"Jente 2. " fsdt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Jente 2. " fsdt 030593."

Transkript

1 TERRORISERT AV BARNEVERNET I 19 AR. I fem ir harjeg kjemp t for at mine bam skal fi den hjelp de har krav pe av dhettelagt undervisning. Jeg har erfart at skole og kommunelege har provd i ta vekk diagnosene pi mine 3 barn ",lente 1 " fsdt , "Gufl " fsdt tologo. "Jente 2 " fsdt Lege og skole hrdde mot om mitre b.rn og diskutcrte dirgnose pa mitre bartr uten Ntjeg som mor fikk vere tilstede, man skulle t o atjeg som manma kjente mine barn best. Jeg sa at mine bam hadde kraftig dysleksi, men fikk beskjed av rektor at det var meg det var noe galt med og at ingen av mine bam hadde dysleksi og at "Gl/tt" overhodet ikke hadde ADHD. MINE BARN BLE RETESTET OG FIKK FOLGENDE DIAGNOSER. Da mine bam ble retestet fikk "Grfi " diagnosen ADHD samt krafiig dysleksi. '7ezte 1" kraftig dysleksi. "Jente 2 ' frlk diagnosen mildt psykisk utviklingshemmet og kaftig dysleksi. " somhar ep-epifepsi og psykisk utviklingshemmet hadde tegn ail tale, merl sa bk de vekk sprakformen tegn,i, tdle og satte inn en assistent som ikke kunne noe. Jeg klaget pa at sprakformen tegn til tale ble tan bort, hvor jeg da fikk beskjed om at det kun var meg som mente at h'tn hedde tegn til tale med beskjed pa at jenten var si flink. Kommunen hadde lovet oss foreldre at vi skulle bli kurset i sprakfomen tegn til tale, roe som Maslorden kommune br6t sin lovnad om. 8 maneder senere var hun pi Vestlund rehabiliteringssenter og ble testet pa grunn av at hun skulle begynne pi skolen til hosten, der fikk vi beskjed om at hun la pa 2,5 ers stadiet og at hun skulle ha tegr,i/ rare. Videre sa de at hun skulle ha logoped, noe denjenten aldri fikl. da vi bodde i Maslorden, vi fikk ikke logoped fsr vi fl)'ttet til Sveio. Vi flyttet til Sverige 8 maneder etter at vi hadde bodd i Masqorden en stund, fordi skolen ikke khfte e giore noe med den systematiske mobbingen av guttungen min "Grr, ". De sa at det ikke n),ttet A flyfte bort fta problemene for det ville ikke bli annerledes et a$ret sted, de sa ogsa atjeg hadde 3 andre bam som hadde det godt pe skolen. Bamevemet i Maslorde! sendte bek)nringsm lding samt saken over til Sverige, bamevemet i Masforden ga oss ikte fred under noen som helst omstendigheter. Det fantes ingen hjemmel for at bamevemet i Maslorden kunne oversende saken til Sverige, defte da det ikle stod om fare for liv og helse til noen av mine bam. Det var en helt annen gutt som kom tilbake til Masiorden etter 8 meneders opphold i Sverige sarnmen med sine sssken og meg,.re ogsri avsnitt lenper nede- Jeg svarte Nordbygda skole og helsesosler samt bamevemet i Masflorden folgende " Alle mine barn md ha det godt jeg lat ikke en lide. der var sa iue at guttungen min sluttet d spise, han gikk ikke pd skolen, han hadde sorg i oynene, mistet glimtet i q/nehe sine,'. Skolen kontaktet bamevernet som igien gjorde det enda vanskeligere for "Gl/r " og de andre bama.

2 A) Barnevernet i Mastorden trakasserte oss isteden for 696 der problgmet var, vi var borte i 8 mineder og da sa skolen at det var en annen gutt de fikt tilbake enn han som flyttet, "Grt, " hadde det bla i en periode men si begynte mobbingen pe nyft da med nedsettende ord og psykisk trakassering og mobbing fra medelever - noe som pagikk helt ftem til vi fl),ttet "Grd " til Sveio, her i Sveio ivarctas av begg klassene pa totalt 3l elever - det er ingen mobbing.'ctd"hardetbraoghargittopptokaraktcrerinestenallefag,sedetsierjositt hvilke fremganger han har etter a ha kommet langt bort fia Masflorden. Videre kan jeg nevne at Nordbygda skole i Mastorden presset "Grlt " helt til han inmomte at han hadde.sykt, han fikk dermed nedsatte karakterer i oppforsel for e si sannheten selv om ingen hadde sett ham royke. Skolen sa at "Jente 1 " h^dde f6ll tilrettelagl undervisning, jeg sa hele tiden fra august at hun ikke hadde tihettelagt undervisning og skolen stod pa sitt og sa at hun hadde tilrettelagt undervisning, og det var i april 2004 det aret hun gikk i t hlasse, s6 fikkjeg beskjed om at de beklaget dette og at skolen hadd satt kavene for hsrt. Hvorjeg da svarte med at der var enna et skolear odelagt for "Jente I ". I l0 klasse fikk jeg PPT inn pa moter med skolen og der var vi ofte. Skolen vilfe ikke ta i mot rad fia PPT, skolen m nte at "Jehte I " hadde tihetlelagt undervisning nir hun fikk lese til traktorlappen pe eget rom uten eller assistent til stede, rel og merke har hun har kraflig dysleksi. Fsr skolen klarte e gi bede "Gutt" oe "Jente I " hjelp, sendte de bekymringsmelding til bamevemet fordi hun stakk av fra skolen og de hadde ordentlig problemer med henne. N6r skolen ringte og klaget pa henne kjente jeg iktejenten igjen for slik var hun ik-ke hjemme. PPT mente at de ikke burde sende inn b klmdngsmelding fordi skolen burde lagt ting til rette for mine bam. Men utplasseringen pa gard to ganger i uken ble redusertil en gang i uken og det var ikke kommet i orden oktober Mye av konflikten skolenhadde med "Jente I " vat fordi "Jente l " taler ikke urettferdighet og forsvarte de som ble urettferdig behandlet av lereme ved Nordbygda skole i Mas{orden. B) "Gutt" har flere ganger blitt kntet stein pi av sine medelever i klssserommet der de er 10 elever i klassen med l rer til stede uten at lereren har fatt det med seg, hver gang han skulle inn eller ut av klassen satte de fot pe han slik at han ramlet, de kastet skoene ut og de slo han og ingen lerere sa det, le3 A).. Jeg fikk vite det av sosteren og andre elever pa skolen. Dajeg ringte til rektor og sa i fra om det, fikkjeg beskjed om atjeg ikke mette hsre pa "Jente I". Da "Gafi" begynte i l0 klasse ville de gi ham 6 timer assistent, og da sa jeg at det er en hen mot "Gutt", "Jente 2 " \ille de gi 12 timer assistent og " med sine problemer ville de gi 14 timer med assistent. Sosknene til " mal1 folge henne til skolen da "Jente 1" hadde ofte\rngebetennelse ogjeg matte v&r hjemme med henne, dermedble " sssknene sitt ansvar. kommunen ville ikke d kke skyss til og fm skolen for 'Jerle J ". Grunnet sa lite med assistenttimer sa mafte vi holde 'Jente J " hjemme fordi skolen ikke hadde assistenter som kunne ivareta hennes interesser inne pa skolen mens de andre elevene var pa turer. Riclmannen har skrevet to brev til meg og det ene gikk pe sprrkfonnen regn til tale ogdet andre gikk pa at min sak var kun en bamevemssak og ikke en sosialtjenestesak.3 uker etter ble det en sosialtjenestesak. Redmannen viste ikke hvem mine bam og hvem jeg var, mine bam fikk r6dmannen se forst om sommeren og radmannen sa da til meg atjeg hadde flotte bam og at de er hoflig og veloppdragne, hun sa ogsa at det ikke var hun som hadde skrevel brevene, hun hadde bare

3 skrevet under. J g svarte henne at sa lelge hun hadde skrcvet under pa brevene sa hadde hun et ansvar, etter dette ville hun ikke ta telefonen nerjeg ringte. Vi sendte klage til oppvekstsjefen der vi aldri fikk medhold, men fikk vite at oppvekstssjefen var kjereste med rcktor v/nordbygda skole, ne er de samboere. Senere sluttet han som oppvekstleder, da vi fl)'ttet til Sveio oktober 2005 stod Mas{orden uten oppvekstleder. Stlrer i bamehagen sa al d^ "Jenre 3 " var i bamehagen hadde blitt sa rar og sa rsdflammet, de gikk se til hels soster istedenfor 6 ringe meg. Helsesoster sa at det var allergi og dajeg kom ned og hentet henne forstodjeg at hun hadde hatt et epilepsi-anfall. Helsesoster var hjemme hos oss ved en anledning og da mllet oynene tilbake i hodet pa ", " hadde ingen kontakl - pga 'Jerle J " veld skulle hun ha 125 gram pamcetarnol mens helsesoster ga henne 360 gram paracetamol hvilket er ganske fot mye (overdoserinq), ca kl 23:00 gikk helsessster hjem og jeg mette veke over " hele natten, Helsesoster burde ringt etter ambulanse eller luftambulanse, men lot Da "Jente 1" begynte i bamehagen og " fremdeles gikk i bam hage, sa spurte jeg om det var mulig A fa en hente - og bdngeavtale med bamhagen grunnet det at " var ofte plaget med luftveisinfeksjoner som de var redd for skulle bli kroniske. Bamehagen og skolen hadde rapport pa at boligen vi bodde i hadde fr*t og etbuna ble syke av 6 bo der. Bamehage nektet A gi med pd hente - og bringeavtale for '7erre J " fsr de hadde s ndt inn en bekymringsmelding til bameveme! da kunne de saktens gi med pa en slik hente - og bringealtale for min dafter. Noe jeg spurte om i forkanl fsr bamehagen sendte en bekymringsmelding. Jeg gikk rett hjem og ringte Haukeland Sykehus og fikk tirne til EEG to dager etter (vanliqyis er del ca to ukers ventetidfor d konne til pd sykehuset pd EEG), da viste det seg at hun hadde se mye epilepsiaktivitet at vi matte ske dosen pa epilepsimedisinene. Ni meneder etterpa var hun inne pa 24-timers EEG, da viste det seg at hun hadde si mye epilepsiaktivilel medjevne mellomrom hele dsgnet enda mer nattestid n6r hun sover og det overrasket legene fordi de trodde ikke de skulle finne si mye epilepsiaktivitet og medisindosene kan ikke okes da " ffu maks brukerdoser. " sin epilepsi utarter seg mest som absanser som va.er ca 6. sekunder - disse kommer med jevne mellomrom dognet rundt, om natten kan de varc ca 40 sekunder med jevne mellom-rom. Jeg var ogse hos helsessster pa grunn av at "Jente 4 " som na er 5 Ar, mistet jeg melken slik at jeg mltte begynne med monmelktillegg - noe hun gdt mye av. Svarct jeg fikk fra hels soster var at det var fordi jeg drakk brus og rsykt. 3 mineder efter ble "Jente 1" lagt irltr]' pe Haukeland Sykehus, da viste det seg at "Jente 4" hadde melkeallergi. Pa grunn av dette sa besluttet j g A ikke bruke helsesoster og kommunelegen i Mastorden, jeg valgte fastlege i Bergen som er meget nsye og som tar ungene mine pd alvor. Bamevemet ringte til eksmaanen min som ser ungene 3 ganger i Aret og fortalt ham mange logner, og antar at det er fordijeg har statt hardt pa nar det gjelder mine bam sine rettighetcr. "Jenle I " hat gaft fi I 0 klasse med 8 enere, dene vitnemelet kan hun aldri bruke. "Ct /r" skulle opp i tiende klasse og ble tilbudt 6 timer med assistenr. "Jente 2" ble tilb\rdt l2 timer spes. ped og assistentil sammen.

4 SAKSET FRA BERGENSAYISEN HOSTEN 2OO3 Eldstedattercn "Jente" (17) hw diagnosen AD/HD (hyperaktivitet). Cir i dag pe Voss jordbruksskule. "Jen e I " (14) har lese- og skrivevansker (dysleksi), samt sprekvansker. ''Grfi { l2t lider av AD/HD og dysleksi. "Jehte 2" (10)hat fett diagnosen mildt psykisk utviklingshemmet, samt har lese- og skivevansker. "Jente 3" (4) er fsdselsskadd, og vil bli tilkjent et millionbelsp Aa Norsk Pasientskadeerstatning. Har cerebral parese, forsinket mental utvikling og epilepsr. "Jenle " 4 (2) skalfiedes for magetrobbel og epilepsi. Er likevel den friskeste av bama Gerd June Kjenner (37) har AD/HD, og er ufsretrygdet etter en trafikkulykke i Haakonsvemveien i Jeg har aldri opplevd en familie som har et sa stod hjelpeb hov. Jeg har heller aldri vert borti en familie som har vert grundigere uaedet, konstaterer deres advokat, Harald Grape. _ UNGENE UTRYGGE Loddelordkvinnen Gerd June fsdte de fire eldste bama i et tidligere forhold. De siste seks 6rcne har hun bodd sammen med den svenske lastebilsjafsren Ronny Hansson (36), som er far til de to yngste jentene. Parel er lykkelige sammen, men legger ikke skjul pi at frykten for A miste foreldreretten til bama har v rt reell. Ungene har hele tiden v&rt urrygge fordi de ikke har visst om de fikk bo hjerrne eller mette flytte. Det offentlige har forfulgt oss hele veien, sier de. Foreldrene talker sin advokat, samt legesp sialistene, for at de na ser ut til a ha overb vist bamevemet. Sa sent som 18. februar i ar fastslo Haukeland diagnosene tll "Jente 1", "Gutt" og "Jente 2". DROMMER OM GARD - Er det ikke en umenneskelig oppgave i ha ansvaret for en ungeflokk som treng r sa mye oppfolging? - Vi ler mye sammen, men det har ogse v rt et mareritt, med mye t6rer. I vinter mitte vi reise til lege i Bergen tre ganger i uken pe det meste. Siden vi ikke har bamevakt ble vi tvungetil a sske de eldste fri fia skolen. Familien fl),ttet fra Loddelord til enebolig pe Hosteland i Maslord n hssten Her har de bodd siden, bare avbrutt av et gerdsopphold i Sverige. Ifolge foreldrene var det hensjmet til bama som giorde det nodvendig med miljoforandring. 4

5 - Vi har to hunder og en dslahest, som det er fin terapi for bama e kjele med, Dromrnen er en gang 6 bosette oss pa gerd, slik at ungene kan bnike og utfolde seg fritt, sier Gerd June Kjenner til BA. Barnevemet har oppaedt kenkend Advokat Harald Grape mener barnevernet i ti fu har utsatt Gerd June Kienner for et odeleggende press pa sviktende grunr ag. Les ogsd. Fir beholde barna Ar: Eivind Pettersen - Bamevemet har aldri villet hore pd hennes forklaring om at problemene til bama er medfsdte. Man har i stedet hevdet at morcn ikke har hatt ressurser til e ta seg av bama, beklager advokat Harald Grape i advokatfirmaet Drevland & Grape i Oslo. Bergenseren har hatt Gerd June Kjenner som klient de siste ti Arene, og har fulgt kvinnes kamp mot det offentlige pa hold. - Det er b{de krenkende og b lastende ner bamevemstjenesten pe sviktende grunnlag truer med 6 frata Kjenner omsorgen for seks bam. Dette har vert psykisk odeleggende for min klient. Hun er en ressursperson, men det er grenser for hvor mye et menneske kan Lile, sier Grape, og stiller sporsmalstegn ved grundigheten til bamevem t. * Min pastand er at hundrevis av norske bam har havnet i fosterhiem som aldri burde vei der, offe fordi de lider av hyperaktivitel. Bamevemet griper inn i saker der de ikke har tilstrekkelige opplysninger. Jeg er glad for at bamevemet i denne saken innrsmmer a ha tatt feil. 12. august satt Grape, familien Kjenner/Hansson og helseledelsen i Mas{oden i mote en halv dag for A komme til bunns i problemene. - Et konstrukti!'t mote. Jeg forventer at bama na far avlastningsdlrakene de trenger, inkludert hjemmehjelp, bamehageplass og sistte pa skolen, sier advokaten. Avisarti*kel slutl Brudd pi tsushetsplikten. Ting fungene bra i en pedode sa tok koordinatoren permisjon, da kom det 3 personer som skulle koordinere og dette gikk overhodet ikke - den ene var den ikke s6 samarbeidsvilliee.ektoren-jeg forsokte men ble overhodet ikke hert. Videre sa matte jeg fi ppt inn pd binen og skolen ville ikke ta i mot PPT's rad, vi hadde PPT i ryggen da vi fl},tret Fa Bergen til Masqorden. Nordbygda skole tok bort PPT fordi de mente at,jenle 1,' ikke hadde behov for det, den gang gikk "Jente I " p Lit^lin pga at hun har ADHD. Jeg gikk til helsesoster fordi _"Grtr " ble mobbd pa skolen i forsok pa 618 henne til 6 rydde opp, helsesoster gilik videre til kommunelegen hvorpa helsesoster sendte bek),rnringsmelding pa ril bamevemet fordi ingen av dem var villig til A gripe fatt i mobbingen av "Grtl " som foregikk pa Nordbygda skoli. Det var forste gang bamevernet kom inn i Mastorden, sa fikk vi ved hjelp av fylkesmannen i Hordaland Randi Flataker og da kom Sosialtjenesten inn og da trakk barnivemer seg, se artikkel sakset fra Bergensavisen som nevnt over.

6 Da "Jente 1" gikk i l0 klasse se sendte helsesester, skole, rysioterapeut, pleie - og omsorg en felles bekymringsmelding pa ett og samme ark, pleie - og omsorg visste ikke hva de var bekymret men de var bekymret. PPT var uenig. Arsaken til at skolen sendte bekymringsmelding var at "Jente / " hoppet ut giennom vinduet, freste hjem og fordi hun ikke talte urettferdighet osv. hun fikk ikke tilrettelagt undervisning, da "Jente I " gitl. i niende klasse sajeg fra august 2003 til april 2004 ^l "Jente 1 " ikke hadde tilrettelagt undervisning mens skolen sa at hun hadde tilrettelagt undervisning. I april 2004 innromte skolen at de hadde satt kravene for holt, skolenfirente ^t "Jente l " hadde tilrettelagt undenisni\g (1q-klasse), og da hun fikk lese til traktorlapp n pa egel rom uter eller assistentilstede og dette bamet har kraftig dysleksi. Hun gikk ut grunnskolen med 8 enere og har et vitnemil som hun aldri kan bruke. Hun begynte pi Voss Landbruksskole og jeg har Nldri fatt en enest klage pa 'Jerle 1 ", der har hun tilrettelagt undervisning som hun burde hatt tidligere men som hun ikke fikk. Lege og rektor hadde mste angaende diagnosen til mine bam i mitt de nektet meg a mote. Jeg trodde at det varjeg som er bamas mamma som er den som kjenner mine bam best. Lege og rektor ville ia bort ADHD-diagnosen fia mine bam, mine bam ble sendtil BUP for retesting. Jeg sa til rektor at mine bam har dysleksi og fikk beskjed av rektor at ilgen av mine bam hadde dysleksi eller ADHD og rektor sa slik tidligere nevnt at det var meg det var noe galt med og ikke med mine bam. "Garl" fikk diagnoesene ADHD samt kraftig dysleksi etter retesting, '-lezte,l fikk diagnosen kraflig dysleksi. "Jente 2" fik*. dlagnosen Mild psykisk utviklingshemming samt kmftig dysleksi. Etter dette har rektor aldri diskute.t diagnosene vedrsrende mine bam med meg. Etter at mitt yngste bam "Jente 1" yt ferdigyaksinert,jeg mistet melken gradvis og gikk da over pa morsmelkerstatning kombinert med noe amming. Helsessstgr beskyldte meg for at "Jenle 4's" skrikitgskyldtes atjeg roykte og drakk brus. "Jenle 1" ble lagt inn pi Haukeland Universitetssykehus da hun var litt over 3 mnd gammel og det viste seg at hun hadde melkeallergi. Helsessster anklaget meg for noe som ikke hadde relevans. Jeg sa til helsessster at 'Jerre J " sirl hjemeskade skyldtes legetabbe noe hun protesterte p6. Bamehagen gikk til hels soster pa grunn av at "Jehte 3" halde blitt rsdflammet i brystet og ble veldig rar i ansiktet, helsesaster sa at det var allergi. Nirjeg kom ned og hentet " kl 14:30 sa bamehagestyrer i fia om hendelsen og da forstodjeg at hun hadde hatt et epilepsianfall. Jeg gikk fort hjem og ringte til Haukeland Sykehus, todager etter fikkjeg time p6 EEG og det viser seg at hun har sa mye epilepsiaktivitet at vi matte ske medisindosen. " epilepsianfall er ikke under kontroll, men forbedret. " ble tilkjer,t3,2 millioner koner i pasietuskadeerstatning pd grunn av legetabbe.

7 Jeg slufiet a benytte helsesost r fordijeg mistet min tillitt tit henne og vurderte hennes kompetanse som helsessster dl e ivarcla mine bam lik null. hun hadd--e ikke begrep pd hva slags sarnmensafte problemer mine bam har og manglereell kompetanse til i-uttale seg vedrsrende mine bams helsesituasjon. Helsesoster foretok deretteikun ordinarc vaksinasjoner og ingenting annet, alt annet overtok var fastlege i Bergen. Da " var ibunehagen si hadde hun sl ilkformen tegn til tale i en periode i overkant av ef Ar og hadde se en assistent som kunne sl/iakfotmen tegn til tole, detti ble fratatt,'jente 3-" pd grunn av kommuneokonomien og fordi bamehagen og oppvekstleder mente at hun var sa flink. 8 rnnd efterpa ble hun retestet pa Vestlund rehabilitiringssenter, da i forbindelse med skolestad. D a ld hun pi 2,5 Ars stadiet og skulle ha sprikformen tegn til lale fordihunnesten ikke hadde spr6k. De sa ogse at hun skulle ha logoped, noe,jezte 3,'aldri fikk i Masfiorden. Mitr dvokrt, Hrrald Grape ba on et mrte med bamevemet i Mrsfiorden juli 2fi)5, han fiklc ingen tilbakemelding vedrsrende dette. Og da vi flyttet til Sveio l, ;ktober 2005 hadde vi fremdeles ikke hsrt noe. Da bamevemet i Maslorden var pd hjemmebessk februar Datert den, 18. oktober 2005 sender bamevemet i Maslorden en bekymringsmelding til bamevemet i Sveio. De mente at bamevemet i Sveio skulle mote bamevemet i Masfiordgn slik at de kunne ha et overlappingsmote slik at de slapp 6 undersoke. Jeg nektet e snakke med barnevemet i Sveio grunnet atjeg ville ha min advokatilstede og barnevemet i Sveio nektet A betale advokatkostnader, men jeg ga de tillatelse til e innhente informasjon pi skole. Skolen har kun positive tilbakemeldinger A gi vedrorende mine veloppdragne bam. Mine brrn. "Gun" har fatt l5 timer m assistent + spes ped "Jente " 2 har fatt 20 timer m assistent + spes ped "Jenle " 3 har fan 23 timer m assistent + spes ped ".Ienle 3" er lo0 yo ivaretatt bide i timer og i friminutt, hun har fatt logoped, en time rysioterapi pr uke + at hun har i gruppe m 5 bam I time 3 x pr uke i j maneder + at skolen var behjelpelig med dfa "Jente J" pit trening 3 timer hvei dag i 3 uker, " hat gjort stor f.emgang. Jeg foler a1 det gar mye bedre for mine bam og at vi som familie blir ivaretan mye bedre i Sveio enn i Masforden og at de horer pa mine rid som forelder her i Sveio. Bamevemet har terrodsert mine bam og meg i l9 ir - det som bamevemet t dnver er ren psykisk tortu mot mine bam og mot meg, denne psykiske belastningen som bamevemet utsefter mine bam og meg for ser ut for e vedvarende. Med vennlig hilsen Gerd June Kjenner. Telelbn

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam Olweusprogrammet Situasjonsspill i klassemøtene Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam 2 Presentasjon av Oslo Olweusteam Oslo Olweus-team har ansvaret for arbeidet på 40 skoler i Oslo. Teamet

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Jeg gikk på skjelvende føtter opp til legen. Jeg hadde hatt en

Jeg gikk på skjelvende føtter opp til legen. Jeg hadde hatt en Jeg så ut gjennom vinduet. Det var en nydelig vinterdag. Sola stod lavt og skinte på det tynne laget med snø som lå på bakken. Jeg tenkte: Dette er en fin dag å få kreft på. Jeg gikk på skjelvende føtter

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON PØRREKJEMA OR KONTROLLPERON oktober 2007 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Attføring ykmeldt Arbeidsledig Uføretrygdet Annet

Detaljer

Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana

Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana Av Onar Åm 13. november, 2015 I juli 2012 besøkte en ressurssterk Fana-kvinne i 40-årene legevakten etter å ha vært dårlig på reise i en uke. Det ble tatt

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Mødre med innvandrerbakgrunn

Mødre med innvandrerbakgrunn Mødre med innvandrerbakgrunn NYFØDT INTENSIV, ST.OLAVS HOSPITAL Ca. 4000 fødsler pr. år Ca. 500 innleggelser ved Nyfødt Intensiv pr.år Årsak: Preeklampsi, infeksjon, misdannelser med mer Gjennomsnittlig

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Behandling av 12 år gammel jente med tvangslidelser

Behandling av 12 år gammel jente med tvangslidelser Behandling av 12 år gammel jente med tvangslidelser av Børge Holden Anita Camilla Kvamsøe Tonje Husebø Historikk og barndom Oppdaget tidlig at hun ikke var som alle andre. Feildiagnostisert: Isabelle hadde

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Uke 2, utplassering i Szentendre, Ungarn.

Uke 2, utplassering i Szentendre, Ungarn. Uke 2, utplassering i Szentendre, Ungarn. Vi laget noen marsipanroser på deres måte. Vi sprøytet også ut kjeksmasse (Nero) og etter at kjeksene var stekt, sprøytet vi på aprikosmarmelade på kjeksene. Etter

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem? Når en person bruker

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT Dato: 9.5.2009 Saksøker: Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Saksøkte : Barnevernet i Kvam Kommune og Leder Astri Anette Steine Grovagjeldet 16 5600 Norheimsund 2 kopier

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy 1 Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy Det er ikke så lett å forklare hvordan Kalle og Mattis så ut. Du må bare ikke tro det er lett! For ingen av dem stod stille særlig lenge av gangen. Og da er det jo

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes Katteboken om Pusegutt 2007-2010 Om denne boken Denne boken handler om Pusegutt, pusen jeg fikk av min datter og svigersønn da jeg hadde mistet min kjære gamlepus i trafikkdød. Sorgen over Pus var stor,

Detaljer

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed Susin Nielsen Vi er molekyler Oversatt av Tonje Røed Om forfatteren: Susin Nielsen startet sin karriere i TV-bransjen hvor hun skrev manus for kanadiske ungdomsserier. Etter hvert begynte hun å skrive

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs.

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Fra svikt til omsorg - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Bakgrunn Hvorfor fortelle om sin personlige fortelling? NRK, TV2, BT, BA, Bergensavisen Informasjon Reaksjon? «Alle

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Hvordan opplever mødre tidlig hjemreise med sitt premature barn? Masteroppgave i psykisk helsearbeid Grete Rønning Bakgrunn Mai 2012 prosjektet; Nyfødt

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer