Helse, miljø og sikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, miljø og sikkerhet"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø og naturressurser. Selskapet hadde 1027 medarbeidere ved utgangen av 2008 og store multifaglige enheter i de største byene i Norge. I 2008 markerte Multiconsult sitt 100 års jubileum en hundre års historie som viser et selskap som har deltatt aktivt i å utvikle og bygge Norge. Netto driftsinntekter økte i 2008 med 11 % og selskapet oppnådde en netto omsetning på mill kr. Omsetningen for prosjekter i Norge utgjør rundt 90 % av den totale omsetningen. I 2008 oppnådde Multiconsult et driftsresultat på 91,2 mill kr, en økning på 26 % fra året før. Dette er det beste driftsresultatet i selskapets historie. Multiconsult har parallelt med en høy oppdragsaktivitet gjennomført flere interne utviklingsprosjekter. Selskapet har investert betydelige midler i utvikling av fremtidens metoder og verktøy relatert til BIM (Building Information Models). Gjennom denne utviklingen framstår Multiconsult som ett av de ledende selskapene på dette området. I tillegg har det vært gjennomført flere FoU prosjekter som er finansiert med interne midler, samt fra Stiftelsen Multiconsult og Norges Forskningsråd. Multiconsult overtok 32 % av aksjene i arkitektkontoret LINK signatur våren LINK signatur er Norges største arkitektkontor og blant de fem største i Norden. I mars 2008 flyttet medarbeiderne i Oslo inn i et nytt og framtidsrettet hovedkontor. I løpet av de siste årene har Multiconsult samlokalisert sine aktiviteter i de største byene i Norge og har fått moderne kontorlokaler for hele virksomheten. Salget har vært godt i hele Selskapet går inn i 2009 med en oppdragsreserve som er 18,5 % høyere enn ved inngangen til Virksomheten Multiconsults forretningsidé er å levere flerfaglig rådgivning og prosjektering som skaper verdier for kundene, samfunnet, eierne, medarbeiderne og selskapet. I tillegg tilbyr Multiconsult grunnundersøkelser for kartlegging av grunnen og vurdering av tiltak i forbindelse med forurensing. I selskapet arbeider ingeniører, landskapsarkitekter, økonomer, samfunnsvitere og borepersonell. Den overveiende delen av selskapets omsetning er for kunder i Norge. Selskapets omsetning fra internasjonale prosjekter beløper seg til opp mot 10 % av den totale omsetningen. Den internasjonale virksomheten opereres i hovedsak gjennom Norplan som eies 50 % av Multiconsult og 50 % av Asplan Viak. Multiconsult har kontorer i 20 byer og tettsteder i Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo. Gjennom eierskapet i Norplan har selskapet indirekte eierandeler i kontorer i Dar es Salaam (Tanzania) og Kampala (Uganda). Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøet anses å være godt og arbeidsforholdene gode. Dette støttes av de årlige rapportene som utarbeides av bedriftshelsetjenesten. Selskapet har en egen AKAN gruppe (Arbeidslivets Komité mot Alkoholisme og Narkomani). I løpet av 2008 er det opprettet egne Arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved alle regionskontorene i Multiconsult. De lokale arbeidsmiljøutvalgene kommer i tillegg til selskapets sentrale AMU. Hver region har blitt styrket med ressurser for å arbeide med HMS. Det totale sykefraværet holder seg på et konstant og akseptabelt nivå. I 2008 var sykefraværet på 3,2 % av den totale arbeidstiden. Det er registrert to fraværsskader for personer knyttet til virksomheten. Fraværsskadene er nøye gjennomgått for å forebygge at nye fraværsskader skal inntreffe. Multiconsult fører miljøregnskap over de viktigste faktorene som kan påvirke det ytre miljøet i forbindelse med virksomheten. Miljøregnskapet vises i årsrapporten. Marked og eksterne relasjoner Innen alle forretningsområdene og i alle selskapets regioner har det vært en jevn og god tilgang på oppdrag gjennom hele Ved inngangen av 2009 hadde selskapet en ordrereserve som var 18,5 % høyere enn på samme tid i Markedsutsiktene for 2009 er usikre grunnet finanskrisen som for fullt inntraff i Multiconsult iverksatte i tredje kvartal av 2008 ekstra tiltak rettet mot salg. Noen av de største oppdragene i 2008 har vært utbygging av riksanleggene i Holmenkollen til VM i Oslo i 2011, ny silisiumfabrikk for Elkem Solar i Kristiansand, jernbanetunnel Lysaker Sandvika, flere større skoler, varehus for IKEA, flere bygg i Bjørvika i Oslo, Signalbygg på Forus i Stavanger, olje- og gassanlegg i Russland, vannkraftutbygging i vassdraget Neelum Jehlum i Pakistan og flere andre vannkraftanlegg i og utenfor Norge. Multiconsult samarbeider i flere oppdrag med WSP som eier 25 % av aksjene i Multiconsult. Multiconsult har de siste årene lagt ned betydelig ressurser i å utarbeide klare retningslinjer for god forretningsskikk og for det samfunnsansvar selskapet har. Det arbeides kontinuerlig med å bevisstgjøre organisasjonen på selskapets etiske retningslinjer. Strategi Multiconsult har i henhold til selskapets strategi utviklet seg til et komplett rådgivningsog prosjekteringsfirma. Selskapet har mer enn 1000 medarbeidere og store multifaglige enheter i de største byene i Norge. I 2008 har selskapet fortsatt arbeidet med å komplettere kompetanse og kapasitet. I desember undertegnet Multiconsult en avtale med Kompas i Bergen om overtagelse av firmaet. Kompas har kompetanse innen samferdsel og infrastruktur og vil styrke Multiconsult innen dette forretningsområdet på Vestlandet, så vel som på landsbasis. Det arbeides kontinuerlig med å strømlinje- Steinar Mejlænder-Larsen styreleder Ingvild Myhre Hans Ole Haugen Elisabeth Kolrud

3 ÅRSBERETNING forme virksomheten for å sikre god samhandling på tvers av organisasjonsgrensene og for å oppnå en rasjonell drift. Multiconsult har de siste årene arbeidet med å engasjere seg i en større del av byggeprosessens verdikjede. Sammen med WSP Europe etablerte Multiconsult i 2007 firmaet «Analyse & strategi» som tilbyr samfunnsutredninger. Dette firmaet er under kontinuerlig utvikling. I 2008 overtok Multiconsult 32 % av aksjene i arkitektfirmaet LINK signatur AS. WSP Europe AB overtok 20 % av aksjene. 50 arkitekter og landskapsarkitekter i Multiconsult ble sommeren 2008 overført til LINK signatur, mens WSP Europe overførte 60 arkitekter i Sverige. Gjennom denne transaksjonen har LINK signatur blitt Norges desidert største arkitektkontor og blant de fem største i Norden med kontorer både i Sverige og Danmark. Organisasjon den strukturelle kapital Multiconsult har en regionalisert organisasjonsstruktur med noen sentrale stabsfunksjoner. For å sikre god samhandling på tvers av regionene, og for å sikre at selskapet klarer å ta ut synergieffektene, har det vært arbeidet med å utvikle stabsfunksjonene. Multiconsult har utviklet en organisasjon som er hensiktsmessig for å møte et mer utfordrende marked. Selskapet har i løpet av de siste årene etablert et velfungerende styringssystem som blant annet tilfredsstiller kravene i ISO 9001, ISO 14001, Internkontrollforskriften, Planog bygningsloven og Byggherreforskriften. Eksterne revisjoner gir gode tilbakemeldinger på systemet. Interne revisjoner utføres jevnlig og sørger for kontinuerlige forbedringer av systemet og selskapets arbeidsprosesser. I mars 2008 flyttet Multiconsult inn i nytt og fremtidsrett hovedkontor på Skøyen i Oslo. Virksomheten i Skien, Tønsberg og Steinkjer har også i løpet av 2008 flyttet inn i nye kontorer. I Drammen utvides de eksisterende kontorer og utvidelsen vil bli klar sommeren Virksomheten i Kristiansand vil flytte inn i nye kontorer i slutten av 2009, mens virksomheten i Fredrikstad flytter inn i nye kontorer i Multiconsult vil i løpet av 2010 inneha moderne og rasjonelle kontorer i hele Norge. Medarbeidere Det har vært arbeidet bevisst med rekruttering i den høykonjunkturen man har vært gjennom. I løpet av 2008 er det ansatt 164 personer. Antall medarbeidere som slutter i Multiconsult har økt noe i løpet av høykonjunkturen, men avgangsprosenten er likevel på et meget akseptabelt nivå. I det markedet man nå går inn i vil det være restriksjoner på nyrekruttering. Selskapet vil fremdeles ansette nye medarbeidere for å fylle gap i etterspurt og strategisk viktig kompetanse. I de siste årene har Multiconsult hatt et nært samarbeid med de universitetene og høyskolene som det har vært naturlig å rekruttere fra. Multiconsult vil fortsette samarbeidet med disse institusjonene selv om behovet for rekruttering vil være mindre i en periode. I løpet av de siste årene har Multiconsult systematisert arbeidet med kompetanseutvikling gjennom etableringen av «Min læringsarena». I 2008 har «Min læringsarena» funnet sin form og blitt en kraftfull kompetanseutviklingsarena. Likestilling Multiconsults ledelse består av en kvinnelig og syv mannlige ledere. Selskapets styre har tre kvinnelige og fem mannlige medlemmer. Det er 25 % kvinner i de tekniske avdelingene og 39 % menn i administrative avdelinger. På mellomledernivå er det 17 % kvinner. Det er ikke lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Både styret og selskapets ledelse er bevisste på, og har som mål, å rekruttere flere kvinner til selskapet og øke andelen kvinnelige ledere. Ledelse Multiconsult har de siste årene utviklet sitt eget lederutviklingsprogram for mellomledere. Dette programmet har vært gjennomført med full styrke i 2008 og vil fortsatt arrangeres i årene som kommer. Det arbeides kontinuerlig med å øke kompetansen i oppdragsgjennomføring og oppdragsledelse. Mange kurs er arrangert for forskjellige målgrupper i selskapet for å øke denne kompetanse. Et omfattende utviklingsprogram for mer erfarne oppdragsledere, inklusive oppdragsansvarlige, vil bli satt i gang i Det vil bli fokusert på ledelse av integrerte (multifaglige) oppdrag. Stadig større andel av oppdragsporteføljen til Multiconsult består av integrerte oppdrag, og det er et økende behov for oppdragsledere som behersker ledelse og styring av slike oppdrag. Å skape økonomiske resultater Multiconsult har i 2008 fortsatt den gode lønnsomhetsutviklingen som selskapet har hatt de senere årene. Det har vært et meget godt marked som har gitt gode resultater. I 2008 passerte Multiconsult for første gang en omsetning på 1 milliard kroner. Det oppnådde driftsresultatet er bedre enn budsjett og det beste i selskapets historie. I det gode resultatet er det tatt høyde for store investeringer i utviklingsprosjekter som skal sikre den framtidige utvikling av Multiconsult og for en resultatandel på 18,5 mill kr til medarbeiderne. Det hefter stor usikkerhet ved utviklingen i markedet på bakgrunn av finanskrisen og utviklingen i verdensøkonomien. Multiconsult har fra tredje kvartal i 2008 arbeidet med tiltak for å opprettholde lønnsomheten i det utfordrende markedet man har gått inn i. Jon Olav Upsal Jørgen Kildahl Siv Axelsson Knut Selmer 3

4 ÅRSBERETNING Redegjørelse for årsregnskapet Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Styret legger til grunn selskapets budsjetter og langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapets samlede driftsinntekter i 2008 utgjorde mill kr, en økning på 110 mill kr fra Driftsresultat ble 91,2 mill kr mot 72,4 mill kr i Netto finansinntekter ble 5,2 mill kr. Skattekostnader er på 29,1 mill kr. Regnskapet er avsluttet med et årsresultat på 67,3 mill kr. Selskapets egne eiendommer omfattet 1384 kvm ved utgangen av Eiendomsmassen har ved årsskiftet en utleiegrad på 100 %. Eiendommene er i balansen oppført med 2,7 mill kr, og verdivurderingene er gjort etter prinsippene for god regnskapsskikk. Selskapet har ikke vesentlige mer- eller mindreverdier knyttet til verdipapirer eller andre balanseposter som ikke fremgår av årsregnskapet. Selskapet har en egenkapital på 281 mill kr, tilsvarende en egenkapitalandel på 40,1 %. Totalkapitalen består for øvrig av kortsiktig gjeld 52,2 % og avsetninger for forpliktelser 7,7 %. Selskapet har ingen langsiktig gjeld, har for tiden tilfredsstillende likviditet og har ikke lånebehov. Finansielle investeringer er gjort med relativt lav risiko. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv. Det har vært gjort betydelige investeringer. Det er tilbakebetalt 31,5 mill. kr av selskapets egenkapital til aksjonærene i Utover det som fremkommer av regnskapene kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold i løpet av 2008, eller etter regnskapsårets utgang, som er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet. Styret mener årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over Multiconsult og eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Finansiell risiko Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp mot pensjonsmidler, mens omløpsmidler i det vesentligste består av bankinnskudd. Selskapets renterisiko knytter seg i det vesentligste til pensjonsmidlene. Selskapet er utsatt for valutarisiko gjennom løpende prosjekter i utlandet med avtalte honorarer i fremmed valuta. Valutarisikoen vurderes som moderat, men ikke som så stor at den vil kunne påvirke verdivurderingen av selskapet. Kundefordringer og oppdrag i arbeid utgjør ca 45 % av selskapets eiendeler. Selskapet har etablerte rutiner knyttet til vurderinger av kundens kredittverdighet, og til eventuelt behovet for bankgarantier eller andre risikoreduserende tiltak. Selskapet har hatt en positiv kontantstrøm fra driften. Selskapet er opptatt av at videre vekst skal kunne egenfinansieres. Pr har selskapet ingen langsiktig gjeld og dermed heller ikke rentebærende gjeld som forfaller til betaling. Selskapets finansielle risiko vurderes som moderat. Fremtidig utvikling Multiconsult går inn i 2009 med en oppdragsreserve 18,5 % høyere enn i Markedsutsiktene er imidlertid betydelig mer usikre enn for tidligere år som følge av finanskrisen og tilbakegangen i verdensøkonomien. Multiconsult vil, på samme måte som andre selskaper innen bransjen, bli påvirket av de nedgangstidene verden har gått inn i. Selskapet har gjennom sin strategi imidlertid bygget opp en diversifisert virksomhet som vil påvirkes av tilbakegangen i verdensøkonomien i varierende grad. Selskapet innså tidlig i 2008 at man ville gå inn i vanskeligere tider. Selskapet har siden den tid arbeidet målrettet med tiltak for å opprettholde lønnsomheten samtidig som man har hatt den langsiktige utviklingen av selskapet for øye. Styret mener selskapet er godt rustet for de forestående nedgangstidene. Resultatdisponering Styret foreslår følgende overføringer samt at årets overskudd i selskapet på kr disponeres som følger: Overført til annen egenkapital kr Selskapets frie egenkapital, det vil si den delen av egenkapitalen som lovlig kan utdeles som utbytte, er etter ovennevnte disposisjoner, 203 mill kr. Sluttbemerkninger 2008 har vært et særdeles hektisk år. Den positive utviklingen av selskapet har fortsatt og det er oppnådd gode resultater. Multiconsult framstår som et konkurransekraftig selskap godt rustet for et mer utfordrende marked. De ansatte i Multiconsult har arbeidet målrettet og hardt for å oppnå det gode resultatet. Styret vil takke medarbeidere og ledelse for den store innsatsen de har lagt ned i Skøyen, den 19. mars 2009 Steinar Mejlænder-Larsen styreleder Jon Olav Upsal Siv Axelsson Hans Ole Haugen Elisabeth Kolrud Knut Selmer Ingvild Myhre Jørgen Kildahl Håkon Sannum administrerende direktør 4

5 RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner Note DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Ordinære driftsinntekter 3, Sum driftsinntekter Lønnskostnader 5, Avskrivninger og nedskrivninger 6, Andre driftskostnader 5,7, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat

6 BALANSE PER Tall i tusen kroner EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, anleggsmask. o. l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Inv. i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer og pensjonsmidler 9, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 4, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 BALANSE PER Tall i tusen kroner EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Skøyen, den 19. mars 2009 Steinar Mejlænder-Larsen styreleder Jon Olav Upsal Siv Axelsson Hans Ole Haugen Elisabeth Kolrud Knut Selmer Ingvild Myhre Jørgen Kildahl Håkon Sannum administrerende direktør 7

8 NOTER Tall i tusen kroner (tkr) Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Ordinære driftsinntekter Driftsinntekter presenteres netto etter fradrag for viderebelastet utlegg og honorarer til underkonsulenter med ubetydelig fortjenesteelement. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapet etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater og etablerer forutsetninger som har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i regnskapsåret. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra estimatene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Effekten presenteres som finansposter. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Offentlige tilskudd Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte inntektsføres som annen finansinntekt. Markedsbaserte finansielle instrumenter og andre verdipapirer Finansielle instrumenter som inngår i handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre verdipapirer vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Verdiregulering vises under finansinntekter- og kostnader. Fastpriskontrakter Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregningsmetode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Kontrakter som honoreres etter påløpte timer og som er uten resultatansvar for selskapet, inntektsføres i perioden arbeidet blir utført. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Garantier, servicearbeid og reklamasjoner Påløpte forpliktelser for avsluttede prosjekter vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid, eller nettokostnad dersom selskapet er dekket mot tap gjennom forsikringsselskap. Estimatet beregnes med utgangspunkt i de faktiske forhold knyttet til den enkelte sak. Forpliktelsene balanseføres som andre forpliktelser og kostnadsføres når det er sannsynlig at tap vil oppstå. Pensjoner Pensjonsforpliktelser (fondsbaserte ytelser) er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler) balanseføres som langsiktig gjeld. Netto verdi av overfinansierte ordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler) inngår i lønnskostnader. Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens opptjening og rentekostnad av pensjonsforpliktelser. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likvider omfatter kontanter, postgiro og bankinnskudd. 8

9 NOTER Note 2 Endring i konsernets sammensetning Ved inngangen av regnskapsåret 2008 bestod konsernet Multiconsult av morselskapet og det heleide datterselskapet Kustlinje Arkitekter AB. Multiconsult AS solgte aksjene i Kustlinje Arkitekter AB til LINK signatur AS. Datterselskapets virksomhet og finansielle posisjon var uvesentlig og det avlegges derfor ikke konsernregnskap for Note 3 Ordinære driftsinntekter Virksomhetsområde: Rådgivende ingeniørtjenester Leieinntekter og andre inntekter Sum Pr geografisk marked: Norge Utland Sum Note 4 Fastpriskontrakter Inntektsført på igangværende fastpriskontrakter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende fastpriskontrakter Opptjent ikke fakturert produksjon og utlegg inkl. i kundefordringer Forskuddsfakturert produksjon inkl. i annen kortsiktig gjeld Note 5 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader (se note 12) Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk Ytelser til ledende personer Adm. direktør Styret Lønn og honorar Pensjonskostnader Annen godtgjørelse 21 0 Det foreligger avtale som forplikter selskapet til å gi adm.direktør to årslønner ved opphør av ansettelsesforholdet. Adm.direktør deltar på lik linje med alle øvrige ansatte i selskapets resultatdelingsordning. Årets pensjonsopptjening for adm.direktør Håkon Sannum (f.1947) er beregnet til tkr Det er ikke utstedt tegningsrettigheter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer i selskapet. Lån og sikkerhetsstillelse til ansatte og aksjeeiere Lån Sikkerhetsstillelse Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Ansatte, aksjeeiere og medlemmer av styret Administrerende direktør 0 0 Note 5 fortsetter på neste side 9

10 NOTER Note 5 fortsettelse fra forrige side Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper utgjør: Lovpålagt revisjon Skatterådgiving Andre attestasjonstjenester Annen rådgivning Advokatbistand 12 7 Tallene ovenfor er eksklusive merverdiavgift. Note 6 Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivninger per Netto akkumulerte nedskrivninger Akkumulert av- og nedskrivninger pr Bokført verdi per Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 Økonomisk levetid 3 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Goodwill fordelt på virksomhetskjøp Oppkjøpsår Opparbeidet i Elkon AS 2003 NVK Multiconsult AS 2003 Kaare Skallerud AS 2003 Arild Berg AS 2003 Fjellanger Widerøe Plan AS 2003 Knut Hepsøe AS 2003 RIVAS AS 2004 Alfacon AS 2004 Søvik AS 2005 Elkon AS 2005 Grunn Teknikk AS 2006 Landskapsarkitektene Skjøld Sægrov Torpe AS 2006 Siv. ing. Gunnar Bertnzen 2006 Elconsultteam 2006 Elplan sør 2007 Vest-Consult AS 2007 Vest-Akva AS 2007 KV Engineering AS 2007 Spets Cons. Group AS 2007 VVS Plan Sør AS

11 NOTER Note 7 Varige driftsmidler Bygn. og annen fast eiendom Maskiner, anlegg, inventar og driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akk./rev. nedskrivninger Akkumulert av- og nedskrivninger per Bokført verdi per Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-8 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Beskrivelse Sted Leieavtalen opphører Årlig leiekostnad Kontorlokaler Hovedkontor, Oslo Kontorlokaler Regioner Leie av andre driftsmidler Sum årlig leie av lokaler og andre driftsmidler Note 8 Felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Selskap Klassifisering Anskaffelses- Forretnings- Stemmeandel Eierandel tidspunkt kontor LINK signatur AS Tilknyttet selskap Oslo 33,4 % 32,0 % Høyhastighetsringen AS Tilknyttet selskap Oslo 44,4 % 44,4 % Analyse & Strategi AS Felles kontrollert virksomhet Oslo 50,0 % 50,0 % Norplan AS Felles kontrollert virksomhet Oslo 50,0 % 50,0 % Selskapsverdier Egenkapital Årsresultat 2008 LINK signatur AS Høyhastighetsringen AS Analyse & Strategi AS Norplan AS Kundefordringer Andre fordringer Mellomværende LINK signatur AS Høyhastighetsringen AS Analyse & Strategi AS Norplan AS Sum Note 8 fortsetter på neste side 11

12 NOTER Note 8 fortsettelse fra forrige side Leverandørgjeld Annen langsiktig gjeld Mellomværende LINK signatur AS Høyhastighetsringen AS Analyse & Strategi AS Norplan AS Sum I sammenheng med at Multiconsult kjøpte 32% av aksjene i LINK signatur AS er arkitektvirksomheten i Oslo og Fredrikstad, samt aksjene i datterselskapet Kustlinje Arkitekter AB overdratt til LINK signatur AS til markedsverdi. Salgsvederlaget var på tkr og regnskapsmessig gevinst tkr 561. Note 9 Fordringer med forfall senere enn ett år Pensjonsmidler Andre fordringer Sum Note 10 Aksjekapital og aksjeeierinformasjon Aksjekapitalen i selskapet per Antall Pålydende Bokført Aksjer Samtlige aksjer som inngår i selskapets aksjekapital tilhører samme aksjeklasse. Aksjenes omsettelighet er begrenset, i det salg eller overdragelse kun kan skje til ansatte medarbeidere i Multiconsult-selskapene og Stiftelsen Multiconsult. Ved overdragelse av aksjer har Stiftelsen Multiconsult forkjøpsrett til den kurs det foreligger et reelt kjøpetilbud til. Eierstruktur De største aksjeeierne i selskapet per var: Antall aksjer Eierandel Stemmeandel WSP Europe AB ,7 % 24,7 % Stiftelsen Multiconsult ,0 % 18,0 % Brian Glover ,0 % 2,0 % Jan Reidar H. Lindemark ,0 % 2,0 % Per Bollingmo ,3 % 1,3 % Ivar Eng ,3 % 1,3 % Harald Strand ,2 % 1,2 % Kjell E. Larsen ,2 % 1,2 % Johan H. Bertnes ,2 % 1,2 % Trond Dahle ,1 % 1,1 % Sum > 1% eierandel ,9 % 53,9 % Sum øvrige ,1 % 46,1 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Antall egne aksjer ved utgangen av 2008 er Kostprisen pr. aksje er kr. 70. Aksjer eiet av medlemmer i styret og adm. direktør: Navn Verv Antall aksjer Hans Ole Haugen Styremedlem Knut Selmer Styremedlem Håkon Sannum Adm. direktør

13 NOTER Note 11 Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen egenkapital Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Tilbakebetaling av kapital Årets resultat Egenkapital 31. desember Det er foretatt en tilbakebetaling til aksjonærene i 2008 med kr. 12 pr. aksje tilsammen tkr Note 12 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene etter loven. Multiconsult AS har etablert to tjenestepensjonsordninger, en innskuddsbasert og en ytelsesbasert. Ytelsene i risikodekningene i de 2 ordningene er like. Det ble i løpet av 2006 innført en innskuddsordning for alle nyansatte, tilsatt etter Det var 537 aktive medlemmer i innskuddsordningen ved utgangen av året. Premiekostnaden til innskuddsordningen ble for 2008 på tkr inkl. arbeidsgiveravgift. Kostnadene for risikodekningene tilknyttet innskuddsordningen er inkludert i beregningen nedenfor. Ytelsesordningen hadde pr aktive medlemmer og 121 pensjonister. Ytelsesordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket enten gjennom egen pensjonskasse eller i forsikringsselskap. Selskapet betaler i tillegg pensjon til 2 pensjonister som finansieres over selskapets drift. Dessuten har selskapet inngått avtale med 2 pr idag aktive medarbeidere om pensjon frem til 67 år dersom de skulle velge hel eller delvis pensjonering før fylte 67 år. Pensjonstilsagnet og de foran nevnte driftspensjoner er usikret, men kostnad og forpliktelse er medtatt i den følgende oppstilling Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av forpliktelse ved planendring Amortisering av estimeringstap Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Midler > Midler < Midler > Midler < forpliktelser forpliktelser forpliktelser forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Ikke resultatført virkning av planendring Netto pensjonsfordning før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsfordring etter arbeidsgiveravgift Udekkete pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger benyttet i ovennevnte beregning: Forventet avkastning på fondsmidler 5,25 % 6,25 % Diskonteringsrente 4,25 % 5,25 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,50 % Forventet G-regulering 3,75 % 4,25 % Forventet pensjonsregulering 0,75 % 1,75 % Ved beregning av selskapets pensjonskostnader og brutto pensjonsforpliktelser er anvendt pensjonskassens premietariff, GAP07. Selskapet styrket egenkapitalen i pensjonskassen i 2008 ved å innbetale ytterligere tkr Samlet innbetalt kjernekapital i pensjonskassen er etter dette tkr

14 NOTER Note 13 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Regulering av tidligere års skatter Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Avstemming fra nominell til faktisk skattesats Ordinært resultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) Skatteeffekten av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Andre poster Skattekostnad Effektiv skattesats 30,2 % 31,1 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld og forpliktelser Utsatt skatteforpliktelse i balansen Avstemming av utsatt skatt i balansen Utsatt skatt Endring utsatt skatt Utsatt skatt fusjon og oppkjøp Utsatt skatt i balansen (netto) pr Avstemming av betalbar skatt i balansen Kostnadsført betalbar skatt Balanseført betalbar skatt Note 14 Andre avsetninger for forpliktelser Avsetninger Avsetning for prosjektansvar Multiconsult har et betydelig omfang av oppdrag som fullføres i løpet av et år. Normalt har selskapet inngått avtale om ansvarsbegrensning med oppdragsgiver. Ved utføring av et oppdrag kan det bli avdekket mangler ved eller skader som følge av leveransen som medfører at det fremmes krav mot selskapet. Når det er overveiende sannsynlig at et ansvarskrav må dekkes estimeres ansvarsbeløpet og det avsettes regnskapsmessig for forpliktelsen. Tidshorisont fra melding av en sak og til endelig oppgjør foretas kan strekke seg over flere år. Oppgjørets størrelse kan variere i betydelig grad. Avsetningen knyttet til en skadesak vurderes til antatt kostnad inkludert saksomkostninger, egenandeler, erstatningsbeløp og renter. Når det er overveiende sannsynlig at det kan fremmes regress, er slikt krav hensyntatt i estimatene. Det foretas en ny vurdering av ansvarssaker som strekker seg over et årsskifte. Det foretas ingen neddiskontering til nåverdi. 14

15 NOTER Note 15 Finansiell markedsrisiko Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp mot pensjonsmidler, og selskapets renterisiko knytter seg i det vesentligste til disse. Overskuddslikviditet plasseres i finansielle markedsbaserte instrumenter som omsettes i et regulert marked. Selskapet er eksponert for valutarisiko gjennom inntekter fra oppdrag i utlandet. Risikoen knytter seg til levering av ingeniørtjenester fra Norge til utlandet. Flere pågående utenlandsoppdrag har avtalte rater i annen valuta, ofte USD. Endringer i valutakurser mellom norske kroner og utenlandsk valuta kan påvirke selskapets resultatregnskap og egenkapital. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har en sentral kredittpolicy, og det innhentes bl.a. eksterne kredittopplysninger på kunder av vesentlig størrelse som skal ha kreditt i selskapet. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall. Styring av likviditetsrisiko skjer ved at det utarbeides strategier for likviditetsstyring, som operasjonaliseres gjennom likviditetsbudsjetter og løpende oppfølging av disse. For å sikre seg tilstrekklig likviditetsmessig handlefrihet og derigjennom dempe likviditetsrisikoen er det etablert en trekkfasilitet på tkr hos bankforbindelsen. Trekkfasiliteten er ikke anvendt ved årsskiftet. Note 16 Forskning og utvikling Selskapets virksomhet omfatter levering av rådgivende ingeniørtjenester og utvikling av nye produkter i denne forbindelse. Utviklingskostnadene består primært av lønn og øvrige personalkostnader. Kostnadsførte beløp til forskning og utvikling totalt, inkl. faglig utvikling og satsninger, i 2008 utgjør tkr (tkr i 2007). I tillegg er det gitt tkr 500 (tkr i 2007) i støtte til forskningsprosjekter som i samarbeid med andre har en total omsetning på tkr (tkr i 2007). Stiftelsen Multiconsult har som en av de største aksjonærene bidratt med tkr 700 til det totale utviklingsarbeidet. Note 17 Garantier og andre sikkerhetsstillelser Avgitte garantier overfor kunder Garantier for andre forpliktelser Sum garantier og andre sikkerhetsstillelser Note 18 Bundne midler Av selskapets likviditetsbeholdning utgjør tkr (tkr i 2007) skattetrekksmidler og bundne midler i oppdrag. Note 19 Finansielle poster FINANSINNTEKTER Resultat fra invest.i felles kontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Andre renteinntekter Andre finansinntekter Finansinntekter FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader Andre finanskostnader Finanskostnader Sum finansielle poster

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i tusen kroner KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Avskrivninger og nedskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endringer av avsetninger for forpliktelser Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Nedskrivning investeringer i tilknyttet virksomhet Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetalinger ved salg av aksjer i datterselskaper Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler og pensjon Netto likviditetsendring fra investeringer KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Kontanteffekt ved fusjon Tilbakebetalt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter o.l. 0 0 Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr

17 REVISJONSBERETNING 17

18 MILJØREGNSKAP Miljørapportering Multiconsult rapporterer bedriftens påvirkning på det ytre miljø. Det er registrert data i organisasjonen som viser faktiske miljøpåvirkninger. Følgende indikatorer legges til grunn for miljøregnskapet: Utslipp til luft Generert transport med bil og fly Energiforbruk til transport og kontorhold Avfallsgenerering Forbruk av papir og råmaterialer Multiconsult har som mål at selskapets bruk av energi og råvarer, utslipp til luft og restavfall i 2011 skal være redusert med 25 % i forhold til 2007-nivået. Miljøindikator Utslipp til luft (inkludert flytransport i parantes) Utslipp av CO 2 (tonn/årsverk) ,6 (1,25) ,52 (1,05) Utslipp av NOx (kg/årsverk) ,4 (3,50) ,34(2,17) Utslipp av SO 2 (kg/årsverk) ,002 (0,20) ,002 (0,24) Transport Tjenestekjøring inkludert firmabil og leiebil (km/årsverk) Flyreiser (antall/årsverk) , ,01 Energibruk Energiforbruk i bygg (kwh/m 2 BRA) , ,05 Energiforbruk (kwh/årsverk) Arealeffektivitet i kontorbygg (m 2 BRA/årsverk) , ,3 Totalt energiforbruk inkludert transport (kwh/årsverk) Avfall Avfallsmengde (tonn/årsverk) , ,152 Restavfall (%) Avfall til ombruk, material- og energigjenvinning (%) Farlig avfall (kg/årsverk) , EE-avfall (tonn/årsverk) , ,003 Innkjøp Innkjøpt mengde A4- og A3-papir (ark/årsverk) Innkjøpt mengde plottepapir (meter/årsverk) Olje (fyring, maskindrift og transport) (l/årsverk)

19 Tromsø Narvik Steinkjer Trondheim Ålesund Lillehammer Bergen Vøyenenga Drammen Haugesund Tønsberg Skien Stavanger Egersund Grimstad Kristiansand Oslo (hovedkontor) Ski Moss Fredrikstad Multiconsult Hovedkontor: Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Telefon Telefaks org.nr

20

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer