REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31

2 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS... 4 FØREMÅL... 7 SKILDRING AV PLANOMRÅDET... 7 KONSEKVENSUTGREIING(KU) BYGGEFØREMÅL OMTALE AV PLANEN REGULERINGSFØRESEGNER Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 2 av 31

3 INNLEIING Kommunestyret gjorde i møte , sak 005/09, vedtak om oppstart av ein reguleringsplanprosess for Gudvangen sentrum, samt at framlegg til planprogram vart sendt ut på høyring. Etter Plan- og bygningslova 12-8 vart oppstart av planarbeid kunngjort i Sogn Avis og Hordaland , og ulike instansar og grunneigarar vart tilskrivne med invitasjon til å kome med innspel til planarbeidet. Frist for å kome med merknadar vart sett til På oppdrag frå Aurland kommune utarbeidde Sweco konsekvensutgreiing og Reguleringsplan for Gudvangen sentrum i perioden Det vart halde møte i Planforum , i Leikanger, der blant anna alternativa for utskipingskai, samt utgreiingstema for KU, vart drøfta. Utvalet for Plan og utvikling gjorde i møte , sak 047/10 vedtak om å leggja framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum ut til offentleg ettersyn i perioden Med bakgrunn i innkomne merknadar og motsegn i høyringsperioden, såg ein det som naudsynt å gjere vesentlege endringar i planframlegget. Det låg føre fleire motsegn til planen. Administrasjonen i kommunen, har difor etter høyringsperioden overteke vidare utarbeiding av ny plan, med konsekvensutgreiing. Arkitekt Jarle Sandvik har i samband med dette vore innleigd som rådgjevande konsulent til planarbeidet. I løpet av våren og sommaren 2011 utarbeidde administrasjonen nytt framlegg til reguleringsplan for Gudvangen, med ny konsekvensutgreiing(ku), der alle rapportar /analysar som har lege til grunn for arbeidet, vart innarbeidd. Det vart gjennomført flaumsonekartlegging for Nærøyvassdraget, rapport ferdig mars Nytt framlegg til reguleringsplan vart teken opp til møte i Planforum Det vart etter dette jobba vidare med å løyse motsegnene som låg føre. I mars vart det stadfesta at dei fleste motsegnene vart trekte under føresetnad at kommunen gjennomførte dei endringane som vart avtalt. Det var no berre motsegna mot utskipingsanlegget som stod att. Kommunen gjorde vedtak om å ikkje ta motsegna til fylgje og at planen skulle sendast til MD for endeleg avgjerd. På grunn av vesentlege endringar i planen, måtte planen ha vore lagt ut på ny høyring før planvedtak, før saka kunne sendast til MD. Det vart gjennomført nye drøftingar i saka. Aurland kommune gjorde i møte vedtak om at den delen som går på utskiping av anorthositt vert teken ut av detaljplan og at planen vert lagt ut på ny høyring. Når det er aktuelt med større utskiping av anorthositt, må det løysast gjennom ein kommunedelplan for Nærøydalen. NGI har januar 2013 levert ein skredfarerapport som syner faresonering av Gudvangen sentrum. Planen vert med dette lagt fram med tanke på vedtak om nytt offentleg ettersyn og vidare handsaming i samsvar med reglane i Plan- og bygningslova. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 3 av 31

4 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Det er ynskje frå politisk hald å gjennomføre reguleringsplanprosess for Gudvangen sentrum. I kommuneplan for Aurland, av , er sentrum og dei fire alternativa for utskipingskai sett av som areal som skal regulerast etter Plan- og bygningslova. Til grunn for planarbeidet ligg konsekvensutgreiinga(ku) føre. Syner til konsekvensutgreiinga som vedlegg til planen, der bakgrunn for planarbeidet vert vidare omtalt. PLANSTATUS OVERORDNA PLANAR OG PREMISSAR FOR PLANARBEIDET Kommunale planar Kommuneplan for Aurland , vedteken , kartutsnitt for Gudvangen. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 4 av 31

5 Kommuneplan for Aurland , vedteken , kartutsnitt for Skjerping. I kommuneplanen er sentrum og dei fire alternativa for utskipingskai synt. Langs E16 er framtidig sykkelveg teikna inn og tilgrensande areal er LNF og byggjeområde. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 5 av 31

6 Reguleringsplan for Gudvangen (1988). Overordna mål for planen er styrking av eksisterande arbeidsplassar og ynskje om auka aktivitet. I retningslinene nemnast det mellom anna at Gudvangen og skal ha preg av ein tettstad som ligg til sjøen. Reguleringsendring for Gudvangen (1994). Planframlegget opnar for utviding av bensinstasjon og anna næring på flata attmed elveosen. Bensinstasjonen er etablert, men elles er ikkje området utvida slik som planen føresett. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 6 av 31

7 FØREMÅL Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ny utskipingskai for mineral, ny gjestehamn, ny småbåthamn, areal for gjestetoalett og bosshandtering. I tilegg skal ein leggja til rette for parkeringsplassar til turistføremål og betre tilhøva for fotgjengarar mellom Gudvangen og campingplassane sør for Gudvangen sentrum. SKILDRING AV PLANOMRÅDET Lokalisering Planområdet ligg i Gudvangen i Aurland kommune, Sogn og fjordane fylke. Gudvangen ligg innerst i Nærøyfjorden, og nedst i Nærøydalen. Gudvangen ligg i ein u-forma dal like ved elveosen til Nærøydalsvassdraget og er omgitt av steile fjellveggar opp til 1500 moh. Gudvangen ligg like ved E16 som går mellom Bergen og Oslo. Gudvangen ligg om lag 40 minutt med bil nord/aust for Voss og 30 minutt vest frå Aurland. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 7 av 31

8 Avgrensing Avgrensinga i varsel om oppstart var gjort med tanke på å regulere for ny utskipingsløysing, sentrum og gangveg. Avgrensinga har vore raus langs fjorden og langs E16 fordi ein vil sikre å ha tatt med nok areal avhengig av kva som kjem fram i planprosessen. Bruk/status til tilgrensande areal Tilgrensande område er avsett til LNF-område i kommuneplanens arealdel. Noko av arealet er skogkledd og ikkje opparbeidd, medan det meste er bratte skråningar med mykje lausmassar og er ueigna for bygging og ferdsel. E16 som er del av stamveg mellom Bergen og Oslo går tvers gjennom planområdet. Dalbotnen er dominert av vassdraget, men her er og dyrka mark. Eksisterande bygg Innanfor planområdet er det både nyare og eldre bygningsmiljø. Nord for elva ligg eit bygningsmiljø med eldre bygningar. På Ramsøy ligg ein gamal gard med 4 bruk, derav 3 med fast busetnad. Bygningsmiljø i sentrum Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 8 av 31

9 Bygningsmiljø i sentrum Gardsbebyggelse på Ramsøy Topografi/landskapstrekk Området ligg i botn av ein u-forma dal. Sjølve Gudvangen ligg ved utløpet til Nærøydalsvassdraget. Sentrum av Gudvangen ligg på begge sider av elva som buktar seg innover i dalen sør for planområdet. I nord ligg Nærøyfjorden. Vest og aust for Gudvangen er det steile fjellvegar opp mot 1500 moh. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 9 av 31

10 Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Nærøydalsvassdraget er nasjonalt verna laksevassdrag. Fjorden er nasjonal laksefjord. NVE definerer vernegrunnlaget grunna at området er urøyrt og nærheit til kyst som drenerar til Nærøyfjorden. Vassdraget er ein viktig del av eit større fjordlandskap med internasjonal verdi. Det er ikkje registrert trekkvegar for hjort eller rein. I dalbotnen er det dyrka mark, oppover fjellsidene er det lauvskog med hovudvekt av bjørk. Bergartar i planområdet: Mangeritt til gabbro, gneis og amfibolitt. Granodioritt, lys, (kvarts) monzodioritt og hyperstenmonzonitt (mangeritt), middels til grovkorna, mangerittisk gneis. (Arealis.no). Grøne interesser og friluftsliv Området er viktig både regionalt og internasjonalt. I sumarhalvåret besøker meir enn 70 cruiseskip Gudvangen. Fjord 1 har om sommaren tre faste ruteavgangar med bilferje mellom Gudvangen og Lærdal. I sommarsesongen er det og ein del ferdsle med mindre båtar, kajakkar og liknande. Planområdet høyrer heime under Unesco sitt verdsarvområde. Dette gjev strenge føringar til bruken av området. Vidare grensar området til Nærøyfjorden landskapsvernområde. Det er to Campingplassar i Gudvangen. Det er ikkje mykje samanhengane stiar og gangvegar innanfor planområdet, men Gudvangen nyttast mykje som eit utgangspunkt for friluftsliv. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 10 av 31

11 Kulturminne, kulturlandskap Gardane i Gudvangen har skriftleg historie tilbake til 1300-talet. Funn på Ramsøy tyder på at området har vore nytta så langt tilbake som til steinalderen. Det er ingen registrerte automatisk freda kulturminne innanfor planområdet. På Ramsøy finst også element frå dei tyske forsvarsanlegga, samt fem fortøyningsboltar, frå tidleg 1800 talet. I Gudvangen sentrum er det fleire SEFRAK-bygg i eit verneverdig bygningsmiljø, 7 av desse meldepliktig etter kulturminnelova. Blant bygga her er Vikingvang hotell og Gudvangen fjordhotell. På bnr 1 er det ein steinmur ut mot E16. Denne vart bygd kring 1900 som vern mot skredvind frå andre sida av dalen. Syner til KU som vedlegg til planen og som gjeve utfyllande utgreiing om temaet. Veg Gjennom planområdet går E 16. Frå E 16 køyrer ein av hovudvegen og inn på FV 241 mot Gudvangen sentrum. På E16 køyrer det om lag 2000 bilar i døgnet (ÅDT). Tilsvarande for FV 241 er 100, men dette talet er frå 1998 og er av den grunn usikkert. Fylkesvegen er ein smal to felts veg med bygg tett inn til vegen. E16 er tofeltsveg med skulder. Støy, risiko og sårbarheit E16 går gjennom planområdet. Det har vore fleire ulykker langs vegen, med lettare og meir alvorlege skadar. Store delar av Gudvangen er ras-/skredutsett. Langs fjellsidene kan steinsprang verta utløyst. Delar av Gudvangen sentrum er omtrent det einaste område som ikkje er utsett for skred/steinsprang. Heile Gudvangen og Nærøydalen er utsett for 5000 års skred. Likeeins med 1000 års skred. Det er berre nokre få areal i sentrum som er trygt for 1000 års skred. Dei sikringstiltaka som er gjennomført i sentrum, sikrar berre areala mot års skred. Å sikre areala i sentrum mot 1000 års skred vert sett på som svært utfordrande, og vil krevje tett samarbeid med geologar, andre etatar og myndigheiter for å sjå kva som kan gjennomførast. I samarbeid med NGI jobbar kommunen med dette, i samband med mogleg nytteleggjering av massar frå ny tunnel i Nærøydalen. Langs elvemunningen frå elva og ut i Nærøyfjorden er grunntilhøve porøst. Gudvangen ligg ved ei elvebredde og inst i ein fjord. Dette gjer at Gudvangen ligg utsett til for flaum og springflo. Regn, snøsmelting og ustabile geologiske formasjonar høgare opp i Nærøydalen og Stalheim kan resultere i flaum i Gudvangen. Ras har tidlegare ført til flaum i Gudvangen. Det er utført fleire sikringstiltak langs Nærøydalsvassdraget og sideelvane til vassdraget (NVE.no). Næraste brannstasjon er i Aurland, 28 km unna. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 11 av 31

12 Privat og offentleg servicetilbud Skjerping skule og barnehage ligg i Gudvangen. For tida er ikkje skulen i drift, og elevane må til Flåm skule som har elevar frå 1-7 klasse. Frå Gudvangen til Flåm er det 22 km. I Gudvangen er det ein nærbutikk. Denne ligger i tilknyting til bensinstasjonen. I butikken er det postkontor. Det er to campingplassar som ligg ved E16: Vang og Gudvangen camping. Gudvangen camping har hytteutleige og plass til telt og bubil. Campinga er open heile året. Vang Camping har 12 utleigehytter som er opne heile året. Gudvangen maskin er ei entreprenør bedrift med base i Gudvangen. Gudvangen Fjortell er eit hotell/motell i vikingstil som ligg ved kaia i Gudvangen sentrum og har sesongopent om sumaren. Det har 12 rom, 9 leilegheiter, bar, turistinformasjon, suvenirbutikk, restaurant/kafeteria mm. I Gudvangen held Gudvangen taxi til. Nord for Vikingvang ligg Nærøydesign. Dette er ein sumaropen butikk med suvenirar, handarbeid, kunst og antikk. Lengre oppe i Nærøydalen ligg Arctic Design som har kjøkkenutsalg. Frå Gudvangen går det ferje til Kaupanger-Lærdal. Denne går 3 gonger om dagen i sumarhalvåret mellom Passasjerbåt mellom Flåm-Aurland-Gudvangen går heile året. Nordic Ventures og Turistforeininga har organiserte turar for kajakkpadling i Nærøyfjorden. Turistforeininga har avtale om utleige av kajakk i Flåm. Det går fleire ekspressbussar og lokale bussar forbi Gudvangen, som knyter staden austover mot barneskule i Flåm og kommunehus i Aurland, og vestover mot Voss og Bergen. Bussane går minst annakvar time på dagtid. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 12 av 31

13 KONSEKVENSUTGREIING(KU) Formålet med bestemmelsen om KU er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir teke omsyn til under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres (jf. Forskrift om konsekvensutredninger, 1, 1.avsnitt) Jf. 3 i forskriften skal planar og tiltak vurderast etter 4 dersom dei kan ha vesentlege verknader på miljø, naturressursar og samfunn. 4, pkt. a, seier at planar og tiltak etter 3 skal handsamast etter forskrifta dersom dei er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kultuminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. Tiltaket ligg i eit område som er avsett som kulturmiljø på UNESCO si verdsarvliste. Reguleringsplanarbeid i kulturmiljø utløyser krav om konsekvensutgreiing, jf. Forskriften om konsekvensutredninger, 3 og 4, pkt.a. 8 i forskrifta vert det sett krav til innhald og utforming av plan eller søknad med konsekvensutgreiing. I 8 fjerde avsnitt står det:.for reguleringsplaner skal virkningene av planen som helhet inngå ved vurderingen av konsekvensene. Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltak. Forhold som er tilfredstillende utredet i overordnet plan, herunder aktuelle lokaliseringsalternativ, skal ikke utredes på nytt. I planprosessen vidare vil ein vurdere konsekvensar av tiltaket på nærområdet, med omsyn til natur, friluftsliv og landskap. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 13 av 31

14 Planprogram for dette tiltaket låg ute til offentleg ettersyn i tida 05. februar til 19. mars Innspel til varsla oppstart av planarbeid er omtalt i eige notat vedlagd planrapporten til reguleringsplanen. Tema som ein har vurdert i denne KU er i samsvar med tabell for KU revidert etter innspel i mottatte merknader: Tema Eks. omgjevnader Tiltakets konsekvensar Avbøtande tiltak Metode Tilhøve til vegnett. E16, og eksisterande situasjon med samansett trafikkbilete i sentrum. Reguleringsplan forslag til ny avkøyrsle frå E16 og gang- og sykkelveg Vurdering av dagens situasjon Naturmiljø, friluftsliv, landskap, kulturlandskap. Kulturminne, kulturlandskap. Estetikk. Lokalisering av kai, revisjon av sentrumsplan. Arealbehov knytt til samfunnsutvikling i Gudvangen. ROS. Anleggsperiode. Virksomhetsspesifik ke konsekvensar av kai. Tilhøve til eksisterande planar i området. Unesco, registrerte naturverdiar og biologisk mangfald. LNF-område. Nærøyfjorden landskapsvernomårde. Nærøydalselva, verna vassdrag, nasjonal laksefjord. Kulturlandskapsområde, Verneverdige bygg Naturområde, Unesco-område, landskapsverdiar. Sentrumsområde, funksjonar, kai m.m. Verksemder, tal på arbeidsplassar. Turisme Ras m.m. Ustabil sjøbotn/kvikkleire Støy, trafikk, forureining m.m. Oppsummering av retningsliner som gjeld innanfor planområde. langs E16. Dei ulike alternativa sine konsekvensar i høve tema. Fjernverknad av tiltak i eit relativt urørt fjordlandskap. Revisjon av eksisterande sentrumsplan. Trafikk, bustadbehov, eks. verksemder. Endra eller nye føremål Konfliktgrad mellom tiltak og rasfare. Utbyggingstakt, trafikkavvikling, utslipp, massehandtering, inngrep. Positive og negavtive konsekvensar av nytt kaianlegg. Skulle foreslått alternativ medføre konfliktsituasjonar, vil planforslaget også omfatte avbøtande tiltak. Regulerings føremål Reguleringsføremål og føresegner. Krav i plan. Sikre avbøtande tiltak ved behov, med best. til reguleringsplanen. Sikre avbøtande tiltak ved behov, med best. til reguleringsplanen. Vurdering av registrerte data. Vurdering av registrerte data. Vurdering av dei ulike alternativa sitt omfang i høve til landskapsverdiar. Beskrive dagens situasjon, vurdere innspel. Vurdering av eksisterande registreringar som gjeld ras, flaum m.m. Vurdere tiltak i høve til planens føresegner og retningsliner. Tabell 2: Tema for konsekvensutgreiing. Endringar som fylgje av innkomen merknader er vist i kursiv og utheva skrift. Desse tema er presentert i ein eigen rapport under temaoverskriftene: - Samfunnsutvikling i Gudvangen - Vegsystem og trafikk - Støy og forureining - Naturmiljø, friluftsliv, nærmiljø, turisme, landskap, estetikk, landbruk og grønstruktur - Kulturminne, kulturlandskap - ROS Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 14 av 31

15 BYGGEFØREMÅL Bygg og anlegg Naust På N1 kan det byggjast naust. Som alle tiltaka i planen skal det takast omsyn til fjernverknad frå Nærøyfjorden. Nausta skal sjåast i samanheng med kvarandre og gje eit heilskapeleg utrykk. Møneretning skal være om lag 90º på sjøen. Nausta skal byggjast i naustrekkje, men skal framstå som sjølvstendige bygg. Vegglivet/veggstruktur skal brytast opp, slik at nausta ikkje verkar som ein monoton mur. Nausta til høgre syner eksempel på utforming av naust som er tradisjonelle men med moderne utforming. Hjellestad i Bergen. (www.finn.no). Fritids-,turist- og næringsføremål FT/N 1 skal nyttast til kombinert fritids-, turist og næringsføremål. Det er føreslege ei låg utnytting og moglegheit for å byggje i 2 etasjar. Hotell/ overnatting H1, H2 og H3 syner dagens situasjon med Gudvangen Fjordtell. Innanfor områda skal det være mogleg å utvide for hotell og bevertning. Industri mogleg lokalisering av utskipingshall I samband med søknad om verdsarvstatus for Nærøyfjordområdet, vart landskapsarkitekt Valborg Leivestad AS engasjert til å utarbeide ein landskapsanalyse for tiltak og inngrep i Gudvangen og Nærøydalen, med særskilt vekt på landskapsbilete og andre miljøverdiar. Verneforskrifta og grensene for Nærøyfjorden landskapsvernområde i Gudvangen/Nærøydalen er utforma slik at det tek høgde for eventuell underjordisk bergverksdrift i området så framt fjellportar for tilgang til driftsareal og utskiping ligg utanfor vernegrensene. Det er teke høgde for at det kan gjevast dispensasjon frå verneforskrifta for bygging av luftesjakter i fjellet. Det er og opna for prøveboring. Utskipinga er planlagt i fjellhall utanfor Ramsøy. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 15 av 31

16 For Gudvangen er det i tillegg til landskapsanalysen utarbeidd geologvurderingar, samt rapport for sjølve utskipinga. Extraction and shipping of anorthosite from Gudvangen. Landscape impact of largescale pits in the construction and operation phase (rapport frå eit team-arbeid mellom Institutt for Energiteknikk; Noregs Geotekniske Institutt, Jebsen Management AS, Noteby Multiconsult og landskapsarkitekt Valborg Leivestad) vart utarbeidd for å finne ein betre lokalisering av utskipinga i høve ras/skred problematikk, verdsarvverdiane, miljø og transport. Rapporten konkluderar med: For å beskytte miljøet i Gudvangen mot eit stort tidsmessig anlegg og mot støy og støv i samband med lasting av anortositt-granulat, er det planlagt at all lasting skal skje i ein fjellhall. Fjellhallen er planlagt lokalisert sørvest for Sjøskjedviki. Ved plassering av fjellhallen er det lagt vekt på å verne fjordområdet mot synleg element i form av kai og tankanlegg, verne kulturlandskapet på Ramsøy, skjule opninga for innsyn frå Gudvangen sentrum og verne mot faren for steinsprang på båt og mannskap. Frå Nærøyfjorden er opplastingsrommet ikkje synleg før ein rundar siste svingen på fjorden, og frå Gudvangen berre frå ytterste del av ferjekaien og frå Bakkavegen. Dei andre rapportane er grunnlag for denne rapporten, og det er denne rapporten som er lagt til grunn ved søknad om verdsarvstatus for Nærøyfjordsområdet. Kommunen ynskjer at utskipingsanlegg vert handsama gjennom ein kommunedelplan for Nærøydalen, når ei slik utsikiping vert aktuelt. Det nye anlegget er difor trekt ut av denne reguleringsplanen. Bensinstasjon/ vegserviceanlegg BY1 1 er vidareføring av dagens situasjon med bensinstasjon og matvareforretning. Det er mogleg å utvide innanfor formålet med lokale for bensinstasjon, matvareforretning og kontorlokale. Andre typar bygg og anlegg På RS (renovasjon og sanitær) kan det oppførast toalett for turistar og hus for avfallshandtering på inntil ein etasje. Bustad/ forretning BF1, BF2 og BF3 er eksisterande bustadområde. Innanfor området er det mogleg å byggje på og oppføre nye hus. Nye bygg må harmonere med det verneverdige bygningsmiljøet, i BF1 og BF2 skal møneretning være parallelt med elva. Det er mogleg å starte opp mindre verksemder så fremt dei ikkje hamnar i konflikt med estetikk og oppleving av området. Eksempel på verksemder er kontor, suvenirbutikk og kiosk. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 16 av 31

17 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Trafikkareal E16 og FV 241 er eksisterande vegar. Veg 3 syner eksisterande tilkomstveg til bensinstasjon/matvareforretning og trailerstopp. Veg 4 er eksisterande veg. Denne er omlagd i samsvar med handbok 017. GV1 og GV2 syner eksisterande gangveg. I kommuneplanen er det vist gangtrase langs E16. I planen er det lagt til rette for at vegskulder kan nyttast til gangveg. I Gudvangen er det i dag opparbeidd fleire gangog sykkelvegar, som GV1 og GV2, men det er ikkje gangforbindelse mellom sentrum og campingplassane. Tråkk langs E16 tydar på at folk ferdas til fots langs traseen, dette gjeld spesielt turistane men og dei fastbuande. Talet på brukarar er få, men det er eit ynskje å leggje til rette betre for dei gåande utan at det får for store konsekvensar for jordbruksjorda langs E16. I følgje vegnormal 017 bør det for veg S2 (stamveg) etablerast gang- og sykkelveg om ÅDT er over eller 1000, om tal for gåande/syklande er over 50 i døgnet eller om strekninga er skuleveg. Skulen er for tida nedlagd i Gudvangen, og strekninga mellom campingplassane og sentrum kan ikkje sjåast som skuleveg. 017 seier vidare at dersom det er vanskeleg å få til ein eigen gang- og sykkelveg, kan vegskuldra utvidast med 1,5 m. Slik ein ser det kan vegskuldaren utvidast med 1,5 m på vestsida av vegen, då terrenget fell på austsida og inngrepet blir minst i vest. Gangtraseen vert ikkje anbefala å nyttast til skuleveg, og løysinga krev fråvikshandsaming i regionen. Område for kai Område for kai er delt inn i privat kai og kai. Bruken på Pk1 og Pk2 er privat. PK1 og PK2 er eksisterande private kaiar. PK1 ligg i skredutsett område. K1 er offentlig kai nytta til ferjedrift. Store delar av K1 ligg i skredutsett område. For å ivareta tilstrekkeleg tryggleik for kaiane K1 og PK1 må det etablerast varslingssystem. K2 er eksisterande kai. Denne skal utvidast og nyttast av båtar som fraktar turistar frå cruiseskipa i Nærøyfjorden og inn til Gudvangen. Turisme er ei av dei viktigaste næringane i Gudvangen. For å oppretthalde næringa er det viktig å legge til rette for turistane. Sjølve Tenderkaien vert 12,5 meter lang og tre meter brei. I tillegg kjem landgangen. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 17 av 31

18 Bilete: Døme på Tenderbryggje frå Flåm. Utsnitt frå plankart til venstre: Utsnitt syner småbåthamn og K2. K2 er eksisterande kai, som er tenkt utvida. Stipla område syner landskapsvernområdet. K 3 er ny offentleg kai, som kan nyttast av større gjestebåtar som kjem til Gudvangen. Utforminga skal vere i tre, tilsvarande som i Flåm. Sjølve kaien vil vera 115 meter lang, og maks 4,5 meter brei. I tillegg vil det vera ein gangveg ut til kaien. Kaien skal tilpassast til landskapet og fylgje terrengformasjonane i strandlinja. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 18 av 31

19 Bilete syner K3 ved Ramsøy. Kaien fylgjer terrengformasjonane, og vil ikkje vera breiare enn 4,5 meter. Sjølve kaien er tenkt å å vera 115 meter lang. Det er planlagt ein natursti fram til kaien. Krigsminne og fortøyningsboltar skal takast vare på. SB1 omfattar eksisterande småbåthamn, som er tenkt utvida med eit hamneanlegg i tilsvarande storleik, plassert ved sida av. Sjå ortofoto og figur nedanfor. Stipla linje i figur til venstre syner grensa for landskapsvernområde. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 19 av 31

20 Parkering F1 (ferjeterminal) syner dagens situasjon med oppstillingsplass til bilar som skal med ferja. P1 er ny parkeringsplass til FT/N1. Denne må vere opparbeidd før det vert gjeve løyve til bruk på FT/N1. Frå parkeringsplassane kan ein gå via eksisterande undergang til FT/N1. P2 er ny parkeringsplass. Denne skal nyttast som oppstillingsplass for turistbussar. P3 syner dagens situasjon, denne vert nytta til rastplass og trailerstopp. P4 er parkeringsplassar i tilknyting til naustområde N1, desse må opparbeidast før det vert gjeve tillating for bruk på N1. P5 er ny parkeringsplass for personbilar. Før opparbeiding av P2 og P5 må det etablerast sikringstiltak mot 100-årsskred. Dette må prosjekterast av fagkyndige. Grønnstruktur: G1-G5 skal sikre ei grøn sone mot vassdraget. Frå K3 til G1 er det sikra ein gangtrase(turveg/natursti) over G5. Det er lagt opp til turstiar/natursti i areal avsett til grønnstruktur. Desse er synt på plankart. Område mellom tunnel og sjø er vist som LNF. Området skal ivareta eksisterande drift. Bruk og vern av sjø og vassdrag V1og V2 sikrar vassdraget. FA skal sikre ferdsel i sjø. Støytiltak Støy er vurdert i konsekvensutgreiinga til planen. Det er ikkje utført eigne støyvurderingar knytt til trafikknettet. Formåla i planen er vidareføring av dagens situasjon og formål i vedteken reguleringsplan. Nye formål i planen er ikkje av ein karakter som krev utgreiing av støy. I anleggsfase skal Miljøverdepartementet sin rettleiing T-1442 følgjes. Ny bebyggelse skal støyisolerast etter T Bosshandtering Innanfor RS1 skal det opparbeidast hus for bosshandtering. Innanfor dei enkelte formåla skal det leggjast til rette for hentepunkt for boss. Dette er sikra i føresegnene. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 20 av 31

21 Risiko og sårbarhet ROS har vært vurdert i konsekvensutgreiinga. Om lag heile Gudvangen ligg utsett til for flaum og ras. Syner til omsynssonene i plankartet. OMTALE AV PLANEN Juridisk verknad av planmaterialet Plankart og føresegner vil etter planvedtak, vera juridisk bindande for arealbruken og gje grunnlag for gjennomføring av planen. Med bakgrunn i planen sin kompleksitet, dei mange interessene og dei mange omsynssonene for fare og særlege omsyn, er det laga ti plankart med ulike omsynssoner, i tillegg til plankart utan omsynssoner, som er juridisk bindande. På grunn av planområdet si utstrekning, er planområdet delt i to. Resten av heftet gjev utfyllande bakgrunnsmateriale og nærare skildringar av planen, utan å vera direkte juridisk bindande. Generelt Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny utskipingskai for mineral, ny gjestehamn, ny småbåthamn, areal for gjestetoalett og bosshandtering. I tillegg skal ein leggja til rette for parkeringsplassar til turistformål og betre tilhøva for fotgjengarar mellom Gudvangen og campingplassane sør for Gudvangen. Vidare er det er det gjort justeringar i eksisterande plan for å tilpasse den til dagens situasjon og behov. Ny utskipingskai er bestemt å handterast gjennom ein kommunedelplan for Nærøydalen. Overordna planer og vedtak I kommuneplan er sentrumsområdet sett av til areal som skal utarbeidast reguleringsplan etter pbl. Dei fire kaialternativa for utskiping av mineral som er teikna inn i kommuneplanen er i denne reguleringsplanen konsekvensutgreia. Alternativ 4 kom ut som det alternativet med minst konsekvensar. Det er ikkje planlagd eit eige føremål for gang og sykkelveg, men lagt inn ein utvida skulder på E16 som kan nyttast til ferdsel. Reguleringsplan er i hovudsak i tråd med gjeldande planar. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 21 av 31

22 Eksisterande reguleringsplanar Store deler av sentrum er del av reguleringsplan for Gudvangen sentrum. Nytt framlegg til plan vidarefører mykje av denne planen, men gjer endringar for å tilpasse dagens situasjon og behov og har formål etter pbl av Endringar omhandlar: - Det verneverdige bygningsmiljøet får no same formål på vest og austsida av vegen. - Den nordlegaste delen av det verneverdige bygningsmiljøet nyttast i dag til hotelldrift, ein endrar av den grunn formål her til hotell og bevertning. - Den grøne sona ned mot vassdraget vert no meir samanhengande og strekkjer seg heilt frå E16 og ned til fjorden. - Næringsområde vest som i gjeldande reguleringsplan var inndelt i ulike formål får no same formål for heile flata. Bruken av området vert styrt av føresegnene. - Parkeringsplass for buss og personbilar er nytt føremål nord for det verneverdige bygningsmiljøet. Dette skal betre situasjonen i sentrum på dagar då det er mange turistar i Gudvangen. Ortofoto: Gjeldande planar lagt over ortofoto. Estetikk I planen er det foreslått nye tiltak i strandsona; utvida småbåthamn, gjestehamn,, hus for bosshandtering og gjestetoalett. Desse tiltaka vil vere synleg frå fjorden og kan endre opplevinga på staden. Det er sett krav om at det skal takast omsyn til oppleving frå Nærøyfjorden. For gjestehamna er det sett krav om at denne skal formast etter terrenget i strandsona. Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 22 av 31

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Solem Hartmann AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 E-post: post@solemhartmann.no www.solemhartmann.no NO 942 024 290 MVA K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Stav

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer