Kommentarer til regnskapet/budsjett 2010/2011 post for post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til regnskapet/budsjett 2010/2011 post for post:"

Transkript

1 Kommentarer til regnskapet/budsjett 2010/2011 post for post: INNTEKTER: Konto Sponsorinntekter: Totens Sparebank kr ,- Kims kr ,- Peter Aas kr ,- Eidsiva kr ,- Toten Løkpakkeri AS kr 8.000,- Nordea kr 5.000,- Totens Blad kr 5.000,- Toten Bygg og Anlegg kr 5.000,- Byggsenteret Toten AS kr 5.000,- Rimi kr 5.000,- Inter Revisjon AS kr ,- Reidar Beck & Sønn kr 5.000,- Nammo kr 5.000,- Kjelstad Bakeri kr ,- Toten Alm.lodd nr 5 kr ,- Økonor Toten kr ,- Øremerket hallgulv Buypass kr ,- Øremerket hallgulv Østre Toten Kommune kr ,- Øremerket hallgulv Disse fikk vi inn i I tillegg har vi avtale med Profilhuset om bonus fra skiltbestilling foretatt av våre sponsorer. Økonor Toten sponser kontor og EDB systemer for regnskapsførsel. Ingunn T Berg har som koordinator jobbet mot sponsorer og vi har nesten nådd budsjettet for 2010 når vi tar med midlene som er øremerket hallgulvet. Når det gjelder skiltreklame kan vi nå tilby plass både ute og inne. Det kan jobbes videre med å selge flere plasser inne og en pakkeløsning med plass både ute og inne. Det er viktig at jobben Ingunn har lagt grunnlaget for her fortsettes i de kommende år! I tillegg har vi internettside tilgjengelig.. Her er det også muligheter for sponsorinntekter. Alle gruppene kan også ha muligheter til å skaffe sponsorer gjennom spillernes foreldre og kontakter. Kr bør være et realistisk mål også for 2011.

2 Konto Papirinnsamling/dugnader for Ø.T.K: Papirinnsamlingen ble avsluttet i I 2010 er det utbetalt kr.4 500,- fra ØTK som er merket Papirinnsamling. Tror dette er et etterslep fra tidligere år. Konto Dugnader. AU: I 2010 fikk vi bare en varetellings-dugnad på CC mot to tidligere år. Dette innbrakte kr ,- i Satser på en tilsvarende dugnad for Håndball: Håndball har tidligere år hatt varetellings-dugnad på Rimi. Denne har vi ikke fått i 2011, men budsjetterer med en tilsvarende dugnad senere i Volleyball: Her er lagt inn 3 ganger varetelling ved Kiwi Harestua a kr 8000,- + bankiade/hydrofestival kr 6.000,-. Volleyball skal i 2011 male Helsehuset på stasjonen og dette vil innbringe kr ,-. Dette er en del av erstatningsinntektene ØTK har gitt for papirinnsamlingene som vi mistet. Konto Innt. Badevakter. Her ligger tilskudd fra ØTK på kr inne. Det øvrige er billettinntekter. Konto Grasrotandel. Det ble budsjettert med kr ,- for 2010, grunnen til sprekken var at kasserer trodde det ble utbetalt kvartalsvis, men det riktige er pr. tertial. Det budsjetteres med kr ,- for Her bør det stadig jobbes med verving. Ordningen går ut på at når folk spiller lotto eller tipper fotball kan de bestemme at 5 % av spillbeløpet går rett til Skreia Idrettslag. Da må organisasjonsnummeret til idrettslaget oppgis. Konto Lotteriinntekter. Lotteriinntektene har gått ned i alle gruppene. Noe av årsaken er en forskyvning av hånball/volleyball-lotteriet slik at noen av de inntektene kommer på Det er ønskelig at gruppene i 2011 har sine lotterier ihht årshjulet slik at dette kommer i rute igjen. Det kan kanskje også gjøres mer for å selge mer lodder, som for eksempel salg på lørdager utenfor Peter Aas AS og Rimi?? Budsjetterer med 2009-salget.

3 Konto Inntekter kiosk. Det budsjetteres med overskudd på kr av selve kioskdriften. Det har vært en nedgang i kioskinntektene de siste årene, budsjetterer med en forsiktig økning for Konto 3470 Fotballskolen. Denne gikk med overskudd på ca kr 8.349,- i Det budsjetteres med kr.9.000,- for Knøttiaden 3410 Det ble budsjettert litt vel optimistisk med kr ,- i overskudd for Vi endte på et overskudd på kr ,-. Arangementet var meget vellykket på alle måter og Skreia I.L. har av den grunn fått arngementet i to år til. Det budsjetteres med Kr ,- i overskudd for 2011, med like fint vær som i 2010 og med den erfaringen vi nå har, er det mulig dette er noe forsiktig. Det kan muligens hentes noe mer på sponsorinntekter? Div arangementer 3410 Familiedagen gikk med overskudd på kr.5 341,- noe som også er et realistisk mål for Konto 3600 Medlemskontigenter. Her vervet vi 102 ikke aktive personlige medlemmer i Det er en oppgang fra 2009 på 20 medlemmer. Det bør jobbes for å øke dette til minimum 150 ikke aktive personlige medlemmer. Det vil gi kr ,- i inntekt. Medlemskontigent for ikke aktive : kr 200,- Budsjetterer med følgende antall spillere: Fotball 180 stk Håndball 95 stk Volleyball 30 stk Inntektene er fordelt forholdsvis mellom fotball og håndball da ca 50 stk spiller både håndball og fotball. Disse skal kun betale 1 medlemskontigent. Medlemskontigenten er : Kr 200,-

4 Konto Spilleravgifter. Spilleravgiftene i 2010 har vært : 9 år og yngre: kr.300,- 10,11 år :kr.800,- 12,13,14 år :kr.1000,- 15,16 år,min. :kr.1400,- vurderes ihht aktivitet Senior min. :kr.1600,- vurderes ihht aktivitet og må være i tråd med gruppas budsjett For volleyballgruppen økte spilleravgiften med kr.200,- for de yngre, kr.500,- for seniorer jfr punktet over vedr aktivitet. Spilleravgiftene ble økt i 2010 fra Dette har ikke gitt så stor økning på totale spilleravgifter som beregnet. Dette kan skyldes aldersfordelingen på spillerne og noe skyldes forskyvning ved årsskifte 2009/2010 og 2010/2011. Legger budsjetterte spilleravgifter for 2011 i nærheten av regnskapstallene for 2010 da spilleravgiftene for 2011 ikke er foreslått øket og en må anta at aldersfordelingen mellom spillerne blir noenlunde det samme. Konto Hall-leieinntekter. Her budsjetteres med kr fra eksterne leietakere og kr fra Skreia IL. I 2010 viser regnskapet en større andel av inntektene svarer fra Skreia IL og en mindre andel fra eksterne leietakere. Noe som må bety at Skreia I.L. bruker hallen i større utstrekning selv. Med nytt hallgulv i 2.halvdel av 2010 kan utleieprisene økes noe. Dette er det ikke gjort noe vedtak på og er heller ikke budsjettert med noen økning. Opp til Skreiahallen AS å avgjøre?? Konto Kommunale tilskudd. For 2010 fikk vi kr ,- i komm. tilskudd + kr ,- i LAM-midler. Driftstilskudd halldrift er kr ,-. I tillegg har vi i 2010 fått kr ,- i lavterskelmidler, kr ,- til helseprosjekt Handicapidrett og kr ,- i merverdiavgiftskompensasjon. Vi budsjetterer ut fra samme nivå.

5 UTGIFTER: Konto Sportsutstyr/materiell: Her er det budsjettert ihht regnskap for 2010 med en moderat økning. Konto Kjøp av tjenester: Det ble vedtatt for 2010 å kjøpe tjenester for inntil kr ,-. Idrettslaget har betalt kr ,- for koordinator-tjenester fra Ingunn T Berg og kr ,- for innleide vaktmestertjenester fra Totenhallene AS (Jøran K Johansen). Styret er veldig fornøyd med de tjenesten vi har fått for pengene. Når budsjettet settes opp har styret vedtatt og tilby kr ,- til ny leder og det er ønskelig å fortsette å kjøpe vaktmestertjenester. Vaktmestertjenestene vil koste kr ,- for et helt år og kr ,- Ved å betale inntil kr ,- som lønn og resterende kr.5 000,- til utgiftsdekning, vil idrettslaget unngå arbeidsgiveravgift. Budsjetterer derfor med kr Lønnskostnader : Dette er lønn for vask av hallen. Budsjetterer med en moderat økning fra 2010 til kr ,-. Konto og Avskrivninger. Bruker samme beløp som regnskap Konto Leie av anlegg. Dette er leie av Ole Fossen for fotballbanen kr I tillegg legger fotball inn leie av kunstgressbane på Lena for kr Konto Leie av Skreiahallen. Har lagt inn håndball, volleyball og fotball til sammen kr ,- jfr regnskap for Resterende beløp er Skreia IL s leiekostnad hos Skreiahallen AS Her betaler Skreia IL Skreiahallen AS sine utgifter til lån, forsikring, regnskap og revisjon. Dette blir leiekostnaden til Skreia IL. Den var i 2010 på ca kr ,-. Det ble i planleggingen av det nye hallgulvet beregnet en økt leie i form av renter og avdrag på lånet med kr ,- i året. Legger derfor budsjettert leie på kr ,- + kr =kr ,-.

6 Konto Strømutgifter Disse ble budsjettert med kr ,- for 2010, regnskapet viser en kostnad på kr ,-. Det er ingenting som tyder på reduserte strømpriser i 2011 og budsjetterer med kr ,- for Konto og 6.360Kommunale avgifter og renhold.. Kommunale avgifter ligger på ca kr ,- pr. år. Renholdsutgiftene ca. kr.3 000,-. Konto Forsikringspremier. Har budsjettert med kr ,- jfr regnskap for Konto Inventar, rekvisita, vedlikehold utstyr/anlegg. I 2010 ble nytt vanninntak påkostet med kr Det er innkjøpt 6 fotballmål til kr ,-. Det er innkjøpt nye stoler i kiosklokalet til kr ,- (damegruppa). Dette vil ikke være årlige kostnader, men noe vedlikehold og investeringer i nytt utstyr må påregnes. Det er ikke gitt signaler fra gruppene om større ønskede investeringer. Lufting og såing av fotballbane er lagt inn på ca kr Dette er en årlig kostnad da en av fotballbanene skal behandles hvert år slik at det blir annenhvert år på hver bane. Konto Regnskapshonorarer Regnskapet føres ved Økonor Toten. Det er inngått en fastprisavtale på kr ,- pr. år. Konto Telefon: Det ble i slutten av 2009 lagt inn bredbånd, men dette ble ikke vellykket bl.a. pga brannen i Balke barnehage med brudd på kabel som gjorde at bredbåndet ikke fungerte. Styret besluttet å droppe bredbånd og fikk refundert en del av de kostnadene vi hadde hatt fra Telenor. Derfor en inntekt på telefonkostnader og 0,- budsjettert for 2011.

7 Konto 6930 Sosiale utgifter/møteutgifter. Har lagt inn julebord til tillitsvalgte som i Har brukt erfaringstall vedr. sosiale avslutninger for lagene. Jfr. styringsreglene kan alle lag ta ut pr. medlem: Inntil 10 år kr 50, år kr 75,- Fra 14 år kr 100,- til sosiale arrangementer. Konto Utbetalt reise/diettgodtgjørelse. Har lagt inn trenergodtgjørelser for Volleyball på kr ( 1,2,3 div + ekstern bistand ) Det er avsatt kr til trenergodtgjørelser innen fotball, kr innen håndball. Jfr. styringsreglene skal trenergodtgjørelser ligge innenfor følgende rammer: Lag 8-11 år kr 1.000,- Lag år kr 2.000,- Lag 14 år kr 4.000,- Ut over dette mottar tillitsvalgte collegegensere. Idrettslaget spanderer julebord og dekker kurs/faglig oppdatering. Avtaler ut over disse rammene må godkjennes av styret. Konto Påmeldingsavgifter serie. For fotball er det budsjettert med kr Håndball kr Volleyball har budsjettert med kr ,-. Det er vanskelig å treffe her, da det avhenger noe av hvordan resultatene blir. Konto Påmeldingsavgifter turnering/cup. For fotball er det budsjettert med Raufoss Cup, Fåbergturneringen, Vår Cup på Lena i utgangspunktet. Dette utgjør ca kr Evt andre turneringer må finansieres med egenandeler/dugnader. Hånball og volleyball er budsjettert etter erfaringstall.

8 Konto Gaver/utmerkelser. Her ligger det inne innkjøp av statuetter til alle fotballspillere samt planlagte utmerkelser. Skreia den Unni Stranden kasserer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball Årsberetning 2010 for Stokke IL Fotball Innhold Saksliste årsmøtet... 3 Styresammensetning... 4 Sportslig utvikling... 5 Økonomisk utvikling... 8 Anlegg... 9 Mål og utfordringer fremover... 10 Vedlegg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Årsberetning 2011 Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Bærheim Nestleder: Lise Johannesen Styremedlemmer: Nils Ludvig Dahl, Kjersti Finsland, Knut Seglem-Larsen,

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer