Tabell for beskrivelse av dagens tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell for beskrivelse av dagens tjenester"

Transkript

1 Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Barneverntjenesten Beskriv kort hvilken/ hvilke brukergruppe dere har ansvar for. Antall brukere pr år, konkret eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Antall årsverk Hva fungerer godt? Barn og unge som faller inn under lov om barneverntjenester. Barn og unge utsatt for omsorgsvikt. Unge med alvorlige atferdsproblemer. Barneverntjenesten har hjemmel til å fatte følgende vedtak: - Råd, veiledning og hjelpetiltak (støttekontakt, barnehage, avlastningstiltak, stimulere til fritidsaktiviteter/ utdanning/ arbeid, familieveiledning, tilsyn, økonomisk stønad) - Midlertidig vedtak i akuttinstitusjon - Vedtak om plassering utenfor hjemmet - Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling - Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings og opplæringsbehov De avdelingene som jobber med ungdom er ca 40 stillinger PUT fungerer godt Helsestasjon for ungdom et lavterskeltilbud som mange benytter seg avveldig bra Ungdomskontrakter fungerer bra Godt samarbeid med NAV Utfordringer knyttet til ungdom med psykiske og eller med rusrelaterade lidelser: - Intet ambulant team for ungdom over 12 år, alle må møte til polikliniske samtaler. Dette gjør at dårlig fungerende ungdom eller ungdom der foreldrene ikke klarer å stelle opp nok faller ut av behandling. - Begrensinger i helselovgivningen. Ungdommen må samtykke og gjerne være motivert for psykiatrisk behandling/innleggelse. Når ungdommen ikke er det avsluttes utredninger og behandling på trass av at ungdom har et klart behov for/ og behandling/utredning. - Behandling av BUP avsluttes fordi ungdommen ikke lever i stabil nok omsorgssituasjon (slik Bup vurderer det) og bvtj har ikke nok til å fremme sak for fylkesnemnda. Ungdommen står da uten behandling eller tiltak. - Ungdommer som prøver å ta selvmord får korte innleggelser (1 dag osv) for å seden skrives ut. Bvtj må ofte følge opp dette. - Uenighet i hva som er det beste for ungdommen mellom BUP og Bvtj. - Få plasser i ungdomspsykiatrien (døgnbehandling), ungdom blir akuttplassert av bvtj fordi de ikke får plass i psykiatrien. Barneverninstitusjoner verken egnet eller har riktig kompetanse, men eneste alternativ. - Døgnbehandling vurderer ikke at omsorgssituasjonen er god nok for ungdommen(deres vurdering) og avslår derfor søknaden til innleggelse for ungdomen, på trass av behov, bvtj mener ikke at vi har grunnlag for I rusbehandling er behandling bygd på motivasjon. Hvis ikke ungdommen er motivert avsluttes behandlingen. Barneverntjenesten har fortsatt bekymring og andre melder ny bekymring ( eks politi) Manglende gode rutiner for overføring mellom BUP og voksenpsykiatri Tilrettelagte boliger for få og det tar for lang tid å få dem når man har fått tildelt/står på liste!!!!

2 samarbeider dere med, eks kommunen, intrakommunale, private, spesialisthelsetjeneste n? Er tjenesten lovpålagt? PP tjenesten Beskriv kort hvilken/hvilke brukergruppe dere har ansvar for. Antall brukere pr år, Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Samarbeidsavtale med BUP Samarbeidsavtale med PPT Samarbeidsavtale med NAV Samarbeidsavtale med tildelingskontoret. Tverrfaglig samarbeid gjennom deltakelse i alle tverrfaglige utvalg og nettverksmøter. Vi samarbeider stort sett med alle aktører i kommunen som har ansvar knyttet til aldersgruppen 0-23 år.og flere frivillige, samt annenlinjetjenesten Brukergruppen er barnehagebarn, elever i grunnskolen og deres foreldre, samt voksne utover alder for vg skole 2523 klienter i 2012 (1660 gutter og 787 jenter) Opplæringslovens 5-6 beskrivelse av PPPs mandat. PPT er en kommunal tjeneste som har sitt primære formål å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og unge med særlige behov. Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk teneste (...) Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og kompetanseheving for å leggje arbeidet betre tilrette for elevar med særlege behov. Den pedagogiske-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der lova krev det (...) PPT har en todelt oppgave hvor den ene omhandler å hjelpe i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Den andre oppgaven er å sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krev det Antall årsverk pr Hva fungerer godt? samarbeider dere med,? I tillegg har PPT kompetanseteam som har spesiell kompetanse på følgende områder: Lese/skrivevansker, språkvansker, minoritetsspråklige utfordringer, nonverbale lørevansker, asperger, matematikkvansker, Marte Meo, klassehjelp, generelle lærevansker, psykisk helse, konsentrasjonsvansker ca 25. En organisering hvor vi har nærhet til brukerne, høy kompetanse, generalistkunnskap, samt spesialister innen visse områder. Liten turnover, godt arbeidsmiljø og relativ lav sykefravær Vi tror vi vil oppleve at det blir stadig større etterspørsel etter PPT, og utfordringen videre er å være kreativ i hvordan jobbe smartere Vi samarbeider med både kommunale og private barnehager i kommunen,, helsesøstre, psykologer, fysio/ergoterapeuter, fastleger, barnevernet, BUP, Habiliteringstjenesten, Stat.ped, UiO. Forøvrig samarbeider vi med eventuelt hvis det gagner barnet/foreldrene eller andre

3 Helsetjenester barn og unge, psykisk helseteam Beskriv kort hvilken/hvilke Helsetjenester barn og unge har ansvar for helsefremmede og brukergruppe dere har ansvar forebyggende arbeid rettet mot alle gravide, barn og unge, og for. dere foreldre. (Ett ark for hver For barn og unge med psykiske helsevansker, psykiske lidelser brukergruppe/avdeling/bolig) og eller rusproblematikk har tjenesten lavterskeltilbud fra tverrfaglige psykiske helseteam Det er eget tilbud til barns om pårørende. Antall brukere pr år, konkret Alle eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Antall årsverk pr Hva fungerer godt? Psykisk helseteam har XXX brukere pr år - Svangerskapsomsorg - Helsestasjonsdrift med fokus på første leveår, kartleggingsverktøy knyttet til fødselsdepresjon (EPDS) og bruk av rusmidler (TWIK). Et tverrfaglig psykisk helseteam Psykiske helseteam for sped- og småbarn og deres foreldre. Et lavterkseltilbud som er stede på helsestasjoner, kortidsoppfølging, gruppetilbud (God samlivs kurs, «Circle of security» grupper) - Skolehelsetjeneste for barn. Psykisk helseteam for barn opprettet som en styrkning av helsesøstertjenesten i skolen. Lavterkseltilbud, kortidsoppfølging, skillemissegrupper, gruppetilbud til barn som pårørende. - Skolehelsetjeneste for ungdom. Psykisk helseteam for ungdom opprettet som styrkning av helsesøstertjenesten. Et lavterskeltilbud til ungdom. Kortidsoppfølging, gruppetilbud, stressmestringskurs («mestringskatten»). - Helsestasjon for ungdom. Ungdomskontrakt (alternative reaksjoner til mindre alvorlige narkotikalovbrudd) Helsetjenester barn og unge 106 årsverk Ca 0,5 helsesøsterårsverk per barneskole Ca 0,6 helsesøsterårsverk per ungdomsskole Ca 1 helsesøsterårsverk per vgs. Ca 11 årsverk på tre Psykisk helseteam Psykisk helseteam funger som en styrkning av helsesøstertjenesten, og høyest mulig kompetanse benyttes nærmest mulig bruker. Det er lav terskel for å motta tjenester og etterundersøkelser vider gode resultater i kortidsoppfølging/behandling Kommunen har et godt forebyggende, helsefremmede tilbud. Med tanke på fremtidige behov, synes det å være en mangel i tjenestetilbud rettet mot barn og unge med rus- og/eller psykiske lidelser, som er i behov av langvarig oppfølging/behandling i kommunen. Pleie og omsorgstjenester har avlastningstilbud men utover dette finnes det ikke tjenester som gir et langsiktig tilbud. Tverrfaglig samarbeid gjennom deltakelse i tverrfaglige utvalg. Samarbeid med Politi og PUT ifm. Ungdomskontrakt. Samarbeid med føde-barsel Bærum sykehus og Drammen. Samarbeid forebyggende familieteam VV HF JA: Kommunen er pålagt å drive helsestasjoner og skolehelsetjenester. NEI: Psykisk helseteam er ikke lovpålagt.

4 Pleie- og omsorgstjenester Beskriv kort hvilken/hvilke brukergruppe dere har ansvar for. (Ett ark for hver brukergruppe/avdeling/bolig) Stanga avlastningssenter er et avlastningstiltak og har primært som mål å avlaste pårørende eller andre som har et særskilt tyngende omsorgsarbeid for barn og unge med en psykisk lidelse/vanske i alderen år. Hensikten er å gi omsorgsyter fritid og ferie, mulighet til å ta del i samfunnsaktiviteter og føre en tilnærmet normal tilværelse. Samtidig skal avlastningen sikre omsorgsmottakeren tilfredsstillende omsorg når omsorgsyteren har fri. Antall brukere pr år, konkret eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Antall årsverk pr Hva fungerer godt? samarbeider dere med, eks kommunen, intrakommunale, private, spesialisthelsetjenesten? Alle som bor i Bærum som har tyngende omsorgsoppgaver uavhengig av alder og diagnose kan søke om individuell avlastning Stanga har 3 døgn plasser og 4 dagplasser. Pr dags dato benytter 18 barn/familier tilbudet. Så langt i 2013 har 21 barn vært i avlastning på Stanga. Individuell avlastning har ca 277 brukere til enhver tid Individuell avlastning: Avlastning for personer med særlig belastende omsorgsoppgaver uavhengig av diagnose. Stanga avlastningssenter: Barn og unge med ulike psykiske vansker i alderen 10 til 18 år. Stanga: 6.9 årsverk i turnus + 1 teamkoordinator Individuell avlastning: 399 oppdragstakere (ca 50 årsverk) + 1 årsverk for spesialkonsulent + 2 årsverk konsulenter. Vi gir god avlastning og tilbakemeldingene fra familiene er stort sett veldig gode. Barna opplever mye mestring og vi ser ofte en god utvikling. Forebyggende og utviklende for de barna/ungdommen som er her. Vi har fått god erfaring på avlastning for denne gruppen. Økt utfordring i forhold til gruppe sammensetning. Vi får flere ungdommer med særlige store utfordringer/og hjelpe behov. Vi opplever økt behov for avlastning for denne gruppen, men opplever at mange familier og hjelpeapparat ikke kjenner til tilbudet. Utfordrende å formidle til flyktningfamilier hva avlastning innebærer og at det er forpliktende. Utfordring å tilby avlastninger til familier, hvor ungdommen ikke ønsker å være på Stanga. Heldøgnsdrift vs dager/døgn slik det er nå familiene har ulike behov for avlastning (både med tanke på mengde og varighet). I tillegg er det en utfordring å ivareta morgendagens behov for avlastning. Vi opplever endrede forventninger til hvor og hvordan individuell avlastning utføres. PPT, barnevern, BUP, skole, helsesøstre, lege, flyktningkontoret, tildelingskontoret og andre kommunale tjenester, andre institusjoner hvor ungdommen er/har vært.

5 Tjenester til voksne Rustjenesten Antall brukere pr år Årsverk Hva fungerer godt? Hvilke utfordringer ses i Personer med rusproblematikk som bor/oppholder seg i kommunen, som er over 18 år. Foreldre / pårørende som ønsker samtaler, råd eller veiledning. Pr. august 2013 følger rustjenesten opp 275 personer. Vi har kontakt med 66 pårørende (over 18 år) Vi registrerer definerte nøkkeltall for tjenesten gjennom året på eget skjema antall klienter, nye henvendelser og utskrivninger, kjønn og alder m.m. Den overordnede målsettingen for rustjenesten er å iverksette/ tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering for den enkelte, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål. Tjenesten skal formidle tro på bedring, mulighet til å ta mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv. Dette kan gjøres gjennom; Individualsamtaler Kartlegging av behov for tjenester og tiltak Samarbeid med andre instanser Oppfølging i lokale rehabiliteringsopplegg Hjelp til å komme i gang med aktivitet / arbeid Innsøking / henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten herunder LAR (Legemiddelassistert Rehabilitering), poliklinisk - eller døgnbehandling Oppfølging før, under og etter døgnbehandling. Oppfølging av gravide med rusproblematikk Lavterskel helsehjelp Individuell plan Hjelp til nettverksbygging Samhandling og praktisk hjelp i dagliglivet Hjelp til strukturering av hverdagen Rustjenesten har 20 årsverk. Av disse jobber 18 årsverk med direkte klientarbeid. Stabile og kvalifiserte fagpersoner som følger opp den enkelte. Kontinuitet over tid. Tjenesten er enkel å henvende seg til ved å ta direkte kontakt og får raskt avtale. Sammenheng i oppfølging før, under og etter institusjonsopphold gir helhetlig og god kjennskap til den enkelte Tjenesten er et kjent tilbud til personer med rusproblematikk og samarbeidspartnere i spesialistjensen og kommunen. Godt samarbeid med spesialisthelsetjenestene og fastlegene. Tjenesten jobber fleksibelt og er god til å håndtere raske endringer/behov i den enkelte klients liv. Vi i varetar en stor kompleksitet i oppfølgingstilbudet fra konkrete, avgrensede oppdrag til omfattende, langvarig oppfølging og koordinering. Stor bostedsløshet i brukergruppen. Tjenesten har pr. august 2013 kontakt med 37 personer som er bostedsløse. Ofte større kompleksitet i hjelpe - /behandlingsbehovet. Mange saker er

6 Hvilke andre aktører samarbeider dere med, eks i kommunen, interkommunale, private, spesialisthelsetjenesten? Er tjenesten lovpålagt? tidvis svært tidkrevende. Behov for bedre forutsigbarhet i døgnbehandlingstilbudet ved tvangssaker etter helse- og omsorgstjenestelovens Samarbeider m/fastlegene, Nav, barneverntj, andre oppfølgingstj i kommunen, boligkontoret, Mølla, DI gruppen, Askeladden, Varmestua, andre arbeidsgivere, Stabæk fotball, hjemmesykepleien, kommuneadvokater, DPS Bærum, DPS Asker v/put, ARA (Avdeling for rus og avhengighet i Vestre Viken), ulike institusjoner innen TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), Blakstad sykehus, Bærum sykehus, Drammen sykehus, Ullevål sykehus v/ullevålteamet ifht gravide, private omsorgsinstitusjoner; Biri og Incita pr. i dag. Politiet og ulike fengsel Avdeling Sosialfaglige tjenester Avdelingen bistår vanskeligstilte personer som har utfordringer med å nyttiggjøre seg andre tilbud med sammensattproblematikk hvor det er behov for koordinering av tjenester med et uavklart hjelpebehov Primært personer mellom 18 og 67 år Antall brukere Gjennomsnittlig har avdelingen til enhver tid ca. 200 brukere, med full pr år bemanning. Har pr. juli mottatt vel 50 nye henvisninger i Tjenesten jobber sammen med våre brukere slik at de skal øke sine muligheter til å mestre egne liv og styrke sin selvstendighet bl.a. ved å Inneha et helhetlig perspektiv på brukers livssituasjon Kartlegge ressurser og utfordringer mht behov for tjenester og tiltak Bistå i å få relevante tjenester på plass. Koordinere ved sammensatte behov, event IP Bistå i å opprettholde boforhold Oppfølging i forhold til helse og helseutredning Støttesamtaler Råd og veiledning Praktisk bistand Årsverk Sosialfaglige tjenester har 11.5 årsverk Hva fungerer godt? Hvilke utfordringer ses i Stabil faggruppe med bred kompetanse innen det sosialfaglige fagfeltet. Brukerne har fast rådgiver,- og «to er» God oversikt over lovverk, tjenester og tiltak Individuelt tilpasset tjenestetilbud med stor fleksibilitet Samarbeid med andre tjenester Utnyttelse av kompetanse på tvers i avdelingen forhold til enkeltsaker. Generelt en tendens til økt kompleksitet og dårligere funksjonsnivå hos våre brukere, med derav lengre bistandsbehov. Boligmarkedet har blitt langt vanskeligere for vår brukergruppe. Lite tilbud i aktivitets- og/eller arbeidstreningstilbud til personer med ustabil deltakelse. Kompetanseoverføring i avdelingen da det vi har en høy gjennomsnittsalder.

7 Hvilke andre aktører samarbeider dere med? Er tjenesten lovpålagt? NAV, Barnevernet, Flyktningkontoret, Krisesenteret, Boligkontoret, Fastleger og spesialisthelsetjenesten, Kriminalomsorgen, Utekontakten, Politiet, Tiltaksarrangører, Frivillige organisasjoner og - aktuelle tjenester /tiltak ut fra brukerens behov. Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Avd. Psykisk helse Vest Avd Psykisk helse øst Avd. Psykisk helse gir tjenester til mennesker som er hjemmeboende eller midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over 18 år og som; - Har langvarig og sammensatt behov for psykisk helsehjelp - Befinner seg i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon - Pårørende til mennesker i målgruppen /samarbeid og nettverksarbeid. Antall brukere Pr. juli 2013 har vi 284 (PSYTJV) vedtak i tjenesten. Vi registrer definerte pr år nøkkeltall for tjenesten gjennom året på eget skjema antall pasienter, nye henvendelser og utskrivninger, kjønn og alder. Pr : 287 brukere (PSYTJØ) Tjenesten jobber for at hjemmeboende mennesker med psykiske lidelser/problemer i størst mulig grad skal kunne mestre eget liv. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår ved å formidles tro på bedring, mulighet for å ta egne valg og påvirke eget liv. Dette gjøres gjennom blant annet; - forebyggende arbeid oppfølging over tid. - Koordinering av tjenestene/bruk av IP - Støttesamtaler, råd og veiledning - Nettverksarbeid - Strukturering av hverdagene - Samhandling og praktisk hjelp i dagliglivet. - bidra til samarbeid innad i kommunen og eksterne samarbeidspartnere Årsverk Psykisk helse Vest (PSYTJV) har 18,05 årsverk pr Av disse jobber 16,2 årsverk direkte med pasientoppfølging. Noen ansatte har graderte permisjoner fra sine 100 % stillinger. Årsverk:19.6, 18,1 årsverk direkte brukeroppfølging (inkludert inkl. 1,4 årsverk dekket av Bo-oppfølgingsmidler i PO 33).(PSYTJØ) Hva fungerer godt? Hvilke utfordringer ses i - Få, stabile og kvalifiserte fagpersoner som følger opp den enkelte pasient. Kontinuitet over tid. - Tjenesten er et kjent tilbud til hjemmeboende mennesker med psykiske lidelser/problem. God samarbeid med fastlegene. - Å arbeide i hjemmet gir et helhetlig syn på livssituasjonen til den enkelte pasient. - Tjenesten jobber med økt selvstendighet og mestring i eget liv for den enkelte pasient. - Vi i varetar en stor kompleksitet i oppfølgingstilbudet fra konkrete, avgrensede oppdrag til omfattende, langvarige koordineringsoppdrag. - Flere nye henvendelser enn vi klarer å skrive ut (PSYTJV) Pr : Antall nye vedtak 78. Antall utskrivninger: Pr : Antall nye vedtak i 2013: 64, Antall utskrivninger: 49 (PSYTJØ)

8 Hvilke andre aktører samarbeider dere med, eks i kommunen, interkommunale, private, spesialisthelsetjenesten? Er tjenesten lovpålagt? - Større kompleksitet i hjelpe - /behandlingsbehovet. Hver sak er mer tidkrevende. - Bestiller utførermodellen er/kan oppleves uhensiktsmessig måte å tildele tjenesten på. Mange av pasientene sliter med relasjonelle utfordringer. Det å skulle møte en person for en vurdering, som siden ikke skal ha noen funksjon i oppfølgingen er lite effektiv og kan i verste fall hindre mennesker i å søke våre tjenester. - For å kunne avgjøre om en bruker trenger psykisk helsetjeneste bør det være flere enn en samtale. Kanskje 3-5 samtaler. Dette bør legges til psykisk helse. Med begrensede midler er det viktig at de «riktige» personene får tilbudet - Samarbeider m/fastlegene, Nav, barneverntj, andre oppfølgingstj i kommunen, flyktningkontoret, boligkontoret, aktivitetstilbudene, hjemmesykepleien, eldresentrene. - DSP Bærum, Blakstad sykehus, Bærum sykehus - Frivillighetssentralen/Røde kors - Politiet, nødvendig helsehjelp er lovpålagt. Prioritering av målgruppen? Psykisk helse boliger I, Kirkegårdsveien boliger Unge mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer med omfattende hjelpebehov. Antall brukere 11 Tjenestetilbud Vi gir individuelt utformede tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret der i blant kapittel 9, tvangsvedtak. Antall årsverk 23 Hva fungerer Langvarige relasjoner som muliggjør gode samhandlingsforhold mellom godt? beboer og ansatt. Tjenester i forhold til tvangsvedtak fungerer godt. Ansatte har stor kompetanse på autisme og det å kunne variere repertoar i tilnærmingen til beboere. Hvilke utfordringer ses i Hvilke andre aktører samarbeider dere med? Er tjenesten lovpålagt? Beboere med stor tilbaketrekningsproblematikk, spillavhengighet og samtidige store helseutfordringer som tvangsatferd. Det betyr at vi ser et stort hjelpebehov som vi strever med å komme i posisjon i forhold til. Å tilpasse den individuelle oppfølgingen til hjelpebehovet i øyeblikket. Spesialisthelsetjenesten, tildelingskontor og andre kommunale instanser. Pårørende, musikkterapeuter og kirken..

9 Psykisk helse boliger I, Dr. Høst boliger Mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer og som på grunn av dette er i behov ev bemannet bolig. Antall brukere pr år 18 Vi utfører tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret. Årsverk 12 Hva fungerer godt? Beboere bor i boligen over tid slik at personalet blir godt kjent med beboerne. Lite turnover blant personalet. Beboere med stadig høyere symptomtrykk og mer rusbruk. Mer utageringer og trusler om vold på bakgrunn av dette. Spesialisthelstjenesten Tildelingskontoret og andre kommunale instanser. Psykisk helse boliger I, Folkvangveien boliger Mennesker med psykiske lidelser og rus utfordringer som er i behov av bemannet bolig. Antall brukere pr år 14 beboere Utføre tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret. Årsverk 9 årsverk Hva fungerer godt? En stabil beboergruppe uten misbruk av illegale rusmidler. Lite turnover av personalet. Beboere som er i behov av høyere omsorgsnivå blir boende i boligen i påvente av plass på psykiatrisk sykehjem. Spesialisthelsetjenesten Tildelingskontoret og andre kommunale instanser. Psykisk helse boliger I, Skogveien boliger Mennesker med psykiske helseutfordringer og som på grunn av dette er i behov av bemannet bolig. Antall brukere pr år 7 Vi utfører tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret. Antall årsverk pr 25 (inkludert Rudsdalen boliger, personale rullerer mellom to boliger). Dag og kveldsbemannet. Hva fungerer godt? Bygge gode relasjoner over tid med faste primærgrupper. Trygge rammer og forutsigbarhet. Beboere som er i behov av høyere omsorgsnivå. Boligens utforming som kollektiv. (JA/NEI) Spesialisthelsetjenesten, tildelingskontoret og andre kommunale instanser.

10 Psykisk helse boliger I, Rudsdalen boliger Mennesker med psykiske helse- og rusutfordringer og som på grunn av dette er i behov av bemannet bolig. Antall brukere pr år 28 Vi utfører tjenester etter vedtak fra tildelingskontoret. Antall årsverk pr 25 (inkludert Skogveien, personale rullerer mellom to boliger). Døgnbemannet. Hva fungerer godt? Bygge gode relasjoner over tid med faste primærgrupper. Trygge rammer og forutsigbarhet. Varierende på bakgrunn av stor beboergruppe. Det som er mest fremtredende er: Høyere symptomtrykk på bakgrunn av økende rusbruk. Behov av endring i omsorgsnivå på grunn av somatiske (JA/NEI) tilleggslidelser. Spesialisthelsetjenesten, tildelingskontoret og andre kommunale instanser. Team Binna Kafè, Bjørnegård psykososiale senter. Kafè gjester, stort sett brukere med kjent psykisk problemstilling. Våre gjester er fra egen bolig og Trygghetsenheten på Bjørnegård og vi bliver besøkt av beboere fra de andre boliger i kommunen. Der kommer gjester, fra private hjem. Vi håndterer et bredt spekter av psykiske lidelser. Antall brukere pr år Produksjon og salg av mat, til ansatte, brukere og på bestilling. ca til lunch i året ca til middag i året Tjenestetilbud Binna kafè er et åpent tilbud for innbyggerne i Bærum kommune, med hovedfokus på dem der har en psykisk lidelse. Kafè medarbeidere med forskjellige behov for tilrettelegging, oppfølgning og arbeidstrening med mer i samarbeid med NAV og Mølla. (i alt 5 personer) Åpent utenom vanlig arbeidstid ved beredskap Antall årsverk 4,5 årsverk Hva fungerer godt? Godt samarbeid på teamet. Flinke til å tenke sundt, kreative med rester, bruke egne råvarer fra hagen, matbilen og økologisk. Oppfølgningen av kafè medarbeiderne. Oppfølgningen av rutiner og prosedyrer (haccp) Hadde en matgruppe siste høst på 5 brukere med forskjellige problemstillinger, vellykket Noe vi tenker å gjøre mer av. Mange oppgaver fordelt på få medarbeidere. Oppfølgning og kontinuitet ved bla. sykdom, helg og ferier. Mat betyr mye for dem vi serverer for og det er en stor utfordring å få lov til å introdusere annen mat enn norsk husmannskost. Til tider få gjester i kafeen Å få nok søkere til våre kafèmedarbeider- stillinger, har en

11 målsetting om 7 personer til enhver tid. Kolleger på arbeidsplassen, Arbeidsmarkedsbedrifter i Bærum, NAV, Psykiatriboligene, Mentalhelse og alle våre leverandører Nei Boligteamet, Bjørnegård psykososiale senter. Bruker gruppen er voksne personer med kroniske psykiske lidelser, som trenger døgnbase. De fleste har sammensatte lidelser. Antall brukere pr år Har 9 leiligheter, der alle er bebodd. Vi utfører tjenester ut fra vedtak fattet ved Tildelingskontoret. Individuelle oppfølgingsplaner primærkontakter har koordinerende funksjon. Har etablert en kartleggings- og treningsleilighet pr og tenker at vi skal ha en mer etter hvert. Årsverk 5,2 årsverk Hva fungerer godt? De fleste av brukerne har fått mer stabilitet i løpet av botiden. Beboerne trives stort sett godt, og har glede av gruppetilhørigheten. Det er nu forventet økt sirkulasjon i boligen, og hvordan det vil påvirke brukerne, vites ikke. Det er økning i antall psykisk syke med dobbeldiagnoser og rusproblemer, hvilket også vil påvirke vår bolig. Tildeling av ny oppgave med kartleggingsopphold på ½ år: Trenger bedre rutiner på inntak og dialog omkring nye beboere. Tilbakeholdelse av viktig informasjon kan ikke aksepteres (en under rapportering), men skjer ved overføringer. Boligen har ikke lokaler, alarmsystem eller bemanning, der kan håndtere aggresjon, voldsproblematikk, ruset adferd eller dårlig medisinerte psykoser. Kommer til å trenge mer sykepleie kompetanse. Behov for 2 nattevakter. Fastlege, DPS rehab., DPS dr. Høst, DPS PUT, Blakstad, pårørende, tildelingskontoret, hjelpeverge og apoteket. Kriseteamet, Bjørnegård psykososiale senter. Voksne innbyggere i Bærum kommune, som har vært utsatt for en akutt alvorlig hendelse. (Brå død, vitne til ulykke, trussel og tap) Antall brukere pr år 2010: 74 saker 2011: 82 saker 2012: 27 saker + oppfølgning av Samtaler, defusing, debriefing (også grupper), oppfølgning over tid. Råd og veiledning til andre kommunale og private instanser for eksempel barnehager. Undervisning, internt og eksternt Utrykning i akutte situasjoner etter vurdering Årsverk 1,4 årsverk

12 Hva fungerer godt? samarbeider dere med,? At personalet har samme krisehåndterings metode å jobb ut fra. (Rits, Soscon) Tett samarbeid i teamet Veiledning At alle 7 personer kan ringes når som helst, bortsett i ferier. Ønsker en turnus ordning for hvem der skal kontaktes først. Oversikt og struktur skal på plass etter omorganiseringen. Et bedre samarbeid med kolleger på legevakten, i politiet, SEMFO og krisesenteret. Undervisning for dem der ved større hendelser skal bistå kriseteamet. Kolleger på arbeidsplassen, politi, legevakten, brannvesenet, skoler (grunnskole høyskole), kriseteam i nabokommuner, fastleger med mer. Trygghetsenheten, Bjørnegård psykososiale senter. Mennesker med psykiske lidelser Mennesker i livskrise. Mennesker som opplever angst/depresjon trenger ikke ha en psykiatrisk diagnose. Ta i mot krisehenvendelser på telefon Antall brukere pr år, konkret 58,3% belegg på våre 4 lavterskelsenge i 2012 eller som et gjennomsnitt Støttesamtaler: 265 personer Beskriv kort hvilket/hvilke tjenestetilbud det er i din Antall årsverk pr Hva fungerer godt? Telefoner: 4682 Trygghetsenheten er lavterskel tilbud til befolkningen. Åpen telefon hele døgnet og inntak for bo opphold hver dag frem til kl Henvisning fra lege er ikke nødvendig og tilbudet er gratis. Støttesamtaler til beboere, besøkende og mennesker som ringer inn på hjelpetelefonen. 6,8 årsverk Støttesamtaler og ivaretagelse av beboere og besøkende. Stabilisering Vi bidrar med å hente frem ressurser til mestring av eget liv. Å komme ut til befolkningen med informasjon om vårt tilbud. Har få samtalerom Trenger kontorlokaler med ro til å ta krevende telefonsamtaler. Husets utforming er ikke tilpasset brukere med psykose, uro, oppstemthet da det ikke er skjermingsmuligheter. Kun 1 nattevakt Medisinhåndtering tilfredsstiller ikke et farmasøytisk tilsyn mht. oppbevaring og administrering. Psykisk helse ambulerende tjenester, rustjenesten hjemmesykepleien, fastleger, legevakten, akutt teamet, DPS Blakstad, psykiatrisk poliklinikk, rehabiliterings poliklinikken og samhandlingsteamet Nei Aktivitetsteamet, Bjørnegård psykososiale senter. Er delt på 2 adresser: Gammel Drammensveien 33, Stabekk og Slependveien 1 3, Sandvika. Vi har ansvar for å tilrettelegge aktiviteter til brukere med kjent psykiatrisk problemstilling i Bærum kommune år.

13 Vi har brukere fra boligene og brukere der bor i egen bolig. Antall brukere pr år Vi har 120 brukere registrert og de benytter seg av åpent hus, gruppene, turene med mer. Ca. 104 brukere, der hver uke bruker en eller annen form for aktivitet. Vi tilrettelegger og stimulerer til: Aktivisering; gjennom et allsidig program med grupper (Atelier, håndverk, ungdomsgruppe, sang / musikk, svømmegruppe, foredrag, matlaging, ture og kultur) Sosialisering; ved å være et sosialt treffsted, med hjemlig atmosfære. Mål; forebygge isolasjon, tilbakefall, inkludering og opplevelser. Årsverk Hva fungerer godt? 4,2 årsverk Miljøterapeutisk arbeid Etablerte grupper. Mølla bussen, kjører brukere der har vanskelig for å komme på egen hånd. Lunch x 3 i uken og middagsservering hver mandag på Stabekk er et godt sosialt treffsted. Rekruttering av nye brukere Å få nye grupper / tilbud opparbeidet, tar lang tid. Å samarbeide med Villa Walle og Tilrettelagt fritid, da vi har flere like tilbud og konkurrerer om brukene. Avhengigheten av Mølla bussen. Kolleger på arbeidsplassen, psykisk helse, matbilen, ambulerende tjeneste, NAV- Fram prosjektet og akutt teamet. Nei

14 Krisesenteret Mennesker utsatte for vold i nære relasjoner (herunder tvangsekteskap). Tilbud for mennesker utsatte for menneskehandel (via ROSA-prosjektet). Antall brukere pr år 64 beboere, 176 dagbrukere (samtaler) i 2012, 76 beboere, 177 dagbrukere (samtaler) i 2011 Asker og Bærum Krisesenter er et døgnåpent, gratis lavterskeltilbud til befolkningen i Asker og Bærum utsatt for vold i nære relasjoner; Krisetelefon med råd og veiledning Samtaletilbud Et trygt og midlertidig botilbud Bistand til ivaretakelse og oppfølging av barnas behov Bistand til å kontakte andre hjelpeinstanser (helsevesen, NAV, politi, barnevern, advokat etc.) Advokatvakt Oppfølgingstilbud i reetableringsfasen Nettverksgrupper Årsverk 11,6 Hva fungerer godt? Høy grad av brukertilgjengelighet (døgnåpent og gratis). Systematisk ivaretakelse og oppfølging av brukere. Faglig kompetanseheving og utvikling av vårt tilbud. Likhet i tilbud for kvinner og menn og barna, da boenhet for menn er i Sandvika og kvinner på Hosle. Tilbudet til menn og barn er ikke døgnbemannet. Ressurskrevende med hensyn til ivaretakelse og oppfølging. Tilgang til boliger for våre brukere i Asker og Bærum medfører ofte uheldig lang botid med uheldige konsekvenser. Botilbud til brukere med rus/ utsatt for vold vanskelig pga hensyn til barna som bor på krisesenteret. Asker og Bærum Kommunes innbyggere er kjent med krisesenteret og samarbeider dere med, eks i kommunen, interkommunale, private, spesialisthelsetjenesten? benytter seg av tilbudet. Gjelder også ansatte i kommunene. Krisesenteret samarbeider intern på Ressurssenteret og Bærum Kommune og eksterne. Bl.a.: Advokat Barnevern NAV Boligkontoret Politiet IMDI/ ROSA UDI Røde Kors Familievernkontoret Helsevesen m. m.

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Eidskog kommune Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012

Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 Dato: 8. mai 2009 Byrådssak 214/09 Byrådet Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2009-2012 ALHO SARK-4597-200614449-2 Hva saken gjelder: Kommunens første fagplan knyttet til prostitusjonsproblematikk,

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2015-2025

Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Løten kommune Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Vedtatt av kommunestyret 26.11.2014, K-sak 64/14 Innhold 1.1 INNLEDNING:... 3 1.2 MANDAT:... 3 1.3 HVA ER BOLIGSOSIAL POLITIKK:... 4 1.4 VANSKELIGSTILTE

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer