Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus."

Transkript

1 PerHalvorLunde Erfaringermedbaderompåsykehjem ogfrasykehus. Erfaringermedbaderompå sykehjem ogfrasykehus. En intervju-undersøkelse basert på helsepersonells erfaringer med en nyutviklet teknologisk løsning på baderom. AvPerHalvorLunde,M.Ph.fysioterapeut,mai ERFARINGERMEDBADEROMPÅSYKEHJEM OGFRASYKEHUS. 1

2 Innholdsfortegnelse Innledningogkonklusjoner... 3 Bakgrunn...4 Mittførstemøtemedetnyttbaderomskonsepti ForebyggingsplanogrådfraforsikringsselskapetZurich mars Status hvordanserettradisjoneltbaderomutpåsykehusogsykehjemanno 2010iNorden?...8 Gjeldendekravtilromstørrelseogplassforholdpåhelseinstitusjoner Praktisktestibaderommeddestørstehjelpemidlene ogietbaderommed mindreromstørrelseennkravetiforskriften 5,06m2(2,30x2,20) Bildeserie Bildeserie Metode Yrkesfordelingenavdeintervjuedeenkeltpersonene Resultater Oversiktoverrespondenteneiundersøkelsen Kilder

3 Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus. En intervju-undersøkelse basert på helsepersonells erfaringer med en nyutviklet teknologisk løsning på baderom. Av Per Halvor Lunde, M.Ph. fysioterapeut, mai Innledning Enten man arbeider med tunge og/eller svært forflytningshemmede pasienter, har man behov for funksjonelle baderom. Risiko for arbeidsskader på personalet og utrygghet hos pasienter/beboere er tilstede når baderommet ikke er gjennomtenkt og planlagt med utgangspunkt i ergonomi og sikkerhet. Det finnes få vitenskapelige arbeider vedrørende arbeidsskader og skader på pasienter/beboere konkretisert til baderom på sykehjem og sykehus, men det finnes undersøkelser om fall og fallproblematikk generelt for helseinstitusjoner og i hjemmemiljø. Konklusjoner Denne intervju-undersøkelsen konkluderer med at baderommenes utforming har vesentlig betydning for grad av arbeidsbelastning på personalet og sannsynlig redusert risiko for fall blant beboere/pasienter på grunn av store muligheter til å holde seg fast uansett hvor enn man befinner seg i et ergonomisk tilpasset baderom. En annen viktig praktisk konsekvens av undersøkelsen, er at vi til nå ser ut til å ha hatt en tendens til å lage for store baderom. Vanligvis har man som ansatt i helsesektoren alltid hørt og tenkt at man ønsker seg større baderom. Resultatene fra denne undersøkelsen peker henimot det motsatte. Litt mindre bad er mer funksjonelle, kunne man være fristet til å si om disse resultatene. Den samfunnsøkonomiske siden er én viktig side av dette. Med referanse til byggekostnader fra 2009 (Ref. oplysninger fra Århus og Slagelse Kommune), beregnes et baderoms kostnad til ca. kr ,- per kvadratmeter i et sykehus/sykehjem. Hvis hvert baderom i gjennomsnitt bygges 1-2 m2 for stort, betyr det at man pr. bad kan spare fra 50 til ca ,- kroner. Når det i gjennomsnitt bygges/ombygges ca baderom i helseinstitusjoner pr. år bare i Norge, betyr dette en besparelse på mellom 150 mill og 500 mill kroner i byggekostnader 3

4 og opp mot m2 i arealer spart eller brukt til andre formal for eldre og pleietrengende. Disse perspektivene og resultatene bør undersøkes nærmere, og pleiepersonells erfaringer med nyere design av baderom bør tas på alvor. Vi kan stå overfor viktige prinsipielle skillelinjer der man på grunnlag av nye erfaringer gjennom nye design kan ende opp med å måtte se på gamle forskrifter og etablerte sannheter og eventuelt forandre og justere disse. På denne måten kan helsepersonells praktiske nye erfaringer få både forskriftsmessige, samfunnsøkonomiske, arbeidsmiljømessige og skadeforebyggende effekter. I dag stilles det ingen funksjonskrav når Husbanken eller Arbeidstilsynet vurderer nybygg og ombygginger av baderom kun krav til romstørrelse. Plass for hjelper og snuareal for rullestol er to uttrykk som brukes i veiledningen Arbeidmiljø for helseinstitusjoner fra Som konsekvens av at det ikke ses mer på funksjon, kan man tenke seg et fremtids-scenarium der man sitter med nyvunnen kunnskap og erfaringer om behov for nødvendige endringer anno 2010, men at bestemmelsene fra tidligere lever i sin egen verden i mange år fremover - og at de som forvalter bestemmelsene ikke får del i nye erfaringer som kan redusere personalets unødvendige fysiske belastninger og pasientenes risiko for fall - og samtidig redusere både byggekostnader og arealbehov. Bakgrunn Mine egne forestillinger om hvordan baderom skullle utformes har blitt grundig utfordret gjennom møtet med Bano-konseptet for noen år siden. Jeg ble introdusert til konseptet gjennom en henvendelse fra Direktoratet for Arbeidstilsynet som ville at jeg skulle se nærmere på løsningene i konseptet ut fra en kritisk ergonomisk synsvinkel. Jeg har etter denne introduksjonen måttet endre mitt syn på det ideelle baderom. Hva som er funksjonelt, sikkert, arbeidsbesparende og aktiviserende istedenfor passiviserende og risikofylt for pasientene, er vel verdt en kritisk runde med praktiske utprøvinger gjennom egne erfaringer. I tillegg er det nødvendig med innsamling av erfaringsdata fra ansatte med mange års erfaring med gamle, tradisjonelle bad - og med to til tre års erfaringer med 4

5 nytt baderomsdesign. Det er meget spennende å møte folk fra en helt annen sektor enn helsesektoren som kan sparke bena under egne forestillinger. Selv med grundig kunnskap om Human Scale og antropometriske mål gjennom min erfaring blant annet som spesialist i ergonomi og erfaring som sjefsfysioterapeut i Direktoratet for Arbeidstilsynet og i arbeid som bedriftsfysioterapeut ved Aker Universitetssykehus, har jeg måttet innse at det gjeldende fokus på tidligere vedtatte forskrifter og generelt god plass for personalet til en viss grad har ødelagt mulighetene for at pasientene kunne bli mer selvhjulpne. Mange ganger har vi faktisk gjort pasienter mer passive enn nødvendig gjennom våre krav til store baderom. Tanken har vært at jo større baderommet er, desto bedre. I dag, 6 år etter introduksjonen til et helt nytt baderomskonsept, er min egen oppfatning best uttrykt gjennom det engelske uttrykket: less is more. Arbeidserfaring som pleier i mer enn 2 år før utdanningen til fysioterapeut, gav meg viktige og tunge kroppslige erfaringer fra praktiske problemer med av- og påkleding, vask, bading og dusjing - samt toalettbesøk hver eneste dag med pasienter av forskjellig funksjonsdyktighet. I rollen som fysioterapeut på sykehus, sykehjem og blant annet ved Sunnaas sykehus, har jeg erfart de samme oppgavene i opptreningsfasen med pasientene. Som ansatt i Direktoratet for Arbeidstilsynet har jeg sett på baderom ut fra gjeldende lover og forskrifter med en ergonoms briller. Mine tidligere praktiske erfaringer fra disse forskjellige rollene har etter introduksjonen til det nye baderomskonseptet satt tankene i gang og jeg har erfart at mine egne tidligere forestillinger om hvordan et baderom bør være utformet, har blitt sterkt utfordret og endret. Jeg intervjuet både leder og verneombud på Uranienborg sykehjem i februar 2007 ettersom de på den tid hadde skaffet seg praktiske erfaringer med baderomskonseptet over en periode på mer enn ett år. Deres erfaringer har så bidratt til min interesse for å følge opp de praktiske erfaringene med det dengang presenterte konseptet på en bredere front. Jeg har helt på eget initiativ valgt å utforske erfaringene nærmere gjennom case-studies og intervjuer med helsepersonell som 5

6 arbeider på sykehjem og på Aker Universitetssykehus som har erfaring med deler av konseptet på et av sine bad i høyblokken. Bygningsmessige forhold har gjort det umulig å innrette hele badet slik det burde sett ut etter konseptet. De intervjuede fagpersonene har alle erfaringer med gamle og nye baderom. Felles for dem alle, er at de i løpet av de siste 1 6 år har arbeidet på arbeidssteder med installerte Bano-bad. Mitt første møte med et nytt baderomskonsept i 2004 Det første jeg gjorde da jeg så badet dette året - etter henvendelsen fra Direktoratet for Arbeidstilsynet om å vurdere konseptet, var å be Bano AS om å få teste badene deres med alle de største og tyngste pasienthjelpemidlene på markedet. Jeg henvendte meg til firmaet ARJO som selger hjelpemidler og fikk en hel lastebil full av alt fra seilheiser til hygienestoler. Av denne testen fant jeg så ut at her var det flere muligheter enn hindringer for både personalet og brukerne, og deretter har jeg startet med case-studies som har gitt meget viktige pasientperspektiv og ansatte-perspektiv basert på deres egne praktiske erfaringer over lengre tid. Bad og toalett er noe av det som er årsak til arbeidsskader i forbindelse med pasienthåndtering på sykehus, sykehjem og i hjemmebasert omsorg. I Norge har vi lite statisikk over fall av pasienter/beboere på sykehjem. Det bekrefter intervjuundersøkelsene. Ingen av de intervjuede hadde noe eller visste noe om statistikk for egen arbeidsplass på dette området. Legg merke til at blant alle rådene i forbindelse med en forebyggingsplan fra forsikringsselskapet Zurich gjengitt nedenfor, så er et eneste råd gitt i forbindelse med baderom: det gjelder sklisikkert badekar, dusj og gulv. Håndtak og plassforhold er ikke nevnt. Dette er symptomatisk for hva man finner på området fallproblematikk og arbeidsbelastning for ansatte og brukere på helseinstitusjoner. 6

7 ForebyggingsplanogrådfraZurich mars2008: ded019d862567cc006d5dcd/$file/preventing_s&f_accidents_in_nursing_homes_rt_ _ pdf Preventingslipandfallaccidentsinnursinghomes andlong termcarefacilities Selectionofsuitablefloorsurface Promptcontrolofspillsandforeignmaterial Appropriatefloorcare,includingcoating Regularinspectionoffloorconditionsandpromptmaintenance Minimizingsubtlelevelandgradechangesandenhancingitsvisibilitybycolor contrastsorlightstrips Avoidingobstructionsinthewalkways,includingextensioncords Donotoverwaxthefloors Skid proofbathtubs,showersandbathroomfloors(minutheving) Adequatelightinginpublicareas Low levelnightlightsinresidentroomsforimprovednighttimevisibility Preventivemaintenanceofvariousmobilityaidssuchaswalkers,canes,wheelchairs andlifts Identifythemobilityneedsofallresidentsuponadmissionandperiodicallythereafter; forthoseresidentswithany"atrisk"attributes,developanindividualizedcareplanto addressthesespecialneedsand concerns Carefulevaluationandmonitoringofresidentmedicationprescriptionsandtolerance tomedications Evaluationofpossiblenon drugalternatives,ifpossible Establishinganongoingeducationprogramforfallpreventionforyourstaffthat includesvariousriskfactors,mobilityaids,correcttransfertechniques,incident reportingandothersubjects Report,investigateanddocumentallincidentspromptly.Donotrestrictonlytoactual claims. Aggregationofincidentandclaimsdatatoenablecausalanalysisandtrendingto identifyappropriatepreventivemeasuresandtodeterminewhetherpreventive measuresarehavingtheintendedimpactofreducingthefrequencyorseverityof incidents 7

8 Status - hvordan ser et tradisjonelt baderom ut på sykehus og sykehjem anno 2010 i Norden? Bilde 1 med bilder fra Aker Universitetssykehus, Oslo Slagposten - et bad med tidligere badekar et omgjort bad med meget stor plass og en lang avstand fra toalett til vask. Her må man ha hjelp for å komme seg fra toalettet til vasken hvis man er dårlig til bens. 1 Bilde 2 er fra et nyåpnet sykehus i 2009 A-hus medisinsk avdeling med en avstand fra toalett til vask som gjør det vanskelig for pasienter med gangproblemer å nå vasken. Håndtak langs veggene savnes. Det er kun håndtak montert på selve toalettsetet: 2 8

9 Bilde 3 og 4 fra Uranienborg sykehjem februar 2007 der verneombudet forklarer det hun oppfatter som noen av fordelene ved deres nye baderom muligheten for å nå vasken fra toalettet og det at det er håndtak integrert i vasken. Baderommene har også montert takløftere der skinnene går direkte inn på badet fra rommet. Det gjør at de dårligste beboerne også får glede av badet uten at løftehjelpemidler tar plassen og hindrer pleierne i deres arbeid. 3 4 Bilde 5 og 6 fra et nytt sykehus Rikshospitalet i Oslo. Tradisjonelle støttehåndtak ved siden av toalettet, og lang rekkeavstand fra toalettet til vask uten håndtak og grepsmuligheter langs veggene

10 Bilde 7 fra Finland svært lang avstand fra toalett til vask og kun håndtak ved toalettskålen. 7 Bilde 8 fra Marker bo og behandlingssenter, Norge tradisjonell avstand fra toalett til vask - og bilde 9 fra Faxe sygehus, Danmark der badet er laget for bariatriske pasienter sykelig overvektige fra 150 kg og oppover. Toalettet må da stå på gulvet fordi veggfestede toalett ikke er sterke nok når pasientene veier mer enn ca 150 kg

11 Gjeldende krav til romstørrelse og plassforhold på helseinstitusjoner I veiledningen Arbeidsmiljø for helseinstitusjoner fra 2006 under kapittel 9 sies det om Plassforhold, rommenes plassering og utforming : Spesielt rundt seng og ved hjelp i toalettsituasjoner forekommer arbeidsoppgaver som kan medføre tunge løft eller uheldige arbeidsstillinger. Dette gjør det nødvendig å ivareta særskilte hensyn til plass for hjelper. På hver side trengs minst 90 cm fri plass for hjelper. I kapittel 10 som omhandler Sanitærrom er bestemmelsene slik: Dusj og toalett som knyttes til beboer (pasient)-rom, må ha gulvareal på minst 240x245 cm. Dette ivaretar 90 cm fri plass på hver side av toalettskål og 150 cm snuareal for rullestol. Inntegnet snuareal for rullestol ved alle rommets funksjoner er nødvendig for å kunne vurdere plassbehov når sanitærrom i institusjoner planlegges. Disse bestemmelsene gjengitt her, gir en størrelse på baderom på 5,88 m

12 Praktisk test i baderom med de største hjelpemidlene og i et baderom med mindre romstørrelse enn kravet i forskriften 5,06 m2 (2,30 x 2,20): Bildeserie 1 med test av ARJO s hjelpemidler i Bano-badet. Først en serie når pasienten trenger hjelp i sittende stillinger: 12

13 Billedserie 2 viser hvordan en person med behov for støtte kan oppnå full trygghet når enhver bevegelse og forflytning i baderommet gir mulighet for gode grep og håndtak underveis: AllefotosidennerapportenertattavPerHalvorLunde. 13

14 Metode Undersøkelsen er gjennomført som et telefonintervju i januar og februar enkeltpersoner og en gruppevurdering med 20 ansatte er basis for oppsummeringen. Alle de 30 informantene arbeider i Norge, og badene som de alle har erfaring med, er Banobad i størrelsen fra 4 4,5 m2. Intervju-guiden som ble brukt i undersøkelsen har følgende hovedspørsmål: Hvorlangerfaringhardumeddenyebadene?Hvorlangerfaringmed gamle/tradisjonellebad? Beboernessynspunkter Arbeidsbelastningenforansatte Opplevelsenavstørrelsenpåbadet Avstandvask servant38cm hvordanopplevesdet? Forslagtilforandringer synspunkter Føresdetstatistikkoverfallogfalltendens? Påenskalafra1 10der10betyrveldigfornøyd.Nårdusammenlikner førognå hvorfornøyderdunå? Yrkesfordelingen av de intervjuede enkeltpersonene er som følger: Enhetsleder 2 stk Avd.leder 4 stk Sykepleier 2 stk Hjelpepleier 1 Ergoterapeut 2 De 20 ansatte på en avdeling på Nøtterøy sykehjem fordelte seg over yrkesgruppene s.pl., hj.pl og assistenter. Oppsummeringen ble gjennomført av enhetslederen på stedet. 14

15 Resultater Beboernes synspunkter og deres egenaktivitet Spørsmåletbesvaresmedfølgendesynspunktfraenavergoterapeutenei undersøkelsen: Jegharbarehørtpositivomtalefradem,ogjeghargangpågangregistrerthvordan beboeresomtrengerhjelphjemmeikketrengerhjelpnårdekommertil rehabiliteringssenteretsbaderom forsååtrengehjelphjemmenårdekommerhjem igjen HunerklarpåatBano badetmedkortavstand(38cm)mellomvaskogtoalett erårsaktilatbrukernekanværemerselvstendige. Arbeidsbelastningen for ansatte Spørsmåletbesvaresmedfølgendesynspunktfraenassisterendeavdelingslederi undersøkelsen: Detersom nattogdagfoross Deter heaven forosssomhararbeidetpådetgamle sykehjemmettidligere.viharogsåmonterttakheis,slikatvikanflyttebeboernefra sengogrettovertoalettet enfantastisklettelsefordedårligstebeboerne ogenstor avlastningpådeansatte. Opplevelsen av størrelsen på badet Følgendesynspunkterfraenassisterendeavdelingslederiundersøkelsen: 1. Deterlittforlite(4,4m2)iforholdtildeveldigdårligepasienteneviharpå Rehab.avd. Fordemsomermerselvhjulpneerstørrelsenpåbadetheltok.Veddusjingavveldig dårligepasienter,ønskerviossstørreplass f,eks.1m2ekstrafordidetblirbedre plasstildusjstolen.fordesomkanbrukerdusjsetet,erdetgodnokplass. 2. Hvisdethaddeværtmulig,hvilketdetikkevaravbygningsmessigeogøkonomiske grunner derforikkeettemaidennerehab.prosessen villevihososshatt20cmmer plassihverretning.dvs.4,84m2stortbad.davilleløsningenfåttkarakteren10 Avstand vask servant 38 cm - hvordan oppleves det? Følgendesynspunkterkommerfraenergoterapeutiundersøkelsen.Svaretgir samtidigetentydigfellesuttrykkfordeintervjuedessynspunkteromavstanden mellomvaskogtoalett: Absoluttpositivt.Slagpasienterblirmerselvhjulpneogdeteringenproblemomen slagpasientmedutfallpåhøyresidesittervedenhøyremontertvaskelleromvendt. Håndtaketivaskenbrukesbådetilåreisesegmed sammenmeddetnedfellbare sidehåndtaket ogtilåstøttesegmedforanvasken entenmanskalståforanspeilet ellersettesegnedienrullestolellerlignende.slagpasientenesomharståfunksjoner letteåforflytteuansettomvaskenstårtilhøyreellervenstre.fordeallerflestebruker pleierneogterapeutenehåndtaketivaskensomstøtteogekstratrygghet. 15

16 Forslag til forandringer synspunkter fra de intervjuede deltakerne Herkomdetflereinteressanteinnspill,menetenkeltfellesønskekanoppsummeres ietekstranedfellbarthåndtakvedtoalettet.ellerserdetsmåpraktiske forslag/justeringersommanbørlesehvismanerspesieltinteressertidet.leser manheleintervjuer,kanmansehvadeenkelteintervjuobjekteneharav synspunkter ogderesbegrunnelserforendring.(forspesieltinteresserte,kan maneventueltbeomåfåtilsendtintervjueneisinhelhet.) Karakter etter en skala fra 1 10 (10= veldig fornøyd) 3stkmedkarakteren9 10 2stkmedkarakteren8 3stkmedkarakteren7 1stkmedkarakteren6 2stkmedkarakteren måspørredeansattemederfaringfrapraksis 16

17 Oversikt over respondentene i undersøkelsen ErfaringermedBanobad 1. IntervjumedEnhetslederiHolkommune JensSimonsen.Deinstallerteførst8 badiomsorgsleiligheter.deretter8bådpåetsykehjem,ogholdernåpåå installereytterligere14badpågeilotunoghøgehaugalders ogsykehjem. 2. S.pl.iSkienkommune GerdEllingsen Klosterskogenrehab.senter avogtil merenmedisinskavdelingennenrehab.avd.mhthvordårligepasienterdehar tilutredningoggjenopptrening. 3. Intervjumeds.pliMoldekommune AliseTrondsen Kirkebakkensjukeheim. HattBanobadica4år siden IntervjumedergoterapeutiSkienkommune MaritKjelling rådgiver.harhatt Banobadi3år siden Avd.lederiPorsgrunnkommune MonaJohnsenRehab.avd..HattBanobadi3 år siden IntervjumedergoterapeutiPorsgrunnkommune KristinBjurholt Borghaven Døgnrehabilitering. 7. IntervjumedavdelingslederNinaStoregjerde Nykirkensykehjem,Bergen kommune.hattbanobadi3år sidenoktober2007,ogdehar10baderomav dennetypen. 8. IntervjumedavdelingslederAnjaBredesensombarehaddejobbetmedgamle baderomogbamegsnakkemedhj.pl.lenahauknessomarbeiderpåen skjermetenhetmeddementebeboerepåselforssykehjemiranakommune. HattBanobadi3år siden2007,ogdehardissebaderommeneidennyedelen avsykehjemmet. 9. Intervjumedass.avdelingslederLisbethHannestadsomharjobbeti11årsom sykepleierogde2sisteårenemedbano bad.hunjobberpåenlangtidsavdeling hvorallebeboernemåfølgespåbadet.hattbanobadi2år siden IntervjumedhjelpepleierMonaSmithsomjobbersomhjelpepleierifullstilling påbakkanesykehjem.hunjobberpåenlangtidsavdelingmednavnet Dansesletta.HattBanobadi2år siden EnhetslederVibekeKjeldsbergBrusomjobberpåNøtterøysykehjem.Deteren langtidsavdelingmedfleredementebeboere.hattbanobadi5år siden2005. Hennessynspunkterkommeretterenoppsummeringavca20ansattes erfaringerden

18 Kilder: 1.http://news.wustl.edu/news/Pages/3708.aspx Study on hospital falls helps prevent patient injury September 2, 2004 By Michael C. Purdy Fraser, Krauss and their colleagues analyzed 200 patient falls that occurred over a 13-week period at Barnes-Jewish Hospital. Researchers interviewed patients, nurses and family members after falls and gathered information from reports and records kept by nurses. Patients were injured in 42 percent of the falls. Some falls led to minor injuries such as cuts, scrapes or bruises, and about 8 percent of the incidents caused serious injuries such as head traumas or fractures. "When we compared people who did not sustain an injury to those who did, we found that patients who were involved in an elimination fall a fall related to the need to use the toilet were more likely to sustain an injury," Krauss said. Elimination falls do not necessarily occur in the bathroom, Krauss noted. They can occur in the bathroom, on the way from the bed to the bathroom or on bedside commodes, portable toilets placed next to patients' beds. Patients who fell while using a bedside commode were at a particularly high risk of serious injury. Krauss suggested that nurses and family members might establish a regular schedule of assisted trips to the bathroom for patients at high risk of falling. 2.http://www.weitzlux.com/slip%20fall/elderly_938.html More than one-third of adults ages 65 years and older fall each year (Hornbrook 1994; Hausdorff 2001). Of all fall-related fractures, hip fractures cause the greatest number of deaths and lead to the most severe health problems and reduced quality of life (Wolinsky 1997; Hall 2000). Most patients with hip fractures are hospitalized for about one week (Popovic 2001). Up to 25% of community-dwelling older adults who sustain hip fractures remain institutionalized for at least a year (Magaziner 2000). To make living areas safer, seniors should: Remove tripping hazards such as throw rugs and clutter in walkways; Use non-slip mats in the bathtub and on shower floors; Have grab bars put in next to the toilet and in the tub or shower; Have handrails put in on both sides of stairways; Improve lighting throughout the home. Because seniors spend most of their time at home, one-half to two-thirds of all falls occur in or around the home (Nevitt 1989; Wilkins 1999). 18

19 3. Falls in institutions Within hospitals and nursing homes, three-quarters of all falls occur in the bedroom; falls occurring while transferring from bed account for half of these falls. Other common fall locations are the bathroom, toilet and hallway. Most falls occur during the early period of institutionalization or first 72 hours of stay, during nighttime hours, and post-meal times. Early morning and late afternoon are other high risk times. The most frequently cited activity at the time of falling is transferring from the bed and chair. Other activities commonly associated with falls include toileting, walking to the bathroom, and getting up from bedside commodes and wheelchairs. Extent of Falling Falls are one of the most common problems faced by elderly residing in the community, hospital or nursing home. Approximately one quarter of community-based persons aged 65-74, and one third of persons 75 and older fall annually; about half experience multiple falls. The incidence of falls rises steadily after middle age and tends to be highest among elders 80 years of age and older. Older women are more apt to fall than older men. Falls within the acute hospital setting represent a leading cause of adverse events, accounting for up to 38 percent of all reported incidents. The rate of falls in patients 65 years of age and older averages 1.5 falls per bed annually; as many as 25 percent of inpatients fall repeatedly. Some hospital units, such as rehabilitation, oncology, geriatrics, and psychiatry experience a higher than normal rate of patient falls. In nursing homes, up to 75 percent of residents fall each year, and over 40 percent experience recurrent episodes. Each year, a typical 100-bed nursing home reports from100 to 200 falls annually. About 20 percent of residents experience recurrent falls Eget materiale se blant annet - og 7. og

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

NSF fylkesmøte

NSF fylkesmøte NSF fylkesmøte 26.03.2015 Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold Avhandlingens artikler Helgesen AK, Larsson M & Athlin

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

støttebøyler for servanter

støttebøyler for servanter Informasjon om Ergogrip.01 ERGOGRIP støttebøyler for servanter.02 FAGKOMPETANSE.03 FORRETNINGSIDÉ.04 SITUASJON PÅ SYKEHJEM.05 STØTTEBØYLE FOR VASK VASKTYPER ERGONOMIVURDERING 3 TYPER TILBYS EGENSKAPER

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Tradisjonelt har næringslivet gruppert sin verdiskapning i 3 distinkte modeller:

Tradisjonelt har næringslivet gruppert sin verdiskapning i 3 distinkte modeller: Ingress Tradisjonelt har næringslivet gruppert sin verdiskapning i 3 distinkte modeller: Verdikjeden, prosjektbasert virksomhet og nettverksbasert virksomhet. Felles for alle tre er at de setter rammen

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

DEMENSKONFERANSE INNLANDET Geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis Høgskolen i Østfold, avdeling helse og sosialfag

DEMENSKONFERANSE INNLANDET Geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis Høgskolen i Østfold, avdeling helse og sosialfag DEMENSKONFERANSE INNLANDET 2015 Ann Karin Helgesen Geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis Høgskolen i Østfold, avdeling helse og sosialfag Fra hjemmet til institusjonsinnleggelse Personer med demens

Detaljer

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN STATUSRAPPORT 2016 Reykjavik 24-26 Mars 2016 Prehospitale tjenester The black box Responstid et av få kvalitetsmål Liten dokumentert relasjon

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten Regional konferanse om eldremedisin FLERE AKTIVE ÅR HVA KAN HELSEVESENET BIDRA MED? Anne Norheim, førstelektor

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

CARINO HØYDEREGULERBAR HYGIENESTOL

CARINO HØYDEREGULERBAR HYGIENESTOL CARINO HØYDEREGULERBAR HYGIENESTOL KOMFORTABEL DUSJING I KOMFORTABEL HØYDE I helsesektoren blir dusjing en stadig mer populær løsning for å dekke daglige hygienebehov. Men for at pleiesituasjonen ved

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Lokalt akuttmedisinsk team

Lokalt akuttmedisinsk team Sykepleiernes erfaring med akuttmedisin og lokal teamtrening i Bjarkøy kommune en undersøkelse fra 2009 Petra Parschat, Kommunelege i Bjarkøy Sissel P. Fenes, Pleie- omsorgleder I Bjarkøy kommune Frank

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

BADEKAR MED DØR OG STOL

BADEKAR MED DØR OG STOL BADEKAR MED DØR OG STOL Innhold Funksjonalitet i fokus... 4 Sittebadekar med dør Bazz smart flexidør... 6 Bazz hjørnebadekar... 8 Coniston... 10 Bimini... 11 Derwent... 12 Ennerdale... 13 Windermere...

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

kommunehelsetjenesten:

kommunehelsetjenesten: Etiske utfordringer og etiske verktøy for kommunehelsetjenesten: litteratur og erfaringer Georg Bollig - Reidar Pedersen - Reidun Førde Seksjon for medisinsk etikk, Universitet Oslo Bergen Røde R Kors

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Rom og funksjonsprogram Snippen bolig med service

Rom og funksjonsprogram Snippen bolig med service Rom og funksjonsprogram Snippen bolig med service 19.06.2009 Bolig med service Kostnader knyttet til pleie og omsorgstjenester er avhengig av antall brukere, og på hvilket nivå tjenesten utføres. Kostnadene

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

innføring AV DEN NyE CareVO DuSjVOGN with people in mind

innføring AV DEN NyE CareVO DuSjVOGN with people in mind innføring av den nye carevo dusjvogn with people in mind Min verdighet Da jeg fikk slag for tre år siden, mistet jeg all mobilitet i løpet av noen måneder, og nå trenger jeg hjelp i alle hygienesituasjoner.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Dusj med verdighet Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Mange eldre møter utfordringer med personlig hygiene og søker om hjelp. Flere av disse er fortsatt oppegående og

Detaljer

Diagnose i rett tid. Øyvind Kirkevold. Alderspsykiatrisk forskningssenter

Diagnose i rett tid. Øyvind Kirkevold. Alderspsykiatrisk forskningssenter Diagnose i rett tid Øyvind Kirkevold Alderspsykiatrisk forskningssenter There was consensus that all persons 70 years and older should have their cognitive function (subjectively and objectively) evaluated

Detaljer

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Ved Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo ASSIST Modellen og Kursplanen Hovedmomentene i presentasjonen

Detaljer

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister?

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Trondheim 16 mars 2015 Pe3er Andreas Steen Prof. emeritus, Univ i Oslo 1. Flere overlevere som lever lenger med god hjerne e3er hjertestans 2. Flere overlevere

Detaljer

Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital

Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital 1 2 I kjølevannet av 22.juli og A-hus - Planer blir utarbeidet og

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Hvor trenger vi dem? Erik Zakariassen, Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 1.amanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin St.melding 43, Om akuttmedisinsk

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Hovedkvarteret Evanston USA JOIN A ROTARIAN ACTION GROUP A Rotarian Action Group is an autonomous group of Rotarians, family members, program participants and alumni who are experts in a particular field,

Detaljer

Janne Røsvik. Sykepleier, PhD

Janne Røsvik. Sykepleier, PhD Janne Røsvik Sykepleier, PhD Ansvarlig for kursmateriell og kurs: sykepleier og Ph.d. Janne Røsvik sykepleier og Ph.d. Marit Mjørud Begge ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Hva

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Aktiv aldring er målet Gjelder det også eldre som mottar kommunale hjemmetjenester

Aktiv aldring er målet Gjelder det også eldre som mottar kommunale hjemmetjenester Aktiv aldring er målet Gjelder det også eldre som mottar kommunale hjemmetjenester Kjersti Vik, 1. amanuensis, HIST Arne H. Eide, professor HIST/SINTEF Bakgrunn Healthy aging Aktiv aldring Aktiv omsorg

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL TRAUMEPLAN REHABILITERING - NÅR OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL KONFERANSE TRONDHEIM MAI 2017 1 Audny Anke Overlege, professor Spesialist

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

Lindrende pleie og behandling i livets sluttfase og mulighetene til å dø hjemme-klarer vi å prioritere riktig?

Lindrende pleie og behandling i livets sluttfase og mulighetene til å dø hjemme-klarer vi å prioritere riktig? 1 Lindrende pleie og behandling i livets sluttfase og mulighetene til å dø hjemme-klarer vi å prioritere riktig? Stein Kaasa Oslo University Hospital and University of Oslo 2 Professor Stein Kaasa 3 Where

Detaljer

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Dusj med verdighet Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Mange eldre møter utfordringer med personlig hygiene og søker om hjelp. Flere av disse er fortsatt oppegående og

Detaljer

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS)

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) Vladimir Kuklin, dr med, overlege, anestesiavd, Ahus, Oslo NSFLIS Fagkongress 2014 24.- 26. september

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Er kravene ang universell utforming av baderom, skrevet i Plan- og bygningsloven (PBL), gode nok for bruk i bo- og behandlingssentre?

Er kravene ang universell utforming av baderom, skrevet i Plan- og bygningsloven (PBL), gode nok for bruk i bo- og behandlingssentre? Sammendrag Er kravene ang universell utforming av baderom, skrevet i Plan- og bygningsloven (PBL), gode nok for bruk i bo- og behandlingssentre? A. Hvor godt er baderommene ved bo- og behandlingssentre

Detaljer

Tilrettelegging av god demensomsorg - mer enn god vilje

Tilrettelegging av god demensomsorg - mer enn god vilje Tilrettelegging av god demensomsorg - mer enn god vilje Marit Kirkevold, professor, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo NO og Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet, DK Mitt poeng

Detaljer

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar,

Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Høstkonferansen/Kløveråsenseminar, Bodø 2014 «Det handler om tilstedeværelse» Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold Patient

Detaljer

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching MARIANN LØKSE, TORSTEIN LÅG, HELENE N. ANDREASSEN, LARS FIGENSCHOU, MARK STENERSEN & VIBEKE

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Influensavaksinasjon av helsepersonell for pasientenes skyld

Influensavaksinasjon av helsepersonell for pasientenes skyld Influensavaksinasjon av helsepersonell for pasientenes skyld Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Vålerenga football foundation

Vålerenga football foundation Vålerenga football foundation Inkluderingsprosjektet hjelper barn, ungdom og voksne med dårlig økonomi Mål: Like muligheter gode opplevelser bedre helse Tiltak: Inkluderingsfond (støtte til treningsavgift

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

Nina Amble, Dr. Philos/1. amanuensis Høyskolen i Oslo og Akershus, HIOA, YFL

Nina Amble, Dr. Philos/1. amanuensis Høyskolen i Oslo og Akershus, HIOA, YFL NSH Oslo Kongressenter 07042014 Heltid eller arbeid som attåtnæring? Nina Amble, Dr. Philos/1. amanuensis Høyskolen i Oslo og Akershus, HIOA, YFL www.afi.no Perspektivene 1. Deltidskulturen, hvor kommer

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no .As death has become less common in our daily lives, it has become harder to consider our own

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer