Tabell for beskrivelse av dagens tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell for beskrivelse av dagens tjenester"

Transkript

1 Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Barneverntjenesten Beskriv kort hvilken/ hvilke brukergruppe dere har ansvar for. Antall brukere pr år, konkret eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Antall årsverk Hva fungerer godt? Barn og unge som faller inn under lov om barneverntjenester. Barn og unge utsatt for omsorgsvikt. Unge med alvorlige atferdsproblemer. Barneverntjenesten har hjemmel til å fatte følgende vedtak: - Råd, veiledning og hjelpetiltak (støttekontakt, barnehage, avlastningstiltak, stimulere til fritidsaktiviteter/ utdanning/ arbeid, familieveiledning, tilsyn, økonomisk stønad) - Midlertidig vedtak i akuttinstitusjon - Vedtak om plassering utenfor hjemmet - Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling - Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings og opplæringsbehov De avdelingene som jobber med ungdom er ca 40 stillinger PUT fungerer godt Helsestasjon for ungdom et lavterskeltilbud som mange benytter seg avveldig bra Ungdomskontrakter fungerer bra Godt samarbeid med NAV Utfordringer knyttet til ungdom med psykiske og eller med rusrelaterade lidelser: - Intet ambulant team for ungdom over 12 år, alle må møte til polikliniske samtaler. Dette gjør at dårlig fungerende ungdom eller ungdom der foreldrene ikke klarer å stelle opp nok faller ut av behandling. - Begrensinger i helselovgivningen. Ungdommen må samtykke og gjerne være motivert for psykiatrisk behandling/innleggelse. Når ungdommen ikke er det avsluttes utredninger og behandling på trass av at ungdom har et klart behov for/ og behandling/utredning. - Behandling av BUP avsluttes fordi ungdommen ikke lever i stabil nok omsorgssituasjon (slik Bup vurderer det) og bvtj har ikke nok til å fremme sak for fylkesnemnda. Ungdommen står da uten behandling eller tiltak. - Ungdommer som prøver å ta selvmord får korte innleggelser (1 dag osv) for å seden skrives ut. Bvtj må ofte følge opp dette. - Uenighet i hva som er det beste for ungdommen mellom BUP og Bvtj. - Få plasser i ungdomspsykiatrien (døgnbehandling), ungdom blir akuttplassert av bvtj fordi de ikke får plass i psykiatrien. Barneverninstitusjoner verken egnet eller har riktig kompetanse, men eneste alternativ. - Døgnbehandling vurderer ikke at omsorgssituasjonen er god nok for ungdommen(deres vurdering) og avslår derfor søknaden til innleggelse for ungdomen, på trass av behov, bvtj mener ikke at vi har grunnlag for I rusbehandling er behandling bygd på motivasjon. Hvis ikke ungdommen er motivert avsluttes behandlingen. Barneverntjenesten har fortsatt bekymring og andre melder ny bekymring ( eks politi) Manglende gode rutiner for overføring mellom BUP og voksenpsykiatri Tilrettelagte boliger for få og det tar for lang tid å få dem når man har fått tildelt/står på liste!!!!

2 samarbeider dere med, eks kommunen, intrakommunale, private, spesialisthelsetjeneste n? Er tjenesten lovpålagt? PP tjenesten Beskriv kort hvilken/hvilke brukergruppe dere har ansvar for. Antall brukere pr år, Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Samarbeidsavtale med BUP Samarbeidsavtale med PPT Samarbeidsavtale med NAV Samarbeidsavtale med tildelingskontoret. Tverrfaglig samarbeid gjennom deltakelse i alle tverrfaglige utvalg og nettverksmøter. Vi samarbeider stort sett med alle aktører i kommunen som har ansvar knyttet til aldersgruppen 0-23 år.og flere frivillige, samt annenlinjetjenesten Brukergruppen er barnehagebarn, elever i grunnskolen og deres foreldre, samt voksne utover alder for vg skole 2523 klienter i 2012 (1660 gutter og 787 jenter) Opplæringslovens 5-6 beskrivelse av PPPs mandat. PPT er en kommunal tjeneste som har sitt primære formål å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og unge med særlige behov. Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk teneste (...) Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og kompetanseheving for å leggje arbeidet betre tilrette for elevar med særlege behov. Den pedagogiske-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der lova krev det (...) PPT har en todelt oppgave hvor den ene omhandler å hjelpe i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Den andre oppgaven er å sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krev det Antall årsverk pr Hva fungerer godt? samarbeider dere med,? I tillegg har PPT kompetanseteam som har spesiell kompetanse på følgende områder: Lese/skrivevansker, språkvansker, minoritetsspråklige utfordringer, nonverbale lørevansker, asperger, matematikkvansker, Marte Meo, klassehjelp, generelle lærevansker, psykisk helse, konsentrasjonsvansker ca 25. En organisering hvor vi har nærhet til brukerne, høy kompetanse, generalistkunnskap, samt spesialister innen visse områder. Liten turnover, godt arbeidsmiljø og relativ lav sykefravær Vi tror vi vil oppleve at det blir stadig større etterspørsel etter PPT, og utfordringen videre er å være kreativ i hvordan jobbe smartere Vi samarbeider med både kommunale og private barnehager i kommunen,, helsesøstre, psykologer, fysio/ergoterapeuter, fastleger, barnevernet, BUP, Habiliteringstjenesten, Stat.ped, UiO. Forøvrig samarbeider vi med eventuelt hvis det gagner barnet/foreldrene eller andre

3 Helsetjenester barn og unge, psykisk helseteam Beskriv kort hvilken/hvilke Helsetjenester barn og unge har ansvar for helsefremmede og brukergruppe dere har ansvar forebyggende arbeid rettet mot alle gravide, barn og unge, og for. dere foreldre. (Ett ark for hver For barn og unge med psykiske helsevansker, psykiske lidelser brukergruppe/avdeling/bolig) og eller rusproblematikk har tjenesten lavterskeltilbud fra tverrfaglige psykiske helseteam Det er eget tilbud til barns om pårørende. Antall brukere pr år, konkret Alle eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Antall årsverk pr Hva fungerer godt? Psykisk helseteam har XXX brukere pr år - Svangerskapsomsorg - Helsestasjonsdrift med fokus på første leveår, kartleggingsverktøy knyttet til fødselsdepresjon (EPDS) og bruk av rusmidler (TWIK). Et tverrfaglig psykisk helseteam Psykiske helseteam for sped- og småbarn og deres foreldre. Et lavterkseltilbud som er stede på helsestasjoner, kortidsoppfølging, gruppetilbud (God samlivs kurs, «Circle of security» grupper) - Skolehelsetjeneste for barn. Psykisk helseteam for barn opprettet som en styrkning av helsesøstertjenesten i skolen. Lavterkseltilbud, kortidsoppfølging, skillemissegrupper, gruppetilbud til barn som pårørende. - Skolehelsetjeneste for ungdom. Psykisk helseteam for ungdom opprettet som styrkning av helsesøstertjenesten. Et lavterskeltilbud til ungdom. Kortidsoppfølging, gruppetilbud, stressmestringskurs («mestringskatten»). - Helsestasjon for ungdom. Ungdomskontrakt (alternative reaksjoner til mindre alvorlige narkotikalovbrudd) Helsetjenester barn og unge 106 årsverk Ca 0,5 helsesøsterårsverk per barneskole Ca 0,6 helsesøsterårsverk per ungdomsskole Ca 1 helsesøsterårsverk per vgs. Ca 11 årsverk på tre Psykisk helseteam Psykisk helseteam funger som en styrkning av helsesøstertjenesten, og høyest mulig kompetanse benyttes nærmest mulig bruker. Det er lav terskel for å motta tjenester og etterundersøkelser vider gode resultater i kortidsoppfølging/behandling Kommunen har et godt forebyggende, helsefremmede tilbud. Med tanke på fremtidige behov, synes det å være en mangel i tjenestetilbud rettet mot barn og unge med rus- og/eller psykiske lidelser, som er i behov av langvarig oppfølging/behandling i kommunen. Pleie og omsorgstjenester har avlastningstilbud men utover dette finnes det ikke tjenester som gir et langsiktig tilbud. Tverrfaglig samarbeid gjennom deltakelse i tverrfaglige utvalg. Samarbeid med Politi og PUT ifm. Ungdomskontrakt. Samarbeid med føde-barsel Bærum sykehus og Drammen. Samarbeid forebyggende familieteam VV HF JA: Kommunen er pålagt å drive helsestasjoner og skolehelsetjenester. NEI: Psykisk helseteam er ikke lovpålagt.

4 Pleie- og omsorgstjenester Beskriv kort hvilken/hvilke brukergruppe dere har ansvar for. (Ett ark for hver brukergruppe/avdeling/bolig) Stanga avlastningssenter er et avlastningstiltak og har primært som mål å avlaste pårørende eller andre som har et særskilt tyngende omsorgsarbeid for barn og unge med en psykisk lidelse/vanske i alderen år. Hensikten er å gi omsorgsyter fritid og ferie, mulighet til å ta del i samfunnsaktiviteter og føre en tilnærmet normal tilværelse. Samtidig skal avlastningen sikre omsorgsmottakeren tilfredsstillende omsorg når omsorgsyteren har fri. Antall brukere pr år, konkret eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Antall årsverk pr Hva fungerer godt? samarbeider dere med, eks kommunen, intrakommunale, private, spesialisthelsetjenesten? Alle som bor i Bærum som har tyngende omsorgsoppgaver uavhengig av alder og diagnose kan søke om individuell avlastning Stanga har 3 døgn plasser og 4 dagplasser. Pr dags dato benytter 18 barn/familier tilbudet. Så langt i 2013 har 21 barn vært i avlastning på Stanga. Individuell avlastning har ca 277 brukere til enhver tid Individuell avlastning: Avlastning for personer med særlig belastende omsorgsoppgaver uavhengig av diagnose. Stanga avlastningssenter: Barn og unge med ulike psykiske vansker i alderen 10 til 18 år. Stanga: 6.9 årsverk i turnus + 1 teamkoordinator Individuell avlastning: 399 oppdragstakere (ca 50 årsverk) + 1 årsverk for spesialkonsulent + 2 årsverk konsulenter. Vi gir god avlastning og tilbakemeldingene fra familiene er stort sett veldig gode. Barna opplever mye mestring og vi ser ofte en god utvikling. Forebyggende og utviklende for de barna/ungdommen som er her. Vi har fått god erfaring på avlastning for denne gruppen. Økt utfordring i forhold til gruppe sammensetning. Vi får flere ungdommer med særlige store utfordringer/og hjelpe behov. Vi opplever økt behov for avlastning for denne gruppen, men opplever at mange familier og hjelpeapparat ikke kjenner til tilbudet. Utfordrende å formidle til flyktningfamilier hva avlastning innebærer og at det er forpliktende. Utfordring å tilby avlastninger til familier, hvor ungdommen ikke ønsker å være på Stanga. Heldøgnsdrift vs dager/døgn slik det er nå familiene har ulike behov for avlastning (både med tanke på mengde og varighet). I tillegg er det en utfordring å ivareta morgendagens behov for avlastning. Vi opplever endrede forventninger til hvor og hvordan individuell avlastning utføres. PPT, barnevern, BUP, skole, helsesøstre, lege, flyktningkontoret, tildelingskontoret og andre kommunale tjenester, andre institusjoner hvor ungdommen er/har vært.

5 Tjenester til voksne Rustjenesten Antall brukere pr år Årsverk Hva fungerer godt? Hvilke utfordringer ses i Personer med rusproblematikk som bor/oppholder seg i kommunen, som er over 18 år. Foreldre / pårørende som ønsker samtaler, råd eller veiledning. Pr. august 2013 følger rustjenesten opp 275 personer. Vi har kontakt med 66 pårørende (over 18 år) Vi registrerer definerte nøkkeltall for tjenesten gjennom året på eget skjema antall klienter, nye henvendelser og utskrivninger, kjønn og alder m.m. Den overordnede målsettingen for rustjenesten er å iverksette/ tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering for den enkelte, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål. Tjenesten skal formidle tro på bedring, mulighet til å ta mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv. Dette kan gjøres gjennom; Individualsamtaler Kartlegging av behov for tjenester og tiltak Samarbeid med andre instanser Oppfølging i lokale rehabiliteringsopplegg Hjelp til å komme i gang med aktivitet / arbeid Innsøking / henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten herunder LAR (Legemiddelassistert Rehabilitering), poliklinisk - eller døgnbehandling Oppfølging før, under og etter døgnbehandling. Oppfølging av gravide med rusproblematikk Lavterskel helsehjelp Individuell plan Hjelp til nettverksbygging Samhandling og praktisk hjelp i dagliglivet Hjelp til strukturering av hverdagen Rustjenesten har 20 årsverk. Av disse jobber 18 årsverk med direkte klientarbeid. Stabile og kvalifiserte fagpersoner som følger opp den enkelte. Kontinuitet over tid. Tjenesten er enkel å henvende seg til ved å ta direkte kontakt og får raskt avtale. Sammenheng i oppfølging før, under og etter institusjonsopphold gir helhetlig og god kjennskap til den enkelte Tjenesten er et kjent tilbud til personer med rusproblematikk og samarbeidspartnere i spesialistjensen og kommunen. Godt samarbeid med spesialisthelsetjenestene og fastlegene. Tjenesten jobber fleksibelt og er god til å håndtere raske endringer/behov i den enkelte klients liv. Vi i varetar en stor kompleksitet i oppfølgingstilbudet fra konkrete, avgrensede oppdrag til omfattende, langvarig oppfølging og koordinering. Stor bostedsløshet i brukergruppen. Tjenesten har pr. august 2013 kontakt med 37 personer som er bostedsløse. Ofte større kompleksitet i hjelpe - /behandlingsbehovet. Mange saker er

6 Hvilke andre aktører samarbeider dere med, eks i kommunen, interkommunale, private, spesialisthelsetjenesten? Er tjenesten lovpålagt? tidvis svært tidkrevende. Behov for bedre forutsigbarhet i døgnbehandlingstilbudet ved tvangssaker etter helse- og omsorgstjenestelovens Samarbeider m/fastlegene, Nav, barneverntj, andre oppfølgingstj i kommunen, boligkontoret, Mølla, DI gruppen, Askeladden, Varmestua, andre arbeidsgivere, Stabæk fotball, hjemmesykepleien, kommuneadvokater, DPS Bærum, DPS Asker v/put, ARA (Avdeling for rus og avhengighet i Vestre Viken), ulike institusjoner innen TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), Blakstad sykehus, Bærum sykehus, Drammen sykehus, Ullevål sykehus v/ullevålteamet ifht gravide, private omsorgsinstitusjoner; Biri og Incita pr. i dag. Politiet og ulike fengsel Avdeling Sosialfaglige tjenester Avdelingen bistår vanskeligstilte personer som har utfordringer med å nyttiggjøre seg andre tilbud med sammensattproblematikk hvor det er behov for koordinering av tjenester med et uavklart hjelpebehov Primært personer mellom 18 og 67 år Antall brukere Gjennomsnittlig har avdelingen til enhver tid ca. 200 brukere, med full pr år bemanning. Har pr. juli mottatt vel 50 nye henvisninger i Tjenesten jobber sammen med våre brukere slik at de skal øke sine muligheter til å mestre egne liv og styrke sin selvstendighet bl.a. ved å Inneha et helhetlig perspektiv på brukers livssituasjon Kartlegge ressurser og utfordringer mht behov for tjenester og tiltak Bistå i å få relevante tjenester på plass. Koordinere ved sammensatte behov, event IP Bistå i å opprettholde boforhold Oppfølging i forhold til helse og helseutredning Støttesamtaler Råd og veiledning Praktisk bistand Årsverk Sosialfaglige tjenester har 11.5 årsverk Hva fungerer godt? Hvilke utfordringer ses i Stabil faggruppe med bred kompetanse innen det sosialfaglige fagfeltet. Brukerne har fast rådgiver,- og «to er» God oversikt over lovverk, tjenester og tiltak Individuelt tilpasset tjenestetilbud med stor fleksibilitet Samarbeid med andre tjenester Utnyttelse av kompetanse på tvers i avdelingen forhold til enkeltsaker. Generelt en tendens til økt kompleksitet og dårligere funksjonsnivå hos våre brukere, med derav lengre bistandsbehov. Boligmarkedet har blitt langt vanskeligere for vår brukergruppe. Lite tilbud i aktivitets- og/eller arbeidstreningstilbud til personer med ustabil deltakelse. Kompetanseoverføring i avdelingen da det vi har en høy gjennomsnittsalder.

7 Hvilke andre aktører samarbeider dere med? Er tjenesten lovpålagt? NAV, Barnevernet, Flyktningkontoret, Krisesenteret, Boligkontoret, Fastleger og spesialisthelsetjenesten, Kriminalomsorgen, Utekontakten, Politiet, Tiltaksarrangører, Frivillige organisasjoner og - aktuelle tjenester /tiltak ut fra brukerens behov. Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Avd. Psykisk helse Vest Avd Psykisk helse øst Avd. Psykisk helse gir tjenester til mennesker som er hjemmeboende eller midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over 18 år og som; - Har langvarig og sammensatt behov for psykisk helsehjelp - Befinner seg i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon - Pårørende til mennesker i målgruppen /samarbeid og nettverksarbeid. Antall brukere Pr. juli 2013 har vi 284 (PSYTJV) vedtak i tjenesten. Vi registrer definerte pr år nøkkeltall for tjenesten gjennom året på eget skjema antall pasienter, nye henvendelser og utskrivninger, kjønn og alder. Pr : 287 brukere (PSYTJØ) Tjenesten jobber for at hjemmeboende mennesker med psykiske lidelser/problemer i størst mulig grad skal kunne mestre eget liv. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår ved å formidles tro på bedring, mulighet for å ta egne valg og påvirke eget liv. Dette gjøres gjennom blant annet; - forebyggende arbeid oppfølging over tid. - Koordinering av tjenestene/bruk av IP - Støttesamtaler, råd og veiledning - Nettverksarbeid - Strukturering av hverdagene - Samhandling og praktisk hjelp i dagliglivet. - bidra til samarbeid innad i kommunen og eksterne samarbeidspartnere Årsverk Psykisk helse Vest (PSYTJV) har 18,05 årsverk pr Av disse jobber 16,2 årsverk direkte med pasientoppfølging. Noen ansatte har graderte permisjoner fra sine 100 % stillinger. Årsverk:19.6, 18,1 årsverk direkte brukeroppfølging (inkludert inkl. 1,4 årsverk dekket av Bo-oppfølgingsmidler i PO 33).(PSYTJØ) Hva fungerer godt? Hvilke utfordringer ses i - Få, stabile og kvalifiserte fagpersoner som følger opp den enkelte pasient. Kontinuitet over tid. - Tjenesten er et kjent tilbud til hjemmeboende mennesker med psykiske lidelser/problem. God samarbeid med fastlegene. - Å arbeide i hjemmet gir et helhetlig syn på livssituasjonen til den enkelte pasient. - Tjenesten jobber med økt selvstendighet og mestring i eget liv for den enkelte pasient. - Vi i varetar en stor kompleksitet i oppfølgingstilbudet fra konkrete, avgrensede oppdrag til omfattende, langvarige koordineringsoppdrag. - Flere nye henvendelser enn vi klarer å skrive ut (PSYTJV) Pr : Antall nye vedtak 78. Antall utskrivninger: Pr : Antall nye vedtak i 2013: 64, Antall utskrivninger: 49 (PSYTJØ)

8 Hvilke andre aktører samarbeider dere med, eks i kommunen, interkommunale, private, spesialisthelsetjenesten? Er tjenesten lovpålagt? - Større kompleksitet i hjelpe - /behandlingsbehovet. Hver sak er mer tidkrevende. - Bestiller utførermodellen er/kan oppleves uhensiktsmessig måte å tildele tjenesten på. Mange av pasientene sliter med relasjonelle utfordringer. Det å skulle møte en person for en vurdering, som siden ikke skal ha noen funksjon i oppfølgingen er lite effektiv og kan i verste fall hindre mennesker i å søke våre tjenester. - For å kunne avgjøre om en bruker trenger psykisk helsetjeneste bør det være flere enn en samtale. Kanskje 3-5 samtaler. Dette bør legges til psykisk helse. Med begrensede midler er det viktig at de «riktige» personene får tilbudet - Samarbeider m/fastlegene, Nav, barneverntj, andre oppfølgingstj i kommunen, flyktningkontoret, boligkontoret, aktivitetstilbudene, hjemmesykepleien, eldresentrene. - DSP Bærum, Blakstad sykehus, Bærum sykehus - Frivillighetssentralen/Røde kors - Politiet, nødvendig helsehjelp er lovpålagt. Prioritering av målgruppen? Psykisk helse boliger I, Kirkegårdsveien boliger Unge mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer med omfattende hjelpebehov. Antall brukere 11 Tjenestetilbud Vi gir individuelt utformede tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret der i blant kapittel 9, tvangsvedtak. Antall årsverk 23 Hva fungerer Langvarige relasjoner som muliggjør gode samhandlingsforhold mellom godt? beboer og ansatt. Tjenester i forhold til tvangsvedtak fungerer godt. Ansatte har stor kompetanse på autisme og det å kunne variere repertoar i tilnærmingen til beboere. Hvilke utfordringer ses i Hvilke andre aktører samarbeider dere med? Er tjenesten lovpålagt? Beboere med stor tilbaketrekningsproblematikk, spillavhengighet og samtidige store helseutfordringer som tvangsatferd. Det betyr at vi ser et stort hjelpebehov som vi strever med å komme i posisjon i forhold til. Å tilpasse den individuelle oppfølgingen til hjelpebehovet i øyeblikket. Spesialisthelsetjenesten, tildelingskontor og andre kommunale instanser. Pårørende, musikkterapeuter og kirken..

9 Psykisk helse boliger I, Dr. Høst boliger Mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer og som på grunn av dette er i behov ev bemannet bolig. Antall brukere pr år 18 Vi utfører tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret. Årsverk 12 Hva fungerer godt? Beboere bor i boligen over tid slik at personalet blir godt kjent med beboerne. Lite turnover blant personalet. Beboere med stadig høyere symptomtrykk og mer rusbruk. Mer utageringer og trusler om vold på bakgrunn av dette. Spesialisthelstjenesten Tildelingskontoret og andre kommunale instanser. Psykisk helse boliger I, Folkvangveien boliger Mennesker med psykiske lidelser og rus utfordringer som er i behov av bemannet bolig. Antall brukere pr år 14 beboere Utføre tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret. Årsverk 9 årsverk Hva fungerer godt? En stabil beboergruppe uten misbruk av illegale rusmidler. Lite turnover av personalet. Beboere som er i behov av høyere omsorgsnivå blir boende i boligen i påvente av plass på psykiatrisk sykehjem. Spesialisthelsetjenesten Tildelingskontoret og andre kommunale instanser. Psykisk helse boliger I, Skogveien boliger Mennesker med psykiske helseutfordringer og som på grunn av dette er i behov av bemannet bolig. Antall brukere pr år 7 Vi utfører tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret. Antall årsverk pr 25 (inkludert Rudsdalen boliger, personale rullerer mellom to boliger). Dag og kveldsbemannet. Hva fungerer godt? Bygge gode relasjoner over tid med faste primærgrupper. Trygge rammer og forutsigbarhet. Beboere som er i behov av høyere omsorgsnivå. Boligens utforming som kollektiv. (JA/NEI) Spesialisthelsetjenesten, tildelingskontoret og andre kommunale instanser.

10 Psykisk helse boliger I, Rudsdalen boliger Mennesker med psykiske helse- og rusutfordringer og som på grunn av dette er i behov av bemannet bolig. Antall brukere pr år 28 Vi utfører tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret. Antall årsverk pr 25 (inkludert Skogveien, personale rullerer mellom to boliger). Døgnbemannet. Hva fungerer godt? Bygge gode relasjoner over tid med faste primærgrupper. Trygge rammer og forutsigbarhet. Varierende på bakgrunn av stor beboergruppe. Det som er mest fremtredende er: Høyere symptomtrykk på bakgrunn av økende rusbruk. Behov av endring i omsorgsnivå på grunn av somatiske (JA/NEI) tilleggslidelser. Spesialisthelsetjenesten, tildelingskontoret og andre kommunale instanser. Team Binna Kafè, Bjørnegård psykososiale senter. Kafè gjester, stort sett brukere med kjent psykisk problemstilling. Våre gjester er fra egen bolig og Trygghetsenheten på Bjørnegård og vi bliver besøkt av beboere fra de andre boliger i kommunen. Der kommer gjester, fra private hjem. Vi håndterer et bredt spekter av psykiske lidelser. Antall brukere pr år Produksjon og salg av mat, til ansatte, brukere og på bestilling. ca til lunch i året ca til middag i året Tjenestetilbud Binna kafè er et åpent tilbud for innbyggerne i Bærum kommune, med hovedfokus på dem der har en psykisk lidelse. Kafè medarbeidere med forskjellige behov for tilrettelegging, oppfølgning og arbeidstrening med mer i samarbeid med NAV og Mølla. (i alt 5 personer) Åpent utenom vanlig arbeidstid ved beredskap Antall årsverk 4,5 årsverk Hva fungerer godt? Godt samarbeid på teamet. Flinke til å tenke sundt, kreative med rester, bruke egne råvarer fra hagen, matbilen og økologisk. Oppfølgningen av kafè medarbeiderne. Oppfølgningen av rutiner og prosedyrer (haccp) Hadde en matgruppe siste høst på 5 brukere med forskjellige problemstillinger, vellykket Noe vi tenker å gjøre mer av. Mange oppgaver fordelt på få medarbeidere. Oppfølgning og kontinuitet ved bla. sykdom, helg og ferier. Mat betyr mye for dem vi serverer for og det er en stor utfordring å få lov til å introdusere annen mat enn norsk husmannskost. Til tider få gjester i kafeen Å få nok søkere til våre kafèmedarbeider- stillinger, har en

11 målsetting om 7 personer til enhver tid. Kolleger på arbeidsplassen, Arbeidsmarkedsbedrifter i Bærum, NAV, Psykiatriboligene, Mentalhelse og alle våre leverandører Nei Boligteamet, Bjørnegård psykososiale senter. Bruker gruppen er voksne personer med kroniske psykiske lidelser, som trenger døgnbase. De fleste har sammensatte lidelser. Antall brukere pr år Har 9 leiligheter, der alle er bebodd. Vi utfører tjenester ut fra vedtak fattet ved Tildelingskontoret. Individuelle oppfølgingsplaner primærkontakter har koordinerende funksjon. Har etablert en kartleggings- og treningsleilighet pr og tenker at vi skal ha en mer etter hvert. Årsverk 5,2 årsverk Hva fungerer godt? De fleste av brukerne har fått mer stabilitet i løpet av botiden. Beboerne trives stort sett godt, og har glede av gruppetilhørigheten. Det er nu forventet økt sirkulasjon i boligen, og hvordan det vil påvirke brukerne, vites ikke. Det er økning i antall psykisk syke med dobbeldiagnoser og rusproblemer, hvilket også vil påvirke vår bolig. Tildeling av ny oppgave med kartleggingsopphold på ½ år: Trenger bedre rutiner på inntak og dialog omkring nye beboere. Tilbakeholdelse av viktig informasjon kan ikke aksepteres (en under rapportering), men skjer ved overføringer. Boligen har ikke lokaler, alarmsystem eller bemanning, der kan håndtere aggresjon, voldsproblematikk, ruset adferd eller dårlig medisinerte psykoser. Kommer til å trenge mer sykepleie kompetanse. Behov for 2 nattevakter. Fastlege, DPS rehab., DPS dr. Høst, DPS PUT, Blakstad, pårørende, tildelingskontoret, hjelpeverge og apoteket. Kriseteamet, Bjørnegård psykososiale senter. Voksne innbyggere i Bærum kommune, som har vært utsatt for en akutt alvorlig hendelse. (Brå død, vitne til ulykke, trussel og tap) Antall brukere pr år 2010: 74 saker 2011: 82 saker 2012: 27 saker + oppfølgning av Samtaler, defusing, debriefing (også grupper), oppfølgning over tid. Råd og veiledning til andre kommunale og private instanser for eksempel barnehager. Undervisning, internt og eksternt Utrykning i akutte situasjoner etter vurdering Årsverk 1,4 årsverk

12 Hva fungerer godt? samarbeider dere med,? At personalet har samme krisehåndterings metode å jobb ut fra. (Rits, Soscon) Tett samarbeid i teamet Veiledning At alle 7 personer kan ringes når som helst, bortsett i ferier. Ønsker en turnus ordning for hvem der skal kontaktes først. Oversikt og struktur skal på plass etter omorganiseringen. Et bedre samarbeid med kolleger på legevakten, i politiet, SEMFO og krisesenteret. Undervisning for dem der ved større hendelser skal bistå kriseteamet. Kolleger på arbeidsplassen, politi, legevakten, brannvesenet, skoler (grunnskole høyskole), kriseteam i nabokommuner, fastleger med mer. Trygghetsenheten, Bjørnegård psykososiale senter. Mennesker med psykiske lidelser Mennesker i livskrise. Mennesker som opplever angst/depresjon trenger ikke ha en psykiatrisk diagnose. Ta i mot krisehenvendelser på telefon Antall brukere pr år, konkret 58,3% belegg på våre 4 lavterskelsenge i 2012 eller som et gjennomsnitt Støttesamtaler: 265 personer Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Antall årsverk pr Hva fungerer godt? Telefoner: 4682 Trygghetsenheten er lavterskel tilbud til befolkningen. Åpen telefon hele døgnet og inntak for bo opphold hver dag frem til kl Henvisning fra lege er ikke nødvendig og tilbudet er gratis. Støttesamtaler til beboere, besøkende og mennesker som ringer inn på hjelpetelefonen. 6,8 årsverk Støttesamtaler og ivaretagelse av beboere og besøkende. Stabilisering Vi bidrar med å hente frem ressurser til mestring av eget liv. Å komme ut til befolkningen med informasjon om vårt tilbud. Har få samtalerom Trenger kontorlokaler med ro til å ta krevende telefonsamtaler. Husets utforming er ikke tilpasset brukere med psykose, uro, oppstemthet da det ikke er skjermingsmuligheter. Kun 1 nattevakt Medisinhåndtering tilfredsstiller ikke et farmasøytisk tilsyn mht. oppbevaring og administrering. Psykisk helse ambulerende tjenester, rustjenesten hjemmesykepleien, fastleger, legevakten, akutt teamet, DPS Blakstad, psykiatrisk poliklinikk, rehabiliterings poliklinikken og samhandlingsteamet Nei Aktivitetsteamet, Bjørnegård psykososiale senter. Er delt på 2 adresser: Gammel Drammensveien 33, Stabekk og Slependveien 1 3, Sandvika. Vi har ansvar for å tilrettelegge aktiviteter til brukere med kjent psykiatrisk problemstilling i Bærum kommune år.

13 Vi har brukere fra boligene og brukere der bor i egen bolig. Antall brukere pr år Vi har 120 brukere registrert og de benytter seg av åpent hus, gruppene, turene med mer. Ca. 104 brukere, der hver uke bruker en eller annen form for aktivitet. Vi tilrettelegger og stimulerer til: Aktivisering; gjennom et allsidig program med grupper (Atelier, håndverk, ungdomsgruppe, sang / musikk, svømmegruppe, foredrag, matlaging, ture og kultur) Sosialisering; ved å være et sosialt treffsted, med hjemlig atmosfære. Mål; forebygge isolasjon, tilbakefall, inkludering og opplevelser. Årsverk Hva fungerer godt? 4,2 årsverk Miljøterapeutisk arbeid Etablerte grupper. Mølla bussen, kjører brukere der har vanskelig for å komme på egen hånd. Lunch x 3 i uken og middagsservering hver mandag på Stabekk er et godt sosialt treffsted. Rekruttering av nye brukere Å få nye grupper / tilbud opparbeidet, tar lang tid. Å samarbeide med Villa Walle og Tilrettelagt fritid, da vi har flere like tilbud og konkurrerer om brukene. Avhengigheten av Mølla bussen. Kolleger på arbeidsplassen, psykisk helse, matbilen, ambulerende tjeneste, NAV- Fram prosjektet og akutt teamet. Nei

14 Krisesenteret Mennesker utsatte for vold i nære relasjoner (herunder tvangsekteskap). Tilbud for mennesker utsatte for menneskehandel (via ROSA-prosjektet). Antall brukere pr år 64 beboere, 176 dagbrukere (samtaler) i 2012, 76 beboere, 177 dagbrukere (samtaler) i 2011 Asker og Bærum Krisesenter er et døgnåpent, gratis lavterskeltilbud til befolkningen i Asker og Bærum utsatt for vold i nære relasjoner; Krisetelefon med råd og veiledning Samtaletilbud Et trygt og midlertidig botilbud Bistand til ivaretakelse og oppfølging av barnas behov Bistand til å kontakte andre hjelpeinstanser (helsevesen, NAV, politi, barnevern, advokat etc.) Advokatvakt Oppfølgingstilbud i reetableringsfasen Nettverksgrupper Årsverk 11,6 Hva fungerer godt? Høy grad av brukertilgjengelighet (døgnåpent og gratis). Systematisk ivaretakelse og oppfølging av brukere. Faglig kompetanseheving og utvikling av vårt tilbud. Likhet i tilbud for kvinner og menn og barna, da boenhet for menn er i Sandvika og kvinner på Hosle. Tilbudet til menn og barn er ikke døgnbemannet. Ressurskrevende med hensyn til ivaretakelse og oppfølging. Tilgang til boliger for våre brukere i Asker og Bærum medfører ofte uheldig lang botid med uheldige konsekvenser. Botilbud til brukere med rus/ utsatt for vold vanskelig pga hensyn til barna som bor på krisesenteret. Asker og Bærum Kommunes innbyggere er kjent med krisesenteret og samarbeider dere med, eks i kommunen, interkommunale, private, spesialisthelsetjenesten? benytter seg av tilbudet. Gjelder også ansatte i kommunene. Krisesenteret samarbeider intern på Ressurssenteret og Bærum Kommune og eksterne. Bl.a.: Advokat Barnevern NAV Boligkontoret Politiet IMDI/ ROSA UDI Røde Kors Familievernkontoret Helsevesen m. m.

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr

Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr Vedlegg 2 Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr 23.08.16 Tjenestetilbud Dagsenter/aktivitetssenter Barnevern Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmor Skolehelsetjeneste

Detaljer

Oppfølgingstjenesten for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse(rop) Bydel Alna, Oslo kommune

Oppfølgingstjenesten for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse(rop) Bydel Alna, Oslo kommune Oslo kommune Bydel Alna Enhet for egenmestring og rehabilitering Oppfølgingstjenesten for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse(rop) Bydel Alna, Oslo kommune Lillehammer 2014 Tema Oppbygningen

Detaljer

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet

Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Kunnskap og brobygging på ROP-feltet Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Ingelill Lærum Pedersen Ruskonsulent Virksomhet oppfølging rus/psyk Kristiansand kommune

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig. BÆRUM KOMMUNE Innhold Helsestasjonen, Bærum kommune...3 TIT tidlig innsatsteam,

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Hovedutfordringer og virkemidler for et godt psykisk helsearbeid. Konkrete tiltak, samhandling, struktur og betydning av intern organisering av psykisk helse

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste ROP AAa / ROP, Værnes 14.10.14 1 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

! Lederkonferanse i Sandefjord 20.-22. oktober 2015 BUP og BARNEVERN: Best når det gjelder! N-BUP / Helsedirektoratet

! Lederkonferanse i Sandefjord 20.-22. oktober 2015 BUP og BARNEVERN: Best når det gjelder! N-BUP / Helsedirektoratet 1 SAMHANDLING MELLOM BUP OG BARNEVERN OSF BRUSETKOLLEN AS ASSISTERENDE INSTITUSJONSSJEF ELIN FLATEBØ ASKER BUP, BUPA, VESTRE VIKEN HF SEKSJONSLEDER JØRGEN BLOM! Lederkonferanse i Sandefjord 20.-22. oktober

Detaljer

Oppfølging og samhandling Fra stafettpinnepraksis til felles ansvar

Oppfølging og samhandling Fra stafettpinnepraksis til felles ansvar Oppfølging og samhandling Fra stafettpinnepraksis til felles ansvar Anne-Grethe Skjerve Teamleder Bærum DPS Samhandlingsteamet i Bærum Forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Problembeskrivelse

Detaljer

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE 20. - 21. OKTOBER Hva fungerer i det boligsosiale arbeidet Eksempler fra Kristiansand Hva er utfordringene?

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Disposisjon. Rus- og psykiatritjenesten. Oppsøkende team. Psykiatrisk boligtjeneste. Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid

Disposisjon. Rus- og psykiatritjenesten. Oppsøkende team. Psykiatrisk boligtjeneste. Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid Disposisjon Rus- og psykiatritjenesten Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid Oppsøkende team Samarbeidsprosjekt mellom UNN og Tromsø kommune Psykiatrisk boligtjeneste Samarbeid mellom UNN og Tromsø

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov

Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov Helse- og sosialkontorets oppgaver Forvaltning etter Helse- og omsorgstjenesteloven * Egensøknad, evt. henvisning fra annen instans * Kartlegge behov;

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Senter for rusforebygging

Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Målsetting: Gi et faglig godt tilbud til målgruppen i alle avdelingene. Utvikle tilbudet i tråd med utviklingen i samfunnet og endringer i rusmiljøene. Senter for rusforebygging

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT

RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT Boliger for RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT RISK består av: Ambulerende boteam Rustjenesten Forebyggende team Lavterskel boliger Nattpatruljen Prosjekt livsglede Ansatte:

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Jeg vil helst bo hjemme

Jeg vil helst bo hjemme Jeg vil helst bo hjemme Turid Lohne Velund sleder 25. September 2008 Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring Resultatledelse for ca. 200 tjenesteledere Brukerundersøkelser

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 1 RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 3,8 stillinger førstelinjetjeneste rus og psykisk helse. 2,6 stillinger ressurstiltak Beate S. Bakken sosionom med videreutdanning; arbeid med samtidig rus og psykisk

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3)

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) 1. INNLEDNING Det er kommunens advokat som reiser en tvangssak overfor fylkesnemnda på vegne av NAV/ rus psykisk helsetjeneste. Denne malen er ment som en huskeliste

Detaljer

Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum

Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum TIPS Asker og Bærum 2 store kommuner med ca 160000 innb. Opprettet i 2002 som Prosjektteam for ungdom. Skiftet navn til TIPS A&B i 2008 1 psykologspesialist

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016 Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser Union Scene 22. November 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer