REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD"

Transkript

1 ADRESSE COWI AS Kongens Gate Kongsberg TLF WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE 2. MERKNADER TIL OPPSTARTSVARSEL 3. STØYRAPPORT 4. TRAFIKKVURDERINGER FOR VIKERSUND SENTRUM 5. BESKRIVELSE AV TEKNISK INFRASTRUKTUR 6. VEGTEGNINGER OPPDRAGSNR. A VERSJON Revidert etter offentlig ettersyn UTGIVELSESDATO UTARBEIDET cafn KONTROLLERT shg

2

3 3 INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn Prosess og medvirkning 5 2 Planområdet Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Gjeldende planer og føringer Planområdet i dag 8 3 Planforslaget Arealformål Byggeområder Bolig Byggeområder offentlig og privat tjenesteyting Veg og trafikk Barn og unge Teknisk infrastruktur Støy Kulturminner Naturmangfold Grunnforhold 18 4 ROS-analyse 20 5 Merknader 24

4

5 5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tilknytning til Vikersund Bad. Det har også vært fokus på å regulere inn nødvendig areal for Vikersund Bad i framtiden. Planen fremmes som en detaljregulering jfr. Plan- og bygningsloven 12-3, og er gitt nummer i kommunens planregister. 1.2 Prosess og medvirkning Det ble i henhold til plan- og bygningslovens 21-8 varslet oppstart av planarbeidet for Vikersund Bad med brev til følgende parter: Naboer Offentlige instanser Andre interessegrupper I tillegg ble det varslet oppstart av planarbeidet med annonse i Bygdeposten, datert , samt på kommunens hjemmesider. Det ble avholdt oppstartsmøte med Modum kommune , og det ble avklart at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning da planområdet er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen. Planavgrensningen er blitt noe justert i løpet av planprosessen. Dette gjelder for området som er regulert til BF2 i planforslaget. Denne delen er regulert til boligformål i tilstøtende reguleringsplan, men er på samme eiendom som Vikersund Bad. Justeringen av plangrensen medfører ikke behov for ekstra varsling, da alle berørte parter er varslet ved oppstart. Justeringen er gjort for å kunne fremme et planforslag med en sammenhengende gang- og sykkelveg, tilsvarende den faktiske situasjonen i dag.

6 6 2 Planområdet 2.1 Beliggenhet og avgrensning Planområdet ligger sentralt i Vikersund, nord for Vikersund sentrum og vest for Modum Rådhus, og omfatter området hvor Vikersund Bad ligger. Planområdet er avgrenset av Krøderbanen i nord og øst, eksisterende boligområde mot vest og tilgrensende naboeiendom til Vikersund Bad i sør. Området består av eksisterende bebyggelse tilhørende Vikersund Bad, samt noe gammel bebyggelse på «gartneritomta» (gbnr. 95/82). Planområdet er vist med rød markør på kartutsnittet over. 2.2 Eierforhold Planområdet består av hele og deler av flere eiendommer. Under vises en oversikt over hvilke eiendommer som inngår i planområdet og hvem som står som eier av disse. Gårds- og bruksnummer Eier 95/86 Vikersund Bad Eiendom AS 95/82 Randi Sandberg Aanes 95/353 Vikersund Bad Eiendom AS 95/423 Modum kommune 95/2 Modum kommune 74/8 Stiftelsen Krøderbanen

7 7 2.3 Gjeldende planer og føringer Kommuneplanens arealdel I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til offentlig og privat tjenesteyting nåværende og fremtidig. Noe av arealet er også avsatt til grøntformål. Planforslaget legger opp til både offentlig- og privat tjenesteyting og boligformål. Boligformål samsvarer ikke helt med kommuneplanen, men det er likevel et utbyggingsformål som gjør at det ikke stilles krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Reguleringsplan for Vikersund Bad Vest, vedtatt I tilgrensende reguleringsplan for Vikersund Bad Vest er arealet i hovedsak regulert til boligformål. Planområdet overlapper litt på gjeldende reguleringsplan ved adkomsten fra Bokfinkveien.

8 8 2.4 Planområdet i dag Planområdet ligger nord i Vikersund, med gangavstand til kollektivtilbud, sentrumsfunksjoner, skoler og lignende. Som det fremkommer av kartutsnittet under, utgjør planområdet en stor del av Vikersund. Planområdets beliggenhet i Vikersund. Selve planområdet består i dag av eksisterende bebyggelse tilhørende Vikersund Bad, samt noe eldre bebyggelse på «gartneritomta». Ellers er store deler av planområdet ubebygd, og deler av dette området er dyrka mark. I planforslaget legges det opp til at eksisterende bebyggelse på «gartneritomta» skal fjernes, da denne er i svært dårlig forfatning og tiltrekker seg uønsket aktivitet. Den eksisterende bebyggelsen til Vikersund Bad har en historisk utforming og gir et ærverdig preg på området. I planforslaget er det ønskelig å bevare den eksisterende bebyggelsen som et naturlig fokus i området. Det innebærer begrensninger i byggehøyde og volum på ny bebyggelse, slik at Vikersund Bads bebyggelse forblir det dominerende bygningsvolumet. På neste side er det vist et bilde av den eksisterende bebyggelsen.

9 9 Bildet viser eksisterende bebyggelse for Vikersund Bad. Kilde: Googlemaps.com Nord for denne bebyggelsen er det oppført et midlertidig bygg bestående av brakker. Denne bebyggelsen er en midlertidig utvidelse av kurbadet, på grunn av manglende plass og pågående arbeider med å få på plass permanente løsninger. I dag er det omtrent 120 ansatte som jobber på Vikersund Bad. Det er plass til omtrent 115 beboere. I fremtiden vil det kunne bli behov for å utvide med mer bebyggelse. På nåværende tidspunkt ser en ikke for seg flere sengeplasser, men utvidet plass for kontorer, undervisningsrom og lignende. Store deler av planområdet er relativt flatt, hvor Krøderbanen ligger på en fylling rundt området og rammer det inn. Selv om området ligger sentralt og i tilknytning til større veger, gjør plasseringen av Krøderbanen at området oppleves som avgrenset mot veger og annen sentrumsaktivitet. Området vest for Vikersund Bad er et lett skrånet grøntområde som benyttes til rekreasjon for Vikersund Bad, Vikersund barneskole og nærliggende boliger. I planforslaget vil en legge opp til å bevare dette området som et grøntområde på grunn av verdien av området, og det har også viktige kvaliteter for planlagte nye boliger. I dag er atkomsten til planområdet via undergang under Krøderbanen, fra Ringeriksvegen. Denne undergangen er smal og gir kun plass til en bil å passere om gangen. I tillegg er en nødt til å krysse Randsfjordbanen for å komme til planområdet. I planforslaget er det lagt opp til en ny atkomst til planområdet, via Bokfinkvegen i nordvest. Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for tilstøtende område hvor det er lagt opp til en broforbindelse over Krøderbanen. Broen vil forbinde Bokfinkvegen i en nord-sør forbindelse.

10 10 3 Planforslaget 3.1 Arealformål Planforslaget er vist under. Se vedlagt plankart for full versjon med tegnforklaring. Planforslaget for Vikersund Bad.

11 11 Innenfor planområdet er det regulert med følgende arealformål: Arealformål Areal (daa.) Bebyggelse og anlegg: Bolig frittliggende småhusbebyggelse 8,1 Bolig konsentrert småhusbebyggelse 18,2 Annen offentlig og privat tjenesteyting 26,1 Lekeplass 8,5 Samferdsel og teknisk infrastruktur: Veg 5,1 Gang- og sykkelveg 0,6 Annen veggrunn tekniske anlegg 2,7 Trase for jernbane 9,2 Landbruks-, natur og friluftsområde Friluftsformål Byggeområder Bolig I planforslaget er store deler av det nordøstlige området foreslått til boligformål, både frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse. Området BF1 ligger i forbindelse med eksisterende eneboliger, og er å anse som en naturlig utvidelse av eksisterende bygningstyper. Området ligger også på et litt høyere nivå enn de andre boligområdene i planforslaget. På den måten vil boligene innenfor BF1 få noe utsikt/utsyn over resten av planområdet. Området ligger i god tilknytning til både grøntområdet og lekeplass, og på den måten er plasseringen svært barnevennlig. Innenfor BF1 legges det til rette for å etablere ene- og tomannsboliger med tilhørende anlegg. Tomtestørrelsen varierer mellom ca m². Utnyttelsesgraden for frittliggende småhusbebyggelse er satt til BYA = 30 %. Maks mønehøyde er 8,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen innenfor frittliggende småhusbebyggelse skal utformes med saltak. Deler av området BF1 er regulert over eksisterende bekkeløp. Det foreslås at bekken legges om, langs Krøderbanen, for en bedre utnyttelse av området. Utforming av nytt bekkeløp skal vises i tekniske planer for området. BF2 er regulert til boligformål i gjeldende tilstøtende reguleringsplan, men er tatt med i planforslaget fordi en da kan regulere inn en sammenhengende gang- og sykkelveg i samsvar med den faktiske situasjonen. Området BF2 er blitt litt redusert i forhold til gjeldende plan, da den nye avgrensningen forholder seg til opparbeidet gang og sykkelveg. BF2 er en del av eiendommen til Vikersund Bad, og har samme gårds- og bruksnummer som denne.

12 12 Områdene for konsentrert småhusbebyggelse (BKS1- BKS4) er plassert øst for BF1, og på et lavere nivå enn den frittliggende småhusbebyggelsen. Det er totalt fire delområder som foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Disse områdene er utformet slik at bebyggelsen kan plasseres både som tunløsning og i rekke. Det stilles krav om situasjonsplan for hvert delområdet ved byggesak. Innenfor områdene BKS tillates det oppført tomannsboliger, tre- og firemannsboliger og kjede- /rekkehus. Utnyttelsesgraden er satt med en BYA = 35 %. Inkludert i BYA er areal for parkering. Maks mønehøyde er 8,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Ved utbygging av de enkelte områdene for konsentrert småhusbebyggelse så åpnes det for varierte boenheter med ulike størrelser, slik at området er tilpasset markedet og etterspørselen. De enkelte delfeltene kan bygges ut med små eller store leiligheter, eller en kombinasjon. Dette vil kunne gi et variert antall boenheter pr felt for planområdet. For å gi et eksempel på antall boenheter er det laget en eksempelvis oversikt over resultatet av å etablere store og små boenheter innenfor det enkelte delfeltet. Oversikten er ikke bindende, men illustrerer hva som kan ventes ut av planforslaget. I eksempelet under er det vist et forslag hvor små leiligheter er gitt en størrelse på ca 60 m² og leiligheter både i 1. og 2. etasje (60m 2 bebygd = to leiligheter). For store boenheter er det i eksempelet lagt inn kjeda rekkehus med grunnflate på 90 m² og hver boenhet over to etasjer (altså 180 m² pr boenhet). Parkering skal inngå i BYA og er inkludert i regnestykket for begge tilfellene. Det er forutsatt en høy utnyttelse i forhold til BYA. Delområde Små boenheter Store boenheter BKS1 3,4daa Ca 18 boenheter Ca 8 boenheter BKS2 4,1daa Ca 21 boenheter Ca 10 boenheter BKS3 4,9daa Ca 25 boenheter Ca 12 boenheter BKS4 5,8daa Ca 30 boenheter Ca 14 boenheter Innenfor BKS4 er det i dag tre bygg. Disse byggene er i svært dårlig stand, og forutsettes fjernet før utbyggingen av området kan starte. På grunn av bebyggelsens svært dårlige stand, utgjør den en fare for omgivelsene. På neste side er det vist en 3D illustrasjon som viser planområdet med nye veier og boligfelt. Den nye bebyggelsen som er vist er ikke bindene, men viser et eksempel på volumer og utbyggingsstruktur som kan tenkes for området.

13 13 Over: Illustrasjon fra 3D-modell. Ny bebyggelse i brunt, og eksisterende bebyggelse i grått. 3.3 Byggeområder offentlig og privat tjenesteyting Planforslaget er vist med et stort område for offentlig og privat tjenesteyting. Området ligger avgrenset mot boligområdene, men atkomstvegen skiller mellom formålene. I vest grenser området til friområdet et område som er mye brukt til rekreasjon for Vikersund Bad. Området som er foreslått regulert til offentlig og privat tjenesteyting er gitt en utnyttelsesgrad på BYA = 50 %. Dette inkluderer også parkeringsareal. I dag er ca. 7 daa av dette området utbygd. Med en utnyttelsesgrad på 50 % så tillater en en utvidelse på ca. 6 daa, inkludert parkeringsareal. Dagens situasjon tilsier at det er noe utvidelsesbehov, men at det først og fremst gjelder areal til aktivitetsrettet bruk og drift. Det er per i dag ikke forventet en større utvidelse av antall pasientplasser. Reguleringsplanen legger imidlertid ingen føringer for antall pasienter, eller type nye bebyggelse som kan oppføres innenfor formålet. I bestemmelsene er det satt krav til utformingen av ny bebyggelse innenfor området. På grunn av den eksisterende bebyggelsens historiske og estetisk gode utforming, er det viktig at eventuell ny utbygging er tilpasset eksisterende bebyggelse. 3.4 Veg og trafikk Til planområdet er det flere tilkomstveier. I tilstøtende reguleringsplan er det lagt opp til en atkomstveg over Krøderbanen, ved hjelp av en ny bro. Denne atkomstvegen vil sørge for en bedre forbindelse mellom planområdet og rv. 35, samt at den medfører mindre gjennomgangstrafikk gjennom andre boliggater/ skoleveg. Det er satt rekkefølgebestemmelse om at det ikke kan settes i gang tiltak innenfor planområdet før broa over Bokfinkvegen er etablert.

14 14 For å hindre gjennomkjøring gjennom planområdet er det lagt opp til en stenging av Øvregata, like i planområdets avgrensning. Dagens atkomstveg (under Krøderbanen) er foreslått omgjort til offentlig gang- og sykkelveg. Denne vegen er ikke egnet som atkomstveg til planområdet for biltrafikken, men utgjør en viktig forbindelse for myke trafikanter da den åpner for kortere avstander til sentrum/offentlige tilbud osv. Kollektivtilbud finnes langs Ringeriksvegen. Busstasjon ligger omtrent 400 meter fra planområdet, mens andre busstopp ligger ca. 300 meter fra planområdet. Korteste veg er å benytte eksisterende undergang under Krøderbanen. Vegene i planområdet er utformet i henhold til Modum kommunes retningslinjer for vegdimensjonering. En atkomstveg er utformet med vegstandard A0, mens de resterende vegene er utformet med standard A1. Vegen som leder ned til området fra Bokfinkvegen og mot Krøderbanen er utformet med en økt bredde på 0,5 meter i forhold til A1 standarden. Dette fordi denne vegen vil være noe mer brukt. 3.5 Barn og unge Planforslaget er foreslått med store arealer til lek. Det legges både opp til en lekeplass i nord for opparbeidet lekeplass, samt et friluftsområde i vest, hvor lek i naturlig terreng er dominerende. Området for lekeplass er på ca. 8,2 daa, men det tenkes ikke at hele området skal opparbeides med lekestativ o.l. I kommuneplanen er det satt et krav om 25 m² lekeareal pr boenhet for nærlekeplass, og en kvartalslekeplass skal ha totalt areal på minimum 1500 m². Arealet er relativt flatt og egner seg derfor godt til ballspill og andre aktiviteter som krever større flater. Innenfor dette arealet ligger det i dag en åpen bekk. Planforslaget legger opp til at deler av denne bekken kan holdes åpen på grunn av hensyn til overvann. I utformingen av lekeplassen bør det legges opp til inngjerding av enten lekearealet eller bekken for å sikre et sikkert lekeområde for de aller minste barna. I området regulert til lekeplass er det lagt over en hensynssone. Hensynssonen skal sikre at det ikke graves i dette området, da det under hensynssonen er et tidligere deponi for husholdningsavfall. Ved graving i dette området kan en risikere at forurensede masser kommer fram. Friluftsområdet i vest er i dag brukt som rekreasjonsområde for brukere ved Vikersund Bad. Området består av trær og noen konstruksjoner som tilrettelegger for rekreasjon i et naturbasert område. Området har en stor verdi slik det fremstår i dag, og planforslaget legger opp til en fortsatt bruk av dette området. Innenfor planområdet er det gode og varierte leke- og rekreasjonsmuligheter for barn og unge. I tillegg er det regulert inn en gang- og sykkelveg langs friluftsområdet som gir en god og sikker skoleveg for barn og unge. Både barneskole og ungdomsskole ligger i kort avstand fra planområdet, og uten de store trafikale utfordringene. Ved å legge til rette for en blindveg i Øvregaten vil en hindre gjennomgangstrafikken i planområdet, og medføre bedre trafikkforhold for barn og unge.

15 Teknisk infrastruktur Det er gjort en overordnet vurdering av vann- og avløpsledninger og overvannsystemer for planområdet. Det antas at planområdet har tilstrekkelig brannvannkapasitet. Når det gjelder avløpsledninger så består området av delvis fellessystem og delvis separate spillvannsledninger. Ved ekstrem nedbør vil fellessystemet få redusert kapasitet. Bekken i nord foreslås lagt om langs Krøderbanen for å få en bedre utnyttelse av planområdet. Bekken vil kunne ta imot overvann fra deler av planområdet. For den resterende delen foreslås det fordrøyningsbasseng. For område BKS4 er det lagt en byggegrense på 20 meter mot jernbanelinja, i motsetning til 15 meter for de andre områdene. Dette skyldes at denne delen av planområdet utgjør det laveste punktet og det er en viss fare for at overvannet vil legge seg her ved store nedbørsmengder. Området mellom byggegrensa og jernbanen vil dermed fungere som et fordrøyningsområde for planområdet. Det vises til vedlegg 5 for nærmere beskrivelse av teknisk infrastruktur for planområdet. 3.7 Støy Det er beregnet jernbane- og veitrafikkstøy for et planområde rundt Vikersund Bad. Resultatene er vurdert iht. retningslinjen T-1442/2012. Under vises resultatet fra støyberegninger fra jernbanen. Det er disse som slår sterkest ut for planområdet. En utfyllende støyrapport er vedlagt i vedlegg 3. Planområdet er merket med grått, mens støyberegningene fra jernbanen viser at kun en mindre del av planområdet er utsatt. Som bildet viser så er det kun en mindre del av planområdet som er støybelastet. Dette området er vist med støysone på plankartet. Grenseverdien fra retningslinjen blir kun overskredet i en liten del sørøst i planområdet.

16 16 Vibrasjoner fra Randsfjordbanen forventes å påvirke området kun i liten grad grunnet avstanden mellom planområdet og sporet, samt Krøderbanens beliggenhet i mellom. Krøderbanen er nærmere, men frekventeres kun av lett materiell, hvilket også er fordelaktig med tanke på vibrasjoner. Det er derfor lite som tyder på at bygningene i området vil være utsatt for vibrasjoner over grenseverdiene i klasse C i NS 8176, men det vil kunne oppstå noe strukturlyd. Problemet ventes imidlertid å ha begrenset omfang. 3.8 Kulturminner Planområdet er befart for kulturminner både i forbindelse med utarbeidelsen av dette planforslaget, og i forbindelse med tidligere utbygging av Vikersund Bad. Buskerud Fylkeskommune har befart området og funnet flere kulturminner. Det ble totalt funnet 32 automatisk fredede kulturminner på to avgrensede lokaliteter. Til sammen ble det funnet 11 kokegroper, 11 stolpehull, 5 ildsteder, 4 nedgravninger og en grøft/nedgravning. Kulturminnene ligger delvis i konflikt med planforslaget, og det er derfor søkt om dispensasjon for disse kulturminnene. Dispensasjonen ble innvilget, men med vilkår om arkeologisk utgravning av lokalitet Dersom det i løpet av byggeprosessen skulle bli gjort funn av kulturminner skal arbeidet straks stoppes og aktuelle myndigheter kontaktes. Krøderbanen er et kulturminne og er vist med hensynssone kulturminne på plankartet. Bebyggelsen innenfor planområdet foreslås regulert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og er gitt byggehøyder som skal sikre at ny bebyggelse ikke får en dominerende høyde i forhold til banen. Dette vil også resultere i at bebyggelsen ikke blir særlig synlig fra utsiden av Krøderbanens sløyfe. Det er satt en byggegrense på 15 meter mot Krøderbanen, som er tilsvarende avstand mellom banen og eksisterende bebyggelse i nærliggende områder. Over: Krøderbanen ligger på en fylling rundt planområdet og ny bebyggelse. Avstand og type ny

17 17 bebyggelse er i samsvar med eksiterende bebyggelse langs med Krøderbanen, og vil ikke få dominerende høyde i forhold til banen. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er vurdert til å ha en viss verneverdi. Det er i hovedsak sanatoriebygningen som er vurdert til å utgjøre den viktigste bygningsdelen, sett i forhold til kulturmiljø og kulturhistorie. Denne bygningsdelen er derfor regulert med hensynssone C (bevaring av kulturmiljø) med tilhørende bestemmelser. 3.9 Naturmangfold Innenfor planområdet foreligger det i Naturbase (Miljødirektoratet) ikke registreringer av rødlistede arter, andre prioriterte arter eller naturtyper. Over: Utsnitt fra Naturbase. Området som foreslås til offentlig eller privat tjenesteyting er et område som er bebygd / opparbeidet. Vegetasjonen er i stor grad etablert i forbindelse med Vikersund Bad, og artene har dermed oppstått med bakgrunn av dette. Planforslaget regulerer her den eksisterende situasjonen, og selv om Vikersund Bad får behov for noe mer bebyggelse medfører dette trolig ikke stor endring i forhold til naturmangfold. I området som er foreslått til boligformål i planforslaget, er det i dag et jorde som ikke er i drift. Dette området er delvis oppfylt og har i dag lite vegetasjon (hovedsakelig gress og noen bjørketrær). Deler av planområdet vest for bebyggelsen til Vikersund Bad består av trær / lett skog. Dette området er ikke foreslått regulert til utbygging i planforslaget. Området vil beholdes slik det er i dag. I områdets nordlige del er det foreslått regulert inn et areal til lekeplass / grøntområde. Innenfor dette området ligger det i dag en delvis åpen bekk (delvis lagt i rør ved oppfylling av området). I

18 18 planforslaget foreslås det at denne bekken skal legges om som en del av en teknisk plan. Under vises et bilde av området omkring bekken. Bekken har lite vannføring, den framstår som en opparbeidet grøft etablert ved oppfylling av området og vegetasjonen består i hovedsak av gras, kratt og noen bjørketrær. En omlegging av bekken til et mer naturlikt løp vurderes å vær et positivt tiltak både utseendemessig og for naturmangfoldet. Over: Vegetasjonen som vises på bildet danner området rundt bekken. Det er hovedsakelig gress og noen bjørketrær som dominerer vegetasjonstypene. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon i kartløsning på nett, samt befaring i området, mener man at kunnskapsgrunnlaget er godt og at planforslaget ikke kommer i konflikt med prinsippene i Naturmangfoldloven Grunnforhold Planområdet er, ifølge NGU sine kartsider, bestående av stedvis bart fjell og stedvis tykk marin avsetning. Kartutsnittet under viser områdets løsmassegeologi. Det er ikke gjort nærmere geotekniske undersøkelser / vurderinger.

19 19 Kartutsnitt fra NGU viser at området består av bart fjell (rosa) og tykk marin avsetning (blå). Deler av planområdet var tidligere i bruk som søppelfylling for usortert husholdningsavfall. Denne delen ligger i området som er regulert til lekeplass. På grunn av blant annet fare for forurensning ved graving og kostnader knyttet til masseutskifting, er det ikke lagt opp til utbygging innenfor dette området. Området er vist med hensynssone på plankartet. Om det ønskes å grave innenfor dette området skal det søkes om dette. Det skal da vises til tiltaksplan for forurenset grunn, i henhold til bestemmelsene.

20 20 4 ROS-analyse Emne Forhold eller uønsket hendelse Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom fra elv/bekk, herunder lukket bekk? Nei Ja Ikke gjort nærmere geotekniske vurderinger. Er det radon i grunnen? I følge NGUs kartdata er ikke området utsatt for radon. Ved tidligere bygging har det imidlertid blitt gitt anbefalinger om bruk av radonduk. Annet (angi) Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? -hendelser på veg -hendelser på jernbane -hendelser på sjø/vann/elv -hendelser i luften En større ulykke på Krøderbanen kan påvirke området. Større trafikkuhell kan redusere tilgjengeligheten til planområdet. Som nevnt over ulykke på Krøderbanen kan påvirke planområdet. Støypåvirkning - Vil område støypåvirke omkringliggende bebyggelse? Området vil ikke støypåvirke eksisterende bebyggelse ut over det som er normalt ved en utvikling av et boligområde. Ved etablering av ny broovergang ved Bokfinkvegen vil atkomsten til planområdet endres, og gi noe endringer i trafikkstøy Støy fra trafikk til og fra området er begrenset. - Er området utsatt for støy? Det er utarbeidet støyrapport som viser at kun en mindre del av planområdet er utsatt

21 21 for noe støy. Det er ikke lagt opp til støyskjerming for denne delen. Eventuelle skjermingstiltak bør vurderes i en senere byggesak for det aktuelle området. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? -utslipp av giftige gasser/væsker Dersom det skal graves innenfor området for tidligere søppelfylling skal det søkes om dette. Det skal i søknaden vises til tiltaksplan for å forhindre utslipp av forurenset gasser/væsker. -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: -elektrisitet -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: -til skole/barnehage? -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? -til forretning etc.? -til busstopp? Brannberedskap -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Det antas at planområdet har tilstrekkelig brannvann. Tilgjengelig informasjon tilsa

22 22 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? ingenting om kapasiteten. Tilstrekkelig brannvannkapasitet må sikres i teknisk plan. Området har bare en atkomstveg, men med mulighet for bruk av Øvregata og undergangen under Krøderbanen i nødsituasjoner. Tidligere bruk Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? -bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg -mekanisk verksted/skipsverft -galvaniseringsverksted -impregneringsverk -avfallshåndtering/deponi -gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra byjord: sentrale og eldre bydeler -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -annet (angi) Ja. Tidligere deponi. Se kap Området i nord (hvor lekeplassen er plassert) har tidligere vært en søppelfylling. Det er ikke lagt opp til bebyggelse over området med søppelfylling. Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Er det registrerte kulturminner/miljøer i området som påvirkes av tiltaket? Ja, Krøderbanen ligger som det største kulturminnet i området og ny bebyggelse vil kunne plasseres med en minsteavstand på 20m fra denne. Bebyggelsen vil kunne medføre at Krøderbanen blir mindre synlig i området. En utbygging av planområdet vil også kunne medføre økt aktivitet i området, og dermed også økt aktivitet i nærhet til kulturminnet. Det

23 23 er i bestemmelsene satt krav om oppføring av gjerde for å hindre uønsket aktivitet/bruk av Krøderbanen. Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger - er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål? - finnes det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? Vikersund kan være et terrormål, men planområdet vil ikke medvirke til å øke denne faren.

24 24 5 Merknader Jernbaneverket, : Jernbaneverket minner om byggegrense mot jernbane (Randsfjordbanen og Krøderbanen) som er på 30 meter fra nærmeste spors midtlinje. Jernbaneverket gjør oppmerksom på at forbudet i jernbanelovens 10 kun vil bli tillatt fraveket dersom planforslaget både ivaretar sikkerheten samt sikrer en helhetlig og god håndtering av kulturminnet. Det må utarbeides en ROS-analyse som belyser sikkerhetsaspektet ved tiltakets nærhet til jernbanen. Videre må det utarbeides en 3D-visualisering av hvordan tiltaket vil påvirke på kulturminnet Krøderbanen. Dersom ovennevnte ikke ivaretas vil Jernbaneverket kunne fremme innsigelse til planforslaget. Dersom det er behov for å sikre boligbebyggelsen med ytterligere inngjerding enn det som er tilfellet i dag, skal dette gjerdet settes to meter utenfor jernbanens grensegjerde. Jernbaneverket krever at forhold knyttet til støy, vibrasjoner og sikkerhet i forhold til den forventede trafikken på Krøderbanen blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Det må foretas nødvendige grunnundersøkelser før tiltak kan iverksettes. Dette gjelder også utenfor 30-metersgrensen. Dersom Krøderbanens grunn innlemmes i reguleringsplanen, skal den markeres som hensynssone kulturminnevern. Krøderbanen er en museumsjernbane som delvis er fredet og hvor resterende del er foreslått fredet. Det foreligger flere forhold som må tas i betraktning når trafikksikker atkomst til planområdet skal vurderes: Jernbaneverket kan ikke tillate økt trafikk ved eksisterende planoverganger. Trafikksikkerhetsplan , herunder planer om sammenkopling av Bokfinkveien. Vikersund sentrum Nord, herunder mulig ny kjørbar undergang i Vikersund sentrum. Krøderbanens planer for stasjonsområdet. Det må utarbeides en ROS-analyse som tar for seg hvorledes adkomst kan etableres. Det bør vurderes om Bokfinkvegens forlengelse bør innlemmes i planområdet. Planarbeidet må resultere i trafikksikker atkomst som ikke medfører økt trafikk over eksisterende planovergang. Kommentar: Det er tilrettelagt for bebyggelse innenfor planområdet. Det er en minsteavstand mellom byggegrense og Randsfjordbanen på 31 meter. ROS-analyse er utført for området. Det vises også til 3D-illustrasjon for planområdet, samt en beskrivelse av hvordan ny bebyggelsen forholder seg til Krøderbanen og eksisterende bebyggelse. Støyberegninger ligger vedlagt planbeskrivelsen. Planområdet er ikke utsatt for støy fra jernbane eller veg. I bestemmelsene er det satt krav om at nødvendige grunnundersøkelser skal være utført før byggetillatelse kan gis. Krøderbanen er vist på plankartet med hensynssone kulturminnevern.

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer