Helse, miljø og sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, miljø og sikkerhet"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø og naturressurser. Selskapet hadde 1027 medarbeidere ved utgangen av 2008 og store multifaglige enheter i de største byene i Norge. I 2008 markerte Multiconsult sitt 100 års jubileum en hundre års historie som viser et selskap som har deltatt aktivt i å utvikle og bygge Norge. Netto driftsinntekter økte i 2008 med 11 % og selskapet oppnådde en netto omsetning på mill kr. Omsetningen for prosjekter i Norge utgjør rundt 90 % av den totale omsetningen. I 2008 oppnådde Multiconsult et driftsresultat på 91,2 mill kr, en økning på 26 % fra året før. Dette er det beste driftsresultatet i selskapets historie. Multiconsult har parallelt med en høy oppdragsaktivitet gjennomført flere interne utviklingsprosjekter. Selskapet har investert betydelige midler i utvikling av fremtidens metoder og verktøy relatert til BIM (Building Information Models). Gjennom denne utviklingen framstår Multiconsult som ett av de ledende selskapene på dette området. I tillegg har det vært gjennomført flere FoU prosjekter som er finansiert med interne midler, samt fra Stiftelsen Multiconsult og Norges Forskningsråd. Multiconsult overtok 32 % av aksjene i arkitektkontoret LINK signatur våren LINK signatur er Norges største arkitektkontor og blant de fem største i Norden. I mars 2008 flyttet medarbeiderne i Oslo inn i et nytt og framtidsrettet hovedkontor. I løpet av de siste årene har Multiconsult samlokalisert sine aktiviteter i de største byene i Norge og har fått moderne kontorlokaler for hele virksomheten. Salget har vært godt i hele Selskapet går inn i 2009 med en oppdragsreserve som er 18,5 % høyere enn ved inngangen til Virksomheten Multiconsults forretningsidé er å levere flerfaglig rådgivning og prosjektering som skaper verdier for kundene, samfunnet, eierne, medarbeiderne og selskapet. I tillegg tilbyr Multiconsult grunnundersøkelser for kartlegging av grunnen og vurdering av tiltak i forbindelse med forurensing. I selskapet arbeider ingeniører, landskapsarkitekter, økonomer, samfunnsvitere og borepersonell. Den overveiende delen av selskapets omsetning er for kunder i Norge. Selskapets omsetning fra internasjonale prosjekter beløper seg til opp mot 10 % av den totale omsetningen. Den internasjonale virksomheten opereres i hovedsak gjennom Norplan som eies 50 % av Multiconsult og 50 % av Asplan Viak. Multiconsult har kontorer i 20 byer og tettsteder i Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo. Gjennom eierskapet i Norplan har selskapet indirekte eierandeler i kontorer i Dar es Salaam (Tanzania) og Kampala (Uganda). Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøet anses å være godt og arbeidsforholdene gode. Dette støttes av de årlige rapportene som utarbeides av bedriftshelsetjenesten. Selskapet har en egen AKAN gruppe (Arbeidslivets Komité mot Alkoholisme og Narkomani). I løpet av 2008 er det opprettet egne Arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved alle regionskontorene i Multiconsult. De lokale arbeidsmiljøutvalgene kommer i tillegg til selskapets sentrale AMU. Hver region har blitt styrket med ressurser for å arbeide med HMS. Det totale sykefraværet holder seg på et konstant og akseptabelt nivå. I 2008 var sykefraværet på 3,2 % av den totale arbeidstiden. Det er registrert to fraværsskader for personer knyttet til virksomheten. Fraværsskadene er nøye gjennomgått for å forebygge at nye fraværsskader skal inntreffe. Multiconsult fører miljøregnskap over de viktigste faktorene som kan påvirke det ytre miljøet i forbindelse med virksomheten. Miljøregnskapet vises i årsrapporten. Marked og eksterne relasjoner Innen alle forretningsområdene og i alle selskapets regioner har det vært en jevn og god tilgang på oppdrag gjennom hele Ved inngangen av 2009 hadde selskapet en ordrereserve som var 18,5 % høyere enn på samme tid i Markedsutsiktene for 2009 er usikre grunnet finanskrisen som for fullt inntraff i Multiconsult iverksatte i tredje kvartal av 2008 ekstra tiltak rettet mot salg. Noen av de største oppdragene i 2008 har vært utbygging av riksanleggene i Holmenkollen til VM i Oslo i 2011, ny silisiumfabrikk for Elkem Solar i Kristiansand, jernbanetunnel Lysaker Sandvika, flere større skoler, varehus for IKEA, flere bygg i Bjørvika i Oslo, Signalbygg på Forus i Stavanger, olje- og gassanlegg i Russland, vannkraftutbygging i vassdraget Neelum Jehlum i Pakistan og flere andre vannkraftanlegg i og utenfor Norge. Multiconsult samarbeider i flere oppdrag med WSP som eier 25 % av aksjene i Multiconsult. Multiconsult har de siste årene lagt ned betydelig ressurser i å utarbeide klare retningslinjer for god forretningsskikk og for det samfunnsansvar selskapet har. Det arbeides kontinuerlig med å bevisstgjøre organisasjonen på selskapets etiske retningslinjer. Strategi Multiconsult har i henhold til selskapets strategi utviklet seg til et komplett rådgivningsog prosjekteringsfirma. Selskapet har mer enn 1000 medarbeidere og store multifaglige enheter i de største byene i Norge. I 2008 har selskapet fortsatt arbeidet med å komplettere kompetanse og kapasitet. I desember undertegnet Multiconsult en avtale med Kompas i Bergen om overtagelse av firmaet. Kompas har kompetanse innen samferdsel og infrastruktur og vil styrke Multiconsult innen dette forretningsområdet på Vestlandet, så vel som på landsbasis. Det arbeides kontinuerlig med å strømlinje- Steinar Mejlænder-Larsen styreleder Ingvild Myhre Hans Ole Haugen Elisabeth Kolrud

3 ÅRSBERETNING forme virksomheten for å sikre god samhandling på tvers av organisasjonsgrensene og for å oppnå en rasjonell drift. Multiconsult har de siste årene arbeidet med å engasjere seg i en større del av byggeprosessens verdikjede. Sammen med WSP Europe etablerte Multiconsult i 2007 firmaet «Analyse & strategi» som tilbyr samfunnsutredninger. Dette firmaet er under kontinuerlig utvikling. I 2008 overtok Multiconsult 32 % av aksjene i arkitektfirmaet LINK signatur AS. WSP Europe AB overtok 20 % av aksjene. 50 arkitekter og landskapsarkitekter i Multiconsult ble sommeren 2008 overført til LINK signatur, mens WSP Europe overførte 60 arkitekter i Sverige. Gjennom denne transaksjonen har LINK signatur blitt Norges desidert største arkitektkontor og blant de fem største i Norden med kontorer både i Sverige og Danmark. Organisasjon den strukturelle kapital Multiconsult har en regionalisert organisasjonsstruktur med noen sentrale stabsfunksjoner. For å sikre god samhandling på tvers av regionene, og for å sikre at selskapet klarer å ta ut synergieffektene, har det vært arbeidet med å utvikle stabsfunksjonene. Multiconsult har utviklet en organisasjon som er hensiktsmessig for å møte et mer utfordrende marked. Selskapet har i løpet av de siste årene etablert et velfungerende styringssystem som blant annet tilfredsstiller kravene i ISO 9001, ISO 14001, Internkontrollforskriften, Planog bygningsloven og Byggherreforskriften. Eksterne revisjoner gir gode tilbakemeldinger på systemet. Interne revisjoner utføres jevnlig og sørger for kontinuerlige forbedringer av systemet og selskapets arbeidsprosesser. I mars 2008 flyttet Multiconsult inn i nytt og fremtidsrett hovedkontor på Skøyen i Oslo. Virksomheten i Skien, Tønsberg og Steinkjer har også i løpet av 2008 flyttet inn i nye kontorer. I Drammen utvides de eksisterende kontorer og utvidelsen vil bli klar sommeren Virksomheten i Kristiansand vil flytte inn i nye kontorer i slutten av 2009, mens virksomheten i Fredrikstad flytter inn i nye kontorer i Multiconsult vil i løpet av 2010 inneha moderne og rasjonelle kontorer i hele Norge. Medarbeidere Det har vært arbeidet bevisst med rekruttering i den høykonjunkturen man har vært gjennom. I løpet av 2008 er det ansatt 164 personer. Antall medarbeidere som slutter i Multiconsult har økt noe i løpet av høykonjunkturen, men avgangsprosenten er likevel på et meget akseptabelt nivå. I det markedet man nå går inn i vil det være restriksjoner på nyrekruttering. Selskapet vil fremdeles ansette nye medarbeidere for å fylle gap i etterspurt og strategisk viktig kompetanse. I de siste årene har Multiconsult hatt et nært samarbeid med de universitetene og høyskolene som det har vært naturlig å rekruttere fra. Multiconsult vil fortsette samarbeidet med disse institusjonene selv om behovet for rekruttering vil være mindre i en periode. I løpet av de siste årene har Multiconsult systematisert arbeidet med kompetanseutvikling gjennom etableringen av «Min læringsarena». I 2008 har «Min læringsarena» funnet sin form og blitt en kraftfull kompetanseutviklingsarena. Likestilling Multiconsults ledelse består av en kvinnelig og syv mannlige ledere. Selskapets styre har tre kvinnelige og fem mannlige medlemmer. Det er 25 % kvinner i de tekniske avdelingene og 39 % menn i administrative avdelinger. På mellomledernivå er det 17 % kvinner. Det er ikke lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Både styret og selskapets ledelse er bevisste på, og har som mål, å rekruttere flere kvinner til selskapet og øke andelen kvinnelige ledere. Ledelse Multiconsult har de siste årene utviklet sitt eget lederutviklingsprogram for mellomledere. Dette programmet har vært gjennomført med full styrke i 2008 og vil fortsatt arrangeres i årene som kommer. Det arbeides kontinuerlig med å øke kompetansen i oppdragsgjennomføring og oppdragsledelse. Mange kurs er arrangert for forskjellige målgrupper i selskapet for å øke denne kompetanse. Et omfattende utviklingsprogram for mer erfarne oppdragsledere, inklusive oppdragsansvarlige, vil bli satt i gang i Det vil bli fokusert på ledelse av integrerte (multifaglige) oppdrag. Stadig større andel av oppdragsporteføljen til Multiconsult består av integrerte oppdrag, og det er et økende behov for oppdragsledere som behersker ledelse og styring av slike oppdrag. Å skape økonomiske resultater Multiconsult har i 2008 fortsatt den gode lønnsomhetsutviklingen som selskapet har hatt de senere årene. Det har vært et meget godt marked som har gitt gode resultater. I 2008 passerte Multiconsult for første gang en omsetning på 1 milliard kroner. Det oppnådde driftsresultatet er bedre enn budsjett og det beste i selskapets historie. I det gode resultatet er det tatt høyde for store investeringer i utviklingsprosjekter som skal sikre den framtidige utvikling av Multiconsult og for en resultatandel på 18,5 mill kr til medarbeiderne. Det hefter stor usikkerhet ved utviklingen i markedet på bakgrunn av finanskrisen og utviklingen i verdensøkonomien. Multiconsult har fra tredje kvartal i 2008 arbeidet med tiltak for å opprettholde lønnsomheten i det utfordrende markedet man har gått inn i. Jon Olav Upsal Jørgen Kildahl Siv Axelsson Knut Selmer 3

4 ÅRSBERETNING Redegjørelse for årsregnskapet Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Styret legger til grunn selskapets budsjetter og langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapets samlede driftsinntekter i 2008 utgjorde mill kr, en økning på 110 mill kr fra Driftsresultat ble 91,2 mill kr mot 72,4 mill kr i Netto finansinntekter ble 5,2 mill kr. Skattekostnader er på 29,1 mill kr. Regnskapet er avsluttet med et årsresultat på 67,3 mill kr. Selskapets egne eiendommer omfattet 1384 kvm ved utgangen av Eiendomsmassen har ved årsskiftet en utleiegrad på 100 %. Eiendommene er i balansen oppført med 2,7 mill kr, og verdivurderingene er gjort etter prinsippene for god regnskapsskikk. Selskapet har ikke vesentlige mer- eller mindreverdier knyttet til verdipapirer eller andre balanseposter som ikke fremgår av årsregnskapet. Selskapet har en egenkapital på 281 mill kr, tilsvarende en egenkapitalandel på 40,1 %. Totalkapitalen består for øvrig av kortsiktig gjeld 52,2 % og avsetninger for forpliktelser 7,7 %. Selskapet har ingen langsiktig gjeld, har for tiden tilfredsstillende likviditet og har ikke lånebehov. Finansielle investeringer er gjort med relativt lav risiko. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv. Det har vært gjort betydelige investeringer. Det er tilbakebetalt 31,5 mill. kr av selskapets egenkapital til aksjonærene i Utover det som fremkommer av regnskapene kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold i løpet av 2008, eller etter regnskapsårets utgang, som er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet. Styret mener årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over Multiconsult og eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Finansiell risiko Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp mot pensjonsmidler, mens omløpsmidler i det vesentligste består av bankinnskudd. Selskapets renterisiko knytter seg i det vesentligste til pensjonsmidlene. Selskapet er utsatt for valutarisiko gjennom løpende prosjekter i utlandet med avtalte honorarer i fremmed valuta. Valutarisikoen vurderes som moderat, men ikke som så stor at den vil kunne påvirke verdivurderingen av selskapet. Kundefordringer og oppdrag i arbeid utgjør ca 45 % av selskapets eiendeler. Selskapet har etablerte rutiner knyttet til vurderinger av kundens kredittverdighet, og til eventuelt behovet for bankgarantier eller andre risikoreduserende tiltak. Selskapet har hatt en positiv kontantstrøm fra driften. Selskapet er opptatt av at videre vekst skal kunne egenfinansieres. Pr har selskapet ingen langsiktig gjeld og dermed heller ikke rentebærende gjeld som forfaller til betaling. Selskapets finansielle risiko vurderes som moderat. Fremtidig utvikling Multiconsult går inn i 2009 med en oppdragsreserve 18,5 % høyere enn i Markedsutsiktene er imidlertid betydelig mer usikre enn for tidligere år som følge av finanskrisen og tilbakegangen i verdensøkonomien. Multiconsult vil, på samme måte som andre selskaper innen bransjen, bli påvirket av de nedgangstidene verden har gått inn i. Selskapet har gjennom sin strategi imidlertid bygget opp en diversifisert virksomhet som vil påvirkes av tilbakegangen i verdensøkonomien i varierende grad. Selskapet innså tidlig i 2008 at man ville gå inn i vanskeligere tider. Selskapet har siden den tid arbeidet målrettet med tiltak for å opprettholde lønnsomheten samtidig som man har hatt den langsiktige utviklingen av selskapet for øye. Styret mener selskapet er godt rustet for de forestående nedgangstidene. Resultatdisponering Styret foreslår følgende overføringer samt at årets overskudd i selskapet på kr disponeres som følger: Overført til annen egenkapital kr Selskapets frie egenkapital, det vil si den delen av egenkapitalen som lovlig kan utdeles som utbytte, er etter ovennevnte disposisjoner, 203 mill kr. Sluttbemerkninger 2008 har vært et særdeles hektisk år. Den positive utviklingen av selskapet har fortsatt og det er oppnådd gode resultater. Multiconsult framstår som et konkurransekraftig selskap godt rustet for et mer utfordrende marked. De ansatte i Multiconsult har arbeidet målrettet og hardt for å oppnå det gode resultatet. Styret vil takke medarbeidere og ledelse for den store innsatsen de har lagt ned i Skøyen, den 19. mars 2009 Steinar Mejlænder-Larsen styreleder Jon Olav Upsal Siv Axelsson Hans Ole Haugen Elisabeth Kolrud Knut Selmer Ingvild Myhre Jørgen Kildahl Håkon Sannum administrerende direktør 4

5 RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner Note DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Ordinære driftsinntekter 3, Sum driftsinntekter Lønnskostnader 5, Avskrivninger og nedskrivninger 6, Andre driftskostnader 5,7, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat

6 BALANSE PER Tall i tusen kroner EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, anleggsmask. o. l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Inv. i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer og pensjonsmidler 9, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 4, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 BALANSE PER Tall i tusen kroner EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Skøyen, den 19. mars 2009 Steinar Mejlænder-Larsen styreleder Jon Olav Upsal Siv Axelsson Hans Ole Haugen Elisabeth Kolrud Knut Selmer Ingvild Myhre Jørgen Kildahl Håkon Sannum administrerende direktør 7

8 NOTER Tall i tusen kroner (tkr) Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Ordinære driftsinntekter Driftsinntekter presenteres netto etter fradrag for viderebelastet utlegg og honorarer til underkonsulenter med ubetydelig fortjenesteelement. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapet etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater og etablerer forutsetninger som har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i regnskapsåret. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra estimatene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Effekten presenteres som finansposter. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Offentlige tilskudd Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte inntektsføres som annen finansinntekt. Markedsbaserte finansielle instrumenter og andre verdipapirer Finansielle instrumenter som inngår i handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre verdipapirer vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Verdiregulering vises under finansinntekter- og kostnader. Fastpriskontrakter Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregningsmetode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Kontrakter som honoreres etter påløpte timer og som er uten resultatansvar for selskapet, inntektsføres i perioden arbeidet blir utført. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Garantier, servicearbeid og reklamasjoner Påløpte forpliktelser for avsluttede prosjekter vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid, eller nettokostnad dersom selskapet er dekket mot tap gjennom forsikringsselskap. Estimatet beregnes med utgangspunkt i de faktiske forhold knyttet til den enkelte sak. Forpliktelsene balanseføres som andre forpliktelser og kostnadsføres når det er sannsynlig at tap vil oppstå. Pensjoner Pensjonsforpliktelser (fondsbaserte ytelser) er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler) balanseføres som langsiktig gjeld. Netto verdi av overfinansierte ordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler) inngår i lønnskostnader. Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens opptjening og rentekostnad av pensjonsforpliktelser. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likvider omfatter kontanter, postgiro og bankinnskudd. 8

9 NOTER Note 2 Endring i konsernets sammensetning Ved inngangen av regnskapsåret 2008 bestod konsernet Multiconsult av morselskapet og det heleide datterselskapet Kustlinje Arkitekter AB. Multiconsult AS solgte aksjene i Kustlinje Arkitekter AB til LINK signatur AS. Datterselskapets virksomhet og finansielle posisjon var uvesentlig og det avlegges derfor ikke konsernregnskap for Note 3 Ordinære driftsinntekter Virksomhetsområde: Rådgivende ingeniørtjenester Leieinntekter og andre inntekter Sum Pr geografisk marked: Norge Utland Sum Note 4 Fastpriskontrakter Inntektsført på igangværende fastpriskontrakter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende fastpriskontrakter Opptjent ikke fakturert produksjon og utlegg inkl. i kundefordringer Forskuddsfakturert produksjon inkl. i annen kortsiktig gjeld Note 5 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader (se note 12) Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk Ytelser til ledende personer Adm. direktør Styret Lønn og honorar Pensjonskostnader Annen godtgjørelse 21 0 Det foreligger avtale som forplikter selskapet til å gi adm.direktør to årslønner ved opphør av ansettelsesforholdet. Adm.direktør deltar på lik linje med alle øvrige ansatte i selskapets resultatdelingsordning. Årets pensjonsopptjening for adm.direktør Håkon Sannum (f.1947) er beregnet til tkr Det er ikke utstedt tegningsrettigheter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer i selskapet. Lån og sikkerhetsstillelse til ansatte og aksjeeiere Lån Sikkerhetsstillelse Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Ansatte, aksjeeiere og medlemmer av styret Administrerende direktør 0 0 Note 5 fortsetter på neste side 9

10 NOTER Note 5 fortsettelse fra forrige side Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper utgjør: Lovpålagt revisjon Skatterådgiving Andre attestasjonstjenester Annen rådgivning Advokatbistand 12 7 Tallene ovenfor er eksklusive merverdiavgift. Note 6 Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivninger per Netto akkumulerte nedskrivninger Akkumulert av- og nedskrivninger pr Bokført verdi per Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 Økonomisk levetid 3 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Goodwill fordelt på virksomhetskjøp Oppkjøpsår Opparbeidet i Elkon AS 2003 NVK Multiconsult AS 2003 Kaare Skallerud AS 2003 Arild Berg AS 2003 Fjellanger Widerøe Plan AS 2003 Knut Hepsøe AS 2003 RIVAS AS 2004 Alfacon AS 2004 Søvik AS 2005 Elkon AS 2005 Grunn Teknikk AS 2006 Landskapsarkitektene Skjøld Sægrov Torpe AS 2006 Siv. ing. Gunnar Bertnzen 2006 Elconsultteam 2006 Elplan sør 2007 Vest-Consult AS 2007 Vest-Akva AS 2007 KV Engineering AS 2007 Spets Cons. Group AS 2007 VVS Plan Sør AS

11 NOTER Note 7 Varige driftsmidler Bygn. og annen fast eiendom Maskiner, anlegg, inventar og driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akk./rev. nedskrivninger Akkumulert av- og nedskrivninger per Bokført verdi per Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-8 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Beskrivelse Sted Leieavtalen opphører Årlig leiekostnad Kontorlokaler Hovedkontor, Oslo Kontorlokaler Regioner Leie av andre driftsmidler Sum årlig leie av lokaler og andre driftsmidler Note 8 Felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Selskap Klassifisering Anskaffelses- Forretnings- Stemmeandel Eierandel tidspunkt kontor LINK signatur AS Tilknyttet selskap Oslo 33,4 % 32,0 % Høyhastighetsringen AS Tilknyttet selskap Oslo 44,4 % 44,4 % Analyse & Strategi AS Felles kontrollert virksomhet Oslo 50,0 % 50,0 % Norplan AS Felles kontrollert virksomhet Oslo 50,0 % 50,0 % Selskapsverdier Egenkapital Årsresultat 2008 LINK signatur AS Høyhastighetsringen AS Analyse & Strategi AS Norplan AS Kundefordringer Andre fordringer Mellomværende LINK signatur AS Høyhastighetsringen AS Analyse & Strategi AS Norplan AS Sum Note 8 fortsetter på neste side 11

12 NOTER Note 8 fortsettelse fra forrige side Leverandørgjeld Annen langsiktig gjeld Mellomværende LINK signatur AS Høyhastighetsringen AS Analyse & Strategi AS Norplan AS Sum I sammenheng med at Multiconsult kjøpte 32% av aksjene i LINK signatur AS er arkitektvirksomheten i Oslo og Fredrikstad, samt aksjene i datterselskapet Kustlinje Arkitekter AB overdratt til LINK signatur AS til markedsverdi. Salgsvederlaget var på tkr og regnskapsmessig gevinst tkr 561. Note 9 Fordringer med forfall senere enn ett år Pensjonsmidler Andre fordringer Sum Note 10 Aksjekapital og aksjeeierinformasjon Aksjekapitalen i selskapet per Antall Pålydende Bokført Aksjer Samtlige aksjer som inngår i selskapets aksjekapital tilhører samme aksjeklasse. Aksjenes omsettelighet er begrenset, i det salg eller overdragelse kun kan skje til ansatte medarbeidere i Multiconsult-selskapene og Stiftelsen Multiconsult. Ved overdragelse av aksjer har Stiftelsen Multiconsult forkjøpsrett til den kurs det foreligger et reelt kjøpetilbud til. Eierstruktur De største aksjeeierne i selskapet per var: Antall aksjer Eierandel Stemmeandel WSP Europe AB ,7 % 24,7 % Stiftelsen Multiconsult ,0 % 18,0 % Brian Glover ,0 % 2,0 % Jan Reidar H. Lindemark ,0 % 2,0 % Per Bollingmo ,3 % 1,3 % Ivar Eng ,3 % 1,3 % Harald Strand ,2 % 1,2 % Kjell E. Larsen ,2 % 1,2 % Johan H. Bertnes ,2 % 1,2 % Trond Dahle ,1 % 1,1 % Sum > 1% eierandel ,9 % 53,9 % Sum øvrige ,1 % 46,1 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Antall egne aksjer ved utgangen av 2008 er Kostprisen pr. aksje er kr. 70. Aksjer eiet av medlemmer i styret og adm. direktør: Navn Verv Antall aksjer Hans Ole Haugen Styremedlem Knut Selmer Styremedlem Håkon Sannum Adm. direktør

13 NOTER Note 11 Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen egenkapital Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Tilbakebetaling av kapital Årets resultat Egenkapital 31. desember Det er foretatt en tilbakebetaling til aksjonærene i 2008 med kr. 12 pr. aksje tilsammen tkr Note 12 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene etter loven. Multiconsult AS har etablert to tjenestepensjonsordninger, en innskuddsbasert og en ytelsesbasert. Ytelsene i risikodekningene i de 2 ordningene er like. Det ble i løpet av 2006 innført en innskuddsordning for alle nyansatte, tilsatt etter Det var 537 aktive medlemmer i innskuddsordningen ved utgangen av året. Premiekostnaden til innskuddsordningen ble for 2008 på tkr inkl. arbeidsgiveravgift. Kostnadene for risikodekningene tilknyttet innskuddsordningen er inkludert i beregningen nedenfor. Ytelsesordningen hadde pr aktive medlemmer og 121 pensjonister. Ytelsesordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket enten gjennom egen pensjonskasse eller i forsikringsselskap. Selskapet betaler i tillegg pensjon til 2 pensjonister som finansieres over selskapets drift. Dessuten har selskapet inngått avtale med 2 pr idag aktive medarbeidere om pensjon frem til 67 år dersom de skulle velge hel eller delvis pensjonering før fylte 67 år. Pensjonstilsagnet og de foran nevnte driftspensjoner er usikret, men kostnad og forpliktelse er medtatt i den følgende oppstilling Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av forpliktelse ved planendring Amortisering av estimeringstap Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Midler > Midler < Midler > Midler < forpliktelser forpliktelser forpliktelser forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Ikke resultatført virkning av planendring Netto pensjonsfordning før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsfordring etter arbeidsgiveravgift Udekkete pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger benyttet i ovennevnte beregning: Forventet avkastning på fondsmidler 5,25 % 6,25 % Diskonteringsrente 4,25 % 5,25 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,50 % Forventet G-regulering 3,75 % 4,25 % Forventet pensjonsregulering 0,75 % 1,75 % Ved beregning av selskapets pensjonskostnader og brutto pensjonsforpliktelser er anvendt pensjonskassens premietariff, GAP07. Selskapet styrket egenkapitalen i pensjonskassen i 2008 ved å innbetale ytterligere tkr Samlet innbetalt kjernekapital i pensjonskassen er etter dette tkr

14 NOTER Note 13 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Regulering av tidligere års skatter Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Avstemming fra nominell til faktisk skattesats Ordinært resultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) Skatteeffekten av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Andre poster Skattekostnad Effektiv skattesats 30,2 % 31,1 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld og forpliktelser Utsatt skatteforpliktelse i balansen Avstemming av utsatt skatt i balansen Utsatt skatt Endring utsatt skatt Utsatt skatt fusjon og oppkjøp Utsatt skatt i balansen (netto) pr Avstemming av betalbar skatt i balansen Kostnadsført betalbar skatt Balanseført betalbar skatt Note 14 Andre avsetninger for forpliktelser Avsetninger Avsetning for prosjektansvar Multiconsult har et betydelig omfang av oppdrag som fullføres i løpet av et år. Normalt har selskapet inngått avtale om ansvarsbegrensning med oppdragsgiver. Ved utføring av et oppdrag kan det bli avdekket mangler ved eller skader som følge av leveransen som medfører at det fremmes krav mot selskapet. Når det er overveiende sannsynlig at et ansvarskrav må dekkes estimeres ansvarsbeløpet og det avsettes regnskapsmessig for forpliktelsen. Tidshorisont fra melding av en sak og til endelig oppgjør foretas kan strekke seg over flere år. Oppgjørets størrelse kan variere i betydelig grad. Avsetningen knyttet til en skadesak vurderes til antatt kostnad inkludert saksomkostninger, egenandeler, erstatningsbeløp og renter. Når det er overveiende sannsynlig at det kan fremmes regress, er slikt krav hensyntatt i estimatene. Det foretas en ny vurdering av ansvarssaker som strekker seg over et årsskifte. Det foretas ingen neddiskontering til nåverdi. 14

15 NOTER Note 15 Finansiell markedsrisiko Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp mot pensjonsmidler, og selskapets renterisiko knytter seg i det vesentligste til disse. Overskuddslikviditet plasseres i finansielle markedsbaserte instrumenter som omsettes i et regulert marked. Selskapet er eksponert for valutarisiko gjennom inntekter fra oppdrag i utlandet. Risikoen knytter seg til levering av ingeniørtjenester fra Norge til utlandet. Flere pågående utenlandsoppdrag har avtalte rater i annen valuta, ofte USD. Endringer i valutakurser mellom norske kroner og utenlandsk valuta kan påvirke selskapets resultatregnskap og egenkapital. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har en sentral kredittpolicy, og det innhentes bl.a. eksterne kredittopplysninger på kunder av vesentlig størrelse som skal ha kreditt i selskapet. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall. Styring av likviditetsrisiko skjer ved at det utarbeides strategier for likviditetsstyring, som operasjonaliseres gjennom likviditetsbudsjetter og løpende oppfølging av disse. For å sikre seg tilstrekklig likviditetsmessig handlefrihet og derigjennom dempe likviditetsrisikoen er det etablert en trekkfasilitet på tkr hos bankforbindelsen. Trekkfasiliteten er ikke anvendt ved årsskiftet. Note 16 Forskning og utvikling Selskapets virksomhet omfatter levering av rådgivende ingeniørtjenester og utvikling av nye produkter i denne forbindelse. Utviklingskostnadene består primært av lønn og øvrige personalkostnader. Kostnadsførte beløp til forskning og utvikling totalt, inkl. faglig utvikling og satsninger, i 2008 utgjør tkr (tkr i 2007). I tillegg er det gitt tkr 500 (tkr i 2007) i støtte til forskningsprosjekter som i samarbeid med andre har en total omsetning på tkr (tkr i 2007). Stiftelsen Multiconsult har som en av de største aksjonærene bidratt med tkr 700 til det totale utviklingsarbeidet. Note 17 Garantier og andre sikkerhetsstillelser Avgitte garantier overfor kunder Garantier for andre forpliktelser Sum garantier og andre sikkerhetsstillelser Note 18 Bundne midler Av selskapets likviditetsbeholdning utgjør tkr (tkr i 2007) skattetrekksmidler og bundne midler i oppdrag. Note 19 Finansielle poster FINANSINNTEKTER Resultat fra invest.i felles kontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Andre renteinntekter Andre finansinntekter Finansinntekter FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader Andre finanskostnader Finanskostnader Sum finansielle poster

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i tusen kroner KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Avskrivninger og nedskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endringer av avsetninger for forpliktelser Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Nedskrivning investeringer i tilknyttet virksomhet Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetalinger ved salg av aksjer i datterselskaper Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler og pensjon Netto likviditetsendring fra investeringer KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Kontanteffekt ved fusjon Tilbakebetalt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter o.l. 0 0 Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr

17 REVISJONSBERETNING 17

18 MILJØREGNSKAP Miljørapportering Multiconsult rapporterer bedriftens påvirkning på det ytre miljø. Det er registrert data i organisasjonen som viser faktiske miljøpåvirkninger. Følgende indikatorer legges til grunn for miljøregnskapet: Utslipp til luft Generert transport med bil og fly Energiforbruk til transport og kontorhold Avfallsgenerering Forbruk av papir og råmaterialer Multiconsult har som mål at selskapets bruk av energi og råvarer, utslipp til luft og restavfall i 2011 skal være redusert med 25 % i forhold til 2007-nivået. Miljøindikator Utslipp til luft (inkludert flytransport i parantes) Utslipp av CO 2 (tonn/årsverk) ,6 (1,25) ,52 (1,05) Utslipp av NOx (kg/årsverk) ,4 (3,50) ,34(2,17) Utslipp av SO 2 (kg/årsverk) ,002 (0,20) ,002 (0,24) Transport Tjenestekjøring inkludert firmabil og leiebil (km/årsverk) Flyreiser (antall/årsverk) , ,01 Energibruk Energiforbruk i bygg (kwh/m 2 BRA) , ,05 Energiforbruk (kwh/årsverk) Arealeffektivitet i kontorbygg (m 2 BRA/årsverk) , ,3 Totalt energiforbruk inkludert transport (kwh/årsverk) Avfall Avfallsmengde (tonn/årsverk) , ,152 Restavfall (%) Avfall til ombruk, material- og energigjenvinning (%) Farlig avfall (kg/årsverk) , EE-avfall (tonn/årsverk) , ,003 Innkjøp Innkjøpt mengde A4- og A3-papir (ark/årsverk) Innkjøpt mengde plottepapir (meter/årsverk) Olje (fyring, maskindrift og transport) (l/årsverk)

19 Tromsø Narvik Steinkjer Trondheim Ålesund Lillehammer Bergen Vøyenenga Drammen Haugesund Tønsberg Skien Stavanger Egersund Grimstad Kristiansand Oslo (hovedkontor) Ski Moss Fredrikstad Multiconsult Hovedkontor: Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Telefon Telefaks org.nr

20

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS Årsberetning 2011 for Terra Finans og Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Terra Finans og Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING 2007 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent av

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer