NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst"

Transkript

1 NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS Øst: Gamle og nye medarbeidere Nye knutepunkter ved TIPS Øst Nasjonal arbeidskonferanse om tidlig intervensjon i Kristiansand 26. og 27. september 2007 Familiearbeid: Nytt fra konferanse i Stratford Upon Aven og seminar med Wiliam McFarlane Kognitiv terapi ved psykoser Utredningsverktøy for pasienter med psykoselidelse FagTIPS høsten 2007

2 Sommerrttankerr om TIIPS Øsstt og veiien viiderre aavv TToovvee Maatthhi ieesseenn,, leeddeerr l TTIIPPSS Øsstt Selv om dette skal være noen sommertanker, vil jeg begynne ganske så formelt med å si litt om TIPS Østs visjon og litt om våre hovedoppgaver. En overordnet oppgave for Kompetansesenteret er å bidra med kunnskap slik at alle personer i Helse Øst som utvikler en psykose, eller som har høy risiko for å utvikle psykose, skal oppdages så tidlig som mulig og raskt få tilbud om god utredning og behandling. TIPS Øst skal videre bidra til at de ulike helseforetakene på en effektiv måte kan evaluere behandlingstilbudet de gir denne pasientgruppen. Våre hovedoppgaver er: samle og spre kunnskap om best praksis for utredning og behandling for pasientgruppene til fagfolk i regionen gi veiledning til fagfolk i regionen med ansvar for denne type behandling etablere og implementere en felles utredningspakke opprette en felles dataløsning for evaluere behandlingstilbudet fortløpende; et regionalt kvalitetsregister tilby second opinion evaluering ved behov for dette samarbeide om forskning med de kliniske enhetene for å styrke kvaliteten på det kliniske arbeidet; for eksempel initiere utprøvende behandling øke kompetansen om tidlig tegn på psykose eller risiko for psykoseutvikling bidra til best mulig tilgjengelig behandling sikre at pårørende får både informasjon og hjelp til å mestre sykdommen TIPS Øst ble etablert som et Kompetansesenter for Helse Øst den gang det var en helseregion som het det. De første medarbeiderne begynte i løpet av 2005 og flere kom til i Helse Øst var landets største helseregion med ca. 1.7 millioner innbyggere. Helt fra starten av har vi vurdert vår viktigste målgruppe til å være fagpersoner innen spesialisthelsetjenesten som i sin arbeidssituasjon møter mennesker som har en psykoselidelse eller som er i faresonen for å utvikle en psykose. For å bidra til så tidlig oppdagelse som mulig, vil vi bistå med kunnskap om tidlige varseltegn samt inspirere til økt samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og dens ulike samarbeidspartnere. Vi vil også søke å bidra til at samhandlingen mellom psykisk helsevern for barn og unge og for voksne styrkes for å sikre bedre kontinuitet i tjenestetilbudet. I juni 2007 skjedde det imidlertid store omorganiseringer. Helse Øst ble historie og Helse Sør-Øst så dagens lys. Denne nye regionen omfatter cirka 2,6 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det er langt fra den ene enden av regionen til den andre. Det skal bli spennende å følge med på etableringen av dette nye fellesskapet som omfatter 15 ulike helseforetak og 5 ikke-kommersielle sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Ikke alle disse 20 sykehusene har tilbud innen psykisk helsevern, men langt de fleste. Så hva nå? Blir vi i TIPS Øst nå til TIPS Sør-Øst? Vi er klar over at det er større spørsmål som det nå arbeides med i forbindelsen med denne fusjonen. I mellomtiden velger jeg å dele noen tanker om tidlig psykosefeltet og denne fusjonen. Vi vet at det i gamle Sør er flere dyktige fagpersoner og fagmiljøer innen tidlig psykosefeltet. Det har vært arrangert nettverkssamlinger i regionen, men de har ikke hatt et eget regionalt kompetansesenter. Flere av miljøene kjenner vi til og har allerede en dialog med. Dette gjelder blant annet gjennom Arbeidskonferansen som skal arrangeres i Kristiansand i september og arbeidet omkring en felles utredningspakke for pasienter med psykoser. Enkelte fagpersoner har vært innledere på FagTips, og rundt familiearbeidet er det allerede opprettet en del kontakter. Men tilbake til spørsmålet mitt. Blir vi TIPS Sør-Øst? Vi er i hvert fall åpne for det og vi arbeider for å gjøre FagTIPS tilgjengelig via videokonferanse. Da vil det være lettere å følge et par timers forelesning uten å måtte reise i flere timer. Vi tror dette vil bli tatt godt i mot både i gamle Sør og deler av gamle Øst. Vi vil nå fremover tilby kurs til våre kollegaer i sør på lik linje med de som allerede er i TIPS Øst nettverket. Vi håper dette kan bli starten på et spennende samarbeid til pasientenes beste. Håper NyhetsTIPS vil gi et lite innblikk i hvem vi er, og hva vi gjør. Med ønske om en riktig god sommer både i sør og øst!

3 Prressenttassjjon av TIIPS Øsstt gamlle og nye medarrbeiiderre Tove Mathiesen Leder / psykologspesialist Telefon: Mobil: E-post: Cand. psychol. ved UiO 1985, psykologspesialist fra Har arbeidet med kliniske utredninger og forskning innen arbeidsmedisin og nevrotoksikologi. Bred erfaring fra psykisk helsevern og voksenhabilitering. Har arbeidet med nevropsykologisk utredning ved Blakstad sykehus, og i Sakkyndig team for voksne med hyperkinetisk forstyrrelse for helseregion Sør og Øst. Siste kliniske stilling før oppstart ved TIPS Øst var som teamleder i Follo psykoseteam. Anne Fjell Spesialkonsulent familiearbeid / klinisk sosionom Telefon: Mobil: E-post: Utdannet sosionom ved NKNS Klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Har tidligere vært medansvarlig i psykoseprosjektet ved SSBU og i TIPS prosjektet ved Avdeling for forskning og undervisning, Psyk.div., UUS med ansvar for familietilbudet. Veileder familiearbeid ved psykoser i Danmark og Norge. Er i TIPS Øst ansvarlig for kurs i psykoedukative flerfamiliegrupper to ganger i året, og veileder oppstart og gjennomføring av familiearbeid ved psykoser i helseregionen. Har bidratt med bokkapitler i flere fagbøker og tidsskrifter i psykiatri. Jan Ivar Røssberg Overlege / 1. amanuensis Telefon: Mobil: E-post: Cand. med Utførte spesialisttjenesten i psykiatri ved Ullevål US Ansatt i fordypningstilling ved Avd. FoU, Psykiatrisk divisjon, UUS med 50% tilknyttet TIPS-prosjektet. Ph. D 2005 med avhandlingen Evaluations of Inpatients Units with Emphasis on the Ward Atmosphere Scale. Har også forsket og skrevet om motoverføringsreaksjoner blant behandlerne på psykiatriske avdelinger. I TIPS Øst arbeider han bl.a. med å utvikle kurs i kognitiv terapi ved psykoser, utvikle felles utredningspakke for utredning og evaluering. Videre er han med i ulike prosjekter når det gjelder tidlig intervensjon ved psykoser. Marit Grande Psykologspesialist Telefon: Mobil: E-post: Utdannet psykolog ved UiO 1987, psykologspesialist fra 2000 Bred erfaring fra klinisk arbeid med ungdom og voksne med alvorlig og sammensatt psykisk problematikk. Har vært med på å bygge opp et poliklinisk team med ansvar for å utrede og behandle personer i aldergruppen år som er vurdert å være i fare for å utvikle en psykotisk lidelse. Bred erfaring fra tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. I TIPS Øst arbeider hun bl.a. med å utvikle kurs i kognitiv terapi, felles metodikk for kartlegging og utredning av psykisk problematikk og spre kunnskap om evidensbasert behandling. Kristine Gjermundsen Administrasjonskonsulent Telefon: Mobil: E-post: Utdannet cand.philol. fra NTNU i Trondheim Senere bakgrunn fra personalog forskningsadministrasjon samt informasjonsrelatert erfaring. Har i TIPS Øst ansvar for administrative oppgaver, ansvar for websiden, redaktør for nyhetsblad i tillegg til å arbeide med administrasjon av nettverksbygging i regionen. Er nå i svangerskapspermisjon. Hennes vikar, Therese Tjeldflaat, nås på samme tlfnr.

4 Therese Tjeldflaat Telefon: Administrasjonskonsulent (vikar) E-post: Utdannet cand.philol. fra Universitetet i Oslo i Har blant annet arbeidet med undervisning, informasjon og studieadministrasjon. Har i TIPS Øst ansvar for administrative oppgaver, ansvar for websiden, redaktør for nyhetsblad i tillegg til å arbeide med administrasjon av nettverksbygging for TIPS Øst i helseregionen. Jan Magne Krogstad Telefon: Psykologspesialist E-Post: Cand psychol 1989, godkjent spesialist i klinisk nevropsykologi Omfattende erfaring med tverrfaglig utredning og rehabilitering av mennesker med ervervet hjerneskade ved Sunnaas sykehus. Initiativtaker og første leder av KreSS, kognitiv rehabiliteringsenhet, Sunnaas sykehus. Fra februar 2007 i delt stilling ved Avd. for førstegangspsykoser og TIPS-Øst. Ved TIPS-Øst arbeider han med nevrokognitive utredningsverktøy ved psykoser, både avgrensede for bred klinisk anvendelse og mer spesialiserte. Bistår også med opplæring og veiledning i bruk av disse. Tor Levin Hofgaard Psykologspesialist Cand.psychol. 2001, spesialist i Har arbeidet ved Ullvin behandlingsinstitusjon for rusavhengige, ved DPS Vinderen, akuttavdelingen ved Lovisenberg og BUP Søndre Nordstrand. Erfaring med tidlig oppdagelse av psykoser i nysykeprosjektet ved DPS Vinderen, samt fra Nettverksteamet ved BUP Søndre Nordstrand som kliniker og prosjektkoordinator for implementering av tidlig oppdagelse. Spesialistoppgave om utfordringer ved primærforebygging av psykoser. I TIPS øst ansvarlig for arbeidet mot psykisk helsevern for barn og unge. Tor Levin Hofgaard begynner 2. juli Tor Gunnar Værnes Psykologspesialist Cand.psychol Spesialist i klinisk voksenpsykologi i Bred klinisk erfaring med barn, ungdom og voksne. Har i perioden vært ansatt ved en utredningsavdeling tilknyttet Sykehuset Asker og Bærum HF der målgruppen har vært unge voksne (18-25 år) med psykotiske lidelser. Arbeidsoppgaver i TIPS Øst vil bl.a. omfatte en knutepunktfunksjon for Ullevål universitetssykehus. Tor Gunnar Værnes begynner 13. aug Thomas McGlashan Professor /gjesteforsker McGlashan er tilknyttet TIPS Øst i bistilling som gjesteprofessor. Han arbeider mest direkte sammen med TIPS prosjektgruppen, men han bistår også som foreleser under sine opphold i Norge.

5 Nye knuttepunktterr ved TIIPS Øsstt 2007 Denne våren har TIPS Øst knyttet til seg tre personer fra ulike helseforetak som skal fungere som Kompetansesenterets kontaktpersoner ute ved sine helseforetak. Disse er: Inger Støland Hymer ved Sykehuset Østfold HF, Anne Wågen Nyhus ved Sykehuset Innlandet HF og Kjersti Karlsen ved Klinikk for psykisk helse barn og ungdom, Ullevål Universitetssykehus HF. I tillegg er Marit Grande (TIPS Øst) fungerende knutepunkt for Sykehuset Asker og Bærum HF ut Fra venstre: Inger Stølan Hymer Sykehuset Østfold HF, Anne Wågen Nyhus, Sykehuset Innlandet HF og Kjersti Karlsen, BUP Ullevål US Det jobbes med rekruttering av knutepunkter ved de andre helseforetakene i regionen (Øst). I den første tiden vil en av knutepunktenes viktigste oppgaver være å bistå TIPS Øst med å få en så fullstendig som mulig oversikt over eget helseforetak, samt over hvor og hvordan det arbeides med førstegangspsykoser og tidlig intervensjon. Knutepunktene vil videre bistå med å oppdatere vår oversikt over sentrale kontakt- og ressurspersoner, samt å hente inn planer som foreligger i helseforetaket for arbeidet med psykoseproblematikk og tidlig intervensjon. Se også punktene nederst på siden for en mer utfyllende liste over aktuelle fremtidige oppgaver. Knutepunktene vil, i samarbeid med medarbeidere ved TIPS Øst, representere kompetansesenteret lokalt ved å reise rundt og besøke ulike enheter, og fortelle om hva TIPS Øst kan bistå med. De vil også kunne videreformidle lokale erfaringer og utfordringer. Ønnsskkeerr dduu kkoonnttaakktt meedd kknnuutteeppuunnkktteett ppåå ddi itttt hheel lsseeffoorreettaakk kkoonnttaakktt: : Sykehuset Østfold HF: Inger Støland Hymer (fra 1. juli), Sykehuset Innlandet HF: Anne Wågen Nyhus, Psykisk helsevern for barn og unge, Ullevål US HF, Kjersti Karlsen, Sykehuset Asker og Bærum HF (til 31. desember): Marit Grande, Knutepunktstillingene anbefales forankret under divisjonsledelse eller avdelingsledelse og etableres ut fra klare føringer fra TIPS Øst. Følgende oppgaver vektlegges: Etablere faglige nettverk i eget helseforetak Bidra til bedre tilgjengelighet for og tidlig oppdagelse av personer med en debuterende psykose Bidra til at det etableres en best mulig behandlingskjede for denne gruppen Bidra til at utredningspakken benyttes og at den ajourføres i samarbeid med TIPS Øst Sikre at data fortløpende blir innrapportert Samarbeide med TIPS Øst om kompetanseheving lokalt Delta i fagutviklingsarbeid sammen med TIPS Øst Kartlegge behov for opplæring, og komme med forslag til utvikling av nye kurs og kunnskapsutvikling/forskning Bidra til at det utvikles en handlingsplan for tidlig intervensjonsarbeidet innen psykisk helsevern ved helseforetaket For å kunne gjennomføre disse oppgavene er knutepunktpersonene avhengige av å etablere samarbeidsnettverk med sentrale aktører i spesialisthelsetjenesten innen sitt helseforetak. Knutepunktpersonene vil dessuten arbeide sammen i nettverk med tilsvarende kontaktpersoner ved de andre helseforetakene og med TIPS Øst ved Ullevål universitetssykehus.

6 Famiilliiearrbeiidett ii TIIPS Øsstt og Hellsse Øsstt Om FFaami ilieesskkool leenn,, sseemi innaarr meedd Williaam MccFFaarrl laannee oogg innnnttrryykkkk i ffrraa eenn ffaami ilieekkoonnffeerraannssee i SSttrraattffoorrdd UUppoonn AAvveenn AAvv AAnnnnee FFj jeel lll ll,, TTIIPPSS ØØsstt FFaami ilieesskkool leenn -- KKuurrss i leeddeel l lssee aavv ppssyykkooeedduukkaatti ivvee ffl leerrffaami ilieegguuppppeerr ((PPEEFFFFGG)) vvåårreenn Vårens utdanningskurs i psykoedukativt flerfamiliearbeid startet opp 7. mai. Kurset gikk over to uker; uke 19 og 21 og hadde 24 deltagere. Familieskolen er en blanding av forelesninger og gruppearbeid med rollespill av de psykoedukative behandlingselementene. For mer informasjon om tilbudet og informasjon om høstens kurs som vil bli holdt i uke 44 og 46, se Det er nå 10 år siden det første kurset i PEFFG ble holdt på Ullevål universitetssykehus i forbindelse med oppstart av familietilbudet i TIPS prosjektet. Under TIPS prosjektet ble det startet opp 8 flerfamiliegrupper i Ullevål sektor. Etter TIPS prosjektet er det nærmere 70 flerfamiliegrupper som er startet opp i Helse Øst og Helse Midt etter kursing ved Ullevål universitetssykehus HF/TIPS Øst. FFaaggTTIIPPSS maarrss : : Wiliaam MccFFaarrl laannee ppåå GGaauussttaadd Flerfamiliemodellens far, William McFarlane var invitert til å dele sine erfaringer med psykoedukativt familiearbeid i tidlig fase av en psykoseutvikling. McFarlane la frem hvordan han i arbeidet med psykoedukative flerfamiliegrupper har høstet erfaringer i forhold til personer som er i faresonen for å utvikle en psykose; Ultra Høy Risiko (UHR) gruppen. Erfaringene fra Maine (PIER) og California (UCLA) er entydig positive i forhold til å involvere familiene i flerfamiliegrupper for å forhindre psykoseutvikling. I tidlig intervensjonsprosjektet i Maine ble personer helt ned i 12 års alder inkludert i studien. En artikkel om erfaringer fra denne studien vil snart bli publisert. McFarlanes slagord for psykoedukative flerfamiliegrupper kan være beskrivende for denne metoden: Det er en metode for dagligdags tenkning. Forut for hans forelesning i Festsalen på Gaustad den 21. mars, var en mor invitert til å fortelle om sine erfaringer med å delta i en flerfamiliegruppe sammen med sin datter. Moren uttrykte en stor lettelse og fornøydhet med at datteren og familien hadde fått hjelp fra gruppen til å bruke problemløsningsmetoden på datterens premisser og til å løse hennes dagligdagse utfordringer på en god måte. Hun fortalte at denne gruppen hjalp familien til å snakke sammen om vanskelige temaer, og at stigma de tidligere hadde opplevd i forhold til sykdommen ble brutt ned. Om fagfeltets formidling av forståelse om sykdommen til familiemedlemmer hadde hun følgende å si: Jeg kan ikke skjønne hvorfor den utrolige viktige informasjonen om kognitiv svikt og psykoser blir holdt tilbake. For eksempel er det laget et hefte med Informasjon om kognitiv svikt, hvor det på en enkel måte blir formidlet forståelse om hvordan fungering etter en psykose henger sammen med den kognitive svikten. Hvorfor dette ikke er en elementær informasjon til pasienter og familier, er helt utforståelig og en alvorlig mangel i hjelpeapparatet. (se for øvrig heftet; Øie & Ueland: Kognitiv svikt ved psykoser, fra PSYKOPP)

7 Woorrkki ingg Witth FFaami ilieess Deevveel looppi ingg Caarri ingg Paarrttneerrsshi ippss ffrraa ffaami ilieekkoonnffeerraannsseenn i SSttrraattffoorrdd uuppoonn AAvvoonn,, oogg maarrss.. I Stratford upon Avon, midt i det vakre, bølgende engelske landskapet, blir det hvert tredje år arrangert en konferanse om familiearbeid. Denne byen med sitt bysbarn William Shakespare har brakt ut i verden det eksistensielle spørsmålet: To be or not to be. Å være eller ikke være - en oppgående familiearbeider, vil være et spørsmål som kan knyttes opp til deltagelse på denne flotte konferansen. Denne konferansen er den eneste i sitt slag uten nærvær av den farmasøytiske industrien. Årets konferanse hadde invitert sentrale forelesere fra USA og England og hadde fokus på familienes og andre nære omsorgspersoners rolle i behandlingen. Et kjennetegn ved denne konferansen er at foreleserne kommer fra både det profesjonelle, det politiske og det familiære feltet. Alle formidler erfaringer og strategier på en profesjonell og engasjert måte. Her sier man ikke og så har vi vært så heldige å få med oss noen PÅRØRENDE. Her har alle en likeverdig rolle, ut fra en systematisk faglig og organisatorisk erfaring og har gjennom dette opparbeidet en profesjonell formidlingskompetanse. Familieorganisasjonene arrangerer egne kurs og driver grupper etter evidensbaserte metoder. Det politiske innlegget fra det engelske helsedepartementet vektla viktigheten av å tilrettelegge for økte rettigheter og tilgjengelighet til de psykiatriske behandlingstilbudene. Fra familieorganisasjonene ble det holdt innlegg om både organisatoriske og faglige temaer. Spesielt huskes to mødre fra Canada som formidlet erfaringer fra oppbygging av familieorganisasjoner i Canadas grisgrendte og enormt vidtfavnende områder. Fra det faglige feltet var det et innlegg om barnas rolle. Undersøkelser viser at 23 % av alle engelske barn har foreldre med psykiske problemer; et tall som er identisk med bl.a. Sverige. Barn som omsorgspersoner; familiemedlemmer som opp igjennom hele sin oppvekst ikke har noe valg, ingen alternativ måte å møte livet på enn å hjelpe sine foreldre og ikke få den støtte som er nødvendig for selv å kunne leve et normalt liv. Søsken er også ofte en forsømt gruppe for fagfeltet. Søsken er de som er tilbake når foreldre dør. Pasienten vil trenge familien hele sitt liv. Når fagfeltet skal trekke inn familien i behandlingen, må søsken og barn også være der. Også i denne familiekonstellasjonen må det forstås at tap genererer sinne, at kritikk forstås som en smertefull tilvenning til tap, og at å forholde seg til familiens tap av kontakt med en person som utvikler en psykose må sees og forstås som en prosess. Konferansen var preget av omsetning av evidensbaserte metoder og viktigheten av å systematisere kunnskap. Flere av workshopene var en god blanding av egenaktivitet og forelesninger. Viikttiige kurrss og arrrrangementterr høsstten 2007 fforr alllle ssom err iintterresssserrtt ii arrbeiid med ffamiilliierr og pårrørrende:: Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid I ukene 44 og 44 arrangerer vi nytt kurs i Oslo. Kurset holdes i våre lokaler på Majorstuen. For nærmere beskrivelse av kurset samt søknadsskjema, se Den 2.. llandsskonfferranssen fforr Pssykoedukattiivtt ffamiilliiearrbeiid 13.. og 14.. dessemberr 2007 Dette er oppfølgeren til den vellykkete konferansen i desember 2005, og også denne gang vil den bli arrangert på Soria Moria i Oslo i samarbeid med miljøet i Stavanger. Programmet vil bli publisert i løpet av sommeren. Men hold av dagene allerede nå og følg med på våre hjemmesider!

8 Prrossjjektt:: Kogniittiiv tterrapii ved pssykosserr AAvv JJaann IIvvaarr RRøøssssbbeerrgg,, TTIIPPSS Øsstt Bakgrunn: Schizofreni er en av de alvorligste psykiatriske lidelsene i psykisk helsevern og har alvorlige følger både for personen som rammes og familien. En intervensjon som har fått en tiltagende plass i den individuelle psykosebehandlingen de siste 15 årene er kognitiv atferdsterapi. Kognitiv terapi er en spesialisert behandlingsform hvor man har utviklet forskjellige framgangsmåter til de ulike psykiske lidelser og hvor tenkningen (kognisjonen) står sentralt i intervensjonene. Kognitiv terapi er en korttidsorientert, fokusert form for psykoterapi, som er utviklet på bakgrunn av viten om at psykiske forstyrrelser ofte medfører vanemessige feil i tankeprosesser og forestillinger. Det underliggende teoretiske rasjonale bygger på at måten en person føler og handler på, bestemmes av måten han eller hun strukturerer sin opplevelse, som igjen bygger på måten han eller hun har konstruert sin verden på det indre og ytre plan (1). Ved Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Øst) planlegger vi nå et forskningsprosjekt som tar sikte på å undersøke effekten av kognitiv atferdsterapi hos pasienter med en førstegangspsykose. Vitenskapelige studier: Flere oversiktsartikler (meta-analyser) har vist at kognitiv atferdsterapi som tilleggsbehandling er lovende for framtidens behandling av pasienter med schizofreni (2,3). I følge Cochrane (2004) er kognitiv atferdsterapi hos pasienter med schizofreni assosiert med noe reduksjon i symptomer og da spesielt hva angår positive symptomer (vrangforestillinger og hallusinasjoner). Videre skriver de at kognitiv atferdsterapi er en lovende men fortsatt underevaluert behandlingsform og flere kontrollerte forsøk trengs. Det er gjort lite forskning på effekten av kognitiv atferdsterapi hos pasienter med en førstegangspsykose. Til dags dato er det publisert to større studier som har undersøkt effekten av kognitiv atferdsterapi hos pasienter med en førstegangspsykose (4-7). Resultatene har vært varierende. Ingen av studiene fant en langvarig effekt av kognitiv atferdsterapi hos pasienter med en førstegangspsykose. Hvorfor forske på kognitiv atferdsterapi hos pasienter med en førstegangspsykose? Likevel er det flere gode grunner til at kognitiv atferdsterapi kan være en effektiv behandlingsform for pasienter som har en førstegangspsykose. Hos pasienter med en førstegangspsykose kan man tenke seg at symptomene ikke har fått satt seg helt, at sosiale relasjoner fortsatt er relativt inntakt og at arbeid og skolefunksjonen ikke er blitt veldig nedsatt. Det er i tillegg minst fire andre grunner til at kognitiv atferdsterapi kan vise seg å være en effektiv behandlingsform for pasienter med en førstegangspsykose. 1. Flere oversiktsartikler har konkludert med at kognitiv atferdsterapi har en god effekt på kroniske psykoser med persisterende positive symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger. 2. Det finnes flere gode kontrollerte randomiserte studier som har vist at kognitiv atferdsterapi kan ha en generell effekt på psykosepasienter i akuttfasen. 3. Noen få studier har vist at det ved hjelp av kognitiv atferdsterapi er mulig å utsette/forhindre overgang til en psykose hos personer som er i en høy risiko for å utvikle psykose. 4. En rekke studier viser at kognitiv atferdsterapi er en effektiv terapiform ved en rekke tilstander som er betraktet som komorbide tilstander ved psykoser. Dette gjelder blant annet sosial angst, rus og depresjon.

9 Hva gjør vi ved TIPS Øst? Ved Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Øst) ble det høsten 2006 etablert en gruppe på 10 fagpersoner (CBT-gruppa) for å lære kognitiv atferdsterapi ved psykoser. Deretter vil CBTgruppa samarbeide om et forskningsprosjekt for å undersøke effekten av kognitiv atferdsterapi hos pasienter med en førstegangspsykose. Se bildet til venstre for deltakerne i denne gruppen. For å lære den kognitive terapimetoden ved psykoser, vil CBT-gruppa ved TIPS Øst basere seg på kollokvier, undervisning og veiledning. Bak fra venstre: Anniken Andersen, Tale Scharning, Kjetil Mellingen, Reidar Kjær, Kristin Lie Romm og Lene Hunnicke Jensen Foran fra venstre: Marit Grande, Nasrettin Sönmez; Jan Ivar Røssberg. Marthe Linaae var ikke tilstede da bildet ble tatt. Våren 07 gjennomgikk alle 56 timers undervisning med spesialist i klinisk psykologi/stipendiat Roger Hagen. Undervisningen var basert på teoretiske prinsipper ved kognitiv terapi, rollespill og praktiske oppgaver. Kollokvier har blitt arrangert regelmessig høsten 06 og våren 07. Som behandlingsmanual valgte vi den siste boka til Kingdon og Turkington (8). Boka er gjennomgått i detalj med diskusjoner omkring pasientkasus og ulike problemstillinger man kan komme opp i. I tillegg til denne boka har vi tatt opp ulike emner som er mer aktuelle for pasienter med en førstegangspsykose. Dette dreier seg blant annet om en manual for kognitiv atferdsterapi og økt innsikt (9). Forskningsresultater og artikler er også gjennomgått. Spesielt er det brukt en del tid på tidligere studier av kognitiv terapi ved førstegangspsykoser og hva vi kan lære av erfaringene disse studiene har gjort. I CBT-gruppa har vi nå også begynt med videoopptak av pasienter slik at man i felleskap lærer seg metoden og alle kan komme med tilbakemeldinger. Her vil man etter hvert ta kontakt med personer som har jobbet aktivt med kognitiv atferdsterapi og psykoser. Prosjektet tenkes planlagt som en add on studie til allerede inkluderte førstegangspsykose pasienter i TOP-prosjektet (Tematisk område psykoser) ved ledelse av forskningsleder Ingrid Melle. I løpet av høsten vil professor Anthony Morrison komme til Norge i regi av TIPS Øst. Han vil da holde en forelesning om kognitiv terapi og førstegangspsykoser som er åpen for alle interessert (se påmeldingsskjema under FagTIPS). Neste dag vil han møte CBT-gruppa for å veilede prosjektet videre. Videre framdrift: Samtidig som CBT-gruppa lærer kognitiv terapimetode teoretisk og praktisk, arbeider den med å finne hensiktsmessige forskbare spørsmål som en slik studie kan besvare. Tre hovedpunkter ser nå ut til å utkrystallisere seg som interessante; 1. Innsikt, 2. Selvfølelse og 3. Metakognisjon. Dette tenkes foreløpig å bli målt ved regelmessig bruk av allerede utarbeidete skjemaer. En kan tenke seg at alle disse tre punktene kan fungere som mediatorer når det gjelder bedring hos førstegangspsykotiske pasienter med tanke på blant annet sosial angst, depresjon, livskvalitet og compliance med medikamentell behandling.

10 Referanser: 1. Oestrich I H. Tankens kraft. Kognitiv terapi i klinisk praksis, Dansk Psykologisk forlag. 2. utg Tarrier N. Cognitive behaviour therapy for schizophrenia- A review of development, evidence and implementation. Psychotherapy and Psychosomatics 74; , Gould RA, Mueser KT, Bolton E, Mays V, Goff D. Cognitive therapy for psychosis in schizophrenia: an effect analysis. Schizophrenia Research 48, , Lewis S, Tarrier N, Haddock G et al. Randomized controlled trial of cognitive- behavioural therapy in early schizophrenia: acute-phases outcomes. British Journal of Psychiatry suppl 43; 91-97, Tarrier N, Lewis S, Haddock G et al. Cognitive-behavioural therapy in first-episode and early schizophrenia, British J of Psychiatry , Haddock G, Lewis S, Bentall R, Dunn G, Drake R, Tarrier N. Influence of age on outcome of psychological treatments in first-episode psychosis. British Journal of Psychiatry 188, , Jackson H, McGorry P, Henry L et al.cognitively oriented psychotherapy for early psychosis (COPE):A 1-year follow-up. British J of Psychology 40, 57-70; Kingdon & Turkington, Cognitive Therapy of Schizophrenia, New York: Guilford Press, Turkington D, CBT in schizophrenia; Training manual for community psychiatric nurses. Bokomttallerr RReel leevvaanntt lil itttteerraattuurr innnneenn i kkooggnni itti ivv tteerraappi i ffoorr ppssyykkoosseerr AAvv MMaarri iitt GGrraannddee,, TTIIPPSS ØØsstt Cooggni itti ivvee TTheerraappyy ffoorr Pssyycchoossi iss -- aa ffoorrmul laatti ioon bbaasseedd aapppprrooaacch ((Moorrrri issoon eett.. aal l )) Boken "Cognitive Therapy for Psychosis" handler om hvordan klinikere ved hjelp av kognitiv terapi kan hjelpe pasienter med psykose til å redusere psykiske symptomer. Boken gir en teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende prinsipper ved kognitiv terapi ved psykoser. Den refererer til internasjonale studier som har vist at kognitiv terapi kan være en effektiv metode i behandlingen av pasienter som har en psykose. Boken har en god struktur ved at den leder leseren gjennom den terapeutiske prosessen fra inntak og vurdering til terapiens avslutning og forebygging av tilbakefall. Forfatterne bruker kliniske vignetter for å eksemplifisere terapeutiske vurderinger og intervensjoner. I denne boken vil selv den mest erfarne kliniker kunne hente gode råd om ulike terapeutiske utfordringer. EEaarrl lyy Deetteecctti ioon aandd Cooggni itti i vvee TTheerraappyy ffoorr Peeooppl lee aatt Higgh Risskk ooff Deevveel looppi ingg Pssyycchoossi iss (( FFrreencch & Moorrrri issoon 2004)) Boken "Early Detection and Cognitive Therapy for People at High Risk of Developing Psychosis" har hovedfokus på pasienter med en høy risiko for å utvikle psykose. Forfatterne diskuterer om det er mulig å identifisere disse personene og om det ved hjelp av terapi, er mulig å forhindre eller utsette at en psykose utvikler seg. Forfatterne skriver om erfaringene fra et randomisert forskningsprosjekt ved Universitet i Manchester hvor unge personer fikk kognitiv terapi over en seks måneders periode. Risiko for å utvikle psykose ble vurdert etter internasjonalt anerkjente kriterier og hovedfokus i terapien var pasientenes subjektive vansker. Resultatene viste at kognitiv terapi kan bidra til å utsette et psykotisk gjennombrudd, men at det er fortsatt usikkert om det kan forebygge psykose. Boken gir en god innføring i hvordan kognitiv terapi kan anvendes overfor personer med øket risiko for å utvikle psykose og som har subjektive plager.

11 Uttrredniingsspakke;; ssttattuss og iimpllementterriingssarrbeiidett AAvv TToovvee MMaatthhi iieesseenn,, TTIIPPSS ØØsstt En av hovedoppgavene til TIPS Øst er å utvikle en felles utredningspakke for pasienter med en førstegangspsykose i regionen. Denne skal sikre at alle personer i regionen som utvikler en psykose, eller som har høy risiko for å utvikle psykose, så raskt som mulig får tilbud om god utredning og behandling. Ved å få implementert en felles utredningspakke samt systematisk innrapportering til en felles regional database, vil vi på sikt få systematisk og oppdatert informasjon om sammenhengene mellom behandlingstiltak og sykdomsforløp for pasienter med en psykoselidelse. Dette vil kunne danne grunnlaget for et regionalt kvalitetsregister. Det har siden 2006 vært arbeidet kontinuerlig med forslaget til en felles utredningspakke for regionen. I dette arbeidet har TIPS Øst samarbeidet med Seksjon for psykoseforskning, Avd. FoU, og Avd. for førstegangspsykoser ved Ullevål universitetssykehus. Parallelt har det vært avholdt flere møter med IT konsern ved Ullevål universitetssykehus med tanke på en elektronisk løsning mot EPJ (elektronisk pasientjournal). Det har også vært kontakt med medarbeidere ved Norsk Pasientregister med tanke på en fremtidig løsning for hele regionen. Et forslag til utredningspakke ble presentert på en nettverkssamling på Veum, Sykehuset Østfold, i slutten av januar Etter presentasjonen var det summing i grupper om førsteinntrykket både med tanke på innhold og omfang og eventuelle mangler. Det kom flere nyttige innspill her og noen av disse ble tatt inn i en revidert versjon. For å få praktiske erfaringer før det utvikles en elektronisk løsning, har denne reviderte versjonen vært utprøvd ved tre ulike helseforetak; Sykehuset Asker og Bærum, ved Alna DPS på Aker universitetssykehus, og ved Avdeling for førstegangspsykoser, Ullevål universitetssykehus, denne våren. En første oppsummering av erfaringene fra denne piloteringen ble avholdt 15. juni. Denne versjonen er også tatt inn i forslaget til Behandlingslinje for schizofreni som Sykehuset Østfold har utviklet og som vil bli presentert der like over sommeren. Den versjonen som har vært pilotert første halvår 2007 inneholder skjemaer for registrering av bakgrunnsopplysninger, pasientadministrative data og individuell plan. Den inneholder følgende utredningsverktøy: PAS (Premorbid psykososial funksjon); GAF; VUP (Varighet av ubehandlet psykose); PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale); CDSS (Calgary Depression Scale for Schizophrenia); WHO DAS; AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test); DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test); og Drake. Videre skjema for somatisk utredning ved inntak og under oppfølging samt medikamentskjema. Dessuten et skjema der opplysninger om hva slags psykologisk og annen behandling som er gitt. Endelig omfatter den skjema for nødvendige opplysninger ved overføring og/eller avslutning og for eventuelle endringer i bakgrunnsopplysningene under behandlingsforløpet. I tillegg til de ovennevnte utredningsverktøy forutsettes det at det benyttes et diagnostisk intervju, men vi stiller det åpent om man benytter MINI eller SCID da det er varierende praksis i regionen. Det vil være diagnosen som inngår i kvalitetsregisteret. Vi anbefaler at man etter en grundig utredning ved inntak, gjør oppfølgingsundersøkelser med deler av pakken etter 6 måneder og 12 måneder. Etter det første året anbefales ny evaluering minimum en gang per år og at det gjennomføres en evaluering ved overføring fra et behandlingsnivå til et annet og/eller ved utskrivning. Veien videre: Piloteringsstedene fortsetter å gjøre seg erfaringer med den aktuelle versjonen mens vi finpusser på en ny versjon der innspillene ivaretas. Vi vil til høsten arrangere en workshop for å presentere og drøfte den nevropsykologiske delen av utredningspakken. Det arbeides videre mot en elektronisk løsning, muligens først for en kjerne av pakken (f. eks. GAF, VUP, PANSS). I dette arbeidet er det allerede dialog med Sørlandet sykehus og miljøet i Stavanger. Det er viktig at det etableres fellesløsninger snarere enn hvert HF sin løsning. Klimaet er godt for fellesløsninger og mer om dette vil bli presentert i Kristiansand i september.

12 TIPS Arbeiidskonfferanse Sørlandet sykehus HF ønsker velkommen 26. og 27. sept til 3. nasjonale TIPS-arbeidskonferanse Konferansen er rettet mot fagfolk og ledere innen psykisk helsevern som arbeider med eller er interessert i debuterende psykoselidelser. Konferansen vil følge opp noen av temaene fra siste års konferanse i Oslo (Holmenkollen Park) bl.a. evidensbasert psykoseforståelse, organisering av tidlig intervensjons-tjenester, samt retningslinjer og prosedyrer for utredning og behandling. Arbeidsformen blir foredrag, presentasjon av forskningsnytt og erfaringsutvekslinger, evt i arbeidsgrupper. Konferansen er godkjent til spesialitetene psykiatri, klinisk psykologi og spesialsykepleie med 10 timer. Program og mulighet til påmelding: E-post påmelding: Opplysninger hos arr. kom: Enhetsleder Bård Kalstad: Overlege Torbjørg Jensen: Sjefpsykolog Rune Engeset: Sekretær Linda Hageland Tørsta: Påmeldingsfrist: 3 uker før. Påmelding er bindende etter 17. september Hotellbestilling: Radisson SAS Caledonien Hotel (Bookingtlf (kode TIPS ) Pris inkl. frokost: Enkeltrom kr Dobbeltrom kr (Bilde utlånt av Ovenstående er sakset fra hjemmeside til Sørlandet Sykehus HF. På neste side finner du den nyeste versjonen av programmet for konferansen. Håperr å ttrreffffe velldiig mange av derre ii Krriissttiianssand!!

13 3. NASJONALE TIPS-ARBEIDSKONFERANSE TIDLIG INTERVENSJON VED PSYKOSER Sørlandet Sykehus HF sep Hotell Caledonien Kristiansand Onsdag 26. september Registrering - med kaffe og noe å bite i Åpning og Velkommen! Anders Wahlstedt, klinikksjef Klinikk for psykiatri og avhengighetsbhl/sørlandet sykehus HF(SSHF) Innledning: Målet med arbeidskonferansen. Arbeidsform. Produkt. Torbjørg Jensen, overlege Psykiatrisk avdeling/post for førstegangs psykoser/sshf Oddvar Sæther, avdelingsleder/psykiater Psykiatrisk avdeling/sshf Ansgar Gabrielsen, Leder Rådet for psykisk helse Psykoseforståelse: En god psykoseforståelse må gjøre det uforståelige forståelig også for hovedpersonen. Om fordreid selvopplevelse og selvforståelse som kjernefenomen. Paul Møller, forsker/overlege/ dr.med./fou/sykehuset Buskerud, Psykiatrisk klinikk LUNSJ Psykoseforståelse: (Fortsatt) Paul Møller Psykoseforståelse: DSM - Kan den forsvares? Innspill og diskusjon v/ Tor K Larsen, Dr.med./Professor Psyk. Kl. Stavanger Univ.sh. (SUS) PAUSE Oppfølgingsstudier: Tidlig intervensjon ved psykoser Ingrid Melle, overlege/dr.med. FoU/ Ullevål universitetssykehus (UUS) PAUSE med kaffe og noe å bite i m/pause Hva har vi prøvd, og hva har vi lært av tidlig intervensjonsarbeid Erfaringsutveksling: Panel med kolleger fra ulike behandlingsenheter Psykologspesialist Marit Grande, overlege/stipendiat Sigrun Hope Brunsvik, psykologspesialist Tor Levin Hofgaard, spesialkonsultent/klinisk sosionom Anne Fjell, psykologspesialist Jan T. Wergeland, overlege Tor Sørlie samt repr. fra Oppd. team SUS. Ordstyrer: Jan Olav Johannesen, sjeflege. Psyk. klinikk/stavanger Universitetssykehus (SUS) 1800 SLUTT 2000 FESTMIDDAG m/diverse: Hotel Caledonien Evt. m/pause Torsdag 27. september Nasjonale retningslinjer. Kvalitetsindikatorer (VUP) Øyvind Christensen, seniorrådgiver SHDir/SINTEF Jan Olav Johannesen, sjeflege Psyk. Klinikk, Stavanger Universitetssykehus (SUS) Tove Mathiesen, psykologspesialist Leder TIPS-Øst/FoU/UUS Utredning og behandling ved mistanke om psykose eller psykoseutvikling Tove Mathiesen, psykologspesialist Leder TIPS-Øst /FoU/UUS Vegard Øksendal Haaland, psykologspesialist FoU/SSHF Inge Joa, stipendiat/adm. Koordinator Reg. forskningsnettverk Helse Vest PAUSE Utredning og behandling (fortsatt). Innlagt pause Evt. med gruppe arbeid LUNSJ Utredning og behandling (fortsatt): Oppsummering. Diskusjon. Videre utvikling. Ordstyrer: Tor K Larsen, Dr.med./Professor Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus Kognitiv terapi ved psykoser. Klinikk og forsking. Jan Ivar Røssberg, overlege, Ph.D./1.amanuensis FoU/UUS Oddvar Sæther, avdelingsleder/psykiater Psyk. avd./sshf. Prosjektleder CBCM-prosjekt Mariann Stadler, psykologspesialist SSHF. Behandler CBCM-prosjekt Tidlig intervensjon i psykiatrien: Nytt Forum? Oddvar Sæther, avdelingsleder/psykiater Psyk. avd./sshf Jan Olav Johannesen sjeflege Psyk. Klinikk, Stavanger Universitetssykehus (SUS) 1500 AVSLUTNING og vel hjem! Godkjent til spesialitetene psykiatri, klinisk psykologi og spesialsykepleie med 10 timer (PROGRAM (pr Med forbehold om endringer)

14 FagTIPS høsten aauggusstt 2007:: Dagssemiinar med proffessor Anthony P.. Morriison:: Early Intervention in Psychosis and the Use of Cognitive Therapy to People at Risk of Developing Psychosis and early Psychosis. Program: : Early Intervention in Psychosis and the Prevention on Psychosis The relationship between trauma and psychosis : Lunsj : Cognitive Therapy of Psychosis and At Risk of Developing Psychosis Professor Morrison er professor i klinisk psykologi ved Universitet i Manchester. Han er også en av lederne av tidlig intervensjonsarbeidet ved psykoser ved Bolton Salford and Trafford Mental Health NHS Trust. Han har vært og er involvert i mange forskningsprosjekter som omfatter tidlig intervensjon ved psykoser og kognitiv terapi ved psykoser, og han har publisert flere artikler og bl.a. følgende bøker; Cognitive Therapy for Psychosis - a formulation based approach (Morrison et. al. 2004) Early Detection and Cognitive Therapy for People at High Risk of Developing Psychosis (French & Morrison 2004) Trauma and Psychosis - New Directions for Theory and Therapy (Larkin & Morrison 2006) Sted: I Oslo, for nærmere kunngjøring, følg med på Pris: 300,- Påmelding, med riktig fakturadresse, innen 7. august til lleevvaal l..nnoo 19 oktt kll Dr. psychol Merete Øie Merete Øie vil forelese over temaet Nevropsykologiske utfall ved schizofreni, fra tidlig til senforløp. Øie har sin doktorgrad fra 1999 på temaet kognitiv svikt ved schizofreni og ADHD. Hun er utdannet psykolog fra 1992 og er spesialitet i klinisk nevropsykologi fra Hun holder nå på med et postdoc arbeide hvor hun blant annet følger opp pasienter som inngikk i doktorgradsarbeidet. Hun har også omfattende klinisk erfaring. Sted: TIPS Øst, Fridtjof Nansens vei 12. Meld deg på innen 12. oktober til: 30 nov kll Dr. psychol Torill Ueland Torill Ueland vil forelese over temaet Kognitiv rehabilitering ved psykoser. Ueland er utdannet psykolog fra 1999 og tok sin doktorgrad i 2004 på temaet kognitiv svikt og kognitiv trening ved psykoser. I sitt postdoc arbeid er hun nå bl.a. involvert i å etablere utprøving av komputeriserte treningsoppgaver for personer med schizofreni diagnose. Hun har stor oversikt over fagfelt som omfatter rehabilitering og schizofreni. Sted: TIPS Øst, Fridtjof Nansens vei 12. Meld deg på innen 23. november til:

15 Vii ii TIPS Øst ønsker alllle våre nåværende og fremtiidiige samarbeiidspartnere RIKTIG GOD SOMMER!

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Nyhetsbrev fra TIPS Øst Nr. 2 2006 Vil du vite mer om oss, besøk våre nettsider på www.ulleval.no/tips Program FagTIPS 19.01.2007

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Akutt psykiatrisk avdeling Generell styrke ved retningslinjene Dette er ett stort

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

Siv Øverås. Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen)

Siv Øverås. Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Siv Øverås Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Siv Øverås Fra portvakt til døråpner En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22

Detaljer

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang SPOR Informasjon 1 1 10 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 13. årgang 4 Alkoholbruk i svangerskapet 11 Helse Nord-satsing 20 Millers

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 9 juli 2008

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 9 juli 2008 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 9 juli 2008 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KT TIDSSKRIFT FOR KOGNITIVTERAPI NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Tidsskrift Redaksjonelt Gruppeterapi for tvangslidelse hjelper 4 6 Intervju med Malik Badri 28 Brukerperspektiv

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske sykehus og etablerte fem regionale helseforetak. Helse Midt-Norge omfatter sykehus

Detaljer