Et prosjekt i Aksjon vakrere Groruddal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et prosjekt i Aksjon vakrere Groruddal"

Transkript

1 FACELIFT 2010 Et prosjekt i Aksjon vakrere Groruddal SLUTTRAPPORT

2 INNHOLD 1 Sammendrag 2 Utfordring/situasjonsanalyse 4 Organisasjon og plan 7 Framdrift, iverksettelse 8 Gjennomføring 15 Bildevedlegg CargoNet 16 Bildevedlegg TollpostGlobe 17 Bildevedlegg Mantena 18 Bildevedlegg Posten/Bring 19 Vurdering

3 Sammendrag Facelift 2010 var et samarbeidsprosjekt mellom CargoNet, Tollpost- Globe, Mantena og Posten/Bring Logistics på Alnabru, fagforeningene i disse bedriftene og tillitsmannsnettverket Korridoren. Prosjektet ble koordinert av Norske ord & bilder Int. AS. De sentrale bedriftene på og rundt jernbaneterminalen mener de holder det ryddig på sine områder, men slutter opp om målsetningen: «Formålet er å bedre tilgjengelighet for miljøvennlig transport, og samtidig forbedre arbeidsmiljøet, bedriftenes miljøprofil, nærmiljøet og dalens omdømme som helhet» som Miljøverndepartementet formulerte det i pressemeldingen da Aksjon Vakrere Groruddalen ble lansert 19. september Facelift 2010 har fokusert på egne ansatte, kunder, andre besøkende og nabolaget, og begrunnet engasjementet i at de største og mest eta - blerte bedriftene må gå foran for å få de øvrige til å følge etter. Deltakerne som avgrenset tiltak til egne områder har fullført i tråd med planene. Vanskeligere var det å gjennomføre tiltak der flere aktører var involvert. Erfaringen er at det trengs en pådriver, og at samarbeidet må forankres bedre i deltakerbedriftene og fagforeningene. Prosjektet har satt i gang verdifulle prosesser som kan videreføres. Rapporten er skrevet av koordinatorene i Norske ord & bilder Int. AS, basert på bedriftenes rapporter samt egne foto og loggføring. Oslo Godsterminalen på Alnabru her sett fra Nedre Kalbakkvei er Norges største jernbanestasjon. 1

4 Utfordring/situasjonsanalyse Godsterminalere bruker uteområdene her Tollpost Globes containerdeponi. I forbindelse med Politisk møte i Groruddalssatsingen 2009 lanserte byrådsleder i Oslo, Erling Lae, og miljøvernminister Erik Solheim en kampanje for å samarbeide med næringslivet om å rydde opp i dalbunnen i Groruddalen. Det ble avsatt 10. mill. kroner til formålet. Politisk møte var åpent, med lokale medier til stede. Likevel lå det en tydelig kritikk fra de statlige representantene til hvordan lokale politikere og forvaltning hadde lyktes med å samhandle med næringslivet, og særlig de sentrale transport- og logistikkbedriftene i dalbunnen. Det var lett å fore stille seg at den samtidige drakampen om reguleringsplanen for samlasterområdet hadde hatt innflytelse. 28. mai 2009 leverte Vista Utredning på oppdrag for Groruddalssatsingen rapporten «Industriavfall og rot i Groruddalen» med forslag til fokuspunkter for et ryddesamarbeide. Her heter det blant annet: «Dalbunnen i Groruddalen er i hovedsak dekket av trafikkanlegg, industri, lager og varehandel. Et hovedinntrykk både for de som bor og ferdes i dalen, og de som kommer til Oslo på vei eller bane, er at mellom næingsbyggene og langs transportårene er det mye rot og avfall. Det kan virke som at mange virksomheter har store tomter hvor det i liten grad har vært nødvendig å rydde eller effektivisere arealbruken. Både for dem som bor der og for de som møter Oslo herfra gir dette en lite hyggelig opplevelse.» Her er både premisser og målgruppe pekt ut. Situasjonen da dette skjedde var at Oslopolitikerne fortsatt behandlet forslaget til reguleringsplan for samlasterområdet rundt jernbane - terminalen. Bedriftene og fagforeningene ga uttrykk for at dalbunnen først og fremst skal benyttes til næringsvirksomhet. Jernbaneterminalen og samlasterterminalene er kjernen i disse aktivitetene. Når oppryddingen primært skulle skje for å gi «de som bor og ferdes i dalen og de som kommer til Oslo på vei eller bane» en hyggeligere opplevelse, og opplevelsen skulle bli til ved at de sentrale bedriftene ble flinkere til å begrense arealbruk og få virksomheten brakt innendørs, ga det et like lite fruktbart utgangspunkt for dialog som spørsmålet «Har De sluttet å slå Deres kone?». Transport og logistikk er et område som i stor grad bruker utearealene. Det er ikke de forbipasserende som bør være primær målgruppe for en slik kampanje, men de som har noe å gjøre i området og gjør det. Bruk av utearealer er relevant, men må sees i sammenheng med hva transportog logistikkvirksomhetene i dalbunnen gjør, og hvilken nytte det de gjør har for omlandet. Fagforeningene reagerte på formuleringene og holdningene de aner ligger under, og også bedriftenes skepsis til kampanjen økte. De sentrale bedriftene i samlaster og terminalområdet mener de holder og skal holde det ryddig i sine områder. Rot og søppel i næringsområdet er enten forårsaket av lite seriøse aktører som de store grunneierne ikke burde leid ut områder til, eller et resultat av at privatpersoner foretrekker å dumpe søppel ofte brukte brune- og hvitevarer utenfor terminalområdene framfor å levere gratis på Haraldrud eller el-retur. Mange endringer og mye anleggsarbid medfører også rot, men det går som regel over av seg selv når anleggsperioden er over. Det som da gjenstår er altså 2

5 de uteaktivitetene som naturlig hører til transport- og logistikkarbeidet, og som det er urealistisk å flytte innendørs. I utgangspunktet var det liten interesse både fra bedrifter og fag - foreninger for et prosjekt med formål «å få orden på utemiljøet i dalbunnen» som impliserte at det var bedriftene som skapte uorden. Formålet som blir bekrevet i pressemeldingen da Miljøverndepartementet lanserte kampanjen i full offentlighet, kunne imidlertid bedriftene og fagforeningene slutte seg til: «Formålet er å bedre tilgjengelighet for miljøvennlig transport, og samtidig forbedre arbeidsmiljøet, bedriftenes miljøprofil, nærmiljøet og dalens omdømme som helhet.» (Pressemelding fra Miljøverndep ). Ny rundkjøring, med avkjøring til jernbaneverkstedet på Groruds nye hovedport og Nyland Sydterminalen som BAMA har under bygging. 3

6 Organisasjon og plan Korridorens arbeid med prosjektet tok til få uker etter Politisk møte i Groruddalssatsingen i Ideen til prosjektet var kjent før presse - meldingen, og ble drøftet under nettverkets høstplan-møte 18. sept Prosjektplanen fikk tilslutning fra nettverket 1. oktober, og ble fulgt opp overfor bedriftene, LO i Oslos næringspolitiske utvalg og der - etter Plankontoret for Groruddalsatsingen. Etter den interne gjennomgangen ble prosjektet presentert offentlig på Korridorens web 29. oktober Koordinatorene deltok i noen møter om Aksjon Vakrere Groruddalen (AVG) i løpet av høsten og vinteren. Søknaden ble levert i god tid før AVG siste møte før jul Dess - ver re ble dette møtet utsatt, og i behandlingen av søknad på første møte i 2010 ble det bedt om en ny, samlet søknad. Denne ble oversendt 14. mars. Søknaden fikk støtte, og tilsagnsbrev datert 3. mai 2010 ble mottatt to dager senere. Om Korridoren «Korridoren» er et prosjektorganisert nettverk av tillitsvalgte fra gods - navet på Alnabru. Nettverket arbeider tidsavgrenset og ad hoc. Korridorens styrke er nedenfra og opp-tilnærming, og evne til å etablere allianser. Siden nettverket ikke arbeider med tariffspørsmål, arbeidsgiver/arbeidstaker-spørsmål eller problemstillinger som berører konkuranseforhold mellom bedriftene eller sektorene offentlig/privat, er det i god posisjon til å påvirke dialogprosesser. De første kimene til nettverket kom som resultat av Plan- og bygningsetatens første lansering av planene for dalbunnen De gikk ut på å erstatte jernbaneterminalen og arbeidslokalitetene i transport- og logistikkbedriftene med boliger og udefinerte næringer med andre formål. Nettverksamarbeidet er sterkt så lenge det har lokal forankring blant dem som blir berørt av en forandringsprosess, som supplement til de sentrale aktivitetene fagforeningene driver, og for å samle flere utenfor egne rekker om et initiativ. Valg av strategi, målgrupper og prioritering av tiltak er en viktig del av et slikt arbeid. Aktører Facelift 2010 er et samarbeid mellom fire bedrifter, fagforeningene i disse bedriftene og nettverket Korridoren, med Norske ord og bilder Int. AS som koordinator. Innsatsen blir finansiert som et dugnadsprosjekt/offentlig-privat Samarbeid (OPS), der bedriftene betaler halvparten og den andre halvparten er støtte fra Aksjon vakrere Groruddal. De fire bedriftene som opprinnelig var med i Facelift 2010-prosjektet var DB Schenker, CargoNet, Mantena og Tollpost Globe. DB Schenker trakk seg etter uenighet om organisering og kostnad. I siste runde, etter at bystyret 17. februar 2010 vedtok reguleringsplan for samlasterområdet som åpnet for Postens nye terminaler i samlastområdet, kom Posten Norge/Bring Logistics med som erde bedrift. Fagforeningene som er involvert er de lokale avdelingene av Norsk 4

7 Transportarbeiderforbund i Tollpost Globe og Bring Logistics, Handel og Kontor/avdeling Samferdsel, og Statsbanenes verkstedarbeider - forening, som organiserer ansatte i Mantena AS (Jernbaneverkstedet), Mitrans AS (vedlikehold av vognmateriell) og CargoNet AS (fraktselskap for jernbanefrakt og drift av bl.a. jernbaneterminalen på Alnabru.) Plattform De fem nevnte bedriftene er sentrale i transport- og logistikkmiljøet på Alnabru, og lokomotiver for utviklingen av transport- og logistikkbransjen i Oslo og Norge, både forretnings og miljømessig. Medvirkende argument for å få fagforeninger og bedriftsledelse til å delta i Facelift 2010 har vært, og er, at de største og beste virksomhetene må gå foran for å få de øvrige til å følge etter. I februar 2010 fattet bystyret i Oslo vedtak om reguleringsplanen for samlasterområdet. Dermed ble modernisering av samlasterområdet på Alnabru i henhold til behovet som er beskrevet og vedtatt av regjering og Storting i Nasjonal Transportplan , mulig å oppfylle. Dette er det viktigste tiltaket for miljøvennlig transport i Groruddalen. Da samlet søknad for Facelift 2010 ble sendt inn i mars 2010 la søkerne hovedvekt på behovet for å: «forbedre arbeidsmiljøet, bedriftenes miljøprofil, nærmiljøet og dalens omdømme som helhet» for å unngå antagonisering mellom bomiljø og arbeidsmiljø i Groruddalen. Målgrupper Hva er egentlig «en vakrere og ryddigere Groruddal», og hva er forskjellen når dette blir vurdert av forbipasserende i tog og bil, familier som bor i Oslo/Groruddalen, familier med personer som er ansatt i bedriftene i dalbunnen, eller næringsdrivende som har forretningsfor - bindelse med disse? I Facelift 2010 er målgruppene definert slik: 1. Ansatte som har daglige arbeidsreiser til/fra bedrifter i og rundt samlaster- og terminalområdene. 2. Gjester, naboer, forbindelser som har jevnlig og varig tilknytning til området. 3. Allmennheten, inklusive politikere, medier o.a. Vi har også sett på områdene som er aktuelle ut fra to perspektiver: Hva foregår og blir prioritert som aktivitet på disse områdene ut fra bedriftenes generelle formål? Hvordan er grensesnittene mellom de ulike områdene og bedriftene, både i aktivitet og funksjon? Dette fikk konsekvenser for hvilke tiltak som ble prioritert. Ansvar, arbeidsdeling De enkelte søkerbedriftene har ansvar for gjennomføring av tiltakene de har søkt om støtte til. Samarbeidet skjer via Korridoren, som er det uformelle nettverket av tillitsvalgte fagforeningsledere i de sentrale bedriftene i dalbunnen, og som blir koordinert av Norske ord & bilder Int. AS. 5

8 Til flere av tiltakene er det engasjert eksterne utførere, noe det blir redegjort for i hver av bedriftenes rapporter og regnskap. Ut over å oppfylle de konkrete tiltaksmålene å få orden på utemiljøet i dalbunnen, tilrettelegge bedre arbeidsvei fra bedrift til holdeplasser for kollektivtransport og sykkelveier satte prosjektet også enkelte «høyere mål». Vi ville bidra til å gjøre bedriftene, arbeidslivet og aktivitetene i dalbunnen bedre kjent og dermed gi lokalbefolkning og -institusjoner et kunnskapsbasert inntrykk av virksomheten skape trivsel og trygghet i lokalmiljøet, legge grunnlag og gi inspirasjon til årlig samarbeid om opprydding og trivselstiltak mellom ansatte og bedrifter i dalbunnen. Jernskrot på Grorud verksted nå ryddet og samlet utenfor synsvidde. 6

9 Framdrift, iverksettelse Det tok tid fra initiativ ble tatt til fellessøknaden fikk støtte. Framdriftsplanen måtte korrigeres flere ganger. Transportarbeiderstreiken påvirket framdriften, og deretter kom man for nær ferieavvikling i bedriftene til at det var mulig å sette i gang særlig mange tiltak før sommerferien. Mai - september 2010 Etter at støtte var innvilget kom felles kommunikasjonsarbeid i gang. En blogg med fotos, intervjuer og presentasjoner av aktørene, aksjonen og prosjektene ble lansert på I løpet av sommeren ble det gjort en rekke arbeidsplassintervjuer for å fokusere allsidig på hva bedriftene gjorde, hvem som sto for de praktiske arbeidene og litt om daglige rutiner i arbeidslivet på Alnabru. I løpet av sommeren og høsten ble også prosjektene som var beskrevet i tildels vage vendinger i prosjektsøknadene, ytterligere konkretisert. Enkelte tiltak ble igangsatt og tildels gjennomført i løpet av sommeren. September november 2010 De fleste tiltakene ble gjennomført i løpet av høsten 2010, i den grad det var mulig. I selve tiltakene var det to typiske hindre: Dersom det var tiltak som kostet mer enn anbudsgrensene i offentlige virksomheter, måtte de ut på en tidkrevenede anbudsprosess, lenger enn koordinatorene hadde regnet med. For det andre var det i enkelte sammenhenger flere aktører og grunneiere inkludert i tiltakene, og de ble ikke alltid enige. Facelift 2010 måtte avsluttes i løpet av oktober Avslutning, med sammenfatning, regnskap og rapporter fra bedriftene og innsamling av supplerende informasjon og bilder til den avsluttende rapporten, har i praksis strukket seg ut til medio november. I sluttfasen ble innsamling av informasjon, bildedokumentasjon, de enkelte bedriftenes sluttrapport og regnskapsgjennomgang og arbeidet med en samlerapport relativt tidkrevende, noe som kan unngås i en eventuell framtidig prosess gjennom mer nitid og bedre kommunisert planlegging. Transportstreiken på forsommeren forsinket gjennomføring av Facelift

10 Gjennomføring Hver av bedriftene som deltok i prosjektet sender inn rapport og regnskap direkte til sekretariatet i Aksjon Vakrere Groruddal. Sammenfatningen her bygger dels på utdrag av disse rapportene, dels på koordinatorenes loggføring. CargoNet CargoNet fikk støtte til to ryddetiltak. Tiltak 1 gikk ut på å rydde og gjøre miljøet i adgangsområdet lettere tilgjengelig og attraktivt. Jernbaneverket har foretatt en teknisk oppgradering av adkomstområdet (ACA, Alnabru Containerterminal Adkomstområde) for å øke gjennomføringskapasiteten på terminalen. CargoNets ryddetiltak utfyller disse. Tiltak 2 var å gjøre et område det er god utsikt til fra Nedre Kalbakk - vei ryddigere og mer attraktivt, bl.a. ved å erne utrangert terminalmaskineri, campingvogner og bilvrak som sto plassert der. Fra utsiktsplass ved Nedre Kalbakkvei er det mulig å danne seg et inntrykk av aktivitetene ved en moderne jernbaneterminal hva som skjer, og hva de som arbeider der gjør. Å få orden på utsikten handler om å gi publikum mulighet for en realistisk oppfatning om plassbehovet i terminalområdet. En kontingent eldre pendlere som har hatt «på jobb hjem» i campingvogner på terminalområdet måtte flyttes bort i forbindelse med ryddetiltakene. Behovet for akseptabel innkvartering for pendlere til arbeidsplasser i terminal- og samlastområdet, og også for yrkessjåførene som trenger hvile- og overnattingsmuligheter, er ikke løst med dette. Sjåførene har ofte køye i bilen, men trenger sanitærtilbud og sikring av millionlasten de har ansvar for. Ryddeprosjektet gjorde derfor behovet for et servicessenter i terminalområdet mer synlig. CargoNet ryddet opp i forbindelse med Jernbaneverkets effektivisering av adkomsten til jernbaneterminalen. CargoNet rapporterer: Tiltak 1: Adkomstområde for Alnabru Containerterminal/jernbaneterminalen er synlig fra Alfaset 3 industrivei og fra dalsidene. Et parkeringsområde i adkomsten ble brukt til oppstilling av campingvogner som i en overgangsperiode fungerte som overnattingstilbud for fast ansatte pendlere ved jernbaneterminalen. Det har også vært en del rot og forsøpling her som CargoNet har ryddet opp i, der det nå er inngjerdet, «nedfelt» parkeringsplass ut mot Alfaset 3 industri vei, og adskilt fra køplass for inngående containere. Arbeidet ble utført omtrent samtidig med Jernbaneverkets oppgradering og effektivisering av terminalens adkomst- og av/utleveringsområde. Jernbaneverkets oppgradering/modernisering var primært rettet inn mot bedre kapasitet og kontroll med containertrafikken ut og inn av området, og har ikke medvirket til eller dekket utgifter for de tiltakene som beskrives her. Tiltak 2: Nordøstlig del av jerbaneterminalen ligger nært stedet der Alnaelva går inn i kulvert under terminalen, i et område godt synlig fra Nedre Kalbakkvei og dalsidene, på grensen mellom Tollpost Globes utvidede terminal, Postens Nettverk og NRF-tomter der Bring Logistics 8

11 nye terminaler kommer, og jernbaneterminalen. Utrangert maskineri, bilvrak og campingvogner er ryddet unna. Det er gangsoner i området, og port og gjerder er reparert gjentatte ganger. Det er neppe mulig å gjøre mer i området før Jernbaneverkets planer for nytt godsspor og planene for Postens/Brings nye terminaler er klare, og det er avklart hva involverte aktører og grunneiere ønsker å gjøre. En gammel vei på terminalområdet (innenfor gjerdet) vil brukes til anleggsvei. Areal på vestsiden av sporene brukes til lager for diverse jernbanemateriell, samt snødeponi for snø fra inngående tog om vinteren, og kan neppe «pyntes» ytterligere. Tiltakets oppstart og fullføring: Tiltak 1. start mai, fullført juli 2010 Tiltak 2: start mai, fullført aug/september 2010 Prosjektevaluering: For begge tiltak er opprydding og forskjønning gjennomført. Supplerende tiltak er aktuelle, men ikke inkludert i opprinnelig prosjekt. De handler dels om å få kontroll med gangveier til/fra arbeid gjennom inngjerdet område, dels om å oppgradere utsikt/oversikt over området fra Nedre Kalbakk vei. CargoNet er heller ikke helt tilfreds med hvordan beplantning på uteområder i ACA har blitt, og vil gjøre noe med det. I november ansetter CargoNet ny terminalsjef på Alnabru. Vedkommende er operativ fra april, og får ansvaret for eventuell videreføring. Kontaktperson: Jan Frede Strandvik tlf epost: Alfaset 3. Industrivei 27. pb 13 Økern 0614 Oslo Tollpost Globe Tollpt Globe valgte å konsentrere sin deltagelse i prosjektet om beplantning som bidrar til å avskjerme containerdeponiet ut mot Alfaset 3 industrivei, og ved hovedinngang og innkjøringsområdet for lastebiler som leverer og henter containere. Bedriftens containerdeponi grenser også mot adkomstområdet til CargoNet. Tollpost Globe ville skjerme container - depot mot Alfaset 3 industrivei med grønt. TollpostGlobe rapporterer: Arbeidets art: Tiltak for å forskjønne adkomst og innsyn til containerdepot fra Alfaset industrivei og fellesområde ved innkjøringen til jernbaneterminalen. Rydding og og beplantning ved containerdepot og parkeringsplass samt grense mellom CargoNets adkomst og Tollpost Globe med gjerde/hekk. 9

12 Oppstart og fullføring: Start mai Utførelse beplantning fra 5. aug. etter anbudsrunde. Fullført ca 1. september Fullført i løpet av ca 2 uker, med egenprosjektering og oppfølging. Forventet resultat evaluering: Ja, det er blitt «mer ryddig og pent». I prosjektet er bygget skjerming med grøntanlegg mot Alfaset 3 industrivei, og styrket grøntstruktur ved parkeringsplass, adgang administrasjonsbygg samt ankomst og avkjøring for containertrafikk. Grøntanlegget særlig det nyplantede kommer først til sin fulle rett når trær og busker/vekster har vokst seg til, men beplantningen medfører en klar forbedring. Det er inngått vedlikeholdsavtale for grøntanlegget, som dekkes inn i prosjektet første år, deretter av bedriften. Forskjønningen vil fortsette, ved at bedriften planlegger ny asfaltering av deponiområdet, med bygging av betongkant som erner problemet at sjåførene pga. dårlig sikt av og til rygger ned gjerdet mot CargoNet. Ny, oppmurt betongkant skal hindre dette, og da vil også de delene av gjerdet som helt eller delvis er rygget ned bli reparert. Refusjon av støtte etter utlegg til prosjektarbeidet som er gjort i sommer vil bl.a. bidra til dette. Kontaktperson: Eiendomsdirektør Ronny Grøtvedt tlf 09300/ epost: Alfaset 3. Industrivei Oslo Pb 6441 Etterstad Oslo Synehuset på Grorud Verksted, der Mantena holder til, så ikke ut. Det gjør det nå. Mantena - Grorud jernbaneverksted AVGs forundersøkelser pekte på et sandeponi inne på Mantenas verkstedområde som trengte inndekning. Jernbaneverket har nå tatt beslutning om at det skal komme sandsilo der. Inndekning var et av prosjektene Mantena fikk støtte til. Det er en utfordring, men langt utover rammene for Facelift 2010, å skjerme aktiviteten på verkstedområdet fra togsporet, og videre Jernbaneverkets toglinjer (Hovedsporet) fra Alf Bjerkes vei, Sledemeien og Østre Aker vei, altså på vestsiden. I nedre del av vestsidens grensesnitt mot veinettet (Alf Bjerkes vei) er det også altfor lett tilgang til sporet, samtidig som flere nybygg langs Alf Bjerkes vei vil føre til økt trafikk i dette området. Mantena søkte også om midler til å rehabilitere et synehus som var dekket av grafitti og med knuste ruter som både var skjemmende og en risikofaktor for at folk sniker seg inn på verkstedområdet og setter seg selv i fare. Synehuset ligger i området der den nye hovedporten er satt opp. Området på østsiden av Grorud verksted vil gjøre verkstedsområdet mer synlig for besøkende og forbipasserende, og aktivitetene i dette området trenger dels å skjermes, dels må de organiseres mer effektivt og mindre «rotete». Aktivitetene er miljøsortering av avfall, demontering av gamle vogner, metallsortering etc. 10

13 Facelift 2010 har trolig bidratt til en bevisstgjøring på dette området. Mye metallskrot er ryddet opp i. Godt samarbeid mellom bedrift, fagforening og bedriftsidrettslag har resultert i flere initiativer som følger av det første initiativet for å reparere synehuset og rydde i området ved den nye hovedporten. Mantena og de øvrige bedriftene på verkstedområdet samarbeider med Jernbanens idrettslag Grorud (JIL) for å gi området et løft. Mye av arbeidet gjøres på dugnad av et særdeles aktivt idrettslag der tre erdedeler av de omlag 400 ansatte i verkstedområdet er medlemmer. Bedriftsidrettslaget har tidligere pusset opp SESAM-lokomotivet ved den nåværende hovedporten, og melder at lokomotivet hver vår og sommer opplever «museumsbesøk» fra mange barnehager i Groruddalen og resten av Oslo. Mantena rapporterer: Tiltak 1. Skjerming rundt et sanddeponi som består av to containere. Behovet for opprydding er påpekt i Vistas gjennomgang av industri - områder som trengte opprydding i Groruddalen. Tiltaket er ikke gjennomført per dato, fordi Jernbaneverket har besluttet å erstatte dagens sanddeponi med en sandsilo. Forskjønningen vil altså skje, men ikke ved inndekning av sandcontainerne. Mantena ber om at støttemidlene til dette tiltaket sees i sammenheng med andre rydde- og forskjønningstiltak i verkstedområdet. Tiltak 2 Verkstedets nye hovedportal på østsiden av Grorud verksted: Det ble søkt om midler til opprydding og forskjønning langs bygninger (synehus, verkstedhall og brakkeanlegg) og langs nytt gjerde/port mot øst, samt erning av tagging på sokkel til synehus. Fokus på hovedporten og forventninger til økt trafikk inn og forbi porten har igangsatt en rekke prosjekter i tillegg til oppgradering av synehuset. Samlet vil forskjønningstiltakene som er aktuelle i år gå ut over budsjett for tiltak/støtte som nå er lovet. Prosjektene i år er godt begynt, men alle er ikke helt ferdige. Reparasjon av synehus, erning av tagging på sokkelen og reparasjon av tak på synehuset er fullført. Innskjerming av metallopphogging: Mellom synehuset og hovedporten er det asfaltert en plass for bruk til demontering av vogner og metallkomponenter. Metalldelene samles i to containere som dels vil bli benyttet som (nymalte) fargeklatter i området, og dels blir dekket inn ved beplantning langs gjerdet ut fra hovedporten. Arbeidet er viktig for å unngå opphopning av kasserte vogner, lokomotiver og materiell. Nå har verkstedbedriftene sammen med idrettslaget tatt grep for å rydde opp i metallsøppelet, og sørge for at opphoggingen kan skje uten at skrapmetallet blir rot til sjenanse for ansatte, andre brukere av verkstedet og passerende på veien utenfor. Synehuset: AVGs representanter hadde innvendinger til bruk av plater til å erstatte vinduer. Vinduene representerer et sikkerhetsproblem, bl.a. 11

14 fordi taggere og andre tar seg inn på området ved å knuse vinduer. Platene som er valgt er en estetisk løsning som også vanskeliggjør tagging. I tillegg er det kommet til en reparasjon av taket. Diesellok, produsert i Norge, nå skulptur i hovedporten til Grorud Verksted. Lokomotivskulptur: Det lokale bedriftsidrettslaget JIL har pusset opp et gammelt diesel lokomotiv som skal brukes som skulptur ved inngangen, på samme vis som «Sesam-lokomotivet» nå benyttes som skulptur på vestsiden. DE er en type disellokomotiv produsert av Bergen Diesel på 1960-tallet. I alt ble det bygget 63 slike lokomotiver, og de ble brukt til både gods- og persontog. Disellokomotivet var ment for skroting, men bedriftsidrettslaget Jerbanens Idrettslag Grorud (JIL Grorud) har rehabilitert lokomotivet på dugnad. Kostnader som knyttes til Facelift 2010 er løft/plassering av lokomotivet på en skinnebit ved inngangen (20.000) og idrettslagets direkte kostnader til lakkering. Alt annet arbeid med lokomotivet er gjort på dugnad. Montering av lokomotiv-skulptur forventes fullført i høst. Rundt lokomotivet er tenkt beplantning og utemøbler. Det er aktuelt for Mantena å søke om støtte til dette fra Aksjon Vakrere Groruddal neste år. Forberedelse av mijøstasjon: Det er ikke søkt AVG-midler til dette prosjektet. Mantena har i dag en miljøstasjon med sortering av kjemikalier, olje, metaller, bilbatterier, papp og papir, plast oa. restavfall mv. Denne stasjonen ligger foreløpig under halvtak, med front ut mot et midlertidig gjerde mot veien forbi hovedporten. Endelig beslutning om hvor permanent gjerde skal stå er ikke tatt, og er avhengig både av Jernbaneverkets planer og avklaring ift. veimyndighet og naboterminalen BAMA har under bygging på Nyland Syd. Det er aktuelt å flytte miljøsorteringen lenger inn på tomta, og i skjul bak driftsbygningen. Til formålet er det asfaltert en område bak verkstedet, og med duk under 130 kvm. av den asfalterte plassen for å sikre mot avrenning. Kostnader i tilknytning til dette prosjektet anslås så langt til ca totalt, og mer vil komme til når nytt halvtak skal bygges. Gress, beplantning og asfaltering av plassen skjer parallelt, og arbeid med demontering av metall og vogner skjermes. Tomteområde ved ny inngangsport generelt: Innskjerming av metallopphogging, rehabilitering og utstilling av et gammelt diesellokomotiv, tilrettelegging for bl.a. metallopphogging og rydding, ny miljøstasjon, og beplantning rundt ny lokomotivskulptur og langs det permanente gjerdet når dette blir satt opp, fullføres neste år. Asfaltering sees i sammenheng med rehabilitering av synehuset. Det er aktuelt å søke videre støtte fra Aksjon Vakrere Groruddalen i Tiltakene ble påbegynt mai videreføres etter

15 Hovedkontakter: Stein Tore Skarsbø (tlf / , epost: Birger Opås (tlf , epost: Posten/Bring Logistics Posten/Bring Logistics ble med i Facelift 2010 etter at bystyret i februar 2010 vedtok reguleringsplanen som åpner for nybygging av to godsterminaler på Postens tomter i samlasterområdet. Underveis i prosjektperioden har Statens Vegvesen hatt anleggarbeide i gang, og Arkeologisk Institutt har gjennomført et pålagt registreringsarbeid i området. Etter kontakt med kommunale etater og andre berørte aktører og grunneiere i området ble det klart at prosjektet ikke kunne gjennomføres innen tidsrammene. Et samarbeidsprosjekt som Facelift 2010 fungerer best dersom involverte aktører med ulik tilknytning og funksjon blir enige og får til noe. Postens ambisjon var å komme de som går og sykler til jobb i samlasterområdet samt turgåere i møte, ved å legge tilrette for enklere arbeids- og turvei til samlasterområdet, og bidra til en gjennomgående turvei langs terminalområdet. Her kan gangveien gå men ikke tidsnok til å bli realisert i Facelift Posten/Bring Logistic rapporterer: Arbeidets art: Posten/Bring Logistics har søkt om tilskudd for å rydde opp området der NRF-og Nettlasttomta grenser mot publikum og gjesteadkomst for øvrige bedrifter i dalbunnen, og til opprydding i gangsti mot kirkegården. Det har blitt nedlagt et betydelig arbeid i prosjektforberedelser på grunn av kompliserte eier- og interressentforhold. Arbeidet som er utført består i hovedsak av kommunikasjon og planlegging, inkludert diverse befaringer og prosjektmøter. Posten/Bring Logistics holder det generelt ryddig langs terminalbygningene, men vil gjennomføre en ekstra opprydding langs terminalene, og engasjere et idrettslag til dugnad for dette våren Posten/Bring Logistics forsetter å lete etter en praktisk løsning med å rydde en tursti i øverste del av Alfasetveien, i veikryss (snart rundkjøring) mot Nedre Kalbakk vei. Rydding av tursti og fortau kan sees som første skritt i en sammenhengende tursti/gangvei til arbeidsplassene på terminalene langs Alnaelva, opp mot Nedre Kalbakkvei, langs fortau og sykkelsti langs Alfasetveien og ned Alfasetveien til fortgjengerovergang ved parkeringsplass og turstier for gravlunden. Det gir også enklere gangvei til busstopp i terminalområdet. Tiltaket kommer Oslo Elveforums ønske om en gjennomgående tursti i møte. Nye ISPS sikkerhetsregler gir begrensninger, ved krav til klarering av gods og personer inn og ut av jernbaneterminalen via ACA. I tillegg: Posten/Bring Logistics har besluttet å ikke bruke NRF-tomta som snødeponi kommende vinter, og vil slik bidra til at samlasterområdet framstår ryddigere og med bedre miljø. Tiltakets oppstart 5. mai 2010, etter forberedelser tidligere på året. 13

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer