Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ H01 ASKER Utskrivningsklare pasienter notat til komitè for helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ H01 ASKER Utskrivningsklare pasienter notat til komitè for helse og omsorg"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Komite for helse og omsorg Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ H01 ASKER Utskrivningsklare pasienter notat til komitè for helse og omsorg Notatet er en orientering til Komité for helse og omsorg med bakgrunn i mediaoppslag og spørsmål fra May Britt Myklebust (AP) og Elisabeth Selmer (H) hvor det bes om informasjon om utskrivning og økt pågang av pasienter. 1. Kort fra rådmannens redegjørelse til Formannskapet 20/ Rådmannen orienterte Formannskapet 20/ om kommunens implementering av Samhandlingsreformen og videre oppfølging av samarbeid med sykehus om mottak av utskrivningsklare pasienter. Samhandlingsreformen startet 1. januar 2012 som en retningsreform for utvikling av helseog omsorgstjenesten i Norge og skal fases inn over flere år. Første implementeringsfase følger Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene fikk i ansvar å utvikle kommunale tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold. Dette har skjedd i en utviklingsprosess hvor det gradvis er etablert nye lokalmedisinske tjenester i kommunen. Samhandlingsreformen har vært en krevende prosess for kommunen fordi det har vært nødvendig å gjøre store endringer i kommunens helse- og omsorgtjenester og i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. I tillegg har det vært en økt vekst i antall utskrivningsklare pasienter fra sykehusene, og store svingninger og variasjoner i antall meldte pasienter. Dette er utfordrende og kommunen ser at det er rom for forbedring og læring i arbeidet med å skape sammenhengende behandlingskjeder og sørge for gode helsebot omsorgstjenester for innbyggerne. Det er et mål for kommunen til enhver tid å ivareta pasientsikkerhet og gi pasienten et forsvarlig tjenestetilbud. Asker kommune vedtok i 2012 Sak 10/805 Mål for reduksjon av antall utskrivningspasienter med 65 prosent. Asker kommune har i perioden redusert antall utskrivningsklare pasienter med 71 prosent siden Kommunen vil iverksette nye tiltak for ytterligere å redusere dette. Følgende tiltak vil bli iverksatt i 2015 for å øke kapasiteten: - 60 nye heldøgnsplasser på Gullhella omsorgsboliger høsten 2015, med ytterligere 72 sykehjemsplasser på Nesbru i 2017.

2 - Etablere ytterligere 4 Kommunale akutt døgnplasser slik at det til sammen blir 7 plasser som planlagt for Bruk av midlertidige dobbeltrom på korttidsavdeling i perioder med mange utskrivningsklare pasienter på sykehus Rådmannen vil følge utviklingen nøye og løpende vurdere eventuelle øvrige tiltak. I tillegg vil rådmannen drøfte med komiteen hvordan den best kan holdes oppdatert gjennom rapportering. 2. Svar på spørsmål om utskrivningsklare pasienter fra Arbeiderpartiets og Høyres representanter Det vises til spørsmål stilt av May Britt Myklebust (AP). Viser til de siste dagers oppslag i Budstikka om utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus. Dette har i følge avisen medført at Asker kommune betalte 2,7 millioner kroner i bøter til Bærums Sykehus i Tilsvarende tall for Bærum kommune er kroner Arbeiderpartiet ber administrasjonen om en redegjørelse, gjerne i form av et notat, i komitemøtet for helse og omsorg den 21. januar. Viser til tidligere e-post der vi har bedt om en redegjørelse for situasjonen om utskrivningsklare pasienter. Vi ber om at redegjørelsen viser status om følgende: - Antall sykehjemsplasser totalt i kommunen både kort og lang tid (oppdaterte tall) - Antall langtids og antall korttidspasienter og utvikling over de tre siste årene - Antall som står i kø hhv på lang tid og kort tid - Hva er gjennomsnittlig tid for korttidsopphold (oppholdstid) og hvordan har utviklingen vært over de 3 siste årene? - Hvor mange gjentagende korttidsopphold har enkeltpersoner og hva har utviklingen vært de siste 3 årene? - Anses dekningsgraden for sykehjemsplasser som høy nok? Det vises også til spørsmål fra Elisabeth Selmer (H) hvor det bes om informasjon om utskrivning og økt pågang av pasienter, samt Budstikkas oppslag. Spørsmålene settes i en sammenheng og besvares gjennomgående i notatet. 3. Noen hovedpunkter 1. Antall utskrivningsklare. Asker kommune har redusert antall utskrivningsklare pasienter på sykehus med 71,6 prosent fra 2010 og med 67 prosent fra Gjennomsnittlig liggetid er redusert fra 6,02 døgn i 2012 til 3,4 døgn i Dette er en reduksjon på 44 prosent. 2. Dekningsgrad. Asker kommune har i dag totalt 457 plasser med heldøgns tjenester for eldre. Dette vil øke til 533 i Utviklingen går i riktig retning og er i tråd med kommunestyrevedtak i behandling av temaplan «Omsorgstjenester til eldre» (71/12),

3 hvor det ble vedtatt en dekningsgrad på 21 prosent. Dekningsgraden på tjenester i 2013 og 2014 var 19,6 prosent. Dette kan være en av årsakene til at tjenestene ikke er optimalt robuste i perioder med stort press. Når Gullhella omsorgsboliger står ferdig høsten 2015 er dekningsgraden 21,9 prosent. 3. Antall ventende. Pr var det 3 hjemmeboende eldre som hadde vedtak om langtidsplass. Det var ingen som ventet på korttidsplass og det var ikke meldt noen utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. 4. Økt aktivitet. Økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten etter innføring av Samhandlingsreformen har lagt ytterligere press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det har vært en økning i antall varslede pasienter på 27 prosent fra Forsvarlige tjenester. Det gjøres kontinuerlig vurderinger av brukers helsetilstand, slik at de sikres forsvarlige helse- og omsorgstjenester Tiltak som vil bli iverksatt i 2015 for å bidra til å øke kapasiteten og redusere antall utskrivningsklare. 60 nye heldøgnsplasser på Gullhella omsorgsboliger høsten 2015, med ytterligere 72 sykehjemsplasser på Nesbru i Etablere ytterligere 4 Kommunale akutt døgnplasser slik at det til sammen blir 7 plasser som planlagt for Bruk av midlertidige dobbeltrom på korttidsavdeling i perioder med mange utskrivningsklare pasienter på sykehus 4. Innledning Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar Reformen viser retning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten og innføringen skal fases inn over flere år. Første implementeringsfase følger Nasjonal helse- og omsorgsplan Dette har vært retningsgivende for Asker kommunes arbeid med å implementere reformen og tilrettelegge for en ny og endret kommunerolle. Asker kommune er opptatt av at pasientene får gode helsetjenester, og helse- og omsorgstjenestens overordnede mål er å sikre at kommunens innbyggere tilbys nødvendig og faglig forsvarlig helsehjelp. Riktig dimensjonering av tjenestene, riktig kompetanse og effektiv ressursbruk er derfor helt nødvendig. Asker kommune har fått til mye på dette området og er på rett vei. Samtidig gjenstår det fortsatt mye. Kommunen søker hele tiden å forbedre og styrke tjenestetilbudet i tråd med de målene som blir satt. 5. Styring Helse og omsorgstjenestene har over tid utarbeidet et informasjons- og styringssystem som skal sikre en helhetlig tjenestestyring. Informasjonen benyttes både på et overordnet, strategisk nivå og som grunnlag for virksomhetsstyring lokalt i den enkelte virksomhet. Å etablere nye tjenester tar tid og resultatene blir synlige etter en stund. For å få et bilde av den reelle utviklingen, er det nødvendig å se utvikling over tid. Tallene viser positive

4 utviklingstrekk på helse- og omsorgsfeltet i Asker. Resultatene oppnås gjennom administrativ styring og gjennomføring av en ønsket og villet politisk retning. 6. Rapportering Administrasjonen har regelmessig gitt Komité for helse og omsorg muntlig informasjon om status for arbeidet med samhandlingsreformen. Fra januar 2012 er det særskilt gitt regelmessig informasjon om status knyttet til utskrivningsklare pasienter, etter avtale med komité/komitéleder. I 2014 ble det avtalt en rapportering i form av en skriftlig halvårsrapport. Det vises videre til «Halvårsrapport, Helse- og omsorg, Status pr » beskrivelse av «utvikling av betalingsdøgn ». Her går det fram at det var økning i liggedøgn i april og mai Ut fra tabell 4 i dette notatet går det fram at det igjen var en topp på betalingsdøgn i november og desember. Siste møte i komité for helse og omsorg var 3. desember Tallene for november og desember var ikke klare til det møtet. Som tidligere beskrevet kan svingningene være både uforutsigbare og sesongavhengig. Det er viktig å se utviklingen over tid og i en sammenheng for å ta stilling til hvorvidt dette er en varig situasjon. Rådmannen vil drøfte med komiteen hvordan den best kan holdes oppdatert gjennom rapportering. Dersom det er ønskelig vil rådmannen gjenoppta hyppigere rapportering på status utskrivningsklare pasienter. Videre gikk det fram av statusrapporten at det er reduserte ventelister til både korttidsopphold og langtidsopphold. Gjennomsnittlig liggetid på korttidsplasser er redusert og hjemmesykepleien er styrket. Vi tar i mot stadig flere utskrivningsklare pasienter og vi ser at en større andel eldre over 80 år bor hjemme med hjelp fra kommunen. 7. Fakta heldøgns omsorg 1. Dekningsgrad, heldøgns omsorg Heldøgnsomsorg i form av omsorgsbolig og sykehjem er et tilbud til innbyggere med stort behov for medisinskfaglig pleie og omsorg. Asker kommune har fra 1996 brukt dekningsgrad (DG) i som et måltall for hvor stor kapasitet kommunen satte seg som mål for heldøgnsomsorgen (sykehjem + omsorgsboliger med heldøgns tjeneste). Asker kommune har i dag totalt 457 plasser med heldøgns tjenester for eldre, økende til 533 i I kommunestyrebehandling av temaplan «Omsorgstjenester til eldre» (71/12) ble det vedtatt en dekningsgrad på 21 % for heldøgns omsorg i Asker. Dekningsgraden på tjenester med heldøgns omsorg i 2013 og 2014 er 19.6 prosent. Dette kan være er en av årsakene til at tjenestene ikke er optimalt robuste i perioder med stort press. Når Gullhella omsorgsboliger står ferdig høsten 2015 er dekningsgraden 21,9 prosent. Det gir en økning i tjenester i omsorgsbolig med 60 plasser. Flere plasser vil frigjøre kapasitet, bla i form av korttidsplasser. Det er naturlig at dekningsgrad vurderes på nytt når aktuell temaplan rulleres i i Målt i % av befolkningen over 80 år. Viser antall plasser delt på antall innbyggere i målgruppen. Er dekningsgraden på 20 % har kommunen 1 sykehjemsplass/omsorgsbolig per 5 innbygger over 80 år.

5 Pr var det 3 hjemmeboende brukere som hadde vedtak om langtidsplass i institusjon. Helse- og omsorgstjenesten sørger for at brukere får nødvendig helsehjelp i påvente av ledig plass. Det tar i gjennomsnitt 60 dager fra vedtak om langtidsplass er fattet til vedtaket effektueres. Dette er mindre enn politisk vedtatt effektueringstid på 3 måneder. Tabell 1 viser antall plasser og dekningsgrad i perioden Antall innbyggere 80+ (kompas SKK mai 2012) Sykehjem Totalt antall plasser sykehjem Dekningsgrad sykehjem ,5 % 16,0 % 15,9 % 15,6 % 15,3 % 15,8 % Omsorgsboliger med heldøgnstjenester Totalt antall omsorgsboliger Dekningsgrad omsorgsboliger 3,7 3,7 % 3,7 % 6,2 % 6,1 % 6,0 % Totalt antall plasser sykehjem og omsorgsbolig (heldøgnsomsorg) Sum dekningsgrad sykehjem og omsorgsboliger (heldøgnsomsorg) 19,3 % 19,7 % 19,6 % 21,9 % 21,4 % 21,8 % Tabell 1 2. Korttidsplasser venteliste, effektueringstider og liggetid Av dagens 457 heldøgnsplasser benyttes 96 plasser til korttidsopphold. Korttidsplassene har forskjellig formål og derved forskjellig oppholdstid. Det arbeides til en hver tid med å bruke plassene på en hensiktsmessig måte. Asker kommunes tjenesteprofil vektlegger forebygging og tidlig innsats. Det er derfor naturlig at flere brukere tilbys hyppige korttidsopphold for å kunne bo lengst mulig hjemme. Videre er det i dag 51 brukere som har avtale om fast avtale om regelmessige korttidsopphold. Et eksempel kan være avtale om 2 ukers avlastningsopphold hver 6. uke. I tillegg tildeles korttidsopphold på blant annet Rehabiliteringsavdeling og Lindrende enhet ut fra individuelle behov. På forsterket korttidsavdeling (etter sykehusopphold) skal oppholdstiden være kort. Det samme gjelder for de nyopprettede Kommunale Akutt døgnplassene (etablerte plasser som skal fungere i stedet for sykehusopphold). Dette forutsetter sirkulasjon på øvrige ordinære korttidsavdelinger. Gjennomsnittlig liggetid for korttidsopphold varierer, avhengig av hvilken type korttidsopphold som er tildelt, slik det går fram av tabell 2. Pr var ingen som ventet på korttidsplass. Det var heller ikke meldt noen utskrivningsklare pasienter. Pr. 20. januar 2015 er det registrert totalt 14 betalingsdøgn.

6 Tabell 2. Gjennomsnittlig liggetid på korttidsavdeling Forsterket korttid rehab korttid tot. 5 0 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 h.i.å h.i.f Forsterket korttid (2 mnd 11,2 16,4 10,0 11,0 12,6 11,1 9,3 9,6 13,3 9,8 16,5 12,5 11,9 11,9 rehab (4 mnd) 34,2 35,0 22,4 25,0 25,0 23,4 20,5 22,3 30,7 29,0 24,5 25,5 26,5 27,6 kortid tot. 4 mnd. 32,1 28,7 22,0 22,6 23,6 23,1 20,8 21,7 24,0 20,5 21,7 22,5 23,6 25,2 Tabell 2 viser at Asker kommune har lykkes med å redusere liggetiden på korttidsavdelingene og at det totalt sett holder seg stabilt. 8. Fakta utskrivningsklare pasienter (USK): Den statlige finansieringsordningen knyttet til utskrivningsklare pasienter bygger på historiske tall for sykehusforbruk og utskrivning fra Det har kun vært justeringer i forhold til pris- og lønnsvekst de påfølgende årene. Erfaringer fra iverksettelse av Samhandlingsreformen viser at det er mange faktorer som påvirker sykehusforbruk og utskrivningspraksis og at det har vært en stor aktivitetsøkning i spesialisthelsetjenesten noe som igjen påvirker tjenestene i kommunen. Aktivitetsøkning: Den følgeforskningen som skjer i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen viser at kommunene i Norge tar i mot langt flere utskrivningsklare pasienter enn tidligere, slik tilfellet også er for Asker kommune. Samtidig dokumenteres en noe overraskende økning i aktiviteten i spesialisthelsetjenesten, dvs. det er flere pasienter som legges inn til behandling på sykehus. Dette er noe kommunene i dag har liten mulighet til å påvirke. Det fører til en høyere aktivitet i kommunene og flere pasienter skrives ut til den kommunale helse- og omsorgstjenesten enn for noen år siden. Tabell 3: Antall varslede pasienter i perioden jan feb mar apr mai juni juli aug sept okt nov des Antall varslet 2012 Antall varslede pasienter 2013 Antall varslede pasienter 2014 Økning 2012/ % jan feb mar apr mai juni juli aug sept okt nov des sum Antall varslet Antall varslede pasienter Antall varslede pasienter

7 Antall «varslede» pasienter er de pasienter spesialisthelsetjenesten gir kommunen beskjed om at sannsynligvis vil trenge kommunale tjenester etter utskrivning. Fra 2012 til 2014 har det vært en økning på 27 prosent. Den økte aktiviteten i spesialisthelsetjenesten påvirker kommunens kapasitet. Endret utskrivningspraksis og at kommunene har tatt i mot utskrivningsklare pasienter har raskt ført til økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten. For Asker kommune sin del har dette også ført til økning i utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Tabell 4: Antall betalingsdøgn i perioden Antall bet. døgn 2012 Antall bet. døgn 2013 Antall bet. døgn jan feb mar april mai juni juli aug sept okt nov des. jan feb mar april mai juni juli aug sept okt nov des. sum Antall bet. døgn Antall bet. døgn Antall bet. døgn I 2010 hadde Asker kommune 2638 døgn der utskrivningsklare pasienter ble liggende på sykehus. I 2014 var tilsvarende tall 748 døgn. Dette er en reduksjon på 71,6 prosent. Asker kommune tar også i mot flere utskrivningsklare pasienter i 2014 enn i de to foregående år. Det ble betalt for 1568 færre liggedøgn i 2014 enn i en reduksjon på 67 prosent. Tabell 5: Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter utskrivningsklar: 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar april mai juni juli aug sept okt nov des. Gj. Liggetid 2012 Gj. Liggetid 2013 Gj. Liggetid 2014 jan feb mar april mai juni juli aug sept okt nov des. Gj. Liggetid ,4 7,6 3,5 5,0 4,3 3,2 3,0 1,8 2,8 8,8 9,3 9,0 Gj. Liggetid ,0 3,7 3,3 2,9 0,0 5,0 1,0 2,5 4,4 1,0 1,9 2,3 Gj. Liggetid ,5 1,7 1,0 3,7 4,0 3,8 3,3 2,5 2,2 2,4 4,0 2,8 Gjennomsnittlig liggetid for utskrivningsklare pasienter er redusert fra 6,02 døgn til 3,4 døgn i perioden Dette er en reduksjon på 44 prosent. Tallene viser at utviklingen går i riktig og ønsket retning.

8 9. Hvilke faktorer påvirker kommunens kapasitet I «Halvårsrapport, Helse- og omsorg, Status pr » ble det pekt på at økningen i liggedøgn i månedene april og mai 2014 kan være tilfeldig og blant annet knyttes til uforutsigbare variasjoner i sykdomsbildet og at det er normalt med variasjoner ila et år. I 2014 var det også en stor økning i liggedøgn i november og delvis i desember. Asker kommune er opptatt av at brukerne opplever å få gode tjenester og at tjenestene er faglig forsvarlig. I enkelte pasientforløp kreves mer tid for å tilrettelegge det kommunale helsetilbudet. For eksempel kan det være nødvendig å anskaffe utstyr eller sikre nødvendig kompetanse ved å iverksette ekstraordinære opplæringstiltak. I andre tilfeller vurderer Vedtakskontoret at pasientens behov for medisinsk behandling og pleie best blir ivaretatt på sykehuset. Av andre faktorer som har påvirket tjenestens kapasitet i 2014 kan nevnes: Vannlekkasje og ombygging ved Gullhella sykehjem. I perioden september 2013 til november 2014 har 4 langtidsplasser vært ubenyttet. Fra november 2014 til desember 2014 ble disse redusert til 2. Dette utgjør til totalt ca liggedøgn. For 2014 utgjør det ca liggedøgn. Utbrudd av NORO- virus (mage- tarminfeksjon) ved korttidsavdelingen på søndre Borgen. Avdelingen ble stengt i 10 dager i desember på grunn av smittefare. Dette innebar at brukere som var innlagt i avdelingen ble liggende lengere enn planlagt og det ble i denne perioden ikke tatt inn nye brukere. Dette utgjorde ca. 105 liggedøgn. Økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten fører til økt press på de kommunale tjenestene. Økningen i antall varslede pasienter er en god indikasjon på dette (se tabell 3). 10. Tiltak som vil bidra til å redusere antall utskrivningsklare pasienter i sykehus 60 nye heldøgnsplasser på Gullhella omsorgsboliger høsten 2015, med ytterligere 72 sykehjemsplasser på Nesbru i Etablere ytterligere 4 Kommunale akutt døgnplasser slik at det til sammen blir 7 plasser som planlagt for Bruk av midlertidige dobbeltrom på korttidsavdeling i perioder med mange utskrivn

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen

Tjenesteområde Helse og omsorg. Aud Hansen Tjenesteområde Helse og omsorg Aud Hansen Agenda 1. Nasjonale føringer Samhandlingsreform - faseinndeling virkemidler 2. Utfordringsbilde Utgangspunkt 2010 Strategisk, retningsgivende føringer Faglige

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Samhandlingsreformen - erfaringer så langt. Formannskapet 13.mars 2012

Samhandlingsreformen - erfaringer så langt. Formannskapet 13.mars 2012 Samhandlingsreformen - erfaringer så langt Formannskapet 13.mars I forkant av 1. januar Kommunehelsesamarbeid i Vestre Viken Samarbeid med kommunene i Drammensregionen, HiBu og VVHF vedr Samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013 Samhandlingsreformen økonomiske rammer Formannskapet, 10.sept 2013 11.09.2013 Etterspørsel helse- og omsorgstjenester Etterspørsel 1.halvår (1.jan-30.juni) 2011 2012 2013 Endring 2011-12 Endring 2012-13

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Kjøp av eksterne sykehjemstjenester. Orientering til Formannskapet 10.des 2013

Kjøp av eksterne sykehjemstjenester. Orientering til Formannskapet 10.des 2013 Kjøp av eksterne sykehjemstjenester Orientering til Formannskapet 10.des 11.12. Endring vedr kjøp av eksterne sykehjemstjenester Anbudskonkurranse juli Somatikk Demens/psykogeriatri Tilbydere somatikk

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER F O R E B Y G G E HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER HELSEHUS SYKEHUS B E H A N D L E Nedgang i antall

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning?

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, tord.moltumyr@meland.kommune.no Nordhordland + Gulen: 9 kommuner - Ca. 40.000 innbyggere Helsehusprosjekt.

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen DRØFTINGSGRUNNLAG MED SKISSE TIL HVILKET TJENESTETILBUD SOM BØR LOKALISERES TIL DET NYE SYKEHJEMMET RÅDMANNENS

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Korttidsopphold i sykehjem faglige og formelle særtrekk

Korttidsopphold i sykehjem faglige og formelle særtrekk Korttidsopphold i sykehjem faglige og formelle særtrekk Kjell Andreas Wolff, etatssjef, Etat for forvaltning Bergen kommune Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune Saksbehandling Kommunale helse

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter?

Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Mulige økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen: Vil kommunene overta flere pasienter? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør og professor Uni Rokkansenteret NSH 7. desember 2009 Innhold Betydning

Detaljer

Erfaringer kommunal medfinansiering, samhandlingsreform mm. NORSAM- konferanse, Gardermoen 5. Mars 2013

Erfaringer kommunal medfinansiering, samhandlingsreform mm. NORSAM- konferanse, Gardermoen 5. Mars 2013 Tord Moltumyr kommuneoverlege / helsesjef Meland kommune tord.moltumyr@meland.kommune.no Erfaringer kommunal medfinansiering, samhandlingsreform mm. NORSAM- konferanse, Gardermoen 5. Mars 2013 Nordhordland

Detaljer

Hvordan profil og organisering av kommunale helse- og omsorgstjenester gir effektiv samhandling med sykehus

Hvordan profil og organisering av kommunale helse- og omsorgstjenester gir effektiv samhandling med sykehus HELSE OG SOSIAL Hvordan profil og organisering av kommunale helse- og omsorgstjenester gir effektiv samhandling med sykehus 29. September 2016 Janne B. Brunborg Rådgiver strategi og samhandling Kristiansand

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

KØ FOR SYKEHJEMSPLASS

KØ FOR SYKEHJEMSPLASS KØ FOR SYKEHJEMSPLASS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2003 INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET... 1 2.1 PROBLEMSTILLINGER... 1 3. ANVENDTE METODER I PROSJEKTET... 2

Detaljer

Evaluering av samhandlingsreformen: Noen foreløpige resultater

Evaluering av samhandlingsreformen: Noen foreløpige resultater Evaluering av samhandlingsreformen: Noen foreløpige resultater Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN Side Møteprotokoll Eldrerådet 13.04.2015 Sakliste ELD-13/15 SKI KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTER VED LIVETS SLUTT ELD-14/15 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN I SKI KOMMUNE 2014 ELD-15/15 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Systematisk kompetanseheving og utvikling med fokus på samhandlingsreformen, ut fra et kommuneperspektiv.

Systematisk kompetanseheving og utvikling med fokus på samhandlingsreformen, ut fra et kommuneperspektiv. Systematisk kompetanseheving og utvikling med fokus på samhandlingsreformen, ut fra et kommuneperspektiv. PPS brukerforum for kommunehelsetjenesten og institusjoner/sykehus. Britt Kveseth Samhandlingskoordinator

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

PRESENTASJON AV HOVEDFUNN: KS FOU-PROSJEKT NR: 124005: UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER ENDRER PRAKSIS SEG?

PRESENTASJON AV HOVEDFUNN: KS FOU-PROSJEKT NR: 124005: UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER ENDRER PRAKSIS SEG? PRESENTASJON AV HOVEDFUNN: KS FOU-PROSJEKT NR: 124005: UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER ENDRER PRAKSIS SEG? FORMÅL Formål Utdype erfaringer om hvorvidt innføringen av samhandlingsreformen har medført at helseforetakene

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, Leder av Samarbeidsutvalget i Nordhordland tord.moltumyr@meland.kommune.no

Detaljer

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Hanna H. Nilsen Erfaringskonferansen 5. desember 2014 Per Christian Andersen Helse og Omsorgskomiteen 5.februar 2015 Bakgrunn

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

En naturlig avslutning på livet

En naturlig avslutning på livet En naturlig avslutning på livet Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet http://www.ks.no Et prosjekt i samarbeid mellom Agenda Kaupang (hovedleverandør),

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 12 1 Innledning... 13 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 13 1.2 Revisjonskriterier og metode...

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Samhandlingsreformen og kommunene - to år ut i reformen

Samhandlingsreformen og kommunene - to år ut i reformen Samhandlingsreformen og kommunene - to år ut i reformen Liv Overaae Seniorrådgiver, KS Fornebu 8.mai 2014 Jeg får den hjelp jeg trenger, når jeg trenger det Strategisk interessepolitikk Kunnskaps- grunnlag

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Behandling på korttidsplass? Forvaltningsrevisjon

Behandling på korttidsplass? Forvaltningsrevisjon Behandling på korttidsplass? Forvaltningsrevisjon 20.10.16 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Problemstillinger... 2 1.3 Anvendte metoder i prosjektet... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Hvem skal vi tro på? Lokale tilbud er stor suksess Frode

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013 Økonomistyring i HSO Komitémøte 8.okt 2013 14.10.2013 På jakt etter det økonomiske handlingsrommet i HSO Regnskapsanalyse 2010-2011-2012-2013 Benchmarking Kommunerapport for ASSS-nettverket, KS KOSTRA-rapport,

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013 Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.02.2014 ELD-3/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sakliste ELD-4/14 FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT ELD-5/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - HJEMMETJENESTEN 2013 ELD-6/14

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Undersøkelse om kapasitet og ventetid heldøgnsomsorgsplasser

Undersøkelse om kapasitet og ventetid heldøgnsomsorgsplasser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 15/00414-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal Innherred samkommune Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal 1 2 Hva preger helsetjenesten i kommunene? 1.Allerede ganske stor: En omsetning på 75 tusen millioner 2.120 000 betalte årsverk, vel

Detaljer

Dialogseminaret 2010 - Åre -

Dialogseminaret 2010 - Åre - Dialogseminaret 2010 - Åre - - utfordringer og muligheter for Innherred samkommune Levanger kommune den 19.02.2010 3 hovedutfordringer for helseområdet i kommunene ble til 4: Kapasitet (demografiutviklingen)

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra kommunens side!

Samhandlingsreformen sett fra kommunens side! Samhandlingsreformen sett fra kommunens side! Oppgaven:! Hvorfor skulle vi ha en samhandlingsreform?! Samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten sviktet?! Organisering av norsk helsevesen er dårlig og

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS vvedle Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Hvilke nye utfordringer har kommunene fått?

Hvilke nye utfordringer har kommunene fått? Hvilke nye utfordringer har kommunene fått? Sigrid J. Askum, KS Helse Nasjonal erfaringskonferanse for utvikling av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet Hvordan går det? Forpliktende samarbeidsavtaler

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Samhandlingsreformen etter fire år: Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av?

Samhandlingsreformen etter fire år: Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av? Samhandlingsreformen etter fire år: Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo A. Samhandlingsreformen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Kommunestyret. Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Kommunestyret. Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr. Snu omsorgstrappen - mål og strategiske veivalg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Kommunestyret Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2016/2821-1

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Samhandlingsreformen virkemiddel og

Detaljer

Prossessevalueringen av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prossessevalueringen av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prossessevalueringen av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Ny veileder med økt fokus på integrerte, lokale løsninger. Hvilke erfaringer har vi fra valgt løsning i Farsund kommune? Ny veileder februar 2014 Veiledningsmateriellet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Mål for prosjektet Hovedmål: Redusere antall reinnleggelserfor pasienter innlagt med hjertesvikt Hvordan: Iverksette konkrete tiltak på sykehus og i

Detaljer