Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014"

Transkript

1 Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM

2 Overordnede føringer.

3 Kommunenes inntektssystem Tar ikke høyde for at vi var 5 kommuner til og med 1991 Tar utgangspunkt i at vi er en ideel kommune med lite areal, små avstander og mange innbyggere Tar ikke høyde for at vi har valgt å holde oss med 15 kommunale barnehagebygg 16 kommunale skoler 9 bo- og omsorgssentra m.v.

4 SAMFUNNSPERSPEKTIVET Fokusområder: Arbeidsliv og sysselsetting Arealtilrettelegging og boligbygging Internasjonalisering Kultursatsing: Aust-Agder Kulturhistoriske senter Arendal Idrettspark

5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET Prognose for befolkningsvekst:

6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Fokusområder: En god arbeidsgiverstrategi Rekruttere og beholde Økt nærvær Likestilling HMS arbeid Implementering av IKT systemer

7 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET

8 Økonomi og tjenesteproduksjon Vekst i frie inntekter ca 60 mill. kroner for 2011 spist opp av økte pensjonskostnader, økte kostnader til barnehage, lavere inntekter, lønnsvekst, økt tjenesteproduksjon. Ved saldering av handlingsprogramperioden må rådmannen legge frem tiltak som gir regnskapsmessig balanse for hvert av årene i planen Det er saldert et budsjett for 2011 uten reserver og med lave marginer mot tjenesteproduksjonen. Flere enheter og tjenester vil få reduserte rammer.

9 Strategier for HP presentasjon fra budsjettseminaret i Kragerø (sept. 2010) Vurdering av: Driftsnivået Nivå på eiendomsskatten Behov/mulighet for buffer Investeringsnivå

10 Salderinger 2011-rammene finansielle tiltak Et begrenset investeringsprogram En nøktern renteprognose i perioden Budsjettering med vektet minimums-avdrag Økte inntekter fra momskompensasjonsordningen, minimumsoverføringer fra drift til investeringsregnskapet Økte inntekter fra toppfinansieringsordningen og andre kompensasjonsordninger Økte inntekter fra tildelinger til barnevern og barnehage via Fylkesmannen Økte inntekter fra gebyrer og brukerbetalinger

11 Salderinger 2011 tiltak innenfor tjenestene (mill. kroner) Justering ift opprinnelig budsjett 2010 NAV 0,0 mill. kroner Omsorg 0,0 mill. kroner Grunnskole -7,0 mill. kroner Barnehage -1,6 mill. kroner Voksenopplæringen -1,0 mill kroner Kultur enheten -1,0 mill. kroner Rådhusenhetene -6,0 mil. kroner Sum saldering enhetene -16,6 Utgangspunktet er 2010 nivået på tjenestene Tiltak for å komme i balanse er fordelt på enhetene Tiltak knyttet til rådhusenhetene vil bli fordelt

12 Salderinger 2011 tiltak innenfor tjenestene II (mill. kroner) Justering ift opprinnelig budsjett 2010 Tiltak i 2011 for å oppnå balanse NAV 0,0 mill. kroner - 5,7 mill. kroner Omsorg 0,0 mill. kroner - 17,6 mill. kroner Grunnskole -7,0 mill. kroner -7,0 mill. kroner Barnehage -1,6 mill. kroner -1,6 mill. kroner Voksenopplæringen -1,0 mill kroner -1,0 mill kroner Kultur enheten -1,0 mill. kroner -1,0 mill. kroner Rådhusenhetene -6,0 mil. kroner -6,0 mil. kroner Sum saldering enhetene 16,6 mill. kroner 39,9 mill. kroner Behov for direkte tiltak i enhetene på ca. 40 mill. kroner Event. manglende helårseffekt må dekkes ved midlertidige tiltak

13 Enhetenes budsjettrammer, justeringer generelt Kun enkelte justeringer i forhold til vedtatt opprinnelig budsjett 2010 Enhetenes rammer er kompensert for husleiekostnader ingen reell effekt i 2011 Barnehagenes rammer justert for at statstilskuddet nå kommer via rammen og ikke som en inntekt Enhetene vil bli kompensert 100 % for lønnsoppgjør 2010, samt økte pensjonskostnader Ingen enheter vil bli kompensert for prisvekst

14 Grunnskole Ny modell for fordeling av ressurser til skolene PP-tjensten flyttet budsjettmessig til stab oppvekst Kompensert for helårseffekt av leksehjelp Driftsreduksjon på 7 mill. kroner samlet for skolen Rådmannens forlag er å fordele rammene etter modellen Alternativ mulighet vil være strukturendringer knyttet til for eksempel Nesheim og Løddesøl skoler

15 Barnehage Rammereduksjon for kommunale barnehager 2011 på 1,6 mill. kroner eller 2% av brutto driftsutgifter Finansiering av private barnehager påvist underfinansiert for Arendal kommune Innlemming i rammetilskuddet ny underfinansiering for Arendal kommune (16 mill. kr) Økning i finansieringsgrad til 91 % fra 1. juli 2011 Retningslinjer og volum ikke klart fra departementets side

16 Finansiering av barnehagetilbudet

17 Finansiering av barnehagetilbudet Underfinansiering av endringen Særlig utslag for nye plasser

18 Omsorgstjenestene Kompensasjon for ny bruker (2010) og økt toppfinansiering. Flere brukere meldt i 2011 som det ikke er tatt høyde for. Utfordring med et for høyt driftsnivå i forhold til vedtatt ramme over lengre tid. Må iverksette tiltak som får økonomisk effekt for 2011, event. manglende helårseffekt må kompenseres for med andre, midlertidige tiltak Konkrete alternativer for saldering

19 Omsorgstjenestene Rådmannens forslag til tiltak for å tilpasse aktivitetsnivå til budsjettramme: Økte inntekter Legge ned brukerstyrt senter i nåværende form Redusere posten Omsorgslønn Vurdert ulike alternativ som innebærer avvikling av mellom 28 og 39 korttids- og langtidsplasser.

20 Omsorgstjenestene Avvikle Nyskogen bo og omsorgssenter 35 plasser, kr Brukere vil få tilbud om plass ved en annen institusjon. Videreføre 2 vakante plasser ved hhv Saltrød bo og omsorgssenter og Lindrende enhet ikke rom for videreføring. Totalt 39 plasser.

21 Omsorgstjenestene KOSTRA 2009 Konsern Pleie og omsorg - nivå 2 Reviderte tall per Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, pleie og omsorg, konsern Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr mottaker Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innb. 80 år og over Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ Arendal Kristiansand Sandefjord Gj.snitt kommunegruppe ,38 0,43 0,41 0,

22 Omsorgstjenestene Tabellen viser dekningsgrad ved endring i fht ulike alternativ basert på tall oktober 2010: Dekningsgrad heldøgns omsorgsplasser 2011 Dekningsgrad ved reduksjon 38 plasser 24,3 % Dekningsgrad ved reduksjon 28 plasser 25,2 % Dekningsgrad ved reduksjon 39 plasser 24,3 % Dekningsgrad for heldøgns omsorg er definert i Handlingsplan for eldreomsorgen (St.meld nr 50 ( ), og der legger en til grunn at et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig er svarende til ca. 25 pst. av befolkningen 80 år og eldre.

23 Reduksjon på rådhusenhetene 6 mill Rådmannens ledergruppe m.staber 2 mill Administrasjonsenheten - 1 mill Informasjon og service - 1 mill IKT og personal - 1 mill Helse barn og unge - 1 mill Forslag til hva disse reduksjonene konkret skal bestå i, samt endelig fordeling mellom enhetene, vil bli lagt fram for formannskapet til godkjenning i januar 2011.

24 Arendal Eiendom KF vedlikehold og husleie Ramme for 2011: 58 mill. kroner (for foretaket eller kommunen) eget budsjettfremlegg til Bystyret Etablering av husleieavtaler underveis Etablering av faktureringsrutiner underveis Arendal Eiendom KF egen budsjettsak inkl. investeringer samkjørt med kommunens budsjettnivå

25 Kommunens inntektskilder Skatteinntekter på personlig inntekt og formue Rammetilskudd fra staten Eiendomsskatt Momskompensasjon drift og investeringer Finansinntekter (renteinntekter, utbytte) Brukerbetalinger, gebyrer Tilskudd, øremerkede midler, prosjektmidler med mer FINANSIERER TJENESTETILBUDET!

26 Fellesinntekter og -utgifter Finansinntekter 3 % Fordeling kommunens inntekter Andre overføringer 12 % Skatteinntekter 34 % Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter 12 % Rammetilskudd/ statlige tilskudd 36 % Eiendomsskatt 3 %

27 Frie inntekter - inntektssystemet (1000 kr) PROGNOSE Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Inntektssystemgarantien (INGAR) Saker med særskilt fordeling Ordinært skjønn Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap Økt innbyggertilskudd / trekk storbymidler til psykisk helse "Bykletrekket" (anslag) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd

28 Endring egenbetalinger og gebyrer Egen tabell - vedtas i handlingsprogramsaken Utfordring: Riktig prisnivå Selvkost eller del-finansiering Statlige føringer Fastsatte priser Egenbetalinger og gebyrer er en del av enhetenes nettorammer Forslag om økninger satsene

29 Nye kostnadsnøkler utgiftsutjevningen mellom kommuner Utgiftskriterier Endring kr. Alderskriterier Arealkriterier Innbygger/sosiale kriterier Basistillegg Sum trekk Større trekk ift alderskriterinene Arealkriteriene kun midre endriner Mindre gevinst ved de sosiale kriterinene Basistrekket økt

30 Saldering handlingsplanperioden Saldering (mill. kr) Budsjetterte fellesinntekter / utgifter -1406,8-1685,8-1683,3-1683,5-1685,4 Budsjetterte nettorammer enhetene 1408,8 1685,8 1685,8 1685,8 1685,8 Bruk av fonds i enhetene -2,5-2,5-0,5 Saldering (mill. kr) 2,0 0,0 0,0-0,2-0,1 Hvert av årene saldert kommunelovens krav Det vil frem mot neste rullering av handlingsprogrammet bli jobbet med å etablere en bedre balanse, og et tydelig positivt netto driftsresultat Tar i bruk budsjetteringsverktøyet Planner for i større grad å kunne håndtere økonomiplanen

31 Investeringer I handlingsprogram vil følgende investeringer prioriteres: Idrettshall Myra Stuenes skole Roligheden skole Brannstasjon Sykehjemsplasser ved mellombygg mellom Margarethastiftelsen og Solhaug, samt renovering av Solhaug.

32 Investeringsbudsjett Tekst VA-investeringer Øvrige investeringer Sum brutto investeringer De største investeringene for 2011 (liste i vedlegg) Arendal Idrettspark Bytunellen Vitensenteret Uteområder kunnskapshavna

33 Finansieringsplan Brutto investeringer Bruk av lån Statstilskudd Tilskudd fylkeskommuner/kommuner Tilskudd private Overføring fra driften (inkl mva-komp) Sum finansiering Det aller vesentligste finansieres ved låneopptak Sum låneopptak ekskl. VAR prosjekter er på nivå med sum avdrag for perioden demping av vekst i lånegjelden

34 Utvikling lånegjeld

35 Risikovurdering for driftssituasjonen i Arendal Elementer som kan påvirke driftsnivået i vesentlig grad ( 5 %) på ett år: Pensjonskostnader varsel om endringer Renter endring av nivå med 1 %-poeng Finansinntekter og utbytte Lønnsoppgjør utslag utover statens anslag Pensjon og premieavvik

36 Utvikling eiendomsavgifter Betalingssatsene for vann, avløp, renovasjon og feiing foreslås i sum økt med 2,8 % fra 2010 til For å komme ned i 80 mill. i eiendomsskatt foreslås skattesatsen redusert fra 7 promille til 5,6 promille. Rådmannen har sett på en konkret boligeiendom ved ved Tromøysund hvor sum betalingssatser og eskatt i 2010 var ,- innkl. mva. I 2011 vil samme sum bli kr ,- innkl. mva med det forslaget som legges fram.

37 TILLEGGS FOILER TIL HANDLINGSPROGRAMMET

38 Budsjettforutsetninger 1. Inntekter Skatt og rammetilskudd som prognoser i kommuneproposisjonen/statsbudsjettet Eiendomsskatt 80 mill kroner Utbytte Agder Energi 51 mill. kroner pr. år og 2012, pluss kapitalinntekt på 7 mill. kroner (sum 58 mill) 2. Utgifter/kostnader Lånegjeld med flytende rente 3,25 % for 2011, deretter 3,5 % og 5,0 % Investeringsnivå med fokus på de 5 store og lovpålagte tiltak innenfor rammen av nivå på avdrag i perioden 3. Justeringer Deflator på nivå med statsbudsjettet på 2,8 % for 2011 Lav lønnsvekst 2011 lagt til grunn

39 Kommuneproposisjonen 2011 Aust-Agder - Illustrasjonsberegning Systemendringene tar halvparten av veksten Kommune Isolert effekt barnehage Endringer politiske elementer Ny kostnadsnøkkel Systemvirkninger 1. års virkning 0901 Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Aust-Agder

40 Inntekter fra skatt

41 Fellesinntekter og fellesutgifter til fordeling til enhetene og tjenesteproduksjon Fellesinntekter og -utgifter Skatt og rammetilskudd , , , , ,3 Eiendomsskatt -100,0-80,0-80,0-80,0-80,0 Momskompensasjon -73,0-73,2-74,2-61,1-75,3 Andre kompensasjonsordninger -48,0-51,9-52,5-52,1-51,7 Utbytte og renteinntekter -68,0-61,0-61,0-73,0-73,0 Utgifter renter og avdrag 191,2 200,3 204,6 229,7 230,7 Premieavvik 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 Overføringtil investeringsregnskapet 9,9 15,6 33,1 16,3 32,2 Avsetning til disposisjonsfond 1,8 Til finansiering av tjenestene , , , , ,4

42 Driftsresultat 2011 Forslag til budsjett 2011 Oppr bud 2010 Rev bud 2010 Brukerbetaling, salgsinntekter Overføringer Rammetilskudd fra staten Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Motpost avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0

43 Investeringsbudsjett BRUTTO INVSTERINGER (1000 KR) Demensplan Solhaug, Margarethe stiftelse Øvrige omsorgsprosjekter Krisesenter Feierbiler Brannbiler/brannvernutstyr Vitensenteret Sørlandet Inventar og utstyr, data og telefoni Eurekabygget Uteområder Kunnskapshavna (infrastrukturtiltak) Maskinkjøp park/idrett Tilrettelegging av friområder Plan miljøtiltak-eydehavn industriomr./bukkevika Tildekking forurensa masser i sjløen Overvåkningsprogram Steikeritomta og Heggedalstippen Tomtefelt: ENØK-tiltak Utbyggingsavtale Kittelsbukt Innløsning Hove Camping 250 Utfasing av kommunale oljekjelanlegg Lekeplassutstyr Kirkegårder Kirker BRUTTO INVSTERINGER (1000 KR) Stuenes skole Roligheten skole Minibusser omsorg Lovpålagte tiltak komm bygg - alle bygg Arendal idrettspark - totalentreprise Redskapsbu Solborg driftssasjon, biler/maskiner Vei og gatelys Biler/maskiner Asfaltering/veisikringsarb, veidatabase Universell utforming - sentrum 250 Trafikksikkerhet kommunale veier Bytunnellen og parkeringshus Torvet Utskifting brøyteutstyr Kopimaskiner oppvekst GPS-/landmålingsutstyr Massivadressering, tilhørende skilting IKT i skolen Sum investering eks VA

44 Bruk av styringsinformasjon i HP : 44

45 Sammenstilling av utvalgte indikatorer mot gruppe 13 snittet - finansielle

46 Sammenstilling av utvalgte indikatorer mot gruppe 13 snittet - prioriteringer

47 Sammenstilling av utvalgte indikatorer mot gruppe 13 snittet

48 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern ENDELIG KOSTRA 2009

Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015

Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015 Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015 Ny budsjettprosess - med håp om å flytte fokus fra det vi mangler til det vi får til Forslag fra rådmannen 10. november:

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer