Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus."

Transkript

1 PerHalvorLunde Erfaringermedbaderompåsykehjem ogfrasykehus. Erfaringermedbaderompå sykehjem ogfrasykehus. En intervju-undersøkelse basert på helsepersonells erfaringer med en nyutviklet teknologisk løsning på baderom. AvPerHalvorLunde,M.Ph.fysioterapeut,mai ERFARINGERMEDBADEROMPÅSYKEHJEM OGFRASYKEHUS. 1

2 Innholdsfortegnelse Innledningogkonklusjoner... 3 Bakgrunn...4 Mittførstemøtemedetnyttbaderomskonsepti ForebyggingsplanogrådfraforsikringsselskapetZurich mars Status hvordanserettradisjoneltbaderomutpåsykehusogsykehjemanno 2010iNorden?...8 Gjeldendekravtilromstørrelseogplassforholdpåhelseinstitusjoner Praktisktestibaderommeddestørstehjelpemidlene ogietbaderommed mindreromstørrelseennkravetiforskriften 5,06m2(2,30x2,20) Bildeserie Bildeserie Metode Yrkesfordelingenavdeintervjuedeenkeltpersonene Resultater Oversiktoverrespondenteneiundersøkelsen Kilder

3 Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus. En intervju-undersøkelse basert på helsepersonells erfaringer med en nyutviklet teknologisk løsning på baderom. Av Per Halvor Lunde, M.Ph. fysioterapeut, mai Innledning Enten man arbeider med tunge og/eller svært forflytningshemmede pasienter, har man behov for funksjonelle baderom. Risiko for arbeidsskader på personalet og utrygghet hos pasienter/beboere er tilstede når baderommet ikke er gjennomtenkt og planlagt med utgangspunkt i ergonomi og sikkerhet. Det finnes få vitenskapelige arbeider vedrørende arbeidsskader og skader på pasienter/beboere konkretisert til baderom på sykehjem og sykehus, men det finnes undersøkelser om fall og fallproblematikk generelt for helseinstitusjoner og i hjemmemiljø. Konklusjoner Denne intervju-undersøkelsen konkluderer med at baderommenes utforming har vesentlig betydning for grad av arbeidsbelastning på personalet og sannsynlig redusert risiko for fall blant beboere/pasienter på grunn av store muligheter til å holde seg fast uansett hvor enn man befinner seg i et ergonomisk tilpasset baderom. En annen viktig praktisk konsekvens av undersøkelsen, er at vi til nå ser ut til å ha hatt en tendens til å lage for store baderom. Vanligvis har man som ansatt i helsesektoren alltid hørt og tenkt at man ønsker seg større baderom. Resultatene fra denne undersøkelsen peker henimot det motsatte. Litt mindre bad er mer funksjonelle, kunne man være fristet til å si om disse resultatene. Den samfunnsøkonomiske siden er én viktig side av dette. Med referanse til byggekostnader fra 2009 (Ref. oplysninger fra Århus og Slagelse Kommune), beregnes et baderoms kostnad til ca. kr ,- per kvadratmeter i et sykehus/sykehjem. Hvis hvert baderom i gjennomsnitt bygges 1-2 m2 for stort, betyr det at man pr. bad kan spare fra 50 til ca ,- kroner. Når det i gjennomsnitt bygges/ombygges ca baderom i helseinstitusjoner pr. år bare i Norge, betyr dette en besparelse på mellom 150 mill og 500 mill kroner i byggekostnader 3

4 og opp mot m2 i arealer spart eller brukt til andre formal for eldre og pleietrengende. Disse perspektivene og resultatene bør undersøkes nærmere, og pleiepersonells erfaringer med nyere design av baderom bør tas på alvor. Vi kan stå overfor viktige prinsipielle skillelinjer der man på grunnlag av nye erfaringer gjennom nye design kan ende opp med å måtte se på gamle forskrifter og etablerte sannheter og eventuelt forandre og justere disse. På denne måten kan helsepersonells praktiske nye erfaringer få både forskriftsmessige, samfunnsøkonomiske, arbeidsmiljømessige og skadeforebyggende effekter. I dag stilles det ingen funksjonskrav når Husbanken eller Arbeidstilsynet vurderer nybygg og ombygginger av baderom kun krav til romstørrelse. Plass for hjelper og snuareal for rullestol er to uttrykk som brukes i veiledningen Arbeidmiljø for helseinstitusjoner fra Som konsekvens av at det ikke ses mer på funksjon, kan man tenke seg et fremtids-scenarium der man sitter med nyvunnen kunnskap og erfaringer om behov for nødvendige endringer anno 2010, men at bestemmelsene fra tidligere lever i sin egen verden i mange år fremover - og at de som forvalter bestemmelsene ikke får del i nye erfaringer som kan redusere personalets unødvendige fysiske belastninger og pasientenes risiko for fall - og samtidig redusere både byggekostnader og arealbehov. Bakgrunn Mine egne forestillinger om hvordan baderom skullle utformes har blitt grundig utfordret gjennom møtet med Bano-konseptet for noen år siden. Jeg ble introdusert til konseptet gjennom en henvendelse fra Direktoratet for Arbeidstilsynet som ville at jeg skulle se nærmere på løsningene i konseptet ut fra en kritisk ergonomisk synsvinkel. Jeg har etter denne introduksjonen måttet endre mitt syn på det ideelle baderom. Hva som er funksjonelt, sikkert, arbeidsbesparende og aktiviserende istedenfor passiviserende og risikofylt for pasientene, er vel verdt en kritisk runde med praktiske utprøvinger gjennom egne erfaringer. I tillegg er det nødvendig med innsamling av erfaringsdata fra ansatte med mange års erfaring med gamle, tradisjonelle bad - og med to til tre års erfaringer med 4

5 nytt baderomsdesign. Det er meget spennende å møte folk fra en helt annen sektor enn helsesektoren som kan sparke bena under egne forestillinger. Selv med grundig kunnskap om Human Scale og antropometriske mål gjennom min erfaring blant annet som spesialist i ergonomi og erfaring som sjefsfysioterapeut i Direktoratet for Arbeidstilsynet og i arbeid som bedriftsfysioterapeut ved Aker Universitetssykehus, har jeg måttet innse at det gjeldende fokus på tidligere vedtatte forskrifter og generelt god plass for personalet til en viss grad har ødelagt mulighetene for at pasientene kunne bli mer selvhjulpne. Mange ganger har vi faktisk gjort pasienter mer passive enn nødvendig gjennom våre krav til store baderom. Tanken har vært at jo større baderommet er, desto bedre. I dag, 6 år etter introduksjonen til et helt nytt baderomskonsept, er min egen oppfatning best uttrykt gjennom det engelske uttrykket: less is more. Arbeidserfaring som pleier i mer enn 2 år før utdanningen til fysioterapeut, gav meg viktige og tunge kroppslige erfaringer fra praktiske problemer med av- og påkleding, vask, bading og dusjing - samt toalettbesøk hver eneste dag med pasienter av forskjellig funksjonsdyktighet. I rollen som fysioterapeut på sykehus, sykehjem og blant annet ved Sunnaas sykehus, har jeg erfart de samme oppgavene i opptreningsfasen med pasientene. Som ansatt i Direktoratet for Arbeidstilsynet har jeg sett på baderom ut fra gjeldende lover og forskrifter med en ergonoms briller. Mine tidligere praktiske erfaringer fra disse forskjellige rollene har etter introduksjonen til det nye baderomskonseptet satt tankene i gang og jeg har erfart at mine egne tidligere forestillinger om hvordan et baderom bør være utformet, har blitt sterkt utfordret og endret. Jeg intervjuet både leder og verneombud på Uranienborg sykehjem i februar 2007 ettersom de på den tid hadde skaffet seg praktiske erfaringer med baderomskonseptet over en periode på mer enn ett år. Deres erfaringer har så bidratt til min interesse for å følge opp de praktiske erfaringene med det dengang presenterte konseptet på en bredere front. Jeg har helt på eget initiativ valgt å utforske erfaringene nærmere gjennom case-studies og intervjuer med helsepersonell som 5

6 arbeider på sykehjem og på Aker Universitetssykehus som har erfaring med deler av konseptet på et av sine bad i høyblokken. Bygningsmessige forhold har gjort det umulig å innrette hele badet slik det burde sett ut etter konseptet. De intervjuede fagpersonene har alle erfaringer med gamle og nye baderom. Felles for dem alle, er at de i løpet av de siste 1 6 år har arbeidet på arbeidssteder med installerte Bano-bad. Mitt første møte med et nytt baderomskonsept i 2004 Det første jeg gjorde da jeg så badet dette året - etter henvendelsen fra Direktoratet for Arbeidstilsynet om å vurdere konseptet, var å be Bano AS om å få teste badene deres med alle de største og tyngste pasienthjelpemidlene på markedet. Jeg henvendte meg til firmaet ARJO som selger hjelpemidler og fikk en hel lastebil full av alt fra seilheiser til hygienestoler. Av denne testen fant jeg så ut at her var det flere muligheter enn hindringer for både personalet og brukerne, og deretter har jeg startet med case-studies som har gitt meget viktige pasientperspektiv og ansatte-perspektiv basert på deres egne praktiske erfaringer over lengre tid. Bad og toalett er noe av det som er årsak til arbeidsskader i forbindelse med pasienthåndtering på sykehus, sykehjem og i hjemmebasert omsorg. I Norge har vi lite statisikk over fall av pasienter/beboere på sykehjem. Det bekrefter intervjuundersøkelsene. Ingen av de intervjuede hadde noe eller visste noe om statistikk for egen arbeidsplass på dette området. Legg merke til at blant alle rådene i forbindelse med en forebyggingsplan fra forsikringsselskapet Zurich gjengitt nedenfor, så er et eneste råd gitt i forbindelse med baderom: det gjelder sklisikkert badekar, dusj og gulv. Håndtak og plassforhold er ikke nevnt. Dette er symptomatisk for hva man finner på området fallproblematikk og arbeidsbelastning for ansatte og brukere på helseinstitusjoner. 6

7 ForebyggingsplanogrådfraZurich mars2008: ded019d862567cc006d5dcd/$file/preventing_s&f_accidents_in_nursing_homes_rt_ _ pdf Preventingslipandfallaccidentsinnursinghomes andlong termcarefacilities Selectionofsuitablefloorsurface Promptcontrolofspillsandforeignmaterial Appropriatefloorcare,includingcoating Regularinspectionoffloorconditionsandpromptmaintenance Minimizingsubtlelevelandgradechangesandenhancingitsvisibilitybycolor contrastsorlightstrips Avoidingobstructionsinthewalkways,includingextensioncords Donotoverwaxthefloors Skid proofbathtubs,showersandbathroomfloors(minutheving) Adequatelightinginpublicareas Low levelnightlightsinresidentroomsforimprovednighttimevisibility Preventivemaintenanceofvariousmobilityaidssuchaswalkers,canes,wheelchairs andlifts Identifythemobilityneedsofallresidentsuponadmissionandperiodicallythereafter; forthoseresidentswithany"atrisk"attributes,developanindividualizedcareplanto addressthesespecialneedsand concerns Carefulevaluationandmonitoringofresidentmedicationprescriptionsandtolerance tomedications Evaluationofpossiblenon drugalternatives,ifpossible Establishinganongoingeducationprogramforfallpreventionforyourstaffthat includesvariousriskfactors,mobilityaids,correcttransfertechniques,incident reportingandothersubjects Report,investigateanddocumentallincidentspromptly.Donotrestrictonlytoactual claims. Aggregationofincidentandclaimsdatatoenablecausalanalysisandtrendingto identifyappropriatepreventivemeasuresandtodeterminewhetherpreventive measuresarehavingtheintendedimpactofreducingthefrequencyorseverityof incidents 7

8 Status - hvordan ser et tradisjonelt baderom ut på sykehus og sykehjem anno 2010 i Norden? Bilde 1 med bilder fra Aker Universitetssykehus, Oslo Slagposten - et bad med tidligere badekar et omgjort bad med meget stor plass og en lang avstand fra toalett til vask. Her må man ha hjelp for å komme seg fra toalettet til vasken hvis man er dårlig til bens. 1 Bilde 2 er fra et nyåpnet sykehus i 2009 A-hus medisinsk avdeling med en avstand fra toalett til vask som gjør det vanskelig for pasienter med gangproblemer å nå vasken. Håndtak langs veggene savnes. Det er kun håndtak montert på selve toalettsetet: 2 8

9 Bilde 3 og 4 fra Uranienborg sykehjem februar 2007 der verneombudet forklarer det hun oppfatter som noen av fordelene ved deres nye baderom muligheten for å nå vasken fra toalettet og det at det er håndtak integrert i vasken. Baderommene har også montert takløftere der skinnene går direkte inn på badet fra rommet. Det gjør at de dårligste beboerne også får glede av badet uten at løftehjelpemidler tar plassen og hindrer pleierne i deres arbeid. 3 4 Bilde 5 og 6 fra et nytt sykehus Rikshospitalet i Oslo. Tradisjonelle støttehåndtak ved siden av toalettet, og lang rekkeavstand fra toalettet til vask uten håndtak og grepsmuligheter langs veggene

10 Bilde 7 fra Finland svært lang avstand fra toalett til vask og kun håndtak ved toalettskålen. 7 Bilde 8 fra Marker bo og behandlingssenter, Norge tradisjonell avstand fra toalett til vask - og bilde 9 fra Faxe sygehus, Danmark der badet er laget for bariatriske pasienter sykelig overvektige fra 150 kg og oppover. Toalettet må da stå på gulvet fordi veggfestede toalett ikke er sterke nok når pasientene veier mer enn ca 150 kg

11 Gjeldende krav til romstørrelse og plassforhold på helseinstitusjoner I veiledningen Arbeidsmiljø for helseinstitusjoner fra 2006 under kapittel 9 sies det om Plassforhold, rommenes plassering og utforming : Spesielt rundt seng og ved hjelp i toalettsituasjoner forekommer arbeidsoppgaver som kan medføre tunge løft eller uheldige arbeidsstillinger. Dette gjør det nødvendig å ivareta særskilte hensyn til plass for hjelper. På hver side trengs minst 90 cm fri plass for hjelper. I kapittel 10 som omhandler Sanitærrom er bestemmelsene slik: Dusj og toalett som knyttes til beboer (pasient)-rom, må ha gulvareal på minst 240x245 cm. Dette ivaretar 90 cm fri plass på hver side av toalettskål og 150 cm snuareal for rullestol. Inntegnet snuareal for rullestol ved alle rommets funksjoner er nødvendig for å kunne vurdere plassbehov når sanitærrom i institusjoner planlegges. Disse bestemmelsene gjengitt her, gir en størrelse på baderom på 5,88 m

12 Praktisk test i baderom med de største hjelpemidlene og i et baderom med mindre romstørrelse enn kravet i forskriften 5,06 m2 (2,30 x 2,20): Bildeserie 1 med test av ARJO s hjelpemidler i Bano-badet. Først en serie når pasienten trenger hjelp i sittende stillinger: 12

13 Billedserie 2 viser hvordan en person med behov for støtte kan oppnå full trygghet når enhver bevegelse og forflytning i baderommet gir mulighet for gode grep og håndtak underveis: AllefotosidennerapportenertattavPerHalvorLunde. 13

14 Metode Undersøkelsen er gjennomført som et telefonintervju i januar og februar enkeltpersoner og en gruppevurdering med 20 ansatte er basis for oppsummeringen. Alle de 30 informantene arbeider i Norge, og badene som de alle har erfaring med, er Banobad i størrelsen fra 4 4,5 m2. Intervju-guiden som ble brukt i undersøkelsen har følgende hovedspørsmål: Hvorlangerfaringhardumeddenyebadene?Hvorlangerfaringmed gamle/tradisjonellebad? Beboernessynspunkter Arbeidsbelastningenforansatte Opplevelsenavstørrelsenpåbadet Avstandvask servant38cm hvordanopplevesdet? Forslagtilforandringer synspunkter Føresdetstatistikkoverfallogfalltendens? Påenskalafra1 10der10betyrveldigfornøyd.Nårdusammenlikner førognå hvorfornøyderdunå? Yrkesfordelingen av de intervjuede enkeltpersonene er som følger: Enhetsleder 2 stk Avd.leder 4 stk Sykepleier 2 stk Hjelpepleier 1 Ergoterapeut 2 De 20 ansatte på en avdeling på Nøtterøy sykehjem fordelte seg over yrkesgruppene s.pl., hj.pl og assistenter. Oppsummeringen ble gjennomført av enhetslederen på stedet. 14

15 Resultater Beboernes synspunkter og deres egenaktivitet Spørsmåletbesvaresmedfølgendesynspunktfraenavergoterapeutenei undersøkelsen: Jegharbarehørtpositivomtalefradem,ogjeghargangpågangregistrerthvordan beboeresomtrengerhjelphjemmeikketrengerhjelpnårdekommertil rehabiliteringssenteretsbaderom forsååtrengehjelphjemmenårdekommerhjem igjen HunerklarpåatBano badetmedkortavstand(38cm)mellomvaskogtoalett erårsaktilatbrukernekanværemerselvstendige. Arbeidsbelastningen for ansatte Spørsmåletbesvaresmedfølgendesynspunktfraenassisterendeavdelingslederi undersøkelsen: Detersom nattogdagfoross Deter heaven forosssomhararbeidetpådetgamle sykehjemmettidligere.viharogsåmonterttakheis,slikatvikanflyttebeboernefra sengogrettovertoalettet enfantastisklettelsefordedårligstebeboerne ogenstor avlastningpådeansatte. Opplevelsen av størrelsen på badet Følgendesynspunkterfraenassisterendeavdelingslederiundersøkelsen: 1. Deterlittforlite(4,4m2)iforholdtildeveldigdårligepasienteneviharpå Rehab.avd. Fordemsomermerselvhjulpneerstørrelsenpåbadetheltok.Veddusjingavveldig dårligepasienter,ønskerviossstørreplass f,eks.1m2ekstrafordidetblirbedre plasstildusjstolen.fordesomkanbrukerdusjsetet,erdetgodnokplass. 2. Hvisdethaddeværtmulig,hvilketdetikkevaravbygningsmessigeogøkonomiske grunner derforikkeettemaidennerehab.prosessen villevihososshatt20cmmer plassihverretning.dvs.4,84m2stortbad.davilleløsningenfåttkarakteren10 Avstand vask servant 38 cm - hvordan oppleves det? Følgendesynspunkterkommerfraenergoterapeutiundersøkelsen.Svaretgir samtidigetentydigfellesuttrykkfordeintervjuedessynspunkteromavstanden mellomvaskogtoalett: Absoluttpositivt.Slagpasienterblirmerselvhjulpneogdeteringenproblemomen slagpasientmedutfallpåhøyresidesittervedenhøyremontertvaskelleromvendt. Håndtaketivaskenbrukesbådetilåreisesegmed sammenmeddetnedfellbare sidehåndtaket ogtilåstøttesegmedforanvasken entenmanskalståforanspeilet ellersettesegnedienrullestolellerlignende.slagpasientenesomharståfunksjoner letteåforflytteuansettomvaskenstårtilhøyreellervenstre.fordeallerflestebruker pleierneogterapeutenehåndtaketivaskensomstøtteogekstratrygghet. 15

16 Forslag til forandringer synspunkter fra de intervjuede deltakerne Herkomdetflereinteressanteinnspill,menetenkeltfellesønskekanoppsummeres ietekstranedfellbarthåndtakvedtoalettet.ellerserdetsmåpraktiske forslag/justeringersommanbørlesehvismanerspesieltinteressertidet.leser manheleintervjuer,kanmansehvadeenkelteintervjuobjekteneharav synspunkter ogderesbegrunnelserforendring.(forspesieltinteresserte,kan maneventueltbeomåfåtilsendtintervjueneisinhelhet.) Karakter etter en skala fra 1 10 (10= veldig fornøyd) 3stkmedkarakteren9 10 2stkmedkarakteren8 3stkmedkarakteren7 1stkmedkarakteren6 2stkmedkarakteren måspørredeansattemederfaringfrapraksis 16

17 Oversikt over respondentene i undersøkelsen ErfaringermedBanobad 1. IntervjumedEnhetslederiHolkommune JensSimonsen.Deinstallerteførst8 badiomsorgsleiligheter.deretter8bådpåetsykehjem,ogholdernåpåå installereytterligere14badpågeilotunoghøgehaugalders ogsykehjem. 2. S.pl.iSkienkommune GerdEllingsen Klosterskogenrehab.senter avogtil merenmedisinskavdelingennenrehab.avd.mhthvordårligepasienterdehar tilutredningoggjenopptrening. 3. Intervjumeds.pliMoldekommune AliseTrondsen Kirkebakkensjukeheim. HattBanobadica4år siden IntervjumedergoterapeutiSkienkommune MaritKjelling rådgiver.harhatt Banobadi3år siden Avd.lederiPorsgrunnkommune MonaJohnsenRehab.avd..HattBanobadi3 år siden IntervjumedergoterapeutiPorsgrunnkommune KristinBjurholt Borghaven Døgnrehabilitering. 7. IntervjumedavdelingslederNinaStoregjerde Nykirkensykehjem,Bergen kommune.hattbanobadi3år sidenoktober2007,ogdehar10baderomav dennetypen. 8. IntervjumedavdelingslederAnjaBredesensombarehaddejobbetmedgamle baderomogbamegsnakkemedhj.pl.lenahauknessomarbeiderpåen skjermetenhetmeddementebeboerepåselforssykehjemiranakommune. HattBanobadi3år siden2007,ogdehardissebaderommeneidennyedelen avsykehjemmet. 9. Intervjumedass.avdelingslederLisbethHannestadsomharjobbeti11årsom sykepleierogde2sisteårenemedbano bad.hunjobberpåenlangtidsavdeling hvorallebeboernemåfølgespåbadet.hattbanobadi2år siden IntervjumedhjelpepleierMonaSmithsomjobbersomhjelpepleierifullstilling påbakkanesykehjem.hunjobberpåenlangtidsavdelingmednavnet Dansesletta.HattBanobadi2år siden EnhetslederVibekeKjeldsbergBrusomjobberpåNøtterøysykehjem.Deteren langtidsavdelingmedfleredementebeboere.hattbanobadi5år siden2005. Hennessynspunkterkommeretterenoppsummeringavca20ansattes erfaringerden

18 Kilder: 1.http://news.wustl.edu/news/Pages/3708.aspx Study on hospital falls helps prevent patient injury September 2, 2004 By Michael C. Purdy Fraser, Krauss and their colleagues analyzed 200 patient falls that occurred over a 13-week period at Barnes-Jewish Hospital. Researchers interviewed patients, nurses and family members after falls and gathered information from reports and records kept by nurses. Patients were injured in 42 percent of the falls. Some falls led to minor injuries such as cuts, scrapes or bruises, and about 8 percent of the incidents caused serious injuries such as head traumas or fractures. "When we compared people who did not sustain an injury to those who did, we found that patients who were involved in an elimination fall a fall related to the need to use the toilet were more likely to sustain an injury," Krauss said. Elimination falls do not necessarily occur in the bathroom, Krauss noted. They can occur in the bathroom, on the way from the bed to the bathroom or on bedside commodes, portable toilets placed next to patients' beds. Patients who fell while using a bedside commode were at a particularly high risk of serious injury. Krauss suggested that nurses and family members might establish a regular schedule of assisted trips to the bathroom for patients at high risk of falling. 2.http://www.weitzlux.com/slip%20fall/elderly_938.html More than one-third of adults ages 65 years and older fall each year (Hornbrook 1994; Hausdorff 2001). Of all fall-related fractures, hip fractures cause the greatest number of deaths and lead to the most severe health problems and reduced quality of life (Wolinsky 1997; Hall 2000). Most patients with hip fractures are hospitalized for about one week (Popovic 2001). Up to 25% of community-dwelling older adults who sustain hip fractures remain institutionalized for at least a year (Magaziner 2000). To make living areas safer, seniors should: Remove tripping hazards such as throw rugs and clutter in walkways; Use non-slip mats in the bathtub and on shower floors; Have grab bars put in next to the toilet and in the tub or shower; Have handrails put in on both sides of stairways; Improve lighting throughout the home. Because seniors spend most of their time at home, one-half to two-thirds of all falls occur in or around the home (Nevitt 1989; Wilkins 1999). 18

19 3. Falls in institutions Within hospitals and nursing homes, three-quarters of all falls occur in the bedroom; falls occurring while transferring from bed account for half of these falls. Other common fall locations are the bathroom, toilet and hallway. Most falls occur during the early period of institutionalization or first 72 hours of stay, during nighttime hours, and post-meal times. Early morning and late afternoon are other high risk times. The most frequently cited activity at the time of falling is transferring from the bed and chair. Other activities commonly associated with falls include toileting, walking to the bathroom, and getting up from bedside commodes and wheelchairs. Extent of Falling Falls are one of the most common problems faced by elderly residing in the community, hospital or nursing home. Approximately one quarter of community-based persons aged 65-74, and one third of persons 75 and older fall annually; about half experience multiple falls. The incidence of falls rises steadily after middle age and tends to be highest among elders 80 years of age and older. Older women are more apt to fall than older men. Falls within the acute hospital setting represent a leading cause of adverse events, accounting for up to 38 percent of all reported incidents. The rate of falls in patients 65 years of age and older averages 1.5 falls per bed annually; as many as 25 percent of inpatients fall repeatedly. Some hospital units, such as rehabilitation, oncology, geriatrics, and psychiatry experience a higher than normal rate of patient falls. In nursing homes, up to 75 percent of residents fall each year, and over 40 percent experience recurrent episodes. Each year, a typical 100-bed nursing home reports from100 to 200 falls annually. About 20 percent of residents experience recurrent falls Eget materiale se blant annet - og 7. og

NSF fylkesmøte

NSF fylkesmøte NSF fylkesmøte 26.03.2015 Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold Avhandlingens artikler Helgesen AK, Larsson M & Athlin

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

støttebøyler for servanter

støttebøyler for servanter Informasjon om Ergogrip.01 ERGOGRIP støttebøyler for servanter.02 FAGKOMPETANSE.03 FORRETNINGSIDÉ.04 SITUASJON PÅ SYKEHJEM.05 STØTTEBØYLE FOR VASK VASKTYPER ERGONOMIVURDERING 3 TYPER TILBYS EGENSKAPER

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

CARINO HØYDEREGULERBAR HYGIENESTOL

CARINO HØYDEREGULERBAR HYGIENESTOL CARINO HØYDEREGULERBAR HYGIENESTOL KOMFORTABEL DUSJING I KOMFORTABEL HØYDE I helsesektoren blir dusjing en stadig mer populær løsning for å dekke daglige hygienebehov. Men for at pleiesituasjonen ved

Detaljer

Tradisjonelt har næringslivet gruppert sin verdiskapning i 3 distinkte modeller:

Tradisjonelt har næringslivet gruppert sin verdiskapning i 3 distinkte modeller: Ingress Tradisjonelt har næringslivet gruppert sin verdiskapning i 3 distinkte modeller: Verdikjeden, prosjektbasert virksomhet og nettverksbasert virksomhet. Felles for alle tre er at de setter rammen

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

BADEKAR MED DØR OG STOL

BADEKAR MED DØR OG STOL BADEKAR MED DØR OG STOL Innhold Funksjonalitet i fokus... 4 Sittebadekar med dør Bazz smart flexidør... 6 Bazz hjørnebadekar... 8 Coniston... 10 Bimini... 11 Derwent... 12 Ennerdale... 13 Windermere...

Detaljer

Rom og funksjonsprogram Snippen bolig med service

Rom og funksjonsprogram Snippen bolig med service Rom og funksjonsprogram Snippen bolig med service 19.06.2009 Bolig med service Kostnader knyttet til pleie og omsorgstjenester er avhengig av antall brukere, og på hvilket nivå tjenesten utføres. Kostnadene

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Lokalt akuttmedisinsk team

Lokalt akuttmedisinsk team Sykepleiernes erfaring med akuttmedisin og lokal teamtrening i Bjarkøy kommune en undersøkelse fra 2009 Petra Parschat, Kommunelege i Bjarkøy Sissel P. Fenes, Pleie- omsorgleder I Bjarkøy kommune Frank

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

kommunehelsetjenesten:

kommunehelsetjenesten: Etiske utfordringer og etiske verktøy for kommunehelsetjenesten: litteratur og erfaringer Georg Bollig - Reidar Pedersen - Reidun Førde Seksjon for medisinsk etikk, Universitet Oslo Bergen Røde R Kors

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten Regional konferanse om eldremedisin FLERE AKTIVE ÅR HVA KAN HELSEVESENET BIDRA MED? Anne Norheim, førstelektor

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital

Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital 1 2 I kjølevannet av 22.juli og A-hus - Planer blir utarbeidet og

Detaljer

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister?

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Trondheim 16 mars 2015 Pe3er Andreas Steen Prof. emeritus, Univ i Oslo 1. Flere overlevere som lever lenger med god hjerne e3er hjertestans 2. Flere overlevere

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Hovedkvarteret Evanston USA JOIN A ROTARIAN ACTION GROUP A Rotarian Action Group is an autonomous group of Rotarians, family members, program participants and alumni who are experts in a particular field,

Detaljer

Aktiv aldring er målet Gjelder det også eldre som mottar kommunale hjemmetjenester

Aktiv aldring er målet Gjelder det også eldre som mottar kommunale hjemmetjenester Aktiv aldring er målet Gjelder det også eldre som mottar kommunale hjemmetjenester Kjersti Vik, 1. amanuensis, HIST Arne H. Eide, professor HIST/SINTEF Bakgrunn Healthy aging Aktiv aldring Aktiv omsorg

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS)

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) Vladimir Kuklin, dr med, overlege, anestesiavd, Ahus, Oslo NSFLIS Fagkongress 2014 24.- 26. september

Detaljer

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar,

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Bodø 2014 «Det handler om tilstedeværelse» Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold Patient

Detaljer

Lindrende pleie og behandling i livets sluttfase og mulighetene til å dø hjemme-klarer vi å prioritere riktig?

Lindrende pleie og behandling i livets sluttfase og mulighetene til å dø hjemme-klarer vi å prioritere riktig? 1 Lindrende pleie og behandling i livets sluttfase og mulighetene til å dø hjemme-klarer vi å prioritere riktig? Stein Kaasa Oslo University Hospital and University of Oslo 2 Professor Stein Kaasa 3 Where

Detaljer

Tilrettelegging av god demensomsorg - mer enn god vilje

Tilrettelegging av god demensomsorg - mer enn god vilje Tilrettelegging av god demensomsorg - mer enn god vilje Marit Kirkevold, professor, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo NO og Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet, DK Mitt poeng

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Er kravene ang universell utforming av baderom, skrevet i Plan- og bygningsloven (PBL), gode nok for bruk i bo- og behandlingssentre?

Er kravene ang universell utforming av baderom, skrevet i Plan- og bygningsloven (PBL), gode nok for bruk i bo- og behandlingssentre? Sammendrag Er kravene ang universell utforming av baderom, skrevet i Plan- og bygningsloven (PBL), gode nok for bruk i bo- og behandlingssentre? A. Hvor godt er baderommene ved bo- og behandlingssentre

Detaljer

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Dusj med verdighet Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Mange eldre møter utfordringer med personlig hygiene og søker om hjelp. Flere av disse er fortsatt oppegående og

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Ved Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo ASSIST Modellen og Kursplanen Hovedmomentene i presentasjonen

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hvem er de alvorligste syke og hvor mange er de?

Hvem er de alvorligste syke og hvor mange er de? Hvem er de alvorligste syke og hvor mange er de? Gunnar Morken Professor Inst for Nevromedisisin, Med Fak, NTNU Overlege, leder Avd for forskning og utvikling, Psykisk Helsevern, St Olavs Hospital Hvem

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Forflytningsteknikk. Coperio Bedriftshelse

Forflytningsteknikk. Coperio Bedriftshelse Forflytningsteknikk Ergoterapeut Coperio Bedriftshelse Kristian Hovde Lie Forflytning en bevegelse fra et sted til et annet med en pasient eller en gjenstand, en bevegelse som i all hovedsak foregår i

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no .As death has become less common in our daily lives, it has become harder to consider our own

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Jørgen Svalund. Undersysselsetting og ufrivillig deltid. Varighet og veien videre

Jørgen Svalund. Undersysselsetting og ufrivillig deltid. Varighet og veien videre Jørgen Svalund Undersysselsetting og ufrivillig deltid Varighet og veien videre Jørgen Svalund Undersysselsetting og ufrivillig deltid Varighet og veien videre Fafo-rapport 2011:34 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-845-0

Detaljer

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 En aldrende befolkning Store fødselskull mellom 1945 og 1955 Sterk arbeidsinnvandring (når de blir

Detaljer

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Dusj med verdighet Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Mange eldre møter utfordringer med personlig hygiene og søker om hjelp. Flere av disse er fortsatt oppegående og

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Influensavaksinasjon av helsepersonell for pasientenes skyld

Influensavaksinasjon av helsepersonell for pasientenes skyld Influensavaksinasjon av helsepersonell for pasientenes skyld Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Samling 1, 18. mars 2013

Samling 1, 18. mars 2013 Samling 1, 18. mars 2013 Team sammensetning hva kjennetegner et velfungerende team? 08.07.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 1 Hva er et team? En gruppe mennesker Gjensidig avhengige i arbeidsoppgaver

Detaljer

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene?

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? NSH konferanse, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, Torsdag 17. mars 2011 Lars Erik Kjekshus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Å veie eller ikke veie?

Å veie eller ikke veie? Å veie eller ikke veie? -om årsaker til manglende registrering av vekt. -Av: Anne Helene Mortensen Bakgrunns informasjon 30-60% av pasientene som behandles ved Norske og Danske sykehus er underernærte

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

08.09.2013. I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012)

08.09.2013. I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012) Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet førsteamanuensis, PhD, HiOA I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012) 90 % av alle brudd skjer i forbindelse med fall (Lord

Detaljer

carevo with people in mind

carevo with people in mind innføring av den nye carevo dusjvogn with people in mind Min verdighet Nå som jeg trenger hjelp til dusj, venter jeg noen ganger hele uken bare for å føle meg ren igjen. Jeg har begynt å utvikle liggesår,

Detaljer

Den nye meldeordningen

Den nye meldeordningen Den nye meldeordningen NSFLIS Fagkongress Stavanger 26.nov 2014 Den nye meldeordningen v/ Hans Ole Siljehaug, Anestesilege og rådgiver, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Ass fagdirektør Helse

Detaljer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Friløfteren er et godt hjelpemiddel ved personløft i dagliglivet. Løfteren er stabil og monteres uten inngrep i tak og vegger. Med en stilren design

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer