PROSESSKRIFT T1L. Barneverntjenesten. Posthoks 2160, 5504 Haugesund. Postboks 140, Seritrum, 4001 Stavanger. Skoglandsvegen 108, 5514 Haugesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSESSKRIFT T1L. Barneverntjenesten. Posthoks 2160, 5504 Haugesund. Postboks 140, Seritrum, 4001 Stavanger. Skoglandsvegen 108, 5514 Haugesund"

Transkript

1 PROSESSKRIFT 3. april 2012 Hansen av spesialist i psykiatri Hans Olav Tungesvik SHag 3: Spesialisterklsring av vedrørende Rune psykiater Kirsten Westlye Bilag 2: Utdrag fra Sakkyndig erkleering a av 11/358 Bevis: Bilag 1: Utdrag fra fylkesnemndas vedtak av i sak nr Dot fremlegges scm ytterligere Postboks 490, 5501 Haugesund Prosessfullmektig: Advokat Odd Arild Holland Skoglandsvegen 108, 5514 Haugesund PRIVAT PART 2: Trude Monica Hansen Postboks 140, Seritrum, 4001 Stavanger Prosesstullmektig: Advokat Tone Linn Thingvold PRI VAT PART 1: Rune Leander Hansen, 5587 Vikebygd Posthoks 2160, 5504 Haugesund Barneverntjenesten Prosessfullmektig; Advokat Karl Nesse OFFENTLIG PART: Barneverntjenosten i Haugesund SAK NR FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER I ROGALANIJ T1L TLF IAUGESUND KOMMUNE

2 Sofie Hansen Monica Hansen og Rune Hansen SNag 5: Uttalelse fra poiltiet av vedrørende Trude Hansen og Trude Monica Hansen Biiag 4: Uftalelse fra politiet av vedrørende Rune Biiag 6: Uttalelse fra SUP av 05, vedrørende Stauda Linn Thingvold Dette prosesskriftet faxes fyikesnemnda, advokat Odd Ariid Helland og advokat Tone Advokat Kari Nesse Ha gesund, den 3. april 2012 født Runde Leander Hansen skal ikke ha samvsr med Stauda Sofie Hansen, 1. Trude Monica Hansen skal ha samwer med Stauda 6 timer en dag liver 6. uke. VEOTAK: Sarneverntjenesten liar felgende forsiag til om hvordan Stauda liar fremstátt nar politiet liar hentet henne ut fra farens hjem. Han vii kunne redegjøre for politiets befatning med saken og vii kunne forkiare seg Postboks 278, 5501 Haugesund Haugaland og Sunnhordland politistasjon Vitne: Bjørn inge Espelarid Det páberopes scm ytterligere - 2-

3 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN 00 SOSIALE SAKER I Prosessfullmektig: Advokat Odd Arild Helland Privat part: Trude Monica Hansen Prosessfullmektig: Advokat Kari Nesse Offentlig part: Haugesurid kommune Hetland Gunnbjørg Màlfricl Gunnarshaug Alminnelig medlem: Arvid Voster Psykolog Fagkynciig medlem; Tom B. Danielson Fylkesnemndsleder: Saknr.: saker Den 17. februar 2012 ble det fattet vedtak I Fylkesnemnda for barnevern og sosiale ROGALAND 1 7 PEP 2012

4 mat hjelpetiltak fra barneverntjenesten. a gi barna forsvarlig omsorg sâ lange hun ikke flyttet tilbake til far ag var villig UI a ta I barn sam var umyndige pa dat Iidspunktat. Fylkesnemnda tak ikke kravet til føige. sannaynlig kam til a Mi boende has mar. Nemnda vurderte at mor villa vre i stand [II Mar og far var den gang nylig butt separert. Fylkesnemnda Ia til grunn at barna mast frernmet Vindaf}ord kommune sak med krav am omsorgsovertakelse av de 2 at del matte raises sak i forhold UI samvsr og at mar ag far skulle vre parter I den Da saken innkom ill fylkesnemnda tikk barneverntjenesten I Haugesund beskjed am am omsargsavertakelsa. Dette kravet er blitt avslátt. fareldreansvarat 09 amsorgsretten UI Stauda. Far har krevd a g vre part i saken pâstand am amsorgsovertakelse. Saken var rettet mat mar cia dat er hun sam har Den 8. november 2011 fremmet Haugesund kammune sak til tylkesnernnda med máneder. I september ble Stauda plassert midlerticlig I et beredskapshjem. har forsøkt a m henna tilbake til mar, men her ikke lykkas I detle. beredskapshjernmet i oktaber Hun har aider vrt barte fra mars hjem. Politiet Farut for vedtaket var hun hentet ut av fars hjem vecl hjelp av paliti. Hun rømte fra tat apphold has far. Fravrene har vrt Iangvarige 09 noen av dem har vart I flare Etter hjamkamsten har Stauda stukket av fra mar ved flare anledninger. Hun har da Barna ble ettar dette tilbakefert til mar - hennes hjem i Haugesund. ti-a dagens situasjon. ikke tail til følge av fylkesnemnda. Nemnda uttalte blant an net: ag far ble gjort til parter i danrie saken. Kammunens krav am amsorgsavertakelse ble Rarneverntjenesten fremmet sak am amsorgsavertakelse far cia to pikene. Bade mar Dat (nnebrer en alt far star 1risiko a overta omsorgen og piassere to sâ ut barna med politiets bistanci. De Me deretter plassert midlerlidig I beredskapshjem. Vindafjard. De oppholdt sag der i mer ann seks maneder. Barneverntjenesten hentet døtre UI mar og far. I 2009 reiste disse to barna uten sin mars samtykke UI faren I velfungerende barn sam Frøydis og Ste uda I fasterhjem I dat alt vesentligste Stauda Safie Hansen, født ag Frøydis Hansen, født er begge ogsà dømt til betale erstatning UI mar. Far har en alvorflg psykisk lidelse. begrunnet I mulig trussel ti-a far sin side sam nemnda anssr sam sveert life aktueil vii Far liar vrt varetektsfengslet og ar senere dømt far drapstrusler mat mar. Han er smábruk i Vindafjard. Dat har vrt mye uro mellom mar ag far etter samlivsbruddet. Mar har bodd 1 Haugesund cia aisle àr. Far bar pé den tidligere fellesbalig sam er et avgjort at barns skal ba fast has mor. Far er butt fradømt fareldreansvaret for bama. Etter fylkesnemndsaken har mar og far gjennamført sivil sak etter barneloven. Det er UI Saks av barna erfremdeles umyndige. Trude Monica Hansen (mar) er født 9. august Rune Leander Hansen (far) er født 6. januar Mor og far bar 10 barn sammen. Barna er fd I tidsrommet 1986

5 I saken om omsorgsovertakeise, bestemte fyikesnemncla at det skuile oppnevnes taisperson for Stauda. Da barneverntjenesten ikke har kjennskap tii hvor Stauda taispersonen. Saken er derfor behandlet uteri taisperson. oppholder sag, har dat ikke vrt mulig a etablere kontakt rnellom Stauda og Haiiiesund kommune har I dat vsent1iqste anfart: tii a fatte vedtak. Kravet cm a utsette saran bie føigeiig ikke tatt UI følge. saken var godt rick opplyst. Nemnda bestemte deretter at saken var godt rick oppiyst den grunn ikke var tiistrekkeiig oppiyst. Offentiig part fikk ut[ale sag og mente at Kravet bie begrunnet i at Stauda ikke hadde fâtt uttale seg jfr by! 6-3 og at saken av Etter at bevisferingen I saken var over, krevde privet part at saken skulie utsettes. dokumentasjcn scm fremkornrner I møteboken. stede I rnøtet. Partene ga forkiarihg og det bie avhørt 10 vitner. Dat ble foretatt silk Saken bie behandiet februar Partene Og prosessfuilrnektigene var UI saken. Shk sak bie reist 18. januar Man har ikke kkes I fâ samvrssaken berammet enda. -3

6 Stauda Sofia Hansen, født 24. mai Spørsmâlet om omsorgsovertakelse er Hovedspørsrnaiet I saken er om Haugesund kommune skal overta omsorgen for faktiske, rettslige og skjønnsmessige sider skal vurderes av nemnda. for vedtaket. Fylkesnernnda har kompetanse tii a vurdere alie sider av saken. Sakens frem, at omsargeri kan overtas av del offentlige. Dagens forhold skal legges til grunn er kfin nàr onisorgen ligger under lovens minimumskrav og hjelpetfltak ikke vii føre 5 dat ikke kunne skapes tiifredsstillende torhold has mar ved hjelpetiltak. Faren for ny under besternrnelsen I bvi 4-12, 1. laid alt a annen setning. SIlk saken star I dag vii med frykt for at politiet vii aksjonere pa ny og ta henna bait fra garden. har butt preget av aivorlige mangler. Det meste tyder né p at Stauda er manipulert Bernet befinnar sag I dag I en svrt vanskeiig og skadalig situasjon sam faller inn av sin far Han respekterer ikka de rettsiige avgjørelser som er tatt after barneloven. ikke har vrt tilstrekkelig lii gi bernet forsvarlig omsorg. Staudas ornsorgssituasjon Etter bevisene i saken kan fyikesnemnda legge lii grunn at far a mentalt syk og ute er familiens Dander. Far har lagt forhoidene til rette for at Stauda har kun net rømme mangler. At mar ikke har maktet a hindre rømning viser at mars kontakt med Stauda UI stadighet rømt til sin far Iwor omsorgssituasjonen her vrt preget av alvorlige oppsikt I tang tid, er det grunn III a tro at Staudas opphold hos far her vrt forbundet a rømme til far. Hos far er Stauda blitt utilstrekkeiig ivaretatt. Del her vrt alvorlige hjem licke bare her vrt gjenstand for politiaksjoner, men ogsá vrt under politiets andre barn og hailer ikke butt ivaretatt forsvarlig i forhoid lii kir og hygiene, Da fare sorri bernet trenger alter sin alder og utvikling. Mor hat ikke maktet a hindre Stauda I til dette bernet a dat aivorlige mangler i forhold lii den personlige kontakt ag trjgghet likevel kornrnet til at mors omsorgsevne ikke er god nok I forhold tli Stauda. I forhold yngste barn. Vurdert Ut fra dagens situasjon er fyikesnemnda enig I dette. Neninda er mangler I den omsorg hun her MU. Hun har ikke gaff pa skole, ikke hatt kontakt med mar ikke her maktet a skape en forsvariig omsorgssituasjon for datteren. Stauda har Mars omsorgsoppgave ovenfor Stauda har saledes vft star. Man kan konstatere at fra mor sam er den sam har raft til a ha bamet boende has sag. til ham. Far her ført bernet inn I sin paranoide verden der alle som er uenig med han av stand til a se Stauda silt baste. Far har pávirket Stauda silk at hun skal bli knyttet Partene i saken er enige am at mar her forsvarlig omsorgsevne I forhold tii sine tern altsà hvor omsargskreveride bernet er. alvorlige mangler I forhold Ill den personlige kontakt og trygghet sam bernet trenger Spørsrrialet am det er alvarlige mangier i den dagiige omsorg sam bernet far eller omsorgsbehov. Har barnet seerskilte behov far omsorg, vii dette kunne f betydning. avgjørende vekt pa am omsorgsevnen er Ulstrekkelig til a ivareta del aktueiie barns I vurderingen av am lovens viikár for ornsorgsovertakelse er oppfylt, skal dat legges at vedtak av denne art vre nødvendig, hensiktsmessig 09 UI bamets baste. Det skal tas stilling III om det kan skapes tilfredsstillende forholcl for bernet ved hjeipetiltak. etter sin alder og utvikling osv, skai relateres til utfordringene I dat konlcrete tilfellet regulert i bvl EU av bestemmelsens grunnvilkár ma vre oppfyit. 1 twegg ma Dat f1-(lfgangspunktet best at barn far vokse app hos sine bio)ogiske foreidre. Dat FylkeIienind6i1ben,erke:

7 hjeip 09 støtte av kampetente personer over tid. Deter grurin til a tro at Stauda, nar beste at barnet plasseres p et nøytrait sted p en institusjan. Hun vii cia kunne fá Bernet vii da rømme til far. Etter nerundas syn vii det vre mye bedre og UI barnets evne til stâ app I mat tars negative innfiytelse, ken bernet ikke tilbakeføres til nor. P bakgrunri av de mange rømrriiriger, tars negative pêvirkning 09 mars manglende Kommunen har foreslâtt at barnet skal plasseres pa institusjon Det er tale am en oppvekstsinstitusjon. Nemnda er enig i at barnet skal plasseres institusjon. I vare iengre ann at Stauda her fmt hjelp tii a bearbeide sin situasjon. langvarig. Nemnda antar at mar har gad evne til a ha samvr. Plasseringen bør ikke Dat er tale am a piassere Stauda i institusjan ag at piasseringeni ikke Rammer til a bli har ikke lykkes I a m berammet sak am samvrsfastsettelse pa sarrime tidspunkt som omsorgssaken. Samvrssaken er innkammet 09 skal berarnmes sà snarl sam har behandiet samvrssaken den sak der bade mar og far er parter. Etter bvl 41 9 skal det tas stilling til fareidrenes samvrsrett etter en offentlig fareiøpig avgjørelse om samvr. Avgjørelsen skai bare gjelde frem til fyikesnemnda am mar skal ha samv&r eventuelt hvor omfattende clette skal vre. Delta blir da en mulig. Slik sakeni ligger an har fylkesneninda funnet det riktig a behandie sparsmálet amsorgsavertakelse. Samvasr far mar og far skai vurderes av fylkesnemnda. Man Stauda blir myndig cm tre àr. Dette alene tilsier at piasseringen ikke karnmer til a bii Stauda seiv innser at det vii vre til henries beste a ba has sin mar. Det er tale am en pike pa snarl 15 ar sam ikke ønsker a bli plassert pa en institusjon. Erfaringen i saken sa iangt trekker klarl i retning av at Stauda ønsker a vre has far. langvarig. Piasseringen I institusjan skal ikke vare lengre enn tii dat tidspunkt der mar ken gi barnet forsvarflg omscrg pa yang basis. Dette tidspunktet antas é innitre nár gjøre mye for i bringe barnet tilbake til institusjonen ved en rørnming. erfaring viser at barnet rømmer til tar riàr dat har muligheten. Det antas a vre vurderer imidiertid at farerriomentene blir større ann barnet flytter hjem til mar. All vanskeligere a rømme fra institusjonen. Deter grunn til a tro at barnevern 09 poiw vii sam kan skje under en rørnning, Nemnda ser at dat er farernomenter. Nemnda I[- J Dat er pert pa rørnningsfaren, den lange veien hjern og alt Mar her pápekt at det ikke vii vre til barnets beste a Mi piassert pa en institusjon mar 09 sine søsken samtidig sam hun her et vanlig sasialt liv ag gâr pa skoie hun blir nae eldre, vii inrise at det vii vre til hennes baste a ba sarnrnien med sin romming bhr for star.

8 2. Stauda Sofie Hansen plasseres 1 institusjon, jf. barnevernioven 4-14 alternativ b. Hansen, født 24. mal laugesund kommuno overtar den dagligs ornsorgen for Stauda Sofie 7 (Sign.) Rett kopi bekreftes Sign.: 41*o-LLoYcv%J Dato: it.. a (Sign.) Gunnbjerg M. C. Hetland Aivid Voster (Sign.) Tom B. Danielsen for a reise søksmàl er 2-to- mâneder fra den dag partene eller derines advokat fikk melding om vedtaket. Partene kan kreve saken overprøvd av tirigretten. Seksmâl reises ved at del fremsettes krav om rettslig overprøvning slier sendes stevning lii fylkesnemnda. Erist Vedtaket ble fattet I tukket møte. Kun nemndas medlemmer var tilsiede. foreløpig og gjelder inntil orclinar samvrssak er gjennornført. mneden fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Samvrsfastsette)sen er 3. Trude Monica Hansen liar rett til samvr med Stauda Sofie Hansen, en heig I SLUTNING:

9 1 II II. l I 6IL 4319 Sandnes Alex. Kiellandsgt. 8 spes. 1 psykiatri Kirsten Wasttyo Sakkyndi I Rune Hansen f Trude Hansen f Fore!dre: baby Hansen f.28m2.06 Aifredo Urda Lilje Hansen f,14:06.03 Muriet Rose Hansen f Harsen f Sofie Hansen f Frøydis Hansen f Gudmund Hansen f.1o.0591 Barm i undersøkelsessak i.h.t. Lay am barnevemtjenester avgitt til Viridafjord kommune v/barneverntjenesten 07,09.07

10 fl (Hôrdaland), og de hat ogsã vrt bosatt flero steder I Trandelag. men skal, ettor hva eg kan forsta aidri her vñ under bohandling for schizofreni. srimbruk (7) met Vikebygd I Vindafjord kommune. (tidliqere øien) kommune I noen ãr. Tidligere boddo do I en periods i Sveio kommune Familien kommer oppñnrteiiq Ira Trønd&ag, men bar nã vrt bosatt I Vindafjord Mattilsynet og bar pa donna bakgrunn startet underszkelsessak. Familien bar livnrt seq av offentlige ytelser. Do isto Arena hero bodd pa et lita flick sitt første barn, Balder fzr hun hadde Mt 18 at Truth Hansen hat fullfzrt grurinskolo, og bar en kort periods arbeidet scm Dot framgàrat dot ogsa Me gjennornført en undorsakelsess&c [hi Lay am Barneverntjenesten I Vindafjord rnottok I febr.-o8 en belcymrinqsmeldir,g fra 1 % UI 16 àr. Deres to eldste barn, Balder,f.-86 og ldun,f.-88, omfattes ikke av denne undersgkelsen. barneverntjenestor 1-93 I regi av Skaun kommune I Sør-Trøndetag hvor, familien pa dette tidspunktet var bosatt. Rune Hansen har alden ung alder vaart uføretrygdet ; visstnok p.g.a. schizofroni, dagmamma Utover dette ingen opplysninger om arbeidaforhold eller utdanrnnq Hun SAMMENDRAG I VURDERING Sakeri gjelder Trude (f.-68)hansen og Rune Hansen (f.-55) og deres 7 barn I alderen Han her tidligere hatt noon fã arbeidsforhoki.

11 hva eg liar qrunn tii a tro, heuer aidri gátt I barnehage. Foreidrerie liar drevet lkke pa noc tidspunkt liar bama vrt clever i den offentlige skolen. Barria her, otter 32 1 Til tross for at jog ikke her møtt foreidrone personlig bar leg otter hvert fâtt at reiatjvt 1skade barns ken päføres gjennom kontakt med offentliqe instanser, er imidlertid irinhentet opptysninqer Ira personer scm liar kjennskap to familien eq helt nylig oqsi holde barna borte Ira det offentliqe for a unnqä skadelig pâiirkning. Hva slags Ira det offentilge. Jeg forstãr det silk at do farer en kemp met dot offentlige og vii Rune Hansen eksponert sine tanker eq holdninger gjennom sine daqboicsnotater, ønsker ikke a ha kontakt med offentiige iristanser,og vii helter ikke ta irriot tienester en stork aversion met dot offentllge eq. hat et fiendebilde av offentlige instanser. Do med persaner corn kjenner familien tinner jég at foreldreno gjennom alto ár liar vist oppnàcid kontakt med Balder og Gudrnurrd.. gjøre, er sáledes basert pa indirekto opplysninger. Mm vurdering av fore!drene eq deres omsorgekompetanse, scm jog or bedt cm a I lapet av den periodeh sam jog her arbeidet med saicen liar jog etter hvert fâtt j uttr/ict I klartekst I brev fra deres advokat datert ikke her znsket a samarbeide 09 medvirko til denne undersøkeisen, 09 dette er I okt,-06 ble undertegnede bedt om a foreta en sakkyndig vurdering av bamas spersmãi Hun var awisende til a ware pa sparsmâl I telefonen, eq be omat eventuelie 1 dette. Etter at Straume ble sykemeidt hadde dot pr. april-07 ikke butt fart tilsyn siste skulle stifles skriftliq. I 1A âr. rn.hi. twa stags riormlstandard sam tiisynsfører har lagt II! grtrnrt. ble dot fra sosiale Iringen.Jeg hat seiv ogsá forsøkt a fã kontakt med Straume pr. telefon. omsorgasituasion. Dat vises to maridat s.3. Dot her hole tiden V$rt kiart at foreidrene qjennomslaqskraft med sine synspunkter dersom hun or ueniq med Rune Hansen. myndigheter for a forsvare eq forkiare seq em hjemmesituasjonen nar dette liar vrt Pa bakqrunn av delnntrykken jeg hat fátt etter a ha lest dokurnenter eq hat samtaler pàkrevd. og meninqer sam preger hjemmesituasjonen, eq at fludo Hansen liar liten ànledninger uttrykt uenighet. Mye tydor likevel pa at det er t?une Hansens hoidninqer men ogsã i samtaier med personer sam jog bar intervjuet. Trude Hansen synes mer godt inntrykk av foreidrenes vremãte,deres tenkning og verdisyn. Spesielt hat Skoteetaten I Ølenlvindafjord har engasjert Marta Straume scm tilsynsfører hva skoleetaten bedt cm et mzte med Straume scm imidlertid suite seq awisende UI Skoleetaten her I økende grad butt bekymret for hvomdt barria hat fãtt den undemsninq og opptring scm do har krav pa. Bekymringen gjelcior ikke minst den vrt bosatt her hatt ansvar for a fzre tilsyn med hjemmeundervisninqeri. hjemmeundervisninq. Skoleetaten I do kommunene hvor familien UI enhver tid hat gjelder hjemmeundemsningen. P.g.a. relatm sparsomrne rapporter eq usikkerhet og. mindre a stile seq lojait bak sin ektefeiles synspunkter 1men liar ved enkelte Oat or ogsã Rune Hansen scm først eq fremst liar hatt kontakt med offentliqe koritakt med familien. ted I hjemmet 1sllk at det offentliqe helseveseriet helter ikke i s henseende har hatt 9arna liar licke butt fulgt opp ti-a helsestasjon,slik det er vanlig at barn i Norge.fztges pp med helsekontraller vaksiner m.v. Fødslene har for øvrig vissnok ogsã funnet

12 ytelser tu farnilien sam i mange ár her vrt famitiens hovedinntekstkilde. Oat 1-jansens averajon môt dot offentlige omfatter imidiertid ikke Riicstrygdeverkets famitieri inntekter. Rune Hansen her eksponert cog corn en person med sterke og fastlãste meninqor. I oppdragelsen av barns lagger han star void pa at barns skal adlyde sine foreidre, eq henviser til bibelen far a teqitirriere mtshandtingen han hevder a inneha kompetanse og ferdigheter sam gjar ham egnet fit a undervise i Dat Ved jutetider i 06 forlot hun hjommet etter A ha butt mishandlet av Rune Han Ulsynet or dat ikke beskrovet andre aspekter ved barnas situasjon scm forhotdet Pa samme mate her han anveridt fysisk strafe tiar kona Trude her uttrykt uerughet trztte, mango kilometer fra tier aktivitetene foregãr, men far aidri skyss av faretdrene som uenige med faren her dette rnedfzrt fysisk straff, og ifzlge Balder eq Gudrnund trettesetter hen srttg do yngste gjennom slag og spark,men ogea ved a bite dom heiler ikke føtger opp barns pa annen mate i dares aktlviteter. vrt med pa treninger 1 idrettslaget 09 gatt pa musikkskote, men i begrenset Sarna bar, ettor hvert corn do her btitt etdro, deitatt I aktiviteter i bygda. De har bi.a. 1 ram.hansen. Barna her ikke fasts mãtttder, ikke taste leggetidor og tier or helter j mettom foretdre og barn, oppdragelsesform m.v., og hovedfokus bar faret og fremet vrt hvorvidt grunniaget for hjernmeundervisning bar vrt titetede. j Alt tyder pa en nrnmest total mangel pa struktur 1 dagliglivet hjemme has vtt tiisynsfzrer, her utarbeidet rapporter sam bar vrt udett positive. I rapporter fra aksept for at foreldrene sen skutle kunne veigo tilsynsfarer. Marta Straurno.com bar offentlig titsyn her medfart at sicoleetateri I kommunen I art vies grad her MU innsyn I I:: barnes hjemmetitisasjon. For a unnga konfiikt med foreidrorie her der imidiortid vrt I ] pa besk gikk faren fysisk Ut angrop pa ham. Ut hjemmet og kantakt med sine yngre sasken. Da Balder for en tid siden kern hjern flyttet til Haugesund bar han awist den halt ag holdent 1og bta. nektet den adgang her gjennom ãrene vrt fokus pa barnas hjemrneundervisninq, ag krav am gjeme utpã natten, ag star app nar de vákner. Do er titsyneiatende vettilpasset hi delta systemet. aerna her gjennam Sin oppvekst tilpasset seq dette, silk at do teger seq nar do or 11 utenfar hjemmet Detto her fareri vrnt sterkt awisende fit; og otter at Balder og Hun imidlertid ikke a vekke samme negative reakejorier overfor det otfentiigw. 3 Do eldate barna, her i iøpet av do siste Arena, ytret anske am A kunne gá pa skate 1] hviiket som heist fag p grunnskole- sã vet som pa videregaende skolo niva, synes et paradoks at Rune Hansen mottar uføretygd p.g.a. schizofreni pa samme Nd sam ingen struktur pa den undervisningen sam or godkjent corn tijemmeundorvisning. Dette er forhoid sam ikke er anført I tllsyrisrappoitene. utstrekning fordi faren bi.a. skat ha sensurort sarigtokstor og tigrionde. Barns bor tiketedes at kvinnen skat vre mention underdanig. NAr barna her vrt utydige oiler av matvarer pa garden er ineffektiv og at gardsdrifteri I titan grad bidrar fit a gi ide.om a kunne sre setvberget pa site vis. Mye tyder imidlertid pa at produkajonen a howe bama horte fra barriehage skate, hetsestasjan, tanniege (?) m.v. De her en.kiart for meg. Sâ(edes har famitien unndradd seq innsyn Ira offerillige instanser ved

13 atdste silk at de eldete nrmest betraktes som svikere. tnrad I famitian her faren skapt sptittelse ved a sette app de yngete barna mat de skate, silk do 3 eldste nâ her gjort, blir de awist og oversett av faren. 3i Icontroll 09 makt corn først eq frennst or dnivkraften rnak bans tilsynelatende for følelsesmessig trygghet. Game blir dessuten trukket inn i farens paranoide Sam let soft er denne situ eajonen for barna silk at den skader deres personlige kombineitmed forèstitiinger cm egen grandiositet poker i retniing av minimal selvinnsikt, og alt tydar pa at hens evne tit inntevetsa I andres, ink!. harnas tanker eq. utvikting. dares tanker, føtelser eq deres personlige integritet. og táler ikke uenighet i.t.t sitt skal underkaste seq ham. Han vicar I titan gtad respeict for barna 09 ektefetlerj, livssyn. hekyrnringsfulle vilkár for do barnia corn bar hjemma. forestitlinger am verden utenfor familien. i àpenbart kritikkverdige eq for barna til dots utovilge forhotd, scm fysisk mishandling. ljten ha møtt Rune Hansen personlig tinner jog likevel storke holdepunktor for at paranoid schizofreni. Oat or imidtertid høyst ukiart for meg bye donna diagnosen er følelser, or tite utviklet. Jag vurderer dot silk at det or hans personlige behav. far maktkamp met dot offentflg for pa den màten a kunne unnidra seq kritikk eq innsyn awikende personlight 1 psyke sam her gjort ham ute av stand til a fungere pa dot ardinre arbeidsmarkedet Hans insisterende og kompromissløse hotdninger Det synes likevei hevet over Wit at Rune Hansen stdon ung alder her heft en ikke fra epikrisen earn dais er sitert I brevet fra dr. Kleiven. barneverntjenestens søkelys met dam her bidradd til en synliggjøring cv srdetes I løpet av dat siste àret hen famitien btitt satt tinder press. 0g. skoteetatens eq for disco 3 henna har vist seq a bli store ettersom faren nä bar avvist dem totalt. rnangknde respekt for barnes initiativ og vaig. Le føtelsesmessige omkostningene t ved a gá p skate utenfor hjemmot. Dette avspeitor en eldste barns na bar brutt ut Han her ideer am famitien corn en klan eq her reagert svart negativt nr 3 av cia avdeling 1 Haugesund I jan.-07 I 4 dager, og man bar der kànkludeit med diagnosen tuftet pa ettorsom dette ikke.fremgãr av skrivet fra psyk. avd. UI b,v.tjenesten, helter oppdragelsen av barna og son en reakejorisform averfor kane. Hansen legitimitet nr han gár ut over narek toy og anvender fysisk strafe i hen har at ekstremt behav for kontroll i.f,t familiemediemmene med krav am at de imidlertid gammeltestamentlige skrifter corn legges til gri.rnn og corn tilsynetatertcte gir joidvern og økologisk tenkrting sam sentrale elementer, I forhold til famitien or dot Rune Hansen har tidliero MIt diagriosen schizofrerti. Han var inriiaqtved psw. Hansens ideologi ken Ut dels forstãs corn idealistisk Jromentisk med natunern, Cenne situasjanen er oqsâ medvirkende UI at barna helter ikke Mr dekket sine behov utdanning. Nr do [it tress for farens hoidninger her flyttet hiemmefra alter begynt pa seq totalt awisende tit at barna skat flytte hjemmefra gã p skate og skaffe seg :;amtet som en stags klan med faren Sam den averste tederen. Han her derfor stilt i&qe Balder og Gudmund her faren en overordnet ide cm at familien eke! vre

14 1] cninst ulovlig. Barna oppdras med fysisk strati scm sanksjonsmâto. Delta er skadelig og ikke 35 I I 3. spas. I psykiatri -. Kirsten Westiye O Ii Sandnes egnet til a bedre barnes mangelfuile ornsorgsituasjori, avt. hjelpetiltak For øvrig kan jeg hailer ikke se h]elpetlltak scm ken vre vii viere ute cv stand til.ã samarbeide med barneverntjenesteri om muligheter for eventuelt a kompensere for farens skadelige pávirkning er liten. 1 u., II s Mye tyder p at barnas mor underkaster seq sin ektefelle, og at henries.4 side. avner oqsá I liten grad a ta hensyn III barnas behov eq sette egne behov UI effentlige eq uteri evne til innievelse I barnas (andrea) tanker eq følelser. Han seg sal,, et ekatremt kontrollbehov, paranoiclitet overfor andre eq isr dat Foraldrene $ Sarnas far liar en sterkt avvikende personilqhet preget av storhetsicleer on, 1 inneboarer rnangei pa struktur, forutsigharhet 09 følelsesmessiq trygghet. 1 Lilje [-03 eq Soiborq Hansen 1,-OS lever abe i en omsorgssituasjcn son a Gudmund f.-91 Frydis L-93, Soñe [-97, Alfredo f.-99 Mauriel Rose-.01, Urda <ON KLIJSJON

15 Si&Ln2: I3rynjarMelingskoutor. -_ ECoplI avskrilt, RIB pr * Kopi av originalen ankom meg i dag pr. c-post ifra advokat ile:i/c:\documcuts and Settmgs\oaal\Local Settmgs\Ternporary [nternet Files\VEOL. flâ titer 3 lnngâande samtaier rued Rune Hansen ikkje badde yore mogeleg a pãvisa for ban modereta noko pa dett& Han innser at det kunne vera mogeleg A fâ sagt noko av Av ord og vendingar sum underskrivne hat papeika og giu ban tad urn A finna alternatjv dl, er t.d. fylgjande: YLKE]IYGD, Viudafford Det hilt vist til Spesialistvurderung herfra av der det vart konkludert med at det personlegdorn. men det vart ikkje sett nokon annan diagnose pa bans ti]stand di dokumentasjon og vurdering av det som gjeld ankesaka og forholdet iii ektefelle og born. H karakteristikkar b&de av tidiegare ektefelle, av henriar advokat og av fagpersonen pa dat same med andre ord, men ban er redd for A svekke alvoret I situasjonert silk sum ban sebizofreni-diagnose, men at Rune Hansen liar el rekke sercigne karaktertrekk sum lkkje psykotiske symptom tiler trekk. Ott van peika pa at Rune Hansen bar tin szreigen fell inn under psykoseomgrepet. samband med anke av dam I Haugaland tungrett avsagt vedrørande dagieg merksam pa at Rune Hansen bar valt tin ordbruk og forinulerungar sum inneber sterke synest vera grunniag for A karakterisera em del av dette som paranoid. opplever San. ltnderskrivne bar seinare fylgt med i clix del air dat arbeidet Rune Hansen bar gjort i fonnulerungar er uttcykk for hans eigentlege meinung, og at det derfor ikkje fell naturleg av desse skrlva bar Mitt sendt I kopi til underskxivne. I stigande grad bar eg butt Ut frâ santale med Rune Hansen gir ban kiãrt uttrykk for at del fleste av desse Rune Hansen liar I dénne tida yore svtert aktiv og produktiv med omsyn ill sicriftieg Han bar sendt mange slcriv i form air e-post dl sin advokat. i3ryujar Melung, og et rekkje alike niva som hat vote lime i saka. Pormuleringar og ordvai bar yore sa stereigne at dat Vedrøraude Rune Hansen, Cur t(rlh: anonymisert) adr Konklusjonen I erkiierunga var at det synest a vera grunulag for A oppbeva tidiegare omsorg og sainversrett med felles born. Spesialisterklieriug Skünevik, Boks 25,5594 SKANEVIK e-post: Mobiltlf Spesiaiist I psykiatri Dr Hans OIav Thngesvik 0-Spesialisterkiaering-dr-Tungesvik-RLH.htufl a.iia-nr- &uugesvik-rw 3( 1_t5 3 Page 1 of 3

16 fra lien K. Hebucs, leder for den konimunale bameverntjenesten, er ikke og skal barna og farnilien, gár bos far tapt oiler er dl skade for noen. Den krinñnelle trussel Ingenting ac alt dette son motparten iherdig pa kxiinineil via forsølcer A frarøve keller ikke villet ha likeverdige forbold. Men bar latt seg styre av, og bar styrt andre Motparten bar ikke villet t orholde seg anstendig dl by og rett og fakta. og bar med hysteri, lovstridigheter, Iøgn, frykt og fristelser. 1ev og rett og samfunn. Trude følger todd, slavisk og fristet advokat Frond lijeldes flle:iic:\docurnents and Settings\oaal\Local Settings\Temporary Intoner;i son skuile tyda pa at dci lit overlast oiler bar butt paført negative fylgjer av A bu boa far. for bebe familien og bver enkelt I familien og 61 stor skade I fothold dl egoistiske, bovsiridige og umomiske uttrykk. flette liar skadet og skader bade far, barna. og fa.miliea bar ajikanert, latterliggjort og bânot do største verdict, son on deter en leki og ubetydeligheter dot hole dreler seg cm Advofrat Hjelde bar silk styrt og styrer Ødeleggelse Trude noksa fulistendig, etter eget bode og forgodtbetinnende -61 stor skade og and ovesraskande ow det var grunniag for alike formuleringar fra Rune Hansen si side: ektefelbe sin advokat, Trond Hjelde bar uttala og gjort i saka, vile underskrivne finna dot Sick2av Z ikke hensyntatt. Hennes naturlige Ønske omá ha barna i sin nzrhet gir seg mange Motpartens psykiske og moraiske svakheter, son barna or skadelidende under, or Ran trakasseringen og terroren fra Iron K. Hebnes. Utan at imderskrivne kjenuer formuleringar og ordval I dot son Rune Hansens eks og ãtferdsforstyrringar boa vakane mellow anna helter under diagnosen uttrykkjer dot mange positive ting i tilhøve dl far. No or dot ei kjent sak at Frøydis og Stauda liar budd boa far I nokre mänadar, og underskrivne bar ikkje blitt kjent med noko Gjeunoinlesing av dette notatet gir meg sow fagperson assosiasjonar dl WHO sin internasjonale ldassitikasjon av sjukdoniar og skader IrA 1992, dot dot under üendtlige oiler banlige en kamppreget og innbitt boidning dl personilge Det synest vera rimeleg satnsvar mellon den omtale ay tilst.anden F 60.0 og del det daglege livet I beimen og i høve til bonn. Underskrivne bar batt samtalar med 3 av borna, Idun., Frøydis og Stauda, og dci I skade for A bruka cm og vendingar sow ligg langt unna bans veremate og arbeidsmitar i omstende at ban - riàr ban møter ytre motstand I tetna sow for ban er svert viktige - kjem Dote or infidlertid ikkje underskrivue si vurdering, snarare kan dot vera eit fortnildande Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved overdrevet følsomhet for krenkelser, forvrenge erfaring vat A oppfatte andrea nøytrale eliot vennilge handlinger son bans sprakbruk ytterlegare vile karma svekka tilliten dl bans evner dl A fungera sow far. uttrykksfonner Rune Hansen nyttar i sine ulike notat. Det or saleis grunu dl A frykta at F 60.0 Paranoid personlegdomsforstyrring: Oetteerdatert Dette or utvalde avsnitt fra Rune Hansens 16-punkt notat med tittelen Dot rette fokus. manglende tilgivelse ved fornzrrnelser, mistenksomhet og tilbøyeilghet dl A rettigheter er vanlig. Sow en marionett, son en dukke. Han styrer Trude med skrernsler, frykt, tøgn og fristelser. oppskrift. personlegdonis- ikke vere basis for noe annet. 1øvrig yule floe annet ha vert en videreføring av E age 2 of twaergiaenng-dr-tungesvik-rlh

17 Konklusjon. og halve tida has k.var av foreidra vera vauskeleg A gjennomføra iprakais, inor. Sidan foreidra but sapass langt Ira kverandre, vii truleg ci ordning med dell omsorg faste samvemordningar med far, og dci sum bin has far, fa faste samvtersardningar med bur permanent hos met og nokre permanent has far. SA kunne dci scm but med nor, Ii. borna tkk romsieg samvzr med begge foreidra, dat kunne Id. skje ved at nokreav born liar skill lag, villa det vera svrt ynskjeleg A fmna Iøysingar sow kunne medverica til at saman mcd far sum vaksenperson, jamvel I det sow gjeid skulegang. Sidan ektefellene fjie://c:\docunznts and Settlrigs\oaai\Local Settings\Temporary internet FilesWF.ThT. fl t I 3 ½!1 Ị1 ii Hans Olav Tungcsvik (+ underskrift) SlcAncvilç I nyttast til A tilføra borna gode sow omsorgsperson for bonn sine. Han bar ci rekkjc positive cigeuskapar sow kan let Ut IrA underskrivne psykiatcr si vurdering ikkje grunniag for A sela at han er ueigna Jamvel om Rune Hansen synest A ha ci personlegdomsforstyrring med paranoide trekk, er Men det er elt faktum at del far noksà einsidig pàvcrlcnad vat A vera sa ag sela berre sasai.tinuxiuugesvik4ui1 Page 3 of 3

18 og 5504 Haugesund Postboks laugesund kommune *2 i I a - Bamevemtjeaesten 1/1! 2os I Past Vetre Etde 3580 OLEN stir, - bun en periode, like for og ved 6-post posthaugalandogstmahcrd1asidpo1itietno 8xsk&ro: t$ Fgks , 1.alt. (trailer) stri 222 og stri 132 a). Det ertrude Hansen sower fornzrmet i Haugaland og Sunnhordland polit;dtstrikt fr irdafford /cnsmannskontor vzrt almisunelig kjent at ektepaxets barn ikke bar gitt i vanlig offcnthg skate, de bar hat bisto lokait banievern og lege ibm. at Rune Hansen skulle fteamtflles for Iegc. Ellen bar det hjernmeundervisning, og belier ikke benyttet seg av andre latisetilbud I szrlig grad, sow si til Grue i Hedmark sarnm.en med cit yngste barna, hvor bun oppboldt seg utover cr&ren varetektsfengsiet, forelopig frem ti den Siktelsen ombandler pr. cia averts. av str.i. tried ungene. Jeg gjorde Trade den gang kjent med at jeg vat nodt dl I formidle bva him Ira utenforstlende. Han bit pagrepet den 21.10, og has siden cia vzrt lena. dette oppholdet. si bit dat i.nngitt Litre anmeldelser mat Rune L. Hansen, saint at ban badde fortak meg dl barnevemstjeuesten, not sow bit gjort umiddelbart etterpa. Trade dzo Vikebygd. Hun vile Ut 27 ekteskapet, og mente at ban ikke vile godt.a at him reiste av garde og sornmeren.. Trade Hansen var innom Iensmnnnskoutoret og snakket med undertegnede I tusrs08, bun belsesøstertjeneste etc. Fortalte cia at bun vurderte I en av cit første dagene ta med seg ungene og rename fra fnnlcdningsvis vista dl korrespondanse/brev sow jeg arnar Dere bat fitt oversendt Eta Tmtd komi i h urder brv med OIWajOn & pg Politiet kjenner dl familien Hansen, og første lcontakt var I januar 07, cia i&n. at politiet ogsâ inngav atimeldeiser ibm. lddnappinw ac batna etc. Samdige anmeldelser inngit-t av L Hansen er butt benlagt ac pitalemyndigheten. Rune trusselsaken, og fotholdet skal ha skjedd like før, - Rune, dl soss For at bun dusponerte bolig I Haugesund. pigripelseu av Rune Hansen, badde tilliold pa garden I Vi.kebygd sam,men med bama og y4&gp$ysnfriges fl4%flsenjtnpcl. optnide Mgnica / Detvises dl Deres brev dawn ang. Trade ogrune Hansen, som dduigere bar bodd Den inniedet politiet etterforsking mat Rune L Hansen pa bakgtunn av tnfomaasjon i Vikedbygd, Viuciafjord kotumune. Den, referanis Vfr re fenrnss Data POL1TIET 13(L$G 9

19 Beklager at vi. a noe sane rued dette svarbrev mhr. Dares frister. og hun har utuykr at det gr bra med familiea basin Etrerdetvivet säbortnidehansennâinzugesundsammenneddeyugste barna, 1983, cia for tyverier. En antar at straffesake.n snot Rime L. Hansen er ferdig etterforsket før nytràr. Ii - I -. I lent etterforskingen sâ liar politiet batt en del kontakt med Truck Hansen, sails de elciste av I Rune Hansen a ikke ticiligere straffedønar borrsett fra sà langt tilbake I tid sam i 1974 og

20 5528 HAUGUSUND Skärcatcn ioi:. :. : Haugeurid komrntinc Ba rnevernqeaesten POLITI ET &. SIDE el/02 1-laugaland og Sunnhordland pclitidiztrikt derca b-tm) Srikenhle strnere henhgt p ga beviseis stilling H-u-rscn Hun Inn meldie ham den for fnhctshcunclse (for a ha boufnrt 2 iv En-cr den OS dcsember 2008 hat- I-inn inngitt en -inrncldclsc met sin eksmann, Rune U Trude Monica Hansen, f a ilcke dorafeir ci bcrehigt Bcsølcsforhudet Mc tcn fbdenget fram cii , konriaunikaqonsd1er fru Hansens hopel. Forhu,4et bmfattct ogsá kcntakt pr- bzcv 4 el. dcktronislce mcd Trudc ir Hansen og hcturidlr p uligz a opphold seq ute a synhg rvsl-arid iii Trude M Dca ble ban ilagt ct ferbud nct a oppsøke forfalgc cflci pa noe vis a n kontaki dokumetitfotfdsldng. Deane saken Me het1at bitet str2ffban forhoid hcv-ist. Videré aarneidte han,ri en pascal banievcrrnjenesten I Haugesund for a to 61llerv.ovc,ntdclsc v sttaffelovens 291 førsrc ldcl, jet: annet kdd stnf&aitci nati cit tflfclle gv ovcttzedelse av ttaf&icwens S 222 frste ledd, føvae ett rilfdflc av cntct-ttedeise av straffelovens 227 fiarste altthwttv jft Ijeide lecid førtc ttaffea1twntttv ett tilde at overftedelsc av sttaffeiovens 132 a, fosie1egg a, jfr. añnetiedd,,cl fengsel fot:. Rune Leander Hansen, , hie deu dont ed }-Taugaland Tmnrctz cii S Hansen Far Rune Lcandct Hansen Anmodrnng em opplysnmges fra pobtict; Mar Trude Monica 2010/ / fl4.10 Pprrr re/era/ire i4ar tfrranri Dab fw4/øt&*i4fli. :52a75ti**:,. :*. HLJSAL OS SUNNHL PD.

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak Nr. 47, 2011/2 Innsyn Utgitt av Redaktør: Redaksjonsråd: Sekretær: Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10 Bankgiro: 8220.02.90549 Arne Redse

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer