Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus."

Transkript

1 PerHalvorLunde Erfaringermedbaderompåsykehjem ogfrasykehus. Erfaringermedbaderompå sykehjem ogfrasykehus. En intervju-undersøkelse basert på helsepersonells erfaringer med en nyutviklet teknologisk løsning på baderom. AvPerHalvorLunde,M.Ph.fysioterapeut,mai ERFARINGERMEDBADEROMPÅSYKEHJEM OGFRASYKEHUS. 1

2 Innholdsfortegnelse Innledningogkonklusjoner... 3 Bakgrunn...4 Mittførstemøtemedetnyttbaderomskonsepti ForebyggingsplanogrådfraforsikringsselskapetZurich mars Status hvordanserettradisjoneltbaderomutpåsykehusogsykehjemanno 2010iNorden?...8 Gjeldendekravtilromstørrelseogplassforholdpåhelseinstitusjoner Praktisktestibaderommeddestørstehjelpemidlene ogietbaderommed mindreromstørrelseennkravetiforskriften 5,06m2(2,30x2,20) Bildeserie Bildeserie Metode Yrkesfordelingenavdeintervjuedeenkeltpersonene Resultater Oversiktoverrespondenteneiundersøkelsen Kilder

3 Erfaringer med baderom på sykehjem og fra sykehus. En intervju-undersøkelse basert på helsepersonells erfaringer med en nyutviklet teknologisk løsning på baderom. Av Per Halvor Lunde, M.Ph. fysioterapeut, mai Innledning Enten man arbeider med tunge og/eller svært forflytningshemmede pasienter, har man behov for funksjonelle baderom. Risiko for arbeidsskader på personalet og utrygghet hos pasienter/beboere er tilstede når baderommet ikke er gjennomtenkt og planlagt med utgangspunkt i ergonomi og sikkerhet. Det finnes få vitenskapelige arbeider vedrørende arbeidsskader og skader på pasienter/beboere konkretisert til baderom på sykehjem og sykehus, men det finnes undersøkelser om fall og fallproblematikk generelt for helseinstitusjoner og i hjemmemiljø. Konklusjoner Denne intervju-undersøkelsen konkluderer med at baderommenes utforming har vesentlig betydning for grad av arbeidsbelastning på personalet og sannsynlig redusert risiko for fall blant beboere/pasienter på grunn av store muligheter til å holde seg fast uansett hvor enn man befinner seg i et ergonomisk tilpasset baderom. En annen viktig praktisk konsekvens av undersøkelsen, er at vi til nå ser ut til å ha hatt en tendens til å lage for store baderom. Vanligvis har man som ansatt i helsesektoren alltid hørt og tenkt at man ønsker seg større baderom. Resultatene fra denne undersøkelsen peker henimot det motsatte. Litt mindre bad er mer funksjonelle, kunne man være fristet til å si om disse resultatene. Den samfunnsøkonomiske siden er én viktig side av dette. Med referanse til byggekostnader fra 2009 (Ref. oplysninger fra Århus og Slagelse Kommune), beregnes et baderoms kostnad til ca. kr ,- per kvadratmeter i et sykehus/sykehjem. Hvis hvert baderom i gjennomsnitt bygges 1-2 m2 for stort, betyr det at man pr. bad kan spare fra 50 til ca ,- kroner. Når det i gjennomsnitt bygges/ombygges ca baderom i helseinstitusjoner pr. år bare i Norge, betyr dette en besparelse på mellom 150 mill og 500 mill kroner i byggekostnader 3

4 og opp mot m2 i arealer spart eller brukt til andre formal for eldre og pleietrengende. Disse perspektivene og resultatene bør undersøkes nærmere, og pleiepersonells erfaringer med nyere design av baderom bør tas på alvor. Vi kan stå overfor viktige prinsipielle skillelinjer der man på grunnlag av nye erfaringer gjennom nye design kan ende opp med å måtte se på gamle forskrifter og etablerte sannheter og eventuelt forandre og justere disse. På denne måten kan helsepersonells praktiske nye erfaringer få både forskriftsmessige, samfunnsøkonomiske, arbeidsmiljømessige og skadeforebyggende effekter. I dag stilles det ingen funksjonskrav når Husbanken eller Arbeidstilsynet vurderer nybygg og ombygginger av baderom kun krav til romstørrelse. Plass for hjelper og snuareal for rullestol er to uttrykk som brukes i veiledningen Arbeidmiljø for helseinstitusjoner fra Som konsekvens av at det ikke ses mer på funksjon, kan man tenke seg et fremtids-scenarium der man sitter med nyvunnen kunnskap og erfaringer om behov for nødvendige endringer anno 2010, men at bestemmelsene fra tidligere lever i sin egen verden i mange år fremover - og at de som forvalter bestemmelsene ikke får del i nye erfaringer som kan redusere personalets unødvendige fysiske belastninger og pasientenes risiko for fall - og samtidig redusere både byggekostnader og arealbehov. Bakgrunn Mine egne forestillinger om hvordan baderom skullle utformes har blitt grundig utfordret gjennom møtet med Bano-konseptet for noen år siden. Jeg ble introdusert til konseptet gjennom en henvendelse fra Direktoratet for Arbeidstilsynet som ville at jeg skulle se nærmere på løsningene i konseptet ut fra en kritisk ergonomisk synsvinkel. Jeg har etter denne introduksjonen måttet endre mitt syn på det ideelle baderom. Hva som er funksjonelt, sikkert, arbeidsbesparende og aktiviserende istedenfor passiviserende og risikofylt for pasientene, er vel verdt en kritisk runde med praktiske utprøvinger gjennom egne erfaringer. I tillegg er det nødvendig med innsamling av erfaringsdata fra ansatte med mange års erfaring med gamle, tradisjonelle bad - og med to til tre års erfaringer med 4

5 nytt baderomsdesign. Det er meget spennende å møte folk fra en helt annen sektor enn helsesektoren som kan sparke bena under egne forestillinger. Selv med grundig kunnskap om Human Scale og antropometriske mål gjennom min erfaring blant annet som spesialist i ergonomi og erfaring som sjefsfysioterapeut i Direktoratet for Arbeidstilsynet og i arbeid som bedriftsfysioterapeut ved Aker Universitetssykehus, har jeg måttet innse at det gjeldende fokus på tidligere vedtatte forskrifter og generelt god plass for personalet til en viss grad har ødelagt mulighetene for at pasientene kunne bli mer selvhjulpne. Mange ganger har vi faktisk gjort pasienter mer passive enn nødvendig gjennom våre krav til store baderom. Tanken har vært at jo større baderommet er, desto bedre. I dag, 6 år etter introduksjonen til et helt nytt baderomskonsept, er min egen oppfatning best uttrykt gjennom det engelske uttrykket: less is more. Arbeidserfaring som pleier i mer enn 2 år før utdanningen til fysioterapeut, gav meg viktige og tunge kroppslige erfaringer fra praktiske problemer med av- og påkleding, vask, bading og dusjing - samt toalettbesøk hver eneste dag med pasienter av forskjellig funksjonsdyktighet. I rollen som fysioterapeut på sykehus, sykehjem og blant annet ved Sunnaas sykehus, har jeg erfart de samme oppgavene i opptreningsfasen med pasientene. Som ansatt i Direktoratet for Arbeidstilsynet har jeg sett på baderom ut fra gjeldende lover og forskrifter med en ergonoms briller. Mine tidligere praktiske erfaringer fra disse forskjellige rollene har etter introduksjonen til det nye baderomskonseptet satt tankene i gang og jeg har erfart at mine egne tidligere forestillinger om hvordan et baderom bør være utformet, har blitt sterkt utfordret og endret. Jeg intervjuet både leder og verneombud på Uranienborg sykehjem i februar 2007 ettersom de på den tid hadde skaffet seg praktiske erfaringer med baderomskonseptet over en periode på mer enn ett år. Deres erfaringer har så bidratt til min interesse for å følge opp de praktiske erfaringene med det dengang presenterte konseptet på en bredere front. Jeg har helt på eget initiativ valgt å utforske erfaringene nærmere gjennom case-studies og intervjuer med helsepersonell som 5

6 arbeider på sykehjem og på Aker Universitetssykehus som har erfaring med deler av konseptet på et av sine bad i høyblokken. Bygningsmessige forhold har gjort det umulig å innrette hele badet slik det burde sett ut etter konseptet. De intervjuede fagpersonene har alle erfaringer med gamle og nye baderom. Felles for dem alle, er at de i løpet av de siste 1 6 år har arbeidet på arbeidssteder med installerte Bano-bad. Mitt første møte med et nytt baderomskonsept i 2004 Det første jeg gjorde da jeg så badet dette året - etter henvendelsen fra Direktoratet for Arbeidstilsynet om å vurdere konseptet, var å be Bano AS om å få teste badene deres med alle de største og tyngste pasienthjelpemidlene på markedet. Jeg henvendte meg til firmaet ARJO som selger hjelpemidler og fikk en hel lastebil full av alt fra seilheiser til hygienestoler. Av denne testen fant jeg så ut at her var det flere muligheter enn hindringer for både personalet og brukerne, og deretter har jeg startet med case-studies som har gitt meget viktige pasientperspektiv og ansatte-perspektiv basert på deres egne praktiske erfaringer over lengre tid. Bad og toalett er noe av det som er årsak til arbeidsskader i forbindelse med pasienthåndtering på sykehus, sykehjem og i hjemmebasert omsorg. I Norge har vi lite statisikk over fall av pasienter/beboere på sykehjem. Det bekrefter intervjuundersøkelsene. Ingen av de intervjuede hadde noe eller visste noe om statistikk for egen arbeidsplass på dette området. Legg merke til at blant alle rådene i forbindelse med en forebyggingsplan fra forsikringsselskapet Zurich gjengitt nedenfor, så er et eneste råd gitt i forbindelse med baderom: det gjelder sklisikkert badekar, dusj og gulv. Håndtak og plassforhold er ikke nevnt. Dette er symptomatisk for hva man finner på området fallproblematikk og arbeidsbelastning for ansatte og brukere på helseinstitusjoner. 6

7 ForebyggingsplanogrådfraZurich mars2008: ded019d862567cc006d5dcd/$file/preventing_s&f_accidents_in_nursing_homes_rt_ _ pdf Preventingslipandfallaccidentsinnursinghomes andlong termcarefacilities Selectionofsuitablefloorsurface Promptcontrolofspillsandforeignmaterial Appropriatefloorcare,includingcoating Regularinspectionoffloorconditionsandpromptmaintenance Minimizingsubtlelevelandgradechangesandenhancingitsvisibilitybycolor contrastsorlightstrips Avoidingobstructionsinthewalkways,includingextensioncords Donotoverwaxthefloors Skid proofbathtubs,showersandbathroomfloors(minutheving) Adequatelightinginpublicareas Low levelnightlightsinresidentroomsforimprovednighttimevisibility Preventivemaintenanceofvariousmobilityaidssuchaswalkers,canes,wheelchairs andlifts Identifythemobilityneedsofallresidentsuponadmissionandperiodicallythereafter; forthoseresidentswithany"atrisk"attributes,developanindividualizedcareplanto addressthesespecialneedsand concerns Carefulevaluationandmonitoringofresidentmedicationprescriptionsandtolerance tomedications Evaluationofpossiblenon drugalternatives,ifpossible Establishinganongoingeducationprogramforfallpreventionforyourstaffthat includesvariousriskfactors,mobilityaids,correcttransfertechniques,incident reportingandothersubjects Report,investigateanddocumentallincidentspromptly.Donotrestrictonlytoactual claims. Aggregationofincidentandclaimsdatatoenablecausalanalysisandtrendingto identifyappropriatepreventivemeasuresandtodeterminewhetherpreventive measuresarehavingtheintendedimpactofreducingthefrequencyorseverityof incidents 7

8 Status - hvordan ser et tradisjonelt baderom ut på sykehus og sykehjem anno 2010 i Norden? Bilde 1 med bilder fra Aker Universitetssykehus, Oslo Slagposten - et bad med tidligere badekar et omgjort bad med meget stor plass og en lang avstand fra toalett til vask. Her må man ha hjelp for å komme seg fra toalettet til vasken hvis man er dårlig til bens. 1 Bilde 2 er fra et nyåpnet sykehus i 2009 A-hus medisinsk avdeling med en avstand fra toalett til vask som gjør det vanskelig for pasienter med gangproblemer å nå vasken. Håndtak langs veggene savnes. Det er kun håndtak montert på selve toalettsetet: 2 8

9 Bilde 3 og 4 fra Uranienborg sykehjem februar 2007 der verneombudet forklarer det hun oppfatter som noen av fordelene ved deres nye baderom muligheten for å nå vasken fra toalettet og det at det er håndtak integrert i vasken. Baderommene har også montert takløftere der skinnene går direkte inn på badet fra rommet. Det gjør at de dårligste beboerne også får glede av badet uten at løftehjelpemidler tar plassen og hindrer pleierne i deres arbeid. 3 4 Bilde 5 og 6 fra et nytt sykehus Rikshospitalet i Oslo. Tradisjonelle støttehåndtak ved siden av toalettet, og lang rekkeavstand fra toalettet til vask uten håndtak og grepsmuligheter langs veggene

10 Bilde 7 fra Finland svært lang avstand fra toalett til vask og kun håndtak ved toalettskålen. 7 Bilde 8 fra Marker bo og behandlingssenter, Norge tradisjonell avstand fra toalett til vask - og bilde 9 fra Faxe sygehus, Danmark der badet er laget for bariatriske pasienter sykelig overvektige fra 150 kg og oppover. Toalettet må da stå på gulvet fordi veggfestede toalett ikke er sterke nok når pasientene veier mer enn ca 150 kg

11 Gjeldende krav til romstørrelse og plassforhold på helseinstitusjoner I veiledningen Arbeidsmiljø for helseinstitusjoner fra 2006 under kapittel 9 sies det om Plassforhold, rommenes plassering og utforming : Spesielt rundt seng og ved hjelp i toalettsituasjoner forekommer arbeidsoppgaver som kan medføre tunge løft eller uheldige arbeidsstillinger. Dette gjør det nødvendig å ivareta særskilte hensyn til plass for hjelper. På hver side trengs minst 90 cm fri plass for hjelper. I kapittel 10 som omhandler Sanitærrom er bestemmelsene slik: Dusj og toalett som knyttes til beboer (pasient)-rom, må ha gulvareal på minst 240x245 cm. Dette ivaretar 90 cm fri plass på hver side av toalettskål og 150 cm snuareal for rullestol. Inntegnet snuareal for rullestol ved alle rommets funksjoner er nødvendig for å kunne vurdere plassbehov når sanitærrom i institusjoner planlegges. Disse bestemmelsene gjengitt her, gir en størrelse på baderom på 5,88 m

12 Praktisk test i baderom med de største hjelpemidlene og i et baderom med mindre romstørrelse enn kravet i forskriften 5,06 m2 (2,30 x 2,20): Bildeserie 1 med test av ARJO s hjelpemidler i Bano-badet. Først en serie når pasienten trenger hjelp i sittende stillinger: 12

13 Billedserie 2 viser hvordan en person med behov for støtte kan oppnå full trygghet når enhver bevegelse og forflytning i baderommet gir mulighet for gode grep og håndtak underveis: AllefotosidennerapportenertattavPerHalvorLunde. 13

14 Metode Undersøkelsen er gjennomført som et telefonintervju i januar og februar enkeltpersoner og en gruppevurdering med 20 ansatte er basis for oppsummeringen. Alle de 30 informantene arbeider i Norge, og badene som de alle har erfaring med, er Banobad i størrelsen fra 4 4,5 m2. Intervju-guiden som ble brukt i undersøkelsen har følgende hovedspørsmål: Hvorlangerfaringhardumeddenyebadene?Hvorlangerfaringmed gamle/tradisjonellebad? Beboernessynspunkter Arbeidsbelastningenforansatte Opplevelsenavstørrelsenpåbadet Avstandvask servant38cm hvordanopplevesdet? Forslagtilforandringer synspunkter Føresdetstatistikkoverfallogfalltendens? Påenskalafra1 10der10betyrveldigfornøyd.Nårdusammenlikner førognå hvorfornøyderdunå? Yrkesfordelingen av de intervjuede enkeltpersonene er som følger: Enhetsleder 2 stk Avd.leder 4 stk Sykepleier 2 stk Hjelpepleier 1 Ergoterapeut 2 De 20 ansatte på en avdeling på Nøtterøy sykehjem fordelte seg over yrkesgruppene s.pl., hj.pl og assistenter. Oppsummeringen ble gjennomført av enhetslederen på stedet. 14

15 Resultater Beboernes synspunkter og deres egenaktivitet Spørsmåletbesvaresmedfølgendesynspunktfraenavergoterapeutenei undersøkelsen: Jegharbarehørtpositivomtalefradem,ogjeghargangpågangregistrerthvordan beboeresomtrengerhjelphjemmeikketrengerhjelpnårdekommertil rehabiliteringssenteretsbaderom forsååtrengehjelphjemmenårdekommerhjem igjen HunerklarpåatBano badetmedkortavstand(38cm)mellomvaskogtoalett erårsaktilatbrukernekanværemerselvstendige. Arbeidsbelastningen for ansatte Spørsmåletbesvaresmedfølgendesynspunktfraenassisterendeavdelingslederi undersøkelsen: Detersom nattogdagfoross Deter heaven forosssomhararbeidetpådetgamle sykehjemmettidligere.viharogsåmonterttakheis,slikatvikanflyttebeboernefra sengogrettovertoalettet enfantastisklettelsefordedårligstebeboerne ogenstor avlastningpådeansatte. Opplevelsen av størrelsen på badet Følgendesynspunkterfraenassisterendeavdelingslederiundersøkelsen: 1. Deterlittforlite(4,4m2)iforholdtildeveldigdårligepasienteneviharpå Rehab.avd. Fordemsomermerselvhjulpneerstørrelsenpåbadetheltok.Veddusjingavveldig dårligepasienter,ønskerviossstørreplass f,eks.1m2ekstrafordidetblirbedre plasstildusjstolen.fordesomkanbrukerdusjsetet,erdetgodnokplass. 2. Hvisdethaddeværtmulig,hvilketdetikkevaravbygningsmessigeogøkonomiske grunner derforikkeettemaidennerehab.prosessen villevihososshatt20cmmer plassihverretning.dvs.4,84m2stortbad.davilleløsningenfåttkarakteren10 Avstand vask servant 38 cm - hvordan oppleves det? Følgendesynspunkterkommerfraenergoterapeutiundersøkelsen.Svaretgir samtidigetentydigfellesuttrykkfordeintervjuedessynspunkteromavstanden mellomvaskogtoalett: Absoluttpositivt.Slagpasienterblirmerselvhjulpneogdeteringenproblemomen slagpasientmedutfallpåhøyresidesittervedenhøyremontertvaskelleromvendt. Håndtaketivaskenbrukesbådetilåreisesegmed sammenmeddetnedfellbare sidehåndtaket ogtilåstøttesegmedforanvasken entenmanskalståforanspeilet ellersettesegnedienrullestolellerlignende.slagpasientenesomharståfunksjoner letteåforflytteuansettomvaskenstårtilhøyreellervenstre.fordeallerflestebruker pleierneogterapeutenehåndtaketivaskensomstøtteogekstratrygghet. 15

16 Forslag til forandringer synspunkter fra de intervjuede deltakerne Herkomdetflereinteressanteinnspill,menetenkeltfellesønskekanoppsummeres ietekstranedfellbarthåndtakvedtoalettet.ellerserdetsmåpraktiske forslag/justeringersommanbørlesehvismanerspesieltinteressertidet.leser manheleintervjuer,kanmansehvadeenkelteintervjuobjekteneharav synspunkter ogderesbegrunnelserforendring.(forspesieltinteresserte,kan maneventueltbeomåfåtilsendtintervjueneisinhelhet.) Karakter etter en skala fra 1 10 (10= veldig fornøyd) 3stkmedkarakteren9 10 2stkmedkarakteren8 3stkmedkarakteren7 1stkmedkarakteren6 2stkmedkarakteren måspørredeansattemederfaringfrapraksis 16

17 Oversikt over respondentene i undersøkelsen ErfaringermedBanobad 1. IntervjumedEnhetslederiHolkommune JensSimonsen.Deinstallerteførst8 badiomsorgsleiligheter.deretter8bådpåetsykehjem,ogholdernåpåå installereytterligere14badpågeilotunoghøgehaugalders ogsykehjem. 2. S.pl.iSkienkommune GerdEllingsen Klosterskogenrehab.senter avogtil merenmedisinskavdelingennenrehab.avd.mhthvordårligepasienterdehar tilutredningoggjenopptrening. 3. Intervjumeds.pliMoldekommune AliseTrondsen Kirkebakkensjukeheim. HattBanobadica4år siden IntervjumedergoterapeutiSkienkommune MaritKjelling rådgiver.harhatt Banobadi3år siden Avd.lederiPorsgrunnkommune MonaJohnsenRehab.avd..HattBanobadi3 år siden IntervjumedergoterapeutiPorsgrunnkommune KristinBjurholt Borghaven Døgnrehabilitering. 7. IntervjumedavdelingslederNinaStoregjerde Nykirkensykehjem,Bergen kommune.hattbanobadi3år sidenoktober2007,ogdehar10baderomav dennetypen. 8. IntervjumedavdelingslederAnjaBredesensombarehaddejobbetmedgamle baderomogbamegsnakkemedhj.pl.lenahauknessomarbeiderpåen skjermetenhetmeddementebeboerepåselforssykehjemiranakommune. HattBanobadi3år siden2007,ogdehardissebaderommeneidennyedelen avsykehjemmet. 9. Intervjumedass.avdelingslederLisbethHannestadsomharjobbeti11årsom sykepleierogde2sisteårenemedbano bad.hunjobberpåenlangtidsavdeling hvorallebeboernemåfølgespåbadet.hattbanobadi2år siden IntervjumedhjelpepleierMonaSmithsomjobbersomhjelpepleierifullstilling påbakkanesykehjem.hunjobberpåenlangtidsavdelingmednavnet Dansesletta.HattBanobadi2år siden EnhetslederVibekeKjeldsbergBrusomjobberpåNøtterøysykehjem.Deteren langtidsavdelingmedfleredementebeboere.hattbanobadi5år siden2005. Hennessynspunkterkommeretterenoppsummeringavca20ansattes erfaringerden

18 Kilder: 1.http://news.wustl.edu/news/Pages/3708.aspx Study on hospital falls helps prevent patient injury September 2, 2004 By Michael C. Purdy Fraser, Krauss and their colleagues analyzed 200 patient falls that occurred over a 13-week period at Barnes-Jewish Hospital. Researchers interviewed patients, nurses and family members after falls and gathered information from reports and records kept by nurses. Patients were injured in 42 percent of the falls. Some falls led to minor injuries such as cuts, scrapes or bruises, and about 8 percent of the incidents caused serious injuries such as head traumas or fractures. "When we compared people who did not sustain an injury to those who did, we found that patients who were involved in an elimination fall a fall related to the need to use the toilet were more likely to sustain an injury," Krauss said. Elimination falls do not necessarily occur in the bathroom, Krauss noted. They can occur in the bathroom, on the way from the bed to the bathroom or on bedside commodes, portable toilets placed next to patients' beds. Patients who fell while using a bedside commode were at a particularly high risk of serious injury. Krauss suggested that nurses and family members might establish a regular schedule of assisted trips to the bathroom for patients at high risk of falling. 2.http://www.weitzlux.com/slip%20fall/elderly_938.html More than one-third of adults ages 65 years and older fall each year (Hornbrook 1994; Hausdorff 2001). Of all fall-related fractures, hip fractures cause the greatest number of deaths and lead to the most severe health problems and reduced quality of life (Wolinsky 1997; Hall 2000). Most patients with hip fractures are hospitalized for about one week (Popovic 2001). Up to 25% of community-dwelling older adults who sustain hip fractures remain institutionalized for at least a year (Magaziner 2000). To make living areas safer, seniors should: Remove tripping hazards such as throw rugs and clutter in walkways; Use non-slip mats in the bathtub and on shower floors; Have grab bars put in next to the toilet and in the tub or shower; Have handrails put in on both sides of stairways; Improve lighting throughout the home. Because seniors spend most of their time at home, one-half to two-thirds of all falls occur in or around the home (Nevitt 1989; Wilkins 1999). 18

19 3. Falls in institutions Within hospitals and nursing homes, three-quarters of all falls occur in the bedroom; falls occurring while transferring from bed account for half of these falls. Other common fall locations are the bathroom, toilet and hallway. Most falls occur during the early period of institutionalization or first 72 hours of stay, during nighttime hours, and post-meal times. Early morning and late afternoon are other high risk times. The most frequently cited activity at the time of falling is transferring from the bed and chair. Other activities commonly associated with falls include toileting, walking to the bathroom, and getting up from bedside commodes and wheelchairs. Extent of Falling Falls are one of the most common problems faced by elderly residing in the community, hospital or nursing home. Approximately one quarter of community-based persons aged 65-74, and one third of persons 75 and older fall annually; about half experience multiple falls. The incidence of falls rises steadily after middle age and tends to be highest among elders 80 years of age and older. Older women are more apt to fall than older men. Falls within the acute hospital setting represent a leading cause of adverse events, accounting for up to 38 percent of all reported incidents. The rate of falls in patients 65 years of age and older averages 1.5 falls per bed annually; as many as 25 percent of inpatients fall repeatedly. Some hospital units, such as rehabilitation, oncology, geriatrics, and psychiatry experience a higher than normal rate of patient falls. In nursing homes, up to 75 percent of residents fall each year, and over 40 percent experience recurrent episodes. Each year, a typical 100-bed nursing home reports from100 to 200 falls annually. About 20 percent of residents experience recurrent falls Eget materiale se blant annet - og 7. og

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb Kvinners behov Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital Av Evelyn Dyb 2 Innhold Forord...4 Sammendrag...5 Summary...7 1 Innledning... 10 1.1 Resultater fra evalueringen...10 1.2

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

NIBR-rapport 2005:17. Ivar Brevik og Lene Schmidt. Slik vil eldre bo. En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser

NIBR-rapport 2005:17. Ivar Brevik og Lene Schmidt. Slik vil eldre bo. En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser Ivar Brevik og Lene Schmidt Slik vil eldre bo En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser Slik vil eldre bo Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2004:10 NIBR-rapport 2003:11 Dødelighet,

Detaljer

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Mamma vet hvor gammel jeg er

Mamma vet hvor gammel jeg er Mamma vet hvor gammel jeg er En kartlegging av aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere Et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

De nye hjemmetjenestene

De nye hjemmetjenestene NIBR-rapport 2010:2 Ivar Brevik De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007 De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1?

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Master in Vocational Pedagogy Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Et aksjonsforskningsprosjekt med

Detaljer