Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ H01 ASKER Utskrivningsklare pasienter notat til komitè for helse og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ H01 ASKER Utskrivningsklare pasienter notat til komitè for helse og omsorg"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Komite for helse og omsorg Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ H01 ASKER Utskrivningsklare pasienter notat til komitè for helse og omsorg Notatet er en orientering til Komité for helse og omsorg med bakgrunn i mediaoppslag og spørsmål fra May Britt Myklebust (AP) og Elisabeth Selmer (H) hvor det bes om informasjon om utskrivning og økt pågang av pasienter. 1. Kort fra rådmannens redegjørelse til Formannskapet 20/ Rådmannen orienterte Formannskapet 20/ om kommunens implementering av Samhandlingsreformen og videre oppfølging av samarbeid med sykehus om mottak av utskrivningsklare pasienter. Samhandlingsreformen startet 1. januar 2012 som en retningsreform for utvikling av helseog omsorgstjenesten i Norge og skal fases inn over flere år. Første implementeringsfase følger Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene fikk i ansvar å utvikle kommunale tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold. Dette har skjedd i en utviklingsprosess hvor det gradvis er etablert nye lokalmedisinske tjenester i kommunen. Samhandlingsreformen har vært en krevende prosess for kommunen fordi det har vært nødvendig å gjøre store endringer i kommunens helse- og omsorgtjenester og i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. I tillegg har det vært en økt vekst i antall utskrivningsklare pasienter fra sykehusene, og store svingninger og variasjoner i antall meldte pasienter. Dette er utfordrende og kommunen ser at det er rom for forbedring og læring i arbeidet med å skape sammenhengende behandlingskjeder og sørge for gode helsebot omsorgstjenester for innbyggerne. Det er et mål for kommunen til enhver tid å ivareta pasientsikkerhet og gi pasienten et forsvarlig tjenestetilbud. Asker kommune vedtok i 2012 Sak 10/805 Mål for reduksjon av antall utskrivningspasienter med 65 prosent. Asker kommune har i perioden redusert antall utskrivningsklare pasienter med 71 prosent siden Kommunen vil iverksette nye tiltak for ytterligere å redusere dette. Følgende tiltak vil bli iverksatt i 2015 for å øke kapasiteten: - 60 nye heldøgnsplasser på Gullhella omsorgsboliger høsten 2015, med ytterligere 72 sykehjemsplasser på Nesbru i 2017.

2 - Etablere ytterligere 4 Kommunale akutt døgnplasser slik at det til sammen blir 7 plasser som planlagt for Bruk av midlertidige dobbeltrom på korttidsavdeling i perioder med mange utskrivningsklare pasienter på sykehus Rådmannen vil følge utviklingen nøye og løpende vurdere eventuelle øvrige tiltak. I tillegg vil rådmannen drøfte med komiteen hvordan den best kan holdes oppdatert gjennom rapportering. 2. Svar på spørsmål om utskrivningsklare pasienter fra Arbeiderpartiets og Høyres representanter Det vises til spørsmål stilt av May Britt Myklebust (AP). Viser til de siste dagers oppslag i Budstikka om utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus. Dette har i følge avisen medført at Asker kommune betalte 2,7 millioner kroner i bøter til Bærums Sykehus i Tilsvarende tall for Bærum kommune er kroner Arbeiderpartiet ber administrasjonen om en redegjørelse, gjerne i form av et notat, i komitemøtet for helse og omsorg den 21. januar. Viser til tidligere e-post der vi har bedt om en redegjørelse for situasjonen om utskrivningsklare pasienter. Vi ber om at redegjørelsen viser status om følgende: - Antall sykehjemsplasser totalt i kommunen både kort og lang tid (oppdaterte tall) - Antall langtids og antall korttidspasienter og utvikling over de tre siste årene - Antall som står i kø hhv på lang tid og kort tid - Hva er gjennomsnittlig tid for korttidsopphold (oppholdstid) og hvordan har utviklingen vært over de 3 siste årene? - Hvor mange gjentagende korttidsopphold har enkeltpersoner og hva har utviklingen vært de siste 3 årene? - Anses dekningsgraden for sykehjemsplasser som høy nok? Det vises også til spørsmål fra Elisabeth Selmer (H) hvor det bes om informasjon om utskrivning og økt pågang av pasienter, samt Budstikkas oppslag. Spørsmålene settes i en sammenheng og besvares gjennomgående i notatet. 3. Noen hovedpunkter 1. Antall utskrivningsklare. Asker kommune har redusert antall utskrivningsklare pasienter på sykehus med 71,6 prosent fra 2010 og med 67 prosent fra Gjennomsnittlig liggetid er redusert fra 6,02 døgn i 2012 til 3,4 døgn i Dette er en reduksjon på 44 prosent. 2. Dekningsgrad. Asker kommune har i dag totalt 457 plasser med heldøgns tjenester for eldre. Dette vil øke til 533 i Utviklingen går i riktig retning og er i tråd med kommunestyrevedtak i behandling av temaplan «Omsorgstjenester til eldre» (71/12),

3 hvor det ble vedtatt en dekningsgrad på 21 prosent. Dekningsgraden på tjenester i 2013 og 2014 var 19,6 prosent. Dette kan være en av årsakene til at tjenestene ikke er optimalt robuste i perioder med stort press. Når Gullhella omsorgsboliger står ferdig høsten 2015 er dekningsgraden 21,9 prosent. 3. Antall ventende. Pr var det 3 hjemmeboende eldre som hadde vedtak om langtidsplass. Det var ingen som ventet på korttidsplass og det var ikke meldt noen utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. 4. Økt aktivitet. Økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten etter innføring av Samhandlingsreformen har lagt ytterligere press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det har vært en økning i antall varslede pasienter på 27 prosent fra Forsvarlige tjenester. Det gjøres kontinuerlig vurderinger av brukers helsetilstand, slik at de sikres forsvarlige helse- og omsorgstjenester Tiltak som vil bli iverksatt i 2015 for å bidra til å øke kapasiteten og redusere antall utskrivningsklare. 60 nye heldøgnsplasser på Gullhella omsorgsboliger høsten 2015, med ytterligere 72 sykehjemsplasser på Nesbru i Etablere ytterligere 4 Kommunale akutt døgnplasser slik at det til sammen blir 7 plasser som planlagt for Bruk av midlertidige dobbeltrom på korttidsavdeling i perioder med mange utskrivningsklare pasienter på sykehus 4. Innledning Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar Reformen viser retning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten og innføringen skal fases inn over flere år. Første implementeringsfase følger Nasjonal helse- og omsorgsplan Dette har vært retningsgivende for Asker kommunes arbeid med å implementere reformen og tilrettelegge for en ny og endret kommunerolle. Asker kommune er opptatt av at pasientene får gode helsetjenester, og helse- og omsorgstjenestens overordnede mål er å sikre at kommunens innbyggere tilbys nødvendig og faglig forsvarlig helsehjelp. Riktig dimensjonering av tjenestene, riktig kompetanse og effektiv ressursbruk er derfor helt nødvendig. Asker kommune har fått til mye på dette området og er på rett vei. Samtidig gjenstår det fortsatt mye. Kommunen søker hele tiden å forbedre og styrke tjenestetilbudet i tråd med de målene som blir satt. 5. Styring Helse og omsorgstjenestene har over tid utarbeidet et informasjons- og styringssystem som skal sikre en helhetlig tjenestestyring. Informasjonen benyttes både på et overordnet, strategisk nivå og som grunnlag for virksomhetsstyring lokalt i den enkelte virksomhet. Å etablere nye tjenester tar tid og resultatene blir synlige etter en stund. For å få et bilde av den reelle utviklingen, er det nødvendig å se utvikling over tid. Tallene viser positive

4 utviklingstrekk på helse- og omsorgsfeltet i Asker. Resultatene oppnås gjennom administrativ styring og gjennomføring av en ønsket og villet politisk retning. 6. Rapportering Administrasjonen har regelmessig gitt Komité for helse og omsorg muntlig informasjon om status for arbeidet med samhandlingsreformen. Fra januar 2012 er det særskilt gitt regelmessig informasjon om status knyttet til utskrivningsklare pasienter, etter avtale med komité/komitéleder. I 2014 ble det avtalt en rapportering i form av en skriftlig halvårsrapport. Det vises videre til «Halvårsrapport, Helse- og omsorg, Status pr » beskrivelse av «utvikling av betalingsdøgn ». Her går det fram at det var økning i liggedøgn i april og mai Ut fra tabell 4 i dette notatet går det fram at det igjen var en topp på betalingsdøgn i november og desember. Siste møte i komité for helse og omsorg var 3. desember Tallene for november og desember var ikke klare til det møtet. Som tidligere beskrevet kan svingningene være både uforutsigbare og sesongavhengig. Det er viktig å se utviklingen over tid og i en sammenheng for å ta stilling til hvorvidt dette er en varig situasjon. Rådmannen vil drøfte med komiteen hvordan den best kan holdes oppdatert gjennom rapportering. Dersom det er ønskelig vil rådmannen gjenoppta hyppigere rapportering på status utskrivningsklare pasienter. Videre gikk det fram av statusrapporten at det er reduserte ventelister til både korttidsopphold og langtidsopphold. Gjennomsnittlig liggetid på korttidsplasser er redusert og hjemmesykepleien er styrket. Vi tar i mot stadig flere utskrivningsklare pasienter og vi ser at en større andel eldre over 80 år bor hjemme med hjelp fra kommunen. 7. Fakta heldøgns omsorg 1. Dekningsgrad, heldøgns omsorg Heldøgnsomsorg i form av omsorgsbolig og sykehjem er et tilbud til innbyggere med stort behov for medisinskfaglig pleie og omsorg. Asker kommune har fra 1996 brukt dekningsgrad (DG) i som et måltall for hvor stor kapasitet kommunen satte seg som mål for heldøgnsomsorgen (sykehjem + omsorgsboliger med heldøgns tjeneste). Asker kommune har i dag totalt 457 plasser med heldøgns tjenester for eldre, økende til 533 i I kommunestyrebehandling av temaplan «Omsorgstjenester til eldre» (71/12) ble det vedtatt en dekningsgrad på 21 % for heldøgns omsorg i Asker. Dekningsgraden på tjenester med heldøgns omsorg i 2013 og 2014 er 19.6 prosent. Dette kan være er en av årsakene til at tjenestene ikke er optimalt robuste i perioder med stort press. Når Gullhella omsorgsboliger står ferdig høsten 2015 er dekningsgraden 21,9 prosent. Det gir en økning i tjenester i omsorgsbolig med 60 plasser. Flere plasser vil frigjøre kapasitet, bla i form av korttidsplasser. Det er naturlig at dekningsgrad vurderes på nytt når aktuell temaplan rulleres i i Målt i % av befolkningen over 80 år. Viser antall plasser delt på antall innbyggere i målgruppen. Er dekningsgraden på 20 % har kommunen 1 sykehjemsplass/omsorgsbolig per 5 innbygger over 80 år.

5 Pr var det 3 hjemmeboende brukere som hadde vedtak om langtidsplass i institusjon. Helse- og omsorgstjenesten sørger for at brukere får nødvendig helsehjelp i påvente av ledig plass. Det tar i gjennomsnitt 60 dager fra vedtak om langtidsplass er fattet til vedtaket effektueres. Dette er mindre enn politisk vedtatt effektueringstid på 3 måneder. Tabell 1 viser antall plasser og dekningsgrad i perioden Antall innbyggere 80+ (kompas SKK mai 2012) Sykehjem Totalt antall plasser sykehjem Dekningsgrad sykehjem ,5 % 16,0 % 15,9 % 15,6 % 15,3 % 15,8 % Omsorgsboliger med heldøgnstjenester Totalt antall omsorgsboliger Dekningsgrad omsorgsboliger 3,7 3,7 % 3,7 % 6,2 % 6,1 % 6,0 % Totalt antall plasser sykehjem og omsorgsbolig (heldøgnsomsorg) Sum dekningsgrad sykehjem og omsorgsboliger (heldøgnsomsorg) 19,3 % 19,7 % 19,6 % 21,9 % 21,4 % 21,8 % Tabell 1 2. Korttidsplasser venteliste, effektueringstider og liggetid Av dagens 457 heldøgnsplasser benyttes 96 plasser til korttidsopphold. Korttidsplassene har forskjellig formål og derved forskjellig oppholdstid. Det arbeides til en hver tid med å bruke plassene på en hensiktsmessig måte. Asker kommunes tjenesteprofil vektlegger forebygging og tidlig innsats. Det er derfor naturlig at flere brukere tilbys hyppige korttidsopphold for å kunne bo lengst mulig hjemme. Videre er det i dag 51 brukere som har avtale om fast avtale om regelmessige korttidsopphold. Et eksempel kan være avtale om 2 ukers avlastningsopphold hver 6. uke. I tillegg tildeles korttidsopphold på blant annet Rehabiliteringsavdeling og Lindrende enhet ut fra individuelle behov. På forsterket korttidsavdeling (etter sykehusopphold) skal oppholdstiden være kort. Det samme gjelder for de nyopprettede Kommunale Akutt døgnplassene (etablerte plasser som skal fungere i stedet for sykehusopphold). Dette forutsetter sirkulasjon på øvrige ordinære korttidsavdelinger. Gjennomsnittlig liggetid for korttidsopphold varierer, avhengig av hvilken type korttidsopphold som er tildelt, slik det går fram av tabell 2. Pr var ingen som ventet på korttidsplass. Det var heller ikke meldt noen utskrivningsklare pasienter. Pr. 20. januar 2015 er det registrert totalt 14 betalingsdøgn.

6 Tabell 2. Gjennomsnittlig liggetid på korttidsavdeling Forsterket korttid rehab korttid tot. 5 0 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 h.i.å h.i.f Forsterket korttid (2 mnd 11,2 16,4 10,0 11,0 12,6 11,1 9,3 9,6 13,3 9,8 16,5 12,5 11,9 11,9 rehab (4 mnd) 34,2 35,0 22,4 25,0 25,0 23,4 20,5 22,3 30,7 29,0 24,5 25,5 26,5 27,6 kortid tot. 4 mnd. 32,1 28,7 22,0 22,6 23,6 23,1 20,8 21,7 24,0 20,5 21,7 22,5 23,6 25,2 Tabell 2 viser at Asker kommune har lykkes med å redusere liggetiden på korttidsavdelingene og at det totalt sett holder seg stabilt. 8. Fakta utskrivningsklare pasienter (USK): Den statlige finansieringsordningen knyttet til utskrivningsklare pasienter bygger på historiske tall for sykehusforbruk og utskrivning fra Det har kun vært justeringer i forhold til pris- og lønnsvekst de påfølgende årene. Erfaringer fra iverksettelse av Samhandlingsreformen viser at det er mange faktorer som påvirker sykehusforbruk og utskrivningspraksis og at det har vært en stor aktivitetsøkning i spesialisthelsetjenesten noe som igjen påvirker tjenestene i kommunen. Aktivitetsøkning: Den følgeforskningen som skjer i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen viser at kommunene i Norge tar i mot langt flere utskrivningsklare pasienter enn tidligere, slik tilfellet også er for Asker kommune. Samtidig dokumenteres en noe overraskende økning i aktiviteten i spesialisthelsetjenesten, dvs. det er flere pasienter som legges inn til behandling på sykehus. Dette er noe kommunene i dag har liten mulighet til å påvirke. Det fører til en høyere aktivitet i kommunene og flere pasienter skrives ut til den kommunale helse- og omsorgstjenesten enn for noen år siden. Tabell 3: Antall varslede pasienter i perioden jan feb mar apr mai juni juli aug sept okt nov des Antall varslet 2012 Antall varslede pasienter 2013 Antall varslede pasienter 2014 Økning 2012/ % jan feb mar apr mai juni juli aug sept okt nov des sum Antall varslet Antall varslede pasienter Antall varslede pasienter

7 Antall «varslede» pasienter er de pasienter spesialisthelsetjenesten gir kommunen beskjed om at sannsynligvis vil trenge kommunale tjenester etter utskrivning. Fra 2012 til 2014 har det vært en økning på 27 prosent. Den økte aktiviteten i spesialisthelsetjenesten påvirker kommunens kapasitet. Endret utskrivningspraksis og at kommunene har tatt i mot utskrivningsklare pasienter har raskt ført til økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten. For Asker kommune sin del har dette også ført til økning i utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Tabell 4: Antall betalingsdøgn i perioden Antall bet. døgn 2012 Antall bet. døgn 2013 Antall bet. døgn jan feb mar april mai juni juli aug sept okt nov des. jan feb mar april mai juni juli aug sept okt nov des. sum Antall bet. døgn Antall bet. døgn Antall bet. døgn I 2010 hadde Asker kommune 2638 døgn der utskrivningsklare pasienter ble liggende på sykehus. I 2014 var tilsvarende tall 748 døgn. Dette er en reduksjon på 71,6 prosent. Asker kommune tar også i mot flere utskrivningsklare pasienter i 2014 enn i de to foregående år. Det ble betalt for 1568 færre liggedøgn i 2014 enn i en reduksjon på 67 prosent. Tabell 5: Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter utskrivningsklar: 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar april mai juni juli aug sept okt nov des. Gj. Liggetid 2012 Gj. Liggetid 2013 Gj. Liggetid 2014 jan feb mar april mai juni juli aug sept okt nov des. Gj. Liggetid ,4 7,6 3,5 5,0 4,3 3,2 3,0 1,8 2,8 8,8 9,3 9,0 Gj. Liggetid ,0 3,7 3,3 2,9 0,0 5,0 1,0 2,5 4,4 1,0 1,9 2,3 Gj. Liggetid ,5 1,7 1,0 3,7 4,0 3,8 3,3 2,5 2,2 2,4 4,0 2,8 Gjennomsnittlig liggetid for utskrivningsklare pasienter er redusert fra 6,02 døgn til 3,4 døgn i perioden Dette er en reduksjon på 44 prosent. Tallene viser at utviklingen går i riktig og ønsket retning.

8 9. Hvilke faktorer påvirker kommunens kapasitet I «Halvårsrapport, Helse- og omsorg, Status pr » ble det pekt på at økningen i liggedøgn i månedene april og mai 2014 kan være tilfeldig og blant annet knyttes til uforutsigbare variasjoner i sykdomsbildet og at det er normalt med variasjoner ila et år. I 2014 var det også en stor økning i liggedøgn i november og delvis i desember. Asker kommune er opptatt av at brukerne opplever å få gode tjenester og at tjenestene er faglig forsvarlig. I enkelte pasientforløp kreves mer tid for å tilrettelegge det kommunale helsetilbudet. For eksempel kan det være nødvendig å anskaffe utstyr eller sikre nødvendig kompetanse ved å iverksette ekstraordinære opplæringstiltak. I andre tilfeller vurderer Vedtakskontoret at pasientens behov for medisinsk behandling og pleie best blir ivaretatt på sykehuset. Av andre faktorer som har påvirket tjenestens kapasitet i 2014 kan nevnes: Vannlekkasje og ombygging ved Gullhella sykehjem. I perioden september 2013 til november 2014 har 4 langtidsplasser vært ubenyttet. Fra november 2014 til desember 2014 ble disse redusert til 2. Dette utgjør til totalt ca liggedøgn. For 2014 utgjør det ca liggedøgn. Utbrudd av NORO- virus (mage- tarminfeksjon) ved korttidsavdelingen på søndre Borgen. Avdelingen ble stengt i 10 dager i desember på grunn av smittefare. Dette innebar at brukere som var innlagt i avdelingen ble liggende lengere enn planlagt og det ble i denne perioden ikke tatt inn nye brukere. Dette utgjorde ca. 105 liggedøgn. Økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten fører til økt press på de kommunale tjenestene. Økningen i antall varslede pasienter er en god indikasjon på dette (se tabell 3). 10. Tiltak som vil bidra til å redusere antall utskrivningsklare pasienter i sykehus 60 nye heldøgnsplasser på Gullhella omsorgsboliger høsten 2015, med ytterligere 72 sykehjemsplasser på Nesbru i Etablere ytterligere 4 Kommunale akutt døgnplasser slik at det til sammen blir 7 plasser som planlagt for Bruk av midlertidige dobbeltrom på korttidsavdeling i perioder med mange utskrivn

Halvårsrapport Helse- og omsorg. Status pr

Halvårsrapport Helse- og omsorg. Status pr Halvårsrapport Helse- og omsorg Status pr. 30.6.2016 Statusrapportering pr juni Som beskrevet i innledningen til rapporten tar halvårs- og årsrapporten utgangspunkt i HO Strategidokument 2020 og underliggende

Detaljer

Halvårsrapport Helse- og omsorg. Status pr

Halvårsrapport Helse- og omsorg. Status pr Halvårsrapport Helse- og omsorg Status pr. 30.06.2017 Statusrapportering Rapporten tar utgangspunkt i: > HO Strategidokument 2020 > underliggende temaplaner som styringsdokument > Utvalgte nøkkeltall >

Detaljer

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen Tjenesteområde Helse og omsorg Aud Hansen Agenda 1. Nasjonale føringer Samhandlingsreform - faseinndeling virkemidler 2. Utfordringsbilde Utgangspunkt 2010 Strategisk, retningsgivende føringer Faglige

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Samhandlingsreformen - erfaringer så langt. Formannskapet 13.mars 2012

Samhandlingsreformen - erfaringer så langt. Formannskapet 13.mars 2012 Samhandlingsreformen - erfaringer så langt Formannskapet 13.mars I forkant av 1. januar Kommunehelsesamarbeid i Vestre Viken Samarbeid med kommunene i Drammensregionen, HiBu og VVHF vedr Samhandlingsreformen

Detaljer

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Bakgrunn Stortinget vedtok i juni 2016 endringer

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013 Samhandlingsreformen økonomiske rammer Formannskapet, 10.sept 2013 11.09.2013 Etterspørsel helse- og omsorgstjenester Etterspørsel 1.halvår (1.jan-30.juni) 2011 2012 2013 Endring 2011-12 Endring 2012-13

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Kjøp av eksterne sykehjemstjenester. Orientering til Formannskapet 10.des 2013

Kjøp av eksterne sykehjemstjenester. Orientering til Formannskapet 10.des 2013 Kjøp av eksterne sykehjemstjenester Orientering til Formannskapet 10.des 11.12. Endring vedr kjøp av eksterne sykehjemstjenester Anbudskonkurranse juli Somatikk Demens/psykogeriatri Tilbydere somatikk

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER F O R E B Y G G E HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER HELSEHUS SYKEHUS B E H A N D L E Nedgang i antall

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og rettferdig måte kan følgelig være forbundet med vesentlige utfordringer.

Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og rettferdig måte kan følgelig være forbundet med vesentlige utfordringer. Helgelandssykehuset Mosjøen Fastleger i Vefsn Vefsn eldrerådet Andre interesserte Dato: 27.04.2017 Saksb: Tom S.B Plünnecke Tlf: 75 10 11 13 Saknr: 17/1190 Deres ref.: Høringsbrev - Forslag til kommunal

Detaljer

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen: Samarbeid mellom kommuner Kommunal medfinansiering Øyeblikkelig hjelp i kommunene Samarbeidsavtaler

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen i Bodø ett år etter

Samhandlingsreformen i Bodø ett år etter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20879/2013 2010/1053 8 034 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Eldrerådet 03.06.2013 13/9 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen DRØFTINGSGRUNNLAG MED SKISSE TIL HVILKET TJENESTETILBUD SOM BØR LOKALISERES TIL DET NYE SYKEHJEMMET RÅDMANNENS

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Korttidsopphold i sykehjem faglige og formelle særtrekk

Korttidsopphold i sykehjem faglige og formelle særtrekk Korttidsopphold i sykehjem faglige og formelle særtrekk Kjell Andreas Wolff, etatssjef, Etat for forvaltning Bergen kommune Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune Saksbehandling Kommunale helse

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Evaluering av samhandlingsreformen: Noen foreløpige resultater

Evaluering av samhandlingsreformen: Noen foreløpige resultater Evaluering av samhandlingsreformen: Noen foreløpige resultater Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning?

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, tord.moltumyr@meland.kommune.no Nordhordland + Gulen: 9 kommuner - Ca. 40.000 innbyggere Helsehusprosjekt.

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Hvordan profil og organisering av kommunale helse- og omsorgstjenester gir effektiv samhandling med sykehus

Hvordan profil og organisering av kommunale helse- og omsorgstjenester gir effektiv samhandling med sykehus HELSE OG SOSIAL Hvordan profil og organisering av kommunale helse- og omsorgstjenester gir effektiv samhandling med sykehus 29. September 2016 Janne B. Brunborg Rådgiver strategi og samhandling Kristiansand

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN 1/24/2005

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN 1/24/2005 Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/00443-056 031 H &25 DRAMMEN 1/24/2005 REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BUDSJETTVEDTAK ØKONOMIPLAN

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene?

Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene? Hvordan har samhandlingsreformen påvirket tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene? NKRFs fagkonferanse Kristiansand 8.- 9. juni 2015 Forskningsleder Birgit Abelsen, Nasjonalt senter

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgstjenester Vi er på god vei til å nå målet om full sykehjemsdekning ved at hjemmeboende tildeles sykehjemsplass eller bolig i et helse- og velferdssenter innen seks uker. Antall utskrivningsklare ventedøgn er redusert,

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Fakta om Meløy kommune 6500 innbyggere Ørnes kommunesenter Industrikommune Fiskeri og havbruk Desentralisert struktur 2

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet FoU-prosjekt nr

Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet FoU-prosjekt nr Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet FoU-prosjekt nr 134019 Samarbeidsprosjekt mellom IRIS og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Prosjektleder: Birgit Abelsen, NSDM

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jubileumskonferanse HABU HABU 20 år 8.sept.2011 Seniorrådgiver Sidsel Birkeland Skaar Utfordringene - Økende gap mellom forventninger og tilbud - Brudd og svikt i tjenestene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter?

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør og professor Uni Rokkansenteret NSH 7. desember 2009 Innhold Betydning

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Utvikling i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester

Utvikling i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester Utvikling i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester Nr. 1/2018 Analysenotat 1/2018 SAMDATA kommune 2 Tittel: Utvikling i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester Analysenotat i Samdata kommune

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN Side Møteprotokoll Eldrerådet 13.04.2015 Sakliste ELD-13/15 SKI KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTER VED LIVETS SLUTT ELD-14/15 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN I SKI KOMMUNE 2014 ELD-15/15 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Hanna H. Nilsen Erfaringskonferansen 5. desember 2014 Per Christian Andersen Helse og Omsorgskomiteen 5.februar 2015 Bakgrunn

Detaljer

Komite for helse, sosial og omsorg

Komite for helse, sosial og omsorg Komite for helse, sosial og omsorg Temamøter Drammen, Svelvik og Nedre Eiker mai 2017 22.05.2017 1 Innhold 1. Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon 2. Organisering

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: 031 &25 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: INNSTILLING TIL ELDREOMSORGSUTVALGET/ BYSTYRET

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: 031 &25 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: INNSTILLING TIL ELDREOMSORGSUTVALGET/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: 031 &25 Arkivsaksnr.: 04/00443-058 Dato: 11.07.05 STRUKTURELLE ENDRINGER I OMSORGSTJENESTEN SYKEHJEM OG SERVICEBOLIGER INNSTILLING TIL ELDREOMSORGSUTVALGET/

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Samhandlingsreformen er samhandlingen blitt bedre?

Samhandlingsreformen er samhandlingen blitt bedre? Samhandlingsreformen er samhandlingen blitt bedre? Fylkesmannen i Nordland, Høstkonferansen 18.Oktober 2016 Anne Serine Fottland Bakgrunn for reformen Fragmenterte tjenester; pasientenes behov for koordinerte

Detaljer