Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual AEG-ELECTROLUX 79905G-M Bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M Brukerhåndbok AEG-ELECTROLUX 79905G-M Brukerveiledning AEG-ELECTROLUX 79905G-M Instruksjon AEG-ELECTROLUX 79905G-M Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

2 Manuell abstrakt:. 41 Bruke platetoppen Berøringskontrollene.. 42 Tenne en brenner...

3 .. 43 Slå av en brenner Feil i tenning Hvis flammen slukker ved et uhell (tenning automatisk) Slukke alle brennerne øyeblikkelig..

4 Nødbryterfunksjon for brennerne.. 47 Nødbryterfunksjon for platetoppen Beskyttelse mot overoppvarming Barnesikringsfunksjon...

5 Den elektriske timeren Forinnstille en brenner til å slukke Stille inn signaluret Råd om sikkerhet og energisparing..

6 Rengjøring og vedlikehold.. 54 Regelmessig vedlikehold Noe virker ikke Hjelp og reservedeler.

7 .. 58 Garanti Til installatøren Instruksjoner for installatøren. 59 Tekniske data

8 .. 59 Gasstilkopling Elektrisk tilkopling Tilpasning til forskjellige typer gass Montering...

9 Installasjonsmuligheter Norsk For din sikkerhet NO Dette nye apparatet er enkelt å bruke. Likevel er det viktig at du leser nøye gjennom denne brosjyren før du installerer apparatet og tar det i bruk for første gang. På den måten oppnår du best resultat, unngår å betjene apparatet feil og kan bruke apparatet på en sikker og miljøvennlig måte. Installasjon Apparatet må kun installeres og tilkoples til strømnettet AV KVALIFISERT TEKNIKER. Før du foretar noen form for vedlikeholdsarbeid på apparatet, må du forsikre deg om at det er KOPLET FRA strømnettet. Forsikre deg om at luft kan sirkulere fritt rundt apparatet. Dårlig ventilasjon fører til oksygenmangel. Forsikre deg om at gass- og strømforsyningen svarer til den typen som er oppført på typeplaten, som befinner seg under kanten på glasstoppens forside. Dette apparatet er ikke utstyrt med en en innretning som leder forbrukt luft bort. Det må installeres og tilkoples i samsvar med gjeldende bestemmelser om installasjon. Ta særlig hensyn til gjeldende bestemmelser angående ventilasjon. Under bruk vil gassplatetoppen produsere varme og fuktighet i det rommet den er installert i. Sørg for at det er en jevn tilførsel av frisk luft ved å holde luftventilene i god stand eller ved å installere en kjøkkenvifte med ventilasjonsslange. Hvis du skal bruke platetoppen lenge, bør du sørge for ekstra ventilasjon. (ved å åpne et et vindu eller ved å øke uttrekket i kjøkkenviften) fjernes. Når apparatet er pakket ut, må du kontrollere at det er uskadet og at strømkabelen er i helt feilfri stand. Hvis du finner feil, må du ta kontakt med forhandleren før du installerer apparatet. Produsenten frasier seg alt ansvar dersom disse sikkerhetstiltakene ikke blir fulgt. Barns sikkerhet Denne platetoppen er konstruert for å brukes av voksne. Ikke la barn leke med apparatet eller i nærheten av det. Det anbefales på det sterkeste at du aktiverer barnesikringsfunksjonen hver gang platetoppen ikke er i bruk. Platetoppen blir varm under bruk og fortsetter å være varm en tid etter at den er slått av. Platetoppen er utstyrt med spesielle indikatorer for å varsle om restvarme (se kapittelet "Tenne en brenner"). Barn bør holdes borte fra apparatet til det har avkjølt seg og restvarmeindikatorene har slått seg av. Under bruk Denne bruksanvisningen må oppbevares sammen med apparatet slik at du kan slå opp i den når du trenger det. Hvis apparatet selges eller overføres til en annen person, sørg for at den nye brukeren får bruksanvisningen også. Denne platetoppen er kun ment for tilberedning av mat i vanlig husholdning. Den er ikke konstruert for bruk i kommersielt eller industrielt øyemed. Det er farlig å endre eller prøve å endre dette apparatets karakteristika. Hold apparatet rent. Matrester øker faren for brann. Dette apparatet må ikke rengjøres med damp eller damprengjøringsmaskin. Hvis apparatet trenger reparasjoner, må du ikke prøve å gjøre dette selv. Reparasjoner som er foretatt av ukvalifiserte personer kan forårsake skader og ulykker. Se etter i 39 innholdsfortegnelsen i denne brosjyren (se kapittelet "Noe virker ikke"). Hvis du ikke finner den informasjonen du leter etter, ta kontakt med nærmeste kundesenter. All service på dette apparatet må kun foretas av autorisert tekniker ved et kundesenter. Sørg for at det kun brukes originale deler. Når du har brukt apparatet, deaktiver det med hovedkontrollen for PÅ/AVog forsikre

10 deg om at den tilhørende indikatorlampen er avslått. Så sperrer du alle berøringskontrollene ved å. berøre kontrollen "Nøkkel" Hvis du bruker andre elektriske apparater, pass på at kablene ikke kommer i kontakt med de varme overflatene på dette apparatet. Symbolet på apparatet eller på emballasjen gir melding om at dette apparatet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall. Istedenfor skal det leveres til et godkjent samlesenter som tar seg av resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Hvis du sørger for at apparatet blir avfallsbehandlet på riktig måte, er du med på å forhindre mulig skade på miljøet og på personers helse, som ellers kunne være forårsaket av feil avfallsbehandling av dette produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med de ansvarlige myndigheter der du bor, renovasjonsverket eller butikken der du kjøpte produktet. Miljøinformasjoner Alle materialene som er brukt, er miljøvennlige og resirkulerbare. Vær med på å verne om miljøet ved å bruke de spesielle samlesentrene for avfallsbehandling. Vrakede apparater eller apparater det ikke er bruk for lenger, er ikke verdiløst avfall. Hvis du lar apparatet avfallsbehandles på riktig måte, kan forskjellige materialer som ble brukt ved produksjonen av dette apparatet, resirkuleres. Finn ut mer om de mulighetene som finnes om avfallsbehandling hos din forhandler eller hos de lokale myndigheter. Når du vil vrake et gammelt apparat, bør du gjøre det ubrukelig ved å kutte av kabelen. Bruke instruksjonene Følgende symboler du finner i teksten vil ledsage deg gjennom instruksjonene: Sikkerhetsanvisninger Trinnvise instruksjoner for en prosess Råd og tips Miljøinformasjon Dette apparatet er konstruert i overensstemmelse med følgende EØFdirektiver: -73/23 og 90/683 (lavspenning); -89/336 (elektromagnetisk kompatibilitet); -90/396 (gassapparater) -93/68 (generelle standarder) og deres endringer. Disse instruksjonene gjelder kun i de landene som er angitt med nasjonal forkortelse på fremsiden av denne bruksanvisningen og på apparatet. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

11 40 Beskrivelse av platetoppen Kontrollsone timer Halvhurtig brenner Halvhurtig brenner Kontrollsone brenner bak til venstre Hjelpe brenner Hurtig brenner Barnesikringskontroll Hovedkontroll PÅ/AV Kontrollsone brenner bak til høyre Kontrollsone brenner foran til venstre Kontrollsone brenner foran til høyre 41 Bruke platetoppen Før du tar apparatet i bruk, må du fjerne all emballasje, inkludert produktetiketter og all beskyttelsesfolie. Berøringskontroller Platetoppen er utstyrt med spesielle berøringskontroller. For å betjene platetoppen, skal du kun berøre ønsket kontroll med en fingertupp. Pass på at du bare berører en kontroll om gangen under bruk. Her følger symbolene for berøringskontrollene og de tilhørende indikatorene Hovedkontrollen PÅ/AV Berøringskontrollen for tenning av brennere Kontrollsone brenner Indikatorer for flammenivå Berøringskontroll for å øke flammenivå Berøringskontroll for å redusere flammenivå Restvarmeindikator 42 Tenne en brenner 1. Berør hovedkontrollen PÅ/AV i omlag 3 sekunder for å slå på platetoppen. Den røde indikatoren ved berøringskontrollen tennes, det høres et pipesignal, og platetoppen er klar til bruk. 2. Berør tenningskontrollen for ønsket brenner. Indikatorene for flammenivået like under symbolene og tennes. 3. Berør kontrollen forslash;r etter omlag 60 sekunder. Hvis du velger den brenneren som ikke virker med timer-kontrollen blinker kode nummer 10 i tidsdisplayet. Etter 60 sekunder kan du deaktivere sikkerhetsinnretningen på brenneren ved og samtidig å berøre kontrollene for å øke for å redusere. Så kan du følge instruksjonene i avsnittet "Tenne en brenner" igjen. Nødbryterfunksjon for platetoppen Hvis ingen brenner er tent, men platetoppen er aktivert (den røde indikatoren over berøringskontrollene er på), blir platetoppen automatisk slått av, dersom ingen kontroll berøres innen 30 minutter. Beskyttelse overoppvarming mot Hvis platetoppen brukes intenst, dvs. flere brennere på maksimal flamme over lengre tid, vil en temperatursensor oppdage mulig overoppvarming og automatisk justere alle tente brennere til minimum. 47 Hvis platetoppens temperatur fortsetter å stige selv om flammenivået er redusert, vil alle tente brennere automatisk bli slukket og det aktiveres en sikkerhetsinnretning på alle fire brennerne. Forsiktig! Når sikkerhetsinnretningen er aktivert på alle brennerne, kan brennerkontrollene ikke betjenes før etter omlag 60 sekunder. Hvis du velger alle brennerne med timer(en om gangen) vil kode kontrollen nummer 9 blinke i tidsdisplayet. Etter 60 sekunder kan du deaktivere sikkerhetsinnretningen på brenneren ved samtidig å berøre kontrollene for å øke og for å redusere for en av de fire brennerne. Når sikkerhetsinnretningen er deaktivert, vent til platetoppen er avkjølt før du bruker den igjen. Barnesikringsfunksjon Du kan sperre berøringskontrollene på platetoppen for å unngå at barn leker med dem. 1. Berør kontrollen "Nøkkel" i omlag 3 sekunder. Den røde indikatoren ved "Nøkkel"tennes, og det høres et symbolet pipesignal. Nå er alle berøringskontrollene på platetoppen sperret, unntatt hovedkontrollen PÅ/AV. En brenner kan være i bruk, men den kan ikke justeres. 2. For å oppheve sperren på platetoppens berøringskontroller, berør kontrollen "Nøkkel" i omlag 3 sekunder. Den røde indikatorlampen ved "Nøkkel"-symbolet slukker, og det høres et pipesignal. 48 Det anbefales på det sterkeste å aktivere barnesikringsfunksjonen hver gang platetoppen ikke er i bruk. Ved strømbrudd vil platetoppen lagre den innstilte barnesikringsfunksjonen i systemets minne. Hvis kontrollene var sperret når strømbruddet oppsto, vil de fortsatt være sperret når strømmen kommer tilbake. Den elektriske timeren Platetoppen er utstyrt med en elektrisk timer som gir deg mulighet for å programmere tilberedningstiden. Timeren kan også brukes som signalur når platetoppen ikke er i bruk. Platetoppen kan også brukes manuelt, dvs. uten programmering. Timeren fungerer bare når platetoppen er slått på med hovedkontrollen PÅ/AV. Her følger symbolene i timer-kontrollsonen: Berøringskontroll for å aktivere timeren og velge en brenner Tidsdisplay Display for valg av brenner Berøringskontroll for å øke ved innstilling av tid Berøringskontroll for å redusere ved innstilling av tid Kontrollsone timer 49 Forinnstille en brenner til å slukke Gjør som følger for å forinnstille en brenner til å slukke: 1. Om nødvendig, aktiver platetoppen ved å berøre hovedkontrollen PÅ/AV i omlag 3 sekunder. 2. Tenn brenneren og juster flammen ved hjelp av kontrollene øke eller redusere (se avsn. "Tenne en brenner"). 3. Aktiver timeren ved å berøre timerkontrollen og velg ønsket brenner ved å berøre timer-kontrollen flere ganger. 4. Still inn ønsket tilberedningstid ved å berøre kontrollene for å øke og å redusere. (maks. tid: 99 minutter). Når tilberedningstiden er innstilt, kan du ikke lenger endre valg av brenner. Hvis du vil endre brenner, må du stille tilberedningstiden på null ved hjelp av kontrollen for å redusere, og deretter endre valget av brenner ved å berøre timer-kontrollen Timeren begynner nedtellingen noen få sekunder etter at du har stilt inn tilberedningstiden. 6. I løpet av de siste ti sekundene begynner timeren å gi fra seg et lydsignal for å gi melding om at tilberedningstiden snart er ute. 7. Det høres et pipesignal når tilberedningstiden er slutt. Du kan slå av pipesignalet ved å berøre timer-kontrollen. Justere tilberedningstiden: eller for å 1. Berør kontrollene for å øke redusere til enhver tid for å justere tilberedningstiden. Avbryte tidsinnstillingen: for å 1. Berør kontrollen for å redusere stille tilberedningstiden på null. Du kan forinnstille slukkefunksjonen BARE for en brenner om gangen. Du kan stille inn tilberedningstiden også når brenneren er tent allerede. gjør du det: 1. Berør timer-kontrollen timeren. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

12 i omlag for å aktivere minutter). 4. Det høres et pipesignal når tiden er ute. tidsinnstillingen: 1. tidsinnstillingen: 1. må aldri sette kokekar på kontrollsonene. anbefaler å bruke lokk ved tilberedning. Hvis du bruker en trykk-koker, vil du spare enda mer tid og energi. mm 120 mm 80 mm diameter maks. platetoppen blir meget skitten, anbefales det å bruke et rengjøringsprodukt som egner seg for glasskeramikk. Bruk Topprens fra Electrolux som du får kjøpt hos din forhandler. Hvis du oppdager riss og sprekker i glasstoppen, må du øyeblikkelig kople apparatet fra strømtilførselen for å unngå fare for elektrisk støt. Så må du kontakte din lokale kundeservice og unngå å bruke apparatet, til det er blitt reparert. Gryteholdere Gryteholderne kan vaskes i oppvaskmaskin. Hvis du vasker dem for hånd, vær forsiktig når du tørker dem, for emaljeprosessen kan ha etterlatt 54 skarpe kanter. Om nødvendig, fjern hardnakket smuss med en rensepasta. Gryteholderne kan tas av platetoppen for grundigere rengjøring. Gryteholderne sitter fast med metallstifter bak på platetoppen, for å holde dem i riktig posisjon. Når du har rengjort platetoppen, pass på at gryteholderne plasseres korrekt som vist i illustrasjonen. Vær forsiktig når du setter gryteholderne på plass igjen, slik at det ikke oppstår riper i den glasskeramiske overflaten. Brennerne Bruk Topprens fra Electrolux som du får kjøpt hos din forhandler apslene og brennerkronene ofte med varmt såpevann, og fjern flekker men en mild rengjøringspasta. Du kan bruke godt fuktet Såpeimpregnert stålull med såpe veldig forsiktig, hvis flekkene er særlig vanskelige å fjerne. Etter rengjøring må du passe på å tørke godt med en myk klut, så settes kronen og kapslene tilbake på plass på brennerne igjen. For hardnakkede flekker, bruk normale ikkeslipende rengjøringsmidler eller spesielle produkter som du får kjøpt i butikken. Bruk ALDRI skurende svamper, som stålull eller syrer, ved rengjøring. Tenningssystemet Den elektriske tenningen oppnås med et tennrør (bokstaven C) og en metallelektrode (bokstaven D). Hold disse komponentene rene for å unngå tenningsproblemer, og sjekk at hullene i brennerkronen ikke er blokkert. A B C D - Brennerkapsel - Brennerkrone - Tennrør - Termoutløser 55 Regelmessig vedlikehold Sørg for at gasstilførselen er i orden og fungerer som den skal, og sjekk trykkregulatoren regelmessig. Hvis du oppdager noe unormalt, må du ikke få det reparert, men sørge for å få delen skiftet ut. 56 Noe virker ikke Noen brukerproblemer kan løses med enkle vedlikeholdstiltak og/eller uten at du må tilkalle hjelp fra en tekniker. PROBLEM PLATETOPPEN VIRKER IKKE ÅRSAK Det er gått en sikring i husets sikringskrets. Kontrollene er deaktivert, eller det er ikke strøm i strømtilførselskabelen. Platetoppen er ikke aktivert. LØSNING Få skiftet dysene. Nullstill alle kontrollene. Berør hovedkontrollen PÅ/. AV Åpne kranen. Kjøp en ny flaske. La platetoppen avkjøle (se avsn. "Beskyttelse mot overoppvarming"). Deaktiver barnesikringsfunksjonen (se avsn. "Barnesikringsfunksjon"). Vent i 60 sekunder, følg deretter instruksjonene i kapittel: "Feil på tenning". Kranen på gasstilførselen er stengt. Gassflasken er tom. Platetoppen er blitt overoppvarmet og det er aktivert en sikkerhetsinnretning på de fire brennerne. Barnesikringsfunksjonen er aktivert i vanvare. EN BRENNER VIRKER IKKE Det er aktivert en sikkerhetsinnretning på brenneren på grunn av gjentatte feil på tenningen. Flammenivåets indikatorlamper og restvarmeindikatoren blinker. Gryteholderen eller brennerkapslene og -kronene er ikke satt skikkelig på plass etter rengjøring. Hullene i brennerkronene er blokkert. Feilen vedvarer. Sjekk at de sitter korrekt (se avsn. "Feil på tenning"). Følg instruksjonene i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold". Kontakt et autorisert servicesenter. Se avsnittet om "Tenne en brenner" DET VARER FOR LENGE Å TILBEREDE MATEN / DEN TILBEREDES FOR FORT Flammen lar seg ikke justere skikkelig. 57 Hjelp og reservedeler Dette apparatet er blitt testet og verifisert av spesialpersonell før det forlot fabrikken, for å sikre best mulig yteevne. Alle reparasjoner eller endringer som måtte være nødvendige, må utføres med største forsiktighet og oppmerksomhet. Derfor bør alle reparasjoner eller servicearbeider på denne platetoppen kun utføres av autorisert servicetekniker, og det må kun brukes originale, godkjente reservedeler. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med din forhandler eller et autorisert servicesenter, husk å oppgi hva som er problemet, hvilken modell det gjelder (Mod.), produksjonsnummeret (Prod. Nr.) og serienummeret (Ser. Nr.). Disse informasjonene finner du på typeplaten som ligger ved i plastposen med tilbehøret. Originale reservedeler som er godkjente av produsenten og som er merket med dette merket er kun å få kjøpt ved våre servicesentre og ved autoriserte reservedelsforhandlere. Garanti Det nye apparatet ditt er dekket av en garanti. Ifølge norsk kjøpslov Oppbevar kvitteringen eller betalingsdokumentene godt som bevis på kjøpet og legg dette frem for servicepersonellet hvis du må tilkalle hjelp. Hvis du ikke kan vise dokumentasjon på når apparatet ble kjøpt, vil du måtte betale for eventuelle reparasjoner eller frammøte for reparatør. Electrolux Service tilbyr assistanse over hele verden for førende merker innen husholdningsapparater gjennom sine mange autoriserte kundesentre. I telefonkatalogen vil du finne frem til kontaktene, eller besøk oss på Internett under "Electrolux Service". 58 Instruksjoner for installatøren Tekniske data Effekt gassbrennere Hurtigbrenner (stor) Halvhurtig brenner (middels) Hjelpebrenner (liten) 2.9 kw (G20) (G30/G31) 1.9 kw 1.0 kw II2H3B/P Apparatkategori Innstilling gasstilførsel til apparatet Naturgass Forbindelse gasstilførsel G20-20 mbar G 1/2" 230 V 50 Hz Strømtilførsel Apparatets dimensjoner Bredde Dybde 730 mm 510 mm Utskjæringsmål Bredde Dybde 710 mm 470 mm Apparatklasse 3 59 Instruksjoner for installatøren VIKTIG! Platetoppen KAN IKKE drives med bygass. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

13 Følgende instruksjoner om installasjon og vedlikehold må utføres av kvalifisert person i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Sideveggene på den møbelenheten der apparatet skal installeres, må ikke være høyere enn arbeidsplaten. Unngå å installere apparatet i nærheten av brennbare materialer (f.eks. gardiner, kjøkkenhåndklær osv.). Apparatet må skilles fra strømnettet før det foretas noen form for arbeid på det. Hvis det er nødvendig med strømtilførsel til apparatet for å kunne utføre et arbeid, må alle forholdsregler for dette være fulgt. PRODUSENTEN FRASIER SEG ETHVERT ANSVAR HVIS NOEN AV DE ANVISNINGENE OM SIKKERHET SOM ER OPPFØRT I DENNE BROSYREN ELLER I GJELDENDE BESTEMMELSER IKKE ER BLITT OVERHOLDT. Gasstilkopling Bruk faste forbindelser eller bruk et fleksibelt rør i rustfritt stål i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Hvis du bruker fleksible metallrør, pass på at de ikke kommer i kontakt med bevegelige deler og at de ikke ligger i klem. Ta hensyn til dette også når du kombinerer platetoppen med en stekeovn. VIKTIG - For å sikre at apparatet fungerer helt som det skal, at det kan arbeide energibesparende og får en lang levetid, må spenningstrykket i apparatet stemme overens med anbefalte verdier. 60 Den justerbare forbindelsen festes til sluttstykket med en gjenget mutter G 1/2". Legg pakningen mellom komponentene som vist i illustrasjonen. Skru delene sammen uten å bruke kraft, juster forbindelsen i ønsket retning og stram til alle delene. Apparatet ble testet før det forlot fabrikken for at du skal ha størst mulig glede av det. Forbindelse Kople til gassforsyningen med et stivt metallrør i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, eller med en fleksibel slange i rustfritt stål i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, som ifølge bestemmelsene ikke må være lengre enn maks. 2 m. Hvis du bruker en fleksibel metallslange, må du passe på at den ikke kommer i kontakt med bevegelige deler eller ligger i klem. Ta hensyn til dette også når du kombinerer platetoppen med en stekeovn. Apparatets gasstilførselsforbindelse er sylindrisk utvendig gjenget 1/2". Foreta forbindelsen uten å utsette apparatet for noen form for belastning. VIKTIG: Når installasjonen er ferdig utført, må slanger og rør sjekkes med såpevann for eventuelle lekkasjer. Denne sjekken må du ALDRI utføre med flamme. A) Gassforbindelsesstykke med mutter B) Pakning C) Vinkelstykke 61 Elektrisk tilkopling Apparatet er konstruert for tilkopling til enfaset spenningsforsyning på 230 V. Tilkoplingen må skje i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser. Før du kopler til apparatet: 1. Sjekk at husets hovedsikring og elektriske nett kan tåle belastningen (se typeplaten); 2. Sjekk at spenningsforsyningen er skikkelig jordet i overensstemmelse med. 3. Sørg for at støpselet eller den dobbeltpolede bryteren som brukes for elektrisk forbindelse er lett tilgjengelig når apparatet er innebygget i møbelseksjonen. Apparatet er utstyrt med en forbindelseskabel og godkjent støpsel. Støpselet må settes inn i en godkjent stikkontakt. Hvis du kopler apparatet direkte til strømnettet, må du installere en dobbeltpolet bryter med en minimumsåpning på 3 mm som tåler belastningen, mellom apparatet og spenningsforsyningen mellom bryterkontaktene i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Strømkabelen må plasseres slik at ingen deler av den kan bli varmere enn 90 C. Den brune nettkabelen (montert i terminalblokken merket med "L") må alltid være tilkoplet til nettfasen. Skifte nettkabel Hvis kabelen skal skiftes, må det kun brukes kabler av typen H05V2V2-F (T90), H05 BB-F, som er egnet for belastningen og arbeidstemperaturen. I tillegg må den gul/ grønne jordingsledningen være omlag 2 cm lenger enn spennings- og null-leder (se figur). Null-leder Jording (gul/grønn) 62 Tilpasning til forskjellige typer gass Skifte injektorene 1. Fjern gryteholderne. 2. Fjern brennerkapslene og -kronene. 3. Bruk en 7 mm mutternøkkel og skru ut, fjern injektorene, og skift dem ut med de nye som må brukes med den nye typen gass (se tabell "Brenneroversikt"). 4. Sett sammen delene igjen idet du følger prosessen i motsatt rekkefølge. 5. Skift ut gasstypeetiketten (plassert ved gassforsyningsforbindelsen) med den som tilsvarer den nye typen gass. Etiketten finner du vedlagt i plastposen med tilbehøret. Hvis forsyningsgassens trykk er forskjellig fra eller varierende sammenliknet med nødvendig trykk, må du montere en godkjent trykkregulator på gassforsyningsrøret i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. 63 Brenneroversikt GASS TYPE BRENNER TYPE INJEKTOR REFERANSE 1/100 mm NORMAL TERMISK EFFEKT kw REDUSERT TERMISK EFFEKT kw NORMALT TRYKK m3/h g/h MATINGS TRYKK mbar NATUR GASS (G 2 0 ) FLYTENDE GASS (G 3 0 / G31) Hurtig Halvhurtig Hjelp Hurtig Halvhurtig Hjelp Stille inn platetoppen på den nye gasstypen 1. omlag 2. Berør timer-kontrollen flere ganger for å velge hjelpebrenneren (brenneren foran til venstre) på brennerdisplayet. 3. Berør kontrollen for å øke og hold fingeren på den, til verdien 99 kommer til syne i tidsdisplayet. Så berører du kontrollen for å redusere og holder fingeren på den, til verdien 80 kommer til syne. 4. Så berører du kontrollen for å øke til 83 kommer til syne. Nå er platetoppen innstilt i modusen "Endre gass" og aktuell gassinnstilling vises i displayet: - n0 står for gass G20 (20 mbar) - n1 for gass G30/G31 (30 mbar) VIKTIG: Innstillingen n2 vil ikke få platetoppen til å fungere Berør kontrollen for å redusere velge ønsket type gass. for å 6. Når du har valgt typen gass, slå av platetoppen ved å berøre hovedkontrollen PÅ/AV. 7. Berør hovedkontrollen PÅ/AV en gang til for å slå platetoppen på igjen. Apparatet er automatisk innstilt på normal "Brukermodus". 8. Tenn alle brennerne og juster flammene til minimum for å sjekke flammenes stabilitet (visuell sjekk). 9. Sjekk samtidig flammenes utseende (visuell sjekk). Hvis både flammenes stabilitet og utseende er tilfredsstillende, er innstillingen av platetoppen til ny gasstype nå ferdig. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hvis flammenes stabilitet ikke er tilfredsstillende, må du foreta en ekstra justering, slik det er beskrevet i avsnittet under. Justere minimumsflammen Hvis flammens stabilitet og utseende ikke er tilfredsstillende, går du frem som følger: 1. Utfør trinnene som er beskrevet i avsnittet "Stille inn platetoppen på den nye gasstypen" - punktene 1, 2, 3 og Tenn brenneren som skal justeres, idet du følger instruksjonene i avsnittet "Tenne en brenner". Brenneren er automatisk innstilt på minimalt flammenivå. 3. Hvis flammens minimumsnivå er for lavt, slukker flammen. Platetoppen gjennomfører en justering av flammens minimumsnivå automatisk, før den tenner brenneren på nytt Når flammen er tent, berør kontrollen for å øke eller redusere for å finjustere, til du oppnår en liten og jevn flamme rundt hele brennerkronen. 5. Slå av platetoppen ved å berøre hovedkontrollen PÅ/AV. 67 Montering A = Hjelpebrenner SR = Halvhurtig brenner R = Hurtig brenner SR SR R A Alle dimensjonene er oppgitt i millimeter Fig Platetoppen er beregnet for innbygging i kjøkkenmøbelseksjoner med en dybde på mm som er egnet for slike husholdningsapparater. Arbeidsplaten må være minst 30 mm tykk. og utskjæringsåpningens dimensjoner finner du i fig. 1 og A) Arbeidsplate B) Uttakbart panel Fig. 2 Montere platetoppen i arbeidsplaten Før du plasserer platetoppen i utskjæringsåpningen, må du legge en pakning rundt kanten på platetoppen, der platetoppen skal ligge mot arbeidsplaten. Det er viktig at det ikke er sprekker i denne pakningen for å unngå søl fra platetoppen og ned i skapet under. Slik gjør du det: 1. Fjern gryteholderne, brennerkapslene og kronene, og snu platetoppen opp-ned. Pass på at tennrørene og termoutløserne ikke blir skadet under denne behandlingen. 2. Plasser pakningsstripen rundt hele glasstoppens kant, som vist i fig Plasser platetoppen ned i utskjæringsåpningen til glasstoppen og arbeidsplaten får kontakt, som vist i fig. 4. Sideklemmene sikrer sentrering. Fig. 3 A A) Pakning Fig Installasjonsmuligheter Montering over kjøkkenseksjon med dør Det må tas visse forholdsregler når platetoppen skal monteres i slikt møbel for å unngå at platetoppens underkant, som kan bli varm under bruk, kommer i kontakt med møbelet under. Anbefalt løsning finner du i fig. 5. Panelet under platetoppen ("a") bør være lett å fjerne for å gi lett tilgang dersom det blir nødvendig med teknisk hjelp. Se også fig. 2. Avstanden bak kjøkkenskapet ("b") kan brukes for forbindelser. Dimensjonene er gitt i mm Fig. 5 Montere platetoppen over en ovn Nisjene for platetoppen og ovnen må være i samsvar med de målene som er oppført i fig. 6 og må være utstyrt med åpninger for å sørge for jevn tilførsel av frisk luft. I fig. 7 og 8 finner du to forslag til løsninger for å unngå ekstrem overoppvarming. Ovnens og platetoppens elektriske tilkopling må utføres hver for seg av sikkerhetsgrunner, og også for at ovnen lett skal kunne tas ut av møbelseksjonen om nødvendig. a) uttakbart panel b) rom for tilkoplinger 70 Overskap eller kjøkkenvifter må plasseres minst 650 mm fra platetoppen (fig. 6). Den elektriske gassplatetoppen kan kun installeres over en monteringsovn erstattes med ovn. Hvis platetoppen ovn installeres over en monteringsovn som er utstyrt med pyrolytisk rensefunksjon, må platetoppen ikke brukes mens pryrolysebehandlingen av ovnen pågår. Fig. 6 Fig. 7 Fig cm cm cm 2 F 03 O9 8 F 03 O cm 2 71 AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg aeg.hausgeraete.de Copyright by AEG From the Electrolux Group. The world's No.1 choice. The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world. Grafiche MDM - Forlì /05. Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZT 1551 B http://no.yourpdfguides.com/dref/667738

Din bruksanvisning ZANUSSI ZT 1551 B http://no.yourpdfguides.com/dref/667738 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZT 1551 B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZT 1551 B i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC9420A. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC9420A i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX DF680M http://no.yourpdfguides.com/dref/809815

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX DF680M http://no.yourpdfguides.com/dref/809815 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3526593

Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3526593 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SMEG CX60EMS5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SMEG CX60EMS5 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING 31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING FØR DU TAR I BRUK DEN KERAMISKE PLATETOPPEN INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING BESKYTTELSE AV MILJØET FORHOLDSREGLER

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer