MENIGHETSBLAD HØSTEN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLAD HØSTEN 2016"

Transkript

1 MENIGHETSBLAD HØSTEN 2016 Foto: Kalle Punsvik 1

2 Foto: Foto: Kalle Karl Punsvik Inge Punsvik Pastor Ingrid Lindberg Foto: Daniel Lindberg Vi er en fargerik menighet bestående av småbarnsfamilier, innvandrere fra mange nasjonaliteter, unge voksne og en liten gruppe eldre. Hver søndag er vi samlet om lag 70 mennesker med stort og smått, både aktive medlemmer, kirkefremmede og besøkende fra andre kirker. Vi er forskjellige mennesker med en felles erfaring av en god Gud som gir livet mening. Narvik Misjonskirke finner du i gate 2 (Dronningens gate 55) Pastor Ingrid Lindberg tlf Vår visjon, som vi jobber for, er «å være et levende og inkluderende fellesskap der vi tilber Jesus og vokser i kjennskap til Han. Der vi med glede tjener Gud, hverandre og Narvik i kjærlighet, og gjør hans nåde kjent blant mennesker». Vi arbeider for å være en inkluderende, livsglad og tidsaktuell menighet med troen på Jesus i sentrum. Vi tror at de tidløse prinsippene fra Bibelen om tilgivelse, nestekjærlighet og glede fortsatt er den beste oppskriften på et godt liv på jorda med en himmel i vente. Vi vil på det varmeste invitere deg til å komme innom Misjonskirka denne høsten! I dette heftet finner du informasjon om gudstjenester og andre arrangementer. Hjertelig velkommen! 2

3 Gudstjeneste Hva er en misjonskirke? Narvik Misjonskirke er med i Misjonskirken Norge, som er et fellesskap av selvstendige menigheter. Det er rundt 100 misjonskirker fordelt over hele landet med tyngdepunktet i Sør- Norge. Det er omlag 9000 medlemmer i våre menigheter. De tre første søndagene i måneden kl er det gudstjeneste i Misjonskirka. Da møtes mennesker i alle generasjoner og livssituasjoner for å gi Gud ære og for å få en bra start på den neste uka. Gudstjenesten varer ca 1 time og et kvarter og faste innslag er sang og musikk, bønn og tale. Barnekirke Parallelt med gudstjenesten er det egen barnekirke med kreativ Bibelformidling, sang, lek, hobbyaktivitet og pølser med brød: For barn fra 4-8 år er det Søndagssprell (under 4 år i følge med voksen) For barn fra 9-13 år er det Betweens. Kirkekaffe Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i underetasjen med nye og gamle venner! 3

4 Høstens gudstjenester August Søndag 21. aug. kl : Ingrid Lindberg taler over temaet «Jeg tror på Gud som Far». Husbandet spiller, Søndagssprell, kirkekaffe. Søndag 28. aug.: Ikke gudstjeneste, men friluftsdag i Punsvika, utenfor Ballangen kl September Søndag 4. sept. kl 11.00: Hanna Persson taler over temaet «Jeg tror på Gud den allmektige». Husbandet spiller, nattverd, felles hobbysøndag for Søndagssprell og Betweens. Kirkekaffe. Søndag 11. sept. kl 11.00: Per Persson taler over temaet: «Jeg tror på Gud som skaper». Husbandet spiller, Søndagssprell og Betweens. Kirkekaffe. Søndag 18. sept. kl : Felles gudstjeneste med Frelsesarmeen i Misjonskirka. Solveig Tufte Johansen taler over temaet: «Oppdriftskraft». Husbandet spiller. Søndagssprell og Betweens. Kirkekaffe. Søndag 25. sept.: Ikke gudstjeneste, men «Internasjonal middag» kl i kirka. Mer info kommer på Facebook. Oktober Søndag 2. okt. kl 11.00: Ingrid Lindberg taler over temaet «Jeg tror på Jesus Kristus». Husbandet spiller, nattverd, felles hobbysøndag for Søndagssprell og Betweens. Kirkekaffe med markering av Misjonskirka 50 år. Søndag 9. okt. kl : Håkon Fagervik taler over temaet: «Jeg tror at Jesus stod opp fra de døde». Søndagssprell og Betweens. Kirkekaffe. Søndag 16. okt. kl : Hanna Persson taler over temaet «Jeg tror på Den Hellige Ånd». Søndagssprell og Betweens. Kirkekaffe. Søndag 23. okt.: Ikke gudstjeneste Søndag 30. okt.: Ikke gudstjeneste, men «Familie søndag» med hobbyaktivitet kl Info kommer på Facebook. November Søndag 6. nov. kl : Daniel Lindberg taler over temaet «Jeg tror på et liv etter døden». Husbandet spiller. Nattverd. Søndagssprell og Betweens har felles hobbysøndag. Kirkekaffe. Søndag 13. nov. kl : Grete Jarlesdatter Vangstad taler over temaet «Jeg tror på en hellig, allmenn kirke». Husbandet spiller. Søndagssprell og Betweens. Kirkekaffe. Søndag 20. nov. kl : Ingrid Lindberg taler. Husbandet spiller. Søndagssprell og Betweens. Kirkekaffe. Søndag 29. nov.: Ikke gudstjeneste, men juleverksted for alle aldre i Misjonskirka kl Info kommer på Facebook. Eget program for advent og jul kommer, følg med på Narvik Misjonskirke på Facebook og nettsiden Foto: Kalle Punsvik 4

5 䨀攀最 䨀攀最 琀爀漀爀묀 瀀攀渀栀攀琀 昀漀爀 渀搀攀氀椀最栀攀琀 漀最 甀氀椀欀攀 昀漀爀洀攀爀 愀瘀 猀瀀椀爀椀琀甀愀氀椀琀攀琀 䐀攀琀 攀爀 洀礀攀 栀樀攀洀洀攀猀渀攀欀爀攀琀 琀爀漀 漀最 洀愀渀最攀 瀀爀椀瘀愀琀瀀爀愀欀琀椀猀攀爀攀渀搀攀 琀爀漀攀渀搀攀 䠀瘀愀 猀欀椀氀氀攀爀 欀爀椀猀琀攀渀 琀爀漀 昀爀愀 愀渀搀爀攀 爀攀氀椀最椀漀渀攀爀㼀 䐀攀渀渀攀 栀 猀琀攀渀 渀猀欀攀爀 瘀椀 椀 䴀椀猀樀漀渀猀欀椀爀欀愀 琀愀 搀攀最 洀攀搀 椀渀渀 椀 欀樀攀爀渀攀渀 愀瘀 栀瘀愀 搀攀渀 欀爀椀猀琀渀攀 琀爀漀攀渀 攀爀 洀攀搀 琀爀漀猀戀攀欀樀攀渀渀攀氀猀攀渀 猀漀洀 甀琀最愀渀最猀瀀甀渀欀琀 漀最 猀渀愀欀欀攀 爀甀渀搀琀 搀攀 猀琀漀爀攀 猀瀀 爀猀洀 氀攀渀攀 椀 氀椀瘀攀琀㨀 䠀瘀愀 戀攀琀礀爀 搀攀琀 琀爀漀 瀀 䜀甀搀㼀 匀漀洀 䘀愀爀㼀 匀漀洀 匀欀愀瀀攀爀㼀 䨀攀猀甀猀 猀漀洀 䜀甀搀猀 猀 渀渀㼀 䘀椀渀猀 搀攀琀 攀琀 氀椀瘀 攀琀琀攀爀 搀 搀攀渀㼀 䠀瘀攀洀 猀琀漀氀攀爀 搀甀 瀀 㼀 䠀瘀愀 戀礀最最攀爀 搀甀 氀椀瘀攀琀 搀椀琀琀 瀀 㼀 䐀攀琀琀攀 漀最 洀礀攀 洀攀爀 瘀椀氀 瘀椀 猀渀愀欀欀攀 漀洀 瀀 栀 猀琀攀渀猀 最甀搀猀琀樀攀渀攀猀琀攀爀 洀攀搀 漀瀀瀀猀琀愀爀琀 猀 渀搀愀最 愀甀最 最甀搀 嘀攀氀欀漀洀洀攀渀 Friluftsdag i Punsvika 吀愀氀攀爀攀㨀 䠀 欀漀渀 䘀愀最攀爀瘀椀欀Ⰰ 䤀渀最爀椀搀 䰀椀渀搀戀攀爀最Ⰰ 䠀愀渀渀愀 倀攀爀猀猀漀渀Ⰰ 倀攀爀 倀攀爀猀猀漀渀Ⰰ 䜀爀攀琀攀 嘀愀渀最猀琀愀搀 漀最 䐀愀渀椀攀氀 䰀椀渀搀戀攀爀最 Foto: Kalle Punsvik 琀爀漀爀 嘀椀 氀攀瘀攀爀 椀 攀渀 椀渀搀椀瘀椀搀甀愀氀椀猀琀椀猀欀 琀椀搀 栀瘀漀爀 搀攀琀 攀爀 猀琀漀爀 䘀漀爀 洀攀爀 椀渀昀漀㨀 眀眀眀 渀愀爀瘀椀欀洀椀猀樀漀渀猀欀椀爀欀攀 渀漀 Høstens taleserie: «Jeg tror» 嘀 椀 氀攀瘀攀爀 椀 攀渀 椀渀搀椀瘀椀搀甀愀氀椀猀琀椀猀欀 琀椀搀 栀瘀漀爀 搀攀琀 攀爀 猀琀漀爀 Vi lever i 昀漀爀 en 渀搀攀氀椀最栀攀琀 individualistisk tid昀漀爀洀攀爀 hvor det 瀀攀渀栀攀琀 漀最 甀氀椀欀攀 愀瘀 er stor åpenhet 䐀攀琀 for åndelighet og ulike former 猀瀀椀爀椀琀甀愀氀椀琀攀琀 攀爀 洀礀攀 栀樀攀洀洀攀猀渀攀欀爀攀琀 琀爀漀 av spiritualitet. Det er mye hjemmesnekret tro 漀最 洀愀渀最攀 瀀爀椀瘀愀琀瀀爀愀欀琀椀猀攀爀攀渀搀攀 琀爀漀攀渀搀攀 䠀瘀愀 og mange privatpraktiserende troende. Hva 猀欀椀氀氀攀爀 欀爀椀猀琀攀渀 琀爀漀 昀爀愀 愀渀搀爀攀 爀攀氀椀最椀漀渀攀爀㼀 䐀攀渀渀攀 skiller andre religioner? 栀 猀琀攀渀kristen 渀猀欀攀爀tro 瘀椀 椀 fra 䴀椀猀樀漀渀猀欀椀爀欀愀 琀愀 搀攀最 Denne 洀攀搀 høsten ønsker vi i Misjonskirka å ta deg med 椀渀渀 椀 欀樀攀爀渀攀渀 愀瘀 栀瘀愀 搀攀渀 欀爀椀猀琀渀攀 琀爀漀攀渀 攀爀 洀攀搀 inn i kjernen av hva den kristne troen er 琀爀漀猀戀攀欀樀攀渀渀攀氀猀攀渀 猀漀洀 甀琀最愀渀最猀瀀甀渀欀琀 漀最 猀渀愀欀欀攀 med trosbekjennelsen som utgangspunkt og 爀甀渀搀琀 搀攀 猀琀漀爀攀 猀瀀 爀猀洀 氀攀渀攀 椀 氀椀瘀攀琀㨀 䠀瘀愀 戀攀琀礀爀 snakke rundt de store spørsmålene i livet: Hva 搀攀琀 琀爀漀 瀀 䜀甀搀㼀 匀漀洀 䘀愀爀㼀 匀漀洀 匀欀愀瀀攀爀㼀 䨀攀猀甀猀 betyr det å tro på Gud? Som far? Som skaper? 猀漀洀 䜀甀搀猀 猀 渀渀㼀 䘀椀渀猀 搀攀琀 攀琀 氀椀瘀 攀琀琀攀爀 搀 搀攀渀㼀 Jesus som Guds sønn? Fins det et liv etter 䠀瘀攀洀 猀琀漀氀攀爀 搀甀 瀀 㼀 䠀瘀愀 戀礀最最攀爀 搀甀 氀椀瘀攀琀 搀椀琀琀 瀀 㼀 døden? Dette og mye mer vil vi snakke om på 䐀攀琀琀攀 漀最 洀礀攀 洀攀爀 瘀椀氀 瘀椀 猀渀愀欀欀攀 漀洀 瀀 栀 猀琀攀渀猀 høstens gudstjenester med oppstart søndag 最甀搀猀琀樀攀渀攀猀琀攀爀 洀攀搀 漀瀀瀀猀琀愀爀琀 猀 渀搀愀最 愀甀最 最甀搀 21. august velkommen! 嘀攀氀欀漀洀洀攀渀 吀愀氀攀爀攀㨀 䠀 欀漀渀 䘀愀最攀爀瘀椀欀Ⰰ 䤀渀最爀椀搀 䰀椀渀搀戀攀爀最Ⰰ 䠀愀渀渀愀 倀攀爀猀猀漀渀Ⰰ 倀攀爀 倀攀爀猀猀漀渀Ⰰ 䜀爀攀琀攀 嘀愀渀最猀琀愀搀 漀最 䐀愀渀椀攀氀 䰀椀渀搀戀攀爀最 䘀漀爀 洀攀爀 椀渀昀漀㨀 眀眀眀 渀愀爀瘀椀欀洀椀猀樀漀渀猀欀椀爀欀攀 渀漀 Søndag 28. august kl arrangerer Misjonskirka friluftsdag i Punsvika utenfor Ballangen. Det blir grilling, lek, volleyball, hopping i høyet og trivelig fellesskap. Alle tar med egen grillmat, griller ordner vi med. Trenger du skyss ta kontakt med Karl Inge Punsvik, tlf Damelunsj i Misjonskirka Lørdag 17. september blir det lunsj for damer i alle aldre i Misjonskirka kl Det blir god mat, fin musikk, Solveig Tufte Johansen trivelige damer og ikke minst foredrag med Solveig Tufte Johansen. Solveig er gift med Asbjørn og mor til to, deriblant komikeren Bård Tufte Johansen. Hun har vært lærer ved sykepleierhøy skolen i Telemark, pastor i Skien Misjonskirke og institusjonsprest ved Borgstadklinikken. Solveig er en ettertraktet taler, godt likt av ung og gammel for sitt direkte språk, relevante og dypsindige betraktninger. På damelunsjen vil hun snakke rundt temaet «Underveis». Arrangører er Misjonskirka, DNK Ankenes og Frelses armeen. Søndag 18. september kl taler Solveig T. Johansen i Misjonskirka. 5

6 Besøk av Håkon Fagervik oktober Foto: Kalle Punsvik Håkon Fagervik er evangelist og bønneleder, og en god venn av Misjonskirka i Narvik. Han er grunnlegger av Nordic Harvest Mission i Levanger. Han har brukt mye av sin tid i Øst-Europa de senere årene og brenner for å bringe evangeliet til folket i øst. Håkon vil holde seminarer i Misjonskirka denne helgen, be for folk med ulike behov og tale i søndagens gudstjeneste. Program vil bli lagt ut på Narvik Misjonskirke på Facebook. Besøk av Grete Jarlesdatter Vangstad 13. november Grete var pastor i Narvik Misjonskirke fra 2000 til 2012, og er nå pastor i Misjonskirka i Bodø. Den 13. november vil hun tale hos oss, og vi håper mange tar turen innom for å høre og hilse på familien Vangstad. Medvandrertjenesten i Narvik Misjonskirke I Misjonskirka har vi et tilbud om «Medvandrertjeneste», som er en form for sjelesorg/samtale-tilbud. Vi lever i en tid der mennesker er utsatt for store krav, forventninger og høyt tempo. Enkeltindivider og familier opplever stort press. Alle har vi i perioder av livet behov for å snakke med noen om vanskelige tanker, vanskelige valg og lignende, både i forhold til Gud og mennesker. Noen ganger trenger vi enkelt sagt bare å få sette ord på livet slik det er, nederlag, knuste drømmer, selvbilde, skam, kort sagt snakke sant om livet. Da kan det være godt å snakke med noen som ikke er nær venn eller familie, men som har taushetsplikt. Medvandrertjenesten bygger på at vanlige mennesker kan være gode medvandrere for hverandre ved å lytte, være tilstede og be sammen. Vi som er medvandrere i Narvik Misjonskirke vil gjerne gå noen skritt sammen med deg og med Jesus. Medvandrerne er mennesker med livserfaring og troserfaring, som er gitt tillit i oppgaven. Taushetsplikt er en selvfølge. Ta gjerne kontakt, enten i forbindelse med gudstjenestene eller per telefon eller mail, så vil vi videreformidle kontakt med en av medvandrerne. Kristina Häger (leder) Tlf Ingrid Lindberg Tlf

7 Smågrupper I Misjonskirka har vi smågrupper som møtes i hjemmene på ukedager. Som regel er det seks til ti personer som treffes annenhver uke. Smågrupper er en fin mulighet til å bli bedre kjent med troen og bli bedre kjent med hverandre. Vil du vite mer, eller bli med, ta kontakt med Ingrid Lindberg. Bønn til Gud Hver mandag kl er det én time bønn i Misjonskirka der vi ber sammen for byen og andre behov. I Bibelen kan vi lese at den som tror på Jesus skal be til Gud for andre mennesker, og den bønnen skal hjelpe den som ønsker hjelp. I Jak 5,15 står det «Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp». Mange av oss i Misjonskirka har fått hjelp gjennom at noen har bedt til Gud for oss. Vi vil gjerne være til hjelp i den livssituasjonen som du befinner deg i akkurat nå, blant annet gjennom å be for deg. Om du vil kan du sende ditt bønneemne til oss om hva du vil at vi skal be til Gud for. Send en sms eller ta kontakt med pastor Ingrid Lindberg på tlf B-tweens Det blir B-tweensklubb i Misjonskirka i gate 2 med lek, konkurranser, biljard, bordtennis, andakt, kiosk og masse moro! Klubben er for alle som går i 6. til 8. klasse, og holder til på «galleriet» i Misjonskirka. Ta med en venn eller tre og kom! Det skal være B-tweens følgende datoer i høst: Fredag 2. september Fredag 30. september Fredag 28. oktober Fredag 30. november Velkommen! 7

8 Kirkelige handlinger Konfirmant 2017? Konfirmasjonstiden er en viktig og flott periode av livet der du lærer mye om deg selv, dine medmennesker og Gud. «Tentro» er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge som er åpent for alle som ønsker kristen konfirmasjon. Det er ikke krav til tro, medlemsskap i menigheten eller at du er døpt. Vi kopler store spørsmål om troen med din hverdag, og har kreativ konfirmasjonsundervisning annenhver uke med konkurranser, filmsnutter, drama, sang og musikk. Det er også tilbud om å dra på leir og andre arrangementer. Ta kontakt med pastor Ingrid Lindberg for mer info. Barnevelsignelse: Vi tilbyr barnevelsignelse for små barn. På denne måten bringer vi barna frem for Gud, for at barna på en særskilt måte skal få motta hans velsignelse. Ved at vi tilbyr barnevelsignelse ligger det også at når barnet selv ønsker å bli døpt, vil menigheten tilby dåp. Dåp: I Misjonskirken Norge som Narvik Misjonskirke er en del av, godkjenner vi all form for kristen dåp. Det betyr at om du er døpt vil den dåpen du har hatt bli anerkjent som din dåp. Er du ikke døpt vil vi i Narvik Misjonskirke tilby dåp for den som tror på Jesus Kristus. Vielse: Det går an å gifte seg i Misjonskirka, og pastoren vår har vigselsrett og kan også vie i andre kirker. Begravelse: Pastoren vår forretter i begravelser og vil være til hjelp og støtte i en vanskelig situasjon som dødsfall er. Ta gjerne kontakt hvis vi kan være til hjelp. Frivillige medarbeidere I Misjonskirka har vi rundt 40 faste medarbeidere som bidrar med forskjellige oppgaver som kirkekaffe, ledere for barn og ungdom, samtaler, sang og musikk osv. Ta kontakt om du ønsker å bli en medarbeider! Givertjeneste Det meste av det vi gjør i Misjonskirka er basert på frivillige gaver. Vi trenger økonomisk støtte for den ukentlige driften av kirka, for på sikt å kunne ansette en person med fokus på barn og ungdom, og vi ønsker å gjøre kirkelokalene funksjonelle og aktuelle for en ny tid. Vil du være med å GI? Du kan gi en engangssum til arbeidet ved å overføre penger til menighetens kontonummer , og merke beløpet med «gave». Du kan også være med å bidra fast hver måned, noe som gjør arbeidet med budsjettet mer forutsigbart. Dersom du ønsker å bli fast giver kan du ta kontakt med Irina Næsje på mail: eller Ingrid Lindberg på Grafisk produksjon: Ofoting.no 8

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 17.august 2014 Elsk hverandre! «Elsk hverandre!» er overskriften for gudstjenestene i Misjonskirka i august og september. Livet handler først og fremst om kjærlighet. Ettersom

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Fremtidens kontor Likestillingsloven og et manglende skille mellom jobb og fritid skaper nye utfordringer. s.6

Fremtidens kontor Likestillingsloven og et manglende skille mellom jobb og fritid skaper nye utfordringer. s.6 annonse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET annonse September 2016 fremtidensby.no Norge skal være universelt utformet innen 2025. s.4-5 BYGG: Se midtside for hallkart og konferanseliste. s.8-9

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer