Prosjektplan Akutten i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Akutten i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Prosjektplan Akutten i Nord-Trøndelag Samordning av akutt og utredningstilbud for barn og unge i Nord-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom BUP, Helse Nord-Trøndelag og Bufetat region Midt-Norge Revidert desember 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektet Prosjektets bakgrunn Prosjektets forankring Visjon og mål Visjon Målgruppe Målsetninger og strategi Prosjektets hovedområder Fag Jus Økonomi Kultur Organisering Prosjektansvarlig Prosjektledere Styringsgruppen Prosjektgruppen Referansepersoner/ samarbeidspartnere Relevante andre prosjekt/ utredninger som pågår Fremdriftsplan Overordnet om strategi og prosess Detaljert fremdriftsplan Budsjett og økonomiplan for prosjektperioden Informasjonsformidling Informasjonsskisse Formidlingsskisse av erfaring og resultater Evaluering og implementering

3 1. Prosjektet «Akutten i Nord-Trøndelag» - et samarbeidsprosjekt mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) v/ Barn- og familieklinikken i Helse Nord-Trøndelag og Bufetat region Midt- Norge. 1.1 Prosjektets bakgrunn Samarbeidsprosjektet «Akutten i Nord-Trøndelag» er et resultat av lang tids utredning med mål om å samordne det barnevernsfaglige og helsemessige akuttilbudet til barn og unge i Nord-Trøndelag. En gjennomgående hovedmålsetning har vært etablering av effektive samarbeidsrutiner mellom BUP og Bufetat i akutte saker der barn, ungdom og familier har behov for tiltak både etter barnevernsloven og lov om psykisk helsevern. Første prosjektplan forelå i Denne ble revidert i 2010 etter juridisk utredning gjennomført av advokat Tore Riedl. Innholdet i prosjektplanene fra 2008 og 2010, samt den juridiske rapporten ligger til grunn for endelig prosjektplan ad Prosjektet ble påbegynt som et forprosjekt i I september 2013 ble prosjektledere ansatt. Disse skal sørge for å drifte prosjektet frem til realisering og implementering i drift. Det er gitt tilsagn på prosjektmidler ut 2016, forutsatt tilfredsstillende fremdrift og Stortingets bevilling. 1.2 Prosjektets forankring Prosjektet er forankret i Helse Nord-Trøndelag HF, Barn- og familieklinikken v/ klinikkleder Wenche P. Dehli og i Bufetat region Midt v/ regiondirektør Jonny Berg. 1.3 Visjon og mål Visjon «En dør inn! Bedret total kvalitet og ressursutnyttelse for tjenestene til BUP og Bufetat.» Bygge samarbeid mellom fagområdene til det beste for det enkelte barn Målgruppe Barn og unge i aldersgruppen 0-18 år der - det er fattet akuttvedtak etter barnevernloven, eller - der alvorlig bekymring knyttet til omsorgssituasjonen aktualiseres som en del av ø- hjelp i helsevesenet. 3

4 1.3.3 Målsetninger og strategi 1. «Felles utredningsmal og felles språk»: Enighet om og bruk av felles utredningsmal i samarbeidssaker skal muliggjøre felles kasusformulering basert på det totale bildet av risiko- og beskyttelsesfaktorer. Denne helhetlige forståelsen skal gi grunnlag for vurdering av videre tiltak. MÅLSETNING 1: Felles utredningsrammeverk og språk Produkt: Utredningsrammeverk for strukturering av informasjon Arbeidsgruppe 1.1 Vurdering av type rammeverk Arbeidsgruppe 1.2 Implementering og kompetanseheving Egenutviklet / tilpasset? Tverretatlige samlinger Eksisterende? 2. «BUP som plasseringsalternativ»: For barn og unge mellom år med bostedsadresse i Nord-Trøndelag skal BUP være et plasseringsalternativ ved akuttplassering etter barnevernloven. Akuttvedtak defineres her som 4-6, 1. og 2. ledd, samt frivillige plasseringer etter 4-4, 5. ledd. BUP som plasseringsalternativer hjemles i barnevernlovens 4-14 bokstav c. MÅLSETNING 2: BUP som plasseringsalternativ Produkt: Samarbeidsavtale 1 Arbeidsgruppe 2.1 Inntaksprosedyrer Organisatorisk Juridisk Faglig Arbeidsgruppe 2.2 Økonomisk avtale Arbeidsgruppe 2.3 Samarbeidsstruktur Samarbeid under plassering Ansvar etter plassering 4

5 3. «Samarbeid i ø-hjelpssaker uten akuttvedtak»: Nye samarbeidsavtaler skal etableres for å effektivisere kommunikasjon og samhandling mellom BUP og BVT / Bufetat for situasjoner der alvorlig bekymring rundt omsorgssituasjonen aktualiseres som tema under ø-hjelpsinnleggelse / vakthenvendelse ved BUP. MÅLSETNING 3: Samarbeid i ø-hjelpssaker uten akuttvedtak Produkt: Samarbeidsavtale 2 Arbeidsgruppe 3.1: Samarbeidsstruktur Kontaktetablering Videre samarbeid 4. «Samarbeid ved akuttplasseringer utenfor BUP»: Nødvendig bistand fra BUP skal være tilgjengelig også ved midlertidige akuttvedtak der barnet ikke plasseres ved BUP, men ved annet plasseringssted i HNTs nedslagsfelt. Avtaler skal inngås også for slike plasseringer. MÅLSETNING 4: Samarbeid ved akuttplasseringer utenfor BUP Produkt: Samarbeidsavtale 3 Arbeidsgruppe 4.1: Kontaktetablering og inntak Arbeidsgruppe 4.2 Organisering og økonomi 5

6 1.4 Prosjektets hovedområder Prosjektet er delt inn i 4 hovedområder: Fag Forprosjektet har konkludert med at det i samarbeid med det kommunale barnevernet skal utvikles et felles grunnlag for utredning, og en mal for undersøkelse og utredning. Målet er å komme frem til hva vi har behov for å kartlegge/utrede, hvilke verktøy har vi/trenger vi, samt hvordan skal arbeidsfordeling mellom etatene være for å bidra til at barnet/familien får best mulig tilpasset tiltak/ oppfølging videre. Videre er det behov for å sikre at tidlig utredning er standardisert på en slik måte at mer omfattende behov blir identifisert så tidlig som mulig. Forprosjekt konkluderer med at sentrale kartleggingsområder for målgruppen vil være: Helse (psykisk og somatisk) Foreldrefungering/omsorgssituasjon Skolefungering/kognitiv funksjon Fritid/vennemiljø, rus, nettverk. Kartlegge suicidalrisiko Kartlegge årsak til vanskene, alvorlighetsgrad og prognose. I prosjektperioden vil det bli behov for å utarbeide en plan for kompetanseheving av personell både i BUP og i barnevernstjenestene/ Bufetat. Arbeidsgruppe 1.1 vurderer valg av utredningsrammeverk, mens arbeidsgruppe 1.2 ivaretar implementering og kompetanseheving Jus Advokat Tore R. Riedl har i en skriftlig rapport vurdert den originale prosjektideen som handlet om å etablere to sengeplasser i BUP sengepost øremerket akuttplasseringer etter barnevernlovens ledd eller ledd. Rapporten konkluderer med at det vil være juridisk mulig å etablere en felles sengeavdeling med bakgrunn i dagens lovtekst, men det trekkes frem områder der behovet for avklaring er til stede. Det vil i den videre fremdrift av prosjektet være nødvendig å følge opp og avklare temaer knyttet til blant annet inntaksprosedyrer og samtykke, ansvarsforhold, herunder informasjonsutveksling og dokumentasjon, samt tilsyn og kontroll. Spesielt i arbeidsgruppe 2.1 og 2.3 vil det være viktig med juridisk kompetanse Økonomi BUP er en del av helseforetaket og er underlagt økonomisk styring fra Helse Midt-Norge RF. Bufetat er statlig finansiert fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Dette vil by på økonomiske utfordringer med tanke på finansiering av drift av et nytt tilbud. Føringer i strategidokument og handlingsplaner muliggjør likevel utviklingen av felles tilbud. Det vil bli 6

7 behov for å synliggjøre de økonomiske utfordringene, samt finne løsninger knyttet til økonomi på overordnet nivå. Dette vil i hovedsak bli tillagt arbeidsgruppe 2.2 og Kultur For å kunne lykkes med prosjektet er vi avhengig av gjensidig tillit og forståelse for den andres virksomhet. Dialog er sikret gjennom regionale og lokale utvalg, der prosjektet er forankret. Prosjektlederne blir sentrale for dialog og utvikling av det tverretatlige samarbeidet, og for å bidra til innsikt og forståelse for hverandres fag, rammeverk og tradisjoner. Arbeidet i prosjektgruppen, i de ulike arbeidsgruppene og de tre planlagte tverretatlige samlingene vil også være uvurderlige i arbeidet med å utvikle en fellesskapskultur. 7

8 2. Organisering 2.1 Prosjektansvarlig Prosjektets styringsgruppe har det overordnede ansvaret i prosjektperioden. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Bufetat region Midt som regulerer og presiserer ansvarsforholdene innenfor økonomi, personal- og fagansvar. Det faglige og økonomiske ansvaret forøvrig vil fortsatt følge bestemmelsene i helselovgivningen og barnevernloven. 2.2 Prosjektledere Styringsgruppa har engasjert Espen Johnsen og Marit Lise Haugberg som prosjektledere i henholdsvis 50 % stilling hver. Espen har hovedansvaret for den faglige fremdriften i prosjektet, mens Marit Lise har hovedansvar for den organisatoriske fremdriften. Prosjektlederne fordeler oppgavene seg imellom slik de til enhver tid finner hensiktsmessig. Prosjektlederne rapporterer direkte til styringsgruppen. 2.3 Styringsgruppen Styringsgruppen består av: - Wenche P. Dehli, klinikkleder Helse Nord-Trøndelag HF - Jonny Berg, regiondirektør Bufetat region Midt-Norge - Prosjektlederne er styringsgruppens sekretærer I tillegg møter Åsmund S. Bang, avdelingsleder BUP Helse Nord-Trøndelag HF og Kjell Morten Dahl, seniorrådgiver Bufetat region Midt-Norge ved innkalling. Styringsgruppen har ansvar for: - Å behandle og godkjenne prosjektplanen - At prosjektledernes rapportering og oppfølging gjennomføres på en tilfredsstillende måte - At prosjektplanens mål og milepælplan følges opp - At prosjektet evalueres - At organisatoriske rammer understøtter praktisk gjennomføring av prosjektet - Å rapportere til egen etat, til departementet, direktorat og tilsynsmyndigheter. 8

9 2.4 Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av: - Jan Egil Wold, avdelingsoverlege BUP, Helse Nord-Trøndelag - Reid Henstein, seksjonsleder BUP sengepost, Sykehuset Levanger - Torill Ertsaas, leder fagteam og fosterhjemtjenesten Bufetat område Trøndelag Nord - Torill Moe, høgskolelektor, Høgskolen i Nord-Trøndelag - Åse Bratterud, forsker og nestleder Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU) - Kommunale barnevernsledere fra pilotkommuner - Brukerrepresentanter - Prosjektlederne er prosjektgruppens sekretærer Prosjektgruppen har ansvar for å: - Forankre prosjektets målsetting i sin enhet - Bidra aktivt med løsningsfokuserte innspill i alle deler av prosjektarbeidet - Delta i arbeidsgrupper og aktiviteter for å oppnå prosjektets hovedmål - Informere prosjektledere om eventuelle avvik 2.5 Referansepersoner/ samarbeidspartnere - KS Nord-Trøndelag - Tore Riedl, jurist - Odd Sverre Westby, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) - Anita Hoff v/ Habiliteringstjenesten for barn og unge i Nord-Trøndelag - Kine Beate Olsen og Erik Stene v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern - Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag - Berit Skauge, Barnevernvakta Trondheim - Jonas Overgaard, Bufetat region Midt-Norge 2.6 Relevante andre prosjekt/ utredninger som pågår - Faglig standard for akuttarbeidet i Bufetat. Kontaktperson: Jonas Overgaard - Felles interkommunal barnevernsvakt for kommunene i Nord-Trøndelag/ Barnevernvakt Trondheim kommune. Kontaktperson: Berit Skauge - Tverretatlig akuttjenester for barn og unge, Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF. Kontaktperson: Jimmy Gonzalez - Mission possible, Haram kommune. Kontaktperson: 9

10 3 Fremdriftsplan 3.1 Overordnet om strategi og prosess Strategien for prosjektprosessen er bygget rundt et tydelig mål om at konkret tverrfaglig arbeid med tre av hovedområdene (fag, jus og økonomi) skal bidra til økt tverrkulturell forståelse og kjennskap til hverandres arbeid (hovedområde fire). Dette målet, samt sosialpsykologisk forskning på naturlige gruppeprosesser og ineffektive vs effektive grupper har vært styrende i planleggingen av prosessen. En detaljert fremdriftsplan legges frem i punkt 3.2, men kan oppsummeres som følger: Første prosjektgruppemøte avholdes 31. januar Hovedmålet er en delt forståelse av formålet med prosjektet, samt forpliktelse fra prosjektgruppemedlemmene med tanke på videre arbeid. I første fase av prosjektet vil det fokuseres på måloppnåelse i samarbeid med tre pilotkommuner. Det vil bli definert tverrfaglige arbeidsgrupper med mandater knyttet til felles utredningsrammeverk, BUP som plasseringsalternativ og samarbeid i ø-hjelpssaker med samtidig alvorlig bekymring for omsorgssituasjonen. Disse delprosjektene og arbeidsgruppene vil på et tidlig tidspunkt presenteres på første tverrfaglige samling i mars april 2014, der ansatte i BUP, Bufetat og barneverntjenesten i pilotkommuner vil inviteres til å delta i prosessen ved felles tverrfaglig arbeid med kasus som illustrerer problemstillingene. Samlingen vil bygges opp med et mål om å øke kjennskap til hverandres arbeid, redusere eventuelle stereotypiske antagelser mellom gruppene og øke tilhørigheten som én gruppe ved å forsterke felles mål og den individuelle påvirkningskraften via gruppearbeidene. I tiden etter første tverrfaglige samling vil arbeidsgruppene fullføre sine delprosjekter. Arbeidet godkjennes av prosjektgruppen før resultatet fra dette bringes inn i neste tverrfaglige samling (oktober 2014). Formålet med denne samlingen er også både av kulturell og faglig art, men med et fellesskapsfokus knyttet til at en milepæl er nådd i form av at man nå er enige i hvilket felles utredningsrammeverk som skal benyttes, hvordan plasseringer ved BUP skal gjennomføres og samarbeidsrutiner ved ø-hjelpssaker med kombinert omsorgssvikt. Utredningsrammeverk og samarbeidsavtaler presenteres, før arbeidet med implementering og evaluering iverksettes. Målet er at utredningsrammeverket og konkret samarbeid (målsetninger 1-3) skal iverksettes som planlagt i etterkant av samlingen. I april 2015 opprettes en ny arbeidsgruppe med mandat knyttet til samarbeid ved akuttplasseringer utenfor BUP, men i HNTs nedslagsområde (målsetning 4). Dette arbeidet skal godkjennes av prosjektgruppen i september

11 I desember 2015 avholdes tredje tverretatlige samling, der også resterende kommuner i Nord-Trøndelag inviteres. Målet er å legge frem evaluering fra samarbeidet mellom BUP, Bufetat og pilotkommunene, samt inklusjon av de resterende kommunene i samarbeidet slik det har eksistert med pilotkommunene frem til nå. I etterkant av samlingen vil også samarbeidet med pilotkommunene utvides til å gjelde akuttplasseringer utenfor BUP, men i HNTS nedslagsfelt. Prosjektet vil evalueres frem mot avslutning i desember 2016, med vurdering av hvorvidt de nye samarbeidsrutinene skal inkluderes i ordinær drift. 3.2 Detaljert fremdriftsplan Milepæl Aktivitet Periode/ Ansvar Resultat frist 1 Prosjektledere ansatt Styringsgruppe Espen Johnsen/ Marit Lise Haugberg ansatt 50 % stilling hver. 2 Endelig prosjektplan Utforme forslag til Nov/des-13 Espen/ Marit Lise godkjent endelig prosjektplan Marit Lise Styringsgruppemøte Styringsgruppen Vedta endelig prosjektplan Marit Lise/ Espen 3 Prosjektorganisasjon etablert 4 Etablert definerte delprosjekt og arbeidsgrupper 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 og 3.1 Årsrapport Bufdir Informasjonsbrev til kommunale barnevernsledere i N-Tr. Prosjektgruppemøte 31.januar Utforme mandat og etablere arbeidsgrupper for deloppdrag 5 Utpeke pilotkommuner Inkludere aktuelle barnevernsledere i prosjektgruppen 6 Første tverretatlige fagsamling Des.-13 Jan.-14 Jan.-14 Jan.-14 Espen Marit Lise Prosjektgruppen Espen og Marit Lise Styringsgruppemøte 7. februar Marit Lise Fagsamling BUP, Bufetat Mars/ aprilog barneverntjeneste i 14 pilotkommuner for tidlig drøfting av prosjektet. Styringsgruppe- og prosjektgruppe deltar Espen og Marit Lise 11

12 7 Arbeidsgruppe 1.1 og 1.2 ferdige 8 Arbeidsgruppe 2.1, 2.2 og 2.3 ferdige 9 Arbeidsgruppe 3.1 ferdige 10 Godkjenning av arbeidsgruppenes arbeid 11 Samarbeidsavtaler 1 og 2 underskrives 12 Andre tverretatlige samling 13 Oppstart for mål 1,2 og 3 med pilotkommuner Styringsgruppemøte Juni -14 Marit Lise Prosjektgruppemøte Juni -14 Marit Lise Forslag til 15. sept.-14 Arbeidsgrupper utredningsrammeverk legges frem Forslag til inntaksprosess, 15. sept.-14 Arbeidsgrupper samarbeidsrutiner og økonomisk avtaleverk ved BUP-plassering legges frem Forslag til 15. sept.-14 Arbeidsgrupper samarbeidsrutiner ved ø- hjelpssaker med alvorlig bekymring for omsorgssituasjonen legges frem Samarbeidsavtaler Oktober -14 Prosjektgruppen utformes Prosjektgruppemøte Styringsgruppemøte BUP, Bufetat og lokale barneverntjenester underskriver avtaler om BUP-plasseringer og ø- hjelpsrutiner Samme deltagere som ved samling 1. Arbeidsgruppenes arbeid legges frem, i tillegg til forelesninger om aktuelle tema. Plasseringer ved BUP kan nå gjennomføres. Ultimo september Ultimo september Oktober -14 Oktober -14 November - 14 Marit Lise Marit Lise Styringsgruppen Espen og Marit Lise Det er enighet om samarbeid i ø-hjelpssaker. 14 Arbeidsgruppe 4.1 og 4.2 opprettes 15 Arbeidsgrupper 4.1 og 4.2 ferdige Utredningsrammeverk tas i bruk. Styringsgruppemøte Des -14 Marit Lise Prosjektgruppemøte Jan/ febr.- Marit Lise 15 Styringsgruppemøte Mars -15 Marit Lise April -15 Prosjektgruppen Styringsgruppemøte Juni -15 Marit Lise Prosjektgruppemøte Juni -15 Marit Lise Forslag til samarbeid Sept -15 Arbeidsgruppene omkring akuttplasseringer utenfor BUP legges frem 12

13 16 Godkjenning av arbeidsgruppenes arbeid 16 Avtaler inngås for mål 4 med pilotkommuner 17 Tredje tverretatlige samling, inkludert nye kommuner 18 Oppstart mål 1,2 og 3 i nye kommuner 19 Oppstart mål 4 i pilotkommuner 20 Avslutning / vurdering av videre drift Prosjektgruppemøte Sept.-15 Marit Lise Samarbeidsavtaler Sept.-15 Prosjektgruppen utformes Styringsgruppemøte Sept.-15 Marit Lise BUP, Bufetat og lokale Oktober -15 Styringsgruppen barneverntjenester underskriver samarbeidsavtaler Samme deltagere som Desember - Espen og Marit tidligere, men også 15 Lise resterende kommuner i Nord-Trøndelag. Målet er inklusjon av nye kommuner. Prosjektgruppen deltar. Styringsgruppemøte Des -15 Marit Lise Det eksisterende tilbudet Januar -16 utvides til resterende kommuner i NT. Samarbeid ved akuttplasseringer utenfor BUP iverksettes. Januar -16 Espen og Marit Lise Espen og Marit Lise Prosjektgruppemøte Feb.-16 Marit Lise Styringsgruppemøte Feb. -16 Marit Lise Prosjektgruppemøte Juni -16 Marit Lise Styringsgruppemøte Juni -16 Marit Lise Styringsgruppemøte Sept. -16 Marit Lise Prosjektgruppemøte Okt. -16 Marit Lise Styringsgruppemøte Des. -16 Marit Lise Tilbudet evalueres med tanke på om videre drift er aktuelt. Desember - 16 Ekstern aktør 13

14 4 Budsjett og økonomiplan for prosjektperioden For 2013 er det bevilget 1,586 Mill NOK fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hoveddelen av disse midlene søkes overført til Det er gitt tilsagn på 1 mill. pr. år for perioden forutsatt Stortingets bevilling. Under følger budsjett for prosjektet: Etablering Lønn/ sos.utg. prosjektleder ML Lønn/ sos.utg. prosjektleder E Juridisk bistand Ekstern evaluering Reiseutgifter Datautstyr/ telefoner Diverse; kontorrekv, møtemat osv Kick-off/ samlinger Frikjøp Drift Kompetansebygging/ kurs ansatte Totalt Tildelt/ med forbehold om tilsagn: Lønn m/ sosiale utgifter inkluderer: 2,7 % ferielønnstillegg 11,28 % pensjonstillegg 14,10 % aga Brutto lønn inkludert sosiale utgifter: Marit Lise: ,-kr/ mnd Espen: Frem til 31.08: ,-/ mnd-. Fra (forutsatt spesialisering): ,- kr/mnd Av praktiske hensyn er prosjektmidlene overført til prosjektkonto i helseforetaket. Prosjektlederne har den daglige økonomistyringen og ansvar for å styre innenfor prosjektets økonomiske rammer. Styringsgruppen kan omdisponere midler innenfor budsjettets rammer. Regnskap vil bli rapportert årlig fra prosjektlederne til styringsgruppen og Bufdir. Vi vil se på muligheten for å søke eksterne aktører for midler til evaluering av prosjektet. 14

15 5 Informasjonsformidling 5.1 Informasjonsskisse Prosjektet har vært drøftet med de kommunale barnevernlederne ved flere anledninger. Kommunal barneverntjeneste vil bli en sentral aktør i prosjektet, og vil implementeres i prosjektet i tråd med fremdriftsplanen. Fastleger, tilsynsmyndigheter og andre aktuelle aktører vil involveres når dette er aktuelt i prosjektperioden.. Det vil bli formidlet informasjon til offentligheten via lokale media, og det vil bli laget et eget informasjonsskriv som sendes ut til alle kommunene i Nord-Trøndelag. 5.2 Formidlingsskisse av erfaring og resultater Viktige mottakere av erfaringer og resultater vil være egne etater og andre offentlige etater som arbeider med målgruppen. Erfaringene og resultatene fra prosjektet underveis og ved avslutning vil bli formidlet under aktuelle interne og eksterne kurs og konferanser. Det vil også bli formidlet erfaringer via media ved intervju eller artikler. Vi vil også kunne stille opp for foredrag fra aktuelle interesserte ved forespørsel. 6 Evaluering og implementering Det settes av midler til evaluering av prosjektet. Dette vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for om prosjektet i etterkant skal videreføres og implementeres i den daglige driften. Evalueringen vil også være en viktig informasjonskilde for departement og direktorat. Prosjektet skal i tillegg evalueres underveis av involverte prosjektdeltakere, som grunnlag for implementering i ordinær drift og avvikling av eksisterende virksomhet. I tillegg til at noe av prosjektets midler benyttes til evaluering, vil det vurderes muligheter for eksterne midler/ressurser til forskning/evaluering. 15

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer OPPVEKST Prosjektinformasjon: Prosjektnavn: Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer Kontaktperson: Lene Mordal, Kristiansand kommune

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer