Børsdirektør Kjell Frønsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Børsdirektør Kjell Frønsdal"

Transkript

1

2 Vi minner om at sentrale verdipapirmarkedstall for 1998, samt historiske tall fra inntil 10 år tilbake, presenteres i heftet Oslo Børs Statistikk 1998

3 N o rge har en av Ve s t - E u ropas minste økonomier og Oslo Børs er en liten børs i internasjonal sammenheng. Det er en sammenheng mellom disse forh o l d e n e, men min påstand er at Oslo Børs er mindre enn den burde være. Alle spådommer tilsier at verd i p a p i rmarkedet vil vokse kraftig i årene fre m- o v e r. En større del av folks sparepenger finner veien inn i aksjemarkedet - enten direkte eller indirekte gjennom fonds- og pensjonssparing. Skal disse pengene kunne investeres nasjonalt, må Oslo Børs ha et tilstrekkelig antall likvide verd i p a p i rer å tilby. I n v e s t o rer i inn- og utland har vist stor interesse for å delta i utviklingen av norsk næringsliv gjennom tilførsel av kapital. I løpet av den siste tiårsperioden har de bidratt med ikke mindre enn ca 100 milliarder kroner i ny risikokapital til norske børsnoterte selskaper. Selv om Oslo Børs er den dominere n d e markedsplassen for norske verd i p a p i rer er fortsatt en betydelig andel av større norske foretak uten allmenn deltakelse på eiersiden. Børsdirektør Kjell Frønsdal Oslo Børs er et utstillingsvindu for norsk næringsliv, men vi er også verd e n s største shippingbørs. Dessuten har utenlandske selskaper innenfor olje og o ff s h o re funnet det interessant å bruke Oslo Børs som noteringssted. H o v e d u t f o rdringen er likevel klar - vi må dekke det økende behovet ved å tilby v e rd i p a p i r b a s e rte spare p rodukter som gjenspeiler hele bredden i norsk n æ r i n g s l i v. Og her har vi problemets kjerne. I Norge er mye av den næringsaktivitet som internasjonalt er på private hender - statlig eiet. Det betyr at p roduktsiden på Oslo Børs ikke re f l e k t e rer hele vårt næringsliv - og hva som kanskje verre er - problemet er økende. Ved at statens næringsvirksomhet ikke eller bare delvis er notert på børsen og d e rved lite tilgjengelig for nasjonens spare m i d l e r, så kommer vi innen kort tid til å ha en betydelig mangel på norske verd i p a p i re r. Nasjonens etterspørsel vil med andre ord overstige nasjonens tilbud. Selvsagt kan da spare m i d l e n e i n v e s t e res utenlands, og kanskje bør de delvis det, blant annet utfra et risikos p redningshensyn. For Oslo Børs betyr det at mye av den fremtidige veksten i v e rd i p a p i rmarkedet vil gå utenom oss og at vi relativt sett blir enda mindre. Ettersom mange internasjonale investorer legger vekt på et markeds totals t ø rrelse ved sitt investeringsvalg, gjør dette oss ytterligere utsatt. Oslo Børs har ikke tatt stilling til hvilke næringsaktiviteter staten helt eller delvis bør privatisere og børsnotere. Heller ikke kjenner vi i detalj verdiene på disse. Men at det dreier seg om store beløp, har blant annet Te l e n o r- f u s j o n e n med Telia vist. Etter mitt syn ligger det en rekke fordeler både for staten, Oslo Børs og for vårt verd i p a p i rmarked dersom staten går videre på Te l e n o r- l i n j e n med hensyn til privatisering og børsnotering. For staten betyr det flere penger i kassen, re n e re linjer mellom forvaltning og næringsdrift og en bedre fokusering på verd i f o rvaltning og eff e k t i v i t e t. For Oslo Børs vil notering av store statsselskaper som for eksempel Statoil og Statkraft gi en kraftig volumvekst, økt internasjonal oppmerksomhet og bedre evne til å fange opp de nye investeringsstrømmene. Min oppfordring til våre politikere er derfor følgende: Gjør statlig næringsvirksomhet tilgjengelig for små og store, norske og utenlandske investorer gjennom notering på Oslo Børs! Kjell Frønsdal Børsdirektør

4 1998 ble et turbulent år i det norske v e rd i p a p i rmarked. Tidlig i mai ble det notert «all time high» i indeksen med en oppgang på 11.7 pst. siden årsskiftet. I løpet av april/mai ble det dessuten notert re k o rder i samtlige delindekser med unntak av shipping og SMB indeksene. De nådde sitt høyeste nivå i oktober Deretter satte det inn et kraftig kursfall som i løpet av 5 måneder endte med en nesten halvering av kursnivået målt ved totalindeksen. De siste tre månedene av å ret var tendensen igjen svakt oppadgående, slik at indeksen endte på ved årsskiftet. Markedsmessig f remstår 1998 som det svakeste børsår i totalindeksens 16-årige historie, med et fall på 26.7 pst. på årsbasis. Det kraftige kursfallet ga seg også utslag i andre volumtall. Den totale m a r k e d s v e rdi av børsnoterte aksjer og grunnfondsbevis sank i løpet av 1998 fra 617 mrd. kroner til 463. Den samlede omsetning gikk ned fra 341 mrd. kroner i 1997 til 323 i I forhold til omsetningen må det imidlertid re g i s t re res som positivt at antall re g i s t re rte handelstransaksjoner i 1998 lå tilnærmet på linje med Den negative kursutviklingen i 1998 kom etter 5 år med økning i totalindeksen på årsbasis. Sett i ettertid er det ingen overraskelse at 1998 ble et svakt børsår hensatt til fall i oljeprisen, finanskrise i Asia, Russland og Latin Amerika, en kraftig nasjonal renteøkning i 2. halvår og økende u s i k k e rhet omkring myndighetenes økonomiske politikk. Men i motsetning til tidligere år med børsoppgang og -nedgang, skilte det norske marked seg denne gang spesielt ut. De øvrige nordiske og fleste euro p e i s k e børsene kunne notere god eller moderat oppgang i Innenfor rentemarkedet ble det omsatt obligasjoner og sertifikater for mrd. kroner (ekskl. re p o - f o rretninger) - hvorav ca. 84 pst. i s t a t s o b l i g a s j o n e r. Dette var en nedgang på 7 pst. i forhold til Omsetningen var særlig konsentre rt i periodene med re n t e h e v n i n g e r. Derivatmarkedet har i 1998 vist en negativ utvikling og volum-målsettingene i forbindelse med LECsamarbeidet er fortsatt ikke nådd. Gjennomsnittlig dagsomsetning gikk ned 15 pst. til 6819 kontrakter pr. dag. Noe mer positivt har utviklingen v æ rt i OBX-opsjoner, som i 1998 har stått for nesten halvparten av totalo m s e t n i n g e n. B ø r s s t y ret vedtok i 1998 å ta opp i alt 27 nye selskaper til notering, hvorav 2 på hovedlisten, 20 på SMB-listen og 5 grunnfondsbevis. Dette er det nest høyeste siden 1970-årene selv om det er en klar nedgang fra re k o rdtallet i 1997 på 56 nye selskaper. Samtidig ble i alt 11 selskaper strøket fra notering, i hovedsak som følge av fusjoner og oppkjøp. Ved årsslutt var det i alt n o t e rt 235 selskaper, hvorav 129 på hovedliste, 87 på SMB-liste og 19 g ru n n f o n d s b e v i s. På lånesiden ble 102 nye lån tatt opp til notering. Antallet noterte lån var ved siste årsskifte 857, en økning på 30 siden forrige. Andelen av indeksb a s e rte lån har vært økende. Stadig f l e re utstedere benytter seg dessuten av adgangen til å utarbeide fore n k l e t p rospekt ved låneopptak. På emisjonssiden for egen kapitali n s t rumenter ble det i 1998 emittert for 11.3 mrd. kro n e r. Det er 48 pst. nedgang fra re k o rd å ret 1997, men likevel høyere enn i 1995 og Totalt ble det i 1998 gjennomgått 171 ulike former for pro s p e k t e r, dvs. emisjons- og låneprospekter og p rospekter i forbindelse med fusjon, fisjon, oppkjøp og tilbudsplikt og b ø r s i n t ro d u k s j o n. På medlemssiden ble det tatt opp 7 nye medlemmer i 1998, hvorav 6 utenlandske. Totalt var det en netto økning med 4 medlemmer til 35. Tilsynssamarbeidet med Kre d i t- tilsynet er basert på en arbeidsdeling mellom de to institusjonene i forh o l d til markedsaktørene. I 1998 ble i alt 57 saker vedrørende mulig innsidehandel, kursmanipulering og bru d d på meldepliktsreglene oversendt K redittilsynet for videre behandling. Tilsynsarbeid er ressurs- og tidkrevende. Børsstyret har i 1998 prioritert satsning på den løpende markedso v e rvåkingen - dels ved en økning på bemanningssiden og dels med hensyn til bruk av tekniske hjelpemidler. Det nye handelssystemet gir i tillegg nye muligheter for en datamessig overv å- king og oppfølging av all handel. I lys av de erfaringer dette gir, vil kjøp eller utvikling av et eget databasert overvåkingssystem bli vurd e rt.

5 Det er viktig at Børsen re a g e rer raskt og effektivt på brudd på børsre g e l- verket. Børsstyret vedtok å ilegge 5 o v e rt re d e l s e s g e b y rer i Opticom, Brøvig Off s h o re og Alvern ble alle ilagt overt redelsesgebyr for b rudd på informasjonsplikten. Namsos Trafikklag ble ilagt et overt redelsesgebyr for brudd på re g l e n e om fri omsettelighet og Unibank for b ruk av uautorisert børsre p re s e n t a n t. I tillegg vedtok Børsstyret å kritisere Saga Petroleum for brudd på opplysn i n g s p l i k t e n. To av ovennevnte saker ble påklaget til Børsklagenemden, som i saken v e d r ø rende Namsos Trafikklag vedtok å re d u s e re det ilagte gebyr fra 10 til 5 ganger årlig kursnoteringsavgift. B ø r s s t y ret behandlet også en klage fra Net Fonds på børsadministrasjonens vedtak om å stenge oversendelse av Mains-feed til selskapets hjemmekont o r. Klagen ble avvist og Børsklagenemnden sa seg senere enig i Børss t y rets avvisningsvedtak. I det løpende tilsyn med børsmedlemmenes handel og kursre g i s t re r i n g e r, ble det re a g e rt med kritikk på i alt 6 tilfeller av brudd på god børsskikk og på 5-minutters regelen om innmelding av handel. På regnskapssiden har Oslo Børs deltatt aktivt i det forberedende arbeid til ny regnskapslov - dels gjennom Norsk RegnskapsStiftelse (NRS). Oslo Børs bisto i tillegg Finansdepartementet i utarbeidelsen av overg a n g s regler til ny re g n s k a p s l o v. En viktig del av tilsynsarbeidet er ulike former for rådgivning og re g e l t o l k- ning, blant annet i form av sirkulære r til børsmedlemmer og utstedende f o retak. I 1998 ble det i alt utarbeidet 12 sirkulærer av tilsynskarakter. Den største enkeltsak i 1998 har vært a n s k a ffelse av nytt handelssystem for aksjer (HS-98) basert på en kontrakt med svenske CMA Small Systems. P rosjektet har vært meget omfattende, komplisert og re s s u r s k revende og kan sannsynligvis karakteriseres som ett av de største enkeltløft for Oslo Børs noensinne. I perioder har henimot 50 personer vært engasjert i prosjektet på hel- eller deltid. B ø r s s t y ret har løpende fulgt fre m d r i f- ten i HS-98. Inntil sommeren -98 var p rosjektet ajour i henhold til planene - både i forhold til tid og økonomi. Tidlig i august avdekket imidlert i d testaktivitetene flere feil enn forv e n t e t, og både fem planlagte helgetester og fastsatt oppstartsdato måtte utsettes. Helgetestene - med deltagelse fra samtlige medlemsforetak - ble gjenn o m f ø rt i oktober/november, men o p p s t a rt måtte i november utsettes nok en gang pga. feil og manglende stabilitet. En vellykket oppstart fant sted 5. februar nær 5 måneder etter opprinnelig plan. Utsettelsen var beklagelig, men B ø r s s t y ret kan heldigvis kons t a t e re at prosjektet ble fullf ø rt innenfor den budsjetterte rammen på 91 mill. kro n e r. B ø r s s t y ret ser det som avgjørende for Oslo Børs konkurransesituasjon at man er kommet over på modern e handelsteknikk. Dette gjør det mulig å oppfylle tidens krav med hensyn til d e s e n t r a l i s e rt handel, markedsinnsyn, e ffektivitet, re t t f e rdighet og ulike tilknytningsløsninger - herunder handel fra investorene via Internett. Systemet åpner også for opptak av nye medlemmer som fjern m e d l e m m e r. Ve d o p p s t a rt var det tre fjern m e d l e m m e r fra Stockholm. Også i 1999 vil den tekniske oppru s t- ningen pågå i store deler av året - blant annet ved påbygging av handelssystemet med et obligasjonssystem og med muligheter for handel i flere typer valuta. Ved ferd i g s t i l l e l- sen av obligasjonssystemet vil det gamle Tandem-systemet fra 1988 bli u t f a s e t. I forbindelse med anskaffelse av handelssystemet ble det i 1998 etablert et felles datanettverk med VPS og NOS. Dette nettverket forventes på sikt å bli et sentralt bindeledd i en økende datamessig integrasjon mellom samtlige aktører i det norske verd i p a p i r- m a r k e d e t. Den tekniske tilknytning til OM/ OMLX har for Oslo Børs del fungert t i l f redsstillende i Markedsplassfunksjonen utgjør en viktig del av den totale nasjonale v e rdipapirkjede - dvs. alle serv i c e- funksjonene fra en selger eller kjøper i n i t i e rer en handel til denne er ferd i g g j e n n o m f ø rt eller gjort opp på konto. For Børsstyret fremstår det som viktig at samtlige instanser i denne kjeden o p p t rer koord i n e rt. Børsstyret har d e rfor i 1998 prioritert arbeid med sikte på større grad av integrasjon og kontakt mot viktige serv i c e a k t ø rer og sentrale myndigheter.

6 På den tekniske siden er det særlig g runn til å fremheve samarbeidet med Ve rdipapirsentralen og Norsk Oppgjørssentral. Børsstyret har i 1998 dels lagt vekt på å få dette over i en mer f o rm a l i s e rt form og dels å påskynde f remdriften i enkelte pro s j e k t e r. B ø r s s t y ret ser det som avgjørende for å bevare Oslo Børs konkurr a n s e p o s i- sjon, at den norske verd i p a p i r k j e d e rent teknologisk ligger på et høyt e u ropeisk nivå. Dette er drivkraften bak den integrasjon mellom de tre institusjonene som Børsstyret arbeider for og planene om en fremtidig samlokalisering av de tre institusjonene. O v e rfor børsens primærbru k e re - medlemmene, utstederne og investorene - er det etablert faste kontaktg ru p p e r. Enkelte av disse har også v æ rt trukket inn i arbeidet med Oslo Børs strategi og i tilknytning til nytt handelssystem. O v e rfor myndighetene har Børsstyre t særlig lagt vekt på kontakten mot F i n a n s d e p a rtementet, Kre d i t t i l s y n e t og Norges Bank. I desember 1998 la Børslovutvalget frem sin innstilling NOU 1999:3. Oslo Børs var re p re s e n- t e rt i utvalget ved børsdire k t ø ren, og f o resto deler av sekre t e r i a t f u n k s j o n e n. B ø r s s t y ret ser frem til den videre behandling av utre d n i n g e n. I n t e rnasjonalt har Oslo Børs videref ø rt sin aktive deltagelse i det nord i s- ke, det europeiske og det globale børssamarbeidet. Dette gir nyttige bidrag i såvel praktiske som mer politiske børsspørsmål. For perioden vil Oslo Børs inneha form a n n s- skapet i FIBV s faste arbeidskomité og en plass i FIBV s styre. I 1998 sto Oslo Børs som arrangør av generalforsamlingene i såvel den europeiske børsføderasjon (FESE) som den euro p e i s k e d e r i v a t o rganisasjonen (ECOFEX). Oslo Børs hadde i alt 85 ansatte pr , inkludert 2 deltidsansatte ved avdelingskontorene i Bergen og Trondheim og 11 ansatte i datterselskapet Oslo Børs Informasjon AS. Oslo Børs er sårbar med hensyn til bibehold av børskompetanse, som de s e n e re år har vist seg å være e t t e rtraktet i markedet. I tillegg preges org a n i s a s j o n e n av en overv e k t av medarbeid e re under 35 å r, noe som naturlig nok også påvirker person a l t u rn o v e r. Tatt i betraktning at mange a r b e i d s t a k e re er i en tidlig fase av yrkesk a rr i e ren og et stramt arbeidsmarked, er likevel en turnover for Oslo Børs på 7 pst. i 1998 akseptabel. I 1998 ble det arbeidet videre med oppfølgingen av miljøundersøkelsen i Fokus har vært rettet mot personalledelse, utvikling av lederprinsipper med etterfølgende ledere v a l u e- ring og utarbeidelse av en personals t r a t e g i. Som en konsekvens av vurderingen av o rg a n i s a s j o n s s t ru k t u en r og ledelsesfunksjonen, ble lederg ruppen i 1998 utvidet med direktør Anders Bro d i n, seksjonsansvarlig for eksterne aktivit e t e r. Seksjon for derivater ble org a n i- s e rt som en avdeling under markedsa k t i v i t e t e r. Oslo Børs har arbeidsmiljøutvalg, v e rneombud og bedriftslegeord n i n g. Det er et godt arbeidsmiljø og virksomheten foru renser ikke det ytre m i l j ø. Regnskapet for 1998 er gjort opp med et driftsresultat på 14.2 mill. k roner og et overskudd på 21.7 mill. k ro n e r. Overskuddet foreslås overf ø rt til egenkapitalen. De totale driftsinntektene beløp seg i 1998 til mill. kro n e r, en økning på vel 9.5 mill. kroner i forhold til Inntektsøkningen fra 1997 til 1998 skyldes særlig salg av inform a- sjon gjennom Oslo Børs Inform a s j o n AS. Det dreier seg både om økt etterspørsel etter selskapets produkter - særlig hovedproduktet kursfeed - og e n d ret prisstru k t u r. I tillegg har børsmedlemmene blitt belastet med noe h ø y e re avgifter enn tilfelle var i Driftskostnadene i 1998 utgjord e 98.7 mill. kroner som innebar en økning i forhold til 1997 med 5.8 mill. k ro n e r. Økningen skyldes for en stor del innleide IT-konsulenter og to måneders avskrivning av det nye handelssystemet. Driftskostnadene ble forøvrig lavere enn forventet som følge av den utsatte oppstarten av handelssystemet. Oslo Børs datterselskap, Oslo Børs I n f o rmasjon AS, hadde i 1998 et overskudd på 2.1 mill. kroner mot 1.6 mill. kroner i Selskapets egenkapital pr var 7.7 mill. kro n e r. Ved årskiftet hadde Oslo Børs en egenkapital på konsernbasis på mill. kro n e r. Egenkapitalen inkluderer anskaffelsen av nytt handelssystem som pr var bokf ø rt med 71.9 mill. kro n e r. B ø r s s t y ret har i 1998 avviklet i alt 13 m ø t e r. For å få bedre innsikt i han-

7 delstekniske og markedsmessige spørsmål, avviklet Børsstyret i 1998 en studietur til Frankfurt - hvor blant annet Frankfurtbørsen og Bundesbank ble besøkt. Det har i 1998 ikke vært forandringer i Børsstyrets sammensetning, men de ansattes re p resentant, avdelingsleder Odd Sigmund Røste, trådte ut ved årsskiftet 1998/99. Børsrådet har avviklet 3 møter i Foruten de lovbestemte sakene knyttet til regnskap og budsjett, har Børsrådet behandlet spørsmål omkring nytt handelssystem og intern a- sjonalt børssamarbeid. Børsenes tradisjonelle nedslagsfelt e n d rer seg hurtig og radikalt. S t i k k o rd som globalisering av handel, ny teknologi, euro og nedbygging av rettslige barr i e rer gir en pekepinn. B ø r s s t y rets viktigste oppgave i 1999 blir å posisjonere Oslo Børs i forhold til disse endringene. I den forbindelse har B ø r s s t y ret satt i gang et bredt anlagt strategiarbeid. Her vil inngå viktige veivalg med hensyn til hvordan markedsplassen stru k t u re res, hvilke oppgaver som skal prioriteres, hvord a n Oslo Børs bør være org a n i s e rt og om man bør alliere seg med andre aktører - nasjonalt og/eller intern a s j o n a l t. Det er i dag for tidlig å trekke noen konklusjoner med hensyn til de enkelte veivalg - også på en fore l ø p i g basis. Børsstyret vil likevel peke på enkelte forhold som vil måtte påvirke de valg som skal gjøres. Det er viktig at det norske markedet f remstår som tillitvekkende og tro v e r- dig - særlig sett fra de utenlandske i n v e s t o rene. Dette ford rer både et e ffektivt tilsyn og en generell høy s t a n d a rd blant de sentrale aktøre n e. Tilsyn og regulering av et lite og tett marked som det norske, byr på særlige pro b l e m e r. Det er imidlertid helt nødvendig at det norske markedet minst er på linje med den genere l l e s t a n d a rd for markedsadferd som utenlandske investorer forv e n t e r. På den internasjonale alliansesiden har Børsstyret i 1998 lagt vekt på å få k l a rg j o rt de mest realistiske altern a- tiver for Oslo Børs del. Rent konkre t har dette blant annet re s u l t e rt i en utdetaljering av det tilbud Oslo Børs har fått med hensyn til å slutte seg til N o rex-alliansen mellom Stockholms Fondbørs og Københavns Fondsbørs. I tillegg har Børsstyret fulgt opp den åpning mot andre europeiske børser som ble tilkjennegitt i forbindelse med etableringen av børsalliansen mellom London og Frankfurt. Også a n d re internasjonale samarbeidsaspekter er til vurd e r i n g. Samarbeidet med VPS og NOS har også en intern a- sjonal dimensjon. De omfattende s t ru k t u re n d r i n g e r i verd i p a p i rm a r- kedet gir betydelige utford r i n g e r til både VPS og NOS. For Børss t y ret er det viktig at den enkelte institusjons løsn i n g e r, inkl. Oslo Børs, blir koord i- n e rt med sikte på et godt totalre s u l- tat for verd i p a p i rmarkedets bru k e re. Den negative utvikling i aksjemarkedet i 1998 re f l e k t e rer på mange måter at Norge står på sidelinjen i forh o l d til deler av den generelle utvikling i e u ropeisk økonomi. Den nye euro - valutaen vil kunne forsterke denne tendensen. For Børsstyret fre m s t å r det som nødvendig å få re d u s e rt den i n t e rnasjonale oppfatning av den betydning olje/off s h o re har for det norske verd i p a p i rmarked. I den sammenheng kan børsnotering av statlige næringsengasjementer være en eff e k- tiv motvekt. Også i 1999 vil IT-aktivitetene være i fokus på Oslo Børs. Ikke minst gjelder det tilpasning til år 2000-pro b l e- matikken. Den viktigste interne tilpasning til år 2000 er allerede gjenn o m f ø rt i forbindelse med utskiftingen av handelsteknikk. Børsstyret vil i m i d l e rtid også ha høy oppmerksomhet rettet mot den forestående testaktivitet mot VPS, NOS og medlemm e n e blir et viktig år i overg a n g e n mellom fortid og fremtid for børsen. Det gjelder fullføring av migrasjonen til ny handelsteknikk, etablering av s a m a r b e i d s relasjoner og forbere d e l- sen til ny børslov. Børsstyret ser optimistisk på Oslo Børs muligheter til å mestre overg a n g e n.

8 Fra venstre: Johan Solbu Braaten, Nigel K. Wilson, Oddleif Hatlem, Kristin Normann Aarum, Ole Lund, John Høsteland, Sigmund Ellingsbø og Frode Hassel.

9 Kontantstrømsanalyse og noter er en del av regnskapet

10 Kontantstrømsanalyse og noter er en del av regnskapet Kjell Frønsdal børsdirektør Oslo, 31. desember mars 1999 Morten L. Müller avdelingsdirektør

11

12 Konsernet består av: Oslo Børs (morselskap) A/S Oslo Børs Informasjon (datterselskap 100 %) Ved konsolidering er kjøpsverdimetoden benyttet. Dette innebærer at kjøpesummen for aksjene i datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøps-/ stiftelsestidspunktet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Fordringer som tilbakebetales innen ett år er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige, ikke-avskrivbare driftsmidler er i regnskapet oppført til kostpris. Avskrivbare driftsmidler er oppført i regnskapet til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Det lineære prinsipp er benyttet for avskrivningene. Mindre investeringer og investeringer av midlertidig karakter blir utgiftsført. I likviditetsbeholdningen i kontantstrømsanalysen inngår kontanter og bankinnskudd. Avgiftssatsene er beregnet på følgende måte: (hele kr) pr. million i markedsverdi pr. kr i gjenværende restgjeld: Avgiften for SMB-selskapene utgjør 50 % av ovennevnte satser. Godtgjørelse til børsdirektør utgjør kr ,-. I h t ansettelsesvilkårene har børsdirektøren rett på to års lønn hvis åresmålsperioden ikke fornyes eller ansettelsesforholdet bringes til opphør etter initiativ fra Oslo Børs. Honorar til Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS var i 1998 kr ,-, herav annen bistand kr I posten honorarer er medtatt godtgjørelse til Børsstyret kr ,- til Børsrådet kr ,- og til Børsklagenemnden kr ,-.

13 (tall i 1000 kr) Driftskostnadene er fordelt følgende: Konsernet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Storebrand. Forpliktelsene omfatter 58 ansatte i Oslo Børs og 66 ansatte i konsernet pr Konsernets pensjonsordninger skal regnskapsmessig behandles som en ytelsesplan i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Aktuarmessige beregninger er foretatt på grunnlag av informasjon fra oss. Ved årets beregninger er følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning på pensjonsmidler 8,00 % Diskonteringsrente 7,00 % Årlig lønnsvekst 3,30 % Årlig regulering av pensjoner 2,50 % Årlig økning G 3,30 % Netto pensjonskostnader pr er sammensatt som f ø l g e r : Beregnet pensjonsforpliktelse (overfinansiering) pr :

14 Oslo Børs etablerte i 1997 en frivillig ordning om førtidspensjonering som for alle ansatte gjelder fra 64 år. For enkelte ledere er ordningen ut fra spesielle kriterier gjeldende fra 60 år. Forpliktelsene er beregnet ut fra NRS-standard, kostnadsført over drift og ført opp i balansen med kr ,-. Kostnadene for handelssystemet er aktivert. Avskrivning av systemet startet

15 Av totale bankinnskudd er kr ,51 bundet til skyldig s k a t t e t rekk i Børsens re g n s k a p. For konsernet utgjør tilsvarende tall kr ,-. Fra og med er obligasjonsbeholdningen klassifisert som anleggsmidler og forutsettes holdt til f o rfall. Det er re s u l t a t f ø rt en re n t e som tilsvarer den effektive avkastning. Endringer i markedsrenten for disse obligasjonene påvirker ikke re s u l t a t regnskapet eller balansen. Overkursen ved klassifiseringstidspunktet vil bli periodisert frem til f o rf a l l. Oslo Børs eier 100 % av aksjekapitalen på 5000 aksjer à kr ,- i Oslo Børs Informasjon AS. Bokført v e rdi av aksjene er kr. 0,-. A k s j e p o rteføljen til Oslo Børs I n f o rmasjon AS består til enhver tid av aksjer i børsnoterte selskap. Denne aksjeporteføljen vil alltid danne grunnlaget for en del av selskapets virksomhet og må derfor anses som l a n g s i k t i g. Selskapet har inngått følgende leiekontrakter av vesentlig betydning: F red Olsensgt. 1 L e i e p e r i o d e Børsens datterselskap har pr negative midlert i d i g e forskjeller som fordeler seg med k r på varige driftsmidler, k r på kundefordringer og k r på pensjonsforpliktelser. Det er ikke inntatt skatteford e l knyttet til de negative midlert i d i g e forskjellene i re g n s k a p e t. Å rets skattekostnad i regnskapet, k r , består i sin helhet av betalbar skatt.

16

17 Advokat Borger A. Lenth Solveig Sollie G e n e r a l s e k retær Gunnar Jørg e n s e n Manager Monica Smith-Søre n s e n A k s j e s p a re rf o reningen i Norg e Ekspedisjonssjef Jan A. Halvorsen Rådgiver Cathrine Hellandsvik Arbeids- og administrasjonsdepart e m e n t e t Banksjef Torkild Va rr a n C o n t roller Inger Nerg å rd Den norske Bankfore n i n g Av d e l i n g s d i rektør Eli Te l h a u g Lovrådgiver Vibeke Parr F i n a n s d e p a rt e m e n t e t Investeringssjef Lars Tro n d s g a a rd Investeringssjef Olaug Svarv a F o l k e t ry g d f o n d e t Lovrådgiver Tone Ofstad Førstekonsulent Ingeborg B Holtskog Olebakken J u s t i s d e p a rt e m e n t e t Plan- og økonomisjef Gyda Berg Finanssjef Terje Ruud Kommunenes Sentralforbund Spesialrådgiver Kjersti Tøgård Tr ø b r å t e n Av d e l i n g s d i rektør Eirik Bunæs K re d i t t i l s y n e t Saksbehandler Gro Granden Erlend Hansen L a n d s o rganisasjonen i Norg e F a g d i rektør Gunnvald Grønvik B a n k d i rektør Karin Lohrm a n n N o rges Bank Adm. dir. Kristian Lund Adm. dir. Per Broch Mathisen N o rges Fondsmeglerf o r b u n d Siviløkonom Hanne Bøvøld Advokat Frede Aas Rognlien N o rges Fondsmeglerf o r b u n d Seksjonssjef Lena Sparr Johnsen K o n s e rn d i rektør Erik Garaas N o rges Forsikringsforbund Adm. direktør Thor Jørgen Guttorm s e n Advokat Edith Midelfart N o rges Rederiforbund Økonomisjef Siv Elisabeth Østlien Jacobsen D i re k s j o n s k o o rdinator Geir Bru f l o t Norsk Opsjonssentral P rofessor Atle Johnsen P a rtner Aase Aamdal Lundgaard Norsk Regnskapsstiftelse F i n a n s d i rektør Karin Joys Va b ø S t y re f o rmann Henning Strøm Norske Finansanalytikeres Fore n i n g Ekspedisjonssjef Tor Hern æ s Rådgiver Elin Heio Kobro Nærings- og handelsdepart e m e n t e t F i n a n s d i rektør Georg Størm e r F i n a n s d i rektør Tor Lund Næringslivets Hovedorg a n i s a s j o n D i rektør Lisbeth Lindberg Vice president Hanne Rieker Næringslivets Hovedorg a n i s a s j o n U t redningsleder Hilde E. Johansen Banksjef Egil Blakstad S p a re b a n k f o reningen i Norg e Daglig leder Lasse Ruud D i rektør Astrid Søgaard Ve rd i p a p i rfondenes Fore n i n g Adm. direktør Jan Hellstrøm D i rektør Tom Kolvig Ve rd i p a p i r s e n t r a l e n I n f o rmasjonssjef Bernt Bangstad* Børsmegler Kari S. Hansen Oslo Børs Siviløkonom Hege Sjo* Statsaut. revisor Lars Inge Pettersen Oslo Børs *ansattes representanter Høyesterettsdommer Tore Schei, leder Advokat Bjørg Ven, nestleder Konserndirektør John Giverholt Høyesterettsadvokat Anne Cathrine Høeg Rasmussen Advokat Ellen Moe Høyesterett Advokatene Haavind & Haga Den norske Bank Advokatfirmaet Schjødt AS Advokatfirmaet Hauge & Co Ole Lund John Høsteland Frode Hassel Kristin Normann Aarum Johan Solbu Braaten Nigel K. Wilson Sigmund Ellingbø Oddleif Hatlem Adv.firma Lund, Gundersen & Co. (leder) Elcon Securities (nestleder) Bolig- og Næringsbanken Inst. for privat rett, Jur. Fakultet, Universitetet i Oslo Carnegie Fondsforvaltning DnB Fonds Oslo Børs (ansatterepresentant)

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer