UTTALELSE NR 04/2006 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTTALELSE NR 04/2006 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ,"

Transkript

1 UTTALELSE NR 04/2006 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ, om endringen av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, om fortsatt luftdyktighet hos luftfartøyer og flytekniske produkter, deler og utstyr, samt om godkjenning av organisasjoner og personell som omfattes av disse oppgavene. Offisielt anerkjent standard

2 I. Generelt 1. Formålet med denne uttalelsen er å danne seg et bilde av paragrafene M.A.301(2) og 147.A.105(f), som er blitt endret i kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/ Bakgrunnen for dette lovgivningsmessige tiltaket er å klarlegge betydningen av uttrykket offisielt anerkjent standard. 2. Det europeiske flysikkerhetsbyrået (heretter kalt Byrået) er direkte involvert i regelutformingen. Det bistår kommisjonen i dens utøvende myndighet ved å ferdigstille utkast til regelverk og endringer som følge av disse, for å kunne gjennomføre forordning (EF) nr. 1592/2002 (heretter kalt Grunnforordningen 2 ), som er innført som "Uttalelser" (Artikkel 14.1). Den vedtar også hvilke akseptable metoder for etterlevelse og veiledningsmateriell som skal brukes i sertifiseringsprosessen. (Artikkel 14.2). 3. Teksten i denne uttalelsen er blitt utarbeidet av Byrået. Den er forelagt samtlige interesserte parter for drøfting i samsvar med Artikkel 43 i Grunnforordningene samt Artikkel 5 (3) og 6 i EASA s lovgivningsprosedyre Dette lovgivningstiltaket ble innlemmet i Byråets lovgivningsprogram for Det iverksetter regelutformingsverv MDM Uttalelsen er blitt vedtatt, i henhold til fremgangsmåten spesifisert i EASA s lovgivningsprosedyre, i samsvar med bestemmelsene i Artikkel 14 om forordning (EF) nr. 1592/2002. II. Uttalelsens innhold 6. Som svar på det rådgivende dokumentet om vedtak om kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 samt AMC/GM-materiell, bad så vel nasjonale myndigheter som bransjen om en klargjøring av uttrykket offisielt anerkjent standard, som omfattes av paragrafene M.A.301(2), M.A.402(b), M.A.606(f), M.A.608(b), 145.A.30(f), 145.A.40(b) samt 147.A.105(f) i nevnte forordning. 7. Enkelte oppfattet uttrykket offisielt som tvetydig, mens andre påpekte at det ikke var tydelig hvilken myndighet eller organ som skulle erklære standarden som offisiell. Flere løsninger ble foreslått, for det første for å klarlegge denne betegnelsen ved hjelp av AMC/GMl-materiell, for det andre for å erstatte offisielt anerkjent standard med ordlyden en standard anerkjent av behørig myndighet, samt endelig å tilføye eller nasjonale forordninger etter offisielt anerkjent 1 OJ L 315, , s Europarparlamentets og Europarådets forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15 juli 2002 om felles regler innen området sivil luftfart samt opprettelsen av et europeisk flysikkerhetsbyrå. (OJ L 240, , s.1) Forordningen ble sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 1701/2003 av 24 september 2003 (OJ L 243, , s. 5). 3 Styrets vedtak om hvilken fremgangsmåte Byrået skal anvende ved utstedelse av uttalelser, sertifiseringsspesifikasjoner og veiledningsmateriell ( Lovgivningsprosedyre ), EASA MB/7/03, side 2 av 5

3 standard. Som et svar på alle disse kommentarene, innså Byrået at dette begrepet måtte videreutvikles gjennom et vedtak om å innføre AMC/GM-materiell for å kunne rydde all tvil på dette området av veien. 8. I løpet av det første året da kommisjonsforordning (EF) 2042/2003 ble gjennomført, så teksten dessuten ut til å inneholde noen feilaktigheter og selvmotsigelser i to paragrafer som var inkludert i vedleggene, som henviste til betegnelsen offisielt anerkjent standard. Også denne uttalelsen inneholder forslag som viser til disse spørsmålene. Nødvendigheten av å korrigere feilaktigheter og selvmotsigelser som ble påtruffet i paragraf M.A.301(2) og 147.A.105(f) i kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, tvinger Byrået til å utferdige en uttalelse i tillegg til administrerende direktørs vedtak, som var den opprinnelige ytringen som ble innført av TOR MDM Etter en grundig analyse av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, har man fått kjennskap til at betegnelsen offisielt anerkjent standard blir brukt flere ganger, men ved fire tydelig definerte utfall: a) M.A.301 (2) Fortsatte oppdrag innen luftdyktighet Luftfartøyets fortsatte luftdyktighet og anvendelighet, når det gjelder så vel driftsmessig utstyr som nødutstyr, skal sikres ved ( ) at enhver defekt eller skade som innvirker på driftssikkerheten skal korrigeres i henhold til en offisielt anerkjent standard. b) M.A.402 (b), M.A. 608(b) og 145.A.40 (b) Verktøy og utstyr skal kontrolleres og justeres i henhold til en offisielt anerkjent standard. c) M.A.606 (f) og 145.A.30 (f) Personell som utfører spesialoppdrag ( ) skal være kvalifisert i samsvar med en offisielt anerkjent standard. d) 147. A.105 (f) Erfaringen og kvalifikasjonene til instruktører, kontrollører og praktiske rådgivere, skal innføres som en offisielt anerkjent standard. 10. Paragraf 21.A.303 i underparagraf K deler og utstyr i kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 4, konstaterte at Fremvisningen av overensstemmende deler og utstyr som skal installeres i et typesertifisert produkt, skal gjøres i samsvar med offisielt anerkjente standarder. Veiledningsmateriell ble utviklet for å forklare betydningen av betegnelsen offisielle anerkjente standarder i GM nr. 2 til 21.A.303 (c) i Vedtak nr. 2003/1/RM 5 med offisielt anerkjent standard menes de standarder som er blitt opprettet eller offentliggjort av et offisielt organ, uansett om dette har status som juridisk rettssubjekt eller ikke, som er allment anerkjent av lufttransportsektoren for å innstifte god praksis. 11. Byrået oppfatter innholdet i GM nr. 2 til 21.A.303 (c) som delvis anvendelig på paragraf M.A. 402(b), M.A. 608(b), 145.A.40 (b), M.A. 606(f) og 145.A.30 (f), siden det dreier seg om samme tekniske sammenheng i en teknisk standard som bransjen allerede er innforstått med. AMC-materiellet som er tilknyttet 4 OJ L 243, , s Administrerende direktørs vedtak til Byrået av 17 oktober 2003 om akseptable metoder for etterlevelse og veiledningsmateriell til Del- 21 (AMC&GM til Del-21). side 3 av 5

4 ovennevnte paragrafer er derfor i denne betydningen blitt utviklet i overensstemmelse med dette. 12. I tilfellet M.A.301 (2), bør henvisningen til offisielt anerkjente standarder erstattes med i samsvar med opplysninger som er spesifisert i M.A.304 og/eller M.A.401, da det var lovgiverens hensikt at dette skulle være ensbetydende med godkjente opplysninger i samsvar med anvendelig regelverk. 13. Til sist ser henvisningen til offisielt anerkjent standard i paragraf 147.A.105 (f) ut til å være en redigeringsfeil, det står Erfaringen og kvalifikasjonene til instruktører, kontrollører og praktiske rådgivere, skal innføres som en offisielt anerkjent standard. Lovgiverens hensikt da kommisjonsforordning 2042/2003 ble vedtatt, var at erfaringen og kvalifikasjonene til instruktører, kontrollører og praktiske rådgivere skulle innføres av behørig myndighet. Dermed bør setningen innføres som en offisiell standard erstattes med innføres i samsvar med de kriterier som er blitt offentliggjort av behørig myndighet. III. Høring 14. For at høringen skulle bli så omfattende som mulig, ble en kunngjøring om forslag til endring Notice of Proposed Amendment NPA 01/2006 lagt ut på Byråets nettside (www.easa.europa.eu ) 12 januar Byrået offentliggjorde dessuten denne kunngjøringen sammen med det europeiske flysikkerhetsbyråets utkast. 15. Ved forfallsdato hadde Byrået mottatt 12 uttalelser fra nasjonale myndigheter, yrkesorganisasjoner og privatpersoner. 16. Samtlige innkomne uttalelser er blitt bekreftet mottatt og innarbeidet i et felles dokument Comment Response Document (CRD), som blir offentliggjort sammen med denne uttalelsen på Byråets nettside. CRD-dokumentet inneholder en liste over samtlige personer og organisasjoner som har bidratt med ytringer samt Byråets svar. 17. De fleste uttalelsene støttet regelutformingen og ønsket skriftlige endringer (oppsett, ny nummerering, o.s.v.), og er blitt tatt opp til vurdering. 18. I samsvar med artikkel 8 i EASA s standard lovgivningsprosedyre, ble CRDdokumentet lagt ut på Byråets nettsted (www.easa.europa.eu ) 5 juli Byrået hadde ikke mottatt ytterligere kommentarer ved forfallsdato (5 september 2006). IV. Vurdering av effekt på regelverket 20. Formålet med uttalelsen side 4 av 5

5 Hensikten med NPA 1/2006 var å klarlegge betydningen av offsielt anerkjent standard ved hjelp av AMC-materiell tilknyttet Del-M og Del-145 samt å begrense kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 for å korrigere feilaktigheter og selvmotsigelser i paragraf M.A.301(2) og 147.A.105(f). 21. Alternativer Gjøre ingenting: Unnlate klargjøring av uttrykket offisielt anerkjent standard slik interessenter har anmodet om. Feilaktigheter og selvmotsigelser i kommisjonsforordning (EF) Nr 2042/2003 blir dermed stående. Nåværende alternativ: Det klargjør betydningen av betegnelsen offisielt anerkjent standard og korrigerer feilaktigheter og selvmotsigelser i kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/ Sektorer som påvirkes: Personer eller organisasjoner som vedlikeholder et luftfartøy, samt veiledere, kontrollører og praktiske rådgivere, så vel som utdanningsorganisasjoner. 23. Innvirkning Sikkerhet: Uttalelsen klargjør situasjonen. Uvissheten og misforståelsene blir færre, noe som er gunstig for sikkerheten. Økonomisk: I det første eksempelet, hvor interessentene vil fortsette som før, blir den økonomiske innvirkningen ingen overhodet. De økonomiske konsekvensene av det andre alternativet, som gjengir eksisterende offisiell praksis, er liten. Miljø: Ingen forventet innvirkning Sosialt: Ingen forventet innvirkning Andre luftfartskrav utenfor EASAs område: Ingen forventet innvirkning Tilsvarende utenlandske krav om regelverk: Ingen. 24. Konklusjon av Vurdering av effekt på regelverket Med utgangspunkt i denne vurderingen av effekten på regelverket, anser Byrået at videreutviklingen av forslagene er berettiget. Køln, 13 desember 2006 P.GOUDOU Administrerende direktør side 5 av 5

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 03/2009 Description: Language: [NO]-Opinion 03/2009 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 03/2009 Related NPA(s): NPA 2008-06 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 01/2010 Description: Language: [NO]-Opinion 01/2010 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 01/2010 Related NPA(s): NPA 16-2006 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0290.grk OJ L 100/12, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 3. sep. 2012 FORKLARENDE NOTAT. av 3. SEPTEMBER 2012

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 3. sep. 2012 FORKLARENDE NOTAT. av 3. SEPTEMBER 2012 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 3. sep. 2012 FORKLARENDE NOTAT UTTALELSE NR. 03/2012 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 3. SEPTEMBER 2012 for en kommisjonsforordning som endrer iverksettingsreglene

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 1 april 1998 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 1 april 1998 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 1 april 1998 * (Konkurranse Distribusjonssystem for motorkjøretøyer Forenlighet med EØSavtalen artikkel 53 nr 1 Opptak i systemet Ugyldighet) I sak E-3/97 ANMODNING til

Detaljer

NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13

NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13 NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 254/2009 of 25 March 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 23 18. årgang 21.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE OM UTVIDELSEN AV OMFANGET AV EASAS GRUNNFORORDNING TIL Å GJELDE REGULERING AV SIKKERHET OG INTEROPERABILITET FOR FLYPLASSER

KONSEKVENSANALYSE OM UTVIDELSEN AV OMFANGET AV EASAS GRUNNFORORDNING TIL Å GJELDE REGULERING AV SIKKERHET OG INTEROPERABILITET FOR FLYPLASSER Vedlegg 2 til EASA-uttalelse 3/2007 KONSEKVENSANALYSE OM UTVIDELSEN AV OMFANGET AV EASAS GRUNNFORORDNING TIL Å GJELDE REGULERING AV SIKKERHET OG INTEROPERABILITET FOR FLYPLASSER INNHOLDSFORTEGNELSE AKRONYMER...

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 19. årgang 22.3.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 15 18. årgang 24.3.2011 2011/EØS/15/01 2011/EØS/15/02

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0965.ame OJ L 296/12, p. 1-148 COMMISSION REGULATION (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer