Installasjons- og brukermanual. FirePro. Automatisk brannslukkesystem for båt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og brukermanual. FirePro. Automatisk brannslukkesystem for båt"

Transkript

1 FirePro Automatisk brannslukkesystem for båt BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 1 av 46

2 Innhold Bruksanvisning...4 Ved Brann...4 Ved Alarm...4 Ved Feil...4 Alarmer...5 Generelt...5 Kontrollpanel SP Brannslukking...5 Feil...6 Funksjonsbeskrivelse kontrollpanel SP Når anlegget er utløst/avfyrt...7 System komponenter...7 FirePro enheten...7 Kontroll panelet...8 Overvåkning...8 Oppstart...8 Service...9 Generelt årlig service...9 Etter avfyring...9 Prosedyre for utskiftningen av FirePro-enhet...10 Brannslukking med FirePro aerosol og sikkerhet...10 Høye temperatur...10 Varme arbeider...10 Opprydning etter avfyring...10 Siktreduksjon...11 Oksygen nivå...11 Skadevirkninger...11 Farlig gods deklarasjon...11 Installasjon...12 Generelt...12 Forberedelse av arbeidet...12 Utstyr og materiell...12 Verktøy...12 Monteringsrekkefølge...12 Montering av FirePro enhet...13 Begrensninger...14 Kontrollpanelet...17 Tilkoblinger...18 Ledninger og kabler...18 Ekstrautstyr...18 Sensorkabelen...19 Innstillinger av programmeringsbryter...19 Anmerkninger til programmeringstabell...20 Software prioritering...21 Power LED...21 Activated Lysdiode...21 Feilsøking...22 Generelt...22 Power lampen lyser ikke...23 Feillampe lyser ( Fault )...24 BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 2 av 46

3 Kontroller FirePro-enhet...24 Feillampe lyser ( Fault )...25 Kontroller sløyfe 1 - sensorkabel...25 Feilsøkingsprosedyre - sensorkabel...25 Kontroller sløyfe 2 Eksterne detektorer...26 Feilsøkingsprosedyre sløyfe Feillampe lyser ( Fault )...27 Kontroller sløyfe for ekstern manuell utløser...27 Feilsøkingsprosedyre ekstern utløser...27 Alarm lampe lyser...28 Alarm + Activated lampe lyser...29 Utstyr og reservedeler...30 Tilleggsutstyr...31 Tilleggsutstyr og reservedeler...31 Pyroteknisk aktivering...33 Tekniske spesifikasjoner...34 Installasjons sjekkliste...35 Service log...37 Programmering av dip-bryter...37 SAMSVARSERKLÆRING...39 Koblingsskjema standard pakke...40 Koblingsskjema ekstern manuell utløser (opsjon)...41 Koblingsskjema detektorsokkel (opsjon)...42 Koblingsskjema ekstern lyd og lysvarsling (opsjon)...43 Koblingsskjema tilkobling av motorstopp (opsjon)...44 Koblingsskjema tilkobling av alarmkontakter...45 Forhandler:...46 BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 3 av 46

4 Bruksanvisning Ved Brann 1. Stopp motoren og steng drivstoff tilførsel. 2. Kontroller at det ikke er personer i maskinrommet. 3. Steng eventuell ventilasjon og lukk igjen luker/dører. 4. Utløs slukkeanlegget ved samtidig å trykke på begge knappene på slukkepanelet. Hold begge knappene inntrykket inntil lyden fra summeren blir kontinuerlig. 5. Finn håndslukker og vær forberedt på etterslukking. 6. Tenk sikkerhet (redningsvester, nødrakett, varsling). 7. Etter 5 minutter kontrolleres det at brannen er slukket. Husk å beskytte deg selv mot brannen og branngassene. Ved Alarm Når kontrollpanelet gir alarm: 1. Kontroller om det er Brann eller Feil alarm. 2. Ved brannalarm se ovenfor Ved Brann. 3. Ved feil alarm se nedenfor Ved Feil. Ved Feil Når en feil oppstår: 1. Registrer hvilke lamper som lyser og avstill summer ved å trykke på venstre knapp (Silence). 2. Følg feilsøkingsprosedyren på side Når feilen er funnet og rettet, tilbakestilles sentralen ved å trykke på høyre knapp (Reset). Det er ikke mulig å tilbakestille sentralen før feil er rettet. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 4 av 46

5 Alarmer Brannalarm = Alarm lampe lyser og summer lyder kontinuerlig. Slukking = Activated lampe lyser og summer pulserer. Feil = Fault lampe lyser og summer lyder kontinuerlig. Generelt Kontrollpanel SP-1 Kontrollpanel SP-1 er en kombinert brannsentral og slukkesentral for kontroll av FirePro enheter. Sentralen kan tilkobles punktdetektorer (røyk og varme) samt varmedetekterende kabel for varsling av brann. Alarm fra detektorene kan programmeres til automatisk å aktivere FirePro enheter, eller til kun å varsle brann, eller begge deler om ønskelig. Se koblingsanvisninger side 39. Kontrollpanel SP-1 leveres fabrikkinnstilt med varsling ved alarm fra eventuelle tilknyttede detektorer (ikke automatisk slukking). Endring av fabrikkinnstilling utføres ved å slå på/av funksjonsbrytere på sentralens bakside (se tabell side 19) Utganger kan tilkobles ekstern sirene/lys samt relé for automatisk stopp av motor ved brann. Det er også mulig å tilkoble en ekstern manuell utløser knapp. FirePro enheten aktiveres fra sentralens front ved å trykke på begge avfyringsknappene samtidig. FirePro enheten vil da aktiveres etter ca 5 sekunders varsling. I automatisk modus vil alarm fra detektor(er) aktivere FirePro enheten etter 20 sekunds varsling. Lyd kan avstilles ved å trykke på Silence knappen. Alarmen vil fortsatt være aktiv inntil den avstilles ved å trykke Reset knappen. Brannslukking Dersom FirePro enheten er uløst vil lampen Activated lyse og summer og eventuell ekstern sirene/lys pulserer. Lyd kan avstilles ved å trykke på Silence knappen. I automatisk modus, hvor aktiveringen er styrt av tilknyttet detektor(er), vil også Alarm lampen lyse. Ved alarm fra sensorkabelen vil lampe i kontrollpanelet forbli tent inntil sensorkabelen er utskiftet/frakoblet. Frakobles sensorkabelen vil kun feil meldes på kontrollpanelet. Feil lampen vil lyse inntil sensorkabelen er byttet. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 5 av 46

6 Feil Feil indikeres ved følgende situasjoner: Brudd i kabel til FirePro enhet Brudd eller kortslutning i sløyfe for ekstern manuell utløser Brudd i alarmsløyfe 1 Brudd eller kortslutning i alarmsløyfe 2 Feil på lamper i sentralen (Alle lamper er overvåket for brudd). Da alle lamper er doble vil reservelampen overta i en slik situasjon. Feil varsles med kontinuerlig lyd, feil lampe lyser og utgang 1 gir fast styresignal (for styring av ekstern sirene/lys etc.). Funksjonsbeskrivelse kontrollpanel SP-1 Kontrollpanel SP-1 har 2 alarmsløyfer. Sløyfe 1 benyttes primært for tilkobling av varmesensorkabel, mens sløyfe 2 kan tilkobles vanlige punkt røyk- eller varmedetektorer. Ved temperatur >= 105 C vil eventuell tilknyttet sensorkabel tilkoblet sløyfe 1 kortslutte og sentralen gi alarm. Er sentralen programmert til automatisk slukking vil alarmen lyde i 20 sekund før FirePro enheten utløses. I denne modus vil styreutgang 2 aktiveres samtidig med alarm (uten tidsforsinkelse). Denne utgangen kan benyttes til å stenge ventilasjon/vifter og til å stoppe motoren. Styreutgang 1 kan benyttes til ekstra sirene/lys eller annen varsling. Utgangen følger intern summer. Samme vil skje ved alarm fra detektorer tilkoblet sløyfe 2. Som nevnt er det også mulig å la en av sløyfene iverksette automatisk slukking og den andre bare varsle (brannalarm). Hvilken av sløyfene som trigger hva, velges med brytersetting på sentralens bakside. For ekstra sikkerhet kan detektorer tilkobles begge sløyfer, og sentral programmeres til først å aktivere slukking ved alarm på begge sløyfene. Slukking kan også aktiveres ved å samtidig trykke inn og holde knappene på sentralens front inntrykket i ca. 5 sekund. En pulserende lyd bekrefter at manuell slukking aktiveres. Etter ca. 5 sekund blir lyden fast og FirePro enheten utløses. Slukking kan også aktiveres fra eventuell ekstern manuell utløser. Kontrollpanel SP-1 har egen overvåket inngang for tilkobling av ekstern manuell utløser. Hendelsesforløpet blir som beskrevet over ved aktivering av denne inngangen. Brudd eller kortslutning av inngangen gir vanlig feilmelding. Ved brannalarm er lys og lyd signaler faste. Når FirePro enheten er utløst skifter lys og lyd til pulserende. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 6 av 46

7 Intern summer og utgang 1 avstilles ved å trykke inn Silence knappen. Alarm vil være aktiv inntil tilbakestilling (trykking på Reset knappen ). Dersom detektorer fortsatt er aktivert vil summer og utgang 1 igjen aktiveres. Når anlegget er utløst/avfyrt Når anlegget er utløst/avfyrt skal FirePro enheten skiftes før brannslukingsanlegget igjen er funksjonsdyktig. Se Service og Etter utløsing side 9. System komponenter FirePro enheten Kontrollpanel SP-1 sentralen er beregnet til å overvåke og utløse FirePro enheter. Slukkesystemet er basert på FirPro beholdere som aktiveres direkte med en elektrisk impuls fra kontrollpanelet. Beskyttelses deksel Retningsplate Kjølemiddel gitter Kjemisk kjølemiddel Kjølemiddel gitter Pyroteknisk lunte (Intern tenn innretning) Avstandsring Aerosol dannende masse Elektrisk aktivator Aluminiums hylse Tilkobling utløser/avfyring FirePro er utviklet i forbindelse med romfartsteknologien til bekjempelse av brann i tekniske installasjoner på avfyringsramper og raketter. FirePro kan aktiveres elektrisk og/eller pyroteknisk. Ved aktivering starter en kjemisk prosess som danner aerosoler som slukker brannen. FirePro er et fast stoff, og ikke under trykk på beholderne. Dette betyr enkel installasjon og minimalt med vedlikehold. FirePro skader ikke miljøet, og påfører ikke skade på utstyret som beskyttes. FirePro er ikke direkte skadelig for mennesker, men er ubehagelig å innånde. Derfor brukes FirePro i "ikke bemannede" rom. FirePro beholderne finnes i flere varianter, FirePro beholderne kalles FP enheter (Fire Protection - Aerosol Generator). BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 7 av 46

8 Hvordan virker FirePro aerosol generatorer Prinsippet for slukking med FirePro aerosol generatorer er unik. Et spesielt kompakt kjemisk stoff produserer partikler og gasser av mikroskopiske størrelser når det blir antent. Dette er i hovedsak gassblandinger av CO 2, kaliumnitrat, kalium karbonat, magnesium og resin polymer. Før aerosolet kommer ut av dysen blir det avkjølt igjennom et kjemisk kjølemiddel. Dette absorberer mye av varmen, og muliggjør en homogen 3-dimmensjonal fordeling av slukkerøyken uten flammer. Brannen slukkes ved en inhibitering av selve kjedereaksjonen i brannen og ved kjøling. Det faste aerosolet sammen med det kjemiske kjølemiddelet og antenningsenhet er bygget inn i en beholder med en eller to endeplater (dyser). Størrelsen varierer alt etter hvor mye masse de inneholder. Aerosolet antennes ved at strøm tilføres den elektriske tennsatsen. Alternativt vil tennsatsen aktiveres ved åpen flamme med temp. over 172 eller ved temperaturer høyere enn 300 på selve FirePro enheten. Kontroll panelet BRD Kontrollpanel SP-1 er et kompakt kontrollpanel tilpasset standard instrumentmoduler (VDO). Panelet er robust og vanntett. Ledninger for detektorer, spenning, FirePro enhet etc. tilkobles på rekkeklemmer plassert på sentralens bakside. Overvåkning Alle innganger overvåkes kontinuerlig når kontrollpanelet er tilkoblet spenning. Brudd eller kortslutning på inngangene gir feilmelding. Oppstart Når spenning til kontrollpanelet tilkobles starter en oppstart prosedyre hvor alle lamper lyser i sekvens og summer aktiveres med et kort støt. Når denne sekvensen er ferdig vil systemet være slått på. Forutsatt ingen alarm på sløyfer og at tenning er slått på, vil Power lampe lyse. Denne lyser ikke før tenning er slått på (strømbesparende). Ved å holde inne Silence knappen mens spenning tilkobles settes panelet i test modus (se teknisk datablad for nærmere beskrivelse). Alle innganger og utganger kan da testes. Viktig! Husk å frakoble FirePro enhet før gjennomføring av en slik test. Eventuelt kan FirePro enhet erstattes med en testlampe (12 v 2W). BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 8 av 46

9 Service Generelt Kontrollpanel SP-1 krever ikke spesielt vedlikehold da systemet er selvovervåkende. Imidlertid bør systemets tilstand jevnlig kontrolleres visuelt for å avdekke og utbedre eventuelle skader før det oppstår feil på anlegget. Før arbeid på systemet skal alltid - FirePro enheten(e) kobles fra. Den visuelle kontroll bør omfatte: Kontroller alle ledninger er godt festet og at det ikke er skader på isolasjonen. Kontroller at alle koblinger/koblingsbokser er forsvarlig tette/forseglede. Fuktighet og irr i koblinger/koblingsbokser kan medføre at anlegget i verste fall løser ut. Kontroller utskiftingsdato for FirePro enheten (skal ikke være over 10 år). Dato for utskifting vil stå notert på selve FirePro enheten. Kontroller at FirePro enheten ikke er skadet og at beslaget er forsvarlig festet. Kontroller at ingen ting er plassert foran FirePro enhetens utblåsingsdyse(se tabell med montasjeavstander side 14). 10 årlig service FirePro enheten skiftes. Se prosedyre for skifting av FirePro enhet side 10. For destruksjon av de ikke utløste/avfyrte FirePro enheter kontakt: BVS AS Ryfylkegaten STAVANGER Tel.: Fax: Distributør: Etter avfyring FirePr enheten skal erstattes med ny når den er utløst. Hvis FirePro enheten er utløst med sensorkabel skal denne også skiftes. Se avsnittene FirePro enheten og sensorkabel i kapittelet Installasjon. FirePro enheten inneholder ingen skadelige stoffer og kan kastes sammen med alminnelig avfall. Retur av brukt FirePro enhet til Trygg Skandinavia AS eller en av våre distributører gir rett til kjøp av ny til spesialpris. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 9 av 46

10 Prosedyre for utskiftningen av FirePro-enhet 1. Avbryt forsyningsspenningen til kontrollpanelet 2. Koble fra tilkobling i FirePro enheten 3. Demonter FirePro enhetene fra beslaget 4. Demonter gammel og installer ny sensorkabel (dersom denne er aktivert) 5. Monter FirePro enheten i beslaget 6. Koble til ledninger i FirePro enheten 7. Tilkoble forsyningsspenningen til kontrollpanelet 8. Sett tenningen på 9. Kontroller at kontrollpanelet ikke melder om feil Brannslukking med FirePro aerosol og sikkerhet En av hovedfordelene ved aerosol fremfor kjemiske slokkingsmidler er at det ikke dannes giftige spaltningsprodukter eller korrosive syrer når aerosolen utsettes for varme overflater eller flammer. Av sikkerhetsmessige grunner skal det allikevel treffes forholdsregler slik at mennesker ikke utsettes for atmosfæren i rommet etter en slukking med Aerosol. Ventilering av motorrommet etter slukking med Aerosol bør, hvor mulig, skje direkte til det fri. Mennesker må ikke gå inn i området hvor Aerosol er avfyrt før dette er blitt grundig ventilert. Innånding av brannens spaltningsprodukter eller FirePro aerosolet bør unngås. Dersom det allikevel er nødvendig å gå inn i området før ventilering skal åndedrettsvern eller pusteutstyr benyttes. Høye temperatur Under avfyring av FirePro enheten vil temperaturer komme opp i ca. 250 C i ved dysemunningen. Utenfor sikkerhetsgrensen kommer temperaturen ikke over 75 C. Det er derfor viktig at sikkerhetsavstanden overholdes ved installasjon (se tabell side 14). Etter avfyring er FirePro enheten meget varm. Bruk kraftige hansker dersom enheten skal håndteres innenfor 15 minutter etter avfyring. Varme arbeider Åpen ild eller langvarig temperatur over 300 C (105 eller 180 C for sensor kabelen) kan forårsake aktivering av FirePro enheten. Det må derfor ikke arbeides med åpen ild i nærheden av FP en. Dersom det skal utføres varme arbeider skal FirePro enheten fjernes før arbeidet påbegynnes. Opprydning etter avfyring Etter at alle aerosol partiklene har lagt seg bør støvet fra FirePro enheten støvsuges, blåses, børstes og/eller vaskes bort. Dersom støvet blir liggende og trekker fuktighet, kan dette bli elektrisk ledende. Beskyttelseshansker og briller bør benyttes. Åndedrettsvern eller friskluft utstyr bør benyttes. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 10 av 46

11 Siktreduksjon FirePro generatorene er beregnet til bruk i ubemannede rom hovedsakelig pga. dårlig sikt forårsaket av aerosolen under og etter avfyringen. Oksygen nivå FirePro generatorene slukker brannen kjemisk ved å angripe flammenes kjedereaksjon. Brannen slukkes ikke ved oksygen fortrengning. Oksygennivået vil forbli nærmest uendret under og etter slukkingen. Giftighet. Uaktsom eksponering av aerosolet bør alltid unngås. Anvisningene her omhandler kun forholdsregler etter uaktsom eksponering av FirePro aerosoler uten at det har vært en brann. Hovedbestanddelen av FirePro aerosol er fast kaliumnitrat, kaliumkarbonat, magnesium og resinpolymer. Ved normal slukkekonsentrasjon er innholdet av disse stoffene så lave at det ikke er noen helserisiko. Imidlertid kan det være en liten potensiell fare i spaltningsprodukter fra selve forbrenningen. Dette kan være karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksid (NO), som begge i selv små mengder er farlige. Giftigheten avhenger av den faktiske konsentrasjon som oppnåes, og i hvor lang tid man eksponeres for stoffene. Ubeskyttet opphold i FirePro aerosol atmosfæren fra et standard system i opp til 5 minutter, betegnes som å være en mindre sunnhetsrisiko. Eksponeringen kan forårsake irritasjon av slimhinner og øyne. Skadevirkninger Et biprodukt av Firepro aerosolgenereringen er fine kaliumkarbonat partikler, - såkalte oppløselige mikro størrelse partikler. Disse partiklene er så små at de kan innåndes av personer uten åndedrettsvern. Det er ikke påvist at innånding av disse har noen skadelig virkning. Alvorlige skader fra innånding av mikro størrelse partikler skyldes oftest ikke oppløselige partikler. Der foreligger Europeiske regler for opphold i rom med fine partikler. Ytterligere beskrivelse kan finnes i BS EN 481:1993 & BS EN 451:1992 Farlig gods deklarasjon FirePro kommer inn under klasse 4.1 Farlig gods i overensstemmelse med United Nations Farlig Gods Klassifikasjon kode. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 11 av 46

12 Installasjon Generelt Før arbeidet påbegynnes skal motoren være stanset og batteriets + pol være fjernet. Batteripolen tilkobles ikke før installasjonen er ferdig. Forbered derfor installasjonen meget nøye slik at alt nødvendig materiell og verktøy er tilgjengelig før arbeidet påbegynnes. Advarsel FP enheten kan aktiveres ved påvirkning med flammer og høy temperatur. Unngå derfor å utsette FP enheten for kraftig varmepåvirkning eller direkte sollys over lengre tid. Forberedelse av arbeidet Følgende utstyr/materiale bør være klargjort: Utstyr og materiell 1. Brannsikker og skjermet kabel type Radox FR125 2x0,75 (5m) 2. Ledig uttak på sikringsboksen (min 2 Amp) 3. Koblingsboks (ELE ) 4. Festemateriell 5. Eventuell sensorkabel for varmedeteksjon. 6. Klebeskilt Advarsel 7. Klebeskilt Service Verktøy 1. Håndverktøy, skrujern og avbiter 2. Boremaskin med 3.0 & 10 mm bor 3. Hullsag Ø 60mm (dersom SP-1 skal felles inn i interiøret) Monteringsrekkefølge 1. Stopp motoren og fjern batteriets + pol 2. Merk opp og sag ut hull for kontrollpanel. Alternativt kan panelet monteres i ledig instrument modul, eller det kan benyttes på veggboks. Kontrollpanelet SP-1 plasseres slik at det er lett tilgjengelig. Adkomsten til panelet må ikke kunne bli begrenset av brann i motorrommet. 3. Monter FirePro enhet og eventuelle detektorer, ekstern manuell utløser og/eller sensorkabel 4. Monter koblingsboksen i/ved motorrommet 5. Monter kabel fra SP-1 til koblingsboksen (for tilkobling til FirePro enhet) BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 12 av 46

13 6. Monter kabel fra SP-1 til koblingsboks (for tilkobling av sensorkabel) 1 7. Monter kabel fra SP-1 til koblingsboks (for tilkobling av punktdetektor) 2 8. Monter kabel fra SP-1 til eventuell ekstra manuell utløser (Radox 125 FR 2x 0,75 mm 2 ) 9. Trekk ledning fra SP-1 til tenningsbryter (1x 0,75 mm 2 ) 10. Trekk ledninger fra sikringsboks til kontrollpanelet (2x1,5mm 2 ) 11. Monter kabel for eventuelt ekstra utstyr (sirene/lys, ventilasjon og/eller automatisk motorstopp) 12. Koble til detektorer/sensorkabel til koblingsboksen 13. Koble til eventuell ekstern sirene/lys 14. Koble til annet ekstrautstyr (styring av ventilasjon og/eller motorstopp) 15. Koble til eventuell ekstra manuell utløser 16. Koble til ledning fra hovedbryter (tenning) til kontrollpanelet 17. Koble til ledninger for spenning i sikringsboksen og i kontrollpanelet Velg riktig dip-bryter innstilling for installasjonen 19. Kontroller igjen alle tilkoblinger 20. Koble til batteriet 21. Kontroller Power lys i kontrollpanelet når hovedbryter (tenning) er slått på. 22. Kontroller at det ikke indikeres Alarm eller Activated på kontrollpanelet. Fault lampe vil lyse for indikasjon at FirePro enhet ikke er innkoblet. 23. Dersom alt er i orden kobles igjen batteriets + pol fra og tenning slås av 24. Koble til FirePro enheten 25. Koble til batteriets + pol 26. Slå på tenningen 27. Etter oppstartssekvensen skal nå kun Power lampen lyse. 28. Monter klebeskilt med advarsel og betjeningsanvisning ved siden av kontrollpanelet og eventuelt ekstern manuell utløser. 29. Monter klebeskilt med serviceangivelse på FirePro enheten. 30. Fyll ut installasjonsdata i vedlikeholdsprotokollen og gå igjennom sjekklisten på side 35. For eventuell feilsøking benyttes prosedyrer under kapittelet Feilsøking. Kontrollpanelet skal være lett tilgjengelig ved en eventuell motorbrann. Montering av FirePro enhet FP enheten skal monteres slik at aerosolen kan fordeles over hele motoren, den bør ikke monteres på steder hvor den er utsatt for sterk varme eller mye fuktighet. Overhold den sikkerhetsavstanden som er angitte på side Dersom sensorkabel skal benyttes for brannalarm eller automatisk avfyring (Radox 125 FR 2x0,75 mm 2 ) Ved eventuell ekstra detektor for alarm og/eller automatisk avfyring (4 leder kabel 0,75mm 2 ) Husk at + skal sikres med 3 A sikring. Må ikke kobles direkte til batteri uten sikring. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 13 av 46

14 Beslaget til FP enheten skrues fast slik FP enheten har tilstrekkelig fritt rom i utløsnings/ avfyringsretningen. Det er viktig at FP enheten ikke peker direkte inn i en vegg, eller i en retning hvor en feilaktig avfyring kan være til fare for personer eller materiell. Dersom FP enheten er av typen med avfyring i en retning (kun et beskyttelsesdeksel) bør den monteres slik at den under avfyring vil skyte ut over motoren. Ved avfyringsdyse i to retninger (to beskyttelsesdeksel) skal FP enheten monteres i midten av motorrommet. Dersom det er tilkoblet mer enn en FP enhet til kontrollpanelet er det viktig at FP enhetene tilkobles i serie (for overvåking av begge enheter). Se side 10 for sikkerhetsanvisninger vedrørende installasjonen av FP enheten. Begrensninger Aerosolet er varmt når det løses ut i motorrommet og har derfor en tendens til å stige opp pga. lav egenvekt i forhold til luft. For å få en jevn fordeling i rommet er det derfor viktig at romhøyden begrenses til oppgitt i tabell. Høyde begrensning FP-100 0,2 m FP-200 0,6 m FP-500 0,7 m FP ,8 m FP ,4 m FP ,6 m FP ,0 m FP ,2 m Sikkerhetsavstand FP-100 0,4 m FP-200 1,4 m FP-500 1,8 m FP ,0 m FP ,0 m FP ,5 m FP ,0 m FP ,0 m Av hensyn til mulig risiko for høye temperaturer innenfor sikkerhetsavstanden skal ovenstående avstand til følsomme materialer alltid overholdes. Det er videre viktig å være oppmerksom på at større åpninger i motorrommet vil medføre lekkasje av FirePro aerosolet ved avfyring. I verste fall kan dette bety at en eventuell brann ikke slukkes. Stenging av spjeld og stopping av motor og eventuell ventilasjonsvifter må derfor gjøres før FirePro enheten avfyres. Det er viktig å stoppe motor, stenge ventilasjonsspjeld og vifter før aktivering av slukkesystemet. Utlufting av FirePro aerosol kan medføre at brannen ikke lar seg slukke. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 14 av 46

15 Typisk installasjon av Mono type FirePro enhet med feste brakett (klemmebånd) Bolt M6 & skive 2. Feste brakett 3. FP enhet 4. Mutter M6 & skive 1 & 4 FirePro festes med de medfølgende båndklammer og /eller braketter. For MONO type FirePro Generator festes båndklammeret på midten av enheten. For andre typer FirePro enheter skal det benyttes braketter/montasjebeslag etter størrelse og festemuligheter FirePro beholderne er konstruert i kraftig aluminium og inneholder et aerosolgenererende kjemikalie i fast form. Ingen av komponentene i MAG enheten er under trykk. Dyse(er) er i enden av enheten. Tabellen under viser type og størrelse, samt innhold av aerosol og gir en oversikt over hvor mye hver enhet beskytter av volum. MAG (manuell aerosol generator) Typisk installasjon av FirePro enhet med klemmebånd og ende brakett BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 15 av 46

16 BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 16 av 46

17 FirPro modell Aktivering Vekt gram Høyde mm Diameter Tid sek. min. Tid sek maks Utblås m FP-8 TH , FP-20 TH , FP-100 E&TH FP-200M M FP-200 E&TH FP-500 E&TH , FP-1000M M FP-1200C E&TH FP-2000 E&TH x340x FP-3000 E&TH x340x FP-6300C E&TH x310x q Dyser Aktivering: TH=Thermocord M=Manuell E=Elektrisk q=basis kvantum aerosol (i.gr.) per m 3 Hver FirePro-enhet er utstyr med en elektrisk tilkoblingskabel og en pyroteknisk tilkobling. En lunte kan monteres til den pyrotekniske tilkoblingen, og muliggjør aktivering ved temperaturer over 172. Temperaturer =< 300 på selve FirePro-enheten medfører pyroteknisk aktivering Kontrollpanelet Terminalene er skrueterminaler. Ledningene avisoleres på det stykke som settes inn i klemmen og skruen på oversiden skrues i til ledningen sitter fast. Det anbefales at det kun tilkobles en ledning i hver terminal. Skruterminalene kan tilkobles ledninger med maksimalt kvadrat 1,5 mm 2. DIP bryter Kablenes ytterkappe fjernes i en lengde av ca. 30 cm og kun lederne føres frem til skruterminalene. Selve kabelen strekkavlastes ved å benytte kabelklammer eller at de festes til andre kabler med strips. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 17 av 46

18 Tilkoblinger 1 Til kobles batteriets pluss pol +12V eller + 24 V (husk sikring 3A). 2 Tilkobles batteriets minus pol. 3 Tilkobling av FirePro enhet. 4 Tilkobling av FirePro enhet. 5 Tilkobling av sløyfe 2 (+). 6 Tilkobling av sløyfe 2 (GND). 7 Tilkobles eventuell ekstern manuell utløser (+). 8 Tilkobles eventuell ekstern manuell utløser (GND). 9 Styreutgang 1 (+) for tilkobling av sirene/lys, relé etc. Maks 1,8A belastning. 10 Styreutgang 1 og 2 (felles GND) for tilkobling av sirene/lys, relé etc. 11 Styreutgang 2 (+) for tilkobling av ventilasjonsstyring, motorstopp etc. Maks 1,8A belastning. 12 Tilkobling av sløyfe 1 (+). Benyttes for tilkobling av sensorkabel (varmedetekterende kabel som kortslutter ved alarm). 13 Tilkobling av sløyfe 1 (GND). 14 Tilkobling av + 12/24 V fra tenningslås. Husk å kontroller at tenningens bryter forsynes fra batteriets pluss pol. Ledninger og kabler Ledningene fra kontrollpanelet til sensorkabelen og FirePro enheten skal være kortest mulige. Ledninger skal ha et tverrsnittareal på minimum 0,75 mm 2 og kan maksimalt ha en lengde på 20 m. Ekstrautstyr Lydgivere og lys/blinklys bør plasseres så de lett kan høres og sees fra fører plass. Det kan om ønskelig tilkobles ekstra lydgivere eller lys/blinklys slik at det høres og ses fra andre steder. Det er også mulig å tilkoble sentralens utgang 1 til eksisterende lydgivere eller varslingsenheter (se koblingsskjema side 42). Blinklys og lydgivere skal kunne sees og høres tydelig. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 18 av 46

19 Sensorkabelen Sensorkabelen leveres komplet med endemotstand, og skal kun tilkobles i den ene enden for å fungere. Kabelen monteres på en slik måte at en brann i motorrommet vil varme opp kabelen. Kabelen festes med medfølgende kabelstrips eller kabelklips. Den bør om mulig monteres ganske løst slik at flammene fra en motor brann kan komme til fra flere sider. Ved plasseringen skal man passe på at sensorkabelen ikke plasseres umiddelbart over varme eksosrør og lignende, da sensorkabelen aktiveres ved 105 C. Når sensorkabelen monteres er det viktig at den ikke beskadiges, feste strips må ikke strammes så hardt at ledningene inne i kabelen blir trykket sammen. Sensorkabelen må ikke kortsluttes! Innstillinger av programmeringsbryter Bang! Bang! 1=på 0=av X=ingen betydning AV PÅ Summer kontinuerlig Summer pulserende Fabrikkinnstilling = alle av DIP SW Sløyfe 1 = ALARM X X Sløyfe 2 = ALARM 1 0 X X 2 Sløyfe. 1 & 2 = ALARM ( ) 3 Sløyfe 1 = ALARM X X Sløyfe 2 = ALARM 0 0 X X 5 Sløyfe 1 = ALARM X X Sløyfe 2 = ALARM 0 1 X X 7 Manuell aktivering fra sentral X X X X 8 (Ved å trykke begge knapper) Aktivering av ekstern utløseknapp X X X X 9 (Løft lokket og knus glasset) Sløyfe 1 = FEIL (Brudd i kabel eller tilkobling) X X X X 10 Sløyfe 2 = FEIL (Brudd eller kortsl. I kabel) X X X X 11 Feil på sløyfe til ekstern utløseknapp (brudd eller X X X X 12 kortslutn.) Brudd i kabel til, eller i FP enhet X X X X 13 Utgang 1 kontinuerlig Utgang 1 pulserende Utgang 2 Tidsforsinket avfyring Momentan avfyring Rød lysdiode (ALARM) Rød lysdiode (Activated) Gul lysdiode (Fault) Anmerkninger Indikerer alarmsituasjon. Indikerer aktivering av FP enhet (Avfyring). Indikerer at FP enhet er aktivert (Bekreftelse). BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 19 av 46

20 Indikerer feilsituasjon. Bruk en kulepenn eller lignende for å sku av/på dip bryterne. Etter at bryteren er programmert klistres den medfølgende beskyttelseslapp over bryteren. Anmerkninger til programmeringstabell 1. Sløyfe 1 programmert til automatisk å avfyre FirePro enhet etter en 20 sekunds forsinkelse. (Alarm tidspunkt + 20 sekund= avfyring avfirepro enhet). Detektorer kan enten være sensorkabel (varmelinjedetektor) eller punktdetektorer (røyk eller varme). Sløyfen skal termineres med en endemotstand på 47kΩ. Alarmsituasjon inntreffer når sløyfen kortsluttes. Brudd i sløyfen utløser feilalarm. Alarmkontakter må være åpne (NO) i normalstilling. 2. Sløyfe 2 programmert til automatisk å avfyre FirePro enhet etter en 20 sekunds forsinkelse. (Alarm tidspunkt + 20 sekund= avfyring avfirepro enhet). Detektorer kan være punktdetektorer (røyk eller varme) eller smeltetråd. Sløyfen skal termineres med en motstand på 47kΩ i serie med alarmkontakten og en annen på 47kΩ i parallell med den første motstanden og alarmkontakten (alarmkontakten skal være normalt lukket - NC). Alarmsituasjon inntreffer når alarmkontakt åpner (47 kω på sløyfe inngang). Brudd (uendelig motstand) og kortslutning (0Ω) på sløyfen utløser feilalarm. Normalsituasjon er sløyfemotstand på 23,5 kω. 3. Sentralen er programmert til å avfyre FirePro enhet når både sløyfe 1 og sløyfe 2 gir alarm samtidig. Ved alarm på bare en av sløyfene gis vanlig alarmvarsling. (Alarm på sløyfe 1 + alarm på sløyfe sekund= avfyring av FirePro enhet). 4. Sløyfe 1 programmert til å gi alarmvarsel. Detektorer kan være en eller flere punktdetektorer (røyk eller varme), CO- eller propan detektorer, vannlekkasjedetektor mv. Sløyfen skal termineres med en endemotstand på 47kΩ. Alarmsituasjon inntreffer når sløyfen kortsluttes. Brudd i sløyfen utløser feilalarm. Alarmkontakter må være åpne (NO) i normalstilling. 5. Sløyfe 2 programmert til å gi alarmvarsel. Detektorer kan være en eller flere punktdetektorer (røyk eller varme), CO- eller propan detektorer, vannlekkasjedetektor, smeltetråd mv. Sløyfen skal termineres med en motstand på 47kΩ i serie med alarmkontakten og en annen på 47kΩ i parallell med den første motstanden og alarmkontakten (alarmkontakten skal være normalt lukket - NC). Alarmsituasjon inntreffer når alarmkontakt åpner (47 kω på sløyfe inngang). Brudd (uendelig motstand) og kortslutning (0Ω) på sløyfen utløser feilalarm. Normalsituasjon er sløyfemotstand på 23,5 KΩ. 6. Sløyfe 1 programmert til å overvåke om FirePro enhet har blitt avfyrt. Detektorer kan være termoføler (bimetall bryter) eller sensorkabel (varmelinjedetektor). Sløyfen skal termineres med en endemotstand på 47kΩ. Alarmsituasjon inntreffer når sløyfen kortsluttes. Brudd i sløyfen utløser feilalarm. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 20 av 46

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel : 22 08 02 20 Fax : 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt

Detaljer

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Dokument tittel: Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Prosjekt: Prosjekt No: Småkraftverk kontrollsystem 8009 Dokument No: Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent 1.0 23.01.09 Første

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Innhold Tittel Side Oversikt... 3 Inspeksjon ved utpakking... 4 Sikkerhetsinformasjon... 5 Regler for sikker bruk... 6 Sikkerhetsregler

Detaljer