Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern"

Transkript

1 Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern 293 Torsdag 16. august kl. 9 Gruppediskusjon Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern Referat: Del I s. 159 flg. Debattleder: Universitetslektor Guri Greve, Norge

2 294 Talere Første fellesmøte: Innieder, professor dr. jur. Jan Fridthjof Bernt, Norge: Taushetsplikt i helse- og sosialvesenet - vern for hvem mot hva?... Innleder, universitetslektor Harald Hove, Norge: Rettssikkerhet for hvem i barnevernet? Innleder, universitetslektor Ørnulf Rasmussen, Norge: Rettssikkerhet ved fordeling av behandlings- og omsorgstilbud Annet fellesmøte: Professor dr. jur. Asbjørn Kjønstad Norge Professor jur. dr. Alvar Nelson, Sverige Jur. kand. Mats Magnusson, Sverige Innleder, universitetslektor Harald Hove, Norge Professor dr. jur. Asbjørn Kjønstad, Norge Innleder, professor dr. jur. Jan Fridthjof Bernt, Norge Civildommer Inger Pedersen, Danmark Advokat Lennart Hane, Sverige Regeringsrådet Bertil Voss, Sverige Professor jur. dr. Alvar Nelson, Sverige Universitetslektor Kirsti Strøm Bull, Norge Amanuensis Gerd Benneche, Norge Advokat Lennart Hane, Sverige Regeringsrådet Bertil Voss, Sverige Professor dr. jur. Asbjørn Kjønstad, Norge Innleder, universitetslektor Ørnulf Rasmussen, Norge

3 Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern 295 Innieder, professor dr. jur. JAN FRIDTHJOF BERNT, Norge: Et tradisjonelt dominerende trekk ved det vestlige liberale samfunn er den vekt vi legger på å beskytte enkeltmenneskets personlige integritet. Innholdet og styrken av dette vernet har likevel variert betydelig med tid og sted. Forskjellene her avspeiler i betydelig grad særtrekk ved de aktuelle samfunn; ulikheter i de ytre samfunnsforhold og i det ideologiske klima. Jeg tror vi kan si mye om et samfunn bare ved å studere taushetspliktreglene i det. I Norden i dag står trusler mot privatlivets fred høyt på dagsordenen både i den politiske og i den juridiske debatt. Dette avspeiler ikke bare en fornyet tilslutning til de verdier det her er spørsmål om å slå ring rundt, men også og vel nokså klart først og fremst, at flere trekk i samfunnsutviklingen har medført at presset på disse har fått en karakter og dimensjoner som vel få ville kunnet forestille seg så sent som år tilbake i tiden. I dette bildet står taushetspliktreglene helt sentralt. Innsamling og lagring av sensitive personopplysninger til private og offentlige arkiver foregår i et omfang uten sidestykke tidligere i historien. Som vi har hørt på en annen sesjon ved dette juristmøtet, er vi nå i en situasjon hvor moderne datateknologi medfører at slike opplysninger kan kobles og brukes nærmest i det uendelige, og hvor faren for og skadevirkningene ved uautorisert bruk og lekkasjer vil kunne bli meget store for den dette går ut over. Vi har også hørt at vi står overfor uhyre store problemer når vi skal prøve å etablere et effektivt faktisk vern for slike opplysninger; et datavern som er i stand til å forhindre at taushetspliktreglene blir en ren illusjon, fordi sensitive personopplysninger lekker ut og sirkulerer nokså fritt omkring i samfunnet. Denne diskusjonen skal jeg ikke prøve å følge opp i denne sammenheng. Men spørsmålet om taushetspliktens skjebne i datasamfunnet har også en annen side av mer direkte og umiddelbart rettslig karakter; et spørsmål ikke bare om hva som må gjøres for at våre taushetspliktregler blir respektert og er effektive, men også om hvilket innhold disse regler må anses å ha, og hvilket innhold de bør ha i dagens og fremtidens samfunn. Er de adekvate i det moderne datasamfunn; er de for restriktive i forhold til ny teknologi, eller er de for lite strenge og konsekvente sett i forhold til de farer for personvernet som er skapt ved de økte muligheter til å samle inn, lagre, bruke og koble sensitive personopplysninger i et omfang som vi for ganske få år siden ikke kunne tenke oss muligheten av? I det følgende skal jeg, innenfor den begrensete tidsramme som jeg nå har til rådighet, helt skissemessig peke på en del problemstillinger som jeg tror er sentrale og som jeg håper kan danne et fruktbart utgangspunkt for gruppe-

4 296 Jan Fridthjof Bernt diskusjonen og den påfølgende plenumsdebatt om disse spørsmål. Det første spørsmål jeg skal ta opp, skal jeg si bare ganske lite om, men jeg synes det i alle fall bør nevnes i en sammenheng som denne. Det er om ikke våre taushetspliktsregler i unødvendig stor grad bidrar til å hindre åpenhet om problemer som det egentlig ikke skulle være noen grunn til å skamme seg over ble kjent. Her vises det til dels til andre samfunnsforhold hvor slik åpenhet oppfattes som verdifullt, bl.a. fordi den avspeiler og er egnet til å opprettholde en følelse av medansvar i nærmiljøet overfor den som er blitt syk eller har andre problemer. Til dette må man selvsagt svare at våre taushetspliktsregler rimeligvis må avspeile våre samfunnsforhold. Vi lever verken i en kinesisk folkekommune eller en tyrkisk landsby, men i et samfunn hvor retten til å ha sine lidelser og problemer for seg selv oppleves av den enkelte som en vesentlig del av det personlighets vern vi setter så høyt. Men bak dette ligger et problem som er og blir et tankekors; den såkalte stigmatiseringseffekt det vil kunne ha når vi omhenger et livsforhold med høye skjermbrett og dermed proklamerer at det som skjuler seg bak dette virkelig er noe å skjule. Det kan bli et smertelig spenningsforhold mellom på den ene side samfunnets bestrebelser på å bryte ned institusjonsmurer og avdramatisere f.eks. psykisk utviklingshemning og andre psykiske lidelser, og på den annen et strengt hemmelighold av alle opplysninger som kan avsløre at slike foreligger eller har foreligget. Dette blir et uhyre vanskelig og nesten uløselig problem, fordi vi stadig kommer opp i en konfrontasjon mellom på den ene side vår oppfatning av hvordan samfunnet og menneskene burde være, og vårt ønske om å bidra til en utvikling i riktig retning når det gjelder holdningen til slike tilstander og lidelser, og på den annen side hensynet til enkeltmenneskets ønske om vern og diskresjon i det konkrete tilfelle. Et langt stykke på vei må vi bare resignere her. Man kan ikke bruke rettsregler til å endre folks holdninger, i alle fall ikke når dette vil kunne ramme medmennesker så håndfast som her er tilfelle. Men selv om vi unnlater å foreta en slik avgrensning av taushetspliktreglenes rekkevidde rent rettslig, vil problemet ikke forlate oss. På en rekke felter inntar man allerede idag en avslappet holdning til taushetsplikt om forhold som oppfattes som ikke sensitive, enten det er tale om å gi opplysning om hvorvidt noen er innlagt på et somatisk sykehus og eventuelt hvor, eller om lett overhørbare meddelser i venterommet på lege vakten. Og selve det at man har visitordninger også f.eks. på psykiatriske sykehus, innebærer jo i praksis at andre pasienters nærvær der blottstilles. Her kan man selvsagt ta tilflukt i hevdvunne juridiske argumentasjonsknep som stilltiende eller presumert samtykke fra de berørte, men

5 Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern 297 realiteten er selvsagt at man er kommet til at en strengere praksis ville gå ut over pasientene selv som gruppe. Vi har mao. et ganske betydelig gap mellom «law in books» og «law in action» her, og juristene må vel kunne beskyldes for en viss unnfallenhet når de ikke har tatt disse problemene opp til mer inngående diskusjon og analyse. Et annet problem som jeg også bare skal omtale ganske kort, var tema for en høyesterettsdom som ble avsagt her i Norge nå i vår. Her var det ikke spørsmål om taushetsvern for den opplysningene gjelder, men om vern av informanten - kilden for den aktuelle informasjon. I denne saken - den såkalte Juklerud-dommen - var forholdet at ektefellen til en psykiatrisk pasient hadde gitt en del opplysninger om denne til en lege, som så hadde nedtegnet disse i form av et såkalt journalnotat. Dette fulgte siden pasientens journal, og var en del av grunnlaget for senere beslutninger vedrørende tvangsinnleggelse og tilbakeholdelse av pasienten. Da pasienten senere ba om å få se dette notatet, avslo sykehuset hvor journalen befant seg dette, og viste til at det her var tale om opplysninger gitt til vedkommende lege under taushetsløfte. Pasienten anla deretter sak med påstand om at han hadde rett til å få se notatet dog slik at han godtok at man unntok opplysninger av følsom art som bare gjaldt ektefellen. Etter å ha fått medhold i lagmannsretten tapte pasienten i en enstemmig Høyesterett, som fastslo at taushetsplikten etter Legeloven som utgangspunkt og hovedregel også gjelder i forhold til den opplysningene angår. Når det var spørsmål om tvangsinnleggelse og tvangsmessig tilbakeholdelse i psykiatrisk sykehus, måtte det riktignok også kre ves at de aktuelle opplysninger ikke kunne ha betydning for disse avgjørelsene. I den aktuelle sak fant imidlertid retten til at det «må... anses som utvilsomt» at ektefellens opplysninger ikke hadde noen betydning for sykehusets vurdering. Jeg skal ikke her gå nærmere inn på denne dommen, verken konkret, eller når det gjelder det prinsipielle rettslige spørsmål den reiser og tar stilling til. Mye kan nok tale for at Høyesterett her fait ned på den løsning som fremtrådte som den rimeligste i det konkrete tilfelle. På det mer prinsipielle plan er derimot dommen høyst kontroversiell, fordi den sky ver til side de prinsipper som ellers er knesatt i lovgivning og rettspraksis om partsoffentlighet og journalinnsyn, til fordel for legers rett til absolutt «privileged information», en rett til å motta og nedtegne opplysninger om en pasient uten at denne gis mulighet til å gjøre seg kjent med og eventuelt motsi eller korrigere det som her er nedtegnet. Også når det gjelder selve rettskildebruken, er det etter min oppfatning grunn til å sette et utropstegn ved denne dommen, fordi Høyesterett her i

6 298 Jan Fridthjof Bernt nokså ekstrem grad trekker veksler på profesjonens - psykiatrikernes - syn på det taushetspliktproblem man sto overfor. Dette kommer bl.a. til uttrykk ved at retten i den avsluttende del av sin argumentasjon gir uttrykk for at i alle fall ut fra den oppfatning som var fremherskende innen profesjonen på den tid opplysningene ble gitt måtte det være riktig å anse dem som underlagt taushetsplikt også i forhold til pasienten seiv. Det grunnleggende spørsmål man her tvinges til å stille, er om det er riktig av vår høyeste domstol å adbisere i den grad som man her synes å gjøre overfor den berørte profesjons oppfatning, når det gjelder et rettsikkerhetsproblem av den type vi her står overfor. Det vi her har å gjøre med, er i realiteten en konflikt mellom flere i og for seg beskyttelsesverdige interesser. Det er en konflikt hvor det fremtrer som langt fra ubetenkelig at en bestemt profesjon, som på mange måter inngår i en partsrolle i konflikten, skal ha det avgjørende ord mht. hvordan den interesseavveining som her må foretas skal falle ut. Jeg tror denne dommen sier ganske mye om legeprofesjonens uhyre sterke stilling i det norske samfunn. En slik holdning som den som kom til uttrykk i denne dommen, ville nok vært helt utenkelig om det hadde vært f.eks. sosialomsorgsapparatet eller barnevernsmyndighetene som hadde vært involvert. Dommen avspeiler også taushetspliktens andre ansikt; ved siden av å verne pasienter og informanter har den også karakter av å være et fremtredende faglig arbeidsredskap og statussymbol, en rett ikke bare til «privileged information», men også til å behandle og treffe beslutninger vedrørende medmenneskers helse og velferd uten at disse nødvendigvis trenger å få vite fullt ut på hvilket grunnlag denne behandling skjer og disse beslutninger treffes. Prinsipielt viktige og interessante som de er, så er det vel likevel ikke riktig å fokusere for mye oppmerksomhet på de to problemer som er omtalt foran. Vårt hovedproblem er verken stigmatiseringseffekten eller umyndiggjøringseffekten av taushetspliktregler, men det forhold at selve taushetsvernet er utsatt for en voldsom erosjon som truer med å oppsmuldre det personlighetsvern dette er ment å gi individet. Foran er omtalt de rent faktiske problemer datasamfunnet har kastet inn over oss når det gjelder å bevare et noenlunde troverdig og effektivt vern for de mengder av sensitive informasjoner om personlige forhold som nå lagres i offentlige og private dataregistre. Svaret på dette må rimeligvis være økt innsats fra samfunnets side mht. kontroll og styring. Men det som i alle fall gjenstår som et påtrengende problem er etter hvilke normer denne styring skal skje; hvor strenge krav man skal stille til omgang med og bruk av slike opplysninger.

7 Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern 299 Her er de to hovedproblemer; for det første begrensninger mht. hvem ved et organ som skal ha adgang til dataene og sikring mot uautorisert innsyn og bruk, og for det andre spørsmålet om hvorvidt og under hvilke omstendigheter opplysninger skal kunne utleveres eller kunne kreves utlevert fra ett organ til et annet uten eksplisitt samtykke fra den de gjelder. Her løper vi inn i en rekke både vanskelige og til dels sterkt kontroversielle problemstillinger. Også her må jeg være forholdsvis skissemessig, men jeg skal prøve å få gitt et visst inntrykk av de problemer vi står overfor og hvordan jeg mener vi bør tenke omkring dem. Først vil jeg si litt om forholdet mellom datasikring og det såkalte «need to know»-prinsippet. Taushetsplikt er ikke bare en plikt til selv å tie om bestemte forhold, den er også en plikt til å hindre at uvedkommende gis mulighet til å skaffe seg innsyn i disse opplysningene. Hvor strenge krav som må stilles her, vil nok kunne variere noe med forholdene og særlig med opplysningenes art og den interesse de måtte kunne tenkes å ha for uvedkommende, men det er klart at det må kreves at det er tale om et effektivt vern som ikke innebærer at uvedkommende uten urimelig store anstrengelser kan skaffe seg adgang til disse. Neste spørsmål er så ved hvem er uvedkommende, hvem som skal ha adgang til hvilke opplysninger. Hvem skal samle inn data, hvem skal arkivere data, og hvem skal kunne bruke slike data? Praktiske hensyn tilsier at det legges færrest mulig restriksjoner på dette, slik at man får maksimal nytte av det registrerte materiale. Det enkleste ville jo være om man kunne si at alt medisinsk personell på et sykehus eller alle saksbehandlere i den kommunale sosialetat kan gå inn i dataarkivet etter behov. Dette reiser imidlertid betydelige problemer for personvernet for den det gjelder. Man kan komme i den situasjon at den som trodde at han meddelte opplysninger om sine personlige forhold til en liten krets behandlere, sosionomer el.l., vil kunne risikere å oppdage at han i realiteten er utstilt til almen beskuelse for et helt sykehus eller en hel sosialetat. Vi kommer her i en situasjon hvor det oppstår en konflikt med noe som etter min oppfatning må være et minimumskrav til taushetspliktsregler; at de inkorporerer et «need to know»-prinsipp, som innebærer at bare den som helt konkret trenger de aktuelle opplysninger som ledd i medisinsk behandling, saksbehandlig m.m. vedrørende vedkommende person, skal ha tilgang til disse opplysningene. I den norske legeloven kommer dette klart til uttrykk i kravet om at opplysninger bare skal gis til annet helsepersonell «av hensyn til undersøkelsen eller behandlingen av vedkommende pasient». Flytter vi derimot blikket over til det andre store generelle sett taushets-

8 300 Jan Fridthjof Bernt pliktsregler i norske rett, taushetspliktreglene i Forvaltningsloven, vil vi oppdage at her er loven vesentlig mindre klar. Det heter her ( I3b, nr.3) at opplysningene kan gjøres «tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- eller arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker». Tatt på ordet ville dette etter min oppfatning medføre en uakseptabel oppsmuldring av taushetsvernet for klienten, som vi ikke uten tvingende holdepunkter kan legge til grunn at lovgiveren har ment å knesette. De beste grunner taler derfor for at vi også her må lese inn et klart, om enn noe avdempet, «need to know»-prinsipp; det må kreves at det bare er en sterkt begrenset krets saksbehandlere som har umiddelbar og ukontrollert tilgang til informasjonene, og det må kreves at disse bare utleveres i anonymisert form hvor dette er tilstrekkelig for formålet. Men her er lovteksten ikke god, noe som nok er en vesentlig del av bakgrunnen for motstanden mot å gi disse reglene direkte anvendelse på bl.a. sosialsektoren. Det er klart at vi her lett vil kunne få problemer i konfrontasjonen mellom taushetsvern og rasjonelle arbeidsordninger. Men etter min oppfatning er ikke disse større enn at man med rimelig økonomiske og arbeidsmessige omkostninger kan løse dem. Og slik jeg ser, må vi holde fast ved at man har rettslig plikt til å løse dem, hvis ikke vil taushets vernet på mange områder lett kunne bli bortimot parodisk dårlig. Det siste spørsmål jeg vil ta opp, angår spørsmålet om i hvilken utstrekning taushetspliktbelagte opplysninger skal kunne anvendes ikke bare innenfor det organ de er avgitt til, men også skal kunne utleveres til og anvendes av andre organer. Og i forlengelsen av dette har vi et annet problem; om det er situasjoner hvor slike opplysninger ikke bare kan utleveres, men hvor det foreligger en plikt for det aktuelle forvaltningsorgan eller den enkelte tjenestemann til å gjøre dette. Her er det ikke nødvendig å rekapitulere i detalj de argumenter som gjerne anføres for en liberal holdning til slik utveksling av informasjon forvaltningsorganene imellom. Det er i siste omgang et spørsmål om samfunnets bruk av og utnyttelse av ressurser i helse- og sosialsektoren, og det er et spørsmål om å ha det mest mulig fullstendige grunnlag for å treffe den riktige avgjørelse i en sak som angår enkeltmenneskers ve og vel. Skal f.eks. en sosialklient som flytter fra en kommune til en annen, eller som har vært innlagt på en institusjon, kunne kre ve at det nye sosialkontor behandler hans sak uten kjennskap til hans tidligere forhold, skal en edruskapsnemnd eller barnevernsnemnd være nødt til å ta stilling til spørsmål om tvangsmessig inngrep uten

9 Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern 301 tilgang til sentrale informasjoner av medisinsk karakter? Men samtidig er det også klart at det knytter seg store og vesentlige prinsipielle betenkeligheter til en slik informasjonsutveksling mellom offentlige organer. En adgang til så å si å sende borgerens fulle livshistorie etter ham hvor han enn måtte ferdes i behandlings- og omsorgsapparatet, skaper lett visjoner av et annet 1984 enn det vi gjerne ville tro vi befinner oss i, og det skaper også en sterkt øket fare for at data av kanskje høyst variernede kvalitet og klarhet, får en autoritet og vedvarende betydning for den de gjelder som kan være sterkt betenkelig. De lega lata er situasjonen til dels uklar i Norge. Mens Legelovens 34 vel forutsetter for sitt felt at medisinsk informasjon bare skal oversendes med pasientens samtykke, åpner Forvaltningsloven opp for en videre og til dels litt diffus adgang til utlevering av opplysninger; man kan rent generelt meddele til andre forvaltningsorganer «opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet», og «ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgåver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag». Etter sin ordlyd går denne bestemmelsen svært vidt, men det er muligens grunnlag for og grunn til å tolke den forholdsvis stramt, i første rekke ved å supplere den med et strengt «need to know»-prinsipp på mottagers iden, og en restriktiv holdning til hva som kan anses som «avgiverorganets oppgåver» på utleveringssiden. På enkelte områder er imidlertid påtrykket for å myke opp taushetsplikten formidabelt, og så sterkt at det til dels er blitt foreslått regler om plikt til å bryte taushetsplikt under gitte vilkår. Stikkordene her er i første rekke barnevern og narkotikaforbrytelser, og hovedsynspunktet er at verken de alminnelige ulovfestede rettsstridsreservasjoner som begrenser taushetsplikt ved grove straffbare forhold og i nødvergesituasjoner, eller mer spesifiserte unntak fra taushetsplikten i lovgivningen ellers, er tilstrekkelig klare eller imperative nok til å sikre at viktige informasjoner kommer fram til hhv. barnevernsmyndigheter og politi. Av disse to forholdene er det etter min oppfatning forholdet til barnevernsmyndighetene som kan skape fornuftig tvil. Forsøkene på å skape rettssikkerhetsmessig unntakstilstand omkring narkotikaproblemene bør etter min vurdering nå stilles i bero, og i alle fall synes jeg ikke det pr. idag foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner til å bryte ned personvernet på denne måten. En annen sak er at det nok med fordel kan gis bedre informasjon om de begrensninger i taushetsplikten som lett kan komme inn i bildet i slike forhold ut fra behovet for å forhindre fremtidige kriminelle handlinger fra klient/pasient eller hans kontakter.

10 302 Jan Fridthjof Bernt Når det gjelder barnevernet er interesseavveiningen vesentlig vanskeligere, fordi hensynet til en tredje part - barnet - her kommer inn som et meget vesentlig moment. Barnevernslovens 12 inneholder idag et bredt unntak taushetsplikt i slike saker, men dette synes ikke å ha vært nok til å avdekke inngrepstrengende forhold i tilstrekkelig omfang. Dette er bakgrunnen for et sterkt omdiskutert forslag i en utredning om barnemishandling og omsorgssvikt (NOU 1982:26, s. 150), hvor det bl.a. foreslås at bestemmelsen i Barnevernsloven om taushetsplikt gis en ny regel som gir offentlige tjenestemenn, lærere, leger, helse- og sosialpersonale m.fl. plikt til å gi melding til barnevernsnemnda om omsorgssvikt og barnemishandling som de måtte få kjennskap til. Her er det fra enkelte gitt uttrykk for at seiv om man sympatiserer med selve grunntanken bak bestemmelsen, anser man dette for å være et så radikalt brudd med hevdvunne forestillinger om disse profesjoners forhold til pasienter, elever, klienter m.m., at det allerede av den grunn må avvises. Diskusjonen om dette illustrerer i alle fall det som får være mitt avsluttende og samlende hovedpoeng - hvor viktig, men også hvor vanskelig - det er å gjøre seg opp et klart bilde av hvilke grupper og hvilke interesser det er vi vil verne med regler om taushetsplikt. Innleder, universitetslektor HARALD HOVE, Norge: Det er et grunnleggende forhold i våre samfunn at barn hører hjemme hos sine biologiske foreldre, og at disse har hovedansvaret for omsorgen av sine egne barn. Det kan imidlertid være grunn til å understreke at dette ikke betyr at barn er foreldrenes eneansvar. Samfunnet har en rekke tilbud og pålegg som på ulike måter griper inn i utgangspunktet om foreldrenes ansvar for sine barn. Det viktigste tiltaket er utvilsomt skolen, hvor ikke bare kunnskapsformidling, men også oppdragelse er en del av formålet. Forut for skolealderen er det også, rett nok i begrenset grad, tilbud om barnehage. Ved siden av dette har man økonomiske tiltak som barnetrygd, og helsetilbud gjennom helsesøster, skolelege og folketannrøkt for å nevne noen eksempler. Sett i forhold til et utgangspunkt om at barn skulle være foreldrenes eneansvar, og at foreldrene skulle ha et eneherredømme over sine barn, er dette ganske inngripende tiltak. I praksis føles det vel stort sett ikke slik for de fleste. Dels, og det er et ganske viktig poeng her, fordi dette er en form for inngrep som i prinsippet gjelder for alle. Alle barn skal i skolen, alle barn har

11 Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern 303 helsetilbud. Og de tiltak som omfatter alle føles ikke så inngripende som tiltak som iverksettes overfor den enkelte. Dessuten oppfatter rett og slett de aller fleste f.eks. skoleplikten som et fornuftig tiltak. Viktig er det antagelig også at man i tilknytning til disse tiltakene ikke kommer inn i den direkte og mer snevre foreldre/barn-relasjonen, man befinner seg på en viss avstand fra de mer private forhold innen «hjemmets fire vegger». Det ville være galt å si at ikke disse mer generelle tiltakene også reiser en del rettssikkerhetsproblemer. Innen skolen vil man f.eks. ha spørsmål om spesialundervisning, og her bør man avgjort også være opptatt av rettssikkerhetsspørsmål. Men det er likevel ikke tvil om at de tiltak som samfunnet i verksetter i form av barnevernstiltak, på en helt annen måte enn de generelle tiltakene, oppfattes som å reise rettssikkerhetsproblemer. Dette skyldes flere forhold. Barnevernstiltak har en klar karakter av å være spesialtiltak. De inngår ikke som ledd i generelle tilbud eller pålegg overfor alle barn og foreldre. Tiltakene innrettes direkte mot de enkelte barn og foreldre. Dessuten vil de fleste barnevernstiltak gjelde barnets totale livssituasjon, og ikke minst barnas relasjon til foreldrene. I de mer dramatiske, varianter gjelder barnevernstiltak foreldrenes rett og plikt til å dra omsorg for det eller de barna det gjelder. Ikke sjelden vil saken i realiteten gjelde spørsmålet om de foreldrene det er tale om overhodet kan dra omsorg for barn. Vanligvis vil en også måtte komme inn på forhold som nettopp knytter seg til situasjonen innen «hjemmets fire vegger». Barnevernstiltak er en sammensatt og stor gruppe av tiltak. Grovt kan vi dele tiltakene i to grupper: For det første det en gjerne kaller «forebyggende barnevern», og dernest det en oppfatter som de mest dramatiske inngrep, nemlig at en fratar foreldrene omsorgen for barnet. Det kan også være aktuelt å frata foreldrene foreldre myndigheten. Ved mange vedtak om omsorgsovertagelse foreligger det samtykke fra foreldrene. I andre tilfeller treffes vedtakene som ensidige vedtak fra barnevernsmyndighetenes side, og kalles da tvangsvedtak. Diskusjonen om rettssikkerhetsproblemer i barnevernet har særlig vært knyttet til den siste typen vedtak. Man bør imidlertid være klar over at også de mindre.dramatiske tiltakene, samt vedtak basert på samtykke, også reiser rettssikkerhetsproblemer. Dette har en etter min mening vært for lite oppmerksom på. Barnehage oppfattes av de fleste som et positivt tiltak. Det er imidlertid ikke uten videre gitt at alle vil ha den samme oppfatningen. Det er mange foreldre som ønsker å ha sine barn i hjemmet også på dagtid, f.eks. fordi de er arbeidsledige. Dersom det da blir spørsmål om å pålegge barna barnehagetilbud, vil dette

12 304 Harald Hove oppfattes som noe uønsket, og dermed som et inngrep. Dette kan det være lett å overse i et samfunn hvor hovedproblemet er at tilbudet på barnehagepias ser er mindre enn behovet. Barnevernstiltak reiser en del store, omfattende og uensartede spørsmål. En barnevernssak vil ofte gjelde barnets totale livssituasjon. Men det er heller ikke tvil om at en barnevernssak også sterkt berører andre personer enn barnet. I første rekke vil dette selvfølgelig gjelde foreldrene, men også andre barn og andre slektninger, og dessuten eventuelle fosterforeldre. Innen den tidsrammen jeg har til disposisjon er jeg nødt til å gjøre et utvalg, og jeg får se litt underveis hvor mange spørsmål jeg rekker å få med. I samsvar med tittelen vil jeg likevel ha som et forsøksvis utgangspunkt å se spørsmålene fra barnets situasjon. Først vil jeg imidlertid si litt om et spørsmål som Bernt med en mer generell innfallsvinkel tar opp i sitt trykte innlegg l(del I s ). Bernt er inne på at det er sterkt varierende i hvilken grad en erkjenner at rettssikkerhet er en betydningsfull problemstilling innenfor sosial- og helsevesenet. Ved tvangsvedtak f.eks. i barnevernet er nok de fleste, i alle fall på det prinsipielle plan, enig i at der er rettsikkerhetsproblemer og at rettssikkerhetsspørsmål er vesentlige. Men det er samtidig neppe tvil om at det også innenfor barnevernet, også når det gjelder spørsmål om mer dramatiske vedtak, er et utbredt innslag av det som Bernt, med en referanse til Ørnulf Rasmussen, kaller «troen på Den Gode Hensikt». Hensynet til barnet sky ves i forgrunnen og brukes som en legitimasjon for å skyve tilside spørsmålet om rettssikkerhetsgarantier. Det er vel heller ingen grunn til å legge skjul på at en innenfor barnevernet avgjort har en konflikt mellom forskjellige faggruppers innfallsvinkel til barnevernsspørsmål. Det vil nødvendigvis være en forskjell på juristens innfallsvinkel, gjerne via rettssikkerhetsutgangspunktet, og andre faggrupper som har en mer profesjonell innfallsvinkel via et behandlingssynspunkt i ulike varianter, være seg psykologer, psykiatere, barnevernspedagoger eller sosionomer. Det er neppe å ta for hardt i å si at de andre faggruppene ser med en klar skepsis på de problemstillinger som juristene bringer inn i en barnevernssak. Og dette til tross for at de ofte vil ha en prinsipiell velvilje overfor spørsmålet om rettssikkerhet i barnevernet. Min oppfatning er at det er viktig at jurister understreker at rettssikkerheten på dette feltet er både viktig og vesentlig. Samtidig bør en imidlertid så avgjort ha for øye, at det tross alt ikke er rettssikkerhet saken når alt kommer til alt det dreier seg om. Dette medfører ikke at vi skal vike tilbake for å hevde at rettssikkerhet er vesentlig i barnevernssaker. Jeg tror imidlertid at det er viktig

13 Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg og helsevern 305 at man ved utformingen av lovreglene er orientert mot den virkelighet reglene skal fungere i. Man må ta stilling til de reelle problemer en møter i en barnevernssak. I for stor grad har man en tendens til å idealisere virkeligheten, noe som fører til at reglene ofte ikke tar stilling til spørsmål en møter i det praktiske barnevernsarbeid. Dårlige lover er et problem også sett ut fra et rettssikkerhetssynspunkt. Som nevnt er det nok en klar konflikt, eller i beste fall skepsis, mellom juristene og andre faggrupper i barnevernssaker. Hvilke jurister er det så barnevernsmyndighetene møter i en barnevernssak? Vel, i alle fall i Norge møter man tidvis by- eller herredsrettsdommeren som skal medvirke ved avgjørelsen av enkelte saker. Men bortsett fra dommeren, som kommer inn på et seint studium i saken, og som nærmest har en slags gjesterolle, så er det i første rekke advokater barne vernsmyndighetene møter. Og advokatene opptrer som regel som partsrepresentanter for foreldrene. De andre faggruppene som arbeider med barnevernssaker har nok litt vanskeligheter med å godta den rollen en advokat har i en sak. Man har nok vanskelig for å godta den rollen advokaten som partsrepresentant har, og som medfører at advokatens oppgave nå engang ikke er å se saken fra begge parters side, men snarere å formulere synspunktene til den parten vedkommende er engasjert av. Det gjør seg nok gjeldende visse forestillinger om at en fagjurist på mange mater representerer faget som sådant, og at det vedkommende gjør gjeldende både skal være rimelig objektivt og mest mulig riktig. Men det er vel et lite rimelig krav å stille til en advokat at vedkommende skal gi en balansert utredning av saken. Dette er vel noe en langt på veg må godta og leve med. Men det kan nok være et poeng å prøve å formidle advokatrollen bedre til andre faggrupper som er inne i bildet. Jeg tror nok at det kunne være grunnlag for en bedre dialog mellom jurister og andre faggrupper på dette området, dersom det hadde vært flere jurister knyttet til selve administrasjonen. De ville hatt samme innfallsvinkel og langt på veg samme utgangspunkt som barne vern sarbeiderne. Nå trenger det forøvrig ikke bare være advokater som kan komme til å fungere som partsrepresentanter. Også barnevernsarbeidere kan ubevisst gli inn i en rolle som partsrepresentant, f.eks. pga. personlige sympatier eller antipatier. På mange mater kan dette være farligere fordi barnevernsarbeiderne i prinsippet ikke skal ha en partsrolle, og neppe heller vil erkjenne at de har det. I en sak som var oppe for den norske høyesterett i vår, Rt side 289, mente så godt som alle sosialarbeiderne og barnevernssakkyndige at barnet burde fortsette å bo hos fosterforeldrene. De fleste juristene kom til motsatt resultat, at det skulle foretas tilbakeføring til biologisk mor. Den eneste sosialarbeideren som hadde en avvikende oppfatning fra de øvrige var sosial- Jurist - 20

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad 2000 30. nov. Endr. i medisinsk bioteknologiloven 121 Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 9): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 5.

Detaljer

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester.

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. av Eli Åsgård Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring 354 4. april Straffegjennomføringsloven 2001 Møte onsdag den 4. april kl. 11.45 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 29): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring av straff

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge Far og barn Advokat Øivind Østberg, Norge Internasjonalt har diskusjonen om fedres rettigheter og plikter fått stor oppmerksomhet. En problemstilling som har blitt diskutert er om fedre regelmessig kommer

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

For deg som behandler saker etter vergemålsloven

For deg som behandler saker etter vergemålsloven For deg som behandler saker etter vergemålsloven Læringshefte for saksbehandlere i vergemålsforvaltningen Utarbeidet av sentral vergemålsmyndighet Sist oppdatert: 28.03.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer