Protesekirurgi ved St Olavs Hospital etter 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protesekirurgi ved St Olavs Hospital etter 2010."

Transkript

1 Protesekirurgi ved St Olavs Hospital etter Kartlegging av behov og kapasitet for hofte- og kneproteser. Forslag til ny organisering av protesekirurgi. GRUPPENS SAMMENSETNING: Tarjei Egeberg, avdelingsoverlege, Røros sykehus (leder) Otto Schnell Husby, seksjonsoverlege, proteseseksjonen, St. Olavs Hospital Arild Aamodt, avdelingsoverlege, ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital Gunnar Lidegran, overlege, OSS Nina Pedersen, daglig leder, OSS Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 1

2 BAKGRUNN Det foreligger et styrevedtak i St. Olav HF om at nåværende ortopedisk virksomhet ved Røros sykehus ikke skal forlenges etter Tanken er at all ortopedisk kirurgi deretter skal foretas ved St Olav/Øya og OSS. Gruppens mandat er å vurdere det forventede behovet for protesekirurgi i Sør Trøndelag (St Olav-systemet) i 2010 og samtidig komme med en beskrivelse av den samlede kapasiteten ved St Olav/Øya og OSS slik vi kjenner den i dag. Om det vil foreligge et gap mellom behov og kapasitet, er meningen å tallfeste størrelsen på dette og foreslå eventuelle tiltak for å kunne håndtere situasjonen. Tall fra Norsk Leddprotese Register (NLR) for 2007 viser at det ble utført ca 820 inngrep ved de tre enhetene, operasjonsvolumet fordelte seg slik mellom de tre enhetene: OSS 210 Røros sykehus 290 St Olav/Øya 320 (inkludert ca. 120 revisjoner) Vi presiserer at tallmaterialet kun gjelder kne og hofteproteser, som utgjør det store volumet innen protesekirurgien. I tillegg utføres det proteseoperasjoner i skulder, ankel, albue og andre små ledd, volumet av denne virksomheten er operasjoner i året. Det er allerede igangsatt tiltak for å imøtekomme økningen innen protesekirurgien som vi har sett de siste årene ved at man både ved St Olav/Øya, Røros sykehus og OSS har bedret kapasiteten ved, enkelte dager, å operere 3 i stedet for tradisjonelt 2 pasienter pr dag. I tillegg har det ved Røros sykehus i både 2007 og 2008 vært operert Raskere tilbake-pasienter på lørdager og for 1. halvdel 2008 dreide dette seg om 34 inngrep. Vi er også av den klare formening at om det oppstår et gap mellom behov og kapasitet etter 2010, må dette hovedsakelig søkes løst internt i St Olav-systemet og ikke ved at denne kirurgien flyttes ut av fylket. Dette vil i så fall kunne få særdeles negative konsekvenser i forhold til utdannelse av spesialistkandidater, kvalitetsforbedringer, forskningsaktivitet og undervisning. VIRKSOMHETEN PÅ RØROS SYKEHUS I DAG Den ortopediske aktiviteten ved Røros sykehus er i all vesentlighet rettet mot elektiv kirurgi. På bakgrunn av ortopedisk tilstedeværelse ytes i tillegg en viss akuttfunksjon, som bl a utgjør ca akutte inngrep pr år. Den elektive ortopediske virksomheten utgjør årlig ca inngrep og dette avvikles i praksis på 1.5 operasjonsstue med dertil hørende operasjonsteam. Ca 700 inngrep er generell dagkirurgi innen hånd-, fot- og artroskopisk kirurgi. Dette innbærer, omsatt i produksjonstall, ca 32 ukers kontinuerlig drift av én dagkirurgisk operasjonsstue, forutsatt 4 inngrep pr dag (hvilket i denne sammenhengen er mest realistisk, fordi det dreier seg for en god del om litt større og tidkrevende dagkirurgi), eller 28 uker forutsatt 5 inngrep pr dag. Denne virksomheten må også håndteres ved St Olav/Øya og OSS etter 2010 og vil legge beslag på operasjonsressurser, men vil ikke bli kommentert ytterligere av gruppen. Av de resterende 400 inngrepene utgjør proteseinngrep i store ledd (kne/hofte) den største gruppen. Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 2

3 Det har de siste årene vært en lett økende tendens i antall proteseoperasjoner. I 2006 ble det operert ca 270 proteser, i 2007 var tallet steget til ca 290 og for 2008 vil tallet passere 300 (prognosen antyder ). Økningen i kapasitet de siste 2 årene har vært mulig dels gjennom raskere tilbake-prosjektet basert på lørdagsoperasjoner og at man enkelte ukedager også har hatt god erfaring med å operere 3 proteser pr dag i stedet for 2, forutsatt ukompliserte primær proteser og erfaren operatør. PROTESEKIRURGIEN VED ST OLAV/ØYA I DAG OG FREMOVER St. Olav/Øya har hovedansvaret for revisjonskirurgien i fylket og regionen og antallet utgjør for øyeblikket ca 120 pr år. Dette er tids- og utstyrskrevende operasjoner og all erfaring tyder på at man også i den nære fremtid maksimalt kan avvikle 2 slike inngrep pr stue pr dag. Vi finner ingen grunn til å anta at revisjonskirurgien vil avta i volum, kanskje heller øke svakt. På landsbasis utgjør revisjonskirurgi i hofte og kne ca 13 % av det samlede antall proteseoperasjoner i disse leddene. Som det fremgår av tallene ovenfor er den relative andelen av revisjonsoperasjoner høyere på St Olav, noe som igjen har sammenheng med at et økende antall revisjonspasienter henvises til St Olav fra andre sykehus i regionen. Dette gjelder i særlig grad pasienter med infiserte proteser, en pasientgruppe som er svært kostnads- og ressurskrevende. I dagens situasjon, hvor man i praksis har én protesestue i drift 4 dager i uken (-fredag), betyr det at man maksimalt kan utnytte stuen til 3 inngrep én dag i uken, de andre 3 dagene må avsettes til revisjonsinngrep. Dette medfører at antatt maksimal produksjon av proteser pr uke vil bli =9. Forutsatt 40 produksjonsuker og bare én protesestue som nå, tilsvarer dette et volum på inntil 360 inngrep pr år. Vår erfaring er imidlertid at uforutsette forhold fører til at vi gjennom året ikke klarer å utnytte driftskapasiteten fullt ut. En mer realistisk produksjonskapasitet vil trolig være omkring dagens nivå med 320 proteser pr år. Fredag er i fremtiden ment å være en dag for såkalte småproteser (ankel, unikondylære kneproteser, albuer og skulder). I denne modellen mener vi det ikke er realistisk å tro at effektivisering alene kan bidra til å øke kapasiteten ved St Olav/Øya. PROTESEKIRURGIEN VED OSS I DAG OG FREMOVER Ved OSS har man én operasjonsstue til disposisjon 3 dager pr uke for protesekirurgi. Dette vil etter all sannsynlighet fortsatt være tilfellet etter Det siste året har man økt produksjonen ved å operere 3 pasienter en dag pr uke og 2 pr dag ellers. Dette medfører en kapasitet i dag tilsvarende 3+2+2=7, dvs 280 proteser pr år (40 uker). Vi vet ikke på nåværende tidspunkt om denne malen i 2008 har vært gjennomført helt etter planen, eller om antall opererte proteser vil være lavere. Det er mulig dette innen 2010 kan økes ytterligere til 3+3+3=9, dvs 360 proteser pr år, forutsatt maksimal kapasitetsutnyttelse. Fra OSS sin side er det imidlertid stilt som forutsetning for å få dette til, at det oppbemannes med 1-2 operasjonssykepleiere, anestesisykepleier, personell på sterilsentral og på sengepost. Det er også anført behov for anskaffelse av bedret ventilasjon på operasjonsstue (LAF-tak osv). Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 3

4 HVILKE TRENDER GJELDER INNEN PROTESEKIRURGIEN? Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden, så også om utviklingen i en befolknings behov for leddproteser. Det er i utgangspunktet to forhold som kan endre protesebehovet i fremtiden. Det ene forholdet følger av endret demografi, da behovet for leddprotese er størst i den eldste delen av befolkningen (gjennomsnitt ca 70 år) og det andre forholdet kan være betinget i endret indikasjonsstilling. Demografiske endringer i befolkningen vil sannsynligvis ikke alene øke behovet for proteseinngrep i særlig grad frem mot 2020, men vil etter all sannsynlighet medføre en kraftig økning etter dette. Endringer i indikasjonsstilling Tall fra flere leddproteseregistre, inkludert den norske, tyder på en stabilisering i antall hofteproteser de siste 4-5 år (fig. 1), hvilket kan oppfattes som at indikasjonsstillingen er etablert. Behovet for primære hofteproteser er estimert til å være ca 130 operasjoner pr innbygger/år, gitt uendret demografi. Antallet hofterevisjoner vil også forventes å være stabilt eller øke litt. Fig. 1 Årlig antall hofteproteser (NLR) Når det gjelder kneproteser er det imidlertid tegn som tyder på en vedvarende økning i utførte primærinngrep de siste årene, med en økning fra på 14.5 % i følge NLR (fig 2). Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 4

5 Fig. 2 Årlig antall kneproteser (NLR) Om man ser på utviklingen i antall kneproteser utført i andre land de siste årene, kan det se ut til at antall kneproteser vil ligge på samme nivå som hofteproteser. Mye tyder på at vi vil erfare den samme utviklingen innen kneprotesekirurgien som man for noen år siden hadde for hofteproteser. Nedenfor er referert kneprotese/hofteprotese-ratio for 2007 hentet fra enkelte andre lands registre: USA 150 % Australia 107 % England/Wales 107 % Sverige 80 % Norge 50 % Dette innebærer at St Olav-systemet burde ha operert ca 120 flere kneproteser i 2008 om vi hadde samme kne-/hofte-ratio som Sverige hadde i Antallet knerevisjoner vil derfor med stor sannsynlighet også øke i årene fremover. HVILKET PROTESEVOLUM KAN HÅNDTERES VED ST OLAV/ØYA OG OSS MED DAGENS KAPASITET OG HVA ER DEN SANNSYNLIGE UTFORDRINGEN I 2010? Vi har tatt utgangspunkt i at elektiv protesekirurgi vil foregå 40 uker pr år. Dette tilsvarer dagens situasjon. Med utgangspunkt i samme driftsform som i dag er kapasiteten ved de 2 nevnte sykehus proteser, dvs (OSS) (St Olav/Øya). Dette forutsetter drift av kun en protesestue ved St Olav/Øya. Gruppen konkluderer derfor med at det nokså opplagt vil foreligge et gap mellom behov og kapasitet innen protesekirurgien ved St Olav-systemet i Dette gapet, eller diskrepans mellom fremtidig behov og dagen kapasitet, estimeres til mellom 270 og 350 operasjoner pr. år. Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 5

6 Det er sannsynlig at behovet for kneprotesekirurgi vil øke i Norge til et omfang som er sammenlignbart med Sverige. I løpet av få år vil dette innebære en økning på 120 kneproteser/år fra vår region. Etter 2010 vil vi derfor anslå at protesekirurgien må dimensjoneres for å operere ca. 950 hofte- og kneproteser pr. år. Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 6

7 HVA KAN GJØRES MED EVENTUELT GAP OG HVILKE STRATEGIER HAR ORTOPEDISK AVDELING FOR FREMTIDIG DRIFT AV PROTESEKIRURGI? UTFORDRING I 2010 Det er fra sykehusledelsen gitt klare signaler om at all ortopedisk kirurgi i Sør-Trøndelag etter 2010 skal foregå ved St. Olav Hospital, avd. Øya og OSS. Vi må derfor legge planer for å kunne utføre ca. 950 proteseinngrep i hofte og kne, hvorav inngrep er revisjoner. I tillegg kommer proteser i andre ledd (skulder, ankel, albue), disse inngrepene bør utelukkende utføres ved avdelingen på Øya. Økningen i protesevolumet gir oss store faglige og logistiske utfordringer, noe som vil kreve en total gjennomgang av hvordan denne virksomheten drives ved St. Olav. Det er allerede iverksatt en del effektiviseringstiltak, men det forutsettes at det raskt må etableres et prosjekt som skal detaljplanlegge protesekirurgien i tråd med moderne prinsipper for fast-track surgery. Internasjonalt (og særlig i Norden) er det etablert slike behandlingsforløp innen protesekirurgi som i stor grad kan tilpasses våre forhold. FAGLIGE BEHOV Fagmiljøet og ledelsen ved avdelingen mener at det er mange grunner til å konsentrere protesekirurgien til St. Olav (Øya og OSS). St. Olav har landets største avdeling i ortopedisk kirurgi og derved et betydelig ansvar for utdanning av fremtidige ortopeder. For tiden har avdelingen 12 utdanningsstillinger og alle disse spesialistkandidatene kan kreve et tallfestet operasjonsvolum for å fylle sine operasjonslister. Bare hensynet til spesialistutdanningen krever minimum 140 primære hofte-/kneproteseoperasjoner pr år. Spesialitetskomitéen i ortopedisk kirurgi anbefaler imidlertid at utdanningskandidatene reelt bør operere det dobbelte antallet, slik at det bare til utdanning vil være behov for ca. 300 primære hofte og kneproteser pr. år. De siste årene har utdanningskandidatene fått hoveddelen av praktisk opplæring i protesekirurgi ved Røros sykehus for å tilfredsstille kravet til operasjonsvolum. Det at leger i spesialisering får en viktig del av den formaliserte opplæringen utenom ordinær arbeidstid har under tvil blitt godkjent av Spesialistkomitéen de siste årene, og avdelingen har sterkt blitt anmodet om å endre denne praksisen. I tillegg er det nødvendig å øke protesekirurgien for at den faste legestaben ved seksjonen skal opprettholde, og helst forbedre sitt kompetanse- og ferdighetsnivå innen dette fagfeltet. Nasjonalt Kompetansesenter for Ortopediske Implantater (NKSOI) er tilknyttet avdelingen og representerer hoveddelen av vår totale forskningsaktivitet. I tillegg til basal biomekanisk forskning er vår målsetting også å drive omfattende klinisk forskning. For å oppnå dette er det nødvendig å ha et stort og variert pasientgrunnlag både når det gjelder primær- og revisjonskirurgi. STORT VOLUM EFFEKTIV OG LØNNSOM DRIFT DRIFT Protesekirurgien er en høyvolum-aktivitet innenfor vårt fagområde og i tillegg gir selve behandlingsforløpet store muligheter for standardisering og effektivisering av logistikk og pasientforløp. I de senere årene det et beskrevet flere modeller for fast track surgery og i mange tilfeller et det nettopp tatt utgangspunkt i protesekirurgi. Denne form for faglig virksomhet og drift gir dokumentert gevinst målt med flere parametre, slik som behandlingsresultater, pasientfornøydhet, rehabiliteringstid, liggetid og behandlingskostnader. Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 7

8 De fleste deler av behandlingsforløpet for protesepasientene krever omstilling, nytenkning og effektivisering: 1. Mottak av søknader og prioritering. Poliklinisk utredning. Søknader bør vurderes/prioriteres innen 1 uke og pasienten må deretter tilskrives og få tilbud om poliklinisk time. Man kan også tenke seg at elektroniske løsninger for søknadshåndtering gir mulighet for standardiserte søknadsskjemaer, bedre to-veis kommunikasjon med primærleger og ventetider som gjør det mulig å rasjonalisere pasientens kontakt med ortopeden til én poliklinisk/preoperativ konsultasjon. 2. Preoperativ informasjon, trening og fysioterapi Forskning viser at optimalisering av ulike deler i behandlingsforløpet fører til at pasientene opplever raskere gjenvinning av funksjon og helse, postoperativ mobilisering forløper enklere og raskere med den følge at liggetiden kortes ned. Tiltak som kan påvirke forløpet i positiv retning er preoperativ informasjon og instruksjon av fysioterapeut, trening i grupper samt råd om kosthold og næringsinntak. 3. Preoperativ poliklinikk Ortopedisk avdeling innførte ordning med preoperativ poliklinikk for ett år siden og erfaringene til både pasienter og helsepersonell så langt er svært positive. Det er en klar intensjon om å fortsette denne ordningen etter innflytting i Bevegelsessenteret og utvidelse av protesevirksomheten. Preoperativ poliklinikk bidrar til reduksjon i liggetid, bedre informasjonsflyt til pasienten samt mindre risiko for strykninger. 4. Innleggelse Som følge av preoperativ poliklinikk innlegges pasientene først operasjonsdagen, dette gjelder både pasienter til primær- og revisjonsartroplastikk. Utenbys pasienter bor på pasienthotell. 5. Operasjon/anestesi Aktivitetene knyttet til operasjon og anestesi må i framtiden organiseres på en langt mer standardisert og strømlinjeformet måte enn i dag for å oppnå bedre utnyttelse av operasjonsstue- og personellressurser. Protesekirurgi kan i prinsippet planlegges ned til den minste detalj, noe som vil bedre behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og ikke minst ressursutnyttelse. Vi tror stikkordene for organisering av virksomheten er: klar målbeskrivelse som involverer alle aktører definere arbeidsoppgaver og plassere ansvar for disse identifisering og fjerning av flaskehalser lage ambisiøst, men realistisk tidsskjema for alle aktiviteter trene opp og samkjøre arbeidslag (leger, opr.pl, anestesi, annet hjelpepersonell). Dette må også innebære spissing av kompetanse samt gi mulighet for mengdetrening for kirurger og sykepleiere (seksjonering). Etter innflytting i Bevegelsessenteret må det skapes en grunnholdning om at det må opereres minimum 3 primærhofter på én operasjonsstue pr. dag. Dersom vi skal sammenligne oss med andre institusjoner er allikevel dette en beskjeden målsetting og vi må derfor ha videre ambisjoner om å operere 4-5 proteser/stue/dag. Pr. i dag representerer knivtid (kirurgtid) kanskje den mest forutsigbare delen av forløpet på operasjonsstuen, men det er mulig å redusere operasjonstiden ved bedre samhandling Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 8

9 mellom operasjonsstuepersonellet, drilling av prosedyrer og spesialisering av både sykepleiere og kirurger. Ved flere institusjoner rapporteres det dessuten forberedelsestid mellom operasjoner på 30 minutter eller mindre, noe som også må være vår ambisjon. Dette vil imidlertid kreve omlegging av flere arbeidsprosedyrer for anestesi- og operasjonsstuepersonell og trolig en viss oppbemanning av støttefunksjoner i operasjonsstuelogistikken. Det siste året er det tatt skritt for å forenkle anestesiprosedyrene ved protesekirurgi. I motsetning til tidligere praksis benyttes nå nesten utelukkende spinalanestesi ved primærproteser. Dette innebærer kortere forberedelsestid, mindre bruk av utstyr, enklere postoperativ overvåkning samt raskere mobilisering av pasienten. Med tillegg av lokalanestesi i operasjonsområdet gir dette en god og sikker bedøvelse og både våre og pasientenes erfaringer med denne rutinen er svært gode. 6. Postoperativ overvåkning I dag ligger pasientene i observasjonsavdeling til 1. postoperative dag. Ved institusjoner som har effektivisert behandlingsforløpene ligger pasientene i observasjonsenhet kun de første timene, men flyttes til vanlig sengepost om natten. Nye prosedyrer for anestesi og postoperativ smertebehandling gjør et dette kan etableres som en sikker og forsvarlig postoperativ behandling. I tillegg kan dette redusere bemanning av observasjonsenhet. 7. Postoperativ mobilisering og fysioterapi Moderne fast track kirurgi innebærer tidlig fysioterapi, dette startes allerede i den umiddelbare postoperative fasen (etter 2-4 timer). I tillegg praktiseres tidlig mobilisering med vekt på at pasienten skal bli selvhjulpen etter 2-3 dager. Det må gis grundig informasjon til pasientene om planlagt progresjon i mobiliseringen og om forventet funksjonsnivå i de ulike postoperative faser. Dette er en nøkkelfaktor for å oppnå målsettingen med et kortere pasientforløp. 8. Opphold sengeavdeling I publikasjoner fra institusjoner som praktiserer optimaliserte pasientprogrammer for protesekirurgi rapporteres det liggetider ned til 2-3 dager. De fleste pasientene reiser etter dette hjem med noe styrking av hjemmetjenester, mens et lite mindretall av pasientene trenger et kortvarig opphold i rehabiliteringsinstitusjon. Vår klare ambisjon etter etableringsfasen av et optimalisert perioperativt regime er å komme ned i en gjennomsnittlig liggetid på 4 døgn. I en overgangsfase kan det være nødvendig å etablere avtaler med rehab.institusjoner om å ta imot pasienter som har et noe lavere funksjonsnivå enn det som er praksis i dag. PRAKTISK ORGANISERING AV PROTESEKIRURGIEN VED ST.OLAV (ØYA) ETTER 2010 Beregninger viser at tilfanget av kne- og hofteproteser etter 2010 vil være 650 pasienter, hvorav ca. 500 er primæroperasjoner og ca. 150 revisjonsoperasjoner. Med 40 elektive uker pr. år betyr det en produksjon på primærproteser og 4 revisjoner pr. uke. Det forutsettes dessuten at protesekirurgien kan foregå på 2 operasjonsstuer i ukens første 3 dager. Målsettingen vi være å operere flest mulig pasienter tidlig i uken slik at disse kan skrives ut før helgen. En aktuell driftsmodell for operasjonsaktiviteten kan derfor være: Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 9

10 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag primær revisjon primær revisjon primær revisjon primær revisjon Protesestue (1) 1 småproteser Protesestue I tråd med denne modellen opereres 17 pasienter (primære og revisjoner) på ukens 4 første dager. Mandag og tirsdag kreves 2 fulle operasjonsteam (4 kirurger), onsdag og torsdag kreves 1 operasjonsteam (2 kirurger). Mandag opereres 4 pasienter på hver stue, dette vil kreve forlenget arbeidstid for operasjonsteamene og det anslås at en arbeidstid på 12 timer vil være realistisk. Da det på kort sikt neppe er realistisk at avdelingen får tilført nye legehjemler kan dette løses ved innleie av ortopeder og anestesilege i deres avspaseringstid (slik som ved Røros sykehus i dag). Åtte av pasientene som har kortest forventet liggetid ligger samlet på ett sengetun som derved kan drives som et selvstendig fast track tun. Dette tunet bemannes 5 dager uken i 40 uker pr. år. Med fullt belegg tilsvarer dette ca liggedøgn. Alle pasientene (n=12) som opereres med primærprotese mandag og tirsdag skal i utgangspunktet utskrives etter maks 4 dager, dvs. utskrivelse på fredag-lørdag. På denne måten er det kun revisjonspasientene som er inneliggende i helgen og et helt sengetun med 8 senger kan derfor stenges. SENGETUN OG OPERASJONSSTUER I forhold til dagens sengekapasitet vil Klinikk for ortopedi og revmatologi disponere ca 8 senger mer etter innflytting i Bevegelsessenteret i Dette sengetallet tilsvarer vårt behov for sengekapasitet ved overføring av protesekirurgi fra Røros til St.Olav/Øya. I Bevegelsessenteret vil det være totalt 8 operasjonsstuer hvorav 1 stue for en stor del vil bli disponert til plastikkirurgi. Syv operasjonsstuer vil derved være tilgjengelig for elektiv ortopedi (inneliggende pasienter og dagkirurgi). I dag disponeres 3 elektive stuer på hovedgangen, 3 dagkirurgiske stuer (ikke full drift på den 3. opr.stua hele uken) og 1,5 stue på Røros. Ved en slik direkte opptelling av operasjonsstuer ser det ut til at vi vil få en reduksjon i operasjonskapasitet tilsvarende 0,5 opr.stue. Det forventes imidlertid at vi kan oppnå effektiviseringsgevinst når all ortopedisk operasjonsaktivitet samles på ett gulv i I dette regnestykket er FOR-stuen i Bevegelsessenteret tatt med. Denne operasjonsstuen vil bli utrustet med standard utstyr og innredning som de øvrige stuene i senteret og vil derfor være klar til å tas i bruk ved innflytting i september På det nåværende tidspunkt er det usikkert hvilke føringer DMF legger for bruk av denne operasjonsenheten, men det er gitt signaler om at INM og ortopedisk avdeling vil få relativt frie hender når det gjelder disponering og bruk. Dog er den underliggende intensjonen at operasjonsenheten fortrinnsvis skal brukes til forskning, utvikling og utprøving av operasjonsmetoder og i forbindelse med kirurgidelen av kliniske studier. Vi mener at utvikling av et konsept for fast track surgery og forløps-optimalisering vil falle innenfor kriteriene for hva som er relatert til ortopediskkirurgisk forskning og bruksområdet til FOR-stuen. BEMANNING AV FAST TRACK ENHET FOR PROTESEKIRURGI For å drive en slik behandlingsenhet estimeres følgende bemanningsbehov: 9 sykepleiere samt 1 fysioterapeut for drift av sengetunet Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 10

11 4 kirurger (2 overleger, 2 ass.leger) for drift av 2 operasjonsstuer hver mandag (ca 2x33% stilling) 1 anestesilege for drift av 2 opr stuer hver mandag (ca 1x33% stilling) 1,5 operasjonssykepl. i 100% stilling 1,5 anestesisykepl. i 100% stilling KONKLUSJON Dette prosjektet må ansees å være solid fundamentert både faglig og økonomisk. Samtidig vil denne kirurgien bli værende innenfor St. Olav-systemet. Vi kan derfor få en etterlengtet organisert opplæring av leger så vel som sykepleiere innen fagfeltet protesekirurgi. Ved nedlegging av ortopedisk virksomhet på Røros i 2010 må 320 proteseinngrep (hofte og kne) til St.Olav/Øya og OSS. I St. Olav systemet opereres i dag 820 hofte- og kneproteser. Behovet for kneprotesekirurgi vil øke de neste årene og etter 2010 må protesekirurgien ved St.Olav (Øya/OSS) dimensjoneres for å kunne behandle ca. 950 pasienter. Det vil være tilstrekkelig sengekapasitet og operasjonsstue-kapasitet ved St.Olav/Øya til å ta hånd om økning i operasjonsvolum innen protesekirurgi. Dette forutsetter at det ikke legges uforutsette restriksjoner på bruk av operasjonnstue 8 (FOR-stuen) i Bevegelsessenteret. Ortopedisk avdeling mener at faglige, utdanningsmessige og økonomiske hensyn sterkt taler for at den ortopediske virksomheten bør flyttes til St.Olav/Øya og OSS. Flytting av den ortopediske virksomheten fra Røros til St.Olav innebærer store utfordringer mhp. omstilling og effektivisering av protesekirurgien. Dette arbeidet er avdelingen allerede i gang med, men vi mener det for at er stort rom for driftforbedringer ved å iverksette tiltak i tråd med prinsipper for fast-track surgery. Økonomiske beregninger viser at økte driftskostnader kan fullfinansieres innfor rammen av DRG-inntekter fra den utvidede virksomheten innen protesekirurgi. Den dagkirurgiske virksomheten på Røros omfatter inngrep pr. år og er ikke vurdert i denne rapporten. Vi mener imidlertid at det vil være gode muligheter logistikkforbedringer innenfor St.Olav systemet for å kunne behandle flertallet i denne pasientgruppen ved vårt sykehus. Dessuten har denne pasientgruppen ortopediske lidelser som egner seg for behandling innenfor privat ortopedisk virksomhet. Protesekirurgi St.Olav etter 2010 endelig versjon 11

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Disposisjon Bakgrunn Mål for prosjektet Pasientforløp Utfordringer Erfaringer Veien videre

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Effektivisere pasientforløp på en systematisk måte Valborg Sund, St Olavs Hospital Bakgrunn for fokus på bedre pasientlogistikk Store underskudd i sykehuset Krav

Detaljer

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Direktøren Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Saksbehandler: Randi Marie Larsen Øystein Reksen Johansen Saksnr.: 2012/1365 Dato: 12.03.2015

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St.

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Olavs Hospital Fokus på det friske Suksessfaktor I (pre.pol.) Skolering av

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Heimhenting av gjestepasienter ortopedi

Heimhenting av gjestepasienter ortopedi Heimhenting av gjestepasienter ortopedi Utkast Mo i Rana, september 2017 Områdesjef Michael Strehle Enhetsdirektør Beate Aspdal 1 1. Bakgrunn Hjemhenting av gjestepasienter har vært fokusert og prioritert

Detaljer

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim!

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Fast track seminar 15. 16. september 2011 140 deltakere fra 20 norske sykehus! AHUS Arendal Diakonhjemmet Hammerfest Haugesund Kongsberg Kristiansand

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14 Utviklingsprosjekt Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram kull 14 Randi Marie Larsen Bodø mars 2013 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla.

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Bakgrunn Inntil 01.01.10 har de aller fleste hofte -og kneprotese pasienter hatt tilbud

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Kari Marte Hegdal Søbstad helsehus, Trondheim Kommune Marit Olstad Røe Observasjonsenheten. St. Olavs Pasientforløp Akutt mottak Obs.

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Smerte og katastrofetenkning ved kneprotesekirurgi

Smerte og katastrofetenkning ved kneprotesekirurgi Smerte og katastrofetenkning ved kneprotesekirurgi Lise Husby Høvik Fagutviklingssykepleier, MSc Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital 11.Februar 2015 1 Hypotese Kneproteseopererte med høy grad av preoperativ

Detaljer

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen JOINT CARE Joint Care har sin opprinnelse i USA som nytt behandlingskonsept. Det har senere spredd seg til Europa med utgangspunkt

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Etterlevelse av kvalitetsindikatoren strykninger av planlagte operasjoner

Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Etterlevelse av kvalitetsindikatoren strykninger av planlagte operasjoner Internrevisjonsrapport St. Olavs Hospital HF Etterlevelse av kvalitetsindikatoren strykninger av planlagte operasjoner Stjørdal, 10. juni 2009 INTERNREVISJONEN Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon...

Detaljer

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Samhandlingskonferanse om hofteopererte 12. mars 2012 Klinikksjef Daniel Bastian Kirurgisk og ortopedisk klinikk Bakgrunn Kirurgi er forbundet med Smerter Stress-induserte

Detaljer

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Lise Husby Høvik Anestesisykepleier, MSc Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital HF Fast-track seminar 11.sept. 2014 1 Hypotese Kneproteseopererte med

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Konferanse om Helhetlige pasientforløp NSH 2011 Tema for foredraget Pasientlogistikk arbeid ved St Olavs Hospital

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON. For anskaffelse av kirurgiske tjenester urologifra private spesialister

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON. For anskaffelse av kirurgiske tjenester urologifra private spesialister VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON For anskaffelse av kirurgiske tjenester urologifra private spesialister Saksnummer 201400158 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 Avgrensing av målgruppe... 3 1.2 Faglige

Detaljer

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Otto Schnell Husby, Dr. med., Seksjonsoverlege Proteseseksjonen, St.Olavs Hospital 1 Fast-track bygger på Lean Principles

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Velkommen Styret i St. Olavs Hospital HF 18. desember 2009 Ida Lise Salberg Orkdal sjukehus 100 år 19. desember 2009 Nøkkeltall Ca. 420 årsverk (ca. 530 ansatte) 117

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Presentasjon av vår database Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Skal snakke om... Bakgrunn Prosjektet Organisering Datainnsamling Rapportering

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten

Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten. Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten Røykeslutt i spesialisthelsetjenesten Astrid Nylenna seniorrådgiver/lege, avd Forebygging i helsetjenesten En positiv trend NCD- ikke smittsomme sykdommer Norge har forpliktet seg på WHOs målsetting om

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Endringsoppgave: Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS. Nasjonalt topplederprogram. Bjørn Aage Feet

Endringsoppgave: Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS. Nasjonalt topplederprogram. Bjørn Aage Feet Endringsoppgave: Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS Nasjonalt topplederprogram Bjørn Aage Feet Oslo, 2. april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Oslo universitetssykehus

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram

Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram Elisabeth Strugstad Levanger 24.03.13.

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune Forsterket rehabilitering Aker FRA Helseetaten, Oslo kommune Organisert under Helseetaten fra 1.januar 2017 Bydelsomfattende Kapasitet: 23 senger Kompetanse: lege spesialsykepleiere sykepleiere hjelpepleiere

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029 SAKSFREMLEGG Sak 17/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Utredning og kostnadsberegning av klinisk virksomhet ved Røros sykehus etter innflytting i Bevegelsessentret Utvalg:

Detaljer

Oppdatering «Prosjekt Operasjonspasienten» Styremøte

Oppdatering «Prosjekt Operasjonspasienten» Styremøte Oppdatering «Prosjekt Operasjonspasienten» Styremøte 17.12.15 Oppsummering Prosjekt operasjonspasientens steg for steg: April mai 15 SSA: Kartlegging av ansattes opplevde arbeidshverdag i kirurgisk klinikk:

Detaljer

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av legetjenesten ved ortopedisk avdeling et beslutningsgrunnlag. Steinar Havik, kull 17

Utviklingsprosjekt: Organisering av legetjenesten ved ortopedisk avdeling et beslutningsgrunnlag. Steinar Havik, kull 17 Utviklingsprosjekt: Organisering av legetjenesten ved ortopedisk avdeling et beslutningsgrunnlag. Steinar Havik, kull 17 Trondheim høst 2014 I BAKGRUNN OG ORGANISATORISK FORANKRING FOR PROSJEKTET Ortopedisk

Detaljer

revidert funksjonsfordeling

revidert funksjonsfordeling Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 81 Dato: 11.11.2011 Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord revidert funksjonsfordeling Formål/sammendrag I denne styresaken

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma Styremøte 02.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010 har 135 svart: 69 av 85

Detaljer

«Prosjekt Hoftepost»

«Prosjekt Hoftepost» «Prosjekt Hoftepost» Inspirasjon og Idé- grunnlaget Trine Sjøberg og Katja Lund. Bakgrunn for og intensjonen med.. Veien frem mot åpningen av hofteposten. Mottak av pasienter ved hofteposten Bakgrunn for

Detaljer

Samordning og funksjonsfordeling i Østfold i et internasjonalt perspektiv. Ulf Ljungblad Adm. dir og dr. med.

Samordning og funksjonsfordeling i Østfold i et internasjonalt perspektiv. Ulf Ljungblad Adm. dir og dr. med. Samordning og funksjonsfordeling i Østfold i et internasjonalt perspektiv. Ulf Ljungblad Adm. dir og dr. med. Internasjonale trender - struktur Sammenslåing av flere sykehus i sykehusgrupper (mergers)

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 18/15 Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Årsrapport Nevrokirurgisk avdeling 2007

Årsrapport Nevrokirurgisk avdeling 2007 Årsrapport Nevrokirurgisk avdeling 2007 1 Nevrokirurgisk avdeling Ullevål universitetssykehus Nevrokirurgisk avdeling behandler pasienter med sykdommer, skader og medfødte misdannelser i centralnervesystemet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Djevelen sitter i detaljene. Fast track forløp for protesekirurgi ved St. Olavs Hospital Trondheim

Djevelen sitter i detaljene. Fast track forløp for protesekirurgi ved St. Olavs Hospital Trondheim Djevelen sitter i detaljene Fast track forløp for protesekirurgi ved St. Olavs Hospital Trondheim Fast track preoperativt Fra henvisning til operasjonsdag Avdelingsleder inntakskontor og poliklinikk Liv

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene i Værnesregionen Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Gjeldende fra 01.07.2012 Innhold 1. Parter 3 2. Bakgrunn 3 3. Avtalens formål 3 4. Øyeblikkelig

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Effektivisering av dagkirurgisk operasjonsaktivitet ved Førde Sentralsykehus

Utviklingsprosjekt: Effektivisering av dagkirurgisk operasjonsaktivitet ved Førde Sentralsykehus Utviklingsprosjekt: Effektivisering av dagkirurgisk operasjonsaktivitet ved Førde Sentralsykehus Nasjonalt topplederprogram Robert Brennersted Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Operasjonsavdelingen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. kirurgiske tjenester

KRAVSPESIFIKASJON. kirurgiske tjenester Vedlegg 3 KRAVSPESIFIKASJON for kirurgiske tjenester Saksnr: 13/00360 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1. INFORMASJON... 2 2.0 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 3.0 BESKRIVELSE AV KRAVENE I KRAVSPESIFIKASJONEN...

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Joint Action Trygg Kirurgi ved HDS

Joint Action Trygg Kirurgi ved HDS Trygg Kirurgi ved HDS 16/4-2014 Rastum/Walle 1:Mål for prosjektet fortell om hvilket/hvilke mål dere har jobbet med i EU-prosjektet for trygg kirurgi Innsatsfaktorer Sjekklisten Temp. kontroll Hårklipp

Detaljer