Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF"

Transkript

1 Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

2 Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) er en avdeling i Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF. Avdelingssjefen rapporterer til divisjonsdirektør Trond Rangnes og sitter i ledergruppen for divisjonen. Avdelingen skal drive egen forskning, og stimulere, koordinere og veilede forskning i Divisjon psykisk helsevern. Avdelingen skal også bistå de kliniske avdelingene i fagutvikling, samt ha noen andre oppgaver i divisjonen innen undervisning og kompetansebygging. Seksjon for forskning, som ble etablert våren 2012 med Lars Tanum som seksjonssjef, er blitt utviklet videre. Etter drøftinger i ledergruppa og avdelingen ble det høsten 2013 besluttet å avvikle Seksjon for kvalitet, og å flytte Akuttnettverket og andre prosjekter der til Seksjon for undervisning der Gerd Haugen Mariniusson er seksjonssjef. Se avsnitt om seksjonene. Det meste av avdelingen holder til i 5.etasje i bygget Nye Nord, der Helsetjenesteforskning (HØKH) i Ahus også er lokalisert. Noen av våre stipendiater sitter i et kontorlandskap vi har fått disponere i andre lokaler som divisjonen har i midtblokka sør for Nye Nord. Avdelingen har i 2013 fortsatt sin praksis med et ukentlig møte fredag formiddag med faglig program tre fredager i måneden og avdelingsmøte en fredag i måneden. Avdelingen har i 2013 videreført et forum for mastergradstudenter i Divisjon psykisk helsevern for å bidra til kontakt med hverandre og med økt tilknytning til divisjonen. Det var også i 2012 mye fokus på å ivareta og videreutvikle et godt arbeidsmiljø, blant annet ut fra resutlatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen («Pulsmåleren») og tiltak basert på den. Det er gjennomført HMS-runde og medarbeidersamtaler i henhold til Ahus prosedyrer for dette. Bemanning Bemanningen har i 2013 vært en liten økning i bemanningen. Ved slutten av 2013 er det i alt 26 ansatte med til sammen 23,4 årsverk. Av disse er 13 ansatt i faste stillinger (inkludert to stipendiater), 9 er i engasjement som stipendiater, og en i engasjement i Akuttnettverket. I tillegg har en stipendiat ved Psykologisk institutt arbeidssted i avdelingen. Det er fire seniorforskere og to forskere ved avdelingen, tre av disse er psykiatere, to er psykologer og en er psykiatrisk sykepleier. Det er i alt 12 doktorgrads-stipendiater ved avdelingen, og to tilknyttet til avdelingen. Avdelingen har en stab med en administrativ rådgiver og to prosjektkoordinatorer som gir forskningsstøtte. Doktorgradsdisputaser Psykologspesialist Nina Hasselberg disputerte i juni 2013 ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, med avhandlingen The crisis resolution team model in Norway: Implementation, outcome of crisis and admissions. Dette var den første disputasen der hele doktorgradsarbeidet har vært gjort I FOU-avdelingen fra starten av, så det var en milepæl for avdelingen. Datamaterialet var fra behandlingen av 680 pasienter ved 8 av de 9 første ambulante akutteam i Norge, og hun hadde selv vært med å planlegge studien og samle inn data som leder for ett av disse akutteamene som deltok i Multisenterstudie av akuttpsykiatri. Psykolog Aina Holmén leverte sin doktoravhandling om kognitive funksjoner hos ungdom med psykose, og vil forsvare den for phd-graden ved Psykologisk institutt i Ny akademisk stilling knyttet til avdelingen Forsker Bente Weimand ble sommeren 2013 tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for helse, ernæring og ledelse, ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Side 2 av 25

3 Det er i 2013 utlyst en kombinert stilling for seniorforsker og professorat II i psykiatri. Det er søkere til stillingen, og tilsetting forventes gjort tidlig i Seksjon for forskning og fokus på forskningsgrupper Hovedarbeidet i seksjonen er å gjennomføre forskning, og det vises til kapitlet for forskning der de ulike forskningsprosjektene omtales kort, samt til mer opplysninger om hvert prosjekt på avdelingens hjemmesider. Seniorforsker Lars Tanum er seksjonssjef. Vi har i 2013 hatt mye fokus på utvikling av de fire forskningsgruppene som ble besluttet i slutten av 2012: Kvalitet og implementering, Brukere og pårørendes erfaringer, Psykisk helse hos barn og ungdom, og Psykobiologi og rus. Tre av gruppene har hatt regelmessige møter i 2013, den siste gruppen er under oppstarting. Forskningsgruppene er faglige arbeidslag som skal utvikle prosjekter innen et område. For videre informasjon om forskningsprosjekter, se under forskningsgrupper lengre ned. Seksjon for undervisning Seksjon undervisning har i 2013 bestått av en spesialrådgiver i 50 % stilling, en rådgiver (fra sommeren 2013), samt seksjonssjef. Seksjonen har ansvar for avdelingsovergripende fagutviklingstiltak i divisjonen. Gerd Haugen Mariniusson er seksjonssjef. Enheten organiserer obligatorisk legeundervisning i psykiatri (voksenpsykiatri), som i 2013 har hatt 38 undervisningsdager med i gjennomsnitt 41 deltakere. Seksjonen har videre gjennomført klinisk veiledergruppe for spesialister i psykiatri med fire møter og gjennomsnittlig 22,5 deltakere. (Avdeling akuttpsykiatri har siden sommeren 2013 hatt sin egen kliniske veiledergruppe.) Det har vært to møter med psykoterapiveilederne i (voksen-) psykiatri og divisjonsledelsen. Seksjonen har samarbeid med fagsjef i divisjonen om organisering, kvalitetssikring og dokumentasjon av legeundervisningen i psykiatri. I vårsemesteret deltok ca 80 leger fra divisjonen på 3 x 4 timer undervisning i psykofarmakologi. I høstsemesteret ble det arrangert tre åpne forelesninger for divisjonens ansatte med temaene Hvorfor er behandlingsmiljøet så viktig?, Ulike forståelser av rusmiddelavhengighet og muligheter for medikamentell behandling samt Vi vet de ønsker å dø, men forstår vi hvorfor? Selvmord og viktigheten av pasientens perspektiv. Her deltok ca 50 ansatte fra kommunehelsetjenesten. Et internt fagseminar med temaet Tilknytningsfokus i klinisk arbeid med ungdom med 100 interne deltakere ble arrangert i april 2013 og 120 interne og eksterne deltakere deltok på seminaret Attachment Based Family Therapy (ABFT) høsten Hele 2013 var seksjonen sekretariat for kompetansetiltaket Tryggere traumeterapeuter i regi av RVTS Øst som hadde syv plenumssamlinger med ca 300 deltakere og seks gruppesamlinger i fem ulike temagrupper med 175 deltakere (25 i hver gruppe). Seksjonen har sammen med fagsjef Sjur Seim og seniorrådgiver Harald Støvind ved divisjonsledelsen utgjort redaksjonskomité for divisjonens nyhetsbrev DPH-nytt som kom ut med 9 nummer i Kompetansekartlegging og utvikling er en viktig del av seksjonens arbeidsområde. Helse Sør-Øst har besluttet at en modul i GAT skal benyttes til registrering og planlegging. Den er testet i en pilot i sykehuset Østfold. Seksjonen har fulgt dette utviklingsarbeidet gjennom året. Seksjon for kvalitet Seksjonen gjennomfører prosjekter innen kvalitetsforbedring og forskning som er gitt som oppdrag fra helsemyndigheter og eventuelt andre. I tillegg til Akuttnettverket og prosjektene i dette som er omtalt nedenfor, har det på oppdrag fra Helsediretoratet vært utviklet et spørreskjema om opplevd tvang. Dette prosjektet er omtalt i liste over prosjekter. Side 3 av 25

4 Spesialrådgiver for selvmordsforebygging er ansatt i denne seksjonen, og arbeider innen hele helseforetaket og i kommuner og bydeler i opptaksområdet. Den største arbeidsinnsatsen har dette året vært rettet mot utvikling av behandlingslinjer etter selvpåførte skader i et samarbeid mellom medisinsk avdeling, DPS og kommuner. Det har særlig blitt jobbet med økt bevissthet rundt tematikken på medisinsk avdeling for å få opp antall henvisninger videre i behandlingslinjen. Det har også blitt gjennomført hel og halvdags undervisning i flere kommuner. Resultatet av arbeidet er undersøkt ved journalgjennomgang og synes å ha ført til betydelige kvalitetsforbedringer. Foreløpige funn fra gjennomgangen ble lagt fram på verdenskonferanse i selvmordsforebygging i Oslo i september. Undervisningen i de nasjonale retningslinjene i selvmordsforebygging for spesialisthelsetjenesten er videreført i perioden. Rådgiver har også deltatt i et fagutviklingsprogram rettet mot arbeid med mennesker med vedvarende selvmordsatferd, som munnet ut en rapport som foreslår å opprettet et eget team for å møte behovene til denne gruppen. Akuttnettverket har hatt deltakere på sine nettverkssamlinger i april og oktober Det har vært følgende hovedaktiviteter i nettverket i 2013: Prosjektet om Kvalitetssikret og kunnskapsbasert måling av skjerming i psykiatriske døgnavdelinger gjennomførte innsamling av 159 beskrivelser av skjerming, analyser av disse for å identifisere elementer i skjerming, og en Delphi-prosess med spørreskjema i to runder for å komme fram til konsensus om hvilke slike elementer som er skjerming. I løpet av 2013 ble det gjennomført et omfattende prosjekt om Ambulante akutteam i Norge 2012: Praksis og erfaringer. Teamledere ved alle 58 ambulante akutteam i Norge besvarte et spørreskjema om teamets praksis og teamleders vurderinger. Det ble gjort kvalitative intervjuer med brukere, pårørende, teamansatte og samarbeidspartnere ved åtte ambulante akutteam som representerte alle landets fire helseregioner. Resultatene er presentert i flere konferanser, og en rapport vil bli ferdig i begynnelsen av Resultatene vil også bli bearbeidet videre og publisert i vitenskapelige artikler, delvis i samarbeid med et stort prosjekt i Storbitannia som vårt prosjekt har samarbeidet med. Det var tilsatt en koordinator i deltidsengasjement i Akuttnettverket i første halvdel av 2013 for å holde kontakt med ambulante team og akuttenheter for ungdom, og for bidra til utvikling av felles prosjekter for disse ut fra Akuttnettverket. Søknader og tildeling av eksterne forskningsmidler Det i 2013 sendt en søknad om forskningsmidler til Forskningsrådet, tre til Extrastiftelsen Helse og rehabilitering, og en til Helse Sør-Øst RHF. Av disse fikk vi innvilget en søknad fra Extrastiftelsen om en stipendiat for en kvalitativ studie av ambulante akutteam. Vi er også med på en søknad Helse SørØst RHF innvilget til et regionalt forskningsnettverk for forskning på psykoser, og får der blant annet dekket deltidsengasjement for en forsker i et prosjekt om implementering av IMR (opplæring av pasienter til egen mestring av sykdom).. Flere av de andre søknadene ble vurdert til å være støtteverdige, men fikk likevel ikke tildelt midler fordi det ikke var nok midler til alle støtteverdige søknader. Vi har også hatt ekstern finansiering eller delfinansiering av flere andre prosjekter slik det går fram av tabellen nedenfor. Side 4 av 25

5 Tildelte eksterne midler i 2013 Norges forskningsråd. Multisenterstudie om barn som pårørende. (1) Extrastiftelsen. Phd-stipend (80%). Prosjektet Å vokse som menneske Helse SørØst. Stipendiat til prosjektet om Behandling av unge med depresjon Helse SørØst. Oppstartingsstøtte til forskning om samhandling (2) Helsedirektoratet. Levekårsundersøkelse om pårørende til rusavhengige (3) Helsedirektoratet. Forskningsbasert evaluering av ACT-team (4) Helsedirektoratet. Utvikling/utprøving av spørreskjema om opplevd tvang Helsedirektoratet. Utprøving av måleverktøy om ambulante akutteam Tildeling fra et legat til et forskningsprosjekt Sum tildelte eksterne midler i (1) Skal fordeles på Ahus og samarbeidspartnere i prosjektet + neste år (2) Prosjekt sammen med Helsetjenesteforskning, fordeles to år (3) Skal fordeles på Ahus og samarbeidspartnere i prosjektet + neste år (4) Via Sykehuset Innlandet til vår avdeling som samarbeidspartnes Anslagsvis halvparten av de tildelte midlene skal fordeles på samarbeidspartnere. Samarbeid med andre Samarbeid med kliniske avdelinger i Divisjon psykisk helsevern, andre deler av Ahus og andre helseforetak eller forskningsmiljø er tatt med i omtalen av de ulike prosjektene i kapitlet nedenfor om forskning. Flere klinikere med doktorgrad i de kliniske avdelingene har deltatt regelmessig i avdelingens faglige møter og i økende grad også i forskningsgruppene. Side 5 av 25

6 Ansatte Ledelse / administrasjon Torleif Ruud Lars Tanum Gerd Haugen Mariniusson Ingrid Kyte Fjellestad Bodil Skiaker Solveig Lundsvoll Anne Hexeberg Avdelingssjef (80 %), spesialist i psykiatri, dr.med., professor II (20 %) ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, UiO Seksjonssjef for Seksjon forskning, spesialist i psykiatri, spesialist i farmakologi og toksikologi, dr. med. Førsteamanuensis II (20 %) ved SERAF, UiO Seksjonssjef for Seksjon undervisning, cand polit. Administrativ rådgiver, master i sykepleievitenskap Prosjektkoordinator Prosjektkoordinator, bachelorgrad i IT fag Rådgiver, master i økonomi og administrasjon Seniorforskere/forskere Henning Værøy Seniorforsker, spesialist i psykiatri, dr.med. Pravin Israel Seniorforsker, psykologspesialist, dr.psychol., førsteamanuensis II (20 %) ved Psykologisk institutt, UiO Kristin Sverdvik Heiervang Forsker, psykolog, Phd Bente Weimand Forsker, psykiatrisk sykepleier, Phd Rickard Färdig Forsker, psykologspesialist (20 % fra 1. november) Betty van Roy Forsker, lege, spes. barne- og ungdomspsykiatri, BUK (forskningstillegg) Dawn Peleikis Forsker, spes. i psykiatri, Alna/Groruddalen DPS (20 % ut sept) Stipendiater/andre Aina Holmén Psykolog, Phd-kandidat Johan Siqveland Spesialrådgiver, Phd-kandidat Nina Hasselberg Phd-stipendiat (50 %, ut mai), psykologspesialist Hanne Clausen Phd-stipendiat, lege Kasper Arnberg Phd-stipendiat (60 %), psykolog Grorud BUP, perm. fra sept. Arnhild Lauveng Phd-stipendiat (80 %), psykologspesialist, samfunnspsykolog Ellen Katrine Kallander Phd-stipendiat, master helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge Karina Egeland Phd-stipendiat, master i sosial- og samfunnspsykologi Erling Rognli Phd-stipendiat UiO (50 %), psykolog Follo BUP (50 %) Harald Kanter Spesialrådgiver (50 %), spesialist i psykiatri Olav Nyttingnes Prosjektmedarbeider, psykolog, phd-stipendiat fra juli Ann-Mari Lofthus Phd-stipendiat, samfunnsviter Zill-e-Huma Latif Phd-stipendiat, spesialist i psykiatri (fra mai) Luxsiya Sivatheepan Phd-stipendiat, psykolog (fra 15. august) Akuttnettverket Maren Rognaldsen Trude Klevan John Gustavsen Espen W. Haugom Prosjektmedarbeider, psykolog (100 % ut mai, 50 % fra 1. juni) Prosjektmedarbeider, mastergrad (ut oktober) Prosjektkoordinator akutteam/enheter for ungdom (20% ut mai) Prosjektmedarbeider (20 % 1. januar 31.mars) Side 6 av 25

7 Forskning Avdelingen har definert fire forskningsgrupper i avdelingen, og informasjon nedenfor om forskningsprosjektene er organisert ut fra hvilke forskningsgrupper de tilhører. Forskningsprosjektene er svært kort omtalt her. På avdelingens hjemmeside finnes det noe mer informasjon og oppdatert status. Prosjektleder kan kontaktes for mer informasjon. Forskningsgruppe: Psykobiologi og rus Forskningsgruppen består av Lars Tanum (leder), Henning Værøy, Johan Siqveland Zill-e- Huma Latif. Prosjekt Posttraumatisk stress, selvbiografisk hukommelse og selvmordsatferd blant pasienter med kroniske smerter Deliberate self-harm and selfpoisoning in outpatient psychiatric treatment Endokrinologiske og nevropsykologiske faktorer og vold Nevropeptider og autoantistoff hos deprimerte før og etter ECT behandling Forebygging av tilbakefall av bruk og overdose av opiater etter utskrivning fra fengsel eller døgnbehandling: En norsk multi-senter RCT Neuropeptider og immunmarkører ved kronisk smerte Bruk av antipsykotika i Norge og mulig sammenheng med annen legemiddelbruk Tema og prosjektmedarbeidere Undersøkelse blant pasienter ved Smertepoliklinikken, Ahus. Forskningsprosjektet inngår i en gruppe prosjekter ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Øst (RVTS-Ø). Johan Siqveland (phdkandidat), Torleif Ruud (prosjektleder). Risikofaktorer for villet egenskade hos pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling. Johan Siqveland (prosjektmedarbeider), Torleif Ruud (prosjektleder). Neurohormoner, autoantistoffer og nevropsykologisk funksjon hos innsatte med dom for mord og ekstrem vold. Henning Værøy (prosjektleder). Nevropeptider og autoantistoff før og etter ECT samt etter ett år, sammenholdt med klinisk effekt. Studie ved Akuttavdelingen i Divisjon psykisk helsevern. Henning Værøy (prosjektleder). Behandling med naltrexone depot injeksjon sammenlignes med daglig suboxone tabletter. Prosjekt har utspring i Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), UiO. Lars Tanum (nasjonal prosjektleder). Undersøkelse av mulige biomarkører for kronisk smerte gjennom analyse av serum og spinalvæske fra pasienter med kroniske muskel-skjelettsmerter. Samarbeidsprosjekt med Universitetet i Uppsala og Akademiske Sjukhuset i Uppsala. Lars Tanum (prosjektleder). Analyse av data fra reseptregisteret over bruk av antipsykotika og andre legemidler i Norge. Lars Tanum (delt prosjektledelse). Samarbeid med Universitetet i Oslo og Bergen. Side 7 av 25

8 Forskningsgruppe: Psykisk helse hos barn og ungdom Forskningsgruppen består av Pravin Israel (leder), Betty van Roy, Kasper Arnberg, Erling Rognli, Luxsiya Sivatheepan, Berit Hjelde Hansen, Aina Holmén. Prosjekt Attachment-Based Family Therapy. RCT Prosessfaktorer i kognitiv adferdsterapi for barn med angstlidelser i BUP Moderatorer og mediatorer av en familiebasert behandling av ungdom med depresjon Familiebasert sorgstøtte til ungdom Hjernefunksjoner ved tidlig debuterende psykoser Tema og prosjektmedarbeidere Randomisert kontrollert studie av effekt av en evidensbasert behandlingsform for ungdom med moderat-til-alvorlig depresjon. Samarbeid med Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP), Children s Hospital of Philadelphia (USA) v/ Professor Guy Diamond, og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (Oslo) v/ Professor Lars Mehlum. Pravin Israel (prosjektleder), Erling Rognli (pdh-stipendiat). Randomisert kontrollert studie av attferdsterapi for barn med angst. Studie ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) øst og sør. Kasper Arnberg (phd-stipendiat ved Ahus), Pravin Israel (hovedveileder). Erling Rognli (phd-stipendiat). Prediktorer og moderatorer av familiebasert behandling av en henvist populasjon av ungdom med depresjon. Pravin Israel (prosjektleder). Utvikling av en familiebasert intervensjon til ungdom som har mistet en i nær familie og er i risiko for å utvikle komplisert sorg. Studie ved senter for sorgstøtte, Ahus. Pravin Israel (prosjektleder). Samarbeid med Professor Kathrine Shear v/ Columbia University, New York. Symptomer og nevropsykologisk fungering hos ungdommer i alderen år med en psykoselidelse. Studie ved Psykologisk institutt (UiO) og Oslo universitetssykehus. Aina Holmén (phd-kandidat). Forskningsgruppe: Brukeres og pårørendes erfaringer Forskningsgruppen består av Bente Weimand (leder), Ellen Katrine Kallander, Olav Nyttingnes, Ann-Mari Lofthus, Ingrid Kyte Fjellestad og Torleif Ruud (assosiert medlem). Prosjekt Children of patients with severe illness or substance abuse: Prevalence, identification, perceived needs, services received and outcome Tema og prosjektmedarbeidere Undersøkelse om 900 barn som pårørende til foreldre med psykisk lidelse, rusproblem eller alvorlig somatisk sykdom. Samarbeid med Nordlandssykehuset, Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus, Helse Stavanger HF, Rogaland A-senter, RBUP øst og sør, og BarnsBeste. Torleif Ruud (prosjektleder), Bente Weimand (lokal koordinator), Ellen Katrine Kallander (phd-stipendiat). Side 8 av 25

9 Norwegian Young Carers of severe parental illness or substance abuse. (delprosjekt i undersøkelsen ovenfor) Brukernes erfaringer med tilbud fra ACT-team (delprosjekt i Forskningsbasert evaluering av ACT-team) Pårørendes opplevelse av tilbud fra ACT-team (delprosjekt i Forskningsbasert evaluering av ACT-team) Pasienterfaringer i alderspsykiatriske avdelinger. Utprøving av intervjuskjema Utvikling og utprøving av spørreskjema om opplevd tvang i helsetjenesten Young Carers blant barn av foreldre med psykisk lidelse, rusproblem eller alvorlig somatisk sykdom, graden av omsorgsoppgaver, positive og negative konsekvenser, behov for hjelp og oppfølging. Ellen Katrine Kallander (phd-stipendiat), Torleif Ruud (prosjektleder, hovedveileder). Undersøkelse om brukernes erfaringer med 12 ACTteam i Norge. Samarbeid med Erfaringskompetanse. Torleif Ruud (prosjektleder), Dagfinn Bjørgen (nestleder), Kristin Heiervang (forsker, daglig leder), Heidi Westerlund (prosjektmedarbeider), Ann-Mari Lofthus (phd-stipendiat), Arnhild Lauveng (prosjektmedarbeider). Undersøkelse om brukernes erfaringer med 12 ACTteam i Norge. Samarbeid med Landsforeningen for pårørende i psykisk helse (LPP). Pravin Israel (prosjektleder), Bente Weimand (medforsker), Torleif Ruud (prosjektleder for ACT prosjekt). Utprøving av et intervju om pasienterfaringer fra alderspsykiatriske avdelinger. Samarbeid med en rekke alderspsykiatriske avdelinger. Ingrid Kyte Fjellestad (prosjektmedarbeider), Torleif Ruud (prosjektleder). Oppdrag fra Helsedirektoratet om utvikling og utprøving av et spørreskjema om opplevd tvang. Olav Nyttingnes (prosjektmedarbeider), Torleif Ruud (prosjektleder), Aina Holmén (prosjektmedarbeider) Forskningsgruppe: Kvalitet og implementering i psykisk helse Forskningsgruppen består av Kristin Sverdvik Heiervang (leder), Hanne Clausen, Arnhild Lauveng, Nina Hasselberg, Karina Egeland, Trude Klevan, Maren Rognaldsen, Ajmal Hussain og Torleif Ruud. Prosjekt Forskningsbasert evaluering av ACT-team i Norge Pasienter i norske ACT-team (delprosjekt i Forskningsbasert evaluering av ACT-team) Forskningsbasert evaluering av forpliktende samhandling Tema og prosjektmedarbeidere 12 ACT-team og deres brukere følges i 3 år med data om team, brukere og deres forløp. Samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste ROP (Sykehuset Innlandet), som er ansvarlig for prosjektet. Torleif Ruud (prosjektleder), Kristin Heiervang (forsker), Hanne Clausen (phd-stipendiat). 12 ACT-team og deres brukere følges i 3 år med data om team, brukere og pårørende. Hanne Clausen (phdstipendiat), Torleif Ruud (prosjektleder, hovedveileder). Forskningsbasert evaluering av forpliktende samhandling og brukere (Romeriksprosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom DPS, Avdeling for rus og avhengighet og 7 kommuner på Romerike). Torleif Ruud (prosjektleder), Kristin Heiervang (forsker, daglig leder), Hanne Clausen (prosjektmedarbeider). Side 9 av 25

10 Å vokse som menneske. Identitetsutvikling hos voksne i behandling og utdanning Implementering av Illness Management and Recovery (IMR) Akutteam i psykisk helsevern for voksne Randomisert kontrollert undersøkelse av kort- og langtids gruppepsykoterapi Gruppeterapi i psykisk helsevern for voksne Evaluering av brukerstyrte innleggelser Kvaliteten på vurderinger av rett til helsehjelp i psykisk helsevern Psykoterapi ved sykefravær Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern Kvalitativ studie av hvordan henholdsvis utdanning og behandling påvirker identitet hos personer med psykisk lidelse. Arnhild Lauveng (phd-stipendiat), Torleif Ruud (hovedveileder). Undersøkelse av implementering i norske helsetjenester av en kunnskapsbasert modell for at pasienter kan lære mestring av sykdom og utvikling ut fra egne mål. Karina Egeland (phd-stipendiat), Kristin Heiervang (prosjektleder, hovedveileder), Torleif Ruud (medveileder). Studie av 680 behandlingsforløp ved 8 akutteam innen psykisk helsevern for voksne, som var en del av Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP), se prosjektet ovenfor. Nina Hasselberg (phd-stipendiat, disputerte juni 2013), Torleif Ruud (prosjektleder, hovedveileder). Behandling i korttids gruppepsykoterapi sammenlignes med behandling i langtids gruppepsykoterapi. Ledes av Steinar Lorentzen (Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus). Torleif Ruud (med i styrings- og prosjektgruppe, lokal koordinator i Oslo). Kartlegging av 426 gruppeterapier i DPS og sykehus i 15 helseforetak i Norge. Samarbeid mellom Steinar Lorentzen (UiO, Oslo universitetssykehus) og Torleif Ruud. Forskningsbasert evaluering av effekt og erfaringer av avtaler om brukerstyrte innleggelser ved DPS. Torleif Ruud (prosjektleder), Olav Nyttingnes (prosjektmedarbeider). Undersøkelse om kvaliteten på de vurderinger og prioriteringer som gjøres av henvisninger fra fastleger til psykisk helsevern for voksne. Samarbeid med Per Arne Holman (phd-kandidat, kvalitetssjef ved Lovisenberg diakonale sykehus) og 15 allmennpsykiatriske poliklinikker i Helse Sør-Øst. Torleif Ruud (prosjektleder, medveileder). Poliklinisk behandling ved egen kveldspoliklinikk ved Lovisenberg DPS som tiltak for å redusere sykefravær for sykemeldte. Mattias Victor (phd-kandidat, leder for kveldspoliklinikken), Torleif Ruud (prosjektleder, hovedveileder). Detaljerte beskrivelser av skjermingsforløp i døgnposter i psykisk helsevern samles inn for å analyseres for å identifisere elemener i skjerming og utvikle et verktøy for mer pålielig måling av skjerming. Prosjekt i regi av Akuttnettverket og i samarbeid med 50 døgnposter. Maren Rognaldsen (prosjektmedarbeider), Torleif Ruud (prosjektleder). Side 10 av 25

11 Ambulante akutteam i Norge 2012: Praksis og erfaringer IIMHL project on quality of mental health services Family Health Teams som model for Shared care ROAMER. A Roadmap for Mental Health in European Research Undersøkelse ved spørreskjema til teamledere om praksis i ambulante akutteam, og en kvalitativ undersøkelse om de erfaringer brukere, pårørende, teammedlemmer og samarbeidspartnere har med ambulante akutteam. Prosjekt i regi av Akuttnettverket og i samarbeid med Høgskolen i Buskerud (professor Bengt Karlsson) og University College London (professor Sonia Johnson). Trude Klevan (prosjektmedarbeider), Nina Hasselberg (prosjektmedarbeider), Torleif Ruud (prosjektleder). Internasjonalt prosjekt om kartlegging, utvikling og utprøving av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Ledes fra Columbia University, New York. Torleif Ruud deltar for Norge på vegne av Helsedirektoratet. Forberedelse av undersøkelse om en modell for samarbeid mellom DPS, fastleger og kommuner. Samarbeid med DPS og bydeler i Groruddalen, Helsetjenesteforskning på Ahus, Avdeling for allmennmedisin (UiO) og McMaster University, Hamilton, Canada. Torleif Ruud (prosjektleder), Ajmal Hussain (forsker), Jorun Rugkåsa (forsker, Ahus), Inger Cathrine Kann (forsker, Ahus), Ole Rikard Haavet (forsker, UiO), Svein Gjelstad (forsker), Mina Dahl (fastlege), Mette Brekke (forsker, UiO), Hilde Lurås (forsker, Ahus), Anne Landheim (forsker, Sykehuset Innlandet), Dagfinn Bjørgen (Erfaringskompetanse). EU-prosjekt om kartlegging av status og behov for forskning på psykisk helse i Europa. Torleif Ruud med i ekspertgruppe om mental health services research. Side 11 av 25

12 Publisering og andre faglige aktiviteter i 2013 Doktorgrader Pågår Disputaser FOU-avdelingen 12 1 Forskningsveiledning Avdelingen Andre steder Til sammen Hovedveileder for Phd Medveileder for Phd Hovedveileder for Mastergrad 1 1 Publiserte artikler Norske Internasjonalt Til sammen Fra FOU-avdelingen Fra andre avdelinger i divisjonen Til sammen Referee-oppgaver for tidsskrifter Foredrag Norge Internasjonalt Til sammen Se vedlegg for mer detaljerte opplysninger. Side 12 av 25

13 Vedlegg 1. Publikasjoner Publikasjoner i Divisjon psykisk helsevern 2013 Artikler i tidsskrifter med fagfellesvurderere (referees) (15) Weimand, B.M., Sällström, C., Hall-Lord, M-L., & Hedelin, B.: Nurses dilemmas concerning support of relatives in mental health care Nursing Ethics (online first 29.jan 2013) DOI: / Hustoft K, Larsen TK, Auestad B, Joa I, Johannessen JO, Ruud T.: Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry. Online first - International Journal of Law and Psychiatry (2013), Villabø, M.A., Gere, M.K., Torgersen, S., Arnberg, K., Neumer, S.P., KendalL, P.C.: Anxious self-statements in clinic-referred U.S. and Norwegian anxiety-disordered youth. Cognitive Therapy and Research. (Accepted 19.feb.13, published on-line 06.March 13) Hasselberg, N., Gråwe, R.W., Johnson, S., Saltyte-Benth, J., Ruud, T.: Psychiatric admissions from crisis resolution teams in Norway: a prospective multicentre study. BMC Psychiatry 2013, 13:117 doi: / x Lorentzen, S., Ruud, T.: Group therapy in public mental health services: approaches, patients and group therapists. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2013, first published online:15 apr Mulder, C.L., Ruud, T., Bahler, M. et al.: The availability and quality across Europe of outpatient care for difficult-to-engage patients with severe mental illness: A survey among experts. Int J Soc Psychiatry, , first published on May 15, Dybedal G.S., Tanum L., Sundet K., Gaarden T.L., Bjølseth T.M.: Neuropsychological functioning in late-life depression. Front. Psychol., 27 June 2013, Doi: /fpsyg Værøy, H.: Aggression questionnaire scores in extremely violent male prisoners, male bodybuilders, and healthy non-violent men. Open Journal of Psychiatry, 2013, 3, OJPsych. Doi: /ojpsych Published Online July Høiseth G., Kristiansen K. M., Kvande K., Tanum L., Lorentzen B, Refsum H.: Benzodiazepines in Geriatric Psychiatry Drugs & Aging, February 2013, Volume 30, Issue 2, pp Side 13 av 25

14 Lorentzen S., Ruud T., Fjeldstad A., Høglend P.: Short- and long-term dynamic group psychotherapy: an experimental study of treatment duration and long-term outcome. British Journal of Psychiatry, published ahead of print September 12, 2013 doi: /bjp.bp Lorentzen S., Ruud T., Fjeldstad A., Høglend P.: Comparison of short- and long-term dynamic group psychotherapy: randomised clinical trial. Published online ahead of print September 12, 2013, doi: /bjp.bp Thormodsen, R., Rimol, L.M., Tamnes C.K., Juuhl-Langseth, M., Holmén, A., Emblem, K.E., Rund, B.R. & Agartz, I.: Age-related cortical thickness differences in adolescents with early-onset schizophrenia compared with healthy adolescents Psychiatry Research: Neuroimaging published online 21 October Høiseth G, Tanum L, Tveito M, Kristiansen KM, Kvande K, Lorentzen B, Refsum H, Bramness J.: A clinical study of the cognitive effects of benzodiazepines in psychogeriatric patients. Pharmacopsychiatry 2013 Sep;46(6): doi: /s Epub 2013 Jul 5. https://www.thieme-connect.de/ejournals/pdf/ /s pdf Klevan T., Viksmo M.S., Borg M.: Å være forelder står over alt annet - om foreldrerollen i en psykisk krise Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03/2013 _om_foreldrerollen_i Pettersen H., Ruud T., Ravndal E., Landheim A.: Walking the fine line: Self-reported reasons for substance use in persons with severe mental illness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 2013, 8: Ved andre i Divisjon psykisk helsevern (15) Hjelde Hansen B., Skirbekk B, Oerbeck B., Wentzel-Larsen T. & Kristensen H.: Associations Between Sleep Problems and Attentional and Behavioral Functioning in Children With Anxiety Disorders and ADHD. Behavioral Sleep Medicine, 11:1 16, Helvik A-S, Engedal K., Hanevold Bjørkløf G., Selbæk G.: Factors associated with perceived health in elderly medical inpatients: A particular focus on personal coping recourses. Aging & Mental Health, 16:6, , DOI: / Side 14 av 25

15 Malt, E.A., Dahl R.C., Haugsand T.M., Ulvestad I.H., Emilsen N.M., Hansen B., Cardenas Y.E.G., Skøld R.O., Thorsen, A.T.B., Davidsen E.M.M.: Helse og sykdom hos voksne med Downs syndrom, Tidsskrift for den Norske Legeforening nr. 3, 2013; 133: Helvik A-S, Engedal K., Selbæk G.: Three-year mortality in previously hospitalized older patients from rural areas - the importance of co-morbidity and self-reported poor health. BMC Geriatrics 2013, 13:17 Hjelde Hansen B.: Søvnvansker hos barn med AD/HD Søvn, nr , pp 8-9 Hjelde Hansen B.: Søvn og ADHD hos barn BestPractice september 2013, pp Helvik AS; Selbæk G; Engedal KA: Functional decline in older adults one year after hospitalization Archives of gerontology and geriatrics, 2013; 57:3 Hwang K.S.; Beyer M.K.; Green A.E.; Chung C.; Thompson P.M.; Janvin C.C.; Larsen J.P.; Aarsland D.; Apostolova L.G.: Mapping Cortical Atrophy in Parkinson's Disease Patients with Dementia Journal of Parkinson's Disease, 2013, 3:1 779b542&pi=8 Lagerberg TV; Kvitland LR; Aminoff SR; Aas M; Ringen PA; Andreassen OA; Melle I: Indications of a dose-response relationship between cannabis use and age at onset in bipolar disorder Psychiatry Research, 2013, 215:1 Langballe EM; Engdahl BL; Nordeng HME; Ballard C; Aarsland D; Selbæk G: Short- and long-term mortality risk associated with the use of antipsychotics among 26,940 dementia outpatients: a population study The American journal of geriatric psychiatry Nørbech PCB; Crittenden PM; Hartmann EJ: Self-Protective Strategies, Violence and Psychopathy: Theory and a Case Study Journal of Personality Assessment 2013, 95:6 Rokstad AMM; Røsvik JK; Kirkevold Ø; Selbæk G; Saltyte Benth J; Engedal KA: The Effect of person-centred dementia Care to Prevent Agitation and Other Neuropsychiatric Symptoms and Enhance Quality og Life in Nursing Home Patients: A 10-Month Randomized Controlled Trial. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, Jun Side 15 av 25

16 Rongve A; Årsland D; Graff C: Alzheimers sykdom og genetikk Tidsskrift for Den norske legeforening, :14 Selbæk G; Engedal KA; Saltyte Benth J; Bergh S: The course of neuropsychiatric symptoms in nursing-home patients with dementia over a 53- month follow-up period International psychogeriatrics, :1 Wergeland JN; Selbæk G; Høgset LD; Söderhamn U; Kirkevold Ø: Dementia, neuropsychiatric symptoms and the use of psychotropic drugs among older people who receive domiciliary care: a cross-sectional study. International psychogeriatrics, :3 Publikasjon ved medarbeidere knyttet til tidligere/annet arbeidssted (2) Malá H, Arnberg K, Chu D, Kjær Nedergaard S, Witmer J, Mogensen J: Only repeated administration of the serotonergic agonist 8-OH-DPAT improves place learning of rats subjected to fimbria-fornix transaction. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 109, 50 58, Jensen T K, Holt T, Ormhaug S. M., Egeland, K, Granly L., Hoaas L.C., Hukkelberg S. S., Indregard T., Stormyren S.D., Wentzel-Larsen T.: A Randomized Effectiveness Study Comparing Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy With Therapy as Usual for Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology Published online: 09 Aug Publiserte abstracts Weimand, Bente M., Sällström, C., Hall-Lord, ML., Hedelin, B. Nursing support of relatives in mental health care source of moral distress? Nordisk konferanse: Etikk i helsetjenesten, Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk, mars 2013 Konferanse Weimand, Bente M., Sällström, C., Hall-Lord, ML., Hedelin, B. Nursing support of relatives in mental health care source of moral distress? Nordisk konferanse: Etikk i helsetjenesten, Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk, mars 2013 Berit Hjelde Hansen: Sleep problems in children with anxiety and attention deficit hyperactivity disorder at the 15 th Nordic Sleep Conference, Copenhagen June 8 th Berit Hjelde Hansen: Sleep problems in children and youths with epilepsy World Association of Sleep Medicine (WASM) Congress Valencia : Konferansebidrag og faglig presentasjon - Vitenskapelig foredrag Kilen Stuen Hanne, Wynn Rolf, Landheim Anne, Ruud Torleif Committed treatment orders in Norwegian assertive community treatment (ACT) teams, seen from the patients' views and experience Second European Congress on Assertive Outreach: Improving Integration Side 16 av 25

17 Konferansebidrag og faglig presentasjon Poster Villabø Marianne Aalberg, Arnberg, Kasper, Neumer Simon-Peter Improvement in self-concept following CBT for child anxiety EABCT 43rd Annual Congress, Debattinnlegg/avisinnlegg kommentarer Live Sanderud Stavseth, Nikolai Kunøe, Lars Tanum: Langtidsvirkende naltrekson en ny vei ut av opiatavhengighet? Tidsskr Nor Legeforen nr. 21, 2013; 133: Omtaler Tidsskriftet Søvn nr , s.5 omtale av doktorgrad: Berit Hjelde Hansen Tidsskriftet Innsikt nr 3, 2013, Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Oslo - omtale av doktorgrad: Berit Hjelde Hansen Side 17 av 25

18 Vedlegg 2. Forskningsveiledning Veiledning av doktorgradsarbeider og mastergradsarbeider Torleif Ruud hovedveileder for doktorgradsstipendiater - Nina Hasselberg (Universitetet i Oslo).Intervensjoner og behandlingsutfall i akuttpsykiatriske team for voksne. Disputerte juni Hanne Clausen (Universitetet i Oslo). Kjennetegn ved og bakgrunn til pasienter som mottar tjenester fra norske ACT-team. - Mattias Victor (Universitetet i Oslo). Kan psykoterapi redusere sykefravær? - Arnhild Lauveng (Universitetet i Oslo). Å vokse som menneske. Identitetsutvikling hos voksne i behandling og utdanning. - Ellen Katrine Kallander. Norwegian Young Carers of severe parental illness or substance abuse: Prevalence, caring activities, quality of life and mental health. - Olav Nyttingens. Bruk av tvang og opplevd tvang i psykisk helsevern. Torleif Ruud medveileder for doktorgradsstipendiater - Rune Kroken (Universitetet i Bergen). Manglende etterlevelse av antipsykotisk medikamentell behandling og gjeninnleggelser i psykiatrisk sykehusavdeling; forekomst og årsaksforhold hos pasienter med schizofreni. Disputerte januar Kjetil Hustoft (Universitetet i Bergen). The use of voluntary and involuntary admission in acute emergency psychiatric units in Norway. - Per Arne Holman (Universitetet i Oslo). Referral assessment and priority setting: Risk adjustment and inter-rater reliability. - Johan Siqveland (Universitetet i Oslo).En studie av helseutfall for mennesker utsatt for ulike typer psykiske traumer. En undersøkelse blant personer med kroniske smerter. - Henning Pettersen: Bedringsprosesser hos personer med samtidig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse i ACT-team. - Kirsten Stavenes (Universitet i Oslo). Psykisk helse hos barn som pårørende. Lars Tanum hovedveileder for doktorgradsstipendiater - Kamni Sharma (Universitetet i Oslo). Forebygging av tilbakefall av bruk og overdose av opiater etter utskrivning fra fengsel eller døgnbehandling: En norsk multi-senter RCT - Live Sanderud Stavseth (Universitetet i Oslo): Samme prosjekt - Zill-E-Huma Latif ( Universitetet i Oslo). Samme prosjekt - Tor Magne Ødegård (Universitetet i Oslo) Optimal electroconvulsive therapy (ECT) for elderly patients with major depression Lars Tanum medveileder for doktorgradsstipendiater - Arild Opheim (Universitetet i Bergen). Forebygging av tilbakefall av bruk og overdose av opiater etter utskrivning fra fengsel eller døgnbehandling: En norsk multi-senter RCT - Gro Strømnes Dybedal (Universitetet i Oslo). Cognitive effects of Electroconvulsive therapy (ECT) in elderly medication-resistant patients with major depression. Lars Tanum veileder for postdoc. - Nikolaj Kunøe (Universitetet i Oslo). Forebygging av tilbakefall av bruk og overdose av opiater etter utskrivning fra fengsel eller døgnbehandling: En norsk multi-senter RCT Pravin Israel hovedveileder for dokorgradsstipendiater - Kasper Arnberg (Universitetet i Oslo). Prosessfaktorer i kognitiv adferdsterapi for barn med angstlidelser i BUP. - Erling Rognli (Universitetet i Oslo). Moderators and mediator of family-based treatment of adolescents treated for moderate-to-serious depression. Side 18 av 25

19 Pravin Israel hovedveileder for mastergradsarbeider - Ole Drønen (Diakonhjemmet høgskole). Når foreldre blir med inn! om foreldres deltakelse i terapi på BUP. En kvalitativ undersøkelse av terapeutenes refleksjon om foreldreinvolvering. Pravin Israel veileder for diverse forskningsarbeider - Jan Erik Østvik & Wenche Engen (Avdeling Voksenhabilitering, Akershus Universitetssykehus). Bruken av private omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming, autisme og/eller asperger syndrom i Oslo og Akershus. En kartleggingsstudie. Kristin Sverdvik Heiervang hovedveileder for dokorgradsstipendiater - Karina Egeland (Universitetet i Oslo). Undersøkelse av implementering I norske helsetjenester av en kunnskapsbasert modell for at pasienter kan lære mestring av sykdom og utvikling ut fra egne mål. - Ann-Mari Lofthus (Universitetet i Oslo). Bruker spør bruker om erfaringer med ACT. Kristin Sverdvik Heiervang veileder overlege i forskningspermisjon - Hala Binte Sayed.(Ahus) Pakistanske pasienters erfaringer. Bedømmelse av doktorgradsarbeider eller forskning Referee-oppgaver for tidsskrifter Flere i avdelingen har hatt oppgaver med fagfellevurdering av vitenskapelige artikler. Vurderingen er gjort både i norske og internasjonale tilsskrifter (se tabell s.11) Side 19 av 25

20 Vedlegg 3. Foredrag og undervisning Foredrag og presentasjoner Hanne Clausen Forskningsseminar Akuttpsykiatri konferansen Oslo ACT pårørende undersøkelsen Gardermoen Forskerkonferanse og to dager konferanse, Aviles Spania Aviles Spania To dager konferanse om forskning i psykiatri i regi av NAPHA og Trondheim Erfaringskompetanse. 3 dagers konferanse (ENMESH), Verona Italia Olav Nyttingnes Dagsseminar i Helse Sunnmøre Volda Akuttkonferansens prekonferanse Oslo Forskermøte i Tvangsforskningsnettverket Asker Psykiatri i Nord, konferanse Tromsø European Congress on Assertive Outreach: Improving Integration.. Aviles, Spania Konferanse om Menneskerettigheter, tvang og etikk. Hamar Johan Siqveland Generelt publikum Lillestrøm Åpent forelesning: Selvmord og viktigheten av pasientens perspektiv Ahus European conference on traumatic stress Bologna Verdenskonferanse selvmord Oslo Torleif Ruud Presentasjonsmøte om OECD-rapport Oslo Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Oslo Akuttpsykiatrisk forskningsseminar Oslo Psykiatrikonferanse for Nord-Norge Tromsø Arbeidsmøte for DPS og kommuner i Follo Kolboth th Nordic Community Mental Health Conference Lund, Sverige th Nordic Community Mental Health Conference Lund, Sverige nd European Conference on Assertive Outreach Aviles, Spania nd European Conference on Assertive Outreach Aviles, Spania Møte med Ahus styreleder om forskning ved Ahus Akershus universitetssykehus th Int Conf formental Health Services Evaluation Verona, Italia th Int Conf formental Health Services Evaluation Verona, Italia Åpent seminar i Polyteknisk forening Oslo ROP-dagen.Nasjonal konferanse for rus og psykiatri Oslo Int research meeting on Parental mental illness Prato, Italia Nettverkssamling for Akuttnettverket Gardermoen Nettverkssamling for Akuttnettverket Gardermoen Nettverkssamling for Akuttnettverket Holmen, Asker Nettverkssamling for Akuttnettverket Holmen, Asker Nettverkssamling i BarnsBestes forskernettverk Gardermoen Bente Weimand pårørendes møte med psykiske helsetjenester Lillestrøm DPS Side 20 av 25

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart Avd. for personlighetspsykiatri Avdeling for personlighetspsykiatri har

Detaljer

Årsmelding 1.1.13-31.12.13

Årsmelding 1.1.13-31.12.13 Årsmelding 1.1.13-31.12.13 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 4 Styret 2013... 4 Inntektsgivende arbeid... 5 Strategiplan 2014-2016...5 Åpenhet og mer kunnskap...6 Sette dagsorden

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 14 desember 2013. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 14 desember 2013. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 14 desember 2013 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2013 Redaksjonelt Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Noen viktige resultater 6 Årets disputaser 9 Organisering, finansiering, og personell 11 Vitenskapelige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl AFE Oslo: Året 2012

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Romeriksprosjektet (2010 2015) Årsrapport 2012. Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike. www.ahus.no/romeriksprosjektet

Romeriksprosjektet (2010 2015) Årsrapport 2012. Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike. www.ahus.no/romeriksprosjektet Romeriksprosjektet (2010 2015) Årsrapport 2012 Skedsmo Skedsmo Rælingen Rælingen Fet Fet Gjerdrum Gjerdrum Ullensaker Ullensaker Eidsvoll Eidsvoll Nannestad Nannestad 40 40 Forpliktende samhandling om

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Sørlandet sykehus Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Innhold 1. Avdelingens virksomhet i 2012... 4 2. Resultater aktivitet og økonomi... 5 2.1 Aktivitet...

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004

nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004 nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble

Detaljer

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning03 11 Ungdom med leddgikt 212 forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Innhold Forord...3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond...4 1.1 Opprettelse...4 1.2 Formål...4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...4

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsen Bergensklinikkene Årsrapport 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet Behandling - Forskning - Forebygging - Undervisning 21.520 Behandlingsdøgn 10.825 Konsultasjoner 296 Veiledningsoppdrag

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer