Prosjektplan Akutten i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Akutten i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Prosjektplan Akutten i Nord-Trøndelag Samordning av akutt og utredningstilbud for barn og unge i Nord-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom BUP, Helse Nord-Trøndelag og Bufetat region Midt-Norge Revidert desember 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektet Prosjektets bakgrunn Prosjektets forankring Visjon og mål Visjon Målgruppe Målsetninger og strategi Prosjektets hovedområder Fag Jus Økonomi Kultur Organisering Prosjektansvarlig Prosjektledere Styringsgruppen Prosjektgruppen Referansepersoner/ samarbeidspartnere Relevante andre prosjekt/ utredninger som pågår Fremdriftsplan Overordnet om strategi og prosess Detaljert fremdriftsplan Budsjett og økonomiplan for prosjektperioden Informasjonsformidling Informasjonsskisse Formidlingsskisse av erfaring og resultater Evaluering og implementering

3 1. Prosjektet «Akutten i Nord-Trøndelag» - et samarbeidsprosjekt mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) v/ Barn- og familieklinikken i Helse Nord-Trøndelag og Bufetat region Midt- Norge. 1.1 Prosjektets bakgrunn Samarbeidsprosjektet «Akutten i Nord-Trøndelag» er et resultat av lang tids utredning med mål om å samordne det barnevernsfaglige og helsemessige akuttilbudet til barn og unge i Nord-Trøndelag. En gjennomgående hovedmålsetning har vært etablering av effektive samarbeidsrutiner mellom BUP og Bufetat i akutte saker der barn, ungdom og familier har behov for tiltak både etter barnevernsloven og lov om psykisk helsevern. Første prosjektplan forelå i Denne ble revidert i 2010 etter juridisk utredning gjennomført av advokat Tore Riedl. Innholdet i prosjektplanene fra 2008 og 2010, samt den juridiske rapporten ligger til grunn for endelig prosjektplan ad Prosjektet ble påbegynt som et forprosjekt i I september 2013 ble prosjektledere ansatt. Disse skal sørge for å drifte prosjektet frem til realisering og implementering i drift. Det er gitt tilsagn på prosjektmidler ut 2016, forutsatt tilfredsstillende fremdrift og Stortingets bevilling. 1.2 Prosjektets forankring Prosjektet er forankret i Helse Nord-Trøndelag HF, Barn- og familieklinikken v/ klinikkleder Wenche P. Dehli og i Bufetat region Midt v/ regiondirektør Jonny Berg. 1.3 Visjon og mål Visjon «En dør inn! Bedret total kvalitet og ressursutnyttelse for tjenestene til BUP og Bufetat.» Bygge samarbeid mellom fagområdene til det beste for det enkelte barn Målgruppe Barn og unge i aldersgruppen 0-18 år der - det er fattet akuttvedtak etter barnevernloven, eller - der alvorlig bekymring knyttet til omsorgssituasjonen aktualiseres som en del av ø- hjelp i helsevesenet. 3

4 1.3.3 Målsetninger og strategi 1. «Felles utredningsmal og felles språk»: Enighet om og bruk av felles utredningsmal i samarbeidssaker skal muliggjøre felles kasusformulering basert på det totale bildet av risiko- og beskyttelsesfaktorer. Denne helhetlige forståelsen skal gi grunnlag for vurdering av videre tiltak. MÅLSETNING 1: Felles utredningsrammeverk og språk Produkt: Utredningsrammeverk for strukturering av informasjon Arbeidsgruppe 1.1 Vurdering av type rammeverk Arbeidsgruppe 1.2 Implementering og kompetanseheving Egenutviklet / tilpasset? Tverretatlige samlinger Eksisterende? 2. «BUP som plasseringsalternativ»: For barn og unge mellom år med bostedsadresse i Nord-Trøndelag skal BUP være et plasseringsalternativ ved akuttplassering etter barnevernloven. Akuttvedtak defineres her som 4-6, 1. og 2. ledd, samt frivillige plasseringer etter 4-4, 5. ledd. BUP som plasseringsalternativer hjemles i barnevernlovens 4-14 bokstav c. MÅLSETNING 2: BUP som plasseringsalternativ Produkt: Samarbeidsavtale 1 Arbeidsgruppe 2.1 Inntaksprosedyrer Organisatorisk Juridisk Faglig Arbeidsgruppe 2.2 Økonomisk avtale Arbeidsgruppe 2.3 Samarbeidsstruktur Samarbeid under plassering Ansvar etter plassering 4

5 3. «Samarbeid i ø-hjelpssaker uten akuttvedtak»: Nye samarbeidsavtaler skal etableres for å effektivisere kommunikasjon og samhandling mellom BUP og BVT / Bufetat for situasjoner der alvorlig bekymring rundt omsorgssituasjonen aktualiseres som tema under ø-hjelpsinnleggelse / vakthenvendelse ved BUP. MÅLSETNING 3: Samarbeid i ø-hjelpssaker uten akuttvedtak Produkt: Samarbeidsavtale 2 Arbeidsgruppe 3.1: Samarbeidsstruktur Kontaktetablering Videre samarbeid 4. «Samarbeid ved akuttplasseringer utenfor BUP»: Nødvendig bistand fra BUP skal være tilgjengelig også ved midlertidige akuttvedtak der barnet ikke plasseres ved BUP, men ved annet plasseringssted i HNTs nedslagsfelt. Avtaler skal inngås også for slike plasseringer. MÅLSETNING 4: Samarbeid ved akuttplasseringer utenfor BUP Produkt: Samarbeidsavtale 3 Arbeidsgruppe 4.1: Kontaktetablering og inntak Arbeidsgruppe 4.2 Organisering og økonomi 5

6 1.4 Prosjektets hovedområder Prosjektet er delt inn i 4 hovedområder: Fag Forprosjektet har konkludert med at det i samarbeid med det kommunale barnevernet skal utvikles et felles grunnlag for utredning, og en mal for undersøkelse og utredning. Målet er å komme frem til hva vi har behov for å kartlegge/utrede, hvilke verktøy har vi/trenger vi, samt hvordan skal arbeidsfordeling mellom etatene være for å bidra til at barnet/familien får best mulig tilpasset tiltak/ oppfølging videre. Videre er det behov for å sikre at tidlig utredning er standardisert på en slik måte at mer omfattende behov blir identifisert så tidlig som mulig. Forprosjekt konkluderer med at sentrale kartleggingsområder for målgruppen vil være: Helse (psykisk og somatisk) Foreldrefungering/omsorgssituasjon Skolefungering/kognitiv funksjon Fritid/vennemiljø, rus, nettverk. Kartlegge suicidalrisiko Kartlegge årsak til vanskene, alvorlighetsgrad og prognose. I prosjektperioden vil det bli behov for å utarbeide en plan for kompetanseheving av personell både i BUP og i barnevernstjenestene/ Bufetat. Arbeidsgruppe 1.1 vurderer valg av utredningsrammeverk, mens arbeidsgruppe 1.2 ivaretar implementering og kompetanseheving Jus Advokat Tore R. Riedl har i en skriftlig rapport vurdert den originale prosjektideen som handlet om å etablere to sengeplasser i BUP sengepost øremerket akuttplasseringer etter barnevernlovens ledd eller ledd. Rapporten konkluderer med at det vil være juridisk mulig å etablere en felles sengeavdeling med bakgrunn i dagens lovtekst, men det trekkes frem områder der behovet for avklaring er til stede. Det vil i den videre fremdrift av prosjektet være nødvendig å følge opp og avklare temaer knyttet til blant annet inntaksprosedyrer og samtykke, ansvarsforhold, herunder informasjonsutveksling og dokumentasjon, samt tilsyn og kontroll. Spesielt i arbeidsgruppe 2.1 og 2.3 vil det være viktig med juridisk kompetanse Økonomi BUP er en del av helseforetaket og er underlagt økonomisk styring fra Helse Midt-Norge RF. Bufetat er statlig finansiert fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Dette vil by på økonomiske utfordringer med tanke på finansiering av drift av et nytt tilbud. Føringer i strategidokument og handlingsplaner muliggjør likevel utviklingen av felles tilbud. Det vil bli 6

7 behov for å synliggjøre de økonomiske utfordringene, samt finne løsninger knyttet til økonomi på overordnet nivå. Dette vil i hovedsak bli tillagt arbeidsgruppe 2.2 og Kultur For å kunne lykkes med prosjektet er vi avhengig av gjensidig tillit og forståelse for den andres virksomhet. Dialog er sikret gjennom regionale og lokale utvalg, der prosjektet er forankret. Prosjektlederne blir sentrale for dialog og utvikling av det tverretatlige samarbeidet, og for å bidra til innsikt og forståelse for hverandres fag, rammeverk og tradisjoner. Arbeidet i prosjektgruppen, i de ulike arbeidsgruppene og de tre planlagte tverretatlige samlingene vil også være uvurderlige i arbeidet med å utvikle en fellesskapskultur. 7

8 2. Organisering 2.1 Prosjektansvarlig Prosjektets styringsgruppe har det overordnede ansvaret i prosjektperioden. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Bufetat region Midt som regulerer og presiserer ansvarsforholdene innenfor økonomi, personal- og fagansvar. Det faglige og økonomiske ansvaret forøvrig vil fortsatt følge bestemmelsene i helselovgivningen og barnevernloven. 2.2 Prosjektledere Styringsgruppa har engasjert Espen Johnsen og Marit Lise Haugberg som prosjektledere i henholdsvis 50 % stilling hver. Espen har hovedansvaret for den faglige fremdriften i prosjektet, mens Marit Lise har hovedansvar for den organisatoriske fremdriften. Prosjektlederne fordeler oppgavene seg imellom slik de til enhver tid finner hensiktsmessig. Prosjektlederne rapporterer direkte til styringsgruppen. 2.3 Styringsgruppen Styringsgruppen består av: - Wenche P. Dehli, klinikkleder Helse Nord-Trøndelag HF - Jonny Berg, regiondirektør Bufetat region Midt-Norge - Prosjektlederne er styringsgruppens sekretærer I tillegg møter Åsmund S. Bang, avdelingsleder BUP Helse Nord-Trøndelag HF og Kjell Morten Dahl, seniorrådgiver Bufetat region Midt-Norge ved innkalling. Styringsgruppen har ansvar for: - Å behandle og godkjenne prosjektplanen - At prosjektledernes rapportering og oppfølging gjennomføres på en tilfredsstillende måte - At prosjektplanens mål og milepælplan følges opp - At prosjektet evalueres - At organisatoriske rammer understøtter praktisk gjennomføring av prosjektet - Å rapportere til egen etat, til departementet, direktorat og tilsynsmyndigheter. 8

9 2.4 Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av: - Jan Egil Wold, avdelingsoverlege BUP, Helse Nord-Trøndelag - Reid Henstein, seksjonsleder BUP sengepost, Sykehuset Levanger - Torill Ertsaas, leder fagteam og fosterhjemtjenesten Bufetat område Trøndelag Nord - Torill Moe, høgskolelektor, Høgskolen i Nord-Trøndelag - Åse Bratterud, forsker og nestleder Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU) - Kommunale barnevernsledere fra pilotkommuner - Brukerrepresentanter - Prosjektlederne er prosjektgruppens sekretærer Prosjektgruppen har ansvar for å: - Forankre prosjektets målsetting i sin enhet - Bidra aktivt med løsningsfokuserte innspill i alle deler av prosjektarbeidet - Delta i arbeidsgrupper og aktiviteter for å oppnå prosjektets hovedmål - Informere prosjektledere om eventuelle avvik 2.5 Referansepersoner/ samarbeidspartnere - KS Nord-Trøndelag - Tore Riedl, jurist - Odd Sverre Westby, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) - Anita Hoff v/ Habiliteringstjenesten for barn og unge i Nord-Trøndelag - Kine Beate Olsen og Erik Stene v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern - Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag - Berit Skauge, Barnevernvakta Trondheim - Jonas Overgaard, Bufetat region Midt-Norge 2.6 Relevante andre prosjekt/ utredninger som pågår - Faglig standard for akuttarbeidet i Bufetat. Kontaktperson: Jonas Overgaard - Felles interkommunal barnevernsvakt for kommunene i Nord-Trøndelag/ Barnevernvakt Trondheim kommune. Kontaktperson: Berit Skauge - Tverretatlig akuttjenester for barn og unge, Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF. Kontaktperson: Jimmy Gonzalez - Mission possible, Haram kommune. Kontaktperson: 9

10 3 Fremdriftsplan 3.1 Overordnet om strategi og prosess Strategien for prosjektprosessen er bygget rundt et tydelig mål om at konkret tverrfaglig arbeid med tre av hovedområdene (fag, jus og økonomi) skal bidra til økt tverrkulturell forståelse og kjennskap til hverandres arbeid (hovedområde fire). Dette målet, samt sosialpsykologisk forskning på naturlige gruppeprosesser og ineffektive vs effektive grupper har vært styrende i planleggingen av prosessen. En detaljert fremdriftsplan legges frem i punkt 3.2, men kan oppsummeres som følger: Første prosjektgruppemøte avholdes 31. januar Hovedmålet er en delt forståelse av formålet med prosjektet, samt forpliktelse fra prosjektgruppemedlemmene med tanke på videre arbeid. I første fase av prosjektet vil det fokuseres på måloppnåelse i samarbeid med tre pilotkommuner. Det vil bli definert tverrfaglige arbeidsgrupper med mandater knyttet til felles utredningsrammeverk, BUP som plasseringsalternativ og samarbeid i ø-hjelpssaker med samtidig alvorlig bekymring for omsorgssituasjonen. Disse delprosjektene og arbeidsgruppene vil på et tidlig tidspunkt presenteres på første tverrfaglige samling i mars april 2014, der ansatte i BUP, Bufetat og barneverntjenesten i pilotkommuner vil inviteres til å delta i prosessen ved felles tverrfaglig arbeid med kasus som illustrerer problemstillingene. Samlingen vil bygges opp med et mål om å øke kjennskap til hverandres arbeid, redusere eventuelle stereotypiske antagelser mellom gruppene og øke tilhørigheten som én gruppe ved å forsterke felles mål og den individuelle påvirkningskraften via gruppearbeidene. I tiden etter første tverrfaglige samling vil arbeidsgruppene fullføre sine delprosjekter. Arbeidet godkjennes av prosjektgruppen før resultatet fra dette bringes inn i neste tverrfaglige samling (oktober 2014). Formålet med denne samlingen er også både av kulturell og faglig art, men med et fellesskapsfokus knyttet til at en milepæl er nådd i form av at man nå er enige i hvilket felles utredningsrammeverk som skal benyttes, hvordan plasseringer ved BUP skal gjennomføres og samarbeidsrutiner ved ø-hjelpssaker med kombinert omsorgssvikt. Utredningsrammeverk og samarbeidsavtaler presenteres, før arbeidet med implementering og evaluering iverksettes. Målet er at utredningsrammeverket og konkret samarbeid (målsetninger 1-3) skal iverksettes som planlagt i etterkant av samlingen. I april 2015 opprettes en ny arbeidsgruppe med mandat knyttet til samarbeid ved akuttplasseringer utenfor BUP, men i HNTs nedslagsområde (målsetning 4). Dette arbeidet skal godkjennes av prosjektgruppen i september

11 I desember 2015 avholdes tredje tverretatlige samling, der også resterende kommuner i Nord-Trøndelag inviteres. Målet er å legge frem evaluering fra samarbeidet mellom BUP, Bufetat og pilotkommunene, samt inklusjon av de resterende kommunene i samarbeidet slik det har eksistert med pilotkommunene frem til nå. I etterkant av samlingen vil også samarbeidet med pilotkommunene utvides til å gjelde akuttplasseringer utenfor BUP, men i HNTS nedslagsfelt. Prosjektet vil evalueres frem mot avslutning i desember 2016, med vurdering av hvorvidt de nye samarbeidsrutinene skal inkluderes i ordinær drift. 3.2 Detaljert fremdriftsplan Milepæl Aktivitet Periode/ Ansvar Resultat frist 1 Prosjektledere ansatt Styringsgruppe Espen Johnsen/ Marit Lise Haugberg ansatt 50 % stilling hver. 2 Endelig prosjektplan Utforme forslag til Nov/des-13 Espen/ Marit Lise godkjent endelig prosjektplan Marit Lise Styringsgruppemøte Styringsgruppen Vedta endelig prosjektplan Marit Lise/ Espen 3 Prosjektorganisasjon etablert 4 Etablert definerte delprosjekt og arbeidsgrupper 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 og 3.1 Årsrapport Bufdir Informasjonsbrev til kommunale barnevernsledere i N-Tr. Prosjektgruppemøte 31.januar Utforme mandat og etablere arbeidsgrupper for deloppdrag 5 Utpeke pilotkommuner Inkludere aktuelle barnevernsledere i prosjektgruppen 6 Første tverretatlige fagsamling Des.-13 Jan.-14 Jan.-14 Jan.-14 Espen Marit Lise Prosjektgruppen Espen og Marit Lise Styringsgruppemøte 7. februar Marit Lise Fagsamling BUP, Bufetat Mars/ aprilog barneverntjeneste i 14 pilotkommuner for tidlig drøfting av prosjektet. Styringsgruppe- og prosjektgruppe deltar Espen og Marit Lise 11

12 7 Arbeidsgruppe 1.1 og 1.2 ferdige 8 Arbeidsgruppe 2.1, 2.2 og 2.3 ferdige 9 Arbeidsgruppe 3.1 ferdige 10 Godkjenning av arbeidsgruppenes arbeid 11 Samarbeidsavtaler 1 og 2 underskrives 12 Andre tverretatlige samling 13 Oppstart for mål 1,2 og 3 med pilotkommuner Styringsgruppemøte Juni -14 Marit Lise Prosjektgruppemøte Juni -14 Marit Lise Forslag til 15. sept.-14 Arbeidsgrupper utredningsrammeverk legges frem Forslag til inntaksprosess, 15. sept.-14 Arbeidsgrupper samarbeidsrutiner og økonomisk avtaleverk ved BUP-plassering legges frem Forslag til 15. sept.-14 Arbeidsgrupper samarbeidsrutiner ved ø- hjelpssaker med alvorlig bekymring for omsorgssituasjonen legges frem Samarbeidsavtaler Oktober -14 Prosjektgruppen utformes Prosjektgruppemøte Styringsgruppemøte BUP, Bufetat og lokale barneverntjenester underskriver avtaler om BUP-plasseringer og ø- hjelpsrutiner Samme deltagere som ved samling 1. Arbeidsgruppenes arbeid legges frem, i tillegg til forelesninger om aktuelle tema. Plasseringer ved BUP kan nå gjennomføres. Ultimo september Ultimo september Oktober -14 Oktober -14 November - 14 Marit Lise Marit Lise Styringsgruppen Espen og Marit Lise Det er enighet om samarbeid i ø-hjelpssaker. 14 Arbeidsgruppe 4.1 og 4.2 opprettes 15 Arbeidsgrupper 4.1 og 4.2 ferdige Utredningsrammeverk tas i bruk. Styringsgruppemøte Des -14 Marit Lise Prosjektgruppemøte Jan/ febr.- Marit Lise 15 Styringsgruppemøte Mars -15 Marit Lise April -15 Prosjektgruppen Styringsgruppemøte Juni -15 Marit Lise Prosjektgruppemøte Juni -15 Marit Lise Forslag til samarbeid Sept -15 Arbeidsgruppene omkring akuttplasseringer utenfor BUP legges frem 12

13 16 Godkjenning av arbeidsgruppenes arbeid 16 Avtaler inngås for mål 4 med pilotkommuner 17 Tredje tverretatlige samling, inkludert nye kommuner 18 Oppstart mål 1,2 og 3 i nye kommuner 19 Oppstart mål 4 i pilotkommuner 20 Avslutning / vurdering av videre drift Prosjektgruppemøte Sept.-15 Marit Lise Samarbeidsavtaler Sept.-15 Prosjektgruppen utformes Styringsgruppemøte Sept.-15 Marit Lise BUP, Bufetat og lokale Oktober -15 Styringsgruppen barneverntjenester underskriver samarbeidsavtaler Samme deltagere som Desember - Espen og Marit tidligere, men også 15 Lise resterende kommuner i Nord-Trøndelag. Målet er inklusjon av nye kommuner. Prosjektgruppen deltar. Styringsgruppemøte Des -15 Marit Lise Det eksisterende tilbudet Januar -16 utvides til resterende kommuner i NT. Samarbeid ved akuttplasseringer utenfor BUP iverksettes. Januar -16 Espen og Marit Lise Espen og Marit Lise Prosjektgruppemøte Feb.-16 Marit Lise Styringsgruppemøte Feb. -16 Marit Lise Prosjektgruppemøte Juni -16 Marit Lise Styringsgruppemøte Juni -16 Marit Lise Styringsgruppemøte Sept. -16 Marit Lise Prosjektgruppemøte Okt. -16 Marit Lise Styringsgruppemøte Des. -16 Marit Lise Tilbudet evalueres med tanke på om videre drift er aktuelt. Desember - 16 Ekstern aktør 13

14 4 Budsjett og økonomiplan for prosjektperioden For 2013 er det bevilget 1,586 Mill NOK fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hoveddelen av disse midlene søkes overført til Det er gitt tilsagn på 1 mill. pr. år for perioden forutsatt Stortingets bevilling. Under følger budsjett for prosjektet: Etablering Lønn/ sos.utg. prosjektleder ML Lønn/ sos.utg. prosjektleder E Juridisk bistand Ekstern evaluering Reiseutgifter Datautstyr/ telefoner Diverse; kontorrekv, møtemat osv Kick-off/ samlinger Frikjøp Drift Kompetansebygging/ kurs ansatte Totalt Tildelt/ med forbehold om tilsagn: Lønn m/ sosiale utgifter inkluderer: 2,7 % ferielønnstillegg 11,28 % pensjonstillegg 14,10 % aga Brutto lønn inkludert sosiale utgifter: Marit Lise: ,-kr/ mnd Espen: Frem til 31.08: ,-/ mnd-. Fra (forutsatt spesialisering): ,- kr/mnd Av praktiske hensyn er prosjektmidlene overført til prosjektkonto i helseforetaket. Prosjektlederne har den daglige økonomistyringen og ansvar for å styre innenfor prosjektets økonomiske rammer. Styringsgruppen kan omdisponere midler innenfor budsjettets rammer. Regnskap vil bli rapportert årlig fra prosjektlederne til styringsgruppen og Bufdir. Vi vil se på muligheten for å søke eksterne aktører for midler til evaluering av prosjektet. 14

15 5 Informasjonsformidling 5.1 Informasjonsskisse Prosjektet har vært drøftet med de kommunale barnevernlederne ved flere anledninger. Kommunal barneverntjeneste vil bli en sentral aktør i prosjektet, og vil implementeres i prosjektet i tråd med fremdriftsplanen. Fastleger, tilsynsmyndigheter og andre aktuelle aktører vil involveres når dette er aktuelt i prosjektperioden.. Det vil bli formidlet informasjon til offentligheten via lokale media, og det vil bli laget et eget informasjonsskriv som sendes ut til alle kommunene i Nord-Trøndelag. 5.2 Formidlingsskisse av erfaring og resultater Viktige mottakere av erfaringer og resultater vil være egne etater og andre offentlige etater som arbeider med målgruppen. Erfaringene og resultatene fra prosjektet underveis og ved avslutning vil bli formidlet under aktuelle interne og eksterne kurs og konferanser. Det vil også bli formidlet erfaringer via media ved intervju eller artikler. Vi vil også kunne stille opp for foredrag fra aktuelle interesserte ved forespørsel. 6 Evaluering og implementering Det settes av midler til evaluering av prosjektet. Dette vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for om prosjektet i etterkant skal videreføres og implementeres i den daglige driften. Evalueringen vil også være en viktig informasjonskilde for departement og direktorat. Prosjektet skal i tillegg evalueres underveis av involverte prosjektdeltakere, som grunnlag for implementering i ordinær drift og avvikling av eksisterende virksomhet. I tillegg til at noe av prosjektets midler benyttes til evaluering, vil det vurderes muligheter for eksterne midler/ressurser til forskning/evaluering. 15

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Bakgrunn En ide fra samarbeidsmøter mellom ledere på barnevernvakta, St.Hansgården og den gang ungdomsklinikken, i dag kalt akutt ambulant enhet Et faktum at

Detaljer

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.0 1.1 Kathinka Meirik Endret oppsett, + vedlegg Bakgrunn og forankring Klinikkens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennomførte i perioden 2005 2008 et pilotprosjekt

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Akuttarbeid i barnevernet Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) 1-1. Lovens formål. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Evalueringer i barnevernet Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Hvorfor evalueringer? Et ledd i å skaffe et kvalifiserte beslutningsgrunnlag, som Ledd i kunnskapsbasert tjenesteproduksjon

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Nordisk konferanse i familieråd. Horsens

Nordisk konferanse i familieråd. Horsens Nordisk konferanse i familieråd Horsens 30.09.2010 Familieråd 12 K Et interkommunalt og tverretatlig samarbeidsprosjekt Deltakerkommuner Lesja Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Øyer Gausdal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Ressursgruppen har bestått av 10 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et

Detaljer

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Med bakgrunn i notat til Bystyrekomite for helse- og sosialsaker som ble behandlet den 7. februar, ble det

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014 Prop. 106 L (2012-2013) Inneholder både proposisjonsdel og meldingsdel Proposisjonsdelen inneholder: Lovendringer for å styrke rettssikkerhet

Detaljer

Referat. Egeninnsats 1 566 055. Sum 10 295 055. Avsetning for usikkerhet 2 000 000. Sum med avsetning for usikkerhet og egeninnsats 12 295 055

Referat. Egeninnsats 1 566 055. Sum 10 295 055. Avsetning for usikkerhet 2 000 000. Sum med avsetning for usikkerhet og egeninnsats 12 295 055 Referat Prosjekt: ITMS Indre Troms medisinske samhandlingssenter, Forprosjektfase Møtetype: Styringsgruppemøte nr.03 Dato og sted: 13.05.2013, kl 1115-1500, Veksthuset i Bardu Neste møte: 21.06.2013, kl

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient»

LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient» LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient» Lister pårørende og brukerutvalg 25.11.13 Torunn Damman Nordby MÅL 1) Utvikle et e- læringsprogram i rehabilitering av den geriatriske

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II

Nasjonal Strategigruppe II Nasjonal Strategigruppe II Arbeidsgruppe 3: Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Fra kvantitet til kvalitet Ingvar Bjelland Klinikkoverlege Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt Nasjonal Konferanse - Samarbeid og Samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge

Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge Prosjektleder Henrik Sollie, Klinikk for barn og unge, Helse Møre og Romsdal Erfaringskonferanse Molde, 06.12.12

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

«Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer

«Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAVkontor «- Bakgrunn og rammer Utviklingsforsøk som har sitt utspring i, men er ikke en videreføring av HUSK-forsøket (Høgskole- og universitetssosialkontor) (2006-2011)

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Prosjektdokument. Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg. Sikkerhetsforvaltning - Eiendomsseksjonen Endringsdato

Prosjektdokument. Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg. Sikkerhetsforvaltning - Eiendomsseksjonen Endringsdato Prosjektdokument Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg Dokument og prosjektarbeid er også plan for lukking av avvik. - Brannvern - Inneklima - El internkontroll 03.01.2016 Websak 15/2113 Side 1

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot STATUS RAPPORT Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015 Innholdsfortegnelse Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015... 3 Organisering av prosjektet... 3 Hovedmål:... 4 Delmål:... 4 Brukerstyrt

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Ås kommune ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Marit Roxrud Leinhardt Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Rådmannsmøtet den 3.2.2010 gav sin tilslutning til å sette i gang prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland og vedtok prosjektplanen. Prosjektet tar utgangspunkt i føringene

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Saknr. 9562/08. Ark.nr Saksbehandler: Randi Wahlsten PROSJEKT "ENKELT Å VELGE" Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9562/08. Ark.nr Saksbehandler: Randi Wahlsten PROSJEKT ENKELT Å VELGE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9562/08 Ark.nr. 441. Saksbehandler: Randi Wahlsten PROSJEKT "ENKELT Å VELGE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Helsedirektoratet har tildelt Hedmark fylkeskommune,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer