Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual AEG-ELECTROLUX 79905G-M Bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M Brukerhåndbok AEG-ELECTROLUX 79905G-M Brukerveiledning AEG-ELECTROLUX 79905G-M Instruksjon AEG-ELECTROLUX 79905G-M Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

2 Manuell abstrakt:. 41 Bruke platetoppen Berøringskontrollene.. 42 Tenne en brenner...

3 .. 43 Slå av en brenner Feil i tenning Hvis flammen slukker ved et uhell (tenning automatisk) Slukke alle brennerne øyeblikkelig..

4 Nødbryterfunksjon for brennerne.. 47 Nødbryterfunksjon for platetoppen Beskyttelse mot overoppvarming Barnesikringsfunksjon...

5 Den elektriske timeren Forinnstille en brenner til å slukke Stille inn signaluret Råd om sikkerhet og energisparing..

6 Rengjøring og vedlikehold.. 54 Regelmessig vedlikehold Noe virker ikke Hjelp og reservedeler.

7 .. 58 Garanti Til installatøren Instruksjoner for installatøren. 59 Tekniske data

8 .. 59 Gasstilkopling Elektrisk tilkopling Tilpasning til forskjellige typer gass Montering...

9 Installasjonsmuligheter Norsk For din sikkerhet NO Dette nye apparatet er enkelt å bruke. Likevel er det viktig at du leser nøye gjennom denne brosjyren før du installerer apparatet og tar det i bruk for første gang. På den måten oppnår du best resultat, unngår å betjene apparatet feil og kan bruke apparatet på en sikker og miljøvennlig måte. Installasjon Apparatet må kun installeres og tilkoples til strømnettet AV KVALIFISERT TEKNIKER. Før du foretar noen form for vedlikeholdsarbeid på apparatet, må du forsikre deg om at det er KOPLET FRA strømnettet. Forsikre deg om at luft kan sirkulere fritt rundt apparatet. Dårlig ventilasjon fører til oksygenmangel. Forsikre deg om at gass- og strømforsyningen svarer til den typen som er oppført på typeplaten, som befinner seg under kanten på glasstoppens forside. Dette apparatet er ikke utstyrt med en en innretning som leder forbrukt luft bort. Det må installeres og tilkoples i samsvar med gjeldende bestemmelser om installasjon. Ta særlig hensyn til gjeldende bestemmelser angående ventilasjon. Under bruk vil gassplatetoppen produsere varme og fuktighet i det rommet den er installert i. Sørg for at det er en jevn tilførsel av frisk luft ved å holde luftventilene i god stand eller ved å installere en kjøkkenvifte med ventilasjonsslange. Hvis du skal bruke platetoppen lenge, bør du sørge for ekstra ventilasjon. (ved å åpne et et vindu eller ved å øke uttrekket i kjøkkenviften) fjernes. Når apparatet er pakket ut, må du kontrollere at det er uskadet og at strømkabelen er i helt feilfri stand. Hvis du finner feil, må du ta kontakt med forhandleren før du installerer apparatet. Produsenten frasier seg alt ansvar dersom disse sikkerhetstiltakene ikke blir fulgt. Barns sikkerhet Denne platetoppen er konstruert for å brukes av voksne. Ikke la barn leke med apparatet eller i nærheten av det. Det anbefales på det sterkeste at du aktiverer barnesikringsfunksjonen hver gang platetoppen ikke er i bruk. Platetoppen blir varm under bruk og fortsetter å være varm en tid etter at den er slått av. Platetoppen er utstyrt med spesielle indikatorer for å varsle om restvarme (se kapittelet "Tenne en brenner"). Barn bør holdes borte fra apparatet til det har avkjølt seg og restvarmeindikatorene har slått seg av. Under bruk Denne bruksanvisningen må oppbevares sammen med apparatet slik at du kan slå opp i den når du trenger det. Hvis apparatet selges eller overføres til en annen person, sørg for at den nye brukeren får bruksanvisningen også. Denne platetoppen er kun ment for tilberedning av mat i vanlig husholdning. Den er ikke konstruert for bruk i kommersielt eller industrielt øyemed. Det er farlig å endre eller prøve å endre dette apparatets karakteristika. Hold apparatet rent. Matrester øker faren for brann. Dette apparatet må ikke rengjøres med damp eller damprengjøringsmaskin. Hvis apparatet trenger reparasjoner, må du ikke prøve å gjøre dette selv. Reparasjoner som er foretatt av ukvalifiserte personer kan forårsake skader og ulykker. Se etter i 39 innholdsfortegnelsen i denne brosjyren (se kapittelet "Noe virker ikke"). Hvis du ikke finner den informasjonen du leter etter, ta kontakt med nærmeste kundesenter. All service på dette apparatet må kun foretas av autorisert tekniker ved et kundesenter. Sørg for at det kun brukes originale deler. Når du har brukt apparatet, deaktiver det med hovedkontrollen for PÅ/AVog forsikre

10 deg om at den tilhørende indikatorlampen er avslått. Så sperrer du alle berøringskontrollene ved å. berøre kontrollen "Nøkkel" Hvis du bruker andre elektriske apparater, pass på at kablene ikke kommer i kontakt med de varme overflatene på dette apparatet. Symbolet på apparatet eller på emballasjen gir melding om at dette apparatet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall. Istedenfor skal det leveres til et godkjent samlesenter som tar seg av resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Hvis du sørger for at apparatet blir avfallsbehandlet på riktig måte, er du med på å forhindre mulig skade på miljøet og på personers helse, som ellers kunne være forårsaket av feil avfallsbehandling av dette produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med de ansvarlige myndigheter der du bor, renovasjonsverket eller butikken der du kjøpte produktet. Miljøinformasjoner Alle materialene som er brukt, er miljøvennlige og resirkulerbare. Vær med på å verne om miljøet ved å bruke de spesielle samlesentrene for avfallsbehandling. Vrakede apparater eller apparater det ikke er bruk for lenger, er ikke verdiløst avfall. Hvis du lar apparatet avfallsbehandles på riktig måte, kan forskjellige materialer som ble brukt ved produksjonen av dette apparatet, resirkuleres. Finn ut mer om de mulighetene som finnes om avfallsbehandling hos din forhandler eller hos de lokale myndigheter. Når du vil vrake et gammelt apparat, bør du gjøre det ubrukelig ved å kutte av kabelen. Bruke instruksjonene Følgende symboler du finner i teksten vil ledsage deg gjennom instruksjonene: Sikkerhetsanvisninger Trinnvise instruksjoner for en prosess Råd og tips Miljøinformasjon Dette apparatet er konstruert i overensstemmelse med følgende EØFdirektiver: -73/23 og 90/683 (lavspenning); -89/336 (elektromagnetisk kompatibilitet); -90/396 (gassapparater) -93/68 (generelle standarder) og deres endringer. Disse instruksjonene gjelder kun i de landene som er angitt med nasjonal forkortelse på fremsiden av denne bruksanvisningen og på apparatet. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

11 40 Beskrivelse av platetoppen Kontrollsone timer Halvhurtig brenner Halvhurtig brenner Kontrollsone brenner bak til venstre Hjelpe brenner Hurtig brenner Barnesikringskontroll Hovedkontroll PÅ/AV Kontrollsone brenner bak til høyre Kontrollsone brenner foran til venstre Kontrollsone brenner foran til høyre 41 Bruke platetoppen Før du tar apparatet i bruk, må du fjerne all emballasje, inkludert produktetiketter og all beskyttelsesfolie. Berøringskontroller Platetoppen er utstyrt med spesielle berøringskontroller. For å betjene platetoppen, skal du kun berøre ønsket kontroll med en fingertupp. Pass på at du bare berører en kontroll om gangen under bruk. Her følger symbolene for berøringskontrollene og de tilhørende indikatorene Hovedkontrollen PÅ/AV Berøringskontrollen for tenning av brennere Kontrollsone brenner Indikatorer for flammenivå Berøringskontroll for å øke flammenivå Berøringskontroll for å redusere flammenivå Restvarmeindikator 42 Tenne en brenner 1. Berør hovedkontrollen PÅ/AV i omlag 3 sekunder for å slå på platetoppen. Den røde indikatoren ved berøringskontrollen tennes, det høres et pipesignal, og platetoppen er klar til bruk. 2. Berør tenningskontrollen for ønsket brenner. Indikatorene for flammenivået like under symbolene og tennes. 3. Berør kontrollen forslash;r etter omlag 60 sekunder. Hvis du velger den brenneren som ikke virker med timer-kontrollen blinker kode nummer 10 i tidsdisplayet. Etter 60 sekunder kan du deaktivere sikkerhetsinnretningen på brenneren ved og samtidig å berøre kontrollene for å øke for å redusere. Så kan du følge instruksjonene i avsnittet "Tenne en brenner" igjen. Nødbryterfunksjon for platetoppen Hvis ingen brenner er tent, men platetoppen er aktivert (den røde indikatoren over berøringskontrollene er på), blir platetoppen automatisk slått av, dersom ingen kontroll berøres innen 30 minutter. Beskyttelse overoppvarming mot Hvis platetoppen brukes intenst, dvs. flere brennere på maksimal flamme over lengre tid, vil en temperatursensor oppdage mulig overoppvarming og automatisk justere alle tente brennere til minimum. 47 Hvis platetoppens temperatur fortsetter å stige selv om flammenivået er redusert, vil alle tente brennere automatisk bli slukket og det aktiveres en sikkerhetsinnretning på alle fire brennerne. Forsiktig! Når sikkerhetsinnretningen er aktivert på alle brennerne, kan brennerkontrollene ikke betjenes før etter omlag 60 sekunder. Hvis du velger alle brennerne med timer(en om gangen) vil kode kontrollen nummer 9 blinke i tidsdisplayet. Etter 60 sekunder kan du deaktivere sikkerhetsinnretningen på brenneren ved samtidig å berøre kontrollene for å øke og for å redusere for en av de fire brennerne. Når sikkerhetsinnretningen er deaktivert, vent til platetoppen er avkjølt før du bruker den igjen. Barnesikringsfunksjon Du kan sperre berøringskontrollene på platetoppen for å unngå at barn leker med dem. 1. Berør kontrollen "Nøkkel" i omlag 3 sekunder. Den røde indikatoren ved "Nøkkel"tennes, og det høres et symbolet pipesignal. Nå er alle berøringskontrollene på platetoppen sperret, unntatt hovedkontrollen PÅ/AV. En brenner kan være i bruk, men den kan ikke justeres. 2. For å oppheve sperren på platetoppens berøringskontroller, berør kontrollen "Nøkkel" i omlag 3 sekunder. Den røde indikatorlampen ved "Nøkkel"-symbolet slukker, og det høres et pipesignal. 48 Det anbefales på det sterkeste å aktivere barnesikringsfunksjonen hver gang platetoppen ikke er i bruk. Ved strømbrudd vil platetoppen lagre den innstilte barnesikringsfunksjonen i systemets minne. Hvis kontrollene var sperret når strømbruddet oppsto, vil de fortsatt være sperret når strømmen kommer tilbake. Den elektriske timeren Platetoppen er utstyrt med en elektrisk timer som gir deg mulighet for å programmere tilberedningstiden. Timeren kan også brukes som signalur når platetoppen ikke er i bruk. Platetoppen kan også brukes manuelt, dvs. uten programmering. Timeren fungerer bare når platetoppen er slått på med hovedkontrollen PÅ/AV. Her følger symbolene i timer-kontrollsonen: Berøringskontroll for å aktivere timeren og velge en brenner Tidsdisplay Display for valg av brenner Berøringskontroll for å øke ved innstilling av tid Berøringskontroll for å redusere ved innstilling av tid Kontrollsone timer 49 Forinnstille en brenner til å slukke Gjør som følger for å forinnstille en brenner til å slukke: 1. Om nødvendig, aktiver platetoppen ved å berøre hovedkontrollen PÅ/AV i omlag 3 sekunder. 2. Tenn brenneren og juster flammen ved hjelp av kontrollene øke eller redusere (se avsn. "Tenne en brenner"). 3. Aktiver timeren ved å berøre timerkontrollen og velg ønsket brenner ved å berøre timer-kontrollen flere ganger. 4. Still inn ønsket tilberedningstid ved å berøre kontrollene for å øke og å redusere. (maks. tid: 99 minutter). Når tilberedningstiden er innstilt, kan du ikke lenger endre valg av brenner. Hvis du vil endre brenner, må du stille tilberedningstiden på null ved hjelp av kontrollen for å redusere, og deretter endre valget av brenner ved å berøre timer-kontrollen Timeren begynner nedtellingen noen få sekunder etter at du har stilt inn tilberedningstiden. 6. I løpet av de siste ti sekundene begynner timeren å gi fra seg et lydsignal for å gi melding om at tilberedningstiden snart er ute. 7. Det høres et pipesignal når tilberedningstiden er slutt. Du kan slå av pipesignalet ved å berøre timer-kontrollen. Justere tilberedningstiden: eller for å 1. Berør kontrollene for å øke redusere til enhver tid for å justere tilberedningstiden. Avbryte tidsinnstillingen: for å 1. Berør kontrollen for å redusere stille tilberedningstiden på null. Du kan forinnstille slukkefunksjonen BARE for en brenner om gangen. Du kan stille inn tilberedningstiden også når brenneren er tent allerede. gjør du det: 1. Berør timer-kontrollen timeren. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

12 i omlag for å aktivere minutter). 4. Det høres et pipesignal når tiden er ute. tidsinnstillingen: 1. tidsinnstillingen: 1. må aldri sette kokekar på kontrollsonene. anbefaler å bruke lokk ved tilberedning. Hvis du bruker en trykk-koker, vil du spare enda mer tid og energi. mm 120 mm 80 mm diameter maks. platetoppen blir meget skitten, anbefales det å bruke et rengjøringsprodukt som egner seg for glasskeramikk. Bruk Topprens fra Electrolux som du får kjøpt hos din forhandler. Hvis du oppdager riss og sprekker i glasstoppen, må du øyeblikkelig kople apparatet fra strømtilførselen for å unngå fare for elektrisk støt. Så må du kontakte din lokale kundeservice og unngå å bruke apparatet, til det er blitt reparert. Gryteholdere Gryteholderne kan vaskes i oppvaskmaskin. Hvis du vasker dem for hånd, vær forsiktig når du tørker dem, for emaljeprosessen kan ha etterlatt 54 skarpe kanter. Om nødvendig, fjern hardnakket smuss med en rensepasta. Gryteholderne kan tas av platetoppen for grundigere rengjøring. Gryteholderne sitter fast med metallstifter bak på platetoppen, for å holde dem i riktig posisjon. Når du har rengjort platetoppen, pass på at gryteholderne plasseres korrekt som vist i illustrasjonen. Vær forsiktig når du setter gryteholderne på plass igjen, slik at det ikke oppstår riper i den glasskeramiske overflaten. Brennerne Bruk Topprens fra Electrolux som du får kjøpt hos din forhandler apslene og brennerkronene ofte med varmt såpevann, og fjern flekker men en mild rengjøringspasta. Du kan bruke godt fuktet Såpeimpregnert stålull med såpe veldig forsiktig, hvis flekkene er særlig vanskelige å fjerne. Etter rengjøring må du passe på å tørke godt med en myk klut, så settes kronen og kapslene tilbake på plass på brennerne igjen. For hardnakkede flekker, bruk normale ikkeslipende rengjøringsmidler eller spesielle produkter som du får kjøpt i butikken. Bruk ALDRI skurende svamper, som stålull eller syrer, ved rengjøring. Tenningssystemet Den elektriske tenningen oppnås med et tennrør (bokstaven C) og en metallelektrode (bokstaven D). Hold disse komponentene rene for å unngå tenningsproblemer, og sjekk at hullene i brennerkronen ikke er blokkert. A B C D - Brennerkapsel - Brennerkrone - Tennrør - Termoutløser 55 Regelmessig vedlikehold Sørg for at gasstilførselen er i orden og fungerer som den skal, og sjekk trykkregulatoren regelmessig. Hvis du oppdager noe unormalt, må du ikke få det reparert, men sørge for å få delen skiftet ut. 56 Noe virker ikke Noen brukerproblemer kan løses med enkle vedlikeholdstiltak og/eller uten at du må tilkalle hjelp fra en tekniker. PROBLEM PLATETOPPEN VIRKER IKKE ÅRSAK Det er gått en sikring i husets sikringskrets. Kontrollene er deaktivert, eller det er ikke strøm i strømtilførselskabelen. Platetoppen er ikke aktivert. LØSNING Få skiftet dysene. Nullstill alle kontrollene. Berør hovedkontrollen PÅ/. AV Åpne kranen. Kjøp en ny flaske. La platetoppen avkjøle (se avsn. "Beskyttelse mot overoppvarming"). Deaktiver barnesikringsfunksjonen (se avsn. "Barnesikringsfunksjon"). Vent i 60 sekunder, følg deretter instruksjonene i kapittel: "Feil på tenning". Kranen på gasstilførselen er stengt. Gassflasken er tom. Platetoppen er blitt overoppvarmet og det er aktivert en sikkerhetsinnretning på de fire brennerne. Barnesikringsfunksjonen er aktivert i vanvare. EN BRENNER VIRKER IKKE Det er aktivert en sikkerhetsinnretning på brenneren på grunn av gjentatte feil på tenningen. Flammenivåets indikatorlamper og restvarmeindikatoren blinker. Gryteholderen eller brennerkapslene og -kronene er ikke satt skikkelig på plass etter rengjøring. Hullene i brennerkronene er blokkert. Feilen vedvarer. Sjekk at de sitter korrekt (se avsn. "Feil på tenning"). Følg instruksjonene i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold". Kontakt et autorisert servicesenter. Se avsnittet om "Tenne en brenner" DET VARER FOR LENGE Å TILBEREDE MATEN / DEN TILBEREDES FOR FORT Flammen lar seg ikke justere skikkelig. 57 Hjelp og reservedeler Dette apparatet er blitt testet og verifisert av spesialpersonell før det forlot fabrikken, for å sikre best mulig yteevne. Alle reparasjoner eller endringer som måtte være nødvendige, må utføres med største forsiktighet og oppmerksomhet. Derfor bør alle reparasjoner eller servicearbeider på denne platetoppen kun utføres av autorisert servicetekniker, og det må kun brukes originale, godkjente reservedeler. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med din forhandler eller et autorisert servicesenter, husk å oppgi hva som er problemet, hvilken modell det gjelder (Mod.), produksjonsnummeret (Prod. Nr.) og serienummeret (Ser. Nr.). Disse informasjonene finner du på typeplaten som ligger ved i plastposen med tilbehøret. Originale reservedeler som er godkjente av produsenten og som er merket med dette merket er kun å få kjøpt ved våre servicesentre og ved autoriserte reservedelsforhandlere. Garanti Det nye apparatet ditt er dekket av en garanti. Ifølge norsk kjøpslov Oppbevar kvitteringen eller betalingsdokumentene godt som bevis på kjøpet og legg dette frem for servicepersonellet hvis du må tilkalle hjelp. Hvis du ikke kan vise dokumentasjon på når apparatet ble kjøpt, vil du måtte betale for eventuelle reparasjoner eller frammøte for reparatør. Electrolux Service tilbyr assistanse over hele verden for førende merker innen husholdningsapparater gjennom sine mange autoriserte kundesentre. I telefonkatalogen vil du finne frem til kontaktene, eller besøk oss på Internett under "Electrolux Service". 58 Instruksjoner for installatøren Tekniske data Effekt gassbrennere Hurtigbrenner (stor) Halvhurtig brenner (middels) Hjelpebrenner (liten) 2.9 kw (G20) (G30/G31) 1.9 kw 1.0 kw II2H3B/P Apparatkategori Innstilling gasstilførsel til apparatet Naturgass Forbindelse gasstilførsel G20-20 mbar G 1/2" 230 V 50 Hz Strømtilførsel Apparatets dimensjoner Bredde Dybde 730 mm 510 mm Utskjæringsmål Bredde Dybde 710 mm 470 mm Apparatklasse 3 59 Instruksjoner for installatøren VIKTIG! Platetoppen KAN IKKE drives med bygass. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

13 Følgende instruksjoner om installasjon og vedlikehold må utføres av kvalifisert person i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Sideveggene på den møbelenheten der apparatet skal installeres, må ikke være høyere enn arbeidsplaten. Unngå å installere apparatet i nærheten av brennbare materialer (f.eks. gardiner, kjøkkenhåndklær osv.). Apparatet må skilles fra strømnettet før det foretas noen form for arbeid på det. Hvis det er nødvendig med strømtilførsel til apparatet for å kunne utføre et arbeid, må alle forholdsregler for dette være fulgt. PRODUSENTEN FRASIER SEG ETHVERT ANSVAR HVIS NOEN AV DE ANVISNINGENE OM SIKKERHET SOM ER OPPFØRT I DENNE BROSYREN ELLER I GJELDENDE BESTEMMELSER IKKE ER BLITT OVERHOLDT. Gasstilkopling Bruk faste forbindelser eller bruk et fleksibelt rør i rustfritt stål i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Hvis du bruker fleksible metallrør, pass på at de ikke kommer i kontakt med bevegelige deler og at de ikke ligger i klem. Ta hensyn til dette også når du kombinerer platetoppen med en stekeovn. VIKTIG - For å sikre at apparatet fungerer helt som det skal, at det kan arbeide energibesparende og får en lang levetid, må spenningstrykket i apparatet stemme overens med anbefalte verdier. 60 Den justerbare forbindelsen festes til sluttstykket med en gjenget mutter G 1/2". Legg pakningen mellom komponentene som vist i illustrasjonen. Skru delene sammen uten å bruke kraft, juster forbindelsen i ønsket retning og stram til alle delene. Apparatet ble testet før det forlot fabrikken for at du skal ha størst mulig glede av det. Forbindelse Kople til gassforsyningen med et stivt metallrør i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, eller med en fleksibel slange i rustfritt stål i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, som ifølge bestemmelsene ikke må være lengre enn maks. 2 m. Hvis du bruker en fleksibel metallslange, må du passe på at den ikke kommer i kontakt med bevegelige deler eller ligger i klem. Ta hensyn til dette også når du kombinerer platetoppen med en stekeovn. Apparatets gasstilførselsforbindelse er sylindrisk utvendig gjenget 1/2". Foreta forbindelsen uten å utsette apparatet for noen form for belastning. VIKTIG: Når installasjonen er ferdig utført, må slanger og rør sjekkes med såpevann for eventuelle lekkasjer. Denne sjekken må du ALDRI utføre med flamme. A) Gassforbindelsesstykke med mutter B) Pakning C) Vinkelstykke 61 Elektrisk tilkopling Apparatet er konstruert for tilkopling til enfaset spenningsforsyning på 230 V. Tilkoplingen må skje i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser. Før du kopler til apparatet: 1. Sjekk at husets hovedsikring og elektriske nett kan tåle belastningen (se typeplaten); 2. Sjekk at spenningsforsyningen er skikkelig jordet i overensstemmelse med. 3. Sørg for at støpselet eller den dobbeltpolede bryteren som brukes for elektrisk forbindelse er lett tilgjengelig når apparatet er innebygget i møbelseksjonen. Apparatet er utstyrt med en forbindelseskabel og godkjent støpsel. Støpselet må settes inn i en godkjent stikkontakt. Hvis du kopler apparatet direkte til strømnettet, må du installere en dobbeltpolet bryter med en minimumsåpning på 3 mm som tåler belastningen, mellom apparatet og spenningsforsyningen mellom bryterkontaktene i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Strømkabelen må plasseres slik at ingen deler av den kan bli varmere enn 90 C. Den brune nettkabelen (montert i terminalblokken merket med "L") må alltid være tilkoplet til nettfasen. Skifte nettkabel Hvis kabelen skal skiftes, må det kun brukes kabler av typen H05V2V2-F (T90), H05 BB-F, som er egnet for belastningen og arbeidstemperaturen. I tillegg må den gul/ grønne jordingsledningen være omlag 2 cm lenger enn spennings- og null-leder (se figur). Null-leder Jording (gul/grønn) 62 Tilpasning til forskjellige typer gass Skifte injektorene 1. Fjern gryteholderne. 2. Fjern brennerkapslene og -kronene. 3. Bruk en 7 mm mutternøkkel og skru ut, fjern injektorene, og skift dem ut med de nye som må brukes med den nye typen gass (se tabell "Brenneroversikt"). 4. Sett sammen delene igjen idet du følger prosessen i motsatt rekkefølge. 5. Skift ut gasstypeetiketten (plassert ved gassforsyningsforbindelsen) med den som tilsvarer den nye typen gass. Etiketten finner du vedlagt i plastposen med tilbehøret. Hvis forsyningsgassens trykk er forskjellig fra eller varierende sammenliknet med nødvendig trykk, må du montere en godkjent trykkregulator på gassforsyningsrøret i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. 63 Brenneroversikt GASS TYPE BRENNER TYPE INJEKTOR REFERANSE 1/100 mm NORMAL TERMISK EFFEKT kw REDUSERT TERMISK EFFEKT kw NORMALT TRYKK m3/h g/h MATINGS TRYKK mbar NATUR GASS (G 2 0 ) FLYTENDE GASS (G 3 0 / G31) Hurtig Halvhurtig Hjelp Hurtig Halvhurtig Hjelp Stille inn platetoppen på den nye gasstypen 1. omlag 2. Berør timer-kontrollen flere ganger for å velge hjelpebrenneren (brenneren foran til venstre) på brennerdisplayet. 3. Berør kontrollen for å øke og hold fingeren på den, til verdien 99 kommer til syne i tidsdisplayet. Så berører du kontrollen for å redusere og holder fingeren på den, til verdien 80 kommer til syne. 4. Så berører du kontrollen for å øke til 83 kommer til syne. Nå er platetoppen innstilt i modusen "Endre gass" og aktuell gassinnstilling vises i displayet: - n0 står for gass G20 (20 mbar) - n1 for gass G30/G31 (30 mbar) VIKTIG: Innstillingen n2 vil ikke få platetoppen til å fungere Berør kontrollen for å redusere velge ønsket type gass. for å 6. Når du har valgt typen gass, slå av platetoppen ved å berøre hovedkontrollen PÅ/AV. 7. Berør hovedkontrollen PÅ/AV en gang til for å slå platetoppen på igjen. Apparatet er automatisk innstilt på normal "Brukermodus". 8. Tenn alle brennerne og juster flammene til minimum for å sjekke flammenes stabilitet (visuell sjekk). 9. Sjekk samtidig flammenes utseende (visuell sjekk). Hvis både flammenes stabilitet og utseende er tilfredsstillende, er innstillingen av platetoppen til ny gasstype nå ferdig. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hvis flammenes stabilitet ikke er tilfredsstillende, må du foreta en ekstra justering, slik det er beskrevet i avsnittet under. Justere minimumsflammen Hvis flammens stabilitet og utseende ikke er tilfredsstillende, går du frem som følger: 1. Utfør trinnene som er beskrevet i avsnittet "Stille inn platetoppen på den nye gasstypen" - punktene 1, 2, 3 og Tenn brenneren som skal justeres, idet du følger instruksjonene i avsnittet "Tenne en brenner". Brenneren er automatisk innstilt på minimalt flammenivå. 3. Hvis flammens minimumsnivå er for lavt, slukker flammen. Platetoppen gjennomfører en justering av flammens minimumsnivå automatisk, før den tenner brenneren på nytt Når flammen er tent, berør kontrollen for å øke eller redusere for å finjustere, til du oppnår en liten og jevn flamme rundt hele brennerkronen. 5. Slå av platetoppen ved å berøre hovedkontrollen PÅ/AV. 67 Montering A = Hjelpebrenner SR = Halvhurtig brenner R = Hurtig brenner SR SR R A Alle dimensjonene er oppgitt i millimeter Fig Platetoppen er beregnet for innbygging i kjøkkenmøbelseksjoner med en dybde på mm som er egnet for slike husholdningsapparater. Arbeidsplaten må være minst 30 mm tykk. og utskjæringsåpningens dimensjoner finner du i fig. 1 og A) Arbeidsplate B) Uttakbart panel Fig. 2 Montere platetoppen i arbeidsplaten Før du plasserer platetoppen i utskjæringsåpningen, må du legge en pakning rundt kanten på platetoppen, der platetoppen skal ligge mot arbeidsplaten. Det er viktig at det ikke er sprekker i denne pakningen for å unngå søl fra platetoppen og ned i skapet under. Slik gjør du det: 1. Fjern gryteholderne, brennerkapslene og kronene, og snu platetoppen opp-ned. Pass på at tennrørene og termoutløserne ikke blir skadet under denne behandlingen. 2. Plasser pakningsstripen rundt hele glasstoppens kant, som vist i fig Plasser platetoppen ned i utskjæringsåpningen til glasstoppen og arbeidsplaten får kontakt, som vist i fig. 4. Sideklemmene sikrer sentrering. Fig. 3 A A) Pakning Fig Installasjonsmuligheter Montering over kjøkkenseksjon med dør Det må tas visse forholdsregler når platetoppen skal monteres i slikt møbel for å unngå at platetoppens underkant, som kan bli varm under bruk, kommer i kontakt med møbelet under. Anbefalt løsning finner du i fig. 5. Panelet under platetoppen ("a") bør være lett å fjerne for å gi lett tilgang dersom det blir nødvendig med teknisk hjelp. Se også fig. 2. Avstanden bak kjøkkenskapet ("b") kan brukes for forbindelser. Dimensjonene er gitt i mm Fig. 5 Montere platetoppen over en ovn Nisjene for platetoppen og ovnen må være i samsvar med de målene som er oppført i fig. 6 og må være utstyrt med åpninger for å sørge for jevn tilførsel av frisk luft. I fig. 7 og 8 finner du to forslag til løsninger for å unngå ekstrem overoppvarming. Ovnens og platetoppens elektriske tilkopling må utføres hver for seg av sikkerhetsgrunner, og også for at ovnen lett skal kunne tas ut av møbelseksjonen om nødvendig. a) uttakbart panel b) rom for tilkoplinger 70 Overskap eller kjøkkenvifter må plasseres minst 650 mm fra platetoppen (fig. 6). Den elektriske gassplatetoppen kan kun installeres over en monteringsovn erstattes med ovn. Hvis platetoppen ovn installeres over en monteringsovn som er utstyrt med pyrolytisk rensefunksjon, må platetoppen ikke brukes mens pryrolysebehandlingen av ovnen pågår. Fig. 6 Fig. 7 Fig cm cm cm 2 F 03 O9 8 F 03 O cm 2 71 AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg aeg.hausgeraete.de Copyright by AEG From the Electrolux Group. The world's No.1 choice. The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world. Grafiche MDM - Forlì /05. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV62600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV62600 i bruksanvisningen

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap RGE 4000. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap RGE 4000 Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer