfølgendesatser: Pensjon: LP,5 % (4,5 % medansattesandel) Arbeidsgiveravgiftener beregnetmed5,% Avsetningtil feriepengerer beregnetmed % 6.3 Pensjon Samkommunenblir ettervedtaki Samkommunestyret ogkommunestyrenei eierkommunene selvstendigarbeidsgiverfor sineansattefra..4.dettebetyr at detetableresnytt kundeforholdtil mellommns og LP. Og pensjonspremier beregnetut ifra foreløpig aktuarberegning,budsjett4fra LP. Det etableresenordningmedettårigamortiseringav premieavvik. 6.4 Tjenestesalg Samkommunenvil kreverefusjonav kostnadenefra medlemskommunene, mensdetvil være tjenestesalgtil andrekommuner.det selges ulike tjenestertil kommuneneflatanger,osen, Høylandet,Lierneog Røyrvik. I beregningenavtjenestesalgeter dettatt utgangspunkti gjeldenderefusjoneri 3,samtidigsomdeter korrigertfor øktekostnaderknyttet til investeringerog drift pådeulike ordningene.i planperiodener alle kostnaderog inntekter framskrevetflatt fra Investeringer 6.5. Låneopptak I forsøksforskriftenstårdetat eventuellelåneopptakskali hvertenkelttilfelle godkjennesav kommunestyrene.vedtakom lån skalgodkjennesav fylkesmannen.dennevil nåerstattes medenny samarbeidsavtalehjemleti kommuneloven.i detteforslaget til samarbeidsavtale i MNS kap.v, pkt. 5-3, stårdetat samkommunesty ret haranledningtil å ta opplån i trådmed 5 i kommuneloven.eventuellelåneopptakskalligge innenforenøvrerammesomutgjør maksimalt % avsamkommunesty retssumdriftsinntekter.låneopptaketi planperioden ligger innenfordennerammen Renteforutsetninger Det er forutsattenrentesatspå3,% for 4og engradvis økningtil 3,9% i sluttenav planperioden.detterentenivåeter knyttet opptil Norgesbanksrentebane,noesomogså samsvarertil markedsforventningene. Detvil alltid knytte segusikkerhettil slike renteprognoserog damedhenblikkpåutviklingeni finansmarkedetog påden makroøkonomiskeutviklingeni Norgefor perioden4til 7.MNS harenrelativt beskjedenlåneportefølge,og er derforforeløpigrelativt skjermetfor svigningeri rentebanen alkulatoriske renter og avskrivninger Det er IT som harforetattinvesteringer.belastningenav kalkulatoriskerenterog avskrivningerer derforfordelt, med5 % likt påkommuneneog 5 % etterfolketall. Detteer samsvarendemedfordelingsnøkkelenmellomkommunenepåit området.

12 Handlingsprogrammed økonomiplan Overskudd/underskudd Samkommunensregnskapgjøresoppi balansei forhold til at deltakerkommunenefår tilbakebetalteller får krav om tilbakebetalingvedhenholdsvisover- eller underskuddi regnskapsåret. 6.7 Rapportering Ledernefor deulike ordningenerapporterertil administrasjonssjefen. Det skalrapporteres månedligbådepåøkonomiskeavvik mellombudsjettog regnskap,aktivitet og nærvær.det utarbeidestertialrapportersomskalbehandlesi samkommunesty ret.samkommunesty oversenderdissetil deltakerkommunene. Rapporteringenskjeri henholdtil egen rapporteringsplanfor samkommunen. 6.8 Budsjettendringer Administrasjonssjefer delegertmyndighettil å justerebudsjetteneinnenforsamme OSTRA funksjon. Samkommunesty ret vedtarbudsjettendringermellomordningene. Tiltaksbudsjettetinnenforbarnevernog NAV justeresmedøkterammerfra samkommunesty ret og kommunene. 7 Politikk og administrasjon 7. Beskrivelse av virksomhetsområdet Områdetomfatter: Politiskestyringsorganerog revisjon Administrasjon jøp av internetjenester Fellessentralbord 7. Status drift Ansvarsområdenedrivesi daginnomderammersomer satt.fra4vil prosjektperioden væreavsluttetog fokusværepådrift og tilpasnings/utviklingsoppgaver innendeetablerte MNS ordningene. Deter ikke vedtatteller foreslåttnye områdersom skalutredesfor samkommunalorganisering. 7.3 Hovedutfordringer i planperioden onsolideringog utvikling av driftsorganisasjonen. Fraprosjekttil driftsfase. MNS somarbeidsgiverfor ansattei MNS virksomheter. apasitetog kvalitet i tjenestene. MNS og RegionNamdalsomarenafor diskusjonog utvikling av politikk i bebudet kommunestrukturdebatt. 7.4 Mål og strategier Deltakerkommuneneharfølgendehovedmålfor samkommunen: - Utvikle helhetligpolitisk styring av detinterkommunalesamarbeidet

13 Handlingsprogrammed økonomiplan Bedredenregionaleutviklingskrafteni Midtre Namdal - Oppnåriktig kvalitet påtjenestetilbudetil innbyggerne - Utvikle effektiveinternetjenesterfor deltakerkommunene - Bedreressursbruk og uttakav økonomiskestordriftsfordeler - Bistådeltakerkommunenemedå løselokaleoppgavergjennomformelt og uformelt samarbeid - Utvikle kompetente,attraktiveog robustefagligmiljøer - Ha beredskapfor å møtenyeutfordringer 8 Skatteoppkreveren 8. Beskr ivelse av virksomhetsområdet Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdalharansvaretfor skatteoppkreverfunksjonen i kommunenenamsos,overhalla,namdalseid,flatanger,fosnesog Høylandet,Lierneog Røyrvik. ontorethari løpetavovertattskatteoppkreverfunksjonenefor kommunene Lierneog Røyrvik og vil betjenedissekommunenemedeksisterendepersonalressurser. Skatteoppkreverkontoret haransvarfor: Innkrevingav skattetrekk,arbeidsgiveravgift,forhåndsskatt,resterendeskatt forskuddsskattog restskatt Føringav skatteregnskapet Informasjontil og kontroll av arbeidsgivere Skatteoppgjør/avregning Saksforberedelse skatteutvalg(ettergivelse/nedsettelse av skatt) 8. Status drift ontorettilfredsstillerskatteetatenskrav til innfordringog arbeidsgiverkontroll. 8.3 Hovedutfordringer i planperioden For at tillagte oppgaverskalutførespåenbestmulig måte,er detbehovfor bådeinternog eksternoppdatering/opplæring. Tiltak for åvedlikeholdeog videreutviklekompetansemå derforvektleggesog gjennomføreskontinuerlig.en stilling vedkontoretvil stå vakanti 4 og i denforbindelsekankontoretbli sårbarvedeventuellelengresykefravær. 8.4 Mål og strategier Skatterskalbetalestil rett tid Brukerneskalfå godservice Arbeidsgiverkontrollen skalbidratil økt etterlevelse,reduseresvartøkonomiog gi korrektegrunnlagsdata Skatte- og avgiftsregnskapetskalværekorrektog á jour

14 Handlingsprogrammed økonomiplan IT drift og IT infrastruktur 9. Beskrivelse av virksomhetsområdet AnsvarsområdeneIT/valitet og IT fagsystemerorganiseresogbudsjetteresi MNS. Områdenerepresenterer infrastruktur,drift av infrastrukturog fellesprogramvare.delerav tjenestenbudsjetteresi denenkeltekommunesbudsjett.størstedelenav personalressursener budsjetterti denenkeltekommune. Driften av løsningeneskjeri fellesskapmeditpersonellansatti Namsos,Namdalseidog Overhallakommune.Namsoskommuneselger ressursertil Fosnes,Flatanger,Overhallaog IT MNS, Overhallaog Namdalseidselger ressursertil IT MNS. IT MNS selgerdrift og supportav IT- løsningertil medlemskommunene i MNS plussflatangerkommune. 9. Status drift Driften er i trådmeddebudsjettrammermanoperererinnenfor.det er i hovedsaktre kostnadsområder somforbrukerressursene; inngåtteavtalermedleverandører,avskrivninger og lønnskostnader. IT- områdetbetalerlisenskostnader, vedlikeholdskostnader påitinfrastruktur,leie av linjer, kommunikasjonskostnader og husleie.ostnadsdriverevil i denne sammenhengværedetjenesterog driftsnivåsomdenøvrigekommunaledrift leggeropptil. Økt volum vil påføreøktekostnaderi forhold til lisenserog kommunikasjonskostnader, enten vedat nye lisenskostnadermåimplementeresvednyedriftstiltak, eller nye lokasjoner,behov for økt linjekapasiteteller nye kommunikasjonsformer. MNS haretablertenhetligkommunikasjon(unified communication)medfellessentralbord- og telefoniløsning.mns kommunisereri dagvia mobiltelefon,lync,ip- telefonog fasttelefon. MNS harsamletca.75taleabonnementer påmobiltelefon, harnummeri seriefor datatelefoniog et mindreantallabonnementerpåisdn- telefoni.mns hari tillegg ca.3 dataabonnementer påmobil.mns har datasentremedservereog lagring.beggemed nødstrømsløsning. Vi opererermedca.5servere.dataløsningenebetjenermerenn3 ansatteog 65eleveri grunnskolen.mnsharfellessupportløsningi forhold til brukernes behovknyttet til bruk av IT infrastrukturog telefoni.mnshari samarbeidmed dialoggrupperfra organisasjonenutarbeidetenit- strategiplan. 9.3 Hovedutfordringer i planperioden Hovedutfordringerog prioriterteoppgaveri økonomiplanperiodenvil væreå rullere ITstrategiplanensomble vedtatti samkommunesty ret i desember,og bidratil at organisasjonengjør strategiplanentil et levendedokumentsomer forankreti organisasjonen og munnerut i handlingsplanersombeskriverhvorfor, hvem,hvor mye ognår. I T- strategiplanenharfølgende6 fokusområder: ompetanse ommunikasjon I T arkitekturog infrastruktur Oppvekstområdet Helseog omsorg Administrativesystemer 3

15 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Det vil væreenstorutfordringå ivaretagjennomføringav prosjektersomutløsesi planperioden.man vet av erfaringat ogsåannenkommunaldrift leggerplanerfor perioden somvil trekkepåit sineressurser.gjennomdennye IT- strategiplanenharmanforsøkt gjennombrukerdialogå avklaredeprosjektersomvil hainnvirkning påit- området.det er behovfor enbedreprosjektstyring i samkommunenog kommunene,og MNS IT måbidratil at dettekanfalle påplass.generelter detet faktumat prosjekterblir for løstfundertog savner forankringi organisasjonen.det foretasogsåi liten gradetterprøvingav måloppnåelseog dokumenteresi liten graderfaringer. Det er enbetydelig utfordringat volumet brukereog nye løsningerøkerutenat dettilføres økteressursertil IT MNS. Det er absoluttenfarefor at overordnetstrategitenkningog planleggingdrukneri oppgavemengden.økonomisty ring i IT MNS er kompleks.deter ulike budsjetterfor løsningersom er felles,hvor delerbetalesav denenkeltekommuneog delerav MNS. Det er ogsåenutstraktfl ytting av pengermellomkommuneneog MNS.Detble i 6 stipulertat,5årsverkav de sombenyttestil IT- drift totalt i MNS gårtil ådrifte MNS sin I T- løsning,og er ogsådenressursdeter budsjettertmed.detteer ikke et realistisktall. Arbeidsformeni dager at alt av drift seesunderett, og detteinnebærerat helearbeidsstyrken kananses å væredirekteknytte til IT- drift i MNS, derogsåendel lokaleoppgaverknyttet til stilling regnesmed. IT MNS stårforanutlysingav anbudi forhold til at avtalerom anskaffelseav IT- utstyr, leie av kommunikasjonslinjeri MNS og lisenspartnerfor IT- lisensergårut i 4.Det er åpnet for at vi kandeltai fylkeskommunalprosessi forhold til IT- utstyr og lisenser. Internkontrollmåstyrkes. Det er til enhvertid flere hundrebrukeresomharslutteti MNS somfortsattstårmedaktiv konto. ontroll medmobiltelefoni.ontostrukturener ikke konsistent,og detstårabonnementer aktivesomikke er i bruk. For dårlig kontroll medutlevertutstyr og tilbakelevering. Intranetteter for lite strukturertog for komplisertfor mangebrukere.selveverktøyet er godt. Intranettskalværedenplassenmanlagrerdokumentasjonsomikke skali ephorte.det krever imidlertid at manfår ryddeti katalogstrukturenog får påplassenny intranettløsningsom stemmeroverensmedkatalogstrukturen. I daglagresdetpåulike stasjonsbokstaver. Detteer enrisiko, fordi detlagresfeil og mapperfl yttes.da kanmanfå situasjonerhvor mappersomi utgangspunktetharbegrensetilgangåpnesfor alle. Mappersomfl yttesarverrettigheterfra overordnetnivå i lagringsstrukturen. Hver kommuneog MNS haregeninternett- portal. Dettekrevermye vedlikehold,og deter ikke tilstrekkeligressurserog kompetansei organisasjonentil å gjøreinternett- sidenegode. Man burdefå påplassenfellesportal,og samlederessursersomarbeidermeddetteområdet. 4

16 Handlingsprogrammed økonomiplan Mål og strategier Rullereny strategiplanfor IT MNS, utarbeidehandlingsprogram OrganiseringenavIT MNS måtil ny behandling Økt fokuspåkvalitetssikringog internkontroll. Bedreprosjektstyring pådeområderit- løsningerer involvert Økedriftssikkerheten;fornyelseog redundanteløsninger Reduserekommunenesmiljøpåvirkningmedhjelp av elektroniskeløsninger o Redusertreisevirksomhet Møter/kurs Pendling o Redusertpapirforbruk 9.5 onsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon IT MNS harforeslåttenøkningi bemanningenmed årsverk.deteretnytt tiltak, menogså enkonsekvensav denøkningit MNS samletsettharhatti forhold til antalletbrukere,og det faktumat brukerneharstadigmerkomplekseløsningermedmerutstyr pr. bruker.førhadde dentypiskebrukerenpc og enfasttelefon.nå er detet rasktøkendeantallbrukeresomhar PC,nettbrett,mobiltelefon(er)og tilhørendeutstyr. IT MNS harregistrert345brukerei katalogstrukturen,menav disseer det5somikke harbrukt sin kontopå år. Vi måderfor gåut fra atvi harminimum3brukere.deter7brukereflereenni fjor. Sannsynligvis er tallet fra ikke korrekt,menskulleværtstørre.nyeverktøygir ossbedreoversikt. Detteer enøkningpå8%,somdetikke er tilført økteressurserfor å håndtere. 9.6 Nye og endrede driftstiltak FEIDE. Oppførti forrige økonomiplan,hvor detble foreslåttat detteskulleinnføresi 4 medårlige driftskostnaderkr.,-. ommunenei MNS hardesiste år hattit-koordinatorinnenforfagsystemenei helse- og omsorg.det førsteåretble koordinatorenfinansiertgjennomtilskuddfra helsedirektoratet gjennomsamhandlingsreformenog meldingsløftet.frajuli harstillingenvært egenfinansiertgjennommns og delvisbruk av tilskuddsmidler,samhandlings reformen.helse og omsorgstjenesteneer detområdetsomharflest brukereav IT-systemeri kommunene,og somi størstgradharbehovetfor å få tilført kompetanse/opplæring. Helseog omsorger også detfagområdesomharstørstegradav fellesfagprogram.dette harmedførtenvesentlig forbedringav brukenav fagsystemene. ommunenehargjennomdettefått tatt i bruk flere modulerav fagsystemene, samtetablertløsningerfor meldingsutvekslingmellomtjenestenei kommunene,samtmellomkommuneneog helseforetakene.helselederneserdetsomen absoluttnødvendighetat koordinatorfor fagsystemerinnføressomenfastordning.stillingen er tatt inn i budsjettforslagetmedhalvårsvirksoningfra Investeringstiltak FEIDE for alle MNS- kommuneneplussflatanger. ostnadsberegnet til kr. 56,-. Det harherkommettilsagnfra statlignivå om at MNS får kr. 7,- pr.kommunei tilskudd, samletkr. 35,-. Forutsetningom at FEIDE er påplasstil skolestart4. 5

17 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Mobil kostnadskontroll.tilbud fra leverandøri eksisterendetelefoniavtaleom installasjonog implementeringfor kr. 5,- eks.mva.for alle 5 kommuner.drift kr. 3,- pr. mnd.pr. abonnement.roi basertpåtrafikkanalyse antyderenbesparelsefor kommunenesamletsom dekkerdriftskostnadene.gir bedreinternkontroll,bedregrunnlagfor vurderingav abonnementsstrukturer, bedreløsningfor brukersomfår månedligoversiktoverprivat bruk. Besparelsefor lønn/regnskapsomfår filoverføring direktetil lønnsprogramog slipper manuellpunching. Utskifting av EVA44.SAN lagringsløsningsomblir 5 år i 4.Levetidpådennetypen infrastrukturer 5 år. Dettegjenspeilesogsåi vedlikeholdskostnader. Skalvi fortsattsittemed dengamleløsningenkostervedlikeholdkr. 4,- plussmva.pr. år.forfall i april 4.Ny løsningkosterkr. 57,- plussmva.detteinkluderer5 årsvedlikeholdog support4/7. Infrastruktur.Representerer switcher,servere,diskerog elektroniskekomponenteri driftssentralene.det gjeldersammeutfordringpå dennetypeteknologisompålagring.dette er løsningersomi bunnog grunnkanbeskrivessommns sitt datasystempåøverstenivå. Organisasjonenforventerhøyoppetidog responsivedataløsninger,og dettemedførerat det vil værebehovfor fornyelsehvert år. Nøkterntanslager kr. 5,-. Ny gateway. Inngangsportal for deløsningersomkommuniserermedkommunen sentrale driftsløsning.eksisterendeløsninggårut av tjenestei 4.Via løsningeni daggårepost, DirectAccess,MDM, Phoniro,lønnsslipp- web,lync og Vismaressurstyring. ostnadkr. 5. Mobil Omsorger utviklet for å gi personellsomarbeideri omsorgstjenestentilgangtil pasientdatahjemmehospasienten,og mulighetfor å dokumenterefra mobileenhetersom nettbrettog mobiltelefonermensmaner hospasienten.dettevil sikrepersonelletilgangtil oppdatertedatai pasientenshjemog gi mulighetfor å oppdaterejournalenpåstedet.dette åpnerfor bedretilgangpårelevantedata.sikrerbedrekvalitet pårapporteringog gir mer effektiv utnyttelseav ressursene.ienkeltekommuner/tjenesteområderer deti dagutfordringer knyttet til rapporteringav pasientdatainn i pasientjournalenfordi deter begrensetilgangpå arbeidsstasjoner, og rapporteringskalskjenårpersonellkommerinn påkontoretved vaktskiftet.det vil daværekø for å få avlagtrapport.mobil Omsorgåpnerfor å kunne dokumenteremedhjelp avbilder; detharikke værtmulig sålangtå få lastetinn bildedokumentasjon.mobilomsorgkanfungeresomenplattformfor viderebruk av velferdsteknologi.ajourføring av pasientinformasjonog rapporteringmensmaner hos pasientensikrergodkvalitet påinndata.rapporteringfortløpendeer også kostnadseffektivt.innføringav VismaMobil omsorgforventerå gi økt kvalitet på pasientdokumentasjonog redusertidsbruki forhold til rapportering.i slike prosesserer det vanskeligå dokumenter effektivitetsmåli form av redusertressursbruk,dafrigjorte ressurser ofte blir benyttet til andreoppgaver,bedrekvalitet påtjenestene,bedredokumentasjonmv. Samtidigkandetsiesat innføringav dennetypehjelpemidlerkanbidratil å reduserebehovet for øktebehovfor ressursersomellersville værttilstedeutenslike hjelpemidler.tiltaket er beregnetil å koste35i investeringer. 6

18 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Lønn og regnskap. Beskrivelse av virksomhetsområdet Lønn- og regnskapsavdelingen i Midtre NamdalSamkommuneharansvaretfor føring av regnskap,innfordringav kommunalekrav og avgifter,og kjøring av lønnfor kommunene Namdalseid,Fosnes,Namsosog Overhalla.ontoretble etablertpr..3ettervedtaki Samkommunesty retogkommunestyrenei deltagerkommunene i MNS. Status drift MNS L/R ble samlokalisertmedhovedkontori Namsospr %stilling er lokalisert i Fosneskommune.I detførstedriftsårethardetværtstortfokuspååfå implementert arbeidsoppgaverog fastsattrutinerfor samarbeidmellomkommuneneog MNS L/R. Det jobbesfor å få etablertenleveranseavtalemellomkontoretsomvil beskrivehvilke tjenester somskalleverestil kommunenetilknyttet samarbeidet..3 Hovedutfordringer i planperioden Hovedutfordringeni planperiodenvil væreå leveretilfredsstillendetjenestertil lavestmulig pris ovenforsamarbeidskommunene..4 Mål og strategier MNSL/R skalværeutviklingsorientertemedtankepååtai brukeffektiveoggodeverktøy innenforøkonomi- og regnskapsområdet. Det er enuttalt målsetningå skapeet robust fagmiljø, og reduseresårbarheteninnenfortjenesteproduksjonen til et minimum.for å få til dettevil detværeaktueltå utvidearbeidsområdenemedtankepåsalgav tjenestersomikke omfattesav deordinæreleveransenetil eierkommunene.arbeidstakern er vår viktigste ressursi dennesammenhengen, og kompetenteansattevil i såmåteværeenkritisk suksessfaktor.5 onsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon MNS L/R haret vedtattinnsparingsmålmedhhv,5mill i 3,,5mill i 4og,5 mill i 5.Innsparingsmålene forutsettesoppnåddi planperioden.det leggesikke opptil konsekvensjusteringer utovernormallønnsvekst..6 Nye og endrede driftstiltak Pådetnåværendetidspunktforeliggerdetikke nye eller endrededriftstiltak Barnevern. Beskrivelse av virksomhetsområdet Midtre Namdalsamkommunebarneverner enfellesinterkommunalordningfor kommunene Namsos,Overhalla,Namdalseidog Fosnes.MNS er vertskommunefor Flatangerkommune påbarnevernsområdet. Hovedmål: 7

19 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Gi barn,ungeog familier hjelp og støttei vanskeligesituasjoner. Å værea jour medlovpålagtefrister i hht. undersøkelseog iverksetting av tiltak. Å følge oppiverksattetiltak i hht. barnevernlovenskrav.. Status drift Tabellengir noen pr. nøkkeltall. 3har Omfang 3..3 værtpregetav Antall nye meldinger oppfølgingav Oppstartedeundersøkelser 9 78 tilsynssakenfra Fylkesmannenog Avsluttedeundersøkelser organisasjonsutviklings Fristoversittelse3mnd prosjektet. Samkommunesty ret har værtholdt løpende orientertom status, Heravover 6 måneder. Alle barn med tiltak i løpet av året Frivilligeplasseringer bl.a.medflere Omsorgstiltak (tvang) skriftlige rapporter Utviklingsarbeidetgir dokumenterteresultater og kontoretharnå Barnsombv.tj. fører tilsyn med kontroll påundersøkelsesfasen bådemedh.h.t.til bedretkvalitet og frister. MNS barnevern hari tillegg prioritert desakenederbarnharlevd underforhold somkangi grunnlagfor omsorgstiltak.en ny forståelseav lovgrunnlagetfor denne typesakerer aktualisertav tilsynssakenderbeskyttelseskraveter gjort til temaog statistikksomindikererat antallet sakeri MNS er for lavt i forhold til sammenlignbarekommuner/kommunegrupper. I tillegg er detstartetet arbeidmedå sepåtilt aksarbeideti forhold til om rett tiltak er sattinn (mindregradav kompenserendetiltak), kapasiteti tiltaksarbeidet,mns samledekompetanse påområdet,systematiseringavsamarbeidmedøvrig.linjetjenesteog. linjetjenesten..3 Hovedutfordringer i planperioden Det er gjort framskrittpåmangeområderi 3,menMNS barnevernharfortsatt utfordringer.her kannevnes: apasitettil å følgeoppaktivesaker o 68 sakerstårutensaksbehandler sombetyr at defølgesoppbarepået minimumsnivå. o Det tar for langtid fra vedtaker fattettil at tiltak er iverksatt.apasiteti eget tiltaksarbeid. o Det er fortsattavvik påkravetom tiltaksplanerfor 67barnav 3barnog vi har ikke oppfylt lovkrav om evalueringi desakenesommanglertiltaksplan. o Barnunderomsorgog fosterheimerfølgesikke oppslik somregelverketanviser. Det er avvik påantalloppfølgingsbesøki fosterheimog halvpartenav barnaunder omsorgmangleromsorgsplan. o Vi haravvik påoppfølgingav tilsynsbarn(barnsomandrekommunerhar plassert i vårt distrikt og somvi haret tilsynsansvarfor). Bedringav samarbeidetmedandrehjelpeinstanser. 8

20 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Det løpendesamarbeidetmedandrehjelpeinstanserharblitt utfordretpga.av prioriteringerunderveisi tilsynsperioden.det er imidlertid flerepositiveinitiativ somkan normalisereog ogsåforbedresamarbeidetmedomverdenen.bl.a.er det etablertet samarbeidmednav knyttet til at vi ønskerå igangsetteet prosjektfor ungdomsomhar behovfor tjenesterfra NAV og barnevernsamtmuligeandre instanser.det harvært samarbeidsmøtemedfamilievernkontoretog deter enighetom forbedringsområdermed tankepåenmerhelhetligoppfølging.det er etablertet samarbeidmedbup bl.a.om psykologkompetansei kommunenog økt faglig samhandlingi enkeltsaker. ompetanseutfordringer. Rettkompetansesammensetning og kompetanseutviklingblant deansatte. Sykemeldingssituasjonener fortsattbekymringsfull, spesielti forhold til korttidsfraværet.det arbeidesaktivt medå få sykefraværetned. Fylkesmannenharvedgjennomgangav tilsynssakavdekketavvik påsystemnivåi MNS barnevern.selvom systemdelenav tilsynssakennåer lukket fra Fylkesmannensidegjenstår fortsattmyearbeidbl.a.i forholdtil organisasjonsutvikling.bl.a.er detteknyttet til:. Skriftlighet i rutinerer svaktutviklet, mendeter ogsåutfordringeri forhold til etterlevelse av rutiner. Manglendeinternkontrollsystem 3. Manglendesystematikki kvalitetsutviklingsarbeidet 4. Systematikki opplæringav nyansatteog løpendeveiledning 5. Rapporteringssystemertil politisk og administrativtnivå MNS barneverner godti gangmeddettearbeidetgjennomdet to-årige prosjektet med organisasjonsutvikling, internkontrollog kvalitetsledelsei MNS barnevern..4 Mål og strategier MNS skalikke hafristoversittelserbegrunneti interneforhold; system,kapasitetog kompetanse. Utviklingsprosjekteti barnevernetgjennomføre somplanlagt.prosjektetskali år bl.a. o Sluttføreutvikling og innføringav elektroniskrutinehåndbo knyttet til saksbehandlingssy stemet o Etablertet funderendeinternkontrollsystem o Etablertgodemåleindikatorerfor resultatmålingog rapportering o Utvikle densamledekompetanseni tjenestenmedøkonomisk/administrativ kompetanseog psykologiskkompetanse o Sluttføreanalysenoverressursog kompetansebehovet i MNS barnevern.5 onsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon Tiltaksbudsjettenefastsettesav kommuneneetteranbefalingfra MNS barnevern.det er kommetenendringi betalingsfordelingenmellomstatenv/buf-etatog barneverneti statsbudsjettet.dettebetyrat kommunenemåbetaleinntil 4merpr år for barni institusjonog inntil 84 merpr år for barnforsterkingstiltaki fosterheimer.det er kompensertfor denneomleggingeni rammetilskuddetil kommunene.for samarbeidskommunene i MNS betyr detteenmerutgiftpåinntil 48pr år basertpåde kontraktersomer inngåttpr..4.denneøkningener innarbeideti budsjettforslaget. 9

Handlingsprogrammed økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015

Handlingsprogrammed økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015 Handlingsprogrammed økonomiplan 2015 2018 Budsjett 2015 Vedtatt Midtre Namdalsamkommune 14.11.2014 Innhold 1 Sammendrag.........4 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdalsamkommune......5 3 Organisering.........5

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015

Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015 Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018 Budsjett 2015 Vedtatt Midtre Namdal samkommune 14.11.2014 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal samkommune... 5 3 Organisering... 5

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013 Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 07.nov. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal Samkommune... 5 3 Organisering... 5 3.1 Politisk organisering...

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2016 2019. Budsjett 2016. Midtre Namdal samkommune Vedtatt.13.11.15

Handlingsprogram med økonomiplan 2016 2019. Budsjett 2016. Midtre Namdal samkommune Vedtatt.13.11.15 Handlingsprogram med økonomiplan 2016 2019 Budsjett 2016 Midtre Namdal samkommune Vedtatt.13.11.15 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal samkommune... 3 3 Organisering...

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/228-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksfr amlegg Etablering av interkommunal enhetfor øyeblikkelig hjelp Etablering av interkommunal enhetfor

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE Vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11. 2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre 18.11. 2009, sak 62/09 I Allmenne bestemmelser 1 Navn og medlemskommuner Innherred

Detaljer

Komite barn, helse og velferd

Komite barn, helse og velferd Møteinnkalling Utvalg: Komite barn, helse og velferd Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Perioderapport 2. tertial 2012 Foto: Anneli Vestre Øksfjordmila2012. Kommunehelsetjenestenv/fysioterapeutMette Skjeldamhar jobbet medfokuspå økt fysiskaktivitet og i den forbindelseble Øksfjordmilaarrangertsomet

Detaljer

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 Dato:10. januar2012 BEBY /12 Bergenbystyre Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 RAZA BYST-0274-201018481-44 Hva sakengjelder: Bystyretskontor gjennomførtei

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne. Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne. Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30 Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 74 83

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012.

Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012. Dato:10. februar 2012 Byrådssak 39/12 Byrådet Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012. GOMI SARK-15-201200043-1

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Juridiske samarbeidsformer

Juridiske samarbeidsformer Juridiske samarbeidsformer Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28b) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd ( 28c) Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Samarbeid etter lov om interkommunale

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Namdalseid kommune. Utredning om framtidig skolestruktur. Utvorda Statland - Lauvsnes. 14. april 2014

Namdalseid kommune. Utredning om framtidig skolestruktur. Utvorda Statland - Lauvsnes. 14. april 2014 Namdalseid kommune Utredning om framtidig skolestruktur Utvorda Statland - Lauvsnes 14. april 2014 Høringsfrist 30. mai 2014 Innhold 1. Politiskevedtak/ mandat.........4 2. Bakgrunn............4 2.1Eksisterendesamarbeid.........4

Detaljer

ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE

ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE 1 Ferdigstiltpr 18.03.2015. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning s. 4 2. Mål s. 4 3. Økonomi s. 5 4. Antall barn med tiltak, antall og undersøkelser s. 7 5. Tilsynmed

Detaljer

Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014

Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014 TERTIALRAPPORT 1 2014 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning......... 4 2. Økonomiskutvikling pr 1. tertial 2014......4 3. Kommunaleforetak.........12 4. Arbeidsgiverstrategi.........14 5. Tjenesteområdene.........15

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

Byrådssak 45 /12. Dato:8. februar2012. Byrådet

Byrådssak 45 /12. Dato:8. februar2012. Byrådet Dato:8. februar2012 Byrådssak 45 /12 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettetfor 2012for tre parkeringsanleggsprosjekter- tilleggsbevilgninger TOOP SARK-1212-201014405-91 Hva sakengjelder: Somenfølgeav

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

BKK-nettharpåtattsegå væreprosjektlederog vil i utgangspunktethaansvarfor finansieringenav utbyggingen.

BKK-nettharpåtattsegå væreprosjektlederog vil i utgangspunktethaansvarfor finansieringenav utbyggingen. Dato:30. desember2008 Byrådsak 1007/09 Byrådet Landstrøm til skip i Bergenhavn. PEVI BBY-63-200810058-3 Hva sakengjelder: Bergenkommuneharsommål å bli Europasbestemiljøhavn. Et viktig virkemiddelfor å

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Samarbeidskommuner LINA Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2050-54 «REF» Ingvill Dahl Håpnes 46898849 11.04.2016 Melding om vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 I NNHOLD 1 INNHOLD...3 2 INNLEDNING...4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT...5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse 2010-2012 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse. Innhold 1 Midtre Namdal samkommune og Prosjekt

Detaljer

fengsel til egen bolig

fengsel til egen bolig Mulighetenes hus - fra fengsel til egen bolig Sluttrapport Møre og Romsdal friomsorgskontor 30.11.12 Innhold Innledning...3 Sammendrag....4 2 Målgruppen...5 2.1Litt om prosjektdeltakerne...6 3 Mål for

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel/post 761.67 År dere rapporterer for 2011 Tittel prosjektet/tiltaket/aktiviteten

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Vestfold fylkeskommune. Thor Heyerdahl videregående skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Vestfold fylkeskommune. Thor Heyerdahl videregående skole TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Vestfold fylkeskommune Thor Heyerdahl videregående skole Innhold 1. Temafor tilsynet:skolensarbeidmedelevenespsykososiale miljø...3 2. Gjennomføringav

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 11:00(MERK KLOKKESLETT) Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 19:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Årsberetning Midtre Namdal Samkommune

Årsberetning Midtre Namdal Samkommune Årsberetning Midtre Namdal Samkommune 2010 31.mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG

ÅRSBERETNING 2011 ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG ÅRSBERETNING 2011 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Kontrollutvalget. Av 4 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte: Hilde Vatnar Selnes Per Arve Lie Øystein Mørkved

Kontrollutvalget. Av 4 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte: Hilde Vatnar Selnes Per Arve Lie Øystein Mørkved Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24.09 2014 Møtetid: 10.00 12.50 Møtested: Namsos rådhus, Hudiksvall Møteleder: Hilde Vatnar Selnes Saker: 013/14 018/14 Av 4 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 11:00(Merk klokkeslett) Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Forfall meldestil rådhusetsekspedisjonsomsørgerfor innkalling av vara. Varamøterkun ved spesiellinnkalling.

Forfall meldestil rådhusetsekspedisjonsomsørgerfor innkalling av vara. Varamøterkun ved spesiellinnkalling. Eveneskommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Forfall meldestil rådhusetsekspedisjonsomsørgerfor innkalling av vara. Varamøterkun ved

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14

SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14 SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14 Økt bruk av tre, og lønnsomheti heleverdikjeden. Et prosjekt finansiert av: Innovasjon Norge Fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold Fylkesmennene i Buskerud,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 04.09.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Prosjektets styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan for NAV Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan for NAV Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/2562-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan for NAV Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

ARKIV: F30 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: F30 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Heidi Henanger Haven SAKSMAPPE: 2012/766 ARKIV: F30 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 INTEGRERINGSPLAN FOR MANDAL

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Sluttrapport UP-6 januar 2012 Underprosjekt tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Eva Fiskum Innhold 1. SAMMENDRAG...1 2. INNLEDNING...2

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

RevidertBoligsosialhandlingsplan2011-2014

RevidertBoligsosialhandlingsplan2011-2014 NEDREEIKER KOMMUNE Etat Oppvekstog kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen Direktetlf.: 32 23 28 32 Dato:22.07.2011 L.nr. 21952/2011- Arkiv: 2009/8182- F17 RevidertBoligsosialhandlingsplan2011-2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Trollheimen Møtested:, Otta Hotell Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 22.00

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Trollheimen Møtested:, Otta Hotell Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 22.00 Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Trollheimen Møtested:, Otta Hotell Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 22.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91339538. Vararepresentanter møter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

Flatanger næringsfond

Flatanger næringsfond Møteinnkalling Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: SalII, Miljøbygget Dato: 17.02.2012 Tidspunkt: 09:30 Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig påtelefon 74 22 11 00.

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Overhalla kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.juni 2008, sak 018/08 Vedtatt av kommunestyret den 24.6.2008, sak 52/08 Fylkets

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Det strategiskeboligsosialeog boligpolitiskearbeidetharogsåværtsentraltmedoppstartav revideringboligpolitisk handlingsplani 2011.

Det strategiskeboligsosialeog boligpolitiskearbeidetharogsåværtsentraltmedoppstartav revideringboligpolitisk handlingsplani 2011. PROSJEKT BOLIGSOSIALT OG BOLIGPOLITISK ARBEID 2010-2012 1 Bakgrunn Narvik kommuneinngikk høsten2009partnerskapsavtalemedhusbankenregionbodø. Avtalenble signertav ordføreren.bakgrunnfor partnerskapsavtalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: InderøyRådhus, møterom:møterom1.etg. Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: InderøyRådhus, møterom:møterom1.etg. Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: InderøyRådhus, møterom:møterom1.etg. Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall må meldessnarestpå tlf. 74124210.Vararepresentantermøter etter nærmerebeskjed.

Detaljer

Økonomiplan ISK 2015-2018: Utdypende beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2015-2018: Utdypende beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2015-2018: Utdypende beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Samkommunens rolle i kommunereformen Arbeidsprosesser, ansvar og organisering inkl. IKT-arkitektur og

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt.

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Muligheten for at Balsfjordkommunekan tilrettelegge for deler av aktiviteten. Notat utarbeidet av FjellfroskAS v/ Arne Rydningen 1 Bakgrunn Flerelandbruksfagligeforskningsmiljøersamlesi

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune Regnskapsrapport pr 30.04.2015 Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.15 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk

Detaljer

FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR. Metoder: Identifikasjon av risikogrupper Arbeidsoppgave- og helsebarometer

FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR. Metoder: Identifikasjon av risikogrupper Arbeidsoppgave- og helsebarometer BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG INKLUDERING FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR RISIKOGRUPPER. TIDLIG OPPMERKSOMHET MOT HELSEPROBLEM OG ARBEIDSUFØRHET Metoder: Identifikasjon av risikogrupper Arbeidsoppgave- og helsebarometer

Detaljer

Høring forslag om administrasjonsstedi de nye politidistriktene

Høring forslag om administrasjonsstedi de nye politidistriktene Seadresseliste Deresreferanse Vår referanse Dato 2015/03620 05.10.2015 Høring forslag om administrasjonsstedi de nye politidistriktene Innledning Stortingetvedtoki juni 2015at det skalgjennomføresenpolitireform.måletmedreformen

Detaljer

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434 ORGANISERING Stortingetbevilgeti 2011ekstramidler til pårørendesatsing for

Detaljer

Detblir ettermøtetfelleslunsj meddetpåtroppendekommunestyre.

Detblir ettermøtetfelleslunsj meddetpåtroppendekommunestyre. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre

Midtre Namdal samkommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning.

Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning. Byrådssak 137/12 Årsrapport for Bergenkommunale pensjonskassefor 2011 GOMI SARK-0870-201200048-17 Hva sakengjelder: Bergenkommunekanvelgemellomå haegenpensjonskasseller å inngåavtalemedet livsforsikringsselskapom

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer