"Jente 2. " fsdt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Jente 2. " fsdt 030593."

Transkript

1 TERRORISERT AV BARNEVERNET I 19 AR. I fem ir harjeg kjemp t for at mine bam skal fi den hjelp de har krav pe av dhettelagt undervisning. Jeg har erfart at skole og kommunelege har provd i ta vekk diagnosene pi mine 3 barn ",lente 1 " fsdt , "Gufl " fsdt tologo. "Jente 2 " fsdt Lege og skole hrdde mot om mitre b.rn og diskutcrte dirgnose pa mitre bartr uten Ntjeg som mor fikk vere tilstede, man skulle t o atjeg som manma kjente mine barn best. Jeg sa at mine bam hadde kraftig dysleksi, men fikk beskjed av rektor at det var meg det var noe galt med og at ingen av mine bam hadde dysleksi og at "Gl/tt" overhodet ikke hadde ADHD. MINE BARN BLE RETESTET OG FIKK FOLGENDE DIAGNOSER. Da mine bam ble retestet fikk "Grfi " diagnosen ADHD samt krafiig dysleksi. '7ezte 1" kraftig dysleksi. "Jente 2 ' frlk diagnosen mildt psykisk utviklingshemmet og kaftig dysleksi. " somhar ep-epifepsi og psykisk utviklingshemmet hadde tegn ail tale, merl sa bk de vekk sprakformen tegn,i, tdle og satte inn en assistent som ikke kunne noe. Jeg klaget pa at sprakformen tegn til tale ble tan bort, hvor jeg da fikk beskjed om at det kun var meg som mente at h'tn hedde tegn til tale med beskjed pa at jenten var si flink. Kommunen hadde lovet oss foreldre at vi skulle bli kurset i sprakfomen tegn til tale, roe som Maslorden kommune br6t sin lovnad om. 8 maneder senere var hun pi Vestlund rehabiliteringssenter og ble testet pa grunn av at hun skulle begynne pi skolen til hosten, der fikk vi beskjed om at hun la pa 2,5 ers stadiet og at hun skulle ha tegr,i/ rare. Videre sa de at hun skulle ha logoped, noe denjenten aldri fikl. da vi bodde i Maslorden, vi fikk ikke logoped fsr vi fl)'ttet til Sveio. Vi flyttet til Sverige 8 maneder etter at vi hadde bodd i Masqorden en stund, fordi skolen ikke khfte e giore noe med den systematiske mobbingen av guttungen min "Grr, ". De sa at det ikke n),ttet A flyfte bort fta problemene for det ville ikke bli annerledes et a$ret sted, de sa ogsa atjeg hadde 3 andre bam som hadde det godt pe skolen. Bamevemet i Maslorde! sendte bek)nringsm lding samt saken over til Sverige, bamevemet i Masforden ga oss ikte fred under noen som helst omstendigheter. Det fantes ingen hjemmel for at bamevemet i Maslorden kunne oversende saken til Sverige, defte da det ikle stod om fare for liv og helse til noen av mine bam. Det var en helt annen gutt som kom tilbake til Masiorden etter 8 meneders opphold i Sverige sarnmen med sine sssken og meg,.re ogsri avsnitt lenper nede- Jeg svarte Nordbygda skole og helsesosler samt bamevemet i Masflorden folgende " Alle mine barn md ha det godt jeg lat ikke en lide. der var sa iue at guttungen min sluttet d spise, han gikk ikke pd skolen, han hadde sorg i oynene, mistet glimtet i q/nehe sine,'. Skolen kontaktet bamevernet som igien gjorde det enda vanskeligere for "Gl/r " og de andre bama.

2 A) Barnevernet i Mastorden trakasserte oss isteden for 696 der problgmet var, vi var borte i 8 mineder og da sa skolen at det var en annen gutt de fikt tilbake enn han som flyttet, "Grt, " hadde det bla i en periode men si begynte mobbingen pe nyft da med nedsettende ord og psykisk trakassering og mobbing fra medelever - noe som pagikk helt ftem til vi fl),ttet "Grd " til Sveio, her i Sveio ivarctas av begg klassene pa totalt 3l elever - det er ingen mobbing.'ctd"hardetbraoghargittopptokaraktcrerinestenallefag,sedetsierjositt hvilke fremganger han har etter a ha kommet langt bort fia Masflorden. Videre kan jeg nevne at Nordbygda skole i Mastorden presset "Grlt " helt til han inmomte at han hadde.sykt, han fikk dermed nedsatte karakterer i oppforsel for e si sannheten selv om ingen hadde sett ham royke. Skolen sa at "Jente 1 " h^dde f6ll tilrettelagl undervisning, jeg sa hele tiden fra august at hun ikke hadde tihettelagt undervisning og skolen stod pa sitt og sa at hun hadde tilrettelagt undervisning, og det var i april 2004 det aret hun gikk i t hlasse, s6 fikkjeg beskjed om at de beklaget dette og at skolen hadd satt kavene for hsrt. Hvorjeg da svarte med at der var enna et skolear odelagt for "Jente I ". I l0 klasse fikk jeg PPT inn pa moter med skolen og der var vi ofte. Skolen vilfe ikke ta i mot rad fia PPT, skolen m nte at "Jehte I " hadde tihetlelagt undervisning nir hun fikk lese til traktorlappen pe eget rom uten eller assistent til stede, rel og merke har hun har kraflig dysleksi. Fsr skolen klarte e gi bede "Gutt" oe "Jente I " hjelp, sendte de bekymringsmelding til bamevemet fordi hun stakk av fra skolen og de hadde ordentlig problemer med henne. N6r skolen ringte og klaget pa henne kjente jeg iktejenten igjen for slik var hun ik-ke hjemme. PPT mente at de ikke burde sende inn b klmdngsmelding fordi skolen burde lagt ting til rette for mine bam. Men utplasseringen pa gard to ganger i uken ble redusertil en gang i uken og det var ikke kommet i orden oktober Mye av konflikten skolenhadde med "Jente I " vat fordi "Jente l " taler ikke urettferdighet og forsvarte de som ble urettferdig behandlet av lereme ved Nordbygda skole i Mas{orden. B) "Gutt" har flere ganger blitt kntet stein pi av sine medelever i klssserommet der de er 10 elever i klassen med l rer til stede uten at lereren har fatt det med seg, hver gang han skulle inn eller ut av klassen satte de fot pe han slik at han ramlet, de kastet skoene ut og de slo han og ingen lerere sa det, le3 A).. Jeg fikk vite det av sosteren og andre elever pa skolen. Dajeg ringte til rektor og sa i fra om det, fikkjeg beskjed om atjeg ikke mette hsre pa "Jente I". Da "Gafi" begynte i l0 klasse ville de gi ham 6 timer assistent, og da sa jeg at det er en hen mot "Gutt", "Jente 2 " \ille de gi 12 timer assistent og " med sine problemer ville de gi 14 timer med assistent. Sosknene til " mal1 folge henne til skolen da "Jente 1" hadde ofte\rngebetennelse ogjeg matte v&r hjemme med henne, dermedble " sssknene sitt ansvar. kommunen ville ikke d kke skyss til og fm skolen for 'Jerle J ". Grunnet sa lite med assistenttimer sa mafte vi holde 'Jente J " hjemme fordi skolen ikke hadde assistenter som kunne ivareta hennes interesser inne pa skolen mens de andre elevene var pa turer. Riclmannen har skrevet to brev til meg og det ene gikk pe sprrkfonnen regn til tale ogdet andre gikk pa at min sak var kun en bamevemssak og ikke en sosialtjenestesak.3 uker etter ble det en sosialtjenestesak. Redmannen viste ikke hvem mine bam og hvem jeg var, mine bam fikk r6dmannen se forst om sommeren og radmannen sa da til meg atjeg hadde flotte bam og at de er hoflig og veloppdragne, hun sa ogsa at det ikke var hun som hadde skrevel brevene, hun hadde bare

3 skrevet under. J g svarte henne at sa lelge hun hadde skrcvet under pa brevene sa hadde hun et ansvar, etter dette ville hun ikke ta telefonen nerjeg ringte. Vi sendte klage til oppvekstsjefen der vi aldri fikk medhold, men fikk vite at oppvekstssjefen var kjereste med rcktor v/nordbygda skole, ne er de samboere. Senere sluttet han som oppvekstleder, da vi fl)'ttet til Sveio oktober 2005 stod Mas{orden uten oppvekstleder. Stlrer i bamehagen sa al d^ "Jenre 3 " var i bamehagen hadde blitt sa rar og sa rsdflammet, de gikk se til hels soster istedenfor 6 ringe meg. Helsesoster sa at det var allergi og dajeg kom ned og hentet henne forstodjeg at hun hadde hatt et epilepsi-anfall. Helsesoster var hjemme hos oss ved en anledning og da mllet oynene tilbake i hodet pa ", " hadde ingen kontakl - pga 'Jerle J " veld skulle hun ha 125 gram pamcetarnol mens helsesoster ga henne 360 gram paracetamol hvilket er ganske fot mye (overdoserinq), ca kl 23:00 gikk helsessster hjem og jeg mette veke over " hele natten, Helsesoster burde ringt etter ambulanse eller luftambulanse, men lot Da "Jente 1" begynte i bamehagen og " fremdeles gikk i bam hage, sa spurte jeg om det var mulig A fa en hente - og bdngeavtale med bamhagen grunnet det at " var ofte plaget med luftveisinfeksjoner som de var redd for skulle bli kroniske. Bamehagen og skolen hadde rapport pa at boligen vi bodde i hadde fr*t og etbuna ble syke av 6 bo der. Bamehage nektet A gi med pd hente - og bringeavtale for '7erre J " fsr de hadde s ndt inn en bekymringsmelding til bameveme! da kunne de saktens gi med pa en slik hente - og bringealtale for min dafter. Noe jeg spurte om i forkanl fsr bamehagen sendte en bekymringsmelding. Jeg gikk rett hjem og ringte Haukeland Sykehus og fikk tirne til EEG to dager etter (vanliqyis er del ca to ukers ventetidfor d konne til pd sykehuset pd EEG), da viste det seg at hun hadde se mye epilepsiaktivitet at vi matte ske dosen pa epilepsimedisinene. Ni meneder etterpa var hun inne pa 24-timers EEG, da viste det seg at hun hadde si mye epilepsiaktivilel medjevne mellomrom hele dsgnet enda mer nattestid n6r hun sover og det overrasket legene fordi de trodde ikke de skulle finne si mye epilepsiaktivitet og medisindosene kan ikke okes da " ffu maks brukerdoser. " sin epilepsi utarter seg mest som absanser som va.er ca 6. sekunder - disse kommer med jevne mellomrom dognet rundt, om natten kan de varc ca 40 sekunder med jevne mellom-rom. Jeg var ogse hos helsessster pa grunn av at "Jente 4 " som na er 5 Ar, mistet jeg melken slik at jeg mltte begynne med monmelktillegg - noe hun gdt mye av. Svarct jeg fikk fra hels soster var at det var fordi jeg drakk brus og rsykt. 3 mineder efter ble "Jente 1" lagt irltr]' pe Haukeland Sykehus, da viste det seg at "Jente 4" hadde melkeallergi. Pa grunn av dette sa besluttet j g A ikke bruke helsesoster og kommunelegen i Mastorden, jeg valgte fastlege i Bergen som er meget nsye og som tar ungene mine pd alvor. Bamevemet ringte til eksmaanen min som ser ungene 3 ganger i Aret og fortalt ham mange logner, og antar at det er fordijeg har statt hardt pa nar det gjelder mine bam sine rettighetcr. "Jenle I " hat gaft fi I 0 klasse med 8 enere, dene vitnemelet kan hun aldri bruke. "Ct /r" skulle opp i tiende klasse og ble tilbudt 6 timer med assistenr. "Jente 2" ble tilb\rdt l2 timer spes. ped og assistentil sammen.

4 SAKSET FRA BERGENSAYISEN HOSTEN 2OO3 Eldstedattercn "Jente" (17) hw diagnosen AD/HD (hyperaktivitet). Cir i dag pe Voss jordbruksskule. "Jen e I " (14) har lese- og skrivevansker (dysleksi), samt sprekvansker. ''Grfi { l2t lider av AD/HD og dysleksi. "Jehte 2" (10)hat fett diagnosen mildt psykisk utviklingshemmet, samt har lese- og skivevansker. "Jente 3" (4) er fsdselsskadd, og vil bli tilkjent et millionbelsp Aa Norsk Pasientskadeerstatning. Har cerebral parese, forsinket mental utvikling og epilepsr. "Jenle " 4 (2) skalfiedes for magetrobbel og epilepsi. Er likevel den friskeste av bama Gerd June Kjenner (37) har AD/HD, og er ufsretrygdet etter en trafikkulykke i Haakonsvemveien i Jeg har aldri opplevd en familie som har et sa stod hjelpeb hov. Jeg har heller aldri vert borti en familie som har vert grundigere uaedet, konstaterer deres advokat, Harald Grape. _ UNGENE UTRYGGE Loddelordkvinnen Gerd June fsdte de fire eldste bama i et tidligere forhold. De siste seks 6rcne har hun bodd sammen med den svenske lastebilsjafsren Ronny Hansson (36), som er far til de to yngste jentene. Parel er lykkelige sammen, men legger ikke skjul pi at frykten for A miste foreldreretten til bama har v rt reell. Ungene har hele tiden v&rt urrygge fordi de ikke har visst om de fikk bo hjerrne eller mette flytte. Det offentlige har forfulgt oss hele veien, sier de. Foreldrene talker sin advokat, samt legesp sialistene, for at de na ser ut til a ha overb vist bamevemet. Sa sent som 18. februar i ar fastslo Haukeland diagnosene tll "Jente 1", "Gutt" og "Jente 2". DROMMER OM GARD - Er det ikke en umenneskelig oppgave i ha ansvaret for en ungeflokk som treng r sa mye oppfolging? - Vi ler mye sammen, men det har ogse v rt et mareritt, med mye t6rer. I vinter mitte vi reise til lege i Bergen tre ganger i uken pe det meste. Siden vi ikke har bamevakt ble vi tvungetil a sske de eldste fri fia skolen. Familien fl),ttet fra Loddelord til enebolig pe Hosteland i Maslord n hssten Her har de bodd siden, bare avbrutt av et gerdsopphold i Sverige. Ifolge foreldrene var det hensjmet til bama som giorde det nodvendig med miljoforandring. 4

5 - Vi har to hunder og en dslahest, som det er fin terapi for bama e kjele med, Dromrnen er en gang 6 bosette oss pa gerd, slik at ungene kan bnike og utfolde seg fritt, sier Gerd June Kjenner til BA. Barnevemet har oppaedt kenkend Advokat Harald Grape mener barnevernet i ti fu har utsatt Gerd June Kienner for et odeleggende press pa sviktende grunr ag. Les ogsd. Fir beholde barna Ar: Eivind Pettersen - Bamevemet har aldri villet hore pd hennes forklaring om at problemene til bama er medfsdte. Man har i stedet hevdet at morcn ikke har hatt ressurser til e ta seg av bama, beklager advokat Harald Grape i advokatfirmaet Drevland & Grape i Oslo. Bergenseren har hatt Gerd June Kjenner som klient de siste ti Arene, og har fulgt kvinnes kamp mot det offentlige pa hold. - Det er b{de krenkende og b lastende ner bamevemstjenesten pe sviktende grunnlag truer med 6 frata Kjenner omsorgen for seks bam. Dette har vert psykisk odeleggende for min klient. Hun er en ressursperson, men det er grenser for hvor mye et menneske kan Lile, sier Grape, og stiller sporsmalstegn ved grundigheten til bamevem t. * Min pastand er at hundrevis av norske bam har havnet i fosterhiem som aldri burde vei der, offe fordi de lider av hyperaktivitel. Bamevemet griper inn i saker der de ikke har tilstrekkelige opplysninger. Jeg er glad for at bamevemet i denne saken innrsmmer a ha tatt feil. 12. august satt Grape, familien Kjenner/Hansson og helseledelsen i Mas{oden i mote en halv dag for A komme til bunns i problemene. - Et konstrukti!'t mote. Jeg forventer at bama na far avlastningsdlrakene de trenger, inkludert hjemmehjelp, bamehageplass og sistte pa skolen, sier advokaten. Avisarti*kel slutl Brudd pi tsushetsplikten. Ting fungene bra i en pedode sa tok koordinatoren permisjon, da kom det 3 personer som skulle koordinere og dette gikk overhodet ikke - den ene var den ikke s6 samarbeidsvilliee.ektoren-jeg forsokte men ble overhodet ikke hert. Videre sa matte jeg fi ppt inn pd binen og skolen ville ikke ta i mot PPT's rad, vi hadde PPT i ryggen da vi fl},tret Fa Bergen til Masqorden. Nordbygda skole tok bort PPT fordi de mente at,jenle 1,' ikke hadde behov for det, den gang gikk "Jente I " p Lit^lin pga at hun har ADHD. Jeg gikk til helsesoster fordi _"Grtr " ble mobbd pa skolen i forsok pa 618 henne til 6 rydde opp, helsesoster gilik videre til kommunelegen hvorpa helsesoster sendte bek),rnringsmelding pa ril bamevemet fordi ingen av dem var villig til A gripe fatt i mobbingen av "Grtl " som foregikk pa Nordbygda skoli. Det var forste gang bamevernet kom inn i Mastorden, sa fikk vi ved hjelp av fylkesmannen i Hordaland Randi Flataker og da kom Sosialtjenesten inn og da trakk barnivemer seg, se artikkel sakset fra Bergensavisen som nevnt over.

6 Da "Jente 1" gikk i l0 klasse se sendte helsesester, skole, rysioterapeut, pleie - og omsorg en felles bekymringsmelding pa ett og samme ark, pleie - og omsorg visste ikke hva de var bekymret men de var bekymret. PPT var uenig. Arsaken til at skolen sendte bekymringsmelding var at "Jente / " hoppet ut giennom vinduet, freste hjem og fordi hun ikke talte urettferdighet osv. hun fikk ikke tilrettelagt undervisning, da "Jente I " gitl. i niende klasse sajeg fra august 2003 til april 2004 ^l "Jente 1 " ikke hadde tilrettelagt undervisning mens skolen sa at hun hadde tilrettelagt undervisning. I april 2004 innromte skolen at de hadde satt kravene for holt, skolenfirente ^t "Jente l " hadde tilrettelagt undenisni\g (1q-klasse), og da hun fikk lese til traktorlapp n pa egel rom uter eller assistentilstede og dette bamet har kraftig dysleksi. Hun gikk ut grunnskolen med 8 enere og har et vitnemil som hun aldri kan bruke. Hun begynte pi Voss Landbruksskole og jeg har Nldri fatt en enest klage pa 'Jerle 1 ", der har hun tilrettelagt undervisning som hun burde hatt tidligere men som hun ikke fikk. Lege og rektor hadde mste angaende diagnosen til mine bam i mitt de nektet meg a mote. Jeg trodde at det varjeg som er bamas mamma som er den som kjenner mine bam best. Lege og rektor ville ia bort ADHD-diagnosen fia mine bam, mine bam ble sendtil BUP for retesting. Jeg sa til rektor at mine bam har dysleksi og fikk beskjed av rektor at ilgen av mine bam hadde dysleksi eller ADHD og rektor sa slik tidligere nevnt at det var meg det var noe galt med og ikke med mine bam. "Garl" fikk diagnoesene ADHD samt kraftig dysleksi etter retesting, '-lezte,l fikk diagnosen kraflig dysleksi. "Jente 2" fik*. dlagnosen Mild psykisk utviklingshemming samt kmftig dysleksi. Etter dette har rektor aldri diskute.t diagnosene vedrsrende mine bam med meg. Etter at mitt yngste bam "Jente 1" yt ferdigyaksinert,jeg mistet melken gradvis og gikk da over pa morsmelkerstatning kombinert med noe amming. Helsessstgr beskyldte meg for at "Jenle 4's" skrikitgskyldtes atjeg roykte og drakk brus. "Jenle 1" ble lagt inn pi Haukeland Universitetssykehus da hun var litt over 3 mnd gammel og det viste seg at hun hadde melkeallergi. Helsessster anklaget meg for noe som ikke hadde relevans. Jeg sa til helsessster at 'Jerre J " sirl hjemeskade skyldtes legetabbe noe hun protesterte p6. Bamehagen gikk til hels soster pa grunn av at "Jehte 3" halde blitt rsdflammet i brystet og ble veldig rar i ansiktet, helsesaster sa at det var allergi. Nirjeg kom ned og hentet " kl 14:30 sa bamehagestyrer i fia om hendelsen og da forstodjeg at hun hadde hatt et epilepsianfall. Jeg gikk fort hjem og ringte til Haukeland Sykehus, todager etter fikkjeg time p6 EEG og det viser seg at hun har sa mye epilepsiaktivitet at vi matte ske medisindosen. " epilepsianfall er ikke under kontroll, men forbedret. " ble tilkjer,t3,2 millioner koner i pasietuskadeerstatning pd grunn av legetabbe.

7 Jeg slufiet a benytte helsesost r fordijeg mistet min tillitt tit henne og vurderte hennes kompetanse som helsessster dl e ivarcla mine bam lik null. hun hadd--e ikke begrep pd hva slags sarnmensafte problemer mine bam har og manglereell kompetanse til i-uttale seg vedrsrende mine bams helsesituasjon. Helsesoster foretok deretteikun ordinarc vaksinasjoner og ingenting annet, alt annet overtok var fastlege i Bergen. Da " var ibunehagen si hadde hun sl ilkformen tegn til tale i en periode i overkant av ef Ar og hadde se en assistent som kunne sl/iakfotmen tegn til tole, detti ble fratatt,'jente 3-" pd grunn av kommuneokonomien og fordi bamehagen og oppvekstleder mente at hun var sa flink. 8 rnnd efterpa ble hun retestet pa Vestlund rehabilitiringssenter, da i forbindelse med skolestad. D a ld hun pi 2,5 Ars stadiet og skulle ha sprikformen tegn til lale fordihunnesten ikke hadde spr6k. De sa ogse at hun skulle ha logoped, noe,jezte 3,'aldri fikk i Masfiorden. Mitr dvokrt, Hrrald Grape ba on et mrte med bamevemet i Mrsfiorden juli 2fi)5, han fiklc ingen tilbakemelding vedrsrende dette. Og da vi flyttet til Sveio l, ;ktober 2005 hadde vi fremdeles ikke hsrt noe. Da bamevemet i Maslorden var pd hjemmebessk februar Datert den, 18. oktober 2005 sender bamevemet i Maslorden en bekymringsmelding til bamevemet i Sveio. De mente at bamevemet i Sveio skulle mote bamevemet i Masfiordgn slik at de kunne ha et overlappingsmote slik at de slapp 6 undersoke. Jeg nektet e snakke med barnevemet i Sveio grunnet atjeg ville ha min advokatilstede og barnevemet i Sveio nektet A betale advokatkostnader, men jeg ga de tillatelse til e innhente informasjon pi skole. Skolen har kun positive tilbakemeldinger A gi vedrorende mine veloppdragne bam. Mine brrn. "Gun" har fatt l5 timer m assistent + spes ped "Jente " 2 har fatt 20 timer m assistent + spes ped "Jenle " 3 har fan 23 timer m assistent + spes ped ".Ienle 3" er lo0 yo ivaretatt bide i timer og i friminutt, hun har fatt logoped, en time rysioterapi pr uke + at hun har i gruppe m 5 bam I time 3 x pr uke i j maneder + at skolen var behjelpelig med dfa "Jente J" pit trening 3 timer hvei dag i 3 uker, " hat gjort stor f.emgang. Jeg foler a1 det gar mye bedre for mine bam og at vi som familie blir ivaretan mye bedre i Sveio enn i Masforden og at de horer pa mine rid som forelder her i Sveio. Bamevemet har terrodsert mine bam og meg i l9 ir - det som bamevemet t dnver er ren psykisk tortu mot mine bam og mot meg, denne psykiske belastningen som bamevemet utsefter mine bam og meg for ser ut for e vedvarende. Med vennlig hilsen Gerd June Kjenner. Telelbn

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Tanker omkring en ulykke..

Tanker omkring en ulykke.. Tanker omkring en ulykke.. Ulykken. Det var med noen forskjellige folk på hjortejaktene våre, enkelte viste ikke slik oppførsel på jakten at de ble invitert med flere ganger. Vi i jaktlaget er opptatt

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Kort om heftet. Frambu, februar 2005. Mona K. Haug Redaktør

Kort om heftet. Frambu, februar 2005. Mona K. Haug Redaktør 2 Kort om heftet Arbeidet med dette heftet ble startet for sju år siden. Idéen den gang var å intervjue 21 ungdommer med sjeldne funksjonshemninger om deres hverdag og tanker. For å utfylle og kommentere

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere!

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Her kommer det noen ord fra Cochabamba. Først og fremst kan jeg fortelle at vi nå er inne i den kaldeste epoken i året, med kalde kvelder og morgner.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16.

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16. Bladet Psykisk helse Vendepunkt og livet etterpå Ønsker å være et forbilde Side 7 Livet er ålreit Side 16 Dropp offerrollen Side 34 Et magasin utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

ST.OLAV TIL AARSKOG.

ST.OLAV TIL AARSKOG. HALLO ALLE SAMMEN. Ja her kommer siste utgaven av RTS - POSTEN i 1992. Og det betyr at det snart er jul og at vi trer inn i ett nytt Ar med både muligheter og vanskeligheter. Får håpe at dette året vil

Detaljer

Min historie og en livsreise med tre gutter.

Min historie og en livsreise med tre gutter. Min families helsehistorie Elisabeth Marie Haga Ta deg tid til å lese denne historien! Den gir deg et innblikk i hvordan en hel familie har vært påvirket både fysisk og psykisk av det vi kjenner som det

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen.

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. en Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. Hun røyket og helte i seg Red Bull. For en ironi. Kvinnen som hadde lovet å få Barbaras datter ut av rusavhengigheten, satt tydeligvis fast

Detaljer

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% 25-34 år 55,7% 42,7% 35-44 år 18,8% 28,4% 45-54 år 3,4% 14,5% 55 år

Detaljer

SPHNA UTGITT AV: RYGGMARGSBROKKFORENINGEN

SPHNA UTGITT AV: RYGGMARGSBROKKFORENINGEN I.S ;,i \:. SPHNA UTGITT AV: RYGGMARGSBROKKFORENINGEN PRINSENS.T oslo tr? rg';j i I N bj H\E å t,4 TELEFAKS NR. 22 18 oe eo fj R E-MAIL: RYGGMARGSBRoKK@os.TEIIa.No I t-{ tt(. \----1 '.!. 0 Åy$,' ruåd '

Detaljer