DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018"

Transkript

1 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget er å gi gode spesialiserte helsetjenester som ivaretar og fremmer pasientenes helse, gi opplæring til pasienter og pårørende, drive forskning og utdanne helsepersonell. Styrets plandokument gjenspeiler verdivalg og føringer fra eier og foretakets Strategiske utviklingsplan for Ahus (SUP). Foretaket har de siste årene hatt en krevende økonomisk situasjon som vesentlig har begrenset investeringsmuligheter og ønsket utvikling. Samtidig er befolkningen i foretakets opptaksområde i sterk vekst. Styrets plandokument for adresserer derfor i særlig grad: 1. Riktig kapasitet og aktivitet i forhold til økte og endrede behov 2. God tilgjengelighet til tjenester med god kvalitet og pasientsikkerhet 3. Økt handlingsrom gjennom en bærekraftig økonomisk situasjon Dette omtales nærmere i plandokumentets kapittel Demografisk og faglig utvikling Demografi Ahus opptaksområde består av alle kommunene i Follo, Romerike (unntatt lokalsykehusfunksjon til innbyggere i Nes kommune), Rømskog i Østfold samt bydelene Alna, Grorud og Stovner. Demografiske fremskrivinger viser at befolkningen i vårt sykehusområde er forventet å øke med ca innbyggere hvert år. Med dagens behandlingsmønster tilsvarer det et behov for 50 nye senger i planperioden. Det forventes ujevn økning i de ulike aldersgruppene fremover, med størst vekst i innbyggere over 70 år. Frem til 2020 forventes en økning i aldersgruppen under 18 år på ca. 1,4 % pr år, og en samlet økning på ca. 8,4 % fra Ved analyse av aktivitet og kapasitetsbehov frem mot 2030 har SINTEF beregnet en økning i antall eldre (70+) på mer enn 65%. Denne demografiske økningen er beregnet å gi ca 30 35% økt aktivitet forutsatt at dagens virksomhet og innbyggernes behov ikke endres. Styrets plandel gjelder de nærmeste fire årene, men forståelse av 1

2 kapasitetsutfordringene på lengre sikt må legges til grunn for valg av driftsformer på kort og mellomlang sikt. Det er fra helsemyndighetenes side forutsatt at veksten i tilbudet i psykisk helsevern og TSB skal være høyere enn befolkningsveksten og større enn i somatiske spesialisthelsetjenester. Aktivitetsøkningen skal primært skje i den polikliniske og desentraliserte delen av tilbudet. Innen psykisk helsevern er det i tillegg forutsatt en omgjøring fra døgnbehandling til polikliniske tilbud. En årlig aktivitetsvekst ved poliklinikkene innen psykisk helsevern for barn og unge på ca. 3 % vil innebære en samlet økning frem til 2020 på ca. 19,5 %. Ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) vil en årlig vekst i poliklinisk aktivitet tilsvarende det dobbelte av befolkningsveksten fra 2014 innebære en samlet vekst på nærmere 20 % til Det polikliniske tilbudet innen alderspsykiatri er økt vesentlig i 2014 som ledd i omlegging fra døgnbehandling til poliklinisk behandling, og forventes deretter å øke tilsvarende veksten i denne aldersgruppen med 3 til 3,5 % pr år. Ahus er det sykehuset med høyest andel innbyggere registrert som innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre. Kunnskap om helsen til ulike innvandrergrupper er fragmentert og mangelfull. Mange sykdomstrekk er felles med resten av befolkningen, men sykdommer som diabetes og psykiske plager ser ut til å ha en høyere forekomst i innvandrerbefolkningen. Ulik forståelse av helse og sykdom hos ulike befolkningsgrupper påvirker både forebygging, bruk av tjenester og tilrettelegging av tjenester. Det er viktig at Ahus møter de utfordringene dette innebærer slik at alle får likeverdig tilgang til våre tjenester. Trender og utviklingstrekk i fag og teknologi Foretakets planarbeid er forankret i de rammer og føringer som er gitt. Etter føringer fra Helse Sør-Øst RHF skal Ahus prioritere aktivitetsvekst innen: Utredning, behandling og oppfølging av kreft og alvorlige sykdommer Poliklinisk vurdering/behandling Sekundær forebygging og oppfølging ved alvorlige livsstilsykdommer, herunder TSB Endringer i Pasient og brukerrettighetsloven 2-1 b og 2-2 trer i kraft fra Endringene har som formål å gjøre det enklere å forstå forskjellen mellom rettighetspasienter og ikke rettighetspasienter. Endringene innebærer en betydelig forsterkning av pasientrettighetene og skal gi pasientene bedre rettssikkerhet. Vurderingen av om en pasient har rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste skal være sammenfallende med den helsefaglige vurderingen av behov. Det innebærer at dersom en helsefaglig vurdering tilsier behov for spesialisthelsetjeneste, kan helsepersonellet også tildele vedkommende en rett uten å foreta en vurdering av om behovet er stort nok til å oppfylle visse juridiske vilkår for å ha rett til tjeneste. Imidlertid gjelder fortsatt alvorlighets- og hastegrad som prioriteringskriterium. Innføring av Fritt behandlingsvalg. Ahus har i sitt opptaksområde en stor andel innbyggere med innvandrerbakgrunn.. Det er viktig at sykehuset legger til rette for ordningen med gode systemer for informasjon om innretningen. Bruk av tolk og oversettelse av informasjonsmateriell er viktige tiltak for å fremme likeverdig tilgang og hindre at de faller ut av køer og mister sine rettigheter. Implementering av pakkeforløp kreft starter med fire diagnosegrupper og utvides til 28 i løpet av Forløpet skal være fastlagt på forhånd og tider booket for å unngå ikke-faglig begrunnet ventetid ved utredning og behandling av kreft. Ahus legger stor vekt på å legge til rette for å oppfylle 2

3 kravene til behandling i pakkeforløpene. Kritiske faktorer er knyttet til diagnostisk kapasitet som endoskopi, CT, MR, PET, trippeldiagnostikk og patologiske undersøkelser. Det er et sterkt faglig ønske om å kunne tilby strålebehandling ved Ahus for å gi et mest mulig helhetlig og brukervennlig tilbud til pasientene våre Forventet økonomisk utvikling Foretakets økonomiske rammebetingelser i perioden består i hovedsak av rammetildelingene fra Helse Sør-Øst (faste inntekter) og endringer i variable inntekter som følge av aktivitetsanslagene. Inntektsforutsetningene i perioden, og målsettingen om årlige overskudd viser at Akershus universitetssykehus HF har et samlet på ca 420 mill kroner i perioden , hvorav 350 mill kroner allerede i 2015 for å tilpasse driften til det forventede inntektsgrunnlaget. I perioden er det lagt til grunn et årlig generelt investeringstilskudd på vel 72 mill kroner som er en videreføring av dagens nivå. I tillegg er det lagt til grunn et overskuddsmål for foretaket på 50 mill kr i 2016 som gradvis øker til 150 mill kr i Dette vil sikre en bærekraftig økonomisk situasjon med hensyn til forventet reinvesteringsbehov for vedlikehold og videre utvikling. Ahus har et samlet driftsbudsjett på ca 8,2 milliarder kroner i De økonomiske fremskrivninger for strategiperioden tilsier at foretaket økonomisk sett har tre sentrale utfordringer: Prioritere oppgaver og effektivisere driften av virksomheten for å oppnå en grunndrift i samsvar med de økonomiske rammene fra eier Iverksette tiltak ved foretaket som understøtter intensjonen om å realisere endringer av pasientstrømmer i retning større egendekning. Etablere årlige driftsoverskudd til egenfinansiering av nødvendige investeringer i årene fremover 1.4 Kapasitet og behov for avlastning for somatikken Etablering av ekstra kapasitet for befolkningsveksten i Ahus sitt opptaksområde på kort, mellomlang og lang sikt vil sette rammebetingelsene for utvikling av sykehuset faglig og økonomisk. Sykehuset vil i perioden arbeide videre med interne effektiviserings- og utviklingstiltak for å utnytte tilgjengelig kapasitet på best mulig måte. I tillegg kommer evt. videreføring av dagens avtale med Diakonhjemmet om mottak av inntil 10 øyeblikkelig hjelp pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna. Det er ved inngåelse av avtalen for 2014 forventet en avlastningseffekt for sykehuset på ca 40 senger (hvis gjennomsnittlig liggetid legges til grunn), erfaring fra 2014 tilsier imidlertid en reell avlasting på senger. Ahus har også en avtale med Innlandet HF, Kongsvinger sykehus om avlastning av visse typer polikliniske pasienter, samt en øyeblikkelig hjelp ortopedisk pasient pr døgn. Avtalen kan utvides i perioden. ØLP for (Styresak Ahus 63-14) viser at Ahus vil kunne håndtere opptaksområdet innenfor dagens kapasitet og avtaler i denne perioden. Mesteparten av kapasitetsøkningen kommer på poliklinikk og dagbehandling, mens behov for døgnopphold kun øker 1,2 %. Med i 3

4 disse estimatene er at det etableres 56 KAD senger for opptaksområdet. i perioden forutsatt at avlastningseffekten av disse blir 30 %. I tillegg vil man søke å utvikle kapasitet for å eliminere dagens korridor og fortetningspasienter. Optimalisering av sengebruken er viktig siden det til tross for korridorbelegg er ledige senger andre steder i sykehuset. Et prosjekt er derfor etablert for å foreslå tiltak som kan iverksettes i 2015 SINTEF- rapporten om Aktivitets og kapasitetsbehov 2030 i HSØ RHF viser frem mot 2030 at det må etableres betydelig ny kapasitet for Ahus sitt opptaksområde. Befolkningsøkningen for Ahus og Oslo er på hhv. ca og SINTEF angir at Ahus i 2012 hadde en underdekning på 80 senger som vil øke til 228 senger i 2030, dvs. ekstra kapasitet må etableres tilsvarende rundt 150 senger i perioden. I tillegg må det etableres minimum 11 poliklinikk- og 6 operasjonsrom. Estimatene er beheftet med usikkerhet, som angitt i SINTEFs rapport. Det finnes lite reservekapasitet i regionen til å håndtere aktivitetsøkningen etter 2018 og det må etableres nye arealer, enten ved Ahus eller annet sted for økningen i Ahus sitt opptaksområde. I tillegg skal tilsvarende økning i Oslo håndteres. SINTEF rapporten peker riktignok på ledig kapasitet i OUS sin gamle bygningsmasse, men det er omstridt om dette er faktisk tilgjengelige kapasiteter. SINTEF påpeker også at det nye Østfoldsykehuset får kapasitetsutfordringer i perioden frem til Det er viktig at Ahus utvikles slik at sykehuset er i stand til å håndtere eget opptaksområde fremover, og det er særlig viktig å opprettholde og øke andelen elektive områdefunksjoner for å skape bærekraftige fagmiljøer og økonomisk bæreevne over tid. Opptaksområdet kan håndteres med interne utviklingstiltak, utvikling av avtaler med andre HF og utvikling av egen infrastruktur på lengre sikt. Det er i HSØ styresaker Kapasitetsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet - premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse og sak nr Aktivitets og kapasitetsbehov lagt opp til å løse kapasitetsutfordringen og avlastningsbehov for Ahus (og OUS) i regionen «gjennom optimalisering av drift, planlegge for utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus, og arbeid med endringer i oppgavedeling i Oslo-området». Dette legger sterke føringer for arbeidet, og valgene som gjøres i den aktuelle planperioden kan blir førende på lengre sikt. En arbeidsgruppe nedsatt av HSØ har som mandat å se på løsninger med endring av opptaksområder, endring av pasientstrømmer eller kombinasjoner av disse. Gruppen skal levere sin anbefaling allerede 1. februar Mens OUS har en langsiktig virksomhets- og arealplan (Campus Oslo), har Ahus kun en strategisk utviklingsplan (SUP) frem til Diakonhjemmet og Lovisenberg har meldt inn til arbeidsgruppen HSØ at de kan etablere henholdsvis 40 (i ), og 200 nye senger (i perioden ) forutsatt forpliktende avtale med HSØ. Effekt av økt kapasitet ved Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus Lovisenberg og Diakonhjemmet har ca % dekningsgrad i sine områder, øvrige funksjoner håndteres av OUS. Økt kapasitet og overtagelse av også elektive lokalsykehusfunksjoner i Ahus sine bydeler vil bety at Ahus i utgangspunktet vil sitte igjen med ca 20 % dekningsgrad på områdefunksjoner, siden ca 30 % går til OUS på fritt sykehusvalg og regionale (og nasjonale) funksjoner. Ahus vil da benytte senger til disse områdefunksjonene og dette vil gi en avlastningseffekt for Ahus på ca senger som kommer i tillegg til dagens avlastning på reelt 30 senger. Dette vil anslagsvis kunne håndtere kapasitetsbehovet for opptaksområdet i ca 4-5 år fra

5 En endring av opptaksområde med avgivelse av bydeler vil forutsette at OUS kan ivareta områdefunksjonene hvis ytterligere avlastningseffekt skal oppnås for Ahus. Dette er et lite aktuelt alternativ siden det ikke legges ikke opp til dette i Campus Oslo, hvor regionale og nasjonale funksjoner ønskes prioritert og lokalsykehusfunksjonen redusert. Dette kan derimot medføre at Ahus også vil måtte skaffe ekstra kapasitet til noen av de mange pasientene fra opptaksområdet som pt behandles i OUS. Siden en eventuell overtagelse av lokalsykehusfunksjonene i bydelene kun kan håndtere deler av utfordringen frem til 2030 må ytterligere kapasitet etableres for Follo og på Øvre Romerike fra i perioden I et slikt langt tidsforløp er det hensiktsmessig at Ahus egen infrastruktur utvikles.. I tillegg til senger må poliklinikk- og operasjonsrom og annen infrastruktur utvikles. Allerede på kort til mellomlang sikt er utviklingen av kapasitet innen bildediagnostikk kritisk viktig for foretaket. Bildekapasitet i nytt sykehus var opprinnelig planlagt for ca undersøkelser mens man nå har passert uten særlig endring av infrastruktur. Kapasiteten her utgjør en flaskehals innen flere områder og bør utvides i inneværende ØLP periode. Utvikling av avtale med Innlandet og Kongsvinger HF En betydelig del av befolkningsveksten i foretakets opptaksområde kommer på Øvre Romerike. Det er derfor naturlig å vurdere utvikling av avtaler med Kongsvinger sykehus for lokalsykehusfunksjoner fra disse områdene. Kongsvinger hadde opprinnelig ca 200 senger, hvorav nå kun 89 senger i bruk. Imidlertid er sykehuset i dag annerledes innrettet enn opprinnelig og reservekapasiteten innenfor døgnbehandling er ikke av stort omfang på kort sikt. Sykehuset har imidlertid et fungerende fagmiljø innen kirurgi, medisin og gynekologi/fødselshjelp og utgjør derfor kapasitet også innenfor dag og poliklinisk behandling. Hvis man kan etablere økt døgndrift for lokalsykehusfunksjoner fra Øvre Romerike i størrelsesorden senger, vil dette kunne gi tilsvarende avlastningseffekt for Ahus og utsette behov for økt kapasitet på annen måte i ca 2-3 år. Strategisk utviklingsplan for Ahus For å planlegge fremtidig utviklingsbehov for Ahus må det vurderes om det skal igangsettes et arbeid med en virksomhetsplan fram mot Et slikt strategisk arbeid er nødvendig bl.a. for å sikre at de tiltak som iverksettes for å oppnå budsjettbalanse er i overensstemmelse med den overordnede utvikling som vedtas for Ahus Ahus har en relativ ny mulighetsstudie av utbyggingsmulighetene på Nordbyhagen (juli 2012). Den omfatter både psykiatriens og somatikkens behov og synliggjør hvorledes behovene vil kunne løses på Nordbyhagens arealer. Mulighetsstudien er laget for i tidsperioden fram til Den kan nyttes i forbindelse med det videre strategiarbeidet. 1.5 Personell- og kompetansebehov Ahusmodellen bygger på at spesialistkompetanse i mange ledd er et sentralt virkemiddel for at Ahus skal være et velfungerende lokal- og områdesykehus med god tjenestekvalitet og kostnadskontroll. Spisskompetansen ved sykehuset skal bidra til å utvikle nye metoder for effektiv drift og prioritering. Helsefaglige strategi (HFS) gir retning for arbeid med kompetanse og utdanning for mer enn 3000 årsverk fordelt på 15 fag- og yrkesgrupper. Ambisjonene i HFS konkretiseres i 5

6 handlingsplaner for det enkelte år innenfor de ulike fagområdene. I tillegg til å jobbe målrettet med kompetanseutvikling for ansatte i foretaket er det viktig å satse på rekruttering av rett personell. Kartlegging ved sykehuset i 2013 viser at det ved enkelte divisjoner og klinikker er spesielt vanskelig å rekruttere i et konkurranseutsatt geografisk område. Mangelen på spesialsykepleiere er en lokal, regional og nasjonal utfordring. Innføring av utdanningsstillinger i 2013 for de mest kritiske gruppene som operasjon, intensiv, barn, kreft og nyfødt er et tiltak for å bedre tilgangen til denne kompetansen. Det vil også være viktig i årene fremover med et tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å tilpasse innholdet i utdanningene til sykehusenes behov samt øke opptak. Det gjelder også oppretting av nye spesialutdanninger som f eks akuttsykepleie. Fremtidig mangel på sykepleiere gjør også at divisjonene ser på mulige områder for oppgaveskyvning der det faglig sett er ønskelig og forsvarlig. Fagskoleutdanning kan bidra til å dekke behov for kompetanse innen for eksempel sterilhåndtering og avanserte helsesekretæroppgaver. Det er generelt høy alderssammensetning på dagens hjelpepleiergruppe, som nå erstattes av helsefagarbeideren. Ahus har i dag 13 lærlinger, og ser stor betydning av å påvirke utdanningens innhold og målsetting slik at denne yrkesgruppens får kompetanse som kommer til nytte i spesialisthelsetjenesten. I 2014 ble kompetansemodulen i arbeidsplanverktøyet Gat tatt i bruk ved utvalgte avdelinger for å registrere lovpålagt og nødvendig kompetanse hos ansatte. Dette er et hjelpemiddel både for ledere og ansatte som gir oversikt over gjennomført, godkjent og gyldig kompetanse. I arbeidstidsplanleggingen (turnus) brukes det til å vise om kritisk kompetanse er dekket på alle vakter. Erfaringene er så gode at verktøyet skal tas i bruk ved alle avdelinger. Videre utrullering starter i For å stimulere og motivere flere ansatte til å begynne på og gjennomføre mastergradsutdanning har vi etablert et studentforum for mastergradsstudenter. Gjennom nettverk, tilhørighet og kompetansedeling ønsker vi å fremme god fremdrift i studiene. Det er også etablert et månedlig forum for formidling av resultater fra kliniske fagutviklingsprosjekter, masteroppgaver og kvalitetsforbedringsprosjekter som gjennomføres i de ulike divisjoner og klinikker. Ahus har utviklet og publisert mer enn 40 filmbaserte e-læringskurs for opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr i løpet av Det er registrert ca 3000 kursgjennomføringer ved Ahus i 2014, noe vi er svært fornøyd med. Kursene er gjort tilgjengelige for de andre foretakene i HSØ. 1.6 Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Foretaket har startet arbeidet med strategisk eiendomsutviklingsplan for bygg som har som mål å synliggjøre foretakets arealbehov i perioden frem mot år 2030 for en best mulig integrert og optimal arealbruk i forhold til foretakets virksomhet. Ahus arbeider med å klassifisere alle rom i foretaket som skal til nasjonal database for å vise kapasitet på landbasis. Det er flere prosjekter under gjennomføring og planlegging, de viktigste er: Avvikling av pasienthotellet i NN med påfølgende ombygging av hotellrom til vanlige sykehussenger. Trinn 1 ble ferdigstilt En videre utbygging av kapasiteten i Trinn 2 er utsatt inntil videre og blir vurdert på nytt i tilknytning til forbedringsarbeidet i divisjoner, 6

7 klinikker og avdelinger er knyttet til budsjettiltakene for 2015, og planer for kapasitet og avlastning i hovedstadsregionen. Sengeposten ved Ski sykehus ledes av Ortopedisk klinikk som arbeider med kontinuerlig tilpassning av avdelingens drift for å ha god utnyttelse av avdelingens sengekapasitet og behandlingstilbud. Ahus har i 2014 utvidet og bygget om ekstra arealer på Skytta for ca 19 mill kr for å samlokalisere alderspsykiatri i påvente av nytt psykiatribygg ved Nordbyhagen. Nytt psykiatribygg er planlagt realisert i ØLP- perioden innenfor et anslått investeringsbehov på vel 600 mill kr (2014-kr). Det planlegges to PCI lab for hjertemedisinske inngrep med oppstart 1. halvår Ombyggingskostnad er budsjettert til ca. 16 mill. Øvrige disponeringer av eiendommer er: Helse Sør-Øst har vedtatt at Stensby kan selges og prosessen er igangsatt. Verditakst for eiendommen er 32 millioner kroner, og det er flere interessenter til kjøp av eiendommen. Fire boliger ved Moenga er lagt ut for salg, samlet verditakst er på 9,5 mill Idéfase for nybygg - psykisk helsevern I forbindelse med utvidelsen av Ahus sykehusområde i 2011 ble det etablert to midlertidige løsninger for henholdsvis alderspsykiatri og psykosebehandling/sikkerhetspsykiatri fordi Ahus ikke disponerte egne lokaler til funksjonene som skulle overføres fra Oslo universitetssykehus. Den midlertidige løsningen for alderspsykiatri med leie av lokaler på Gaustad ble avviklet i Som følge av dette drives Avdeling alderspsykiatri med redusert kapasitet til døgnbehandling. Avtalen med Oslo universitetssykehus om kjøp av behandlingskapasitet innen psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri nivå II tilsvarende 28 døgnplasser, utløper Ved styrets godkjenning av den midlertidige løsningen ble det forutsatt at det skulle tilrettelegges for en permanent løsning i nytt bygg på Nordbyhagen både for alderspsykiatri, psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri. I 2013 ble idéfasedokument for Prosjekt nytt bygg psykisk helsevern Nordbyhagen ferdigstilt og det ble behandlet i Ahus styre Deretter ble det oversendt Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Prosjektet tar utgangspunkt i Helhetsplan arealdisponering Ahus område Nordbyhagen Hovedalternativet i forslaget for nybygg omfatter m² fordelt på to bygg, ett for Avdeling spesialpsykiatri med 50 døgnplasser, og ett for Avdeling alderspsykiatri med 35 døgnplasser og poliklinikk, samt Avdeling voksenhabilitering (poliklinikk). Forslaget i idéfaseprosjektet innebærer at alle døgnavdelinger på sykehusnivå innen psykisk helsevern for voksne vil bli samlet på Nordbyhagen, og at nåværende sykehusaktivitet lokalisert til Gaustad, Skytta og Skedsmokorset avvikles. Investeringsbehovet er beregnet til ca 590 mill. kroner forutsatt byggestart i 2016 og ferdigstillelse i Dette investeringsbehovet er innarbeidet i Ahus økonomisk langtidsplan hvor det også er skissert en finansieringsplan. Hovedalternativet i idéfaserapporten innebærer en driftsmessig innsparing ved samlokalisering av sykehusaktiviteten på Nordbyhagen som overstiger kostnaden til renter og avskrivninger ved finansiering av nybygget. 7

8 2 Helseforetakets planer for utvikling av tjenestetilbudet Foretakets har de siste årene hatt en krevende økonomisk situasjon som vesentlig har begrenset investeringsmuligheter og ønsket utvikling. Samtidig har foretaket innenfor somatikken hatt en krevende driftssituasjon med høyt pasientbelegg og lengre ventetider og flere fristbrudd enn de regionale mål. I tillegg er befolkningen i foretakets opptaksområde er i sterk vekst. Styrets plandokument for adresserer derfor i særlig grad: Riktig kapasitet og aktivitet i forhold til økte og endrede behov God tilgjengelighet til tjenester med god kvalitet og pasientsikkerhet Økt handlingsrom gjennom en bærekraftig økonomisk situasjon Riktig kapasitet i forhold til økte og endrede behov Foretaket arbeider med å sikre riktig kapasitet i forhold til økte og endrede behov med en sterk voksende befolkning. Arbeidet har høy prioritet i planperioden og omfatter overordnet sett: 1. Løsning av kapasitetsutfordringer på kort sikt ( ) gjennom en kombinasjon av omstilling av egen drift og tilstrekkelige avtaler for avlastning fra eksterne. For å sikre en best mulig kombinasjon av disse virkemidlene ønsker foretaket en høy grad av kontroll på omfang og utforming av avlastningsavtaler på kort sikt. 2. Med utgangspunkt i dagens opptaksområde må foretaket i planperioden utrede og fatte nødvendige beslutninger knyttet til løsning av kapasitetsutfordringer på mellomlang og lang sikt. Relevante alternativer må utredes og konsekvensvurderes - herunder utvidelse av den samlede kapasitet i foretakets egne anlegg. God tilgjengelighet til tjenester med god kvalitet og pasientsikkerhet I planperioden vil arbeidet med god tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet i særlig grad prioriteres gjennom: 1. Økt tilgjengelighet gjennom implementering av pågående arbeidet om økt poliklinisk kapasitet. Nasjonale og regionale hovedmål er knyttet til ventetider, fristbrudd og reduksjon av langtidsventende skal realiseres i planperioden. 2. Implementering av alle 28 pakkeforløp for kreft og løsning av kritiske faktorer er knyttet til diagnostisk kapasitet innen endoskopi, CT, MR, PET, trippeldiagnostikk og patologiske undersøkelser. 3. Utvikling av foretakets prioriterte områdefunksjoner. Allerede i 2015 startes dette opp gjennom etablering av et tilbud innen PCI og utvidelse av tilbudet innen elektiv ortopedi. Senere i planperioden er det et sterkt faglig ønske om å kunne tilby strålebehandling og få plass robotkirurgi ved Ahus for å gi et mest mulig helhetlig og brukervennlig tilbud. Økt handlingsrom gjennom en bærekraftig økonomisk situasjon Foretaket har ved inngangen til planperioden en betydelig økonomisk utfordring. For å kunne realisere målsetningene knyttet til kapasitet, tilgjengelighet og kvalitet er det en forutsetning å etablert en bærekraftig økonomisk situasjon. Målsetningen i planperioden er i foretakets økonomiske langtidsplan et årlig positivt resultat økende til 150 mill. kr. I Dette vil gi økt handlingsrom og egenfinansiere både økende behov for vedlikehold av dagens anleggsmidler og behov for investeringer i økt kapasitet og faglig videreutvikling av pasienttilbudet. 8

9 Ahus har i sin strategiske utviklingsplan pekt på fem hovedretninger som skal styrkes for å være et godt lokal- og områdesykehus for innbyggerne i vårt opptaksområde: 1. Øyeblikkelig hjelp og god behandling til kritisk syke pasienter 2. Pasientforløp 3. Sikre tilstrekkelig kapasitet og god logistikk 4. Videreutvikle pasientnært forebyggende arbeid 5. Håndtere ulikheter i levekår- og pasientsammensetning 2.1 Øyeblikkelig hjelp og god behandling til kritisk syke pasienter Endring i prosesser og organisering akuttmottak Det er et mål å redusere antallet innleggelser fra akuttmottaket til somatiske sengeområder i døgnet gjennom: Optimalisere brystsmerteenheten Obs Hjerte. Dette er et prosjekt med to faser. Målet er bedre pasientbehandling gjennom bedre brystsmertediagnostikk, bedre differensiering av hjertepasienter, og redusert liggetid. Det forutsetter omstilling i arbeidsorganisering og arbeidsflyt. Sykepleierkoordinator skal følge opp og koordinere. Det er beregnet effekt av optimalisering fra 1. juli Ferdigbehandle flere pasienter i akuttmottaket, Akutt 24 og akuttpoliklinikk gjennom økt kompetanse hos ansatte i akuttmottaket. Dette videreføres i Etablering av øyeblikkelig hjelp poliklinisk tilbud i alle medisinske fagområder Utbredt samarbeid mellom akuttmottak og KAD-ene Etablere Perkutan Coronar Intervensjon (PCI) Det er vedtatt å etablere PCI ved hjertemedisinsk overvåkning. Etableringen skjer i to steg; den første behandlingsenheten skal være i drift innen , den andre innen utgangen av Etableringen innebærer at Ahus kan tilby et helhetlig tilbud til denne pasientgruppen med tilhørende inntekter for både diagnostisering og behandling. 2.2 Pasientforløp Utvikling og implementering av kreftpakker og pasientforløp Satsningen på helhetlige pasientforløp vil i perioden frem påvirkes av den nasjonale satsningen på pakkeforløp kreft. Ahus forventer ikke oppdrag på pasientforløp ut over oppdraget om pakkeforløpene for kreft i Det er en klar forventning om at alle HF skal ferdigstille de forløp som lå i OBD 2013/2014 (kols, hoftebrudd, alkoholisme, hjerneslag). Det er viktig at foretaket i denne perioden ikke nedprioriterer pasientforløp for andre tilstander enn kreft, men overfører metoden og erfaringer til også andre fagområder. Dette kan bidra til et godt samarbeid internt og eksternt og være en del av sykehusets kontinuerlige forbedringsarbeid Diagnostisk enhet Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF fikk i desember 2012 i oppdrag fra Helseministeren å opprette piloter for Diagnostisk enhet etter modell fra Danmark på henholdsvis Ahus og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). 9

10 Diagnostisk enhet ble etter prosjektorganisering og utredning startet opp som pilot i mars 2014, organisert i avdeling for infeksjonssykdommer i Medisinsk divisjon. Piloten har omfattet Skedsmo kommune. Pilotfasen er avsluttet, og tilbudet vil breddes til alle kommuner og bydeler fra januar Formålet med Diagnostisk enhet er å legge til rette for kvalitetsmessig god og effektiv diagnostisering av pasienter med mistenkt alvorlig sykdom (MAS), herunder metastaser uten kjent primærtumor (MUP), samt en trygg overføring til neste ledd i kjeden. Tilbudet skal blant annet bidra til raskere utredning, reduserte antall akutt innleggelser og koordinert pasientforløp og gi hurtig diagnostisk avklaring, samt umiddelbar ansvarsoverføring til nødvendig behandlingsforløp etter diagnostisk avklaring. 2.3 Sikre tilstrekkelig kapasitet og god logistikk Kapasitet og behov for avlastning Det pågår viktige prosesser som omfatter kapasitet ved Ahus alene og i sammenheng med de øvrige foretakene i helseregionen. Vurderingene som pågår ser på behov og muligheter på kort, mellomlang og lang sikt. Dette er mer utfyllende omtalt under punkt Optimal utnyttelse av senger (prosjekt) Det er et mål at tilgjengelige senger og areal benyttes til pasientbehandling på en effektiv måte. Kort beskrivelse fra rapporten når den er klar Videreutvikling nye tiltak Samhandlingsreformen Regjeringen viderefører intensjonene i samhandlingsreformen med økt vekt på pasientens medvirkning. Ahus fortsetter med å utvikle pasientforløp som omfatter alle tjenester fra hjem til hjem. Dette utvikles i samarbeidet med kommuner, leger, brukerorganisasjoner og frivillige. Målet er å skape helhetlige og sammenhengende helsetjenester som inkluderer forebygging og tilbud utenfor sykehus. Pasientene skrives nå ut langt tidligere enn for bare få år siden, det er viktig at Ahus deler kompetanse, veileder og tilbyr ambulante tjenester. Det er etablert et samarbeidsforum for utdanning og kompetanseutvikling på tvers av sykehus og kommuner (SUK) med representanter fra kommunene på øvre og nedre Romerike, Ahus, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. Et viktig grunnlag er å etablere en felles strategisk plan for kompetanseutvikling som er nedfelt i den overordnede samarbeidsavtalen mellom Ahus og kommunene. Gjennom økt bruk av KAD kan Ahus sammen med kommunene bidra til tjenestene gis på rett behandlingsnivå. Det må legges til rette for direkte kommunikasjon med pasienter, poliklinikk ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Det kan i dag legges til rette for innsyn i egen epikrise ved utskriving. 2.4 Videreutvikle pasientnært forebyggende arbeid Helsefremmende sykehus (HPH) Ved Ahus er vi opptatt av at spesialisthelsetjenesten skal benytte sitt potensial til å sikre at helsefremmende tiltak følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet. Sykehuset arbeider for å skape et godt omdømme blant annet gjennom å utvikle et godt arbeidsmiljø. Sykehuset vil satse på arbeidet med helsefremmende arbeidsplass i prosjekt som er et samarbeid mellom BHT, HR, Hovedtillitsvalgte, Hovedverneombud og klinikk. Prosjektet skal fokusere på Ledelse for 10

11 helsefremmende arbeidsplasser. Veileder for helsefremmende arbeidsplasser skal brukes som verktøy. Prosjektperioden er fra Nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid for å styrke det helsefremmende arbeidet vil få ytterligere fokus gjennom HPH sekretariatets sentrale rolle i den 23 internasjonale HPH konferansen som arrangeres i Oslo i Særlig fokus vil være å utvikle det nordiske samarbeidet. Det foreligger verktøy for selvevaluering fra HPH for å få kjennskap til hvordan Ahus fungerer som forebyggende og helsefremmende sykehus for eldre. Det bør vurderes å prøve ut dette i foretaket i løpet av planperioden. Ungdomsrådet har som satsningsområdet å forbygge ved hjelp av tidlig intervensjon ved kontakt med skoler i sykehuset sitt opptaksområde. Arbeid rettet mot ungdom og gruppetilbud som er utviklet til ungdom og deres foresatte i UMM- prosjektet, vil videreutvikles i samarbeid med primærhelsetjenesten. 2.5 Håndtere ulikheter i levekår- og pasientsammensetning Etablering av lokal tolkefilial ved Ahus Ahus skal sikre likeverdig tilgang til gode helsetjenester for alle innbyggere i vårt opptaksområde. For fremmedspråklige må sykehuset legge til rette for gode tolketjenester. Ahus deltar i et samarbeidsprosjekt for å prøve ut fjerntolking via skjerm. Piloten starter opp i begynnelsen av 2015 ved fire avdelinger ved Ahus. I tillegg arbeides det for at Ahus skal ha en lokal tolkefilial med inntil seks tilstedeværende tolker som supplement til det sentrale tolketilbudet som er lagt til Oslo Universitetssykehus Utprøving standarder for likeverdige helsetjenester Ahus prøver ut et selvevalueringsverktøy som kan bidra til at vi ser hvordan Ahus oppfyller kravet til å gi likeverdige tjenester. Arbeidet startet opp sent i 2014 og vil fortsette i Målet er at evalueringen gir grunnlag for handlingsplaner og tiltak innen området. 11

12 2.2 Sykehuset åtte områder for utvikling av strategisk spisskompetanse Områder for utvikling av strategisk spisskompetanse Kreftbehandling Utredning, behandling og habilitering av pasienter med tidlig ervervet funksjonshemming av kompleks karakter Prioriterte tiltak Videreutvikle spesialisert palliasjon Pakkeforløp for fire kreftformer fra etter hvert for 28 kreftformer Oppstart av Pusterom første tertial 2015 Diagnostisk enhet, utbredding av tilbudet Pilotprosjekt for å vurdere mulighet for etablering av stråleterapi ved Ahus Videreføre prosjektet Tidlig intensiv habilitering der barnet bor et samhandlingsprosjekt. Ungdomsmedisin UMM (Ung Medvirkning og Mestring), samarbeid med kommunehelsetjenesten Ungdomsråd videreføres som fast ordning Søkt om å bli nasjonal kompetansetjeneste Barns rettigheter i sykehus og helsetjenester; Håndbok og verktøy for evaluering og forbedring av helsetjenester til barn og unge. Den eldre pasienten 2015 Konsolidere og videreutvikle det akuttgeriatriske behandlingstilbud ved avd. for geriatri og GIM Etablere geriatrisk poliklinikk i tråd med prioriteringsveileder. fra Helsedirektoratet Søke gruppe 2-status for spesialistutdanning i geriatri og for å sikre tilvekst av legespesialister i geriatri Søke Gruppe 1 status Samordne og spisse arbeidet rundt den eldre pasient: Ortogeriatri Tilsynsordning Tidlig diagnostikk, forebyggende behandling og intervensjon ved sykdommer i hjernen Diagnostisk enhet, utbredding av tilbudet Videre utvikling av Akuttmottak Pakkeforløp kreft Flere standardiserte pasientforløp, samarbeid i regionen gir tilgang til flere kvalitetsbaserte forløp Avklare Intervensjonsradiologi KOLS Etablert pasientforløp og informasjonsmateriell til pasienter og pårørende Bekkensenteret tverrfaglig utredning og Avklare behandling av funksjonsforstyrrelser i bekkenbunnen. 12

13 2.2.1 Område- og handlingsplaner For å operasjonalisere målene i vår strategiske plan og oppdrag som gis, er det etablert områdeplaner/strategiske handlingsplaner. Ahus har følgende godkjente områdeplaner: Kvinneklinikken, gjeldende versjon Revidert versjon for perioden er under behandling. Det vises til styresak 135/13. Psykisk helsevern, Avdeling rus og avhengighet, psykisk helsevern, Habilitering av barn og unge, Voksenhabilitering, Rehabilitering, IKT- områdeplan Helsefaglig strategi, med implementeringsplan Forskningsstrategi, Strategi for opplæring av pasienter og pårørende Strategisk ernæringsplan ( )* Strategisk eiendomsutviklingsplan Sluttrapport om palliativt senter I tillegg til ovennevnte områdeplaner er det etablert handlingsplaner i samsvar med Strategisk utviklingsplan ved de ulike enhetene i foretaket. 2.3 Forskning og innovasjon Ahus som universitetssykehus Helse- og omsorgsdepartementet har stilt vilkår for å få godkjenning til å kunne benytte betegnelsen universitetssykehus. Dette er vilkår om at helseforetaket bidrar vesentlig i utdanning i medisin og annen helsefaglig utdanning, at det bidrar vesentlig i doktorgradsutdanningen i de fleste kliniske fag, at det kan dokumenteres at det utføres biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning innenfor de fleste kliniske fagområder og at det kan dokumenteres forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet. Det er således viktig for Ahus med en bevisst strategisk satsning på forskning, hvor både målene om bredde og høy internasjonal kvalitet ivaretas. Som universitetssykehus tar vi ansvar for deler av undervisningen av legestudenter ved Universitetet i Oslo (UiO), samt studenter innen helsefag på Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Forskningsaktiviteten er organisert sammen med UiO med felles forskningsledelse som rapporterer til både sykehus og universitet. Forskning, utvikling og undervisning skal holde et høyt faglig nivå, basert på sykehusets egne pasientgrupper. Sykehuset har nå 19 aktive forskningsgrupper, og det er et mål at alle forskningsaktive skal være medlem av en forskningsgruppe. Ahus fortsetter å satse strategisk på klinisk orientert forskning, translasjonsforskning, epidemiologisk forskning og helsetjenesteforskning. Dette er områder hvor Ahus har gode forutsetninger for forskning på et høyt internasjonalt nivå fordi sykehuset allerede har sterke forskningsmiljøer innen disse områdene, samt at det store opptaksområde gir tilgang på et bredt 13

14 spekter av pasientgrupper. Forskningen skal gi resultater som er anvendbare både for diagnostikk og behandling, og det skal understøtte sykehusets prioriterte områder for faglig spisskompetanse. På Ahus har det tradisjonelt vært medisinere som har forsket, men de siste årene har oppbygging av forskningskompetanse blant ansatte med helsefaglig bakgrunn hatt høy prioritet. Denne prioriteringen videreføres. Innenfor medisin har kombinerte stillinger lang tradisjon, mens dette for helsefagene fortsatt er i oppstartsfasen. Det er etablert et samarbeid med HiOA innenfor helsetjenesteforskning og innenfor psykisk helse for to ansatte med sykepleiebakgrunn. Det er et mål at få til flere kombinerte stillinger innenfor helsefagene de neste årene. Helsetjenesteforskningsmiljøet har et ukentlig tilbud om generell forskningsstøtte i form av helsefaglig forskningspoliklinikk. Parallelt med denne "top-down" satsingen må helsefaglig kompetanse styrkes "nedenfra" ved at det hvert år må rekrutteres ansatte fra klinikken til mastergradsprogram ved HiOA og UiO. Målet er at dette i neste omgang skal bidra til flere helsefaglige forskningsprosjekt og flere doktorgrader blant ansatte innenfor helsefagene. Ahus har hatt et prosjekt som har vurdert hvordan klinisk forskning kan innrettes og støttes. Det foreslås en desentralisert løsning med en matriseorganisering slik at man kan ivareta kompetanseoppbygging og samarbeid mellom enhetene. En gradvis oppbygging av dette vil starte i Innovasjon På Ahus er det et godt fungerende system for kommersialiserbare innovasjoner hvor det i september 2014 ble undertegnet en revidert kontrakt med Inven2. Våren 2015 vil Ahus være sentral i piloteringen av løsningen. Parallelt med piloteringen, arbeides det videre med organiseringen av innovasjonsarbeidet på sykehuset. 2.4 Kunnskapsutvikling og god praksis Ahus arbeider systematisk med kunnskapsbasert praksis, både i form av å styrke formalkompetansen i samarbeid med HiOA, og ved å sikre at fagprosedyrer utarbeides innenfor den metodestrukturen som kreves nasjonalt. Det er opprettet et overordnet koordinerende utvalg for fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner, ledet av fagdirektør. Ahus er også deltager i det nasjonale fagprosedyrenettverket og skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å utarbeide, spre og bruke kunnskapsbasert praksis. Helse Sør Øst har desentralisert koordineringen av oppgaver innenfor det strategiske innsatsområdet Kunnskapsutvikling og god praksis. Ahus har prosjektleder ansvar for ett av de fire prosjektene som ledes av fagdirektør i Helse Sør Øst. Ansvarsområdet er koordinering og pådriver for implementering av Pasientforløp/behandlingslinjer, og som nytt moment i mandatet, fra 2015 Pakkeforløp kreft. 1. Pakkeforløp Kreft/Helhetlige pasientforløp: Akershus universitetssykehus 2. Kunnskapsstøtte: Sykehuset Innlandet 3. System for kontinuerlig forbedring: Vestre Viken 4. Simulering Oslo universitetssykehus I Helse Sør Øst skal det implementeres 28 pakkeforløp for kreft i Denne oppgaven kommer i foretakenes oppdrags- og bestillerdokument for Det opprettes en ressursgruppe 14

15 ved Ahus med ansvar for at implementeringen gjennomføres i henhold til bestilling. Arbeidet ledes av fagdirektøren på Ahus med støtte fra Helse Sør- Øst med metode og verktøy. 2.5 Mobilisering av medarbeidere og ledere Systematisk kompetansebygging innen både fag og ledelse er sentralt for å møte fremtidige utfordringer ved helseforetaket. Ahus lederskole fortsetter som satsingsområde i Opplæringen legger spesielt vekt på lederkrav og lederforventninger på Ahus, systembruk og systemforståelse samt god ressursstyring. Den enkelte leder skal sikre samsvar mellom aktivitet og bemanningsplan og arbeidsplaner gitt ut i fra dette. Målsetningen er å styre personalressursene etter aktivitet og pasientenes behov, og sikre kapasitetsutnyttelse av tilgjengelig areal og utstyr. Arbeidsoppgavenes krav til kompetanse skal være førende for bemanningsløsningene. Det er etablert et utdanningsutvalg som er rådgivende for administrerende direktør i strategiske spørsmål innen medisinske og helsefaglige utdanningsspørsmål. Ansvarsområdet omfatter utdanninger på bachelor-, master- og PhD-nivå, i tillegg til formaliserte videreutdanninger. Utdanningsutvalget vil i 2015 utarbeide en utdanningsstrategi med handlingsplan. Ahus har innført utdanningsstillinger som et av flere virkemidler for å rekruttere og sikre kompetanse i form av spesialsykepleiere. Ordningen fortsetter i , og det jobbes med felles policy gjennom retningslinjer og rammer i HSØ. Det er behov for en styrking av kompetanse i front. Ahus har innledet et tett samarbeid med HiOA og dialog andre sykehus i hovedstadsområdet for å etablere en videreutdanning innen akuttsykepleie i Ahus har ansvar for og tar årlig imot ca 750 helsefaglige bachelorstudenter i veiledet praksis. For å sikre god kvalitet på praksisstudiene er det nødvendig å øke den formelle veiledningskompetanse innen alle de aktuelle profesjonene. Det er planlagt opprettelse av kombinerte stillinger innenfor en-to divisjoner som et pilotprosjekt for å styrke praksisfeltet. Ahus har 13 helsefagarbeidere (lærlinger) under utdanning og er godkjent lærlingebedrift. Det er viktig at det planlegges et godt utdanningsløp for disse, og det er laget en plan med progresjon for helsefagarbeiderlærlingene i perioden Ahus har som mål at det skal være autoriserte helsesekretærer ved sykehuset. Det innebærer at mange trenger modulpåbygning med skiftestuepraksis og blodprøvetaking. Dette er formulert i Ahus helsefaglige strategi og søkes implementert i planperioden. I tillegg er det planlagt en gjennomgang av målrettede tiltak som styrker kompetansen innenfor EPJ for gruppen, samt et formalisert samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å etablere praksisplasser for helsesekretærutdanningen. Tilgangen på helsepersonell innen helsefaggruppene som omfattes av helsefaglig strategi vil endres i årene framover. Prognoser tilsier at det vil bli mangel innenfor flere av gruppene. Det er derfor nødvendig å se på hvordan oppgavene er fordelt mellom ulike yrkesgrupper og om det er hensiktsmessig med endringer. Endret oppgavefordeling skal føre til mer effektiv og hensiktsmessig bruk av ressursene uten at det går ut over faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet. 15

16 Arbeidet med å se på oppgavefordelingen (oppgaveglidning) vil fortsette. Foretaket har bl.a. mange dyktige radiografer med spesialutdanning og det vurderes hvordan denne kompetansen kan benyttes for å gi raskere og bedre pasientforløp. Et eksempel på dette er at radiografer foretar en foreløpig vurdering av de bildene de tar av pasienter med mistanke om hoftebrudd. Pasienter med synlig hoftebrudd kan sendes direkte til Ortopedisk klinikk og får på den måten raskere behandling. 2.6 Organisering og utvikling av fellestjenester HR-området HR har satt i gang et arbeid med å analysere og beskrive personellbehovet for alle yrkesgrupper de neste 5 årene med bakgrunn i blant annet turnover, rekrutteringssituasjon, alderssammensetning og kompetansebehov. Dette er et arbeid som vil være ferdig januar 2015 og legge grunnlag for strategi rundt rekruttering. Analysen og strategien vil revideres årlig. Ahus vil gjennomføre interne prosesser for å optimalisere ressursstyringssystemet opp mot prosessene knyttet til God ressursstyring IKT- området I 2012 utarbeidede Ahus områdeplan for IKT på etterspørsel fra eier. Denne ble styrebehandlet i møte 20.juni 2012 (ref sak 59/12). Planen er revidert i 2014 og godkjent av sykehusledelsen (sak 90/14) for perioden Planen skisserer hvordan Ahus innenfor økonomiske rammer forsøker å utnytte potensialet i etablert IKT-infrastruktur. Hovedfokus i planen er å etablere integrasjoner mellom medisinsk teknisk utstyr og IKT for å redusere manuelle rutiner for personalet, samt redusere tid og øke kvaliteten i beslutningsprosessene. Dette vil frigjøre tid til pasientrettet arbeid og gi bedre pasientbehandling. Foretakets IKT- plan påvirkes av Fornyingsstyret i Helse Sør-Øst sin programportefølje. Denne omfatter seks programmer med tilhørende prosjekter som inngår i regionens strategiske satsingsområder Innkjøp Akershus universitetssykehus har implementert alle tiltakene knyttet til felles forsyningssenter som forutsatt. I 2014 har Ahus gått over på den regionale Enterprise Resource Planning (ERP): Vi er det første foretaket i HSØ som tar i bruk dette økonomi- og logistikksystemet. Vi implementerer nye regionale prosesser og rutiner spesielt innenfor området varemottak og administrere forbrukslagre. Vi har ogå tatt i bruk Sykehuspartners (IOL) MDM tjeneste for master av artikkel og katalogdata til ERP systemet. Vi jobber med å utvikle beste praksis innenfor området intern forsyning sammen med HSØ. Vi ruller videre ut forsyningsportører (servicemedarbeidere) på alle kliniske avdelinger i sykehuset (unntak er divisjon for psykisk helsevern) som i varetar bestilling, mottak, påfylling i skap etc. for merkantil/helsepersonell. Dette vil optimalisere vareflyten i sykehuset og sørge for at gevinster blir tatt ut (gjennom nye avtaler, riktig bruk av ressurser, forutsigbarhet i leveranser etc) Eiendom Innen eiendom er det samlede regionale målet å redusere bygningsmassen med 10 % av det totalarealet (gitt samme konstante driftbilde), samt å redusere kostnadene ved 16

17 eiendomsforvaltningen ved sterkere regional koordinering og styring av eiendomsområdet i Helse Sør-Øst. Ahus arbeider kontinuerlig med å effektivisere bruken av areal for å frigjøre ressurser til pasientbehandling. 2.7 Bærekraftig utvikling gjennom økt handlingsrom Budsjettprosessen for 2015 har tatt utgangspunkt i utfordringene beregnet i økonomisk langtidsplan, og hatt som hovedmål å: Sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige omstillingsbehov gjennom hele organisasjonen, ved å fordele de økonomiske utfordringene ut til minimum avdelingsnivå Sikre en langsiktighet i omstillingsarbeidet gjennom å fordele foreløpige budsjettrammer for fireårsperioden , og å etablere et felles malverk for 4-årige tiltaksplaner. Det har vært arbeidet svært godt med utfordringen i alle divisjoner og avdelinger og det er utarbeidet detaljerte tiltaksplaner på alle nivåer av virksomheten. Oppsummert viser divisjonenes forslag til planer en økonomisk effekt i 2015 på 206 mill kroner innen somatikk og støtte, noe som utgjør ca 5% av påvirkbare kostnader. I tillegg er det satt et overskuddskrav til innen psykisk helsevern, slik at samlet økonomisk effekt er 228 mill kroner i Tross dette gjenstår 176 mill kroner for å oppnå et resultat i balanse i 2015 og 56 mill kroner for å ha løst samlet omstillingsbehov i perioden

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 Akershus universitetssykehus (Ahus) har lagt bak seg en periode med rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et av Europas mest moderne

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst Tema: "Habilitering og rehabilitering - til alle som trenger det".

Habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst Tema: Habilitering og rehabilitering - til alle som trenger det. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Habilitering og rehabilitering i Helse

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Forslag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidens helsetjenester nærhet og helhet

Detaljer

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf Journalført i Public 360 Fra: Ruth Torill Kongtorp Sendt: 6. april 2016 15:35 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende kapasitetstilpasninger

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

1. Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm) en randomisert multisenterstudie

1. Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm) en randomisert multisenterstudie 1. Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm) en randomisert multisenterstudie Presentasjon i møtet 2. Prosjekt optimal bruk av sengeressurser Innenfor de somatiske

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Foreløpig tilbakemelding på SINTEF-rapport, delleveranse aktivitet og kapasitetsanalyse 2030 Helse Sør-Øst

Foreløpig tilbakemelding på SINTEF-rapport, delleveranse aktivitet og kapasitetsanalyse 2030 Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF PB 404 2303 HAMAR Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 991 51 874 Dato: 12/00450-4 11/08513-12 Helle D. Gjetrang e-post: helle.gjetrang@ahus.no 19.8.2014 Foreløpig tilbakemelding

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

FOR 2010-12-17 nr 1706: Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen...

FOR 2010-12-17 nr 1706: Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen... Page 1 of 5 FOR 2010-12-17 nr 1706: Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten DATO: FOR-2010-12-17-1706 DEPARTEMENT:

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 094-2013 KAPASITETSUTVIDELSER OG KOORDINERINGSTILTAK I HOVEDSTADSOMRÅDET PREMISSER FOR VIDERE UTREDNING OG KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU 1 HOD KD 2 Det integrerte universitetssykehuset? Bygningsmessig

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer