REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD"

Transkript

1 ADRESSE COWI AS Kongens Gate Kongsberg TLF WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE 2. MERKNADER TIL OPPSTARTSVARSEL 3. STØYRAPPORT 4. TRAFIKKVURDERINGER FOR VIKERSUND SENTRUM 5. BESKRIVELSE AV TEKNISK INFRASTRUKTUR 6. VEGTEGNINGER OPPDRAGSNR. A VERSJON Revidert etter offentlig ettersyn UTGIVELSESDATO UTARBEIDET cafn KONTROLLERT shg

2

3 3 INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn Prosess og medvirkning 5 2 Planområdet Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Gjeldende planer og føringer Planområdet i dag 8 3 Planforslaget Arealformål Byggeområder Bolig Byggeområder offentlig og privat tjenesteyting Veg og trafikk Barn og unge Teknisk infrastruktur Støy Kulturminner Naturmangfold Grunnforhold 18 4 ROS-analyse 20 5 Merknader 24

4

5 5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tilknytning til Vikersund Bad. Det har også vært fokus på å regulere inn nødvendig areal for Vikersund Bad i framtiden. Planen fremmes som en detaljregulering jfr. Plan- og bygningsloven 12-3, og er gitt nummer i kommunens planregister. 1.2 Prosess og medvirkning Det ble i henhold til plan- og bygningslovens 21-8 varslet oppstart av planarbeidet for Vikersund Bad med brev til følgende parter: Naboer Offentlige instanser Andre interessegrupper I tillegg ble det varslet oppstart av planarbeidet med annonse i Bygdeposten, datert , samt på kommunens hjemmesider. Det ble avholdt oppstartsmøte med Modum kommune , og det ble avklart at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning da planområdet er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen. Planavgrensningen er blitt noe justert i løpet av planprosessen. Dette gjelder for området som er regulert til BF2 i planforslaget. Denne delen er regulert til boligformål i tilstøtende reguleringsplan, men er på samme eiendom som Vikersund Bad. Justeringen av plangrensen medfører ikke behov for ekstra varsling, da alle berørte parter er varslet ved oppstart. Justeringen er gjort for å kunne fremme et planforslag med en sammenhengende gang- og sykkelveg, tilsvarende den faktiske situasjonen i dag.

6 6 2 Planområdet 2.1 Beliggenhet og avgrensning Planområdet ligger sentralt i Vikersund, nord for Vikersund sentrum og vest for Modum Rådhus, og omfatter området hvor Vikersund Bad ligger. Planområdet er avgrenset av Krøderbanen i nord og øst, eksisterende boligområde mot vest og tilgrensende naboeiendom til Vikersund Bad i sør. Området består av eksisterende bebyggelse tilhørende Vikersund Bad, samt noe gammel bebyggelse på «gartneritomta» (gbnr. 95/82). Planområdet er vist med rød markør på kartutsnittet over. 2.2 Eierforhold Planområdet består av hele og deler av flere eiendommer. Under vises en oversikt over hvilke eiendommer som inngår i planområdet og hvem som står som eier av disse. Gårds- og bruksnummer Eier 95/86 Vikersund Bad Eiendom AS 95/82 Randi Sandberg Aanes 95/353 Vikersund Bad Eiendom AS 95/423 Modum kommune 95/2 Modum kommune 74/8 Stiftelsen Krøderbanen

7 7 2.3 Gjeldende planer og føringer Kommuneplanens arealdel I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til offentlig og privat tjenesteyting nåværende og fremtidig. Noe av arealet er også avsatt til grøntformål. Planforslaget legger opp til både offentlig- og privat tjenesteyting og boligformål. Boligformål samsvarer ikke helt med kommuneplanen, men det er likevel et utbyggingsformål som gjør at det ikke stilles krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Reguleringsplan for Vikersund Bad Vest, vedtatt I tilgrensende reguleringsplan for Vikersund Bad Vest er arealet i hovedsak regulert til boligformål. Planområdet overlapper litt på gjeldende reguleringsplan ved adkomsten fra Bokfinkveien.

8 8 2.4 Planområdet i dag Planområdet ligger nord i Vikersund, med gangavstand til kollektivtilbud, sentrumsfunksjoner, skoler og lignende. Som det fremkommer av kartutsnittet under, utgjør planområdet en stor del av Vikersund. Planområdets beliggenhet i Vikersund. Selve planområdet består i dag av eksisterende bebyggelse tilhørende Vikersund Bad, samt noe eldre bebyggelse på «gartneritomta». Ellers er store deler av planområdet ubebygd, og deler av dette området er dyrka mark. I planforslaget legges det opp til at eksisterende bebyggelse på «gartneritomta» skal fjernes, da denne er i svært dårlig forfatning og tiltrekker seg uønsket aktivitet. Den eksisterende bebyggelsen til Vikersund Bad har en historisk utforming og gir et ærverdig preg på området. I planforslaget er det ønskelig å bevare den eksisterende bebyggelsen som et naturlig fokus i området. Det innebærer begrensninger i byggehøyde og volum på ny bebyggelse, slik at Vikersund Bads bebyggelse forblir det dominerende bygningsvolumet. På neste side er det vist et bilde av den eksisterende bebyggelsen.

9 9 Bildet viser eksisterende bebyggelse for Vikersund Bad. Kilde: Googlemaps.com Nord for denne bebyggelsen er det oppført et midlertidig bygg bestående av brakker. Denne bebyggelsen er en midlertidig utvidelse av kurbadet, på grunn av manglende plass og pågående arbeider med å få på plass permanente løsninger. I dag er det omtrent 120 ansatte som jobber på Vikersund Bad. Det er plass til omtrent 115 beboere. I fremtiden vil det kunne bli behov for å utvide med mer bebyggelse. På nåværende tidspunkt ser en ikke for seg flere sengeplasser, men utvidet plass for kontorer, undervisningsrom og lignende. Store deler av planområdet er relativt flatt, hvor Krøderbanen ligger på en fylling rundt området og rammer det inn. Selv om området ligger sentralt og i tilknytning til større veger, gjør plasseringen av Krøderbanen at området oppleves som avgrenset mot veger og annen sentrumsaktivitet. Området vest for Vikersund Bad er et lett skrånet grøntområde som benyttes til rekreasjon for Vikersund Bad, Vikersund barneskole og nærliggende boliger. I planforslaget vil en legge opp til å bevare dette området som et grøntområde på grunn av verdien av området, og det har også viktige kvaliteter for planlagte nye boliger. I dag er atkomsten til planområdet via undergang under Krøderbanen, fra Ringeriksvegen. Denne undergangen er smal og gir kun plass til en bil å passere om gangen. I tillegg er en nødt til å krysse Randsfjordbanen for å komme til planområdet. I planforslaget er det lagt opp til en ny atkomst til planområdet, via Bokfinkvegen i nordvest. Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for tilstøtende område hvor det er lagt opp til en broforbindelse over Krøderbanen. Broen vil forbinde Bokfinkvegen i en nord-sør forbindelse.

10 10 3 Planforslaget 3.1 Arealformål Planforslaget er vist under. Se vedlagt plankart for full versjon med tegnforklaring. Planforslaget for Vikersund Bad.

11 11 Innenfor planområdet er det regulert med følgende arealformål: Arealformål Areal (daa.) Bebyggelse og anlegg: Bolig frittliggende småhusbebyggelse 8,1 Bolig konsentrert småhusbebyggelse 18,2 Annen offentlig og privat tjenesteyting 26,1 Lekeplass 8,5 Samferdsel og teknisk infrastruktur: Veg 5,1 Gang- og sykkelveg 0,6 Annen veggrunn tekniske anlegg 2,7 Trase for jernbane 9,2 Landbruks-, natur og friluftsområde Friluftsformål Byggeområder Bolig I planforslaget er store deler av det nordøstlige området foreslått til boligformål, både frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse. Området BF1 ligger i forbindelse med eksisterende eneboliger, og er å anse som en naturlig utvidelse av eksisterende bygningstyper. Området ligger også på et litt høyere nivå enn de andre boligområdene i planforslaget. På den måten vil boligene innenfor BF1 få noe utsikt/utsyn over resten av planområdet. Området ligger i god tilknytning til både grøntområdet og lekeplass, og på den måten er plasseringen svært barnevennlig. Innenfor BF1 legges det til rette for å etablere ene- og tomannsboliger med tilhørende anlegg. Tomtestørrelsen varierer mellom ca m². Utnyttelsesgraden for frittliggende småhusbebyggelse er satt til BYA = 30 %. Maks mønehøyde er 8,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen innenfor frittliggende småhusbebyggelse skal utformes med saltak. Deler av området BF1 er regulert over eksisterende bekkeløp. Det foreslås at bekken legges om, langs Krøderbanen, for en bedre utnyttelse av området. Utforming av nytt bekkeløp skal vises i tekniske planer for området. BF2 er regulert til boligformål i gjeldende tilstøtende reguleringsplan, men er tatt med i planforslaget fordi en da kan regulere inn en sammenhengende gang- og sykkelveg i samsvar med den faktiske situasjonen. Området BF2 er blitt litt redusert i forhold til gjeldende plan, da den nye avgrensningen forholder seg til opparbeidet gang og sykkelveg. BF2 er en del av eiendommen til Vikersund Bad, og har samme gårds- og bruksnummer som denne.

12 12 Områdene for konsentrert småhusbebyggelse (BKS1- BKS4) er plassert øst for BF1, og på et lavere nivå enn den frittliggende småhusbebyggelsen. Det er totalt fire delområder som foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Disse områdene er utformet slik at bebyggelsen kan plasseres både som tunløsning og i rekke. Det stilles krav om situasjonsplan for hvert delområdet ved byggesak. Innenfor områdene BKS tillates det oppført tomannsboliger, tre- og firemannsboliger og kjede- /rekkehus. Utnyttelsesgraden er satt med en BYA = 35 %. Inkludert i BYA er areal for parkering. Maks mønehøyde er 8,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Ved utbygging av de enkelte områdene for konsentrert småhusbebyggelse så åpnes det for varierte boenheter med ulike størrelser, slik at området er tilpasset markedet og etterspørselen. De enkelte delfeltene kan bygges ut med små eller store leiligheter, eller en kombinasjon. Dette vil kunne gi et variert antall boenheter pr felt for planområdet. For å gi et eksempel på antall boenheter er det laget en eksempelvis oversikt over resultatet av å etablere store og små boenheter innenfor det enkelte delfeltet. Oversikten er ikke bindende, men illustrerer hva som kan ventes ut av planforslaget. I eksempelet under er det vist et forslag hvor små leiligheter er gitt en størrelse på ca 60 m² og leiligheter både i 1. og 2. etasje (60m 2 bebygd = to leiligheter). For store boenheter er det i eksempelet lagt inn kjeda rekkehus med grunnflate på 90 m² og hver boenhet over to etasjer (altså 180 m² pr boenhet). Parkering skal inngå i BYA og er inkludert i regnestykket for begge tilfellene. Det er forutsatt en høy utnyttelse i forhold til BYA. Delområde Små boenheter Store boenheter BKS1 3,4daa Ca 18 boenheter Ca 8 boenheter BKS2 4,1daa Ca 21 boenheter Ca 10 boenheter BKS3 4,9daa Ca 25 boenheter Ca 12 boenheter BKS4 5,8daa Ca 30 boenheter Ca 14 boenheter Innenfor BKS4 er det i dag tre bygg. Disse byggene er i svært dårlig stand, og forutsettes fjernet før utbyggingen av området kan starte. På grunn av bebyggelsens svært dårlige stand, utgjør den en fare for omgivelsene. På neste side er det vist en 3D illustrasjon som viser planområdet med nye veier og boligfelt. Den nye bebyggelsen som er vist er ikke bindene, men viser et eksempel på volumer og utbyggingsstruktur som kan tenkes for området.

13 13 Over: Illustrasjon fra 3D-modell. Ny bebyggelse i brunt, og eksisterende bebyggelse i grått. 3.3 Byggeområder offentlig og privat tjenesteyting Planforslaget er vist med et stort område for offentlig og privat tjenesteyting. Området ligger avgrenset mot boligområdene, men atkomstvegen skiller mellom formålene. I vest grenser området til friområdet et område som er mye brukt til rekreasjon for Vikersund Bad. Området som er foreslått regulert til offentlig og privat tjenesteyting er gitt en utnyttelsesgrad på BYA = 50 %. Dette inkluderer også parkeringsareal. I dag er ca. 7 daa av dette området utbygd. Med en utnyttelsesgrad på 50 % så tillater en en utvidelse på ca. 6 daa, inkludert parkeringsareal. Dagens situasjon tilsier at det er noe utvidelsesbehov, men at det først og fremst gjelder areal til aktivitetsrettet bruk og drift. Det er per i dag ikke forventet en større utvidelse av antall pasientplasser. Reguleringsplanen legger imidlertid ingen føringer for antall pasienter, eller type nye bebyggelse som kan oppføres innenfor formålet. I bestemmelsene er det satt krav til utformingen av ny bebyggelse innenfor området. På grunn av den eksisterende bebyggelsens historiske og estetisk gode utforming, er det viktig at eventuell ny utbygging er tilpasset eksisterende bebyggelse. 3.4 Veg og trafikk Til planområdet er det flere tilkomstveier. I tilstøtende reguleringsplan er det lagt opp til en atkomstveg over Krøderbanen, ved hjelp av en ny bro. Denne atkomstvegen vil sørge for en bedre forbindelse mellom planområdet og rv. 35, samt at den medfører mindre gjennomgangstrafikk gjennom andre boliggater/ skoleveg. Det er satt rekkefølgebestemmelse om at det ikke kan settes i gang tiltak innenfor planområdet før broa over Bokfinkvegen er etablert.

14 14 For å hindre gjennomkjøring gjennom planområdet er det lagt opp til en stenging av Øvregata, like i planområdets avgrensning. Dagens atkomstveg (under Krøderbanen) er foreslått omgjort til offentlig gang- og sykkelveg. Denne vegen er ikke egnet som atkomstveg til planområdet for biltrafikken, men utgjør en viktig forbindelse for myke trafikanter da den åpner for kortere avstander til sentrum/offentlige tilbud osv. Kollektivtilbud finnes langs Ringeriksvegen. Busstasjon ligger omtrent 400 meter fra planområdet, mens andre busstopp ligger ca. 300 meter fra planområdet. Korteste veg er å benytte eksisterende undergang under Krøderbanen. Vegene i planområdet er utformet i henhold til Modum kommunes retningslinjer for vegdimensjonering. En atkomstveg er utformet med vegstandard A0, mens de resterende vegene er utformet med standard A1. Vegen som leder ned til området fra Bokfinkvegen og mot Krøderbanen er utformet med en økt bredde på 0,5 meter i forhold til A1 standarden. Dette fordi denne vegen vil være noe mer brukt. 3.5 Barn og unge Planforslaget er foreslått med store arealer til lek. Det legges både opp til en lekeplass i nord for opparbeidet lekeplass, samt et friluftsområde i vest, hvor lek i naturlig terreng er dominerende. Området for lekeplass er på ca. 8,2 daa, men det tenkes ikke at hele området skal opparbeides med lekestativ o.l. I kommuneplanen er det satt et krav om 25 m² lekeareal pr boenhet for nærlekeplass, og en kvartalslekeplass skal ha totalt areal på minimum 1500 m². Arealet er relativt flatt og egner seg derfor godt til ballspill og andre aktiviteter som krever større flater. Innenfor dette arealet ligger det i dag en åpen bekk. Planforslaget legger opp til at deler av denne bekken kan holdes åpen på grunn av hensyn til overvann. I utformingen av lekeplassen bør det legges opp til inngjerding av enten lekearealet eller bekken for å sikre et sikkert lekeområde for de aller minste barna. I området regulert til lekeplass er det lagt over en hensynssone. Hensynssonen skal sikre at det ikke graves i dette området, da det under hensynssonen er et tidligere deponi for husholdningsavfall. Ved graving i dette området kan en risikere at forurensede masser kommer fram. Friluftsområdet i vest er i dag brukt som rekreasjonsområde for brukere ved Vikersund Bad. Området består av trær og noen konstruksjoner som tilrettelegger for rekreasjon i et naturbasert område. Området har en stor verdi slik det fremstår i dag, og planforslaget legger opp til en fortsatt bruk av dette området. Innenfor planområdet er det gode og varierte leke- og rekreasjonsmuligheter for barn og unge. I tillegg er det regulert inn en gang- og sykkelveg langs friluftsområdet som gir en god og sikker skoleveg for barn og unge. Både barneskole og ungdomsskole ligger i kort avstand fra planområdet, og uten de store trafikale utfordringene. Ved å legge til rette for en blindveg i Øvregaten vil en hindre gjennomgangstrafikken i planområdet, og medføre bedre trafikkforhold for barn og unge.

15 Teknisk infrastruktur Det er gjort en overordnet vurdering av vann- og avløpsledninger og overvannsystemer for planområdet. Det antas at planområdet har tilstrekkelig brannvannkapasitet. Når det gjelder avløpsledninger så består området av delvis fellessystem og delvis separate spillvannsledninger. Ved ekstrem nedbør vil fellessystemet få redusert kapasitet. Bekken i nord foreslås lagt om langs Krøderbanen for å få en bedre utnyttelse av planområdet. Bekken vil kunne ta imot overvann fra deler av planområdet. For den resterende delen foreslås det fordrøyningsbasseng. For område BKS4 er det lagt en byggegrense på 20 meter mot jernbanelinja, i motsetning til 15 meter for de andre områdene. Dette skyldes at denne delen av planområdet utgjør det laveste punktet og det er en viss fare for at overvannet vil legge seg her ved store nedbørsmengder. Området mellom byggegrensa og jernbanen vil dermed fungere som et fordrøyningsområde for planområdet. Det vises til vedlegg 5 for nærmere beskrivelse av teknisk infrastruktur for planområdet. 3.7 Støy Det er beregnet jernbane- og veitrafikkstøy for et planområde rundt Vikersund Bad. Resultatene er vurdert iht. retningslinjen T-1442/2012. Under vises resultatet fra støyberegninger fra jernbanen. Det er disse som slår sterkest ut for planområdet. En utfyllende støyrapport er vedlagt i vedlegg 3. Planområdet er merket med grått, mens støyberegningene fra jernbanen viser at kun en mindre del av planområdet er utsatt. Som bildet viser så er det kun en mindre del av planområdet som er støybelastet. Dette området er vist med støysone på plankartet. Grenseverdien fra retningslinjen blir kun overskredet i en liten del sørøst i planområdet.

16 16 Vibrasjoner fra Randsfjordbanen forventes å påvirke området kun i liten grad grunnet avstanden mellom planområdet og sporet, samt Krøderbanens beliggenhet i mellom. Krøderbanen er nærmere, men frekventeres kun av lett materiell, hvilket også er fordelaktig med tanke på vibrasjoner. Det er derfor lite som tyder på at bygningene i området vil være utsatt for vibrasjoner over grenseverdiene i klasse C i NS 8176, men det vil kunne oppstå noe strukturlyd. Problemet ventes imidlertid å ha begrenset omfang. 3.8 Kulturminner Planområdet er befart for kulturminner både i forbindelse med utarbeidelsen av dette planforslaget, og i forbindelse med tidligere utbygging av Vikersund Bad. Buskerud Fylkeskommune har befart området og funnet flere kulturminner. Det ble totalt funnet 32 automatisk fredede kulturminner på to avgrensede lokaliteter. Til sammen ble det funnet 11 kokegroper, 11 stolpehull, 5 ildsteder, 4 nedgravninger og en grøft/nedgravning. Kulturminnene ligger delvis i konflikt med planforslaget, og det er derfor søkt om dispensasjon for disse kulturminnene. Dispensasjonen ble innvilget, men med vilkår om arkeologisk utgravning av lokalitet Dersom det i løpet av byggeprosessen skulle bli gjort funn av kulturminner skal arbeidet straks stoppes og aktuelle myndigheter kontaktes. Krøderbanen er et kulturminne og er vist med hensynssone kulturminne på plankartet. Bebyggelsen innenfor planområdet foreslås regulert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og er gitt byggehøyder som skal sikre at ny bebyggelse ikke får en dominerende høyde i forhold til banen. Dette vil også resultere i at bebyggelsen ikke blir særlig synlig fra utsiden av Krøderbanens sløyfe. Det er satt en byggegrense på 15 meter mot Krøderbanen, som er tilsvarende avstand mellom banen og eksisterende bebyggelse i nærliggende områder. Over: Krøderbanen ligger på en fylling rundt planområdet og ny bebyggelse. Avstand og type ny

17 17 bebyggelse er i samsvar med eksiterende bebyggelse langs med Krøderbanen, og vil ikke få dominerende høyde i forhold til banen. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er vurdert til å ha en viss verneverdi. Det er i hovedsak sanatoriebygningen som er vurdert til å utgjøre den viktigste bygningsdelen, sett i forhold til kulturmiljø og kulturhistorie. Denne bygningsdelen er derfor regulert med hensynssone C (bevaring av kulturmiljø) med tilhørende bestemmelser. 3.9 Naturmangfold Innenfor planområdet foreligger det i Naturbase (Miljødirektoratet) ikke registreringer av rødlistede arter, andre prioriterte arter eller naturtyper. Over: Utsnitt fra Naturbase. Området som foreslås til offentlig eller privat tjenesteyting er et område som er bebygd / opparbeidet. Vegetasjonen er i stor grad etablert i forbindelse med Vikersund Bad, og artene har dermed oppstått med bakgrunn av dette. Planforslaget regulerer her den eksisterende situasjonen, og selv om Vikersund Bad får behov for noe mer bebyggelse medfører dette trolig ikke stor endring i forhold til naturmangfold. I området som er foreslått til boligformål i planforslaget, er det i dag et jorde som ikke er i drift. Dette området er delvis oppfylt og har i dag lite vegetasjon (hovedsakelig gress og noen bjørketrær). Deler av planområdet vest for bebyggelsen til Vikersund Bad består av trær / lett skog. Dette området er ikke foreslått regulert til utbygging i planforslaget. Området vil beholdes slik det er i dag. I områdets nordlige del er det foreslått regulert inn et areal til lekeplass / grøntområde. Innenfor dette området ligger det i dag en delvis åpen bekk (delvis lagt i rør ved oppfylling av området). I

18 18 planforslaget foreslås det at denne bekken skal legges om som en del av en teknisk plan. Under vises et bilde av området omkring bekken. Bekken har lite vannføring, den framstår som en opparbeidet grøft etablert ved oppfylling av området og vegetasjonen består i hovedsak av gras, kratt og noen bjørketrær. En omlegging av bekken til et mer naturlikt løp vurderes å vær et positivt tiltak både utseendemessig og for naturmangfoldet. Over: Vegetasjonen som vises på bildet danner området rundt bekken. Det er hovedsakelig gress og noen bjørketrær som dominerer vegetasjonstypene. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon i kartløsning på nett, samt befaring i området, mener man at kunnskapsgrunnlaget er godt og at planforslaget ikke kommer i konflikt med prinsippene i Naturmangfoldloven Grunnforhold Planområdet er, ifølge NGU sine kartsider, bestående av stedvis bart fjell og stedvis tykk marin avsetning. Kartutsnittet under viser områdets løsmassegeologi. Det er ikke gjort nærmere geotekniske undersøkelser / vurderinger.

19 19 Kartutsnitt fra NGU viser at området består av bart fjell (rosa) og tykk marin avsetning (blå). Deler av planområdet var tidligere i bruk som søppelfylling for usortert husholdningsavfall. Denne delen ligger i området som er regulert til lekeplass. På grunn av blant annet fare for forurensning ved graving og kostnader knyttet til masseutskifting, er det ikke lagt opp til utbygging innenfor dette området. Området er vist med hensynssone på plankartet. Om det ønskes å grave innenfor dette området skal det søkes om dette. Det skal da vises til tiltaksplan for forurenset grunn, i henhold til bestemmelsene.

20 20 4 ROS-analyse Emne Forhold eller uønsket hendelse Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom fra elv/bekk, herunder lukket bekk? Nei Ja Ikke gjort nærmere geotekniske vurderinger. Er det radon i grunnen? I følge NGUs kartdata er ikke området utsatt for radon. Ved tidligere bygging har det imidlertid blitt gitt anbefalinger om bruk av radonduk. Annet (angi) Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? -hendelser på veg -hendelser på jernbane -hendelser på sjø/vann/elv -hendelser i luften En større ulykke på Krøderbanen kan påvirke området. Større trafikkuhell kan redusere tilgjengeligheten til planområdet. Som nevnt over ulykke på Krøderbanen kan påvirke planområdet. Støypåvirkning - Vil område støypåvirke omkringliggende bebyggelse? Området vil ikke støypåvirke eksisterende bebyggelse ut over det som er normalt ved en utvikling av et boligområde. Ved etablering av ny broovergang ved Bokfinkvegen vil atkomsten til planområdet endres, og gi noe endringer i trafikkstøy Støy fra trafikk til og fra området er begrenset. - Er området utsatt for støy? Det er utarbeidet støyrapport som viser at kun en mindre del av planområdet er utsatt

21 21 for noe støy. Det er ikke lagt opp til støyskjerming for denne delen. Eventuelle skjermingstiltak bør vurderes i en senere byggesak for det aktuelle området. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? -utslipp av giftige gasser/væsker Dersom det skal graves innenfor området for tidligere søppelfylling skal det søkes om dette. Det skal i søknaden vises til tiltaksplan for å forhindre utslipp av forurenset gasser/væsker. -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: -elektrisitet -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: -til skole/barnehage? -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? -til forretning etc.? -til busstopp? Brannberedskap -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Det antas at planområdet har tilstrekkelig brannvann. Tilgjengelig informasjon tilsa

22 22 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? ingenting om kapasiteten. Tilstrekkelig brannvannkapasitet må sikres i teknisk plan. Området har bare en atkomstveg, men med mulighet for bruk av Øvregata og undergangen under Krøderbanen i nødsituasjoner. Tidligere bruk Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? -bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg -mekanisk verksted/skipsverft -galvaniseringsverksted -impregneringsverk -avfallshåndtering/deponi -gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra byjord: sentrale og eldre bydeler -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -annet (angi) Ja. Tidligere deponi. Se kap Området i nord (hvor lekeplassen er plassert) har tidligere vært en søppelfylling. Det er ikke lagt opp til bebyggelse over området med søppelfylling. Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Er det registrerte kulturminner/miljøer i området som påvirkes av tiltaket? Ja, Krøderbanen ligger som det største kulturminnet i området og ny bebyggelse vil kunne plasseres med en minsteavstand på 20m fra denne. Bebyggelsen vil kunne medføre at Krøderbanen blir mindre synlig i området. En utbygging av planområdet vil også kunne medføre økt aktivitet i området, og dermed også økt aktivitet i nærhet til kulturminnet. Det

23 23 er i bestemmelsene satt krav om oppføring av gjerde for å hindre uønsket aktivitet/bruk av Krøderbanen. Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger - er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål? - finnes det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? Vikersund kan være et terrormål, men planområdet vil ikke medvirke til å øke denne faren.

24 24 5 Merknader Jernbaneverket, : Jernbaneverket minner om byggegrense mot jernbane (Randsfjordbanen og Krøderbanen) som er på 30 meter fra nærmeste spors midtlinje. Jernbaneverket gjør oppmerksom på at forbudet i jernbanelovens 10 kun vil bli tillatt fraveket dersom planforslaget både ivaretar sikkerheten samt sikrer en helhetlig og god håndtering av kulturminnet. Det må utarbeides en ROS-analyse som belyser sikkerhetsaspektet ved tiltakets nærhet til jernbanen. Videre må det utarbeides en 3D-visualisering av hvordan tiltaket vil påvirke på kulturminnet Krøderbanen. Dersom ovennevnte ikke ivaretas vil Jernbaneverket kunne fremme innsigelse til planforslaget. Dersom det er behov for å sikre boligbebyggelsen med ytterligere inngjerding enn det som er tilfellet i dag, skal dette gjerdet settes to meter utenfor jernbanens grensegjerde. Jernbaneverket krever at forhold knyttet til støy, vibrasjoner og sikkerhet i forhold til den forventede trafikken på Krøderbanen blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Det må foretas nødvendige grunnundersøkelser før tiltak kan iverksettes. Dette gjelder også utenfor 30-metersgrensen. Dersom Krøderbanens grunn innlemmes i reguleringsplanen, skal den markeres som hensynssone kulturminnevern. Krøderbanen er en museumsjernbane som delvis er fredet og hvor resterende del er foreslått fredet. Det foreligger flere forhold som må tas i betraktning når trafikksikker atkomst til planområdet skal vurderes: Jernbaneverket kan ikke tillate økt trafikk ved eksisterende planoverganger. Trafikksikkerhetsplan , herunder planer om sammenkopling av Bokfinkveien. Vikersund sentrum Nord, herunder mulig ny kjørbar undergang i Vikersund sentrum. Krøderbanens planer for stasjonsområdet. Det må utarbeides en ROS-analyse som tar for seg hvorledes adkomst kan etableres. Det bør vurderes om Bokfinkvegens forlengelse bør innlemmes i planområdet. Planarbeidet må resultere i trafikksikker atkomst som ikke medfører økt trafikk over eksisterende planovergang. Kommentar: Det er tilrettelagt for bebyggelse innenfor planområdet. Det er en minsteavstand mellom byggegrense og Randsfjordbanen på 31 meter. ROS-analyse er utført for området. Det vises også til 3D-illustrasjon for planområdet, samt en beskrivelse av hvordan ny bebyggelsen forholder seg til Krøderbanen og eksisterende bebyggelse. Støyberegninger ligger vedlagt planbeskrivelsen. Planområdet er ikke utsatt for støy fra jernbane eller veg. I bestemmelsene er det satt krav om at nødvendige grunnundersøkelser skal være utført før byggetillatelse kan gis. Krøderbanen er vist på plankartet med hensynssone kulturminnevern.

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALGARHEIM SKOLE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALGARHEIM SKOLE ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALGARHEIM SKOLE PLANID ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR SISTE REVISJON: 20.5.16

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEINVASSÅSEN HYTTEOMRÅDE PLANID 0540R079 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR SISTE

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015 Planbeskrivelse Detaljregulering for Eid småbåthavn Planforslag datert 24/3 2015 Per Anders Røstad Arealplanlegger Banmyrvegen 217, 7609 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR Levanger kommune 25.11.11, revidert 22.03.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 PLANOMRÅDET... 3 3 SJEKKLISTE... 3 4 VURDERING/UTFYLLENDE

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 side 1 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 I K Lykke, Eiendomsavdelingen, Trondheim Området er tidligere brukt til butikk for Bunnpris PLANBESKRIVELSE side 2 INNLEDENDE Planarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for JEGERSBERG GÅRD Emne Naturgitte forhold Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller steinskred? Det er ingen registreringer på dette.

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BADEVEIEN, MODUM KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BADEVEIEN, MODUM KOMMUNE ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BADEVEIEN, MODUM KOMMUNE PLANID 2014006 MODUM KOMMUNE DATO FOR SISTE REVISJON:

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Vedlegg til plan Vestlia fjelltak i Nes kommune, planid: 01201302: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Gbnr: 62/70 m.fl. Hallingkonsult a.s. 1.3.17 1.0 Innledning Hensikten med planen er

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal PLANBESKRIVELSE Revidert 6.12.2013 1. Bakgrunn Asplan Viak har utarbeidet denne reguleringsplanen på oppdrag av Hellvik Hus Flekkefjord AS. Planområdet består av eiendommene

Detaljer

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Vestby kommune Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Rådmannens forslag 22.11.2012. Formål Da reguleringsplanen for Son Indre ble vedtatt i 1986 ble kvartalet mellom Kolåsveien og Båtbyggerveien tatt

Detaljer

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 Eiendomskompaniet AS ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 PlanID 2163 Vedlegg til planbeskrivelse Oppdragsnr.: 5161247 Dokumentnr.:02 Versjon: 01 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid1 i filen.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet 25.6.2015 6.8.2015 12.8.2015 31.8.2015 29.9.2015 Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet Side 1 av 19 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RYLLIKTUNET, Nedenes, Arendal kommune. BESKRIVELSE OG BESTEMMELSER.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato:

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: 03.03.2016. Revidert: A044050 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget Side: 1 av 8 BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver Beskrivelse av planforslaget Planarbeidet utføres på vegne av REN Kirkenes AS. 1.2 Eiendomsforhold-

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 1.04.2015, 14.8.2015, 29.9.2015, 11.12.2015, 8.1.2016 22.2.2016 Vedtatt i Bystyre 1.9.2016 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 Rykene, Arendal Side 1 av 24 REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Mandal kommune Teknisk forvaltning PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Plan ID: Vedtatt i bystyret:.. Detaljregulering for Gang- og sykkelvei Tregdeveien Side 1 av 11 1 Forord Reguleringsarbeidet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING FOR VIKERSUND BAD

DETALJREGULERING FOR VIKERSUND BAD VIKERSUND BAD DETALJREGULERING FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKANDER VED OFFENTLIG ETTERSYN OPPDRAGSNR. A041919

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Planprogram vedtatt /399. Planprogram. Områdereguleringsplan. for Folldal sentrum. Innholdsfortegnelse

Planprogram vedtatt /399. Planprogram. Områdereguleringsplan. for Folldal sentrum. Innholdsfortegnelse Planprogram Områdereguleringsplan for Folldal sentrum Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning og bakgrunn Det legges med dette fram forslag til planprogram for endring og utvidelse av reguleringsplan for Folldal

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer