REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31

2 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS... 4 FØREMÅL... 7 SKILDRING AV PLANOMRÅDET... 7 KONSEKVENSUTGREIING(KU) BYGGEFØREMÅL OMTALE AV PLANEN REGULERINGSFØRESEGNER Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 2 av 31

3 INNLEIING Kommunestyret gjorde i møte , sak 005/09, vedtak om oppstart av ein reguleringsplanprosess for Gudvangen sentrum, samt at framlegg til planprogram vart sendt ut på høyring. Etter Plan- og bygningslova 12-8 vart oppstart av planarbeid kunngjort i Sogn Avis og Hordaland , og ulike instansar og grunneigarar vart tilskrivne med invitasjon til å kome med innspel til planarbeidet. Frist for å kome med merknadar vart sett til På oppdrag frå Aurland kommune utarbeidde Sweco konsekvensutgreiing og Reguleringsplan for Gudvangen sentrum i perioden Det vart halde møte i Planforum , i Leikanger, der blant anna alternativa for utskipingskai, samt utgreiingstema for KU, vart drøfta. Utvalet for Plan og utvikling gjorde i møte , sak 047/10 vedtak om å leggja framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum ut til offentleg ettersyn i perioden Med bakgrunn i innkomne merknadar og motsegn i høyringsperioden, såg ein det som naudsynt å gjere vesentlege endringar i planframlegget. Det låg føre fleire motsegn til planen. Administrasjonen i kommunen, har difor etter høyringsperioden overteke vidare utarbeiding av ny plan, med konsekvensutgreiing. Arkitekt Jarle Sandvik har i samband med dette vore innleigd som rådgjevande konsulent til planarbeidet. I løpet av våren og sommaren 2011 utarbeidde administrasjonen nytt framlegg til reguleringsplan for Gudvangen, med ny konsekvensutgreiing(ku), der alle rapportar /analysar som har lege til grunn for arbeidet, vart innarbeidd. Det vart gjennomført flaumsonekartlegging for Nærøyvassdraget, rapport ferdig mars Nytt framlegg til reguleringsplan vart teken opp til møte i Planforum Det vart etter dette jobba vidare med å løyse motsegnene som låg føre. I mars vart det stadfesta at dei fleste motsegnene vart trekte under føresetnad at kommunen gjennomførte dei endringane som vart avtalt. Det var no berre motsegna mot utskipingsanlegget som stod att. Kommunen gjorde vedtak om å ikkje ta motsegna til fylgje og at planen skulle sendast til MD for endeleg avgjerd. På grunn av vesentlege endringar i planen, måtte planen ha vore lagt ut på ny høyring før planvedtak, før saka kunne sendast til MD. Det vart gjennomført nye drøftingar i saka. Aurland kommune gjorde i møte vedtak om at den delen som går på utskiping av anorthositt vert teken ut av detaljplan og at planen vert lagt ut på ny høyring. Når det er aktuelt med større utskiping av anorthositt, må det løysast gjennom ein kommunedelplan for Nærøydalen. NGI har januar 2013 levert ein skredfarerapport som syner faresonering av Gudvangen sentrum. Planen vert med dette lagt fram med tanke på vedtak om nytt offentleg ettersyn og vidare handsaming i samsvar med reglane i Plan- og bygningslova. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 3 av 31

4 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Det er ynskje frå politisk hald å gjennomføre reguleringsplanprosess for Gudvangen sentrum. I kommuneplan for Aurland, av , er sentrum og dei fire alternativa for utskipingskai sett av som areal som skal regulerast etter Plan- og bygningslova. Til grunn for planarbeidet ligg konsekvensutgreiinga(ku) føre. Syner til konsekvensutgreiinga som vedlegg til planen, der bakgrunn for planarbeidet vert vidare omtalt. PLANSTATUS OVERORDNA PLANAR OG PREMISSAR FOR PLANARBEIDET Kommunale planar Kommuneplan for Aurland , vedteken , kartutsnitt for Gudvangen. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 4 av 31

5 Kommuneplan for Aurland , vedteken , kartutsnitt for Skjerping. I kommuneplanen er sentrum og dei fire alternativa for utskipingskai synt. Langs E16 er framtidig sykkelveg teikna inn og tilgrensande areal er LNF og byggjeområde. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 5 av 31

6 Reguleringsplan for Gudvangen (1988). Overordna mål for planen er styrking av eksisterande arbeidsplassar og ynskje om auka aktivitet. I retningslinene nemnast det mellom anna at Gudvangen og skal ha preg av ein tettstad som ligg til sjøen. Reguleringsendring for Gudvangen (1994). Planframlegget opnar for utviding av bensinstasjon og anna næring på flata attmed elveosen. Bensinstasjonen er etablert, men elles er ikkje området utvida slik som planen føresett. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 6 av 31

7 FØREMÅL Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ny utskipingskai for mineral, ny gjestehamn, ny småbåthamn, areal for gjestetoalett og bosshandtering. I tilegg skal ein leggja til rette for parkeringsplassar til turistføremål og betre tilhøva for fotgjengarar mellom Gudvangen og campingplassane sør for Gudvangen sentrum. SKILDRING AV PLANOMRÅDET Lokalisering Planområdet ligg i Gudvangen i Aurland kommune, Sogn og fjordane fylke. Gudvangen ligg innerst i Nærøyfjorden, og nedst i Nærøydalen. Gudvangen ligg i ein u-forma dal like ved elveosen til Nærøydalsvassdraget og er omgitt av steile fjellveggar opp til 1500 moh. Gudvangen ligg like ved E16 som går mellom Bergen og Oslo. Gudvangen ligg om lag 40 minutt med bil nord/aust for Voss og 30 minutt vest frå Aurland. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 7 av 31

8 Avgrensing Avgrensinga i varsel om oppstart var gjort med tanke på å regulere for ny utskipingsløysing, sentrum og gangveg. Avgrensinga har vore raus langs fjorden og langs E16 fordi ein vil sikre å ha tatt med nok areal avhengig av kva som kjem fram i planprosessen. Bruk/status til tilgrensande areal Tilgrensande område er avsett til LNF-område i kommuneplanens arealdel. Noko av arealet er skogkledd og ikkje opparbeidd, medan det meste er bratte skråningar med mykje lausmassar og er ueigna for bygging og ferdsel. E16 som er del av stamveg mellom Bergen og Oslo går tvers gjennom planområdet. Dalbotnen er dominert av vassdraget, men her er og dyrka mark. Eksisterande bygg Innanfor planområdet er det både nyare og eldre bygningsmiljø. Nord for elva ligg eit bygningsmiljø med eldre bygningar. På Ramsøy ligg ein gamal gard med 4 bruk, derav 3 med fast busetnad. Bygningsmiljø i sentrum Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 8 av 31

9 Bygningsmiljø i sentrum Gardsbebyggelse på Ramsøy Topografi/landskapstrekk Området ligg i botn av ein u-forma dal. Sjølve Gudvangen ligg ved utløpet til Nærøydalsvassdraget. Sentrum av Gudvangen ligg på begge sider av elva som buktar seg innover i dalen sør for planområdet. I nord ligg Nærøyfjorden. Vest og aust for Gudvangen er det steile fjellvegar opp mot 1500 moh. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 9 av 31

10 Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Nærøydalsvassdraget er nasjonalt verna laksevassdrag. Fjorden er nasjonal laksefjord. NVE definerer vernegrunnlaget grunna at området er urøyrt og nærheit til kyst som drenerar til Nærøyfjorden. Vassdraget er ein viktig del av eit større fjordlandskap med internasjonal verdi. Det er ikkje registrert trekkvegar for hjort eller rein. I dalbotnen er det dyrka mark, oppover fjellsidene er det lauvskog med hovudvekt av bjørk. Bergartar i planområdet: Mangeritt til gabbro, gneis og amfibolitt. Granodioritt, lys, (kvarts) monzodioritt og hyperstenmonzonitt (mangeritt), middels til grovkorna, mangerittisk gneis. (Arealis.no). Grøne interesser og friluftsliv Området er viktig både regionalt og internasjonalt. I sumarhalvåret besøker meir enn 70 cruiseskip Gudvangen. Fjord 1 har om sommaren tre faste ruteavgangar med bilferje mellom Gudvangen og Lærdal. I sommarsesongen er det og ein del ferdsle med mindre båtar, kajakkar og liknande. Planområdet høyrer heime under Unesco sitt verdsarvområde. Dette gjev strenge føringar til bruken av området. Vidare grensar området til Nærøyfjorden landskapsvernområde. Det er to Campingplassar i Gudvangen. Det er ikkje mykje samanhengane stiar og gangvegar innanfor planområdet, men Gudvangen nyttast mykje som eit utgangspunkt for friluftsliv. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 10 av 31

11 Kulturminne, kulturlandskap Gardane i Gudvangen har skriftleg historie tilbake til 1300-talet. Funn på Ramsøy tyder på at området har vore nytta så langt tilbake som til steinalderen. Det er ingen registrerte automatisk freda kulturminne innanfor planområdet. På Ramsøy finst også element frå dei tyske forsvarsanlegga, samt fem fortøyningsboltar, frå tidleg 1800 talet. I Gudvangen sentrum er det fleire SEFRAK-bygg i eit verneverdig bygningsmiljø, 7 av desse meldepliktig etter kulturminnelova. Blant bygga her er Vikingvang hotell og Gudvangen fjordhotell. På bnr 1 er det ein steinmur ut mot E16. Denne vart bygd kring 1900 som vern mot skredvind frå andre sida av dalen. Syner til KU som vedlegg til planen og som gjeve utfyllande utgreiing om temaet. Veg Gjennom planområdet går E 16. Frå E 16 køyrer ein av hovudvegen og inn på FV 241 mot Gudvangen sentrum. På E16 køyrer det om lag 2000 bilar i døgnet (ÅDT). Tilsvarande for FV 241 er 100, men dette talet er frå 1998 og er av den grunn usikkert. Fylkesvegen er ein smal to felts veg med bygg tett inn til vegen. E16 er tofeltsveg med skulder. Støy, risiko og sårbarheit E16 går gjennom planområdet. Det har vore fleire ulykker langs vegen, med lettare og meir alvorlege skadar. Store delar av Gudvangen er ras-/skredutsett. Langs fjellsidene kan steinsprang verta utløyst. Delar av Gudvangen sentrum er omtrent det einaste område som ikkje er utsett for skred/steinsprang. Heile Gudvangen og Nærøydalen er utsett for 5000 års skred. Likeeins med 1000 års skred. Det er berre nokre få areal i sentrum som er trygt for 1000 års skred. Dei sikringstiltaka som er gjennomført i sentrum, sikrar berre areala mot års skred. Å sikre areala i sentrum mot 1000 års skred vert sett på som svært utfordrande, og vil krevje tett samarbeid med geologar, andre etatar og myndigheiter for å sjå kva som kan gjennomførast. I samarbeid med NGI jobbar kommunen med dette, i samband med mogleg nytteleggjering av massar frå ny tunnel i Nærøydalen. Langs elvemunningen frå elva og ut i Nærøyfjorden er grunntilhøve porøst. Gudvangen ligg ved ei elvebredde og inst i ein fjord. Dette gjer at Gudvangen ligg utsett til for flaum og springflo. Regn, snøsmelting og ustabile geologiske formasjonar høgare opp i Nærøydalen og Stalheim kan resultere i flaum i Gudvangen. Ras har tidlegare ført til flaum i Gudvangen. Det er utført fleire sikringstiltak langs Nærøydalsvassdraget og sideelvane til vassdraget (NVE.no). Næraste brannstasjon er i Aurland, 28 km unna. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 11 av 31

12 Privat og offentleg servicetilbud Skjerping skule og barnehage ligg i Gudvangen. For tida er ikkje skulen i drift, og elevane må til Flåm skule som har elevar frå 1-7 klasse. Frå Gudvangen til Flåm er det 22 km. I Gudvangen er det ein nærbutikk. Denne ligger i tilknyting til bensinstasjonen. I butikken er det postkontor. Det er to campingplassar som ligg ved E16: Vang og Gudvangen camping. Gudvangen camping har hytteutleige og plass til telt og bubil. Campinga er open heile året. Vang Camping har 12 utleigehytter som er opne heile året. Gudvangen maskin er ei entreprenør bedrift med base i Gudvangen. Gudvangen Fjortell er eit hotell/motell i vikingstil som ligg ved kaia i Gudvangen sentrum og har sesongopent om sumaren. Det har 12 rom, 9 leilegheiter, bar, turistinformasjon, suvenirbutikk, restaurant/kafeteria mm. I Gudvangen held Gudvangen taxi til. Nord for Vikingvang ligg Nærøydesign. Dette er ein sumaropen butikk med suvenirar, handarbeid, kunst og antikk. Lengre oppe i Nærøydalen ligg Arctic Design som har kjøkkenutsalg. Frå Gudvangen går det ferje til Kaupanger-Lærdal. Denne går 3 gonger om dagen i sumarhalvåret mellom Passasjerbåt mellom Flåm-Aurland-Gudvangen går heile året. Nordic Ventures og Turistforeininga har organiserte turar for kajakkpadling i Nærøyfjorden. Turistforeininga har avtale om utleige av kajakk i Flåm. Det går fleire ekspressbussar og lokale bussar forbi Gudvangen, som knyter staden austover mot barneskule i Flåm og kommunehus i Aurland, og vestover mot Voss og Bergen. Bussane går minst annakvar time på dagtid. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 12 av 31

13 KONSEKVENSUTGREIING(KU) Formålet med bestemmelsen om KU er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir teke omsyn til under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres (jf. Forskrift om konsekvensutredninger, 1, 1.avsnitt) Jf. 3 i forskriften skal planar og tiltak vurderast etter 4 dersom dei kan ha vesentlege verknader på miljø, naturressursar og samfunn. 4, pkt. a, seier at planar og tiltak etter 3 skal handsamast etter forskrifta dersom dei er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kultuminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. Tiltaket ligg i eit område som er avsett som kulturmiljø på UNESCO si verdsarvliste. Reguleringsplanarbeid i kulturmiljø utløyser krav om konsekvensutgreiing, jf. Forskriften om konsekvensutredninger, 3 og 4, pkt.a. 8 i forskrifta vert det sett krav til innhald og utforming av plan eller søknad med konsekvensutgreiing. I 8 fjerde avsnitt står det:.for reguleringsplaner skal virkningene av planen som helhet inngå ved vurderingen av konsekvensene. Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltak. Forhold som er tilfredstillende utredet i overordnet plan, herunder aktuelle lokaliseringsalternativ, skal ikke utredes på nytt. I planprosessen vidare vil ein vurdere konsekvensar av tiltaket på nærområdet, med omsyn til natur, friluftsliv og landskap. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 13 av 31

14 Planprogram for dette tiltaket låg ute til offentleg ettersyn i tida 05. februar til 19. mars Innspel til varsla oppstart av planarbeid er omtalt i eige notat vedlagd planrapporten til reguleringsplanen. Tema som ein har vurdert i denne KU er i samsvar med tabell for KU revidert etter innspel i mottatte merknader: Tema Eks. omgjevnader Tiltakets konsekvensar Avbøtande tiltak Metode Tilhøve til vegnett. E16, og eksisterande situasjon med samansett trafikkbilete i sentrum. Reguleringsplan forslag til ny avkøyrsle frå E16 og gang- og sykkelveg Vurdering av dagens situasjon Naturmiljø, friluftsliv, landskap, kulturlandskap. Kulturminne, kulturlandskap. Estetikk. Lokalisering av kai, revisjon av sentrumsplan. Arealbehov knytt til samfunnsutvikling i Gudvangen. ROS. Anleggsperiode. Virksomhetsspesifik ke konsekvensar av kai. Tilhøve til eksisterande planar i området. Unesco, registrerte naturverdiar og biologisk mangfald. LNF-område. Nærøyfjorden landskapsvernomårde. Nærøydalselva, verna vassdrag, nasjonal laksefjord. Kulturlandskapsområde, Verneverdige bygg Naturområde, Unesco-område, landskapsverdiar. Sentrumsområde, funksjonar, kai m.m. Verksemder, tal på arbeidsplassar. Turisme Ras m.m. Ustabil sjøbotn/kvikkleire Støy, trafikk, forureining m.m. Oppsummering av retningsliner som gjeld innanfor planområde. langs E16. Dei ulike alternativa sine konsekvensar i høve tema. Fjernverknad av tiltak i eit relativt urørt fjordlandskap. Revisjon av eksisterande sentrumsplan. Trafikk, bustadbehov, eks. verksemder. Endra eller nye føremål Konfliktgrad mellom tiltak og rasfare. Utbyggingstakt, trafikkavvikling, utslipp, massehandtering, inngrep. Positive og negavtive konsekvensar av nytt kaianlegg. Skulle foreslått alternativ medføre konfliktsituasjonar, vil planforslaget også omfatte avbøtande tiltak. Regulerings føremål Reguleringsføremål og føresegner. Krav i plan. Sikre avbøtande tiltak ved behov, med best. til reguleringsplanen. Sikre avbøtande tiltak ved behov, med best. til reguleringsplanen. Vurdering av registrerte data. Vurdering av registrerte data. Vurdering av dei ulike alternativa sitt omfang i høve til landskapsverdiar. Beskrive dagens situasjon, vurdere innspel. Vurdering av eksisterande registreringar som gjeld ras, flaum m.m. Vurdere tiltak i høve til planens føresegner og retningsliner. Tabell 2: Tema for konsekvensutgreiing. Endringar som fylgje av innkomen merknader er vist i kursiv og utheva skrift. Desse tema er presentert i ein eigen rapport under temaoverskriftene: - Samfunnsutvikling i Gudvangen - Vegsystem og trafikk - Støy og forureining - Naturmiljø, friluftsliv, nærmiljø, turisme, landskap, estetikk, landbruk og grønstruktur - Kulturminne, kulturlandskap - ROS Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 14 av 31

15 BYGGEFØREMÅL Bygg og anlegg Naust På N1 kan det byggjast naust. Som alle tiltaka i planen skal det takast omsyn til fjernverknad frå Nærøyfjorden. Nausta skal sjåast i samanheng med kvarandre og gje eit heilskapeleg utrykk. Møneretning skal være om lag 90º på sjøen. Nausta skal byggjast i naustrekkje, men skal framstå som sjølvstendige bygg. Vegglivet/veggstruktur skal brytast opp, slik at nausta ikkje verkar som ein monoton mur. Nausta til høgre syner eksempel på utforming av naust som er tradisjonelle men med moderne utforming. Hjellestad i Bergen. (www.finn.no). Fritids-,turist- og næringsføremål FT/N 1 skal nyttast til kombinert fritids-, turist og næringsføremål. Det er føreslege ei låg utnytting og moglegheit for å byggje i 2 etasjar. Hotell/ overnatting H1, H2 og H3 syner dagens situasjon med Gudvangen Fjordtell. Innanfor områda skal det være mogleg å utvide for hotell og bevertning. Industri mogleg lokalisering av utskipingshall I samband med søknad om verdsarvstatus for Nærøyfjordområdet, vart landskapsarkitekt Valborg Leivestad AS engasjert til å utarbeide ein landskapsanalyse for tiltak og inngrep i Gudvangen og Nærøydalen, med særskilt vekt på landskapsbilete og andre miljøverdiar. Verneforskrifta og grensene for Nærøyfjorden landskapsvernområde i Gudvangen/Nærøydalen er utforma slik at det tek høgde for eventuell underjordisk bergverksdrift i området så framt fjellportar for tilgang til driftsareal og utskiping ligg utanfor vernegrensene. Det er teke høgde for at det kan gjevast dispensasjon frå verneforskrifta for bygging av luftesjakter i fjellet. Det er og opna for prøveboring. Utskipinga er planlagt i fjellhall utanfor Ramsøy. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 15 av 31

16 For Gudvangen er det i tillegg til landskapsanalysen utarbeidd geologvurderingar, samt rapport for sjølve utskipinga. Extraction and shipping of anorthosite from Gudvangen. Landscape impact of largescale pits in the construction and operation phase (rapport frå eit team-arbeid mellom Institutt for Energiteknikk; Noregs Geotekniske Institutt, Jebsen Management AS, Noteby Multiconsult og landskapsarkitekt Valborg Leivestad) vart utarbeidd for å finne ein betre lokalisering av utskipinga i høve ras/skred problematikk, verdsarvverdiane, miljø og transport. Rapporten konkluderar med: For å beskytte miljøet i Gudvangen mot eit stort tidsmessig anlegg og mot støy og støv i samband med lasting av anortositt-granulat, er det planlagt at all lasting skal skje i ein fjellhall. Fjellhallen er planlagt lokalisert sørvest for Sjøskjedviki. Ved plassering av fjellhallen er det lagt vekt på å verne fjordområdet mot synleg element i form av kai og tankanlegg, verne kulturlandskapet på Ramsøy, skjule opninga for innsyn frå Gudvangen sentrum og verne mot faren for steinsprang på båt og mannskap. Frå Nærøyfjorden er opplastingsrommet ikkje synleg før ein rundar siste svingen på fjorden, og frå Gudvangen berre frå ytterste del av ferjekaien og frå Bakkavegen. Dei andre rapportane er grunnlag for denne rapporten, og det er denne rapporten som er lagt til grunn ved søknad om verdsarvstatus for Nærøyfjordsområdet. Kommunen ynskjer at utskipingsanlegg vert handsama gjennom ein kommunedelplan for Nærøydalen, når ei slik utsikiping vert aktuelt. Det nye anlegget er difor trekt ut av denne reguleringsplanen. Bensinstasjon/ vegserviceanlegg BY1 1 er vidareføring av dagens situasjon med bensinstasjon og matvareforretning. Det er mogleg å utvide innanfor formålet med lokale for bensinstasjon, matvareforretning og kontorlokale. Andre typar bygg og anlegg På RS (renovasjon og sanitær) kan det oppførast toalett for turistar og hus for avfallshandtering på inntil ein etasje. Bustad/ forretning BF1, BF2 og BF3 er eksisterande bustadområde. Innanfor området er det mogleg å byggje på og oppføre nye hus. Nye bygg må harmonere med det verneverdige bygningsmiljøet, i BF1 og BF2 skal møneretning være parallelt med elva. Det er mogleg å starte opp mindre verksemder så fremt dei ikkje hamnar i konflikt med estetikk og oppleving av området. Eksempel på verksemder er kontor, suvenirbutikk og kiosk. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 16 av 31

17 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Trafikkareal E16 og FV 241 er eksisterande vegar. Veg 3 syner eksisterande tilkomstveg til bensinstasjon/matvareforretning og trailerstopp. Veg 4 er eksisterande veg. Denne er omlagd i samsvar med handbok 017. GV1 og GV2 syner eksisterande gangveg. I kommuneplanen er det vist gangtrase langs E16. I planen er det lagt til rette for at vegskulder kan nyttast til gangveg. I Gudvangen er det i dag opparbeidd fleire gangog sykkelvegar, som GV1 og GV2, men det er ikkje gangforbindelse mellom sentrum og campingplassane. Tråkk langs E16 tydar på at folk ferdas til fots langs traseen, dette gjeld spesielt turistane men og dei fastbuande. Talet på brukarar er få, men det er eit ynskje å leggje til rette betre for dei gåande utan at det får for store konsekvensar for jordbruksjorda langs E16. I følgje vegnormal 017 bør det for veg S2 (stamveg) etablerast gang- og sykkelveg om ÅDT er over eller 1000, om tal for gåande/syklande er over 50 i døgnet eller om strekninga er skuleveg. Skulen er for tida nedlagd i Gudvangen, og strekninga mellom campingplassane og sentrum kan ikkje sjåast som skuleveg. 017 seier vidare at dersom det er vanskeleg å få til ein eigen gang- og sykkelveg, kan vegskuldra utvidast med 1,5 m. Slik ein ser det kan vegskuldaren utvidast med 1,5 m på vestsida av vegen, då terrenget fell på austsida og inngrepet blir minst i vest. Gangtraseen vert ikkje anbefala å nyttast til skuleveg, og løysinga krev fråvikshandsaming i regionen. Område for kai Område for kai er delt inn i privat kai og kai. Bruken på Pk1 og Pk2 er privat. PK1 og PK2 er eksisterande private kaiar. PK1 ligg i skredutsett område. K1 er offentlig kai nytta til ferjedrift. Store delar av K1 ligg i skredutsett område. For å ivareta tilstrekkeleg tryggleik for kaiane K1 og PK1 må det etablerast varslingssystem. K2 er eksisterande kai. Denne skal utvidast og nyttast av båtar som fraktar turistar frå cruiseskipa i Nærøyfjorden og inn til Gudvangen. Turisme er ei av dei viktigaste næringane i Gudvangen. For å oppretthalde næringa er det viktig å legge til rette for turistane. Sjølve Tenderkaien vert 12,5 meter lang og tre meter brei. I tillegg kjem landgangen. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 17 av 31

18 Bilete: Døme på Tenderbryggje frå Flåm. Utsnitt frå plankart til venstre: Utsnitt syner småbåthamn og K2. K2 er eksisterande kai, som er tenkt utvida. Stipla område syner landskapsvernområdet. K 3 er ny offentleg kai, som kan nyttast av større gjestebåtar som kjem til Gudvangen. Utforminga skal vere i tre, tilsvarande som i Flåm. Sjølve kaien vil vera 115 meter lang, og maks 4,5 meter brei. I tillegg vil det vera ein gangveg ut til kaien. Kaien skal tilpassast til landskapet og fylgje terrengformasjonane i strandlinja. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 18 av 31

19 Bilete syner K3 ved Ramsøy. Kaien fylgjer terrengformasjonane, og vil ikkje vera breiare enn 4,5 meter. Sjølve kaien er tenkt å å vera 115 meter lang. Det er planlagt ein natursti fram til kaien. Krigsminne og fortøyningsboltar skal takast vare på. SB1 omfattar eksisterande småbåthamn, som er tenkt utvida med eit hamneanlegg i tilsvarande storleik, plassert ved sida av. Sjå ortofoto og figur nedanfor. Stipla linje i figur til venstre syner grensa for landskapsvernområde. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 19 av 31

20 Parkering F1 (ferjeterminal) syner dagens situasjon med oppstillingsplass til bilar som skal med ferja. P1 er ny parkeringsplass til FT/N1. Denne må vere opparbeidd før det vert gjeve løyve til bruk på FT/N1. Frå parkeringsplassane kan ein gå via eksisterande undergang til FT/N1. P2 er ny parkeringsplass. Denne skal nyttast som oppstillingsplass for turistbussar. P3 syner dagens situasjon, denne vert nytta til rastplass og trailerstopp. P4 er parkeringsplassar i tilknyting til naustområde N1, desse må opparbeidast før det vert gjeve tillating for bruk på N1. P5 er ny parkeringsplass for personbilar. Før opparbeiding av P2 og P5 må det etablerast sikringstiltak mot 100-årsskred. Dette må prosjekterast av fagkyndige. Grønnstruktur: G1-G5 skal sikre ei grøn sone mot vassdraget. Frå K3 til G1 er det sikra ein gangtrase(turveg/natursti) over G5. Det er lagt opp til turstiar/natursti i areal avsett til grønnstruktur. Desse er synt på plankart. Område mellom tunnel og sjø er vist som LNF. Området skal ivareta eksisterande drift. Bruk og vern av sjø og vassdrag V1og V2 sikrar vassdraget. FA skal sikre ferdsel i sjø. Støytiltak Støy er vurdert i konsekvensutgreiinga til planen. Det er ikkje utført eigne støyvurderingar knytt til trafikknettet. Formåla i planen er vidareføring av dagens situasjon og formål i vedteken reguleringsplan. Nye formål i planen er ikkje av ein karakter som krev utgreiing av støy. I anleggsfase skal Miljøverdepartementet sin rettleiing T-1442 følgjes. Ny bebyggelse skal støyisolerast etter T Bosshandtering Innanfor RS1 skal det opparbeidast hus for bosshandtering. Innanfor dei enkelte formåla skal det leggjast til rette for hentepunkt for boss. Dette er sikra i føresegnene. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 20 av 31

21 Risiko og sårbarhet ROS har vært vurdert i konsekvensutgreiinga. Om lag heile Gudvangen ligg utsett til for flaum og ras. Syner til omsynssonene i plankartet. OMTALE AV PLANEN Juridisk verknad av planmaterialet Plankart og føresegner vil etter planvedtak, vera juridisk bindande for arealbruken og gje grunnlag for gjennomføring av planen. Med bakgrunn i planen sin kompleksitet, dei mange interessene og dei mange omsynssonene for fare og særlege omsyn, er det laga ti plankart med ulike omsynssoner, i tillegg til plankart utan omsynssoner, som er juridisk bindande. På grunn av planområdet si utstrekning, er planområdet delt i to. Resten av heftet gjev utfyllande bakgrunnsmateriale og nærare skildringar av planen, utan å vera direkte juridisk bindande. Generelt Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny utskipingskai for mineral, ny gjestehamn, ny småbåthamn, areal for gjestetoalett og bosshandtering. I tillegg skal ein leggja til rette for parkeringsplassar til turistformål og betre tilhøva for fotgjengarar mellom Gudvangen og campingplassane sør for Gudvangen. Vidare er det er det gjort justeringar i eksisterande plan for å tilpasse den til dagens situasjon og behov. Ny utskipingskai er bestemt å handterast gjennom ein kommunedelplan for Nærøydalen. Overordna planer og vedtak I kommuneplan er sentrumsområdet sett av til areal som skal utarbeidast reguleringsplan etter pbl. Dei fire kaialternativa for utskiping av mineral som er teikna inn i kommuneplanen er i denne reguleringsplanen konsekvensutgreia. Alternativ 4 kom ut som det alternativet med minst konsekvensar. Det er ikkje planlagd eit eige føremål for gang og sykkelveg, men lagt inn ein utvida skulder på E16 som kan nyttast til ferdsel. Reguleringsplan er i hovudsak i tråd med gjeldande planar. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 21 av 31

22 Eksisterande reguleringsplanar Store deler av sentrum er del av reguleringsplan for Gudvangen sentrum. Nytt framlegg til plan vidarefører mykje av denne planen, men gjer endringar for å tilpasse dagens situasjon og behov og har formål etter pbl av Endringar omhandlar: - Det verneverdige bygningsmiljøet får no same formål på vest og austsida av vegen. - Den nordlegaste delen av det verneverdige bygningsmiljøet nyttast i dag til hotelldrift, ein endrar av den grunn formål her til hotell og bevertning. - Den grøne sona ned mot vassdraget vert no meir samanhengande og strekkjer seg heilt frå E16 og ned til fjorden. - Næringsområde vest som i gjeldande reguleringsplan var inndelt i ulike formål får no same formål for heile flata. Bruken av området vert styrt av føresegnene. - Parkeringsplass for buss og personbilar er nytt føremål nord for det verneverdige bygningsmiljøet. Dette skal betre situasjonen i sentrum på dagar då det er mange turistar i Gudvangen. Ortofoto: Gjeldande planar lagt over ortofoto. Estetikk I planen er det foreslått nye tiltak i strandsona; utvida småbåthamn, gjestehamn,, hus for bosshandtering og gjestetoalett. Desse tiltaka vil vere synleg frå fjorden og kan endre opplevinga på staden. Det er sett krav om at det skal takast omsyn til oppleving frå Nærøyfjorden. For gjestehamna er det sett krav om at denne skal formast etter terrenget i strandsona. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 22 av 31

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

Områderegulering Undredal. Planprogram

Områderegulering Undredal. Planprogram Områderegulering Undredal Planprogram Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Mål for planarbeidet... 2 1.2 Formål med planprogrammet... 3 2 Rammer og føringar for planarbeidet... 4 2.1 Nasjonale føringar... 4 2.2

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅHEIM SMÅBÅTHAMN. Føresegner datert 08.07.2011 Plankart datert 07.07.2011

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅHEIM SMÅBÅTHAMN. Føresegner datert 08.07.2011 Plankart datert 07.07.2011 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅHEIM SMÅBÅTHAMN Føresegner datert 08.07.2011 Plankart datert 07.07.2011 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa på plankartet. Utbygging

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Reguleringsendring ny offentleg veg Søre Straume - Ebbesvik Del av Gnr 45, Bnr 1, 3, 5 og 8 m.fl. Plannr. 20070056 DatertRevidert

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS Reguleringsføresegner Detaljregulering Mari-Jakobvegen 1 Lærdal kommune - PlanID:.. DATO: 23-10-2015 Revidert dato: 20.11.15 jf vedtak datert 12.11.15 SAK 175/15 LÆRDAL UTBYGGING AS Heimel for reguleringsføresenger

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 Jan Olav Åsarmoen Møller 57

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune Generelt Desse føresegnene utgjer saman med plankart av 25.05.11. detaljreguleringsplan for Sandvika,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Plan: VIEÅSEN SØR, TUN 5 - (område B5) Viebakkane Reguleringsføresegner Planid: Arkiv nr.: 20080005 L12.0805 Utarbeidd av: Asplan Viak as Leikanger for Gravdal Bygg AS Løysinga byggjer på

Detaljer

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 02.06.10 Ing. Øyvind Jørgensen as 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

DETALJREGULERING ÅSDALEN (MFK- ANLEGG)

DETALJREGULERING ÅSDALEN (MFK- ANLEGG) AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING ÅSDALEN (MFK- ANLEGG) Plan ID: 1547201406 Føresegner dato: 15.09.2014 Sist revidert: xx.xx.xxxx Godkjent dato: xx.xx.xxx I medhald av Plan- og bygningslovas 12-7 gjeld desse

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune FØRESEGNER Midsundfjøra 251658240 Side 1 av 7 Føresegner Plan ID: R_2014001 Dato for siste revisjon av føresegnene: 10.04.2014 Dato for godkjenning av kommunestyret: Føresegnene gjeld for

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Vinje kommune DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Føresegner Revisjon B, 30. Mai 2013 Plankontoret Hallvard Homme AS DETALJREGULERING SUISTOG TROVATN FØRESEGNER I

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 REGULERINGSFØRESEGNER april 16 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Reguleringsendring Galden nord. Datert 25.01.2012 Arkiv-sak 09/2778. Eigengodkjent: Endra:

Reguleringsendring Galden nord. Datert 25.01.2012 Arkiv-sak 09/2778. Eigengodkjent: Endra: Reguleringsendring Galden nord Datert 25.01.2012 Arkiv-sak 09/2778 Eigengodkjent: Endra: Innleiing Utgangspunktet for endringa av reguleringsplanen for Galden nord er å endra reguleringsføremål friluftsområde-

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. Reguleringsføresegner. (pbl. 26) Reguleringsføremål. (pbl. 25) I planområdet er det regulert inn følgjande reguleringsføremål:

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO Det regulerte området er vist på plankart revidert 10.03.2015. Areala innanfor plangrensa er regulert til område for: Areal

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer