Børsdirektør Kjell Frønsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Børsdirektør Kjell Frønsdal"

Transkript

1

2 Vi minner om at sentrale verdipapirmarkedstall for 1998, samt historiske tall fra inntil 10 år tilbake, presenteres i heftet Oslo Børs Statistikk 1998

3 N o rge har en av Ve s t - E u ropas minste økonomier og Oslo Børs er en liten børs i internasjonal sammenheng. Det er en sammenheng mellom disse forh o l d e n e, men min påstand er at Oslo Børs er mindre enn den burde være. Alle spådommer tilsier at verd i p a p i rmarkedet vil vokse kraftig i årene fre m- o v e r. En større del av folks sparepenger finner veien inn i aksjemarkedet - enten direkte eller indirekte gjennom fonds- og pensjonssparing. Skal disse pengene kunne investeres nasjonalt, må Oslo Børs ha et tilstrekkelig antall likvide verd i p a p i rer å tilby. I n v e s t o rer i inn- og utland har vist stor interesse for å delta i utviklingen av norsk næringsliv gjennom tilførsel av kapital. I løpet av den siste tiårsperioden har de bidratt med ikke mindre enn ca 100 milliarder kroner i ny risikokapital til norske børsnoterte selskaper. Selv om Oslo Børs er den dominere n d e markedsplassen for norske verd i p a p i rer er fortsatt en betydelig andel av større norske foretak uten allmenn deltakelse på eiersiden. Børsdirektør Kjell Frønsdal Oslo Børs er et utstillingsvindu for norsk næringsliv, men vi er også verd e n s største shippingbørs. Dessuten har utenlandske selskaper innenfor olje og o ff s h o re funnet det interessant å bruke Oslo Børs som noteringssted. H o v e d u t f o rdringen er likevel klar - vi må dekke det økende behovet ved å tilby v e rd i p a p i r b a s e rte spare p rodukter som gjenspeiler hele bredden i norsk n æ r i n g s l i v. Og her har vi problemets kjerne. I Norge er mye av den næringsaktivitet som internasjonalt er på private hender - statlig eiet. Det betyr at p roduktsiden på Oslo Børs ikke re f l e k t e rer hele vårt næringsliv - og hva som kanskje verre er - problemet er økende. Ved at statens næringsvirksomhet ikke eller bare delvis er notert på børsen og d e rved lite tilgjengelig for nasjonens spare m i d l e r, så kommer vi innen kort tid til å ha en betydelig mangel på norske verd i p a p i re r. Nasjonens etterspørsel vil med andre ord overstige nasjonens tilbud. Selvsagt kan da spare m i d l e n e i n v e s t e res utenlands, og kanskje bør de delvis det, blant annet utfra et risikos p redningshensyn. For Oslo Børs betyr det at mye av den fremtidige veksten i v e rd i p a p i rmarkedet vil gå utenom oss og at vi relativt sett blir enda mindre. Ettersom mange internasjonale investorer legger vekt på et markeds totals t ø rrelse ved sitt investeringsvalg, gjør dette oss ytterligere utsatt. Oslo Børs har ikke tatt stilling til hvilke næringsaktiviteter staten helt eller delvis bør privatisere og børsnotere. Heller ikke kjenner vi i detalj verdiene på disse. Men at det dreier seg om store beløp, har blant annet Te l e n o r- f u s j o n e n med Telia vist. Etter mitt syn ligger det en rekke fordeler både for staten, Oslo Børs og for vårt verd i p a p i rmarked dersom staten går videre på Te l e n o r- l i n j e n med hensyn til privatisering og børsnotering. For staten betyr det flere penger i kassen, re n e re linjer mellom forvaltning og næringsdrift og en bedre fokusering på verd i f o rvaltning og eff e k t i v i t e t. For Oslo Børs vil notering av store statsselskaper som for eksempel Statoil og Statkraft gi en kraftig volumvekst, økt internasjonal oppmerksomhet og bedre evne til å fange opp de nye investeringsstrømmene. Min oppfordring til våre politikere er derfor følgende: Gjør statlig næringsvirksomhet tilgjengelig for små og store, norske og utenlandske investorer gjennom notering på Oslo Børs! Kjell Frønsdal Børsdirektør

4 1998 ble et turbulent år i det norske v e rd i p a p i rmarked. Tidlig i mai ble det notert «all time high» i indeksen med en oppgang på 11.7 pst. siden årsskiftet. I løpet av april/mai ble det dessuten notert re k o rder i samtlige delindekser med unntak av shipping og SMB indeksene. De nådde sitt høyeste nivå i oktober Deretter satte det inn et kraftig kursfall som i løpet av 5 måneder endte med en nesten halvering av kursnivået målt ved totalindeksen. De siste tre månedene av å ret var tendensen igjen svakt oppadgående, slik at indeksen endte på ved årsskiftet. Markedsmessig f remstår 1998 som det svakeste børsår i totalindeksens 16-årige historie, med et fall på 26.7 pst. på årsbasis. Det kraftige kursfallet ga seg også utslag i andre volumtall. Den totale m a r k e d s v e rdi av børsnoterte aksjer og grunnfondsbevis sank i løpet av 1998 fra 617 mrd. kroner til 463. Den samlede omsetning gikk ned fra 341 mrd. kroner i 1997 til 323 i I forhold til omsetningen må det imidlertid re g i s t re res som positivt at antall re g i s t re rte handelstransaksjoner i 1998 lå tilnærmet på linje med Den negative kursutviklingen i 1998 kom etter 5 år med økning i totalindeksen på årsbasis. Sett i ettertid er det ingen overraskelse at 1998 ble et svakt børsår hensatt til fall i oljeprisen, finanskrise i Asia, Russland og Latin Amerika, en kraftig nasjonal renteøkning i 2. halvår og økende u s i k k e rhet omkring myndighetenes økonomiske politikk. Men i motsetning til tidligere år med børsoppgang og -nedgang, skilte det norske marked seg denne gang spesielt ut. De øvrige nordiske og fleste euro p e i s k e børsene kunne notere god eller moderat oppgang i Innenfor rentemarkedet ble det omsatt obligasjoner og sertifikater for mrd. kroner (ekskl. re p o - f o rretninger) - hvorav ca. 84 pst. i s t a t s o b l i g a s j o n e r. Dette var en nedgang på 7 pst. i forhold til Omsetningen var særlig konsentre rt i periodene med re n t e h e v n i n g e r. Derivatmarkedet har i 1998 vist en negativ utvikling og volum-målsettingene i forbindelse med LECsamarbeidet er fortsatt ikke nådd. Gjennomsnittlig dagsomsetning gikk ned 15 pst. til 6819 kontrakter pr. dag. Noe mer positivt har utviklingen v æ rt i OBX-opsjoner, som i 1998 har stått for nesten halvparten av totalo m s e t n i n g e n. B ø r s s t y ret vedtok i 1998 å ta opp i alt 27 nye selskaper til notering, hvorav 2 på hovedlisten, 20 på SMB-listen og 5 grunnfondsbevis. Dette er det nest høyeste siden 1970-årene selv om det er en klar nedgang fra re k o rdtallet i 1997 på 56 nye selskaper. Samtidig ble i alt 11 selskaper strøket fra notering, i hovedsak som følge av fusjoner og oppkjøp. Ved årsslutt var det i alt n o t e rt 235 selskaper, hvorav 129 på hovedliste, 87 på SMB-liste og 19 g ru n n f o n d s b e v i s. På lånesiden ble 102 nye lån tatt opp til notering. Antallet noterte lån var ved siste årsskifte 857, en økning på 30 siden forrige. Andelen av indeksb a s e rte lån har vært økende. Stadig f l e re utstedere benytter seg dessuten av adgangen til å utarbeide fore n k l e t p rospekt ved låneopptak. På emisjonssiden for egen kapitali n s t rumenter ble det i 1998 emittert for 11.3 mrd. kro n e r. Det er 48 pst. nedgang fra re k o rd å ret 1997, men likevel høyere enn i 1995 og Totalt ble det i 1998 gjennomgått 171 ulike former for pro s p e k t e r, dvs. emisjons- og låneprospekter og p rospekter i forbindelse med fusjon, fisjon, oppkjøp og tilbudsplikt og b ø r s i n t ro d u k s j o n. På medlemssiden ble det tatt opp 7 nye medlemmer i 1998, hvorav 6 utenlandske. Totalt var det en netto økning med 4 medlemmer til 35. Tilsynssamarbeidet med Kre d i t- tilsynet er basert på en arbeidsdeling mellom de to institusjonene i forh o l d til markedsaktørene. I 1998 ble i alt 57 saker vedrørende mulig innsidehandel, kursmanipulering og bru d d på meldepliktsreglene oversendt K redittilsynet for videre behandling. Tilsynsarbeid er ressurs- og tidkrevende. Børsstyret har i 1998 prioritert satsning på den løpende markedso v e rvåkingen - dels ved en økning på bemanningssiden og dels med hensyn til bruk av tekniske hjelpemidler. Det nye handelssystemet gir i tillegg nye muligheter for en datamessig overv å- king og oppfølging av all handel. I lys av de erfaringer dette gir, vil kjøp eller utvikling av et eget databasert overvåkingssystem bli vurd e rt.

5 Det er viktig at Børsen re a g e rer raskt og effektivt på brudd på børsre g e l- verket. Børsstyret vedtok å ilegge 5 o v e rt re d e l s e s g e b y rer i Opticom, Brøvig Off s h o re og Alvern ble alle ilagt overt redelsesgebyr for b rudd på informasjonsplikten. Namsos Trafikklag ble ilagt et overt redelsesgebyr for brudd på re g l e n e om fri omsettelighet og Unibank for b ruk av uautorisert børsre p re s e n t a n t. I tillegg vedtok Børsstyret å kritisere Saga Petroleum for brudd på opplysn i n g s p l i k t e n. To av ovennevnte saker ble påklaget til Børsklagenemden, som i saken v e d r ø rende Namsos Trafikklag vedtok å re d u s e re det ilagte gebyr fra 10 til 5 ganger årlig kursnoteringsavgift. B ø r s s t y ret behandlet også en klage fra Net Fonds på børsadministrasjonens vedtak om å stenge oversendelse av Mains-feed til selskapets hjemmekont o r. Klagen ble avvist og Børsklagenemnden sa seg senere enig i Børss t y rets avvisningsvedtak. I det løpende tilsyn med børsmedlemmenes handel og kursre g i s t re r i n g e r, ble det re a g e rt med kritikk på i alt 6 tilfeller av brudd på god børsskikk og på 5-minutters regelen om innmelding av handel. På regnskapssiden har Oslo Børs deltatt aktivt i det forberedende arbeid til ny regnskapslov - dels gjennom Norsk RegnskapsStiftelse (NRS). Oslo Børs bisto i tillegg Finansdepartementet i utarbeidelsen av overg a n g s regler til ny re g n s k a p s l o v. En viktig del av tilsynsarbeidet er ulike former for rådgivning og re g e l t o l k- ning, blant annet i form av sirkulære r til børsmedlemmer og utstedende f o retak. I 1998 ble det i alt utarbeidet 12 sirkulærer av tilsynskarakter. Den største enkeltsak i 1998 har vært a n s k a ffelse av nytt handelssystem for aksjer (HS-98) basert på en kontrakt med svenske CMA Small Systems. P rosjektet har vært meget omfattende, komplisert og re s s u r s k revende og kan sannsynligvis karakteriseres som ett av de største enkeltløft for Oslo Børs noensinne. I perioder har henimot 50 personer vært engasjert i prosjektet på hel- eller deltid. B ø r s s t y ret har løpende fulgt fre m d r i f- ten i HS-98. Inntil sommeren -98 var p rosjektet ajour i henhold til planene - både i forhold til tid og økonomi. Tidlig i august avdekket imidlert i d testaktivitetene flere feil enn forv e n t e t, og både fem planlagte helgetester og fastsatt oppstartsdato måtte utsettes. Helgetestene - med deltagelse fra samtlige medlemsforetak - ble gjenn o m f ø rt i oktober/november, men o p p s t a rt måtte i november utsettes nok en gang pga. feil og manglende stabilitet. En vellykket oppstart fant sted 5. februar nær 5 måneder etter opprinnelig plan. Utsettelsen var beklagelig, men B ø r s s t y ret kan heldigvis kons t a t e re at prosjektet ble fullf ø rt innenfor den budsjetterte rammen på 91 mill. kro n e r. B ø r s s t y ret ser det som avgjørende for Oslo Børs konkurransesituasjon at man er kommet over på modern e handelsteknikk. Dette gjør det mulig å oppfylle tidens krav med hensyn til d e s e n t r a l i s e rt handel, markedsinnsyn, e ffektivitet, re t t f e rdighet og ulike tilknytningsløsninger - herunder handel fra investorene via Internett. Systemet åpner også for opptak av nye medlemmer som fjern m e d l e m m e r. Ve d o p p s t a rt var det tre fjern m e d l e m m e r fra Stockholm. Også i 1999 vil den tekniske oppru s t- ningen pågå i store deler av året - blant annet ved påbygging av handelssystemet med et obligasjonssystem og med muligheter for handel i flere typer valuta. Ved ferd i g s t i l l e l- sen av obligasjonssystemet vil det gamle Tandem-systemet fra 1988 bli u t f a s e t. I forbindelse med anskaffelse av handelssystemet ble det i 1998 etablert et felles datanettverk med VPS og NOS. Dette nettverket forventes på sikt å bli et sentralt bindeledd i en økende datamessig integrasjon mellom samtlige aktører i det norske verd i p a p i r- m a r k e d e t. Den tekniske tilknytning til OM/ OMLX har for Oslo Børs del fungert t i l f redsstillende i Markedsplassfunksjonen utgjør en viktig del av den totale nasjonale v e rdipapirkjede - dvs. alle serv i c e- funksjonene fra en selger eller kjøper i n i t i e rer en handel til denne er ferd i g g j e n n o m f ø rt eller gjort opp på konto. For Børsstyret fremstår det som viktig at samtlige instanser i denne kjeden o p p t rer koord i n e rt. Børsstyret har d e rfor i 1998 prioritert arbeid med sikte på større grad av integrasjon og kontakt mot viktige serv i c e a k t ø rer og sentrale myndigheter.

6 På den tekniske siden er det særlig g runn til å fremheve samarbeidet med Ve rdipapirsentralen og Norsk Oppgjørssentral. Børsstyret har i 1998 dels lagt vekt på å få dette over i en mer f o rm a l i s e rt form og dels å påskynde f remdriften i enkelte pro s j e k t e r. B ø r s s t y ret ser det som avgjørende for å bevare Oslo Børs konkurr a n s e p o s i- sjon, at den norske verd i p a p i r k j e d e rent teknologisk ligger på et høyt e u ropeisk nivå. Dette er drivkraften bak den integrasjon mellom de tre institusjonene som Børsstyret arbeider for og planene om en fremtidig samlokalisering av de tre institusjonene. O v e rfor børsens primærbru k e re - medlemmene, utstederne og investorene - er det etablert faste kontaktg ru p p e r. Enkelte av disse har også v æ rt trukket inn i arbeidet med Oslo Børs strategi og i tilknytning til nytt handelssystem. O v e rfor myndighetene har Børsstyre t særlig lagt vekt på kontakten mot F i n a n s d e p a rtementet, Kre d i t t i l s y n e t og Norges Bank. I desember 1998 la Børslovutvalget frem sin innstilling NOU 1999:3. Oslo Børs var re p re s e n- t e rt i utvalget ved børsdire k t ø ren, og f o resto deler av sekre t e r i a t f u n k s j o n e n. B ø r s s t y ret ser frem til den videre behandling av utre d n i n g e n. I n t e rnasjonalt har Oslo Børs videref ø rt sin aktive deltagelse i det nord i s- ke, det europeiske og det globale børssamarbeidet. Dette gir nyttige bidrag i såvel praktiske som mer politiske børsspørsmål. For perioden vil Oslo Børs inneha form a n n s- skapet i FIBV s faste arbeidskomité og en plass i FIBV s styre. I 1998 sto Oslo Børs som arrangør av generalforsamlingene i såvel den europeiske børsføderasjon (FESE) som den euro p e i s k e d e r i v a t o rganisasjonen (ECOFEX). Oslo Børs hadde i alt 85 ansatte pr , inkludert 2 deltidsansatte ved avdelingskontorene i Bergen og Trondheim og 11 ansatte i datterselskapet Oslo Børs Informasjon AS. Oslo Børs er sårbar med hensyn til bibehold av børskompetanse, som de s e n e re år har vist seg å være e t t e rtraktet i markedet. I tillegg preges org a n i s a s j o n e n av en overv e k t av medarbeid e re under 35 å r, noe som naturlig nok også påvirker person a l t u rn o v e r. Tatt i betraktning at mange a r b e i d s t a k e re er i en tidlig fase av yrkesk a rr i e ren og et stramt arbeidsmarked, er likevel en turnover for Oslo Børs på 7 pst. i 1998 akseptabel. I 1998 ble det arbeidet videre med oppfølgingen av miljøundersøkelsen i Fokus har vært rettet mot personalledelse, utvikling av lederprinsipper med etterfølgende ledere v a l u e- ring og utarbeidelse av en personals t r a t e g i. Som en konsekvens av vurderingen av o rg a n i s a s j o n s s t ru k t u en r og ledelsesfunksjonen, ble lederg ruppen i 1998 utvidet med direktør Anders Bro d i n, seksjonsansvarlig for eksterne aktivit e t e r. Seksjon for derivater ble org a n i- s e rt som en avdeling under markedsa k t i v i t e t e r. Oslo Børs har arbeidsmiljøutvalg, v e rneombud og bedriftslegeord n i n g. Det er et godt arbeidsmiljø og virksomheten foru renser ikke det ytre m i l j ø. Regnskapet for 1998 er gjort opp med et driftsresultat på 14.2 mill. k roner og et overskudd på 21.7 mill. k ro n e r. Overskuddet foreslås overf ø rt til egenkapitalen. De totale driftsinntektene beløp seg i 1998 til mill. kro n e r, en økning på vel 9.5 mill. kroner i forhold til Inntektsøkningen fra 1997 til 1998 skyldes særlig salg av inform a- sjon gjennom Oslo Børs Inform a s j o n AS. Det dreier seg både om økt etterspørsel etter selskapets produkter - særlig hovedproduktet kursfeed - og e n d ret prisstru k t u r. I tillegg har børsmedlemmene blitt belastet med noe h ø y e re avgifter enn tilfelle var i Driftskostnadene i 1998 utgjord e 98.7 mill. kroner som innebar en økning i forhold til 1997 med 5.8 mill. k ro n e r. Økningen skyldes for en stor del innleide IT-konsulenter og to måneders avskrivning av det nye handelssystemet. Driftskostnadene ble forøvrig lavere enn forventet som følge av den utsatte oppstarten av handelssystemet. Oslo Børs datterselskap, Oslo Børs I n f o rmasjon AS, hadde i 1998 et overskudd på 2.1 mill. kroner mot 1.6 mill. kroner i Selskapets egenkapital pr var 7.7 mill. kro n e r. Ved årskiftet hadde Oslo Børs en egenkapital på konsernbasis på mill. kro n e r. Egenkapitalen inkluderer anskaffelsen av nytt handelssystem som pr var bokf ø rt med 71.9 mill. kro n e r. B ø r s s t y ret har i 1998 avviklet i alt 13 m ø t e r. For å få bedre innsikt i han-

7 delstekniske og markedsmessige spørsmål, avviklet Børsstyret i 1998 en studietur til Frankfurt - hvor blant annet Frankfurtbørsen og Bundesbank ble besøkt. Det har i 1998 ikke vært forandringer i Børsstyrets sammensetning, men de ansattes re p resentant, avdelingsleder Odd Sigmund Røste, trådte ut ved årsskiftet 1998/99. Børsrådet har avviklet 3 møter i Foruten de lovbestemte sakene knyttet til regnskap og budsjett, har Børsrådet behandlet spørsmål omkring nytt handelssystem og intern a- sjonalt børssamarbeid. Børsenes tradisjonelle nedslagsfelt e n d rer seg hurtig og radikalt. S t i k k o rd som globalisering av handel, ny teknologi, euro og nedbygging av rettslige barr i e rer gir en pekepinn. B ø r s s t y rets viktigste oppgave i 1999 blir å posisjonere Oslo Børs i forhold til disse endringene. I den forbindelse har B ø r s s t y ret satt i gang et bredt anlagt strategiarbeid. Her vil inngå viktige veivalg med hensyn til hvordan markedsplassen stru k t u re res, hvilke oppgaver som skal prioriteres, hvord a n Oslo Børs bør være org a n i s e rt og om man bør alliere seg med andre aktører - nasjonalt og/eller intern a s j o n a l t. Det er i dag for tidlig å trekke noen konklusjoner med hensyn til de enkelte veivalg - også på en fore l ø p i g basis. Børsstyret vil likevel peke på enkelte forhold som vil måtte påvirke de valg som skal gjøres. Det er viktig at det norske markedet f remstår som tillitvekkende og tro v e r- dig - særlig sett fra de utenlandske i n v e s t o rene. Dette ford rer både et e ffektivt tilsyn og en generell høy s t a n d a rd blant de sentrale aktøre n e. Tilsyn og regulering av et lite og tett marked som det norske, byr på særlige pro b l e m e r. Det er imidlertid helt nødvendig at det norske markedet minst er på linje med den genere l l e s t a n d a rd for markedsadferd som utenlandske investorer forv e n t e r. På den internasjonale alliansesiden har Børsstyret i 1998 lagt vekt på å få k l a rg j o rt de mest realistiske altern a- tiver for Oslo Børs del. Rent konkre t har dette blant annet re s u l t e rt i en utdetaljering av det tilbud Oslo Børs har fått med hensyn til å slutte seg til N o rex-alliansen mellom Stockholms Fondbørs og Københavns Fondsbørs. I tillegg har Børsstyret fulgt opp den åpning mot andre europeiske børser som ble tilkjennegitt i forbindelse med etableringen av børsalliansen mellom London og Frankfurt. Også a n d re internasjonale samarbeidsaspekter er til vurd e r i n g. Samarbeidet med VPS og NOS har også en intern a- sjonal dimensjon. De omfattende s t ru k t u re n d r i n g e r i verd i p a p i rm a r- kedet gir betydelige utford r i n g e r til både VPS og NOS. For Børss t y ret er det viktig at den enkelte institusjons løsn i n g e r, inkl. Oslo Børs, blir koord i- n e rt med sikte på et godt totalre s u l- tat for verd i p a p i rmarkedets bru k e re. Den negative utvikling i aksjemarkedet i 1998 re f l e k t e rer på mange måter at Norge står på sidelinjen i forh o l d til deler av den generelle utvikling i e u ropeisk økonomi. Den nye euro - valutaen vil kunne forsterke denne tendensen. For Børsstyret fre m s t å r det som nødvendig å få re d u s e rt den i n t e rnasjonale oppfatning av den betydning olje/off s h o re har for det norske verd i p a p i rmarked. I den sammenheng kan børsnotering av statlige næringsengasjementer være en eff e k- tiv motvekt. Også i 1999 vil IT-aktivitetene være i fokus på Oslo Børs. Ikke minst gjelder det tilpasning til år 2000-pro b l e- matikken. Den viktigste interne tilpasning til år 2000 er allerede gjenn o m f ø rt i forbindelse med utskiftingen av handelsteknikk. Børsstyret vil i m i d l e rtid også ha høy oppmerksomhet rettet mot den forestående testaktivitet mot VPS, NOS og medlemm e n e blir et viktig år i overg a n g e n mellom fortid og fremtid for børsen. Det gjelder fullføring av migrasjonen til ny handelsteknikk, etablering av s a m a r b e i d s relasjoner og forbere d e l- sen til ny børslov. Børsstyret ser optimistisk på Oslo Børs muligheter til å mestre overg a n g e n.

8 Fra venstre: Johan Solbu Braaten, Nigel K. Wilson, Oddleif Hatlem, Kristin Normann Aarum, Ole Lund, John Høsteland, Sigmund Ellingsbø og Frode Hassel.

9 Kontantstrømsanalyse og noter er en del av regnskapet

10 Kontantstrømsanalyse og noter er en del av regnskapet Kjell Frønsdal børsdirektør Oslo, 31. desember mars 1999 Morten L. Müller avdelingsdirektør

11

12 Konsernet består av: Oslo Børs (morselskap) A/S Oslo Børs Informasjon (datterselskap 100 %) Ved konsolidering er kjøpsverdimetoden benyttet. Dette innebærer at kjøpesummen for aksjene i datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøps-/ stiftelsestidspunktet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Fordringer som tilbakebetales innen ett år er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige, ikke-avskrivbare driftsmidler er i regnskapet oppført til kostpris. Avskrivbare driftsmidler er oppført i regnskapet til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Det lineære prinsipp er benyttet for avskrivningene. Mindre investeringer og investeringer av midlertidig karakter blir utgiftsført. I likviditetsbeholdningen i kontantstrømsanalysen inngår kontanter og bankinnskudd. Avgiftssatsene er beregnet på følgende måte: (hele kr) pr. million i markedsverdi pr. kr i gjenværende restgjeld: Avgiften for SMB-selskapene utgjør 50 % av ovennevnte satser. Godtgjørelse til børsdirektør utgjør kr ,-. I h t ansettelsesvilkårene har børsdirektøren rett på to års lønn hvis åresmålsperioden ikke fornyes eller ansettelsesforholdet bringes til opphør etter initiativ fra Oslo Børs. Honorar til Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS var i 1998 kr ,-, herav annen bistand kr I posten honorarer er medtatt godtgjørelse til Børsstyret kr ,- til Børsrådet kr ,- og til Børsklagenemnden kr ,-.

13 (tall i 1000 kr) Driftskostnadene er fordelt følgende: Konsernet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Storebrand. Forpliktelsene omfatter 58 ansatte i Oslo Børs og 66 ansatte i konsernet pr Konsernets pensjonsordninger skal regnskapsmessig behandles som en ytelsesplan i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Aktuarmessige beregninger er foretatt på grunnlag av informasjon fra oss. Ved årets beregninger er følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning på pensjonsmidler 8,00 % Diskonteringsrente 7,00 % Årlig lønnsvekst 3,30 % Årlig regulering av pensjoner 2,50 % Årlig økning G 3,30 % Netto pensjonskostnader pr er sammensatt som f ø l g e r : Beregnet pensjonsforpliktelse (overfinansiering) pr :

14 Oslo Børs etablerte i 1997 en frivillig ordning om førtidspensjonering som for alle ansatte gjelder fra 64 år. For enkelte ledere er ordningen ut fra spesielle kriterier gjeldende fra 60 år. Forpliktelsene er beregnet ut fra NRS-standard, kostnadsført over drift og ført opp i balansen med kr ,-. Kostnadene for handelssystemet er aktivert. Avskrivning av systemet startet

15 Av totale bankinnskudd er kr ,51 bundet til skyldig s k a t t e t rekk i Børsens re g n s k a p. For konsernet utgjør tilsvarende tall kr ,-. Fra og med er obligasjonsbeholdningen klassifisert som anleggsmidler og forutsettes holdt til f o rfall. Det er re s u l t a t f ø rt en re n t e som tilsvarer den effektive avkastning. Endringer i markedsrenten for disse obligasjonene påvirker ikke re s u l t a t regnskapet eller balansen. Overkursen ved klassifiseringstidspunktet vil bli periodisert frem til f o rf a l l. Oslo Børs eier 100 % av aksjekapitalen på 5000 aksjer à kr ,- i Oslo Børs Informasjon AS. Bokført v e rdi av aksjene er kr. 0,-. A k s j e p o rteføljen til Oslo Børs I n f o rmasjon AS består til enhver tid av aksjer i børsnoterte selskap. Denne aksjeporteføljen vil alltid danne grunnlaget for en del av selskapets virksomhet og må derfor anses som l a n g s i k t i g. Selskapet har inngått følgende leiekontrakter av vesentlig betydning: F red Olsensgt. 1 L e i e p e r i o d e Børsens datterselskap har pr negative midlert i d i g e forskjeller som fordeler seg med k r på varige driftsmidler, k r på kundefordringer og k r på pensjonsforpliktelser. Det er ikke inntatt skatteford e l knyttet til de negative midlert i d i g e forskjellene i re g n s k a p e t. Å rets skattekostnad i regnskapet, k r , består i sin helhet av betalbar skatt.

16

17 Advokat Borger A. Lenth Solveig Sollie G e n e r a l s e k retær Gunnar Jørg e n s e n Manager Monica Smith-Søre n s e n A k s j e s p a re rf o reningen i Norg e Ekspedisjonssjef Jan A. Halvorsen Rådgiver Cathrine Hellandsvik Arbeids- og administrasjonsdepart e m e n t e t Banksjef Torkild Va rr a n C o n t roller Inger Nerg å rd Den norske Bankfore n i n g Av d e l i n g s d i rektør Eli Te l h a u g Lovrådgiver Vibeke Parr F i n a n s d e p a rt e m e n t e t Investeringssjef Lars Tro n d s g a a rd Investeringssjef Olaug Svarv a F o l k e t ry g d f o n d e t Lovrådgiver Tone Ofstad Førstekonsulent Ingeborg B Holtskog Olebakken J u s t i s d e p a rt e m e n t e t Plan- og økonomisjef Gyda Berg Finanssjef Terje Ruud Kommunenes Sentralforbund Spesialrådgiver Kjersti Tøgård Tr ø b r å t e n Av d e l i n g s d i rektør Eirik Bunæs K re d i t t i l s y n e t Saksbehandler Gro Granden Erlend Hansen L a n d s o rganisasjonen i Norg e F a g d i rektør Gunnvald Grønvik B a n k d i rektør Karin Lohrm a n n N o rges Bank Adm. dir. Kristian Lund Adm. dir. Per Broch Mathisen N o rges Fondsmeglerf o r b u n d Siviløkonom Hanne Bøvøld Advokat Frede Aas Rognlien N o rges Fondsmeglerf o r b u n d Seksjonssjef Lena Sparr Johnsen K o n s e rn d i rektør Erik Garaas N o rges Forsikringsforbund Adm. direktør Thor Jørgen Guttorm s e n Advokat Edith Midelfart N o rges Rederiforbund Økonomisjef Siv Elisabeth Østlien Jacobsen D i re k s j o n s k o o rdinator Geir Bru f l o t Norsk Opsjonssentral P rofessor Atle Johnsen P a rtner Aase Aamdal Lundgaard Norsk Regnskapsstiftelse F i n a n s d i rektør Karin Joys Va b ø S t y re f o rmann Henning Strøm Norske Finansanalytikeres Fore n i n g Ekspedisjonssjef Tor Hern æ s Rådgiver Elin Heio Kobro Nærings- og handelsdepart e m e n t e t F i n a n s d i rektør Georg Størm e r F i n a n s d i rektør Tor Lund Næringslivets Hovedorg a n i s a s j o n D i rektør Lisbeth Lindberg Vice president Hanne Rieker Næringslivets Hovedorg a n i s a s j o n U t redningsleder Hilde E. Johansen Banksjef Egil Blakstad S p a re b a n k f o reningen i Norg e Daglig leder Lasse Ruud D i rektør Astrid Søgaard Ve rd i p a p i rfondenes Fore n i n g Adm. direktør Jan Hellstrøm D i rektør Tom Kolvig Ve rd i p a p i r s e n t r a l e n I n f o rmasjonssjef Bernt Bangstad* Børsmegler Kari S. Hansen Oslo Børs Siviløkonom Hege Sjo* Statsaut. revisor Lars Inge Pettersen Oslo Børs *ansattes representanter Høyesterettsdommer Tore Schei, leder Advokat Bjørg Ven, nestleder Konserndirektør John Giverholt Høyesterettsadvokat Anne Cathrine Høeg Rasmussen Advokat Ellen Moe Høyesterett Advokatene Haavind & Haga Den norske Bank Advokatfirmaet Schjødt AS Advokatfirmaet Hauge & Co Ole Lund John Høsteland Frode Hassel Kristin Normann Aarum Johan Solbu Braaten Nigel K. Wilson Sigmund Ellingbø Oddleif Hatlem Adv.firma Lund, Gundersen & Co. (leder) Elcon Securities (nestleder) Bolig- og Næringsbanken Inst. for privat rett, Jur. Fakultet, Universitetet i Oslo Carnegie Fondsforvaltning DnB Fonds Oslo Børs (ansatterepresentant)

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Børsdirektøren har ordet... 2. Børsstyrets beretning for 1997... 3. Resultatregnskap... 8. Balanse... 9. Kontantstrømsanalyse... 10. Noter...

Børsdirektøren har ordet... 2. Børsstyrets beretning for 1997... 3. Resultatregnskap... 8. Balanse... 9. Kontantstrømsanalyse... 10. Noter... 1 9 9 7 Å R S R A P P O R T INNHOLD Børsdirektøren har ordet... 2 Børsstyrets beretning for 1997... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Kontantstrømsanalyse... 10 Noter... 11 Revisjonsberetning... 15

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsens virksomhet Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010. Formålet med etableringen av stiftelsen er; forvalte egenkapitalbevis

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Nedgang i Finansielle markedsdata Resultat etter skatt i 3. kv. på MNOK 10,0 (17,1) Resultat

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Hovedpunkter i 3. kvartal: Høy markedsaktivitet Lavere driftskostnader enn i 2002 Resultat i 3. kv./pr. 30.09 MNOK 16,3 (10,0)/MNOK 42,4 (35,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer