MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis er det satt av en halvtime til Haugaland handelspark AS v/rolf Børseth. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/08 08/2966 LEIE AV RETTSLOKALER I HARALDSGT. 90 I HAUGESUND 117/08 07/193 SØKNAD OM LEIE AV TOMT VED SANDVE HAVN SANDVE BÅTFORENING 118/08 08/2306 UTFYLLING I SJØ VED HELLEVIK I FØRRESFJORDEN - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN - STATENS VEGVESEN REGION VEST V/MULTICONSULT AS 119/08 08/149 REFERATLISTA Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Thomas Vatne formannskapssekretær

2 Sak 116/08 LEIE AV RETTSLOKALER I HARALDSGT. 90 I HAUGESUND Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 08/2966 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 116/08 Formannskapet Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar at Karmøy kommune i fellesskap med Haugesund kommune leier Haraldsgt 90 i Haugesund til bruk som rettsal i barnevernsaker. Leiekostnadene dekkes med 50 % på hver av kommunene. Leiekostnadene for 2008 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Senere års leiekostnader innarbeides i de årlige budsjettene. Side 2 av 12

3 Sak 116/08 SAKSFRAMSTILLING Barnevernssaker starter i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som førsteinstans. Hovedkontoret og de rettssaler som benyttes til barnevernsaker ligger i Sandnes. Dette medfører at barneverntjenesten og kommuneadvokaten må reise til Sandnes for å gjennomføre sakene. De fleste barnevernsaker har imidlertid blitt ført i kommuneadvokatens lokaler, hvor vi har en rettssal. Parter, advokater, barnevernansatte, sakkyndige og vitner slipper da å reise til Sandnes. Dette er mest økonomisk for kommunen samt mindre belastende for både våre egne ansatte og andre involverte. Fylkesnemnda for barnevernsaker har imidlertid varslet at de ikke lenger kan benytte Karmøy kommunes rettsal lenger da den på mange punkter ikke holder god nok stand. De pekte på at salen var for liten, for dårlig luftkvalitet, dårlig lydisolering med videre. De meddelte også at dersom vi ikke kunne skaffe en ny og bedre sal var de nødt til å beramme samtlige barnevernssaker til Fylkesnemndas egne lokaler i Sandnes. For å unngå at alle parter må reise dit er det behov for å se på andre muligheter for nytt rettslokale i nord-rogaland. Fylkesnemnda fremhevet at de helst ønsket at den eventuelt nye salen ble lagt til Haugesund. Dette fordi hotell og transportmuligheter er bedre. I samarbeid med barnevernet i Haugesund ved barnevernsleder Liv Kjersti Kvalevaag, fylkesnemndsleder Martin Hermansen og vår egen kommuneadvokat har de kommet fram til et passende lokale. Det ble undersøkt forskjellige alternativer for en ny rettssal, men to alternativer utpekte seg - henholdsvis Karmøy forliksråd sin sal i Kopparen og 2 etasje i Haraldsgt 90 i Haugesund. De var alle enige om at forliksrådsalen ikke var egnet. Den var for liten og en måtte etablere nytt møterom/venterom. Videre var det uheldig at salen ikke hadde naturlig lys, da forhandlingsdagene kan strekke seg opp til 10 timer. Videre var det slik at en forut for forhandlingsmøte måtte en ominnrede salen da politiet benyttet sideskipet i sine morgenmøter. Et annet forhold som trakk ned var at salen var opptatt en onsdag i måneden. Dette ville kunne føre til praktiske problemer da de fleste sakene er 3 dagers saker. Det ble konkludert at lokalene i Haraldsgt. 90 derimot var et langt bedre alternativ. Her kunne utleier tilby en tilpasset rettsal med de fasiliteter som er nødvendig (venterom, toaletter og konferanserom til nemndsmedlemmene). Lokalene tilhører Berg Eiendom AS og er på 160 kvm. Tilbudet på husleie for dette lokale er følgende: Tilbud: Husleie kr per år ekskl mva. Dette er basert på en 3 års kontrakt. Felleskostnader kommer i tillegg (kr 98,22 ekskl mva per kvm i året i 2007) Leie av sentrumsnære lokaler ligger normalt på mellom kr til kr per kvm per år. Med bakgrunn i tilbudet er utgiftene til lokalleie kr ekskl mva i året. Dette utgjør kr 1.410,72 per kvm. Haugesund kommune v/barnevernet har sagt seg villige til å inngå denne leieavtalen dersom Karmøy kommune er villige til det samme. En forutsetter da en utgiftsfordeling på 50/50. Vår andel vil derfor utgjøre kr ekskl mva per år. Det er også diskutert muligheten for fremleie av lokalene til andre kommuner, slik at også de kan føre barnevernssaker i de samme lokalene. Dette vil i så fall føre til at utgiftene blir fordelt på flere. Det er også formidlet til fylkesnemnda at lokalleien forutsetter at alle saker berammes Side 3 av 12

4 Sak 116/08 i Haugesund/Karmøy. Skulle for eksempel salen i Haugesund være opptatt, må fylkesnemnda være villige til å beramme saker i Karmøy. Dette fikk vi aksept for. Det er opplyst fra barneverntjenestens side at utgiftene i tilknytning til at saker som blir ført i Sandnes utgjør ca kr per sak. Her kan nevnes utgifter til overnattinger, kost og transport for advokat, saksbehandler og fagansvarlig, samt tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter for vitner. I fjor og forfjor hadde kommunen ca 20 saker i fylkesnemnda. Utgiftene utgjorde ved bruk av våre egne rettslokaler mellom kr og per sak (kr til per år). Merkostnadene ved å flytte alle barnevernsakene til Sandnes vil dermed være på ca kr per sak. Et annet moment som må tillegges vekt i vurderingen er at det forekommer at saker ofte avvikles raskere enn antatt, for eksempel ned til en times varighet på forhandlingsmøtes siste dag. Blir sakene berammet i Haugesund vil vente- og reisetid bli redusert til et minimum for alle parter. Rådmannens kommentar/konklusjon Rådmannen anbefaler at Karmøy kommune går inn for løsningen med at ny rettsal for barnevernsaker legges til Haraldsgt 90 i Haugesund og anbefaler at husleiekostnaden for 2008 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. For senere år legges leiekostnaden inn i de årlige budsjettrammer. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 4 av 12

5 Sak 117/08 SØKNAD OM LEIE AV TOMT VED SANDVE HAVN SANDVE BÅTFORENING Saksbehandler: Synnøve K. Medhaug Arkiv: 611 &53 Arkivsaksnr.: 07/193 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 117/08 Formannskapet Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner avtale mellom kommunen og Sandve Båtforening, datert den , ved Sandve havn, del av gnr. 33 bnr.126. Side 5 av 12

6 Sak 117/08 SØKNAD OM LEIE AV TOMT VED SANDVE HAVN SANDVE BÅTFORENING SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Viser til mottatt søknad datert fra Sandve Båtforening om mulighet for disponering av del av kommunal eiendom, gnr. 33 bnr. 126, for oppføring av klubbhus for foreningen. Fakta/saksopplysninger: Sandve båtforening ble stiftet og har 42 medlemmer. Foreningens formål er å skape trivsel og et godt miljø for området, samt å ivareta den verneverdige Sandve havn. Foreningen har i dag avtale med Karmsund havnevesen om daglig ettersyn og vedlikehold av havnen. I denne forbindelse stiller Karmsund havnevesen seg positivt til at Sandve båtforening overtar administrering/drift av Sandve havn gjennom avtale med Karmøy kommune. Da omsøkte område er regulert til KA(kommunaltekniske anlegg) er VAR-sjefen innforstått med viste plassering av klubbhuset det er inntatt i punkt 5 i avtalen, med betingelser som knytter seg til krav fra VAR-avdelingen. Det er viktig for foreningen å bygge sitt eget klubbhus i havnen. Rådmannens kommentarer: Det er viktig at kommunen legger til rette for foreninger/lag. Flere steder i kommunen er det opprettet slike avtaler med de respektive båtforeningene i området.. Rådmannens konklusjon:.rådmannen anbefaler at søknad/avtalen blir møtekommet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 6 av 12

7 Sak 118/08 UTFYLLING I SJØ VED HELLEVIK I FØRRESFJORDEN - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN - STATENS VEGVESEN REGION VEST V/MULTICONSULT AS Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 08/2306 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 118/08 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap viser til mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven 11, evt. forskrift om begrensning av forurensning (kapittel 22), til utfylling i sjø ved Hellevik i Førresfjorden. Utfyllingsarbeidene gjelder bygging av T-forbindelsen. Søknaden er oversendt kommunen på høring. Karmøy formannskap viser til innkomne momenter fra grunneiere i området og rådmannens kommentarer til disse, og har følgende kommentarer til søknaden: - Formannskapet henstiller om at siltgardin blir benyttet som beskrevet og at rutiner etableres for nødvendig kontroll av denne. - Formannskapet viser til egengodkjent reguleringsplan for området, der omsøkt utfylling er regulert til trafikkformål, mens tiltak under havoverflaten er regulert til kombinert formål (midlertidig utfylling i sjø for massedeponi). Da midlertidig massedeponi utgår, bør det vurderes om reguleringsformålet er i samsvar med omsøkt utfylling under havoverflaten, jf planbestemmelsenes 9.2. Side 7 av 12

8 Sak 118/08 SAKSFRAMSTILLING Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Rogaland, datert , der de viser til ovennevnte søknad om utfylling i sjø etter forurensningsloven. Saken gjelder tiltak i forbindelse med bygging av Rv 47 T-forbindelsen, og gjelder etablering av en vegfylling i sjø ved Skre / Hellevik. Uttalelsen fra kommunen skal gi opplysninger om lokale forhold som kommunen mener mangler eller er utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som det bør tas hensyn til ved avgjørelsen. Fakta/saksopplysninger: Planlagt utfylling vil omfatte ca 7500 m2 sjøbunnsareal og det blir fylt ut med ca m3 stein. Vegfyllingen vil bli ca 180 m lang og strekke seg 50 m ut i sjøen. Analyser av sjøbunnen hvor utfyllingen skal foregå viste at deler av området er forurenset av kadmium, kopper og tributyltinn. Fylkesmannen opplyser at en vil kreve tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter under utfyllingsarbeidet. Av miljøtiltak opplyses det at det skal benyttes en siltgardin rundt området som fylles ut mens arbeidene pågår for å hindre spredning av forurensede sedimenter. Offentlig høring: Fylkesmannen ber i brevet til kommunen om at kommunen varsler naboer og lokale organisasjoner med særlig interesse for spørsmål vedrørende utnytting av vannressursene. Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til Det er mottatt følgende 4 merknader: 1. Harald Biermann (deleier av gnr. 108/2,15) sier følgende: Mener en utfylling vil medføre store skader på naturen og redusere rekreasjonsmulighetene i området. Tillatelse til utfylling bør ikke gis. Ved å plassere tunnelåpningen lenger nord, unngås utfylling i Hellevik. Kommentar: Rådmannen viser til godkjent reguleringsplan der tiltaket er innregulert. De nødvendige vurderinger med hensyn til tiltakets utforming er dermed blitt underlagt en grundig behandlingen gjennom planprosessen. 2. Magne S. Hansen sier følgende: Ønsker å få skriftlig bekreftelse på erstatning av to båtplasser som går tapt på gnr. 49/9. Er blitt lovet tilsvarende båtplasser i planlagt båthavn i Hellevika. Forutsetter at det blir tatt hensyn til naboer i anleggsperioden. Støyskjerming langs ny veg og tunnelinnslag forutsettes. Side 8 av 12

9 Sak 118/08 Kommentar: Vedrørende erstatning for tap av båtplasser er dette forhold som må tas opp gjennom grunnforhandlingene. Når det gjelder støyskjerming er dette forhold som er ivaretatt i planbestemmelsene til reguleringsplanen, Ingvar Nordeide sier følgende: Er nabo til anlegget og frykter ulemper med støv og støy over en lang periode. Stiller spørsmål til hvordan siltgardin daglig skal sjekkes, med dykker? og hva med rensekrav til utslipp av tunnelvann? Vil arbeidene skje døgnet rundt? Forandring av bølgeretning som følge av utfylling vil medføre ulemper med høy vannstand. Stiller spørsmål til en midlertidig fylling i hht reguleringsplan og hvorfor det ikke står noe om dette i søknaden. Kommentar: Rådmannen forutsetter at siltgardin blir anvendt og at de nødvendige rutiner for oppfølging av denne blir ivaretatt i den endelige utslippstillatelsen. Med hensyn til rensing av tunnelvann opplyses det i søknaden at dette skal føres på dypt vann i Førresfjorden. Det henvises i søknaden til en egen rapport vedrørende dette. Rådmannen forutsetter at de nødvendige rensekrav er vurdert her. 4. Jon Ivar Rønnevik sier følgende: Er grunneier av Hellevik gård og den grunneier som blir størst berørt. Viser til funn av forurenset sediment og mener dette skyldes at Haugesund seilforening på 1980-tallet fikk midlertidig tillatelse til å legge ut svaifortøyninger i påvente av egne kaianlegg skulle ferdigstilles i Storevik. Av 50 fortøyninger hadde disse 4 bunnfester bestående av utrangerte diesel-lastebilmotorer. Kun blåsene er blitt fjernet på overflaten. Stiller spørsmål til om disse ikke burde vært fjernet av de som har lagt det ut. Videre ble det i 1995 foretatt en ulovlig fylling av sprengmasser, ca 5000 m3 i Hellevik. Dette var overskuddsmasser fra byggingen av Røyksund bru. Denne utfyllingen blokkerte vanngjennomstrømningen mellom Hellevik og Vollsvika. Resultatet er betydelig gjengroing og forsuring av miljøet i Hellevika. Krever at denne gjennomstrømningen gjenopprettes før ytterligere utfylling. Har tidligere fått opplyst at all masse som skulle fylles ut skulle vaskes og tunnelvann skulle renses før utslipp til sjø. Stiller spørsmål til om dette fortsatt gjelder. Viser til store naturlige forekomster av blåskjell og østers i Hellevik. Frykter at alt liv blir utradert som følge av omsøkt utfylling. Kommentar: Rådmannen antar behov for gjennomstrømming er blitt vurdert i reguleringsplanprosessen. Hensynet til skjell er ivaretatt gjennom bruk av siltgardin. Vurdering: Rådmannen vil påpeke at vedlagt kartmateriell til søknaden var noe uklar mht omfanget av utfyllingen, spesielt sett i forhold til godkjent reguleringsplan. Godkjent reguleringsplan viser Side 9 av 12

10 Sak 118/08 et eget areal for midlertidig utfylling i sjø for massedeponi, noe som senere er blitt opplyst ikke lenger er aktuelt. Forutsetningene for massedeponi har endret seg etter reguleringsplanen ble godkjent. Fyllingen blir med andre ord vesentlig mindre enn opprinnelig planlagt i dette området. Innenfor areal regulert til kombinert formål, gjelder følgende planbestemmelse, 9.2: Midlertidig utfylling i sjø for massedeponering. Området skal avgraves til en dybde av 4 m under middel vannstandsnivå ved tilbakeføring. Nødvendige kaifronter og opptrekksplasser for å erstatte rettigheter som beslaglegges av ny veg kan etableres langs ny strandlinje. Det bør vurderes om omsøkt utfylling er i samsvar med dette. Når det gjelder behov for å sikre vanngjennomstrømning mellom Vollsvika og Hellevik, er sirkulasjon i vannmasser et viktig kriterium for å opprettholde god vannkvalitet. Rådmannen viser til at det ikke er åpent for gjennomstrømning i dag. Omsøkt tiltak vil dermed ikke medføre forverring av denne situasjonen. Rådmannens konklusjon: Rådmannen viser til innspill fra grunneierne i området og henstiller fylkesmannen om å sette nødvendige krav som best mulig ivaretar det totale miljøet i Hellevika. Rådmannen peker spesielt på hensynet til naturlig skjellforekomster og de skjelloppdrett som er etablert i nærheten av Førresfjorden. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 10 av 12

11 Sak 119/08 REFERATLISTA Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/149 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 119/08 Formannskapet Oppsummering fra KS møte om beskatning og oppdrettsanlegg i Trondheim 13. august Landsorgnisasjonen i Norge (LO) Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 10 punkts liste Samferdsel 3. Karmøy årets barne- og ungdomskommune? 4. Møteprotokoll eldrerådet Møteprotokoll råd for mennesker med nedsatt funsjonsevne Side 11 av 12

12 Sak 119/08. Side 12 av 12

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid: Kl. 15.00 NB! Merk tiden Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer