Bakgrunn Bakgrunnen for høringen blir omtalt i høringsbrevet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn Bakgrunnen for høringen blir omtalt i høringsbrevet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert 17.08."

Transkript

1 Høringsuttalelse fra Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) - REVIDERING AV FORSKRIFT OM RETTIGHETER OG BRUK AV TVANG UNDER OPPHOLD I BARNEVERNINSTITUSJON Hva saken gjelder Høringsuttalelse fra Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) til forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har satt høringsfristen til 15. november Det er avtalt at Norsk barnevernlederorganisasjon sender uttalelsen innen 19. november. Bakgrunn Bakgrunnen for høringen blir omtalt i høringsbrevet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert : Barnevernloven 5-9 omhandler rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Nærmere presiseringer er fastsatt i rettighetsforskriften. Forskriften inneholder bestemmelser som ivaretar den enkelte beboers personlige integritet og rettsikkerhet under institusjonsoppholdet. Videre inneholder den bestemmelser om hvilke tvangstiltak institusjonen kan benytte overfor beboerne. Menneskerettighetene, herunder Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon, gir rettigheter til barn plassert på institusjon og setter rammer for bruk av tvang. Barnevernloven og forskriftene til loven er basert på dette. Departementet har gjennom flere år mottatt innspill fra ulike aktører angående rettighetsforskriften. Disse innspill har vært en viktig del av underlaget for arbeidet. Vi er kjent med at barn som plasseres på barneverninstitusjoner både har større og mer omfattende atferdsproblemer og rusproblemer enn tidligere. I tillegg byr den samfunnsmessige utviklingen på nye utfordringer i å begrense ungdommers kontakt med nettverk som kan fremme negativ utvikling. Med bakgrunn i ovenstående har departementet gjennomgått rettighetsforskriften med sikte på mulige forbedringer og presiseringer. Departementet foreslår i høringsnotatet ikke i særlig grad å utvide adgangen til å bruke tvang, da det etter vår oppfatning allerede finnes hjemler som dekker de aktuelle situasjoner. Vi har imidlertid sett et klart behov for å tydeliggjøre den adgangen til bruk av tvang som allerede følger av gjeldende rett. En sentral del av høringsnotatet tar derfor sikte på å definere hvor grensen går mellom beboerens rett til personlig integritet og de ansattes adgang til å sette inn tiltak som begrenser denne retten. I den forbindelse søker vi å redegjøre hva som ligger i institusjonens ansvar for å gi beboerne forsvarlig omsorg. Det har vært viktig å drøfte hvilke begrensninger som kan settes ut fra omsorgsansvaret, i motsetning til de mer inngripende tvangstiltak som krever en særskilt hjemmel i forskriften. I tillegg til å presisere gjeldende rett har vi foreslått noen materielle endringer. Vi har blant annet forslag om å utvide bestemmelsen om begrensninger i retten til telefonkontakt og lignende til å gjelde alle elektroniske kommunikasjonsmidler. Vi foreslår også å fjerne dagens adgang til å nekte beboerne å ta med seg mobiltelefon, samtidig som vi presiserer adgangen til å inndra elektroniske kommunikasjonsmidler som brukes i strid med fastsatte begrensninger. 1

2 Videre foreslår departementet å utvide bestemmelsen som gjelder bevegelsesbegrensninger for atferdsplasserte, slik at det også kan fastsettes begrensninger i adgangen til å bevege seg fritt innenfor institusjonen, dersom det er nødvendig ut fra formålet med plasseringen. Når det gjelder urinprøver har departementet et forslag om at alle beboere, uavhengig av plasseringsgrunnlag, skal få mulighet til å samtykke til urinprøvetaking. Vi forslår også å utvide adgangen til å foreta kroppsvisitasjon og ransaking til å gjelde når institusjonen har begrunnet mistanke om at beboer oppbevarer tyvegods, skadelige medikamenter og brukerutstyr. Forslag til høringsuttalelse: Norsk barnevernlederorganisasjon støtter i all hovedsak de endringer, presiseringer og nye forslag som presenteres i høringsnotatet. Vi ønsker særlig å understreke følgende: - Vi synes det er bra at det inntas en formålsbestemmelse i forskriften - Vi ser det også som en hensiktsmessig forbedring av forskriften å skille mellom ansvaret for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte og hensynet til trygghet og trivsel for alle på institusjonen. - Det er bra at forskriften understreker "rett til personlig integritet", men forskriften bør i større grad understreke "barn og unges rett til omsorg, i foreldrenes sted": - Institusjoner må ha rett til å foreta "vanlige foreldrestrategier med vekt på styrket voksenautoritet innenfor rettssikkerhetsrammer Norsk Barnevernlederorganisasjon har merknader på noen punkter, som omtales i det følgende: - Styrket voksenautoritet innenfor rettssikkerhetsrammer - Vern om personlig integritet - Elektroniske kommunikasjonsmidler - Urinprøver - Varslingsrutiner ved rømming Formålsbestemmelsen - Styrket voksenautoritet innenfor rettssikkerhetsrammer Departementets forslag: 1 Formål Formålet med denne forskriften er å sikre at institusjonen gir beboerne forsvarlig omsorg og behandling. Institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet å gi beboerne vern og beskyttelse, tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling, oppfølging av skole og fritidsaktiviteter, stabil og god voksenkontakt, opplevelse av mestring og å bli sett og hørt, samt å lære beboerne respekt og toleranse. Hva som er å anse som forsvarlig omsorg vil avhenge av beboerens alder og modenhet. Formålet er videre å sikre at beboerne blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet, og at rettssikkerheten til beboerne blir ivaretatt Kommentar fra Norsk Barnevernlederorganisasjon om styrket voksenautoritet innenfor rettssikkerhetsrammer : Norsk barnevernlederorgansiasjon mener det er bra at det inntas en formålsbestemmelse i forskriften. Vi er imidlertid av av den oppfatning at institusjonene trenger å få styrket voksenautoritet og økte muligheter til å utøve "vanlige foreldrestrategier". Dette er viktig både for barn og unge som er omsorgsplaasert på grunn av omsorgssvikt, og også for ungdom med 2

3 atferdsvansker. Vi ser styrket voksenautoritet i institusjoner som en rettighet for at barn og unge skal sikres god omsorg og gode utviklingsmuligheter under institusjonsopphold. Norsk barnevernlederorgansisajon foreslår derfor følgende tilføyelse og endring i 1 Formål: Formålet er videre å sikre at beboerne blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet med styrket voksenautoritet innenfor rettssikkerhetsrammer, og at rettssikkerheten til beboerne blir ivaretatt Vern om personlig integritet Departementets forslag: 7. Vern om personlig integritet Institusjonen skal drives på en slik måte at beboerens personlige integritet blir ivaretatt. Den enkelte beboer skal selv kunne bestemme i personlige spørsmål så langt dette lar seg forene med formålet med oppholdet og institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte, herunder er forenelig med beboerens alder og modenhet. Likeså skal bestemmelsesretten la seg forene med institusjonens ansvar for driften, herunder ansvaret for trygghet og trivsel for alle på institusjonen. Kommentar fra Norsk Barnevernlederorganisasjon om vern av personlig integritet: For å belyse hvor det skal trekkes grenser mot vernet av den personlige integritet, bruker høringsnotatet et eksempel der beboeren bruker klær som virker støtende på andre beboere. Klær med symboler og klær som gjenspeiler en bestemt type holdning/identitet må betraktes som et individs rett til uttrykksfrihet. Dersom beboeren bruker klær som virker støtende på andre beboere, for eksempel t-skjorte med narko- propaganda, skal institusjonen av hensyn til respekt og toleranse for andre beboere, rettlede og veilede den enkelte beboer. Institusjonen kan ikke med makt ta t-skjorten av ungdommen. Det er derfor viktig at institusjonens ansatte benytter sin faglige kompetanse i slike tilfeller. (Høringsnotatet s.10) Norsk Barnevernlederforbund mener det er en uheldig tolkning av ytringsfriheten dersom ungdom med rusproblemer på institusjon skal kunne reklamere for narkotiske stoffer på institusjonsområdet. Å reklamere for narkotiske stoffer står i motsetning til grunnlaget for plassering i institusjon, og narkotiske stoffer er forbudt å selge etter norsk lov. Departementet legger i samme forskrift opp til friere tilgang til elektroniske kommunikasjonsmidler, noe som gjør at enhver ungdom står fritt til å gjøre de samme ytringer i sosiale medier, blogger og som innlegg på debattsider. Norsk Barnevernlederforbund er av den oppfatning at det er tilstrekkelig for å ivareta ytringsfriheten. Det vil være hensiktsmessig at samme argumentasjon brukes for lignende motsetninger mellom ungdommenes ytringsfrihet og institusjonenes formål, det være seg kriminalitet, vold eller overgrep. I høringsnotatet står det: Institusjonen kan ikke med makt ta t-skjorten av ungdommen. Det er derfor viktig at institusjonens ansatte benytter sin faglige kompetanse i slike tilfeller. Norsk barnevernorganisasjon enig i formuleringene. Vi mener imidlertid at institusjonen ut i fra sitt omsorgsansvar og hensynet til trygghet og trivsel for alle på institusjonen, må ha adgang til å nekte beboere å oppholde seg i fellesrom, dersom beboeren bruker klær som støter andre beboere. Dette anser vi som en del av det å utøve foreldreautoritet. VI mener vanlige foreldrestrategier bør styrkes i institusjoner. Det foreslås ikke endringsforslag, men at dette håndteres innenfor de nye paragrafene 7, 8 og 9. Vi ønsker imidlertid presiseringer eller endringer i departementets grensedragninger, siden en må regne med at de vil bli henvist til i utøvelsen av forskriften. 3

4 Elektroniske kommunikasjonsmidler Departementets forslag: 11. Elektroniske kommunikasjonsmidler Beboeren skal fritt kunne benytte elektroniske kommunikasjonsmidler under institusjonsoppholdet. Institusjonen kan likevel begrense bruken i kraft av sitt ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte og institusjonens ansvar for driften, herunder hensynet til trygghet og trivsel for alle på institusjonen. Institusjonen kan inndra det elektroniske kommunikasjonsmiddelet for en helt kortvarig periode når beboeren ikke retter seg etter institusjonens avgjørelse om å begrense bruken. 23. Elektroniske kommunikasjonsmidler Institusjonen kan nekte beboeren å bruke elektroniske kommunikasjonsmidler dersom det er nødvendig av hensyn til behandlingsopplegget eller formålet med plasseringen. Institusjonen kan inndra det elektroniske kommunikasjonsmiddelet når beboeren ikke retter seg etter institusjonens avgjørelse om å nekte bruk. Institusjonen må fortløpende vurdere om tvangen skal opprettholdes. Bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler kan ikke nektes dersom det vil være urimelig overfor beboeren i det enkelte tilfellet. Det er ikke adgang til å nekte beboere å ha kontakt med advokat, barneverntjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell som er beboerens behandler, prest, annen sjelesørger eller lignende. Avgjørelse om å nekte bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler skal treffes i form av enkeltvedtak i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. Avgjørelsen skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsynsmyndigheten. Kommentar fra Norsk Barnevernlederorganisasjon: Vi er av den oppfatning at institusjonene trenger å få styrket autoritet og økte muligheter til å utøve vanlige foreldrestrategier. Vi ønsker derfor at institusjoner skal ha mulighet til å gi restriksjoner i hvilke sider det kan surfes på. Dette kan gjøres gjennom blokkering av nettsider gjort direkte i institusjonens router/aksesspunkt. Urinprøver Departementets forslag: 16. Urinprøver Institusjonen kan ikke kreve at beboer avlegger urinprøver. Beboeren kan samtykke til å avlegge urinprøver. Samtykke kan gis under oppholdet. Samtykket skal være skriftlig. Er beboer under 15 år, skal også de med foreldreansvaret samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Institusjonen skal ha regler for avleggelse av urinprøver. Beboer skal gjøres kjent med reglene for urinprøvetaking før samtykke kan gis. Urinprøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver. Avgjørelse om å avlegge urinprøver skal protokollføres, begrunnes og forelegges tilsynsmyndigheten. 24. Urinprøver Ved plassering etter 4-24 kan urinprøver kreves avlagt dersom det følger av fylkesnemndas vedtak. Beboeren kan samtykke til å avlegge urinprøver. Samtykke kan gis både ved inntak og under oppholdet. Samtykket skal være skriftlig. Er beboer under 15 år, skal også de med foreldreansvaret samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Institusjonen skal ha regler for når urinprøver kan kreves avlagt og for prosedyrer rundt avleggelsen. Beboer skal gjøres kjent med reglene for urinprøvetaking ved inntak i 4

5 institusjonen. Urinprøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver. Avgjørelse om å avlegge urinprøver skal protokollføres, begrunnes og forelegges tilsynsmyndigheten. Kommentar fra Norsk Barnevernlederorganisasjon om foreldreansvaret: Det skal mye til før foreldre blir fratatt foreldreansvaret. Det er i mange situasjoner problematisk å få tak i foreldrene; da de for eksempel kan være i et rusmiljø, til behandling eller i et fengsel i utlandet. I tillegg skal forskriften også gjelde ved plasseringer av enslige mindreårige i omsorgsentre og det er naturlig å ta med at verger har foreldreansvaret for denne gruppen. Vi foreslår derfor foreslår derfor at setningen endres til: Er beboer under 15 år, skal også en av de med foreldreansvaret samtykke, verge, eller barneverntjenesten når det ikke lykkes å få innhentet samtykke. Kommentar fra Kommentar fra Norsk Barnevernlederorganisasjon om samtykke til å avlegge urinprøver: Vi er av den oppfatning at institusjonene trenger å få styrket autoritet og økte muligheter til å utøve foreldreautoritet. Det er svært bekymringsfullt at omsorgsplasserte ungdommer utvikler rusproblemer i løpet av opphold i institusjoner. Vi beklager at ungdom, som er plassert på grunn av foreldrenes mangelfulle omsorg, fortsatt plasseres på samme institusjon som unge plassert på grunn av sin adferd. Vi er av den oppfatning at man må forvente at institusjonene har et høyt faglig nivå for å kunne håndtere rusproblemer hos unge, men at de samtidig må utrustes med nødvendige kontrollverktøy. I dag kan ikke institusjonene kreve at beboeren avlegger urinprøver. Departementet ønsker å innføre at alle beboere kan samtykke til urinprøvetaking og begrunner dette med i smitteeffekten: Barn som ikke benyttet rusmidler ved plasseringstidspunktet kan dermed utvikle rusproblemer under institusjonsoppholdet. Departementet mener at beboeren skal ha mulighet til å samtykke til urinprøvetaking for bevise at han/hun ikke ruser seg. Kommunen stiller spørsmål ved om en har tatt tilstrekkelig hensyn til rusmisbrukets dynamikk, ved å anta at en beboer som ikke er plassert på bakgrunn av adferdsproblemer, skulle ønske å samarbeide om urinprøvetaking, dersom beboeren har begynt å ruse seg på institusjonen. For å få kunne kreve en urinprøve av en ungdom som i utgangspunktet er omsorgsplassert i en institusjon og ikke samarbeider om dette, må man gjennom en ny fylkesnemndsbehandling. Norsk barnevernlederforbund mener det legges opp til unødvendig byråkrati. Man må påberegne opptil et halvt års ventetid før en slik sak er behandlet av nemnda. Et begynnende rusproblem kan dermed eskalere betydelig før hjelpeapparatet gis nødvendige virkemidler til å utøve kontroll. Det er helt vesentlig at institusjonen får den nødvendige myndighet til å kunne gripe inn for å stoppe en uheldig utvikling for ungdom før problemene eskalerer ytterligere. Institusjoner som er satt til å håndtere barn og unges rusproblemer må gis en adgang til å kreve avleggelse av urinprøver av alle beboere, uavhengig av plasseringsvedtak. Dersom adgangen til dette ikke er formulert som et fylkesnemndsvedtak, må barneverntjenesten kunne gi denne adgangen. Det legges til grunn at dette gjelder ved alvorlig mistanke om rusing og der samtykke til urinprøver er forsøkt. Dette forslaget vil kreve justeringer av barnevernloven. Erfaringer fra de siste par år viser at en slik endring er nødvendig. 5

6 Rømming Departementets forslag: 19. Tilbakeføring ved rømming Med rømming forstås de tilfeller hvor beboeren forlater institusjonen uten tillatelse eller unnlater å komme tilbake til institusjonen etter fravær. Ved rømming skal institusjonen straks varsle barneverntjenesten. Institusjonen skal varsle politiet med mindre dette ikke er nødvendig. Beboerens foresatte bør varsles så raskt som mulig. Varsling av foresatte skal som hovedregel foretas av barneverntjenesten. Når beboeren rømmer, skal institusjonen, om mulig i samarbeid med foresatte og barneverntjenesten, prøve å bringe beboeren frivillig tilbake til institusjonen. Dersom plasseringsgrunnlaget gir adgang til det, kan beboeren om nødvendig bringes tilbake til institusjonen mot sin vilje. Enhver tilbakeføring skal skje så skånsomt som mulig, og på en måte som ivaretar beboerens integritet. Ved hver tilbakeføring skal det skrives en rapport om forholdet, hvor beboeren har anledning til å uttale seg. I de tilfeller beboeren bringes tilbake mot sin vilje, skal tilbakeføringen protokollføres og begrunnes. Protokollen skal sendes barneverntjenesten og forelegges tilsynsmyndigheten. Kommentar fra Norsk Barnevernlederorganisasjon om rømming: Norsk barnevernlederforbund er i all hovedsak i enig i foreslåtte prosedyrer ved rømming med unntak av ansvar for å varsle foresatte. Det er institusjonen som ivaretar den daglige omsorgen for ungdom på institusjon, og det er vesentlig at biologiske foreldre orienteres så raskt som mulig ved eventuelle rømminger. Dersom ungdom rømmer på kveldstid eller i helger, er det svært ulike vaktordninger i kommunene. Det virker derfor uhensiktsmessig at varsling av foresatte skal avventes til man når ansatte i barneverntjenesten. Barneverntjenesten vil imidlertid ha et ansvar for videre oppfølging av foresatte i forhold til rømmingen i etterkant. Norsk barnevernlederorganisasjon foreslår følgende endring: Beboerens foresatte bør varsles så raskt som mulig. Varsling av foresatte skal som hovedregel foretas av institusjonen. Vedlegg 6

7 Vedlegg Departementets forslag til revidert forskrift Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med denne forskriften er å sikre at institusjonen gir beboerne forsvarlig omsorg og behandling. Institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet å gi beboerne vern og beskyttelse, tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling, oppfølging av skole og fritidsaktiviteter, stabil og god voksenkontakt, opplevelse av mestring og å bli sett og hørt, samt å lære beboerne respekt og toleranse. Hva som er å anse som forsvarlig omsorg vil avhenge av beboerens alder og modenhet. Formålet er videre å sikre at beboerne blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet, og at rettssikkerheten til beboerne blir ivaretatt. 2 Virkeområde Forskriften gjelder ved alle plasseringer av barn på institusjoner som omfattes av barnevernloven kapittel 5 og omsorgssentre for mindreårige som omfattes av barnevernloven kapittel 5 A. 3 Taushetsplikt Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for institusjonen, har taushetsplikt etter barnevernloven Innsyn i opplysninger og oppbevaring og behandling av opplysninger Beboerens rett til å se opplysninger om seg selv følger av lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 18 mv. Personopplysninger skal behandles i henhold til personopplysningsloven med forskrifter. 5. Medisinsk tilsyn og behandling Den enkelte beboer har rett til nødvendig medisinsk tilsyn og behandling under institusjonsoppholdet. 6. Oppbevaring av økonomiske midler m.m. Institusjonen skal sørge for at beboerne kan oppbevare private eiendeler, penger mv. på en forsvarlig måte. Dersom en beboer av hensyn til f.eks. alder ikke kan ta hånd om slike eiendeler, har institusjonen plikt til å oppbevare dem på en forsvarlig måte. Institusjonen skal føre oversikt over penger og private eiendeler som den mottar til oppbevaring fra beboeren. Kapittel 2. Beboerens rettigheter 7. Vern om personlig integritet Institusjonen skal drives på en slik måte at beboerens personlige integritet blir ivaretatt. Den enkelte beboer skal selv kunne bestemme i personlige spørsmål så langt dette lar seg forene med formålet med oppholdet og institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte, herunder er forenelig med beboerens alder og modenhet. Likeså skal bestemmelsesretten la seg forene med institusjonens ansvar for driften, herunder ansvaret for trygghet og trivsel for alle på institusjonen. Innenfor de rammer som følger av annet ledd skal institusjonen bl.a.: a) sørge for at beboeren får ivaretatt retten til å bli hørt og retten til medbestemmelse, herunder får delta ved utformingen av institusjonens daglige liv og ved avgjørelsen av andre forhold som berører beboeren, b) legge til rette for at beboeren får ivaretatt sine personlige interesser og delta i ønskede fritidsaktiviteter, c) vise respekt for og ta hensyn til beboerens og foreldrenes livssyn og kulturelle bakgrunn, 7

8 d) vise respekt for beboerens rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Beboeren skal ikke utsettes for utilbørlig påvirkning eller påtrykk av livssynsmessig, politisk eller ideologisk art. 8. Forbud mot innskrenkninger i beboernes rettigheter Det kan ikke inngås avtaler eller innføres husordensregler, rutiner eller lignende som innskrenker beboernes rettigheter etter denne forskriften. Husordensregler, rutiner eller lignende må ikke anvendes på en måte som vil være urimelig overfor beboeren i det enkelte tilfellet. 9. Adgangen til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område Beboeren skal ha rett til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område, med de begrensninger som fastsettes ut fra institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte og ansvaret for trygghet og trivsel for alle på institusjonen. Beboeren skal i størst mulig grad kunne nyttiggjøre seg de tilbud som finnes i lokalsamfunnet, herunder skole- og fritidstilbud. 10. Samvær og besøk i institusjonen Beboeren skal fritt kunne motta besøk og ha det samvær med andre som han/hun ønsker under institusjonsoppholdet, med mindre noe annet følger av fylkesnemndas vedtak. Institusjonen kan likevel begrense samvær og besøk i kraft av sitt ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte. Institusjonen kan også fastsette regler ut fra institusjonens ansvar for driften, herunder hensynet til trygghet og trivsel for alle på institusjonen. Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at det kan gjennomføres gode samvær og besøk for den enkelte beboer. Institusjonen skal arbeide for å fremme kontakten mellom beboeren og familie/pårørende, dersom slikt samvær ikke er regulert eller avskåret i fylkesnemndas eller barneverntjenestens vedtak. Institusjonen skal herunder legge forholdene til rette slik at foreldre som har små barn på institusjonen skal kunne ta del i barnets stell og gis overnattingsmuligheter. 11. Elektroniske kommunikasjonsmidler Beboeren skal fritt kunne benytte elektroniske kommunikasjonsmidler under institusjonsoppholdet. Institusjonen kan likevel begrense bruken i kraft av sitt ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte og institusjonens ansvar for driften, herunder hensynet til trygghet og trivsel for alle på institusjonen. Institusjonen kan inndra det elektroniske kommunikasjonsmiddelet for en helt kortvarig periode når beboeren ikke retter seg etter institusjonens avgjørelse om å begrense bruken. Kapittel 3 Bruk av tvang 12. Kroppsvisitasjon Institusjonens styrer eller stedfortreder kan, ved inntak eller under oppholdet i institusjonen, bestemme at det skal foretas kroppsvisitasjon av beboer dersom det foreligger begrunnet mistanke om at beboeren besitter tyvegods, farlige gjenstander, rusmidler eller andre skadelige medikamenter, for eksempel dopingmidler, samt utstyr til bruk av rusmidler og andre skadelige medikamenter. Kroppsvisitasjon kan bare omfatte kroppens overflater, munnhulen, samt gjennomsøking av klær. Dersom beboeren eller ansatt som skal foreta kroppsvisitasjon ønsker det, skal kroppsvisitasjon gjennomføres med to ansatte til stede. Kroppsvisitasjonen skal foretas av personer med samme kjønn som beboeren, og skal skje så skånsomt som mulig. Avgjørelsen om kroppsvisitasjon skal treffes i form av enkeltvedtak i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. Avgjørelsen skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsynsmyndigheten. 13. Ransaking av rom og eiendeler Institusjonens styrer eller stedfortreder kan, ved inntak eller under oppholdet i institusjonen, bestemme at det skal foretas ransaking av beboerens rom eller eiendeler dersom det foreligger begrunnet mistanke om at beboeren besitter tyvegods, farlige gjenstander, rusmidler eller andre skadelige 8

9 medikamenter, for eksempel dopingmidler, samt utstyr til bruk av rusmidler og andre skadelige medikamenter. Ransaking av rom og eiendeler skal foretas mens beboeren er til stede, med mindre dette er uforholdsmessig vanskelig fordi beboeren har forlatt institusjonen uten samtykke, ikke ønsker å være til stede eller lignende. Ransakingen skal skje så skånsomt som mulig. Avgjørelsen om ransaking av rom eller eiendeler skal treffes i form av enkeltvedtak i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. Avgjørelsen skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsynsmyndigheten. 14. Beslaglegging, tilintetgjøring eller overlevering til politiet Farlige gjenstander, rusmidler og andre skadelige medikamenter, for eksempel dopingmidler, samt utstyr til bruk av rusmidler og andre skadelige medikamenter som blir funnet ved inntak eller under opphold i institusjonen, kan beslaglegges, tilintetgjøres eller overleveres til politiet. Ulovlige rusmidler, medikamenter eller gjenstander skal overleveres til politiet. Tyvegods som beslaglegges skal overleveres til politiet eller tilbakeleveres til rette eier. Avgjørelse om beslaglegging og tilintetgjøring skal treffes i form av enkeltvedtak i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. Avgjørelsen skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsynsmyndigheten. Det skal fremgå av vedtaket hva som er beslaglagt eller tilintetgjort. 15. Beboernes korrespondanse Det er ikke tillatt å føre kontroll med beboernes korrespondanse, herunder elektronisk korrespondanse. Beboerne skal fritt kunne sende og motta post. Post som kommer inn til institusjonen kan likevel kontrolleres når det er begrunnet mistanke om at forsendelsen inneholder rusmidler eller farlige gjenstander. Kontrollen skal foregå ved at posten åpnes av institusjonens leder eller stedfortreder i nærvær av postens mottaker eller avsender. Avgjørelse om kontroll med korrespondanse skal treffes i form av enkeltvedtak i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. Avgjørelsen skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsynsmyndigheten. Ved klage over vedtak om kontroll skal ikke kontrollen foretas før klagebehandlingen er avsluttet. 16. Urinprøver Institusjonen kan ikke kreve at beboer avlegger urinprøver. Beboeren kan samtykke til å avlegge urinprøver. Samtykke kan gis under oppholdet. Samtykket skal være skriftlig. Er beboer under 15 år, skal også de med foreldreansvaret samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Institusjonen skal ha regler for avleggelse av urinprøver. Beboer skal gjøres kjent med reglene for urinprøvetaking før samtykke kan gis. Urinprøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver. Avgjørelse om å avlegge urinprøver skal protokollføres, begrunnes og forelegges tilsynsmyndigheten. 17. Bruk av tvang eller makt Tvangsmedisinering, fysisk refsing, isolasjon, mekaniske tvangsmidler eller annen bruk av tvang eller makt er ikke tillatt verken i straffe-, behandlings- eller oppdragelsesøyemed. Mindre inngripende fysisk tvang eller makt, som for eksempel kortvarig fastholding eller bortvisning fra fellesrom, kan imidlertid anvendes når dette er åpenbart nødvendig som ledd i institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg. 18. Tvang i akutte faresituasjoner Dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge fare for skade på person eller vesentlig skade på eiendom, kan det etter alminnelige nødretts- og nødvergebetraktninger, jf. straffeloven 47 og 48, anvendes nødvendig tvang. Det er imidlertid en forutsetning at lempeligere midler vurderes som nytteløse eller har vist seg åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige. Tvangsbruken må i slike tilfeller ikke overstige det som er nødvendig for å avverge skaden. Tiltaket skal opphøre straks skaden eller faren er avverget. 9

10 Tvangsmedisinering må i slike tilfeller bare besluttes av og utføres av kompetent medisinsk personell. Dersom situasjonen gjør det nødvendig å isolere beboeren, jf. første ledd, skal minst en av personalet alltid være til stede i rommet eller i naborom med ulåst dør til isolatet. Isolering er bare tillatt i rom med vindu og med minst 8m2 gulvflate. Bruk av isolat kan besluttes av institusjonens leder eller den lederen gir fullmakt. Avgjørelse om å bruke tvang skal treffes i form av enkeltvedtak i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. Avgjørelsen skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsynsmyndigheten. 19. Tilbakeføring ved rømming Med rømming forstås de tilfeller hvor beboeren forlater institusjonen uten tillatelse eller unnlater å komme tilbake til institusjonen etter fravær. Ved rømming skal institusjonen straks varsle barneverntjenesten. Institusjonen skal varsle politiet med mindre dette ikke er nødvendig. Beboerens foresatte bør varsles så raskt som mulig. Varsling av foresatte skal som hovedregel foretas av barneverntjenesten. Når beboeren rømmer, skal institusjonen, om mulig i samarbeid med foresatte og barneverntjenesten, prøve å bringe beboeren frivillig tilbake til institusjonen. Dersom plasseringsgrunnlaget gir adgang til det, kan beboeren om nødvendig bringes tilbake til institusjonen mot sin vilje. Enhver tilbakeføring skal skje så skånsomt som mulig, og på en måte som ivaretar beboerens integritet. Ved hver tilbakeføring skal det skrives en rapport om forholdet, hvor beboeren har anledning til å uttale seg. I de tilfeller beboeren bringes tilbake mot sin vilje, skal tilbakeføringen protokollføres og begrunnes. Protokollen skal sendes barneverntjenesten og forelegges tilsynsmyndigheten. Kapittel 4 Særlige regler ved plassering etter 4-24 og Forskriftens anvendelse overfor beboere plassert etter 4-24 og 4-26 Bestemmelsene i forskriftens kapittel 1, 2, 3 og 5 gjelder tilsvarende overfor beboere som er plassert etter 4-24 og 4-26, med de særregler som følger av dette kapitlet. Dette gjelder også beboere som er plassert ved midlertidige vedtak etter barnevernloven 4-25 annet ledd annet punktum. 21. Begrensninger i adgangen til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område Institusjonen kan begrense beboerens adgang til å forlate institusjonsområdet og til å bevege seg fritt innenfor institusjonsområdet i den utstrekning det er nødvendig ut fra formålet med plasseringen. Institusjonen må fortløpende vurdere om tvangen skal opprettholdes. Avgjørelsen om å begrense adgangen til å forlate institusjonsområdet og til å bevege seg fritt innenfor institusjonsområdet skal treffes i form av enkeltvedtak i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. Avgjørelsen skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsynsmyndigheten. 22. Besøk i institusjonen Institusjonen kan nekte beboeren besøk hvis det er nødvendig av hensyn til behandlingsopplegget eller formålet med plasseringen. Institusjonen må fortløpende vurdere om tvangen skal opprettholdes. Besøk kan ikke nektes dersom det vil være urimelig overfor beboeren i det enkelte tilfellet. Det er ikke adgang til å nekte beboeren besøk av advokat, barneverntjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell som er beboerens behandler, prest, annen sjelesørger eller lignende. Avgjørelse om å nekte beboeren besøk skal treffes i form av enkeltvedtak i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. Avgjørelsen skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsynsmyndigheten. 23. Elektroniske kommunikasjonsmidler Institusjonen kan nekte beboeren å bruke elektroniske kommunikasjonsmidler dersom det er nødvendig av hensyn til behandlingsopplegget eller formålet med plasseringen. Institusjonen kan inndra det elektroniske kommunikasjonsmiddelet når beboeren ikke retter seg etter institusjonens avgjørelse om å nekte bruk. Institusjonen må fortløpende vurdere om tvangen skal opprettholdes. Bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler kan ikke nektes dersom det vil være urimelig overfor beboeren i det enkelte tilfellet. Det er ikke adgang til å nekte beboere å ha kontakt med advokat, 10

11 barneverntjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell som er beboerens behandler, prest, annen sjelesørger eller lignende. Avgjørelse om å nekte bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler skal treffes i form av enkeltvedtak i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. Avgjørelsen skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsynsmyndigheten. 24. Urinprøver Ved plassering etter 4-24 kan urinprøver kreves avlagt dersom det følger av fylkesnemndas vedtak. Beboeren kan samtykke til å avlegge urinprøver. Samtykke kan gis både ved inntak og under oppholdet. Samtykket skal være skriftlig. Er beboer under 15 år, skal også de med foreldreansvaret samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Institusjonen skal ha regler for når urinprøver kan kreves avlagt og for prosedyrer rundt avleggelsen. Beboer skal gjøres kjent med reglene for urinprøvetaking ved inntak i institusjonen. Urinprøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver. Avgjørelse om å avlegge urinprøver skal protokollføres, begrunnes og forelegges tilsynsmyndigheten. Kapittel 5. Klage 25. Klage over brudd på forskriften Dersom beboeren selv eller de foresatte mener det er begått brudd på forskriften, kan dette påklages til fylkesmannen. Klager som gjelder bruk av tvang, vedtak om tvang, brudd på integritetsvernet eller andre brudd på forskriften følger reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Klagen fremmes direkte for fylkesmannen som kan prøve alle sider av saken. Henvendelser om andre forhold knyttet til opphold på institusjonen behandles av fylkesmannen etter reglene i tilsynsforskriften 11. Institusjonens leder skal gjøre klageadgangen kjent for dem det gjelder, og skal levere ut skriftlig materiale om klageadgangen. 11

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon

Høringsuttalelse - forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 504/10 Byrådet Høringsuttalelse - forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon MARO SARK-03-201000368-32 Hva saken

Detaljer

VEILEDNINGSSKRIV. - Utfylling av tvangsprotokoller -

VEILEDNINGSSKRIV. - Utfylling av tvangsprotokoller - Februar 2007 VEILEDNINGSSKRIV - Utfylling av tvangsprotokoller - Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon med merknader Forskrift 12. desember 2002 INNLEDNING Det

Detaljer

fasfa Tvangsbruk overfor barn under barneverntiltak - virkninger og konsekvenser

fasfa Tvangsbruk overfor barn under barneverntiltak - virkninger og konsekvenser Tvangsbruk overfor barn under barneverntiltak - virkninger og konsekvenser Av Cecilia Dinardi Rettspolitisk forening - Høstseminar - 26. september 2015 1 HJEMMEL Barnevernloven 5-9 Rettigheter under opphold

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Barne- og likestillingsdepartementet, 17. mars 2017 Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Høringsfrist:

Detaljer

Forskrift om gjennomføring av rusomsorgen. Seniorrådgiver/ advokat Vårin Hellevik

Forskrift om gjennomføring av rusomsorgen. Seniorrådgiver/ advokat Vårin Hellevik Forskrift om gjennomføring av rusomsorgen Seniorrådgiver/ advokat Vårin Hellevik I tildelingsbrev av 2009 ble Helsedirektoratet bedt om å utarbeide forslag til forskrift for spesialisthelsetjenesten. I

Detaljer

tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene VAR REF: / OUR REF: 2010/980 II KRL

tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene VAR REF: / OUR REF: 2010/980 II KRL 41. HELSETILSW1ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene..jarne, LIKESTILUNGS- OG IINK_IY).ER:NOSDFBARTEMEN-L":::. l\rkivkode: 1 I 0. 0 Dato: L0030 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

BRUSETKOLLEN SANITETSFORENING. Barne-, familie-, og likestillingsdepartementet Barne og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

BRUSETKOLLEN SANITETSFORENING. Barne-, familie-, og likestillingsdepartementet Barne og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN AS Barne-, familie-, og likestillingsdepartementet Barne og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN OM FORSLAG

Detaljer

Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3602 Vår ref: 2015/50883-2 Arkivkode: 008 Dato: 24.04.2015 Høringsuttalelse - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Retningslinjer til forskrift 15. november 2011 om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjon (rettighetsforskriften)

Retningslinjer til forskrift 15. november 2011 om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) Rundskriv Q-19/2012 (juni 2012) Retningslinjer til forskrift 15. november 2011 om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) Side 1 Retningslinjer til forskrift

Detaljer

Berit Landmark Barns rett til forsvarlig omsorg og behandling i institusjon

Berit Landmark Barns rett til forsvarlig omsorg og behandling i institusjon Berit Landmark 22 00 36 91 Barns rett til forsvarlig omsorg og behandling i institusjon v/ Berit Landmark klinisk barnevernpedagog med fordypning i miljøterapi jurist med fordypning i barnerett ( og trønder

Detaljer

TIL DEG SOM BOR I INSTITUSJON OG OMSORGSSENTER

TIL DEG SOM BOR I INSTITUSJON OG OMSORGSSENTER DINE RETTIGHETER TIL DEG SOM BOR I INSTITUSJON OG OMSORGSSENTER Å være sammen på institusjon kan være morsomt og lærerikt, men også kjedelig og slitsomt. Det er ikke alltid like lett. Alle som bor i institusjon

Detaljer

FORSKRIFT OM RETTIGHETER OG BRUK AV TVANG UNDER OPPHOLD I BARNEVERNINSTITUSJON - PRESISERJNGER AV REGELVERKET

FORSKRIFT OM RETTIGHETER OG BRUK AV TVANG UNDER OPPHOLD I BARNEVERNINSTITUSJON - PRESISERJNGER AV REGELVERKET Landets fylkesmenn Deres ref Vår ref 200503909 Dato 2 l. november 2005 FORSKRIFT OM RETTIGHETER OG BRUK AV TVANG UNDER OPPHOLD I BARNEVERNINSTITUSJON - PRESISERJNGER AV REGELVERKET 1. BAKGRUNN Ny forskrift

Detaljer

REVIDERING AV FORSKRIFT OM RETTIGHETER OG BRUK AV TVANG UNDER OPPHOLD I BARNEVERNINSTITUSJON

REVIDERING AV FORSKRIFT OM RETTIGHETER OG BRUK AV TVANG UNDER OPPHOLD I BARNEVERNINSTITUSJON Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet August 2010 HØRINGSNOTAT REVIDERING AV FORSKRIFT OM RETTIGHETER OG BRUK AV TVANG UNDER OPPHOLD I BARNEVERNINSTITUSJON 1 Innhold 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

Høringsuttalelse til Forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften)

Høringsuttalelse til Forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) Det kongelige barne-, likestillingsog inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 15.11.2010 Vår ref: 978/3900/10 TBP Høringsuttalelse til Forslag til revidert forskrift om rettigheter og

Detaljer

Rettighetsforskriften og ymse. Advokat Tore Roald Riedl Fagdag Fylkesmannen i Nordland vår 2013

Rettighetsforskriften og ymse. Advokat Tore Roald Riedl Fagdag Fylkesmannen i Nordland vår 2013 Rettighetsforskriften og ymse Advokat Tore Roald Riedl Fagdag Fylkesmannen i Nordland vår 2013 NOEN FORMELLE UTGANGSPUNKT Bvl. 1-1 sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/1122-2 Dato: 25.03.2015 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Høgskolen i Østfold -1D. ,2o10103,50 2-1( Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen IJKP_L Remmen

Høgskolen i Østfold -1D. ,2o10103,50 2-1( Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen IJKP_L Remmen Høgskolen i Østfold Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 50 00 Org.nr.: 971 567 376 Postboks 8036 Dep. Arkivkode: I 0030 OSLO -1D Studie og FoU Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten 6.12.12 Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Nye bestemmelser i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

HØRINGSNOTAT 7. juli 2009

HØRINGSNOTAT 7. juli 2009 HØRINGSNOTAT 7. juli 2009 Barn som kan være ofre for menneskehandel - adgang til midlertidig plassering uten samtykke på institusjon for beskyttelse og omsorg (forslag om endring i barnevernloven) 1 Innhold

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 14/

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 14/ Høring lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Høring Dato: 30.01.2015 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Buskerud

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Buskerud for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Buskerud 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 11. oktober 2010

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 11. oktober 2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 11. oktober 2010 HØRINGSNOTAT Styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og kultur i barnevernet forslag til endringer i forskrift 18. desember

Detaljer

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad TVANG PSYKISK HELSEVERNLOVEN KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 Linda Endrestad LOV OM ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN Kap 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

14/ /

14/ / Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 DEP Akersgata 59 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2284 14/8426-2 23.03.15 Unntaket for offentlig myndighetsutøvelse barnevernstiltak

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høringsnotat av 13.11.2015 Forslag til endring i Forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner (kvalitetsforskriften) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder for fylkesmannens tilsyn med everninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og i Aust- Agder og Vest-Agder 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter evernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L ( )

Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L ( ) Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L (2016 2017) Christina Five Berg, seniorrådgiver Barnevernskonferansen Loen 21. november 2017 Hovedtema Kjærlighet Rettighetsfesting Barns medvirkning

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63 Innhold Kapittel 1 Innledning... 21 1.1 Introduksjon til temaet... 21 1.2 Om barn og foreldre... 26 1.3 Fellestrekket utfordrende atferd... 28 1.3.1 Begrepet «utfordrende atferd»... 28 1.3.2 Kjennetegn

Detaljer

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO POLITIET POLITIDIREKTORATET Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 16.[(.10 _0201-55_ Deres refranse 201003502 Vår refiranse 2010/02277-5 008 Dato 15.11.2010

Detaljer

Endringer i psykisk helsevernloven

Endringer i psykisk helsevernloven Endringer i psykisk helsevernloven Hvorfor har vi ikke god oversikt over all bruk av tvang i psykisk helsevern? seniorrådgiver /advokat Vårin Hellevik, avd. psykisk helsevern og rus Avd. psykisk helsevern

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/4182-2 Dato: 20.03.12 HØRING - FORSLAG OM SÆRLIGE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN I REGIONALE SIKKERHETSAVDELINGER

Detaljer

Innst. O. nr. 48. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 28 ( )

Innst. O. nr. 48. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 28 ( ) Innst. O. nr. 48 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 28 (2007-2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr.

Detaljer

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Vest-Agder

AKROENE ER DEAKTIVERT. Årsrapport 2010 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Vest-Agder AKROENE ER DEAKTIVERT Før du går igang med å fylle ut årsrapporten må du aktivere makroene i denne filen. for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Vest-Agder Dersom du har Word 2000-2003 aktiverer du

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon v2.2-18.03.2013 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Sogn og Fjordane 6977 BYGSTAD Deres ref.: Vår ref.: 14/2907-9 Saksbehandler: Fredrik Bergesen Dato: 07.10.2014 Svar på spørsmål knyttet

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven

Høring forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven Ta barn på alvor! Stortorvet 10 0155 Oslo Tlf 23 10 06 10 fax 23 10 06 11 www.vfb.no vfb@vfb.no Org.No 954 804 488 Bankgiro 7032 05 82189 Oslo, 20.10.06 Til Helse- og omsorgsdepartementet Helserettsavdelingen

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Internundervisning om taushetsplikt Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Taushetsplikt De sentrale bestemmelsene Unntak: Hva kan man informere om til hvem? Pårørende Samarbeidende personell

Detaljer

col BARNEOMBUDET Saksnr: Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

col BARNEOMBUDET Saksnr: Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET BF,RNE OGLIKESTILLINGSDEP. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Saksnr: col Deres ref: Vår ref: 09/01267-2 Saksbeh: Ane Gjerde Arkivkode: 008;0;BO Dato: 30.10.2009

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern 1 Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern har som hoved oppgave å ivareta din rettssikkerhet. Alle institusjoner, distriktspsykiatriske

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M. DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT Rundskriv Nr. Vår ref Dato I-4/2013 13/3500-09.09.2013 ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FOR nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

FOR nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-1992-12-04-915 HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) Plan- og utredningsavd. PUBLISERT: I 1992 1357 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 10.01.2014 Høring - Gjennomføring av

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Ot.prp. nr. 105 (2008 2009) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 26. juni 2009, godkjent i statsråd

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Lasse Svenstrup Andersen, revisjonsleder

Lasse Svenstrup Andersen, revisjonsleder Rundskriv IS-10/2015 Kap 9 «tvang og makt» ROSFJORD 20. OKT 2016 «Hva er nytt endringer i rundskrivet?» Lasse Svenstrup Andersen, revisjonsleder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kontakt Lasse: fmavlsa@fylkesmannen.no

Detaljer

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet Barne- og likestillingsdepartementet Barne-og ungdomsavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8036 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 10. oktober 2007 Deres ref.: Vår ref.: 07/10356

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Nytt i barnevernretten Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Lovendringer Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak, bvl. 4-4 tredje og fjerde ledd, iverksatt

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Lovfortolkning - psykisk helsevernloven - bruk av tvang ved arenafleksibel behandling av barn og unge i psykisk helsevern

Lovfortolkning - psykisk helsevernloven - bruk av tvang ved arenafleksibel behandling av barn og unge i psykisk helsevern v2.2-18.03.2013 Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Deres ref.: MJ/MB Vår ref.: 14/6253-2 Saksbehandler: Wenche Dahl Elde Dato: 22.12.2015 Lovfortolkning

Detaljer

Rettssikkerheten i dagens barnevern. Voksne for barns lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo, 28. november 2012. Mons Oppedal.

Rettssikkerheten i dagens barnevern. Voksne for barns lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo, 28. november 2012. Mons Oppedal. Rettssikkerheten i dagens barnevern Voksne for barns lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo, 28. november 2012. Mons Oppedal. Hva er rettsikkerhet? Målet: Å sikre at vedtak blir rettsriktige: at rettigheter

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Innst. 250 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 43 L ( )

Innst. 250 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 43 L ( ) Innst. 250 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 43 L (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnevernloven Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Byrådssak 375/14 Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester MARO ESARK-03-201400157-97 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Aust-Agder

Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Aust-Agder for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Aust-Agder .0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2. Rapporteringer fra kommuner og barneverntjenester 2.2 Tilsyn på grunnlag av fristoversittelser

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn Fylkesmannen Vi er statens representant i fylket, og vi utfører oppdrag på vegne av ulike direktorat. Oppdragene våre knyttet til helse og omsorgstjenesteloven utføres på vegne av helsedirektoratet og

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark

Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Telemark 1 1.0 INNLEDNING 2.0 TILSYNET MED DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE 2.1 Rapporteringer fra barneverntjenestene 2.2 Tilsyn på grunnlag av fristoversittelser

Detaljer

Innst. 236 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 40 L ( )

Innst. 236 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 40 L ( ) Innst. 236 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 40 L (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter

Detaljer

Samarbeidsforum for norske kollektiv.

Samarbeidsforum for norske kollektiv. Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 4. mai 2015 19:29 Til: Postmottak HOD Emne: Nytt høringssvar til 14/3602 - Høring lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Referanse: 14/3602 Høring: Høring

Detaljer

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester. Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Samfunnsplan Mette Solum Sandnes, 05.12.2014 Deres ref: Vår ref: 14/08285-2 Saksbehandler: Anne-Lene Slåtterø

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

NY FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG BARNS MULIGHET TIL Å HA EN SÆRSKILT TILLITSPERSON

NY FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG BARNS MULIGHET TIL Å HA EN SÆRSKILT TILLITSPERSON ArkivsakID.: 14/2419 Arkivkode: TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 005/14 Innvandrerråd 29.04.2014 008/14 Oppvekstkomiteen 30.04.2014 039/14 Formannskapet 07.05.2014 NY FORSKRIFT OM BARNS RETT TIL

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 10/12719-3 Dato: 12.11.2010 HØRING - FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Detaljer

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN Taushetsplikt Menneskehandel Aldersvurderinger Advokatordningen Dublin- prosedyre Vedtak Tema TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt Definisjon: Taushetsplikt er plikten til

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse Aktuelle lovforslag innen psykiatri og rusfeltet Kari Sønderland

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse Aktuelle lovforslag innen psykiatri og rusfeltet Kari Sønderland Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Aktuelle lovforslag innen psykiatri og rusfeltet Kari Sønderland Hvorfor lovreguleringer/endringer innen psykiatri/rus nå? Relativt nye lover Psykisk helsevernl.

Detaljer

Representantens virkeområde, yttergrenser og vanlige spørsmål

Representantens virkeområde, yttergrenser og vanlige spørsmål Representantens virkeområde, yttergrenser og vanlige spørsmål Nasjonalt seminar Lillestrøm den 14. november 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Aleksander Bentsborg rådgiver Innholdet i foreldreansvaret

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/233 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Jentespranget AS 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høringsuttalelse NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Til Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 201102469 Høringsuttalelse NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Vedlagt er høringsuttalelse til Paulrsud-utvalget fra Kompetansesenter

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP Vedtatt i hovedutvalget for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Nedre Eiker kommune OPPVEKST & KULTUR Hjemmel Leksehjelp Kommunen

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Gjennomføring av tvangsopphold etter sotjl. 6-2 og 6-2a

Gjennomføring av tvangsopphold etter sotjl. 6-2 og 6-2a Mastergradsoppgave JUS399 Gjennomføring av tvangsopphold etter sotjl. 6-2 og 6-2a Kandidatnr: 179139 Veileder: Karl Harald Søvig Antall ord 11 132 09.12.2010 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning:...

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer