RocheDialog. Test early. Treat right. Save lives.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RocheDialog. Test early. Treat right. Save lives."

Transkript

1 RocheDialog magasin fra Roche Diagnostics Norge AS // juni 2014 Test early. Treat right. Save lives. Når hvert minutt teller Ved akutt koronarsyndrom er pålitelige og raske testresultater helt avgjørende

2 2 Roche // Roche // Leder og innhold 3 Kjære leser! Innføringen av hjertemarkørene troponin T og NT-proBNP bidro til paradigmeskifter innen diagnostikk og risiko stratifisering for akutt hjerteinfarkt og hjertesvikt. I Roche er vi stolte over å være leverandør av disse viktige analysene, og gjennom dette ha bidratt til bedret diagnostikk av hjertesykdom. Hjerte- og karsykdommer er likevel fremdeles blant de hyppigste dødsårsakene her i landet. Årlig får cirka nordmenn akutt hjerteinfarkt og rundt 5000 dør av iskemisk hjertesykdom. Vi vet samtidig at antall personer med risikofaktorer som overvekt og diabetes type 2 øker. Hvilken betydning vil dette få for forekomst og dødelighet av hjertesykdom i fremtiden? Hva med prevalensen av hjertesvikt når antallet eldre i befolkningen øker? hjertemarkører: 6 Pasientnær analyse av hjertemarkører gir større diagnostisk treffsikkerhet Egenmåling: 14 Stadig flere måler sin koagulasjonsstatus selv «Roche vil fortsette å utvikle nye, sensitive hjertemarkører for å avdekke risiko så tidlig som mulig.» Ved innføring av samhandlingsreformen fikk kommunene utvidet ansvar, blant annet for pasienter med kroniske sykdommer. Mange av disse pasientene kan ha en økt risiko for utvikling eller forverring av hjertesykdom. Roche tilbyr analyseutstyr som gjør det mulig å utføre hjerteanalyser nærmere der folk bor, for eksempel ved lokalmedisinske sentre og legekontor. Ved å ta i bruk slikt utstyr vil man få raskere analysesvar sammenliknet med å sende prøven eller pasienten til sykehuset. Dermed kan medisinske beslutninger og tiltak settes inn tidligere, til beste for pasienten. Samhandlingsreformen understreker betydningen av å forebygge fremfor å reparere. Roche vil fortsette å utvikle nye, sensitive hjertemarkører for å avdekke risiko så tidlig som mulig, slik at forebyggende tiltak kan settes inn i tide. Roche er blitt kjent som «The Cardiac Company» - en posisjon vi vil anstrenge oss for å fortjene også i fremtiden. God sommer! Grete Hilland, markedsdirektør Roche Diagnostics Norge AS Innhold Viktig styringsverktøy måling av nt-probnp > 04 analyseinstrument cobas h 232 fra roche > 08 lovende studier prehospital bruk av troponin t > 10 nasjonal anbefaling diagnostikk av akutt hjerteinfarkt > 12 gode resultat egenkontrollopplæring i helse nord > 17 utfører egenmåling les ulrikkes historie > 18 cystatin c ny versjon lansert > 20 multiplate sensitiv analyse av trombocyttfunksjon > 26 Ansvarlig utgiver: Roche Diagnostics Norge AS Redaksjon: Kristin Veisten Robin Stenersen Trykk: Fokus trykk Design: Oktan

3 4 Roche // Tema: Hjerte // Monitorering 5 Metaanalyse: NT-proBNP-styrt behandling gir signifikant reduksjon av mortalitet og sviktrelatert hospitalisering* * Savarese, G., et al. (2013). PLoS One Måling av NT-proBNP Viktig styringsverktøy i hjertesviktbehandling Jevnlig måling av NT-proBNP hos hjertesviktpasienter vil gi en verdifull mulighet til å optimalisere behandlingen med lavere sykelighet og dødelighet som resultat. Behandling av hjertesvikt har i stor grad vært basert på kliniske funn og symptomer. Måling av NT-proBNP gir verdifull objektiv informasjon om alvorlighetsgraden av hjertesvikt og endringer i pasientens tilstand. Bruk av NT-proBNP som styringsverktøy for hjertesviktbehandlingen kan faktisk medføre lavere dødelighet og færre sykehusinnleggelser. 1 Økende helseproblem Kronisk hjertesvikt utgjør et stadig økende helseproblem og anslås å foreligge hos rundt mennesker i Norge. Forekomsten i aldersgruppen over 70 år antas å være så høy som over 10 prosent. Blant pasienter på en indremedisinsk avdeling utgjør hjertesvikt det sentrale problem for cirka 20 prosent av pasientene. 2 Måling av NT-proBNP er veletablert i diagnostikk av hjertesvikt og anbefales i både europeiske og amerikanske retningslinjer. Analysen er et nyttig hjelpemiddel også til vurdering av alvorlighetsgrad av hjertesvikt og gir viktig prognostisk informasjon. Natriuretiske peptider skilles ut av hjertemuskulaturen som respons på økt strekk på hjertemuskelveggen. Det finnes noen grad av dag-til-dag variasjon av nivå av natriuretiske peptider hos den enkelte pasient. Hos en stabil hjertesvikt-pasient vil en endring på mer enn prosent anses å være uttrykk for en klinisk endring. 3 Uavhengig prognostisk indikator Vedvarende forhøyede eller stigende nivåer av NT-proBNP er assosiert med økt risiko for hospitalisering og død. NT-proBNP har vist seg å være en uavhengig prognostisk indikator, med nærmest eksponentiell økende risiko ved økende nivåer. 3 Nivåer av natriuretiske peptider faller som respons på behandling av hjertesvikt. Det har rådet noe usikkerhet rundt effekten av å titrere hjertesviktbehandling etter nivå av natriuretiske peptider. Den senere tid har det imidlertid blitt publisert flere store metaanalyser som alle viser en signifikant reduksjon av dødelighet og sviktrelaterte sykehusinnleggelser ved bruk av biomarkørstyrt behandling, sammenliknet med tradisjonell klinisk oppfølging. 4 En samlet analyse av primærdata fra alle studiene bekrefter disse funnene og indikerer en 41 prosent reduksjon av dødelighet hos pasienter under 75 år. Studier som har undersøkt pasientenes livskvalitet har også kunnet vise en forbedring av denne. Det ser også ut til at valget av hvilke natriuretiske peptider som måles er viktig. Metaanalyser indikerer at NT-proBNPstyrt behandling er av større nytteverdi enn BNP-styrt behandling. 1 Forskjellen skyldes sannsynligvis ulik halveringstid. Saverese og medarbeidere fant i sin analyse at NT-proBNP-styrt behandling reduserte mortalitet med 28 prosent (p = 0.007) og hospitalisering som følge av hjertesvikt med 47 prosent (p= 0.003), mens BNP-styrt behandling reduserte disse hendelsene med henholdsvis 19 prosent (p = 0.37) og 40 prosent (p= 0.14). 1 Optimalisert behandling Jevnlig måling av NT-proBNP hos hjertesviktpasienter vil gi en verdifull mulighet til å optimalisere behandlingen med lavere sykelighet og dødelighet som resultat. Målingen kan gjøres direkte hos fastlegen (se neste artikkel om cobas h 232) med umiddelbar tilgang på prøvesvaret, eller prøven kan sendes inn til analyse ved eksternt laboratorium. I tillegg til gevinsten det gir for pasienten, vil dette kunne medføre betydelig kostnadsbesparelse ved reduksjon i sykehusinnleggelser. Referanser: 1. Savarese, G., et al. (2013). PLoS One 8 2. Norsk legemiddelhåndbok 3. Troughton et al, Eur Heart J 2014 Jan 35(1) 4. Troughton et al, Eur Heart J 2014 March 6 5. Troughton et al, Eur Heart J Moertel et al. Int J Technol Assess Health Care. 2013

4 6 Roche // Tema: Hjerte // Hjertemarkører ,3 % ,7 % 90 59,5 % 61 40,4 % Med pasientnær analyse Figur 1: Tomonagaet al, BMC Fam Pract Mar 24;12:12 Klinisk vurdering alene Riktig Feil p=0.001 Pasientnær analyse av hjertemarkører Gir økt diagnostisk treffsikkerhet En rask avklaring rundt diagnose vil kunne sikre pasienten henvisning til korrekt behandling uten unødige forsinkelser. De siste årene har det blitt større etterspørsel etter instrumenter til pasientnær analyse av hjertemarkører. Dette kan være en konsekvens av samhandlingsreformen, men også at resultatene og erfaringene med å ha denne type tester tilgjengelig i primærhelsetjenesten er svært gode. Studier har vist at bruk av troponin T, NT-proBNP og D-dimer i primærhelsetjenesten gir større diagnostisk treffsikkerhet. Implementering av disse tre analysene ga Ved pasientnær analyse av hjerte markører vil: i en studie en økning i korrekt diagnostiserte kardiovaskulære tilstander fra 60 prosent til 76 prosent (Se figur 1). Rask avklaring rundt diagnose vil kunne sikre henvisning til videre behandling uten unødige forsinkelser. I en spørreundersøkelse Roche har utført blant norske fastleger, svarte 100 prosent at tilgjengeligheten av prøvesvaret umiddelbart under konsultasjonen vil kunne medføre endring i behandling eller tiltak. Over 70 prosent svarte også at man på denne måten kunne unngå en ekstra konsultasjon. Positiv troponin T kunne sannsynliggjøre en hjerteinfarkt diagnose. Negativ test betyr at akutt infarkt er lite sannsynlig, men fortsatt mulig. Vurder klinikk og repeter eventuelt test etter tre til seks timer. NT-proBNP kunne brukes til diagno stikk og oppfølging av hjertesvikt. Vær oppmerksom på at dette er aldersavhengig - eldre har eksempelvis høyere cut off-verdi. Et negativt resultat vil utelukke kronisk hjertesvikt med over 97 prosent sannsynlighet (NPV> 97 prosent). En negativ D-dimer kunne brukes til å utelukke dyp venetrombose eller lungeemboli med over 97 prosent sannsynlighet (NPV> 97 prosent).

5 8 Roche // Tema: Hjerte // Hjertemarkører 9 cobas h 232 Analyseinstrument for hjertemarkører Roche tilbyr cobas h 232 som er et instrument til analyse av hjertemarkørene troponin T, NT-proBNP, D-dimer, myoglobin og CK-MB. Dette instrumentet egner seg svært godt til pasientnær analyse, blant annet på grunn av: Svært enkelt å bruke Testbrikker klare til bruk Raske resultater (8-12 minutter) God korrelasjon med laboratoriemetode Service- og vedlikeholdsfritt For mer informasjon kontakt Roche eller din lokale forhandler. cobas h 232 SKUP-evaluert med godt resultat En fersk evaluering fra Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) viser at cobas h 232 har god brukervennlighet og har et godt samsvar med sykehusmetoden. SKUP har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia. SKUP fremskaffer objektiv og leverandør uavhengig informasjon om analytisk kvalitet og brukervennlighet til laboratorieutstyr. Dette gjøres ved å organisere SKUPutprøvinger. SKUP utfører utprøvinger av nye tester og instrumenter på oppdrag av utstyrsprodusentene. I 2013 utførte SKUP en evaluering av NT-proBNP på cobas h 232. Her ble instrumentet testet ut av tre legekontor, i tillegg til at det ble kjørt tester på et sykehuslaboratorium. Alle utprøvingsstedene sendte parallelle prøver til samme referanselaboratorium. Resultatene viste godt samsvar med sykehusmetoden, og brukervennligheten ble også vurdert som svært god. Et sammendrag av resultatene og den fullstendige rapporten kan leses på skup.nu.

6 10 Roche // Tema: Hjerte // Hjertemarkører 11 Forsinkelse i minutter fra smertedebut til behandling Mortality (%) Log-rank p < Follow-up (years) Som det fremgår av figuren gir rask diagnose og behandling betydelig bedre overlevelse på sikt. Terkelsen et al (2010). JAMA 304: Lovende danske studier Måling av troponin T i ambulanse To danske studier viser lovende resultat med prehospital bruk av troponin T. 928 pasienter ble inkludert i studien, og 78 av pasientene ble sendt direkte til sykehus som kunne utføre PCI. For ni av disse pasientene ble beslutningen basert hovedsakelig på troponin T-resultatet, da EKG ikke viste noe entydig mønster. Disse unngikk dermed et forsinkende stopp på lokalt sykehus, og fikk derfor raskere behandling og høyst sannsynlig en bedre prognose. De lovende resultatene fra disse to første pilotstudiene har medført et tredje klinisk studie, som startet opp i Danmark i I løpet av 2014 vil etter planen også et norsk studiested inkluderes. Pilotstudie med cobas h 232: Allerede i 2008 startet den første studien med prehospital bruk av troponin T i Danmark. Målet var å se om dette ville gi noen gevinst med hensyn til å sortere pasientene til det riktige sykehuset ut fra pasientens behov enten et lokalt sykehus eller sykehuset som kan utføre PCI (perkutan koronar intervensjon, som betyr en utblokking av det trange området i kransarterien). En ville også undersøke om dette kunne redusere tiden fra symptomdebut til behandling. I Danmark er det prosedyre å sende alle pasienter med brystsmerter og klare infarkttegn, direkte til sykehus som utfører PCI. Pasienter uten klare infarttegn blir kjørt til lokalt sykehus i første omgang. Her kan det ta flere timer før en infarktdiagnose blir stilt og behandling kan settes i gang. Dette har ha mye å si for dødeligheten, viser den danske studien (se figur på neste side). Flere kliniske studier Her fikk pasienter med mistenkt infarkt, men negativt EKG, målt troponin T i ambulansen. Pasienter med forhøyet verdi ble kjørt direkte til et sykehus med katetriserings-lab for PCI. I denne studien ble det brukt en kvalitativ troponin T-test. I 2010 startet derfor en oppfølgingsstudie hvor cobas h 232- instrumentet ble benyttet for å kvantitere troponin T. Konklusjonen var at innføring av prehospital, kvantitativ troponin T-måling, utført av ambulansepersonell, er gjennomførbart. En forhøyet troponin T-verdi gir diagnostisk informasjon og er i høy grad prediktiv for mortaliteten hos pasienter med mistenkt akutt hjerteinfarkt. Evaluere gjennomførbarhet av troponin T- måling i ambulanse. Vurdere om en pasientnær, kvantitativ troponin T-test kan brukes for å identifisere akutte hjerte infarkt pre hospitalt. Evaluere prognostisk verdi for pre hospital troponin T- analyse hos pasienter med mistenkt akutt hjerteinfarkt. Referanser til publiserte artikler fra de to danske studiene: /11/$ see front matter 2011 Elsevier Inc. All rights reserved. amjcard /13/$ - see front matter _ 2013 Elsevier Inc. All rights reserved. amjcard

7 12 Roche // Tema: Hjerte // Hjertemarkører 13 Kristin M Aakre er lege ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, samt ved Norsk klinisk-kjemisk Kvalitetssikring, Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen. Nasjonal anbefaling utarbeidet Tolkning av troponinverdier ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt påvirke sensitivitet og spesifisitet for diagnosen. Det argumenteres for at en 1-2 times absolutt konsentrasjonsendring på 4,5-9 ng/l kan skille mellom individer med og uten akutt iskemisk sykdom (4-7). Vanligvis foreslås likevel at man ser på prosentvise endringer, og verdier fra prosent har blitt foreslått (5, 8-12). Data vedrørende analytisk og biologisk variasjon tyder på at det hos klinisk stabile personer kan ses time til timevariasjoner på inntil prosent (13-20). Den norske arbeidsgruppen valgte å støtte anbefalingen fra European Society of Cardiology. Den foreslår at man bør definere en endring som signifikant dersom det i løpet av 6 timer sees minst 50 prosent endringer i troponinkonsentrasjoner som ligger i nivå lik 99-prosentilen eller lavere. For pasienter som kommer inn med en initial konsentrasjon av troponiner > 99 prosentilen for metoden, må minimum 20 prosent endring foreligge for at det skal kunne oppfattes som signifikant (21). Metode og kvalitetskontroll Metoder med dårligere analytisk CV enn 20 prosent ved 99-prosentilen er ikke anbefalt å brukes. Det samme gjelder instrumenter/metoder der 99-prosentilen ikke kan bestemmes på grunn av dårlig analytisk sensitivitet, det vil si en manglende mulighet for å få målbare resultater hos friske individer. Alle som analyserer troponiner må delta i eksterne kvalitetskontroll programmer og utføre daglig intern kvalitetskontroll. Total analytisk CV - inkludert lotskifter for reagens og kalibrator - ved 99-prosentilen bør, i rutinebruk på eget laboratorium, helst være under 10 prosent. Som et absolutt krav bør den være under 20 prosent. Dersom man skal aksjonere eller stille infarktdiagnose på bakgrunn av prosent endringer i troponinkonsentrasjoner, kreves bruk av høy sensitive metoder, det vil si metoder klassifiserte som «guideline accepteble» med analytisk sensitivitet på nivå tre til fire (22). Kravene til analytisk kvalitet gjelder også for pasientnære instrumenter. På grunn av svært ulike beslutningsgrenser for troponiner ved diagnostikk av hjerteinfarkt, ble det i 2013 utarbeidet en ny nasjonal anbefaling. Referanser: I 2009 gjennomførte Norsk selskap for medisinsk biokjemi en undersøkelse som viste at det ble benyttet svært ulike beslutningsgrenser for troponiner ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt (AMI) (1). På bakgrunn av dette ble det i 2009 gitt en nasjonal anbefaling vedrørende infarktdiagnostikk. Erfaringene etter det var positive, og en etterundersøkelse gjort i 2010 viste at anbefalingen i stor grad var implementert. I forbindelse med publiseringen av «The third universal definition of mycardial infarction» utarbeidet av ESC/ACCF/ AHA/WHF (2), har en arbeidsgruppe nedsatt av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi og Norsk Cardiologisk Selskap utarbeidet en revidert nasjonal anbefaling for diagnostikk av akutt hjerteinfarkt (3). Endringene i tolkningen av kardiale biomarkører som er gitt i den nye anbefalingen, innebærer at flere analyseresultat blir definert som forenelig med akutt hjerteinfarkt. Dette medfører en risiko for overdiagnostisering, og det må derfor understrekes at laboratorieresultater alene aldri vil kunne gi grunnlag for en infarktdiagnose. Denne kan kun stilles når også de kliniske kriteriene for akutt iskemisk sykdom er oppfylt. Bruk av 99-prosentil for troponiner Basert på alder, kjønn og komorbiditet finner ulike studier ulike 99-prosentiler for de troponinmetodene som i dag er kommersielt tilgjengelige i Norge. Arbeidsgruppen har valgt å anbefale bruk av den 99-prosentilen som er funnet i en presumtivt hjertefrisk populasjon, og angitt kun èn verdi per metode. Hvordan påvise endring En del studier har sett på hvordan troponinkonsentrasjonen endrer seg ved akutt hjerteinfarkt og hvordan det å inkludere prosentvis eller absolutte endringer i de diagnostiske kriteriene for AMI kan 1. aakre KM, Landaas S, Hagve TA. Tidsskr Nor Laegeforen. Feb 11;130(3): PubMed PMID: Epub 2010/02/ thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Simoons ML, Chaitman BR, White HD, et al. Eur Heart J Oct;33(20): PubMed PMID: Epub 2012/08/28. eng. 3. aakre KM, Rotevatn S, Hagve TA, Bendz B, Landaas S, Trovik T. Tidsskr Nor Laegeforen Nov 12;133(21):E1-6. PubMed PMID: reichlin T, Irfan A, Twerenbold R, Reiter M, Hochholzer W, Burkhalter H, et al. Circulation Jul 12;124(2): PubMed PMID: Epub 2011/06/29. eng. 5. mueller M, Biener M, Vafaie M, Doerr S, Keller T, Blankenberg S, et al. Clin Chem Jan;58(1): PubMed PMID: Epub 2011/12/03. eng. 6. Wildi K, Reichlin T, Twerenbold R, Mader F, Zellweger C, Moehring B, et al. International journal of cardiology Oct 9;168(4): PubMed PMID: Biener M, Mueller M, Vafaie M, Keller T, Blankenberg S, White HD, et al. International journal of cardiology Oct 10;167(4): PubMed PMID: Epub 2012/10/16. Eng. 8. aldous SJ, Richards AM, Cullen L, Than MP. Clin Chem Aug;57(8): PubMed PMID: Epub 2011/07/26. eng. 9. giannitsis E, Becker M, Kurz K, Hess G, Zdunek D, Katus HA. Clin Chem Apr;56(4): PubMed PMID: Epub 2010/02/20. eng. 10. casals G, Filella X, Auge JM, Bedini JL. Am J Clin Pathol Dec;130(6): PubMed PMID: Epub 2008/11/21. eng. 11. apple FS, Pearce LA, Smith SW, Kaczmarek JM, Murakami MM. Clin Chem May;55(5): PubMed PMID: Epub 2009/03/21. eng. 12. Keller T, Zeller T, Ojeda F, Tzikas S, Lillpopp L, Sinning C, et al. JAMA : the journal of the American Medical Association Dec 28;306(24): PubMed PMID: apple F, Murakami M, Wians F, Ler R, Kaczmarek J, Wu A. Clin Chem. 2011;57:C Dupuy AM, Lozano C, Badiou S, Bargnoux AS, Kuster N, Cristol JP. Clin Chim Acta Jul 11;425C:62-3. PubMed PMID: frankenstein L, Wu AH, Hallermayer K, Wians FH, Jr., Giannitsis E, Katus HA. Clin Chem Jul;57(7): PubMed PMID: Epub 2011/04/27. eng. 16. goldberg J, Iriarte B, Prostko J, Frias E, Ravalico T, Hebbar S. Clin Chem. 2011;57:C nordenskjold AM, Ahlstrom H, Eggers KM, Frobert O, Jaffe AS, Venge P, et al. Clin Chem Feb;59(2): PubMed PMID: scharnhorst V, Krasznai K, van t Veer M, Michels RH. Clin Chem Aug;58(8): PubMed PMID: Epub 2012/06/12. eng. 19. Vasile VC, Saenger AK, Kroning JM, Jaffe AS. Clin Chem May 14;56(7): PubMed PMID: Epub 2010/05/18. Eng. 20. aakre KM, Røraas TH, Petersen PH, Svarstad E, Sellevoll H, Skadberg Ø, et al. Clin Chem. 2014; In press. 21. thygesen K, Mair J, Giannitsis E, Mueller C, Lindahl B, Blankenberg S, et al. Eur Heart J Sep;33(18): PubMed PMID: Epub 2012/06/23. eng. 22. apple FS. Clin Chem Jul;55(7): PubMed PMID: Epub 2009/05/30. eng.

8 14 Roche // Tema: Hjerte // Egenmåling PT-INR 15 I Norge regner vi med at det nå er cirka 3000 pasienter som har en CoaguChek XS til å måle sine PT-INR på. De første årene måtte pasientene stort sett kjøpe instrumentet selv, men de siste årene har flere og flere fått innvilget CoaguChek XS som behandlingshjelpemiddel. Flere steder i landet er det også etablert kurstilbud hvor pasientene får opplæring både i bruk av instrumentet og i dosering av Marevan. Erfaringene er meget gode, og pasientene gir klart uttrykk for at de setter pris på å kunne håndtere dette selv. En rekke studier er utført i ulike land, og resultatene viser at pasienter som måler og eventuelt også doserer selv, har lavere risiko for komplikasjoner enn de som følges opp på tradisjonell måte (Se fig 1). Pasientene rapporterer også forbedret livskvalitet (Se fig 2). Thromboembolic Mortality Events Usual care PST 42% % 0.74 PST/PSM: Patient Self Testing/ Patient Self Management Daily hassles % 1.48 Distress % 1.72 Gode erfaringer med egenmåling Stadig flere pasienter på Marevan måler sin koagulasjonsstatus (PT-INR) med egenkontrollapparatet CoaguChek XS. Fig 1: Egenkontroll (PST) viser redusert antall tromboemboliske hendelser og lavere mortalitet sammenlignet med tradisjonell oppfølging (usual care). (Bloomsfield HE et al, Ann Int Med 154: ) Fig 2: Økt livskvalitet: PSM gir mindre bekymringer og pasientene opplever mindre problemer i hverdagen. (Gadisseur AP et al, J. Thromb Haemost 2: ) For å få vite mer om muligheten for egenkontroll av PT-INR og CoaguChek, gå på eller ta kontakt med Liv-Janne på telefon eller på

9 16 Roche // Tema: Hjerte // Egenmåling PT-INR 17 CoaguChek XS Plus: Enkel prosedyre og kun et minutt til resultat. CoaguChek XS Plus Enkel til profesjonelt bruk Brukes av over 1500 legekontor og sykehjem i Norge PT-INR resultat på kun 1 minutt Bruker kapillært blod (1 dråpe direkte fra finger) Metoden er testet av SKUP og viser god korrelasjon til sykehusmetode CoaguChek XS Plus til egenkontroll Svært enkel i bruk og godt egnet til egenkontroll Samme kvalitet på resultatene som CoaguChek XS Plus til profesjonelt bruk (samme metode) Brukes av over pasienter på verdensbasis Les mer om PT-INR måling og følg oss på facebook.com/inrkontroll Helse Nord: Gode resultater med opplæring i egenkontroll av PT-INR Norsk kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) fikk i 2011 midler fra Helse Nord RHF til et forskningsprosjekt hvor pasienter skulle måle PT-INR og deretter dosere Marevan selv. 69 pasienter fullførte kurs ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, 67 pasienter ved Nordlands sykehuset i Bodø. Opplæringen går over 21 uker og består av en teoretisk del med bakgrunnskunnskap om Marevan, bivirkninger og påvirkninger, samt en instrumentdel der deltakerne lærer seg å måle PT-INR på eget instrument. I prosjektet ble egne INR-verdier sammenlignet med venøs prøve hver tredje uke. Etter endt kurs er det fastlegen som har ansvar for pasienten. Viderefører opplæringstilbudet Målet med prosjektet er å vise at egenkontroll gir mer stabile verdier og færre komplikasjoner. Resultatene fra forskningsprosjektet var meget gode, og Helse Nord har derfor bevilget midler til å videreføre opplæringstilbudet. Det jobbes for øyeblikket med en publikasjon av resultatene. Laboratoriekonsulent Grete Johnsen fra NOKLUS. Laboratoriekonsulentene Grete Johnsen og Rigmor Lind var prosjektmedarbeidere i henholdsvis Tromsø og Bodø. Det har vært mye arbeid med å organisere prosjektet, sier Grete Johnsen, men å møte gleden fra deltakerne har vært en stor og rik opplevelse. Nå har vi gjennomført slik opplæring i fire år, og vi har meget gode erfaringer. «Målet med prosjektet er å vise at egenkontroll gir mer stabile PT-INR verdier og færre komplikasjoner.» Grete Johnsen, labratoriekonsulent i NOKLUS

10 18 Roche // Tema: Hjerte // Egenmåling PT-INR 19 «Jeg håper dette kan bli en ordning som tilbys alle Marevan-brukere som ønsker det, på lik linje med diabetikere og deres blodsukkermåling.» Ny mulighet for Ulrikke Måler INR og doserer Marevan selv Ulrikke Grønberg er student i Trondheim, og en av pasientene som deltok på det første kurset i egenkontroll i Tromsø i Her forteller hun selv om verdien av å kunne utføre egenkontroll. Min mor er bioingeniør ved mitt lokale helsesenter, og det var hun som oppdaget prøveprosjektet med egenmåling av INR og dosering av Marevan. Hun oppfordret meg til å kontakte Grete Johnsen og UNN da hun så at mine INR-rutiner ikke var optimale. Jeg var 18 år da jeg startet på Marevan. Jeg fikk en dyp venetrombose (DVT) i høyre bein to ganger med ett års mellomrom. Da jeg var 19 år fikk jeg beskjed om at behandlingen ville bli livslang. Jeg visste lite om virkningen av Marevan og viktigheten av regelmessige INR-målinger, og var derfor ikke så påpasselig med å oppsøke fastlege på eget initiativ. Min mor mente at dersom jeg fikk lære mer og fikk ta ansvar for egne målinger, ville rutiner jeg kunne leve med falle på plass. Det viste seg å stemme, forteller Ulrikke. Stor trygghet etter kurs Etter kurset og opplæringsperioden har jeg målt INR regelmessig og lært meg selv og min kropp å kjenne såpass godt at jeg doserer Marevan med stor trygghet. Jeg oppsøker nå fastlege kun cirka en gang i året for å ta INR, bare for å forsikre meg om at apparatet og rutinene mine fortsatt er nøyaktige nok. Jeg måler nå fast hver 14. dag, men oftere dersom det skjer noe spesielt, som sykdom, feriereiser eller nye typer mat. Målingene og doseringene mine plotter jeg inn i et regneark slik at jeg har full kontroll og kan sjekke hvordan INR reagerte for eksempel sist gang jeg hadde feber eller influensa. Dette har gjort at jeg har oppdaget flere nye kilder til svingninger i INR som jeg ikke hadde lest om på nett eller i brosjyrer på legekontoret. Både stekt kylling og sushi med mye omega 3 påvirker for eksempel INR. Dette hadde jeg aldri tenkt på før! Etter det første året med egenmåling hadde jeg hatt en gjennomsnitts-inr på 2,5. Perfekt for meg som skal ligge mellom 2 og 3, sier hun. Mindre dramatikk Jeg har også møtt på noen utfordringer underveis. Jeg var for eksempel på ferie i utlandet en sommer og pådro meg en stygg hoste. Bakpå hostesaften jeg fant på apoteket, stod det at Marevanbrukere måtte kontakte lege før bruk. Men ettersom jeg hadde med mitt eget apparat lot jeg det «stå til». Det endte med mye neseblod ett døgn senere, forteller hun. Langt hjemmefra ville dette vært veldig skremmende om jeg ikke hadde hatt muligheten til å måle INR og finne ut nøyaktig hvor langt over mitt intervall jeg lå. Med en høy måling hadde jeg også fått opplæring i hvordan jeg på en trygg måte kunne redusere Marevan-inntaket noen dager og komme tilbake til normale verdier. Slik ble situasjonen veldig mye mindre dramatisk for min del, forteller Ulrikke. Prosjektet fikk jeg som nevnt kjennskap til gjennom min mor som jobber på laboratoriet på helsesenteret hjemme. Vi fikk vite at alle fastlegene skulle bli oppfordret om å tipse sine aktuelle pasienter om prosjektet, og jeg meldte derfor min interesse for min fastlege. Da tiden gikk og jeg ikke hørte noe, bestemte min mor og jeg oss for å kontakte Grete ved Noklus og UNN direkte. Slik fikk jeg plass på første prosjektgruppe. Da neste prosjektgruppe skulle startes opp var jeg ivrig med å tipse de Marevan-brukerne jeg kjente om dette. De fikk heller ingen informasjon fra sine fastleger, men kontaktet etter hvert Grete direkte selv. Jeg har fått et inntrykk av at kanskje ikke alle fastleger ønsker egenmåling av INR like velkomment. Kanskje har dette med muligheten for tapte inntekter å gjøre? Eller kanskje er de bekymret for at pasienter skal ta dette, tross alt ganske alvorlige, ansvaret selv? Egen Facebook-gruppe Jeg vil absolutt anbefale alle som har muligheten til å starte med egenmåling og dosering å gjøre det. Det har gjort meg mye friere til å reise, prøve ut nye ting i matveien og lære mer om hva som påvirker meg, selv om det ikke nødvendigvis er de samme tingene som blir opplyst om i brosjyrer og hos legen, sier Ulrikke. Vi som har vært med på prosjektet har også en egen lukket Facebookgruppe der vi deler erfaringer både om egenmålingen, og erfaringer vi gjør om oss selv. Mens noen har oppdaget at de kanskje burde vært mer forsiktig med vininntaket på ferieturer, kan andre ha hatt en utfordring med å justere Marevan-inntaket etter at de begynte på lavkarbodiett. Jeg håper dette kan bli en ordning som tilbys alle Marevan-brukere som ønsker det, på lik linje med diabetikere og deres blodsukkermåling, avslutter Ulrikke Grønberg.

11 20 Roche // Tema: Hjerte // Cystatin C 21 Tina-quant Cystatin C, Generasjon 2 lansert Roche har lansert en ny versjon av Cystatin C: Tina-quant Cystatin C Generasjon 2. Den nye Cystatin C- metoden har forbedret ytelse og er sporbar til ERM-DA471/IFCC. Cystatin C er en analyse som har vært tilgjengelig i mange år, men anvendelsen har vært begrenset. I de senere år har det blitt forsket ytteligere på den kliniske nytten av analysen, og funnene har resultert i endringer i kliniske retningslinjer relatert til håndtering og behandling av pasienter med kronisk nyresvikt 1 (2012 Kidney Disease: Improving Global Outcome). Diagnostisk nytte Cystatin C er en markør med evnen til å detektere mild nyresvikt gjennom små forandringer i glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Cystatin C er ikke påvirket av fysiske faktorer som muskelmasse, alder, kjønn eller etnisitet. Som et resultat av dette viser Cystatin C en høy diagnostisk sensitivitet og spesifisitet, slik at metoden er en pålitelig markør for tidlig renal dysfunksjon. Cystatin C har vist seg som en mer sensitiv endogen markør for estimering av GFR, enn serumkreatinin og serumkreatininbasert GFR. Kreatininbasert GFR hos friske individer er mindre nøyaktig hos eldre pasienter (med redusert muskelmasse), og hos pasienter med kroppsmasseindeks (BMI) < 21 og > 30. Serumkreatinin viser god diagnostisk nøyaktighet ved nyresvikt (GFR < 15 ml / min per 1,73 m 2 ). Sensitiviteten er imidlertid lav for å påvise nyresykdom i stadium 2 og 3. Cystatin C-baserte estimater av GFR har vist seg å være en mer følsom markør for fallende GFR, spesielt i tidlige stadier av nyresvikt. Bruk av Cystatin C kan altså bedre påvise nyresykdom på et tidlig tidspunkt, der effekten av behandlingstiltak er størst.

Nefrologisk Forum. Årgang 20, nr 2 Oktober 2014. Haukeland Universitetssykehus

Nefrologisk Forum. Årgang 20, nr 2 Oktober 2014. Haukeland Universitetssykehus Nefrologisk Forum Årgang 20, nr 2 Oktober 2014 Haukeland Universitetssykehus Innhold Redaktørens spalte......... 3 Formannsnytt...4 Forskningsprosjektet «Long term prognosis in IgA nephropathy» Thomas

Detaljer

S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader

S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 2014 Hurtig metodevurdering Denne publikasjonen er en hurtig metodevurdering, som er et av produktene i Nasjonalt system

Detaljer

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D-80333 Munich Germany Siemens Healthcare Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Healthcare

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

Egenkontroll av warfarinbehandling 849 53

Egenkontroll av warfarinbehandling 849 53 Originalartikkel av warfarinbehandling 849 53 BAKGRUNN Kliniske studier fra andre land viser at egenkontroll av warfarinbehandling kan redusere risiko for død, tromboembolisme komplikasjoner sammenliknet

Detaljer

«Hjerter i utakt taktfull sykepleie»

«Hjerter i utakt taktfull sykepleie» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 3-09 - 11. årgang KONGRESS I TRONDHEIM 4. - 6. MAI 2010 «Hjerter i utakt taktfull

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2010 God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12 Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 2 2012 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Å flytte egne grenser og prøve nye ting side 6-8 Munnhelse og medfødt hjertefeil side 25-27 Mosjon og sunt kosthold ekstra viktig

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010 Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Innhold 1/2010 Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening 4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010 Ansvarig

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Jevnlig testing av alle diabetespasienter

Jevnlig testing av alle diabetespasienter Jevnlig testing av alle diabetespasienter for mikroalbuminuri Notat September 2009 Bakgrunn: Kunnskapssenteret ble etter forespørsel fra allmennlege Kjell Maartmann-Moe bedt om å vurdere effekten av å

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

NextLevel. Innhold. Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen. Diabetes - bare min skyld?

NextLevel. Innhold. Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen. Diabetes - bare min skyld? Sommer 2015 I siemens.no/helse Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen Innhold Diabetes - bare min skyld? Per Medbøe Thorsby, MD, PhD, Seksjonsoverlege, Hormonlaboratoriet,

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek?

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Kartlegging og utforming av blodtrykksmåling som en etterspurt helsetjeneste i norske apotek. Mariam Agharbi Examensarbeid i farmasi 30 hp Masterprogrammet

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

NSF-LKS kongress i Molde 25. 27. april 2012

NSF-LKS kongress i Molde 25. 27. april 2012 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS kongress i Molde 25. 27. april 2012 NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks sidene 25-28 nr. 3-2011 - 13. årgang

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer