Et prosjekt i Aksjon vakrere Groruddal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et prosjekt i Aksjon vakrere Groruddal"

Transkript

1 FACELIFT 2010 Et prosjekt i Aksjon vakrere Groruddal SLUTTRAPPORT

2 INNHOLD 1 Sammendrag 2 Utfordring/situasjonsanalyse 4 Organisasjon og plan 7 Framdrift, iverksettelse 8 Gjennomføring 15 Bildevedlegg CargoNet 16 Bildevedlegg TollpostGlobe 17 Bildevedlegg Mantena 18 Bildevedlegg Posten/Bring 19 Vurdering

3 Sammendrag Facelift 2010 var et samarbeidsprosjekt mellom CargoNet, Tollpost- Globe, Mantena og Posten/Bring Logistics på Alnabru, fagforeningene i disse bedriftene og tillitsmannsnettverket Korridoren. Prosjektet ble koordinert av Norske ord & bilder Int. AS. De sentrale bedriftene på og rundt jernbaneterminalen mener de holder det ryddig på sine områder, men slutter opp om målsetningen: «Formålet er å bedre tilgjengelighet for miljøvennlig transport, og samtidig forbedre arbeidsmiljøet, bedriftenes miljøprofil, nærmiljøet og dalens omdømme som helhet» som Miljøverndepartementet formulerte det i pressemeldingen da Aksjon Vakrere Groruddalen ble lansert 19. september Facelift 2010 har fokusert på egne ansatte, kunder, andre besøkende og nabolaget, og begrunnet engasjementet i at de største og mest eta - blerte bedriftene må gå foran for å få de øvrige til å følge etter. Deltakerne som avgrenset tiltak til egne områder har fullført i tråd med planene. Vanskeligere var det å gjennomføre tiltak der flere aktører var involvert. Erfaringen er at det trengs en pådriver, og at samarbeidet må forankres bedre i deltakerbedriftene og fagforeningene. Prosjektet har satt i gang verdifulle prosesser som kan videreføres. Rapporten er skrevet av koordinatorene i Norske ord & bilder Int. AS, basert på bedriftenes rapporter samt egne foto og loggføring. Oslo Godsterminalen på Alnabru her sett fra Nedre Kalbakkvei er Norges største jernbanestasjon. 1

4 Utfordring/situasjonsanalyse Godsterminalere bruker uteområdene her Tollpost Globes containerdeponi. I forbindelse med Politisk møte i Groruddalssatsingen 2009 lanserte byrådsleder i Oslo, Erling Lae, og miljøvernminister Erik Solheim en kampanje for å samarbeide med næringslivet om å rydde opp i dalbunnen i Groruddalen. Det ble avsatt 10. mill. kroner til formålet. Politisk møte var åpent, med lokale medier til stede. Likevel lå det en tydelig kritikk fra de statlige representantene til hvordan lokale politikere og forvaltning hadde lyktes med å samhandle med næringslivet, og særlig de sentrale transport- og logistikkbedriftene i dalbunnen. Det var lett å fore stille seg at den samtidige drakampen om reguleringsplanen for samlasterområdet hadde hatt innflytelse. 28. mai 2009 leverte Vista Utredning på oppdrag for Groruddalssatsingen rapporten «Industriavfall og rot i Groruddalen» med forslag til fokuspunkter for et ryddesamarbeide. Her heter det blant annet: «Dalbunnen i Groruddalen er i hovedsak dekket av trafikkanlegg, industri, lager og varehandel. Et hovedinntrykk både for de som bor og ferdes i dalen, og de som kommer til Oslo på vei eller bane, er at mellom næingsbyggene og langs transportårene er det mye rot og avfall. Det kan virke som at mange virksomheter har store tomter hvor det i liten grad har vært nødvendig å rydde eller effektivisere arealbruken. Både for dem som bor der og for de som møter Oslo herfra gir dette en lite hyggelig opplevelse.» Her er både premisser og målgruppe pekt ut. Situasjonen da dette skjedde var at Oslopolitikerne fortsatt behandlet forslaget til reguleringsplan for samlasterområdet rundt jernbane - terminalen. Bedriftene og fagforeningene ga uttrykk for at dalbunnen først og fremst skal benyttes til næringsvirksomhet. Jernbaneterminalen og samlasterterminalene er kjernen i disse aktivitetene. Når oppryddingen primært skulle skje for å gi «de som bor og ferdes i dalen og de som kommer til Oslo på vei eller bane» en hyggeligere opplevelse, og opplevelsen skulle bli til ved at de sentrale bedriftene ble flinkere til å begrense arealbruk og få virksomheten brakt innendørs, ga det et like lite fruktbart utgangspunkt for dialog som spørsmålet «Har De sluttet å slå Deres kone?». Transport og logistikk er et område som i stor grad bruker utearealene. Det er ikke de forbipasserende som bør være primær målgruppe for en slik kampanje, men de som har noe å gjøre i området og gjør det. Bruk av utearealer er relevant, men må sees i sammenheng med hva transportog logistikkvirksomhetene i dalbunnen gjør, og hvilken nytte det de gjør har for omlandet. Fagforeningene reagerte på formuleringene og holdningene de aner ligger under, og også bedriftenes skepsis til kampanjen økte. De sentrale bedriftene i samlaster og terminalområdet mener de holder og skal holde det ryddig i sine områder. Rot og søppel i næringsområdet er enten forårsaket av lite seriøse aktører som de store grunneierne ikke burde leid ut områder til, eller et resultat av at privatpersoner foretrekker å dumpe søppel ofte brukte brune- og hvitevarer utenfor terminalområdene framfor å levere gratis på Haraldrud eller el-retur. Mange endringer og mye anleggsarbid medfører også rot, men det går som regel over av seg selv når anleggsperioden er over. Det som da gjenstår er altså 2

5 de uteaktivitetene som naturlig hører til transport- og logistikkarbeidet, og som det er urealistisk å flytte innendørs. I utgangspunktet var det liten interesse både fra bedrifter og fag - foreninger for et prosjekt med formål «å få orden på utemiljøet i dalbunnen» som impliserte at det var bedriftene som skapte uorden. Formålet som blir bekrevet i pressemeldingen da Miljøverndepartementet lanserte kampanjen i full offentlighet, kunne imidlertid bedriftene og fagforeningene slutte seg til: «Formålet er å bedre tilgjengelighet for miljøvennlig transport, og samtidig forbedre arbeidsmiljøet, bedriftenes miljøprofil, nærmiljøet og dalens omdømme som helhet.» (Pressemelding fra Miljøverndep ). Ny rundkjøring, med avkjøring til jernbaneverkstedet på Groruds nye hovedport og Nyland Sydterminalen som BAMA har under bygging. 3

6 Organisasjon og plan Korridorens arbeid med prosjektet tok til få uker etter Politisk møte i Groruddalssatsingen i Ideen til prosjektet var kjent før presse - meldingen, og ble drøftet under nettverkets høstplan-møte 18. sept Prosjektplanen fikk tilslutning fra nettverket 1. oktober, og ble fulgt opp overfor bedriftene, LO i Oslos næringspolitiske utvalg og der - etter Plankontoret for Groruddalsatsingen. Etter den interne gjennomgangen ble prosjektet presentert offentlig på Korridorens web 29. oktober Koordinatorene deltok i noen møter om Aksjon Vakrere Groruddalen (AVG) i løpet av høsten og vinteren. Søknaden ble levert i god tid før AVG siste møte før jul Dess - ver re ble dette møtet utsatt, og i behandlingen av søknad på første møte i 2010 ble det bedt om en ny, samlet søknad. Denne ble oversendt 14. mars. Søknaden fikk støtte, og tilsagnsbrev datert 3. mai 2010 ble mottatt to dager senere. Om Korridoren «Korridoren» er et prosjektorganisert nettverk av tillitsvalgte fra gods - navet på Alnabru. Nettverket arbeider tidsavgrenset og ad hoc. Korridorens styrke er nedenfra og opp-tilnærming, og evne til å etablere allianser. Siden nettverket ikke arbeider med tariffspørsmål, arbeidsgiver/arbeidstaker-spørsmål eller problemstillinger som berører konkuranseforhold mellom bedriftene eller sektorene offentlig/privat, er det i god posisjon til å påvirke dialogprosesser. De første kimene til nettverket kom som resultat av Plan- og bygningsetatens første lansering av planene for dalbunnen De gikk ut på å erstatte jernbaneterminalen og arbeidslokalitetene i transport- og logistikkbedriftene med boliger og udefinerte næringer med andre formål. Nettverksamarbeidet er sterkt så lenge det har lokal forankring blant dem som blir berørt av en forandringsprosess, som supplement til de sentrale aktivitetene fagforeningene driver, og for å samle flere utenfor egne rekker om et initiativ. Valg av strategi, målgrupper og prioritering av tiltak er en viktig del av et slikt arbeid. Aktører Facelift 2010 er et samarbeid mellom fire bedrifter, fagforeningene i disse bedriftene og nettverket Korridoren, med Norske ord og bilder Int. AS som koordinator. Innsatsen blir finansiert som et dugnadsprosjekt/offentlig-privat Samarbeid (OPS), der bedriftene betaler halvparten og den andre halvparten er støtte fra Aksjon vakrere Groruddal. De fire bedriftene som opprinnelig var med i Facelift 2010-prosjektet var DB Schenker, CargoNet, Mantena og Tollpost Globe. DB Schenker trakk seg etter uenighet om organisering og kostnad. I siste runde, etter at bystyret 17. februar 2010 vedtok reguleringsplan for samlasterområdet som åpnet for Postens nye terminaler i samlastområdet, kom Posten Norge/Bring Logistics med som erde bedrift. Fagforeningene som er involvert er de lokale avdelingene av Norsk 4

7 Transportarbeiderforbund i Tollpost Globe og Bring Logistics, Handel og Kontor/avdeling Samferdsel, og Statsbanenes verkstedarbeider - forening, som organiserer ansatte i Mantena AS (Jernbaneverkstedet), Mitrans AS (vedlikehold av vognmateriell) og CargoNet AS (fraktselskap for jernbanefrakt og drift av bl.a. jernbaneterminalen på Alnabru.) Plattform De fem nevnte bedriftene er sentrale i transport- og logistikkmiljøet på Alnabru, og lokomotiver for utviklingen av transport- og logistikkbransjen i Oslo og Norge, både forretnings og miljømessig. Medvirkende argument for å få fagforeninger og bedriftsledelse til å delta i Facelift 2010 har vært, og er, at de største og beste virksomhetene må gå foran for å få de øvrige til å følge etter. I februar 2010 fattet bystyret i Oslo vedtak om reguleringsplanen for samlasterområdet. Dermed ble modernisering av samlasterområdet på Alnabru i henhold til behovet som er beskrevet og vedtatt av regjering og Storting i Nasjonal Transportplan , mulig å oppfylle. Dette er det viktigste tiltaket for miljøvennlig transport i Groruddalen. Da samlet søknad for Facelift 2010 ble sendt inn i mars 2010 la søkerne hovedvekt på behovet for å: «forbedre arbeidsmiljøet, bedriftenes miljøprofil, nærmiljøet og dalens omdømme som helhet» for å unngå antagonisering mellom bomiljø og arbeidsmiljø i Groruddalen. Målgrupper Hva er egentlig «en vakrere og ryddigere Groruddal», og hva er forskjellen når dette blir vurdert av forbipasserende i tog og bil, familier som bor i Oslo/Groruddalen, familier med personer som er ansatt i bedriftene i dalbunnen, eller næringsdrivende som har forretningsfor - bindelse med disse? I Facelift 2010 er målgruppene definert slik: 1. Ansatte som har daglige arbeidsreiser til/fra bedrifter i og rundt samlaster- og terminalområdene. 2. Gjester, naboer, forbindelser som har jevnlig og varig tilknytning til området. 3. Allmennheten, inklusive politikere, medier o.a. Vi har også sett på områdene som er aktuelle ut fra to perspektiver: Hva foregår og blir prioritert som aktivitet på disse områdene ut fra bedriftenes generelle formål? Hvordan er grensesnittene mellom de ulike områdene og bedriftene, både i aktivitet og funksjon? Dette fikk konsekvenser for hvilke tiltak som ble prioritert. Ansvar, arbeidsdeling De enkelte søkerbedriftene har ansvar for gjennomføring av tiltakene de har søkt om støtte til. Samarbeidet skjer via Korridoren, som er det uformelle nettverket av tillitsvalgte fagforeningsledere i de sentrale bedriftene i dalbunnen, og som blir koordinert av Norske ord & bilder Int. AS. 5

8 Til flere av tiltakene er det engasjert eksterne utførere, noe det blir redegjort for i hver av bedriftenes rapporter og regnskap. Ut over å oppfylle de konkrete tiltaksmålene å få orden på utemiljøet i dalbunnen, tilrettelegge bedre arbeidsvei fra bedrift til holdeplasser for kollektivtransport og sykkelveier satte prosjektet også enkelte «høyere mål». Vi ville bidra til å gjøre bedriftene, arbeidslivet og aktivitetene i dalbunnen bedre kjent og dermed gi lokalbefolkning og -institusjoner et kunnskapsbasert inntrykk av virksomheten skape trivsel og trygghet i lokalmiljøet, legge grunnlag og gi inspirasjon til årlig samarbeid om opprydding og trivselstiltak mellom ansatte og bedrifter i dalbunnen. Jernskrot på Grorud verksted nå ryddet og samlet utenfor synsvidde. 6

9 Framdrift, iverksettelse Det tok tid fra initiativ ble tatt til fellessøknaden fikk støtte. Framdriftsplanen måtte korrigeres flere ganger. Transportarbeiderstreiken påvirket framdriften, og deretter kom man for nær ferieavvikling i bedriftene til at det var mulig å sette i gang særlig mange tiltak før sommerferien. Mai - september 2010 Etter at støtte var innvilget kom felles kommunikasjonsarbeid i gang. En blogg med fotos, intervjuer og presentasjoner av aktørene, aksjonen og prosjektene ble lansert på I løpet av sommeren ble det gjort en rekke arbeidsplassintervjuer for å fokusere allsidig på hva bedriftene gjorde, hvem som sto for de praktiske arbeidene og litt om daglige rutiner i arbeidslivet på Alnabru. I løpet av sommeren og høsten ble også prosjektene som var beskrevet i tildels vage vendinger i prosjektsøknadene, ytterligere konkretisert. Enkelte tiltak ble igangsatt og tildels gjennomført i løpet av sommeren. September november 2010 De fleste tiltakene ble gjennomført i løpet av høsten 2010, i den grad det var mulig. I selve tiltakene var det to typiske hindre: Dersom det var tiltak som kostet mer enn anbudsgrensene i offentlige virksomheter, måtte de ut på en tidkrevenede anbudsprosess, lenger enn koordinatorene hadde regnet med. For det andre var det i enkelte sammenhenger flere aktører og grunneiere inkludert i tiltakene, og de ble ikke alltid enige. Facelift 2010 måtte avsluttes i løpet av oktober Avslutning, med sammenfatning, regnskap og rapporter fra bedriftene og innsamling av supplerende informasjon og bilder til den avsluttende rapporten, har i praksis strukket seg ut til medio november. I sluttfasen ble innsamling av informasjon, bildedokumentasjon, de enkelte bedriftenes sluttrapport og regnskapsgjennomgang og arbeidet med en samlerapport relativt tidkrevende, noe som kan unngås i en eventuell framtidig prosess gjennom mer nitid og bedre kommunisert planlegging. Transportstreiken på forsommeren forsinket gjennomføring av Facelift

10 Gjennomføring Hver av bedriftene som deltok i prosjektet sender inn rapport og regnskap direkte til sekretariatet i Aksjon Vakrere Groruddal. Sammenfatningen her bygger dels på utdrag av disse rapportene, dels på koordinatorenes loggføring. CargoNet CargoNet fikk støtte til to ryddetiltak. Tiltak 1 gikk ut på å rydde og gjøre miljøet i adgangsområdet lettere tilgjengelig og attraktivt. Jernbaneverket har foretatt en teknisk oppgradering av adkomstområdet (ACA, Alnabru Containerterminal Adkomstområde) for å øke gjennomføringskapasiteten på terminalen. CargoNets ryddetiltak utfyller disse. Tiltak 2 var å gjøre et område det er god utsikt til fra Nedre Kalbakk - vei ryddigere og mer attraktivt, bl.a. ved å erne utrangert terminalmaskineri, campingvogner og bilvrak som sto plassert der. Fra utsiktsplass ved Nedre Kalbakkvei er det mulig å danne seg et inntrykk av aktivitetene ved en moderne jernbaneterminal hva som skjer, og hva de som arbeider der gjør. Å få orden på utsikten handler om å gi publikum mulighet for en realistisk oppfatning om plassbehovet i terminalområdet. En kontingent eldre pendlere som har hatt «på jobb hjem» i campingvogner på terminalområdet måtte flyttes bort i forbindelse med ryddetiltakene. Behovet for akseptabel innkvartering for pendlere til arbeidsplasser i terminal- og samlastområdet, og også for yrkessjåførene som trenger hvile- og overnattingsmuligheter, er ikke løst med dette. Sjåførene har ofte køye i bilen, men trenger sanitærtilbud og sikring av millionlasten de har ansvar for. Ryddeprosjektet gjorde derfor behovet for et servicessenter i terminalområdet mer synlig. CargoNet ryddet opp i forbindelse med Jernbaneverkets effektivisering av adkomsten til jernbaneterminalen. CargoNet rapporterer: Tiltak 1: Adkomstområde for Alnabru Containerterminal/jernbaneterminalen er synlig fra Alfaset 3 industrivei og fra dalsidene. Et parkeringsområde i adkomsten ble brukt til oppstilling av campingvogner som i en overgangsperiode fungerte som overnattingstilbud for fast ansatte pendlere ved jernbaneterminalen. Det har også vært en del rot og forsøpling her som CargoNet har ryddet opp i, der det nå er inngjerdet, «nedfelt» parkeringsplass ut mot Alfaset 3 industri vei, og adskilt fra køplass for inngående containere. Arbeidet ble utført omtrent samtidig med Jernbaneverkets oppgradering og effektivisering av terminalens adkomst- og av/utleveringsområde. Jernbaneverkets oppgradering/modernisering var primært rettet inn mot bedre kapasitet og kontroll med containertrafikken ut og inn av området, og har ikke medvirket til eller dekket utgifter for de tiltakene som beskrives her. Tiltak 2: Nordøstlig del av jerbaneterminalen ligger nært stedet der Alnaelva går inn i kulvert under terminalen, i et område godt synlig fra Nedre Kalbakkvei og dalsidene, på grensen mellom Tollpost Globes utvidede terminal, Postens Nettverk og NRF-tomter der Bring Logistics 8

11 nye terminaler kommer, og jernbaneterminalen. Utrangert maskineri, bilvrak og campingvogner er ryddet unna. Det er gangsoner i området, og port og gjerder er reparert gjentatte ganger. Det er neppe mulig å gjøre mer i området før Jernbaneverkets planer for nytt godsspor og planene for Postens/Brings nye terminaler er klare, og det er avklart hva involverte aktører og grunneiere ønsker å gjøre. En gammel vei på terminalområdet (innenfor gjerdet) vil brukes til anleggsvei. Areal på vestsiden av sporene brukes til lager for diverse jernbanemateriell, samt snødeponi for snø fra inngående tog om vinteren, og kan neppe «pyntes» ytterligere. Tiltakets oppstart og fullføring: Tiltak 1. start mai, fullført juli 2010 Tiltak 2: start mai, fullført aug/september 2010 Prosjektevaluering: For begge tiltak er opprydding og forskjønning gjennomført. Supplerende tiltak er aktuelle, men ikke inkludert i opprinnelig prosjekt. De handler dels om å få kontroll med gangveier til/fra arbeid gjennom inngjerdet område, dels om å oppgradere utsikt/oversikt over området fra Nedre Kalbakk vei. CargoNet er heller ikke helt tilfreds med hvordan beplantning på uteområder i ACA har blitt, og vil gjøre noe med det. I november ansetter CargoNet ny terminalsjef på Alnabru. Vedkommende er operativ fra april, og får ansvaret for eventuell videreføring. Kontaktperson: Jan Frede Strandvik tlf epost: Alfaset 3. Industrivei 27. pb 13 Økern 0614 Oslo Tollpost Globe Tollpt Globe valgte å konsentrere sin deltagelse i prosjektet om beplantning som bidrar til å avskjerme containerdeponiet ut mot Alfaset 3 industrivei, og ved hovedinngang og innkjøringsområdet for lastebiler som leverer og henter containere. Bedriftens containerdeponi grenser også mot adkomstområdet til CargoNet. Tollpost Globe ville skjerme container - depot mot Alfaset 3 industrivei med grønt. TollpostGlobe rapporterer: Arbeidets art: Tiltak for å forskjønne adkomst og innsyn til containerdepot fra Alfaset industrivei og fellesområde ved innkjøringen til jernbaneterminalen. Rydding og og beplantning ved containerdepot og parkeringsplass samt grense mellom CargoNets adkomst og Tollpost Globe med gjerde/hekk. 9

12 Oppstart og fullføring: Start mai Utførelse beplantning fra 5. aug. etter anbudsrunde. Fullført ca 1. september Fullført i løpet av ca 2 uker, med egenprosjektering og oppfølging. Forventet resultat evaluering: Ja, det er blitt «mer ryddig og pent». I prosjektet er bygget skjerming med grøntanlegg mot Alfaset 3 industrivei, og styrket grøntstruktur ved parkeringsplass, adgang administrasjonsbygg samt ankomst og avkjøring for containertrafikk. Grøntanlegget særlig det nyplantede kommer først til sin fulle rett når trær og busker/vekster har vokst seg til, men beplantningen medfører en klar forbedring. Det er inngått vedlikeholdsavtale for grøntanlegget, som dekkes inn i prosjektet første år, deretter av bedriften. Forskjønningen vil fortsette, ved at bedriften planlegger ny asfaltering av deponiområdet, med bygging av betongkant som erner problemet at sjåførene pga. dårlig sikt av og til rygger ned gjerdet mot CargoNet. Ny, oppmurt betongkant skal hindre dette, og da vil også de delene av gjerdet som helt eller delvis er rygget ned bli reparert. Refusjon av støtte etter utlegg til prosjektarbeidet som er gjort i sommer vil bl.a. bidra til dette. Kontaktperson: Eiendomsdirektør Ronny Grøtvedt tlf 09300/ epost: Alfaset 3. Industrivei Oslo Pb 6441 Etterstad Oslo Synehuset på Grorud Verksted, der Mantena holder til, så ikke ut. Det gjør det nå. Mantena - Grorud jernbaneverksted AVGs forundersøkelser pekte på et sandeponi inne på Mantenas verkstedområde som trengte inndekning. Jernbaneverket har nå tatt beslutning om at det skal komme sandsilo der. Inndekning var et av prosjektene Mantena fikk støtte til. Det er en utfordring, men langt utover rammene for Facelift 2010, å skjerme aktiviteten på verkstedområdet fra togsporet, og videre Jernbaneverkets toglinjer (Hovedsporet) fra Alf Bjerkes vei, Sledemeien og Østre Aker vei, altså på vestsiden. I nedre del av vestsidens grensesnitt mot veinettet (Alf Bjerkes vei) er det også altfor lett tilgang til sporet, samtidig som flere nybygg langs Alf Bjerkes vei vil føre til økt trafikk i dette området. Mantena søkte også om midler til å rehabilitere et synehus som var dekket av grafitti og med knuste ruter som både var skjemmende og en risikofaktor for at folk sniker seg inn på verkstedområdet og setter seg selv i fare. Synehuset ligger i området der den nye hovedporten er satt opp. Området på østsiden av Grorud verksted vil gjøre verkstedsområdet mer synlig for besøkende og forbipasserende, og aktivitetene i dette området trenger dels å skjermes, dels må de organiseres mer effektivt og mindre «rotete». Aktivitetene er miljøsortering av avfall, demontering av gamle vogner, metallsortering etc. 10

13 Facelift 2010 har trolig bidratt til en bevisstgjøring på dette området. Mye metallskrot er ryddet opp i. Godt samarbeid mellom bedrift, fagforening og bedriftsidrettslag har resultert i flere initiativer som følger av det første initiativet for å reparere synehuset og rydde i området ved den nye hovedporten. Mantena og de øvrige bedriftene på verkstedområdet samarbeider med Jernbanens idrettslag Grorud (JIL) for å gi området et løft. Mye av arbeidet gjøres på dugnad av et særdeles aktivt idrettslag der tre erdedeler av de omlag 400 ansatte i verkstedområdet er medlemmer. Bedriftsidrettslaget har tidligere pusset opp SESAM-lokomotivet ved den nåværende hovedporten, og melder at lokomotivet hver vår og sommer opplever «museumsbesøk» fra mange barnehager i Groruddalen og resten av Oslo. Mantena rapporterer: Tiltak 1. Skjerming rundt et sanddeponi som består av to containere. Behovet for opprydding er påpekt i Vistas gjennomgang av industri - områder som trengte opprydding i Groruddalen. Tiltaket er ikke gjennomført per dato, fordi Jernbaneverket har besluttet å erstatte dagens sanddeponi med en sandsilo. Forskjønningen vil altså skje, men ikke ved inndekning av sandcontainerne. Mantena ber om at støttemidlene til dette tiltaket sees i sammenheng med andre rydde- og forskjønningstiltak i verkstedområdet. Tiltak 2 Verkstedets nye hovedportal på østsiden av Grorud verksted: Det ble søkt om midler til opprydding og forskjønning langs bygninger (synehus, verkstedhall og brakkeanlegg) og langs nytt gjerde/port mot øst, samt erning av tagging på sokkel til synehus. Fokus på hovedporten og forventninger til økt trafikk inn og forbi porten har igangsatt en rekke prosjekter i tillegg til oppgradering av synehuset. Samlet vil forskjønningstiltakene som er aktuelle i år gå ut over budsjett for tiltak/støtte som nå er lovet. Prosjektene i år er godt begynt, men alle er ikke helt ferdige. Reparasjon av synehus, erning av tagging på sokkelen og reparasjon av tak på synehuset er fullført. Innskjerming av metallopphogging: Mellom synehuset og hovedporten er det asfaltert en plass for bruk til demontering av vogner og metallkomponenter. Metalldelene samles i to containere som dels vil bli benyttet som (nymalte) fargeklatter i området, og dels blir dekket inn ved beplantning langs gjerdet ut fra hovedporten. Arbeidet er viktig for å unngå opphopning av kasserte vogner, lokomotiver og materiell. Nå har verkstedbedriftene sammen med idrettslaget tatt grep for å rydde opp i metallsøppelet, og sørge for at opphoggingen kan skje uten at skrapmetallet blir rot til sjenanse for ansatte, andre brukere av verkstedet og passerende på veien utenfor. Synehuset: AVGs representanter hadde innvendinger til bruk av plater til å erstatte vinduer. Vinduene representerer et sikkerhetsproblem, bl.a. 11

14 fordi taggere og andre tar seg inn på området ved å knuse vinduer. Platene som er valgt er en estetisk løsning som også vanskeliggjør tagging. I tillegg er det kommet til en reparasjon av taket. Diesellok, produsert i Norge, nå skulptur i hovedporten til Grorud Verksted. Lokomotivskulptur: Det lokale bedriftsidrettslaget JIL har pusset opp et gammelt diesel lokomotiv som skal brukes som skulptur ved inngangen, på samme vis som «Sesam-lokomotivet» nå benyttes som skulptur på vestsiden. DE er en type disellokomotiv produsert av Bergen Diesel på 1960-tallet. I alt ble det bygget 63 slike lokomotiver, og de ble brukt til både gods- og persontog. Disellokomotivet var ment for skroting, men bedriftsidrettslaget Jerbanens Idrettslag Grorud (JIL Grorud) har rehabilitert lokomotivet på dugnad. Kostnader som knyttes til Facelift 2010 er løft/plassering av lokomotivet på en skinnebit ved inngangen (20.000) og idrettslagets direkte kostnader til lakkering. Alt annet arbeid med lokomotivet er gjort på dugnad. Montering av lokomotiv-skulptur forventes fullført i høst. Rundt lokomotivet er tenkt beplantning og utemøbler. Det er aktuelt for Mantena å søke om støtte til dette fra Aksjon Vakrere Groruddal neste år. Forberedelse av mijøstasjon: Det er ikke søkt AVG-midler til dette prosjektet. Mantena har i dag en miljøstasjon med sortering av kjemikalier, olje, metaller, bilbatterier, papp og papir, plast oa. restavfall mv. Denne stasjonen ligger foreløpig under halvtak, med front ut mot et midlertidig gjerde mot veien forbi hovedporten. Endelig beslutning om hvor permanent gjerde skal stå er ikke tatt, og er avhengig både av Jernbaneverkets planer og avklaring ift. veimyndighet og naboterminalen BAMA har under bygging på Nyland Syd. Det er aktuelt å flytte miljøsorteringen lenger inn på tomta, og i skjul bak driftsbygningen. Til formålet er det asfaltert en område bak verkstedet, og med duk under 130 kvm. av den asfalterte plassen for å sikre mot avrenning. Kostnader i tilknytning til dette prosjektet anslås så langt til ca totalt, og mer vil komme til når nytt halvtak skal bygges. Gress, beplantning og asfaltering av plassen skjer parallelt, og arbeid med demontering av metall og vogner skjermes. Tomteområde ved ny inngangsport generelt: Innskjerming av metallopphogging, rehabilitering og utstilling av et gammelt diesellokomotiv, tilrettelegging for bl.a. metallopphogging og rydding, ny miljøstasjon, og beplantning rundt ny lokomotivskulptur og langs det permanente gjerdet når dette blir satt opp, fullføres neste år. Asfaltering sees i sammenheng med rehabilitering av synehuset. Det er aktuelt å søke videre støtte fra Aksjon Vakrere Groruddalen i Tiltakene ble påbegynt mai videreføres etter

15 Hovedkontakter: Stein Tore Skarsbø (tlf / , epost: Birger Opås (tlf , epost: Posten/Bring Logistics Posten/Bring Logistics ble med i Facelift 2010 etter at bystyret i februar 2010 vedtok reguleringsplanen som åpner for nybygging av to godsterminaler på Postens tomter i samlasterområdet. Underveis i prosjektperioden har Statens Vegvesen hatt anleggarbeide i gang, og Arkeologisk Institutt har gjennomført et pålagt registreringsarbeid i området. Etter kontakt med kommunale etater og andre berørte aktører og grunneiere i området ble det klart at prosjektet ikke kunne gjennomføres innen tidsrammene. Et samarbeidsprosjekt som Facelift 2010 fungerer best dersom involverte aktører med ulik tilknytning og funksjon blir enige og får til noe. Postens ambisjon var å komme de som går og sykler til jobb i samlasterområdet samt turgåere i møte, ved å legge tilrette for enklere arbeids- og turvei til samlasterområdet, og bidra til en gjennomgående turvei langs terminalområdet. Her kan gangveien gå men ikke tidsnok til å bli realisert i Facelift Posten/Bring Logistic rapporterer: Arbeidets art: Posten/Bring Logistics har søkt om tilskudd for å rydde opp området der NRF-og Nettlasttomta grenser mot publikum og gjesteadkomst for øvrige bedrifter i dalbunnen, og til opprydding i gangsti mot kirkegården. Det har blitt nedlagt et betydelig arbeid i prosjektforberedelser på grunn av kompliserte eier- og interressentforhold. Arbeidet som er utført består i hovedsak av kommunikasjon og planlegging, inkludert diverse befaringer og prosjektmøter. Posten/Bring Logistics holder det generelt ryddig langs terminalbygningene, men vil gjennomføre en ekstra opprydding langs terminalene, og engasjere et idrettslag til dugnad for dette våren Posten/Bring Logistics forsetter å lete etter en praktisk løsning med å rydde en tursti i øverste del av Alfasetveien, i veikryss (snart rundkjøring) mot Nedre Kalbakk vei. Rydding av tursti og fortau kan sees som første skritt i en sammenhengende tursti/gangvei til arbeidsplassene på terminalene langs Alnaelva, opp mot Nedre Kalbakkvei, langs fortau og sykkelsti langs Alfasetveien og ned Alfasetveien til fortgjengerovergang ved parkeringsplass og turstier for gravlunden. Det gir også enklere gangvei til busstopp i terminalområdet. Tiltaket kommer Oslo Elveforums ønske om en gjennomgående tursti i møte. Nye ISPS sikkerhetsregler gir begrensninger, ved krav til klarering av gods og personer inn og ut av jernbaneterminalen via ACA. I tillegg: Posten/Bring Logistics har besluttet å ikke bruke NRF-tomta som snødeponi kommende vinter, og vil slik bidra til at samlasterområdet framstår ryddigere og med bedre miljø. Tiltakets oppstart 5. mai 2010, etter forberedelser tidligere på året. 13

16 Evaluering: Forventet resultat er ikke oppnådd, men det er i hvert fall lagt et bedre grunnlag for å komme videre. Det vanlige ryddearbeid langs Postens/Bring Logistics terminaler blir gjennomført som før, mens andre tiltak med aktører utenfra utsettes. Tildelt støtte fra AVG kreves ikke utbetalt i år. Prosjektkostnader og utlegg redegjøres for i en eventuell videreføring av prosjektet neste år. Hovedkontakt: Edvard Nervik tlf epost: Fellestiltak i Facelift 2010 Facelift 2010 har stått for nødvendig koordinering og kommunikasjonsarbeid i prosessen og bidratt med presentasjon av prosjektene, aksjonen og aktørene. Prosjektnettstedet korridoren.no/facelift har vært en viktig kanal underveis og supplerer den skrifitlige rapporteringen. 14

17 Bildevedlegg CargoNet Oversiktsbildet: Nedre pil og skravering viser det tidligere «campingområdet» tiltak 1. Øverste pil og skravering viser oppryddingsområdet nedenfor Nedre Kalbakk vei tiltak 2. Bildet over: Campingvogner, rot og forsøpling har blitt fjernet i området som omfattes av tiltak 1. Bildet til venstre: Utrangert maskineri, bilvrak og campingvogner er fjernet i tiltak 2-området. 15

18 Bildevedlegg TollpostGlobe På bildet over er markert med grønt den foretatte beplantningen ved inngangsparti og langs Alfaset 3 industrivei. Gul markering viser gjerde som avgrenser Tollpost- Globes område fra CargoNets. Til høyre: April 2010, før beplantning langs Alfaset 3 industri vei. TollpostGlobe-bygningen ligger til venstre bak i bildet. Under til venstre: Oppgradert beplantning ved hovedinngang. Under til høyre: Ny beplantning, kommer først til sin fulle rett når den får grodd til. 16

19 Bildevedlegg Mantena Oversiktsbildet over: Øverste pil viser plassering av sanddeponi opprinnelig tiltak 1. Tiltak 1 er ikke gjennom - ført per dato. Dette skyldes at Jernbaneverket har besluttet å erstatte dagens sanddeponi med en sandsilo. 1 Nedre pil viser plassering av synehus (tiltak 2) og området rundt ny hovedadkomst til jernbaneverkstedet. Bilde 1 til høyre: Reparasjon av synehus, fjerning av tagging på sokkelen og reparasjon av tak på synehuset er fullført. 2 Bilde 2 til høyre: Mellom syningshuset og hovedporten er det asfaltert en plass for bruk til demontering av vogner og metallkomponenter. Metalldelene samles i containere. Disse skal males og vil tildels bli dekket inn ved beplantning langs gjerdet ut fra hovedporten. Bilde 3 til høyre: Flere tiltak er planlagt og til dels påbegynt i det nye hovedportområdet. Blant annet vil det bli utstilling av et gammelt, rehabilitert diesellokomotiv. Beplantning rundt dette og langs det permanente gjerdet når dette blir satt opp fullføres neste år. 3 17

20 Bildevedlegg Posten/Bring Tanker om tursti i terminalområdet Posten/Bring Logistics skal bygge termo- og containerterminal på Nettlastog NRF-tomta. En tursti følger Alnaelva ned til Nedre Kalbakkvei, og skrår opp på nordsiden av veien. Den kan forlenges til turveinettet i nedre del av gravlunden. Innen tidsrammene for Facelift 2010 og med de byggearbeidene som foregår i området, var det ikke mulig å få lagt til rette for en slik tursti i denne omgang. Foto til høyre: Gjerdet på bildet kan flyttes litt lenger inn mot terminalene. Dermed blir det mulig å føre turstien under brua og opp på den andre siden av Nedre Kalbakk vei og knytte den til tursti/sykkelvei på sørsiden av Nedre Kal - bakkvei. Dermed kan en unnå at turgjengere må krysse veien. Foto under til venstre: Ved å føre turstien til høyre i kryss/rundkjøring ned Alfasetveien, kan denne veien tilsluttes turnettet i nedre del av gravlunden. Foto under til høyre: Der veien svinger til høyre ved skilt mot Nettlast og Tollpost Globe krysser et gangfelt over mot nedre del av gravlinden, og turvei ned mot Alnaelvas utløp fra kulverten. 18

Aksjon vakrere Groruddal. Rapport 2010

Aksjon vakrere Groruddal. Rapport 2010 Aksjon vakrere Groruddal Rapport 2010 6. april 2011 Aksjon vakrere Groruddal 2 Forord Regjeringens tiltakspakke ble vedtatt i Stortinget 13. februar 2009, og 30 mill. kr ble bevilget til en tiltakspakke

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Høring/ reguleringsplan for samlasterterminal-området på Alnabru 1 Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Samlasterområdet på Alnabru, mellom gravlunden og

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Havnestyresak nr. V-22/2009 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.04.2009 Saksnummer: 2009/128

Detaljer

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms)

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) SKROTNISSEPROSJEKTET 2013 Januarmøtet 2014 Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) Skrotnisse prosjektet ble startet i 2012 etter at Fylkesmannen stadig fikk henvendelser fra

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400288 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 ALFASET 3. INDUSTRIVEI

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/6539-14 Saksbehandler: Anders Paulsen Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter styringsgruppens

Detaljer

Alf Bjerckes vei 28 er utviklet av Aspelin Ramm og Rom Eiendom og eies av Braathen Eiendom. 2 ALNA NORD

Alf Bjerckes vei 28 er utviklet av Aspelin Ramm og Rom Eiendom og eies av Braathen Eiendom. 2 ALNA NORD Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Det er noe spesielt med det nye hovedkvarteret til Norsk Medisinaldepot(NMD); passerer man langs Østre Aker vei er det akkurat som bygget skifter farge. Når man kommer inn

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900164 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Tron Villy Myrén Saksgang Møtedato Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 16.04.2009 Miljø- og samferdselskomiteen

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Jeg vil også gi ros til Oslo kommune for det gode samarbeidet vi har.

Jeg vil også gi ros til Oslo kommune for det gode samarbeidet vi har. Som koordineringsdepartement er det godt å vite at Groruddalssatsingen er på vei i retning av målet om å få til en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

FORELØPIG 08.12.2014

FORELØPIG 08.12.2014 ROALD AMUNDSENS GATE BEBOERMØTE REGISTRERING, ANALYSE OG KONSEPT VELKOMMEN! BAKGRUNN Byområdet Nordjæren har fått en 4-årig avtale om belønningsmidler med hovedmålsetting å øke antall reisende med kollektive

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet.

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet. Slide 1 Oppfølging av gjennomføringen av KM-prosjekter Anne-Guri Kåsene, Telemarksforsking Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Vi skaper fremtidens jernbane

Vi skaper fremtidens jernbane B~\.N E NOR Vi skaper fremtidens jernbane Kommunikasjonsstrategi 2017-2020 3 Innhold Bane NOR i samfunnet 4- Hensikt med kommunikasjonsstrategien 6 Samfunnsoppdrag 8 Komm u n i kasjonsmål 10 Våre målgrupper

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 20:00 21:00 (Hos Govind) Neste møte (Møte 2) 01.06.10 20:00 21:00 (hos Gundrosen) Deltagere Govind Joshi Eivind Borg (ref)

Detaljer

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Foto: I. Sjøbakk tilrettelegging, dokumentasjon og katalogisering av gjenstander tilknyttet Store Norske Spitsbergen Kulkompanis

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/08

Oslo kommune. Protokoll 5/08 Oslo kommune Protokoll 5/08 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: tirsdag 16. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23421956 Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (A) Svein

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400400 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 10/2014 ALFASETVEIEN

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

To spor fra Sandnes til Stavanger

To spor fra Sandnes til Stavanger N Y T T D O B B E L T S P O R To spor fra Sandnes til Stavanger STAVANGER Paradis Mariero Jåttåvågen Gausel SANDNES V I B Y G G E R F O R F R E M T I D E N Oktober 2006 ET DOBBELTSPOR FOR FREMTIDEN STAVANGER

Detaljer

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/05213-4 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Kommuneplankomiteen 27.01.2014 Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

Fylkeskommunes engasjement i utvikling av kollektivknutepunkt Kollektivforum,

Fylkeskommunes engasjement i utvikling av kollektivknutepunkt Kollektivforum, Fylkeskommunes engasjement i utvikling av kollektivknutepunkt Kollektivforum, 24.11.14 Magne Flø Rådgiver Strategisk samferdsel Oppland fylkeskommune Nasjonal transportplan; Meld. St 26 (2012-2013) 9.5.5

Detaljer

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017

Dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Dobbeltspor Nykirke-Barkåker Åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen 8. Juni 2017 Agenda 1. Velkommen 2. Planlegging og utbygging av IC Vestfoldbanen 3. Kortfilm 4. Presentasjon av planforslag pr. 8.6.17

Detaljer

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling RV19 og Bypakke i Moss Fra ord til handling Innspillet fra Østfold fylkeskommune: o RV19 må inn i NTP i tidlig fase uansett ramme. o Stortingets merknad må følges opp. o Mest mulig samtidighet bane og

Detaljer

OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER

OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER Saksframlegg OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER Arkivsaksnr.: 11/13097 Saksbehandler: Øyvind Dalen

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag 1. versjon våren 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Asfaltering av gangveier og parkeringsplasser... 3 3 Utbedring eller gjenoppbygging av utvalgte garasjerekker...

Detaljer

Områdeutvalget for Søreide. Årsmelding for 2008

Områdeutvalget for Søreide. Årsmelding for 2008 Årsmelding for 2008 Aktiviteten i 2008. 1. Generelt. Styret i OfS består av: Jan-Jørgen Garmann, styreleder, Hilde Brandanger Haga, sekretær, Ingeleiv Monsen, kasserer, Eirik Skarsbø, styremedlem, Gerda

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

SMART - Sunne miljøvennlige arbeidsog tjenestereiser

SMART - Sunne miljøvennlige arbeidsog tjenestereiser SMART - Sunne miljøvennlige arbeidsog tjenestereiser Pilotprosjekt i Groruddalen 2001-2004 ASPLAN VIAK FOTO: HARALD GULLI 1 Formålet pilotprosjekt for å endre ansattes reisevaner SMART (Sunne, miljøvennlige

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Styremøte 27. april 2011 Tilstede: Anette, Anne-Tove, Øystein, Gunnar, Marina

Styremøte 27. april 2011 Tilstede: Anette, Anne-Tove, Øystein, Gunnar, Marina Styremøte 27. april 2011 Tilstede: Anette, Anne-Tove, Øystein, Gunnar, Marina 1. Konstituering av styret Styrets konstituerte seg med Anette Krogh som leder. Drøftet arbeidsdeling i styret, og vi ble enige

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Han understreket at det ikke er et spørsmål om staten skal ha en rolle, men hvilken rolle staten skal ha i fremtidige områdesatsinger.

Han understreket at det ikke er et spørsmål om staten skal ha en rolle, men hvilken rolle staten skal ha i fremtidige områdesatsinger. Legg merke til hva som skjer i vannkanten på dette bildet. Tre gutter tester ut om de kan måle vanndybden uten å måtte kle av seg, og i en stilling som likner på det som kalles planken. Jentene står spente

Detaljer

Plan for skjøtsel av skogholt og trær på Skogmo Vel 2017

Plan for skjøtsel av skogholt og trær på Skogmo Vel 2017 Plan for skjøtsel av skogholt og trær på Skogmo Vel 2017 Dette dokumentet beskriver planen for skjøtsel av skogholtene og enkelttrær på Skogmo Vel sin eiendom for året 2017. Bakgrunn Skogmo Vel ligger

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT !1.1lilli1(1 1iiijc!,1111 111111111 Geomatikk 09/2738 17 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT /5 Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAIVIAR.JUL -knr.: /7 Deres ref Vår ref 09/2738 (5) 200801528-/SRH Dato 1

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9229 Prosjektnavn: Drivhuseffekten. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9229 Prosjektnavn: Drivhuseffekten. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9229 Prosjektnavn: Drivhuseffekten Søkerorganisasjon: Forord Denne rapporten skal synliggjøre det arbeidet og resultatet av vårt prosjekt

Detaljer

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID Jan Willy Føreland 04.12.2014 Planfaser Interessentmedvirkning I. Avklaringer Behov - og premissavklaring II. Planforslag Ide- og konsept utvikling III.

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Mai 2014 1 Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Målet

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 18.07.2012 2011/489-2793/2012 / V64 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Ole Øystein Lindebø 76 91 91 24 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret JORDSKIFTESAK

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901762 : E: K44 : Anna Svihus/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

NovaPoint Jernbanedag

NovaPoint Jernbanedag NovaPoint Jernbanedag 31.Mai 2011 Trude K. Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk Jernbaneverket Utbygging Hva skjer på jernbanefronten i Norge nå? Etter å ha gått på sparebluss i lange tider har nå jernbanen

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Fagdag Husbanken - Bergen. Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare

Fagdag Husbanken - Bergen. Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare Fagdag 20.04.2017 Husbanken - Bergen Vi vil bo i Hillevåg Byplansjef Anne Skare Utbyggings- og byomformingsområdene Hillevåg Forus øst . Utgangspunkt for prosjektet KMD lyste i 2016 ut storbytilskudd,

Detaljer

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Ingeniørenes hus 2-3 mars 2010 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 Evaluering høsten 2009 Få oversikt over i hvilken

Detaljer

1.1 Samlet oversikt over veiledende tiltak for sikring av planoverganger på hovedspor

1.1 Samlet oversikt over veiledende tiltak for sikring av planoverganger på hovedspor Planoverganger Side: 1 av 6 1.1 Samlet oversikt over veiledende tiltak for sikring av planoverganger på hovedspor Veiledende tiltak for sikring av planoverganger, gitt i tabell 10.1, har som mål å bringe

Detaljer

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk:

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk: Marka Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Området innenfor markagrensa Eksisterende arealbruk: LNF Eksisterende dokumentasjon: Ukjent Planen vil kunne gjøre det lettere å organisere opprusting av

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON Øvre Eiker Næringsråd, Hokksund 12. November 2015 KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Prosjektutløsende behov: sikkerhet tilgjengelighet kundetilfredshet Mulighetsstudiet samarbeid

Detaljer

Risikoanalysens verdi etter ulykken. Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015

Risikoanalysens verdi etter ulykken. Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015 Risikoanalysens verdi etter ulykken Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015 Departementer Tilsyn og direktorater Med flere.. Med flere.. Med flere.. SHT s sikkerhetsundersøkelser

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Underveisevaluering av Fjell 2020

Underveisevaluering av Fjell 2020 Underveisevaluering av Fjell 2020 Rammene for underveisevalueringen Underveisevaluering av Fjell 2020, med utgangspunkt i 20 iverksatte tiltak Tre overordnede spørsmål: Er tiltakene egnet for å nå målsetningene

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer