REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 10. OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 10. OKTOBER"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 10. OKTOBER Dato: Sted: Frogn rådhus, kst.salen Tid: Kl Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune Anne Kristine Linnestad, ordfører Ski kommune John A. Ødbehr, ordfører Vestby kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Nina Sandberg, ordfører Nesodden kommune Ildri Eidem Løvaas, ordfører Oppegård kommune Harald K. Hermansen, rådmann Frogn kommune Trine Christensen, rådmann Ås kommune Geir Grimstad, rådmann Nesodden kommune Anne Skau, rådmann Oppegård kommune Audun Fiskvik, rådmann Ski kommune Sjur Authen, kst. rådmann Vestby kommune Solveig Schytz, Fylkesutvalget og leder Hovedutvalget for plan, næring og miljø Helene Øvrelid, Avdeling for plan, næring og miljø, Akershus fylkeskommune Kari Marie Swensen, daglig leder sekretariatet Forfall: Anette Solli, fylkesordfører Akershus fylkeskommune Tron Bamrud, fylkesrådmann Akershus fylkeskommune Kjersti Øiseth, rådmann Enebakk kommune Dessuten deltok Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Yngvar Trandem, adm.dir. i Mosseregionens Næringsutvikling AS, Anja Celine Winger, Dr. Scient. Rådgiver vann, fisk- og viltforvaltning, Monica Svanberg, næringssjef, og Anja Husa Halvorsen, rådgiver, alle Akershus fylkeskommune. DAGSORDEN: SAK 53/14 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN SAK 54/14 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA MØTE 2. SEPTEMBER SAK 55/14 SAK: KOMMUNEREFORMEN SAMARBEID OG VIDERE PROSESS I FOLLO SAK 56/11 SAK: STATUS, FREMDRIFT OG ANSVAR FOR DEN VIDERE PLANLEGGING AV FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT SAK 57/14 SAK: RAPPORTERING FRA PROSJEKTET «CROSSPIRATION/14» SAK 58/14 SAK: HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR Follorådets sekretariat Oppegård kommune Postboks KOLBOTN Besøksadresse: Oppegård rådhus, 3. etg. Kolbotnvn. 30 Kontaktperson: Kari Marie Swensen daglig leder/sekretariatsleder Tlf /mob e-post: :

2 SAK 59/14 SAK 60/14 SAK 61/14 SAK 62/14 SAK 63/14 REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV (ettersendes tirsdag 7. oktober) SAK: ØKONOMISK STØTTE TIL KLIMA- OG ENERGINETTVERKET I FOLLO SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN SAK: REFERATSAKER SAK: EVENTUELT Thore Vestby leder Kari Marie Swensen daglig leder

3 Side 3 av 8 SAKSLISTE: SAK 53/14 SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling og dagsorden er lagt ut på Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. SAK 54/14 SAK: GODKJENNING AV REFERAT (UTKAST) FRA FOLLORÅDETS MØTE 2. SEPTEMBER Referatet er lagt ut på Vedtak: Referatet godkjennes. SAK 55/14 SAK: KOMMUNEREFORMEN SAMARBEID OG VIDERE PROSESS I FOLLO Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ga en orientering før behandling av saken, jf. vedlagte presentasjon. Forslag til vedtak: 1.. kommune går inn i et samarbeid med Follokommunene for å fremskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. En felles framdriftsplan og rammer for arbeidet må ta høyde for at formannskap og kommunestyre skal være tett involvert i prosessen. 2. På bakgrunn av vedtak i kommunestyrene ber Follorådet rådmannskollegiet om å utarbeide en mer detaljert framdriftsplan og rammer for utredningsarbeidet. Sak om dette legges fram for Follorådet 18. november 2014 og oversendes etter dette til kommunene til behandling. 3. Arbeidet startes opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskiftet 2015/16. Siktemålet er vedtak i de enkelte kommunene senest våren Det settes av midler til felles utredning i Follorådets Handlingsprogram for perioden Det ble fattet følgende vedtak: 1.. kommune går inn i et samarbeid med Follo-kommunene for å fremskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling.

4 En felles framdriftsplan og rammer for arbeidet må ta høyde for at formannskap og kommunestyre skal være tett involvert i prosessen. 2. Under forutsetning av at kommunene i Follo fatter vedtak i samsvar med punkt 1, anbefaler Follorådet følgende: a) På bakgrunn av vedtak i kommunestyrene ber Follorådet Rådmannskollegiet om å utarbeide en mer detaljert framdriftsplan og rammer for utredningsarbeidet. Sak om dette legges fram for Follorådet 18. november 2014 og oversendes etter dette til kommunene til behandling. b) Arbeidet startes opp høsten 2014 og avsluttes rundt årsskiftet 2015/16. Siktemålet er vedtak i de enkelte kommunene senest våren c) Det settes av midler til felles utredning i Follorådets Handlingsprogram for perioden I det tilfelle enkeltkommuner i Follo ikke vil delta i felles utredningsfase, skal likevel et flertall av Follo-kommunene kunne gjennomføre felles utredning i regi av Follorådet. SAK 56/14 SAK: STATUS, FREMDRIFT OG ANSVAR FOR DEN VIDERE PLANLEGGING AV FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT Forslag til innstilling: 1. Follorådet tar til etterretning at planleggingen av Follo lokalmedisinske senter og legevakt pågår for fullt og at detaljert framdriftsplan vil foreligge ved årsskiftet. 2. Follorådet er innstilt på raskt å behandle byggeplanene så snart prosjekteringsarbeidet er fullført. Ved behandlingen bes oppdatert estimat for byggekostnadene også foreligge. 3. Så snart tidspunkt for ferdigstillelse av nybygget er nærmere avklart, ber Follorådet seg forelagt sak om eventuelt oppstart av Follo LMS i andre midlertidige lokaler fra Prosjektgruppen bes fremme forslag til revidert selskapsavtale hvor en hensyntar transport og risikoen for at det i perioder kan være ledige plasser inn i finansieringsmodellen. 5. Follorådets medlemmer av representantskapet har merket seg at så snart justert selskapsavtale er vedtatt bør Follo LMS IKS opprettes og styre, evt interimstyre oppnevnes. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Follorådet tar til etterretning at planleggingen av Follo lokalmedisinske senter og legevakt pågår for fullt og at detaljert framdriftsplan vil foreligge ved årsskiftet.

5 2. Follorådet er innstilt på raskt å behandle byggeplanene så snart prosjekteringsarbeidet er fullført. Ved behandlingen bes oppdatert estimat for byggekostnadene også foreligge. 3. Prosjektarbeidet skal inneholde et kostnadsoverslag på en 3. etasje som råbygg, samt tomme lokaler. 4. Så snart tidspunkt for ferdigstillelse av nybygget er nærmere avklart, ber Follorådet seg forelagt sak om eventuelt oppstart av Follo LMS i andre midlertidige lokaler fra Prosjektgruppen bes fremme forslag til mulige endringer til selskapsavtale hvor en hensyntar transport og risikoen for at det i perioder kan være ledige plasser inn i finansieringsmodellen. 6. Follorådet merker seg at eierkommunene i selskapet oppretter et styre som ansettelser daglig leder snarest. SAK 57/14 SAK: RAPPORTERING FRA PROSJEKTET «CROSSPIRATION/14» Det ble lagt frem en kort rapport ved 6 måneder for prosjektet «Crosspiration/14 Nettverk for innovasjon og entreprenørskap innen kunnskaps- og kreativ næring. Vedtak: Den fremlagte rapporten fra Crosspiration/14 tas til orientering. SAK 58/14 SAK: HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Forslag til planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus er lagt ut på kan påvirke/ høringer, med høringsfrist 15. oktober. Vedtak: Følgende høringsuttalelse ble vedtatt: 1. Follorådet er positiv til at det utarbeides Regional plan for Akershus Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 2. Follorådet foreslår at fysisk aktivitet i hverdagen og nærfriluftsliv løftes ytterligere i planen, siden det er her de største samfunnsøkonomiske gevinstene ved økt fysisk aktivitet ligger, og slik sett støtter målsettingen om at planen kan bidra til å oppnå et trendskifte med hensyn til fysisk aktivitet i Akershus-kommunene. 3. Planen bør utformes slik at den legger et godt grunnlag for planlegging av regionale idretts- og friluftslivsanlegg fremfor kommunale. Relevant

6 kunnskapsgrunnlag bør presenteres regionvis, eventuelt også kommunevis der dette er hensiktsmessig. Planprogrammet bør åpne for utredningsarbeid også i planutarbeidingsfasen, og ikke kun fram til planprogrammet fastsettes. 4. Follorådet støtter fokuset på økt kunnskap om aktivitetsvaner hos eldre og innbyggere med en annen kulturell bakgrunn som grunnlag for planlegging for økt fysisk aktivitet, samt vurdering av nye trender, teknologiske muligheter og tilpasninger til endret klima. Relativt store sosiale ulikheter bør tas hensyn til ved tilrettelegging, slik at tilbudene blir lettere tilgjengelige for alle. 5. Follorådet imøteser samordning av tilskuddsordninger som fremmer fysisk aktivitet (felles søknadssenter). 6. Det tas ikke stilling til eventuell bruk av regionale planbestemmelser i planen. Høringsuttalelsen oversendes innen høringsfristen den 15. oktober. SAK 59/14 SAK: ØKONOMISK STØTTE TIL KLIMA- OG ENERGINETTVERKET I FOLLO Saken utsettes til neste møte på grunn av manglende utsendte saksdokumenter. SAK 60/14 SAK: DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER 1. Høring av regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og grensevassdragene Orientering v/ Anja Celine Winger, Dr.Scient. Rådgiver vann, fisk- og viltforvaltning, Akershus fylkeskommune Høringsdokumentene kan lastes ned fra 2. Strategisk del av regional plan for innovasjon og nyskaping v/ Solveig Schytz, leder Hovedutvalg for plan, næring og miljø, Akershus fylkeskommune 3. Næringssamarbeidet i Mosseregionen organisering og klyngesamarbeid v/ adm.dir. Yngvar Trandem, Mosseregionens Næringsutvikling AS Alle presentasjonene er lagt ut på Follorådets nettsider Det skal utarbeides høringsuttalelse fra Follorådet til Regional plan for vannforvaltning; med høringsfrist

7 SAK 61/14 SAK: ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSKOLLEGIET/LEDELSEN Fra rådmennene: Follo barne- og ungdomsskole Follo lokalmedisinske senter og legevakt v/ Ski sykehus Kommunereformen i Follo Arbeidet med IKT Follo kobles til KommIT (KS) Pasientforløpsavtalen Organisering av brann- og redningstjenesten i Follo- og Mosseregionen - FMBR Spørsmål om ny svømmehall i Ski kommune et samarbeidsprosjekt? Follorådets handlingsprogram og budsjett for 2015 Fra ledelsen: Inter-City-utbyggingen status og utfordringer framover invitasjon til konferanse 27. oktober kl på Thon Hotel Opera, Oslo Invitasjon til presentasjon av fylkesrådmannens forslag til Samferdselsplan Del II Handlingsprogram den 7. november kl i fylkestingssalen. Invitasjon til Fylkesgruppe-møte den 22. oktober for Kommunereformen i Oslo og Akershus. Workshop om Osloregionens internasjonale profileringsstrategi den 6. november kl på Vitenparken Campus Ås invitasjon sendes ca. 20 bedrifter i Follo. SAK 62/14 SAK: REFERATSAKER 1. Uttalelse fra Eldrerådene i Follo vedrørende Palliativ avdeling på Ski sykehus. 2. Protokoll fra møte i Fylkesutvalget mandag 15. september. Protokollen er i sin helhet lagt ut på 3. Sakskart til møte i Fylkesutvalget mandag 13. oktober. Sakskartet er i sin helhet lagt ut på 4. Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø onsdag 8. oktober. Sakskartet er i sin helhet lagt ut på Uttalelser og protokoller tas til orientering.

8 SAK 63/14 SAK: EVENTUELT 1. Ordfører Ildri Eidem Løvaas orienterte om dagens ekstraordinære møte i Markarådet og Oppegård og Follos posisjon i møte med departementet. 2. Ordfører Tonje Anderson Olsen tok opp spørsmålet om dekningsgrad på mobil/nett i kommunene. Hver kommune bes melde inn 2-3 områder samt viktigste veistrekning. Dette samles og oversendes i brev til Telenor.

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder), Ragnar

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. august 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. oktober 2012 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Tid: Mandag 8. juni 2015 kl 09.00, båttur og lunsj etter møtet Sted: Viken hotell Vansjø Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Anne Kristine

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer