Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om..."

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... 1

2 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør EU?, er tilbakemeldinga eg får når eg «kvifor fortel at neste nummer av Samfunnsviteren skal omhandle EU. Andre kjem med nokre fraser om ja, jo.. før samtaleemne brått har endra seg. Underliggjande ligg bodskapen om at ingen les slikt om dagen - det er traudig, kjedeleg og uaktuelt. Det er ikkje fritt for at eg er litt eining. Eller kanskje eg skal seie var einige. Etter nokre veker med surfing på nettet, til meir konkrete intervju med ja og nei sida i saka, ser eg at EU er ikkje eit tema som bør støve vekk i krokane. Då tenkjer eg ikkje berre på å engasjere seg i ja eller nei sida i EU-debatten. Det skjer så mykje i resten av Europa i desse dagar. Endringar og prosessar som er i ferd med å endre det europeiske kontinentet er eller bør vere av interesse. Trass i at vi har valgt å stå utanfor. Mitt poeng er at EU er der. Det lever, endrar seg og overlever. Og at alt eller i allfall nesten alt, som skjer innan EU har innverknad på oss. Både fordi Noreg har omfattande handel med land i unionen, men også fordi vi er bunde gjennom EØS. - Det er nesten umogeleg å få blest om EU-saka i desse dagar!, klagar Sigurd Grytten, leiar i Europarørsla. Eit liknande hjartesukk kjem frå den andre leiren og organisasjonen Nei til EU! - Folk har rett på å vite det som skjer, og utan at EU vert debattert i større grad så er det vanskeleg for å oss å nå fram, hevdar generalsekretær Helle Hagenau. I fylje både ja og nei sida, er ein av hovudgrunnane til den dårlige interessa for EU, politikkarane si redsle for ein ny EU-debatt. Ei kvar spire til debatt vert dyssa ned av eit stille samtykkande Storting: dette vil vi ikkje snakke om. Slik eg har forstått det handlar det ikkje berre om ei redsle for kva side ein vil ende på ved ei eventuell folkeavstemning. Nei, partipolitikk er likså viktig kanskje viktigare. Skiljelinjene for dei som er imot og for EU går på tvers av parti, vanlige alliansepartnarar og vil for dei fleste politiske parti skape rot og oppvask. Såleis vil ein ny EU-debatt, med naudsynlege debattar slå ut negativt. Ein annan taus aktør er media. At det er så tyst om EU i mediebilete er faktisk endå rarare. For kvifor lagast det ikkje fleire kritiske eller gode analyser av det som skjer utanfor våre stovevindauge? Grunnane er nok mange. Kanskje det ikkje er sexy nok, tabloid nok eller for omfattande å setje seg inn i? Men det er faktisk ingen unnskyldning. Som ved så mange andre høve trur eg media undervurderer sine sjåarar og lesarar. Går ein litt etter i saumane er det nesten skremmande kva som har skjedd og skjer i EU, utan at andre enn spesielt interesserte har fått det med seg. Då tenkjer eg blant anna på utviklinga EØS avtala har vore gjennom og som i dag er noko heilt anna enn det vi skreiv under på for ti år sidan. Ei avtale som båe sider i EU-striden er negative til, fordi den undergraver all moglegheit til å påverke samstundes som den krev mykje av oss. Andre aspekt er utanriks- og tryggleikspolitikken og den monotære unionen. Kven veit kva implikasjonar utvidinga austover vil få? Og så var det EU-konventet, Europas nye grunnlov er i kjømda kva er innhaldet i denne? Synast nokon at dette vart for mange peikefingrar - så var ikkje det meininga. Det er mykje som er viktig i verda, og særleg i desse juletider er det mange som bør tenkjast på. Eg innrømmer så gjerne at det ikkje akkurat er soleklart at EU-saka skal prioriterast. Eit tips for den som kjenner at EU-kunnskapstørsten melder seg er å delta på Samfunnsviternes fagkonferanse den 6. februar neste år. - eller kvifor ikkje sjå nærare på det nye senteret for europiske studier ved Høgskulen i Agder. GOD JUL! 2 Redaktør: GUNN KVALSVIK Redaksjonsråd: GUNN KVALSVIK, SYNNØVE K. BØEN, ODD JENVIN og SILJE OPHEIM. Grafisk utforming: GUNN KVALSVIK Utkommer 6 ganger i året. Opplag Styret for 2002: SYNNØVE K. BØEN (leder), ODD JENVIN (nestleder), MONA HALSBAKK, SØLVI LERFALD, ARNT-EINAR LITSHEIM, FAMARA SANYANG, TERJE THUSETH og STEIN ELIASSEN. Ansvarlig utgiver: SAMFUNNSVITERNES FAGFORENING. Trykk: HAGEN OFFSET AS For annonser, ta kontakt med vårt sekretariat, tlf E-post: Forsidefoto: GUNN KVALSVIK

3 innhold les ja i vinden side 5 For ett år siden etablerte EU et konvent av representanter for unionens viktigste institusjoner og en håndfull erfarne europeiske politikere. Disse skal komme med forslag til en Europas Grunnlov i Tysklands utenriksminister Joska Fischer ble nylig tilknyttet konventet. Hans visjon er et Europas forente stater. Hvordan vil dette påvirke EUs utvikling og Norges fremtid? side 8 Laurdag 16. november Avisene fortel at for fyrste gong har ja-sida fleire stemmer enn nei-sida i EU debatten. Ein av dei som gleda seg mest er leiar for Europarørsla, Sigurd Grytten. Samfunnsviteren møtte han to dagar seinare, på Den Gode Cafe i Oslo. NEI til EØS og EU Grunnlegg- ende kvalitet F agkonferanse om EU side 11 På Stortinget snakker politikerne om de to alternativene, EU eller EØS. Det tredje alternativet blir aldri nevnt. Nemlig å si nei til begge deler. For Nei til EU er dette det beste og eneste valget. side 14 Generalsekretæren i Nei til EU gir deg fem gode grunner for å si nei til EU og leder i Europabevegelsen gir deg fem gode grunner for å si ja. side 16 Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet sparer ikke på kruttet når han i Aftenposten fyrer av mot Kvalitetsreformen innen høyere utdanning. «Kvalitetsreformen», Hagtvet insisterer på anførselstegn, har naturligvis intet med kvalitet å gjøre; den dreier seg om studentgjennomstrømming, fastslår professoren. Les Svein Skarheims, Universitetsforlagets bokforslag. side 18 Samarbeidsavtalen med Samfunnsviternes samarbeidspartner hittil, Gjensidige NOR, utløper ved årsskiftet 2002/2003. Alle medlemmer skal ha mottatt informasjon fra DnB/Vital om deres tilbud på bank- og forsikringstjenester. side 20 Samfunnsviternes fagkonferanse, 6. februar i 2003 blir den åttende i rekken av faglige konferanser arrangert av Samfunnsviternes fagforening. Programmet til den forestående konferansen inneholder flere områder som er ment å kunne bidra til å gi den enkelte deltaker en nærmere forståelse for hva som berører Norges forhold til EU. 3

4 styret Omstilling i arbeidslivet Stortinget har bedt Regjeringen om å legge frem en egen Stortingsmelding om de statlige tilsynene før jul. Statsråd Victor Norman har nylig luftet med Oslobenken i Stortinget at det kan bli aktuelt med sammenslåing og utflytting av flere statlige tilsyn. Dette møtte naturlig nok motstand. Målt i prosent er arbeidsledigheten høyest i Finnmark, Oslo og Aust- Agder. Regjeringens gjennomgang av tilsynsområdet er foranledningen for Samfunnsviternes og Akademikernes konferanse 14. januar om statlige tilsyn. Flytting av virksomheter vil medføre store konsekvenser for mange ansatte og må debatteres internt i Samfunnsviterne og Akademikerne. Samtidig hører vi stadig om nye og tøffe nedbemanninger i mange private virksomheter i Oslo og rundt omkring i landet. Kampen om de (tidligere så) sikre statlige arbeidsplassene er snart i gang! Synnøve Bøen leder Som en del av budsjettforliket mellom regjeringen og Fremskrittspartiet, har avtalepartene avtalt at sluttpakker bør være hovedregelen ved oppsigelser i staten istedenfor ventelønn. I motsetning til staten har dette vært et mye benyttet virkemiddel i privat sektor. Videre ber avtalepartene regjeringen jobbe videre for at arbeidet med ny arbeidslivslov skal føre til en felles lov for hele arbeidslivet. Ventelønn og fortrinnsrett til stillinger i staten er som kjent en særordning for statsansatte nedfelt i Tjenestemannsloven. Ordningen kan nå bli satt under ytterligere press. Avtalepartene er også positive til å innføre en ordning med bonusordning for formidling av ventelønnsmottagere, for å få disse raskere ut i arbeid. Noe av bakgrunnen for dette kan være å forbygge en ytterligere økning av utgiftene til ventelønn, sammen med et ønske om å få flere av disse ut i arbeid. 4 Synnøve K. Bøen kan nåes via e-post: eller på tlf: , mobil: Mange vil synes at økt bruk av sluttpakker er et godt tiltak. Det vil det også være for mange. Det vil imidlertid være viktig å vurdere ulike forhold: hvilke rettigheter har man ift fortrinnsrett til stillinger, hva er mulighetene for å få nytt arbeid, og er dette en sluttpakkeavtale som gir rett til dagpenger? Hvis ikke kan det som fremstår som en gunstig avtale bli en dyr fornøyelse. Det må imidlertid bemerkes at flytting ikke gir rett til bruk av sluttpakke, selv om det i følge Statskonsult er slik at flytting i praksis er snakk om nedleggelse av eksisterende virksomhet og nyetablering på det nye stedet, (rapport 2002:12). Her ønsker vi at AAD skal endre sin praksis. Kvalitetsreformen Stortinget har vedtatt å iverksette den såkalte kvalitetsreformen senest fra høsten I årets budsjett er det satt av 220 millioner kroner til gjennomføring av reformen. Med en overgang til et bruttobudsjettert system får ikke universitetene overført midler for å kompensere for neste års lønns- og prisvekst. Dette er anslått til 140 millioner og vil spise av de totale overføringene. Den samme ordningen vil gjelde for høyskolene fra Dette lover ikke bra for gjennomføring av reformen. Og dessverre ser hovedfagsavskrivningen ut til å forsvinne fra 2005 til tross for Samfunnsviternes og Akademikernes forsøk på å redde ordningen. Lokale lønnsforhandlinger Men jeg skal også nevne noe som er positivt: Samfunnviternes fagforening har mange dyktige tillitsvalgte som har gjort en kjempeinnsats rundt omkring i lokale forhandlinger, med nye forhandlingssystemer både i kommune og helse. Resultatene ser også ut til å bli gjennomgående bra. En stor takk til alle som har bidratt! Og snart er det jul Samfunnsviterne ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

5 EUs utvikling og Norges fremtid For ett år siden etablerte EU et konvent av representanter for unionens viktigste institusjoner og en håndfull erfarne europeiske politikere. Disse skal komme med forslag til en Europas Grunnlov i Tysklands utenriksminister Joska Fischer ble nylig tilknyttet konventet. Hans visjon er et Europas forente stater. Hvordan vil dette påvirke EUs utvikling og Norges fremtid? AV JAN ERIK GRINDHEIM Europas forente stater Konventet, som har litt over hundre medlemmer og ledes av den tidligere franske presidenten Valery Giscard d Estaing, ble etablert ti år etter at Maastricht-traktaten endret det europeiske samarbeidet fra et økonomisk fellesskap til en politisk union. To senere traktatrevisjoner, Amsterdam 1997 og Nice 2000, har ført EU ytterligere i retning av et politisk system på overstatlig nivå. Utvidelsen av Europaparlamentets politiske makt for å redusere EUs demokratiske underskudd er ett eksempel på dette; innlemmelsen av de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene i unionens traktatgrunnlag et annet; innføringen av euroen som felles valuta fra 1. januar i år et tredje. En Europas Grunnlov i 2004 vil være det endelige steget mot et Europas forente stater. Skepsisen til denne utviklingen er likevel stor. Spesielt i de små landene i unionens geopolitiske periferi, og i Storbritannia, hvor flertallet av innbyggerne frykter at innføringen av en Europas Grunnlov vil gå på bekostning av deres nasjonale selvråderett. Europas politiske ledere har derfor sett at de denne gangen må sikre seg folkelig oppslutning i de enkelte medlemslandene før den store reformen eventuelt gjennomføres, og har derfor etablert dette konventet som også støtter seg på en utstrakt kommunikasjon med eksperter på utsiden av unionens politiske institusjoner. 5

6 Utviklingen mot et Europas forente stater er for alvorlig til at vi i Norge kan ha en regjering som ikke lar oss diskutere dette åpent og fordomsfritt av frykt for at spørsmålet om norsk medlemskap i EU nok en gang skal komme på dagsorden. Når politikerne svikter på denne måten, burde akademikerne kjenne sin besøkelsestid. De politiske utfordringene Det er fire politiske hovedutfordringer de europeiske stats- og regjeringssjefene og det europeiske konventet står overfor i denne sammenheng. Den første er økt bruk av flertallsavgjørelser fremfor enstemmighet i det viktigste lovgivende organet Unionsrådet, fordi dette sammen med økt makt til Europaparlamentet vil føre unionssamarbeidet i overstatlig retning og minske de nasjonale parlamentenes og politikernes makt. Dette fremmes av de største medlemslandene, men fryktes av de små. Den andre er direkte valg av Kommisjonens leder, fordi dette vil styrke den direkte kontakten mellom EUs borgere og de overstatlige politiske institusjonene, noe Beneluxlandene og Tyskland er for, men Frankrike og Storbritannia i mot. Her spiller historiske tradisjoner og erfaringer inn, om enn på forskjellig vis spesielt i de tre stormaktene i unionssamarbeidet. Den tredje er en sterkere koordinering av utenriksog sikkerhetspolitikken. Et argument som ble aktualisert etter NATOs møte i Praha i november i år, da det ikke ble nådd noen reell enighet om hva organisasjonens fremtid skal være innenfor de mer politiske samarbeidsområdene. Problemet er imidlertid at de ivrigste integrasjonsforkjemperne innen EU ser en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i sammenheng med utviklingen av en felles innenrikspolitikk, noe som i første rekke støttes av det føderale Tyskland, mens Frankrike og Storbritannia er skeptiske. Den fjerde er direkte skattlegging på overstatlig nivå i stedet for dagens nasjonalstatlige medlemsbidrag. Et forslag som naturlig nok har møtt skepsis i alle medlemsstatene. Betydningen for Norge Gjennom EØS-avtalen har Norge stilt seg i en håpløs demokratisk posisjon overfor EU ved at vi må godta de forordninger og direktiver som medlemslandene i EU vedtar, mens vi ikke har noen innflytelse på de politiske beslutningsprosessene i unionen. Denne situasjonen vil bli atskillig forverret når unionssamarbeidet utvides i både dybden og bredden, ved at ti nye medlemsland kommer til samme året som Europas Grunnlov etter all sannsynlighet blir vedtatt og vi får et Europas forente stater å forholde oss til. Kommisjonen i EU har i forbindelsen med den forestående utvidelsen også forlangt en omforhandling av EØSavtalen, som blant annet innbefatter en nær trettidobling av Norges kontingent til unionen (fra i underkant av 200 millioner i dag til ca. 5 milliarder etter 2004) og endringer i de avtalene vi i dag har i fiskeri- og landbrukssektoren. Økonomisk er dette uproblematisk da en økt kontingent fremdeles kun vil utgjøre under en prosent av det

7 norske statsbudsjettet og norske fiskerier og norsk landbruk sikkert kan ha godt av økt konkurranse og økte markeder. Men politisk sender det signaler om at Europa er i ferd med å bli samlet under ett felles styresett, og at Norge blir ytterligere marginalisert i denne utviklingen. Dette burde engasjere norske politikere og akademikere langt mer enn det gjør i dag. Utviklingen mot et Europas forente stater er for alvorlig til at vi i Norge kan ha en regjering som ikke lar oss diskutere dette åpent og fordomsfritt av frykt for at spørsmålet om norsk medlemskap i EU nok en gang skal komme på dagsorden. Når politikerne svikter på denne måten, burde akademikerne kjenne sin besøkelsestid. «Gjennom EØS-avtalen har Norge stilt seg i en håpløs demokratisk posisjon overfor EU ved at vi må godta de forordninger og direktiver som medlemslandene i EU vedtar, mens vi ikke har noen innflytelse på de politiske beslutningsprosessene i unionen» Jan Erik Grindheim underviser i europeisk integrasjon og offentlig administrasjon ved Høgskolen i Agder, og komparativ politikk ved Universitetet i Oslo. Nytt senter for Europeiske studier Høgskolen i Agder etablerte i september i år et Centre for European Studies. Senteret ledes av statsviteren Dr. polit. Jarle Trondal og har økonomiprofessor Arild Sæther som styreleder, og har som hovedoppgave å drive tverrfaglig forskning på europeiske integrasjonsprosesser. Jan Erik Grindheim er også tilknyttet senteret, og har blant annet fått midler fra EUs Jean Monnet Project til å videreutvikle høgskolens studier i europeisk integrasjon på masternivå. Høgskolen i Agder tilbyr undervisning om europeiske integrasjonsprosesser og Den europeiske union på både bachelor og mastergradsnivå, og har i mer enn ti år hatt en egen sommerskole i European Integration med internasjonale forelesere fra hele Europa. Jan Erik Grindheim skal gjennom senteret lede et forskningskonsortium med 50 universiteter under EUs sjette rammeprogram med tittelen Citizens of Europe.

8 ...å sove godt i EU natta! Laurdag 16. november Avisene fortel at for fyrste gong så har jasida fleire stemmer enn nei-sida i EU debatten. Ein av dei som gleda seg mest er leiar av Europarørsla, Sigurd Grytten. Samfunnsviteren møtte han to dagar seinare, på Den Gode Cafe i Oslo. - sjølvsagt er eg glad over resultatet av undersøkinga, men slett ikkje overraska. Dette er eindel av ei utvikling vi har sett kome. Det er ein smilande Grytten som møter oss i Fredenborgsveien i Oslo. På stamkafeen til Europarørsla og 2002 I 1994 opplevde Europarørsla sitt livs nederlag etter at Nei-sida atter eingong fekk fleirtal for at vi framleis skulle halde oss utanfor EU. Med Senterpartiet og distriktsforkjemparane i spissen måtte ja-sida stadfeste at kampen var tapt. I fylje dagens ja-leiar skuldast nederlaget delvis at dei ikkje var klåre over forarbeidet og profesjonaliteten til motstandarane. - Dei starta tidlegare enn oss. Og i ettertid ser vi at dei gjorde ein profesjonell og god jobb. Blant anna var dei systematiske i å legge negative tydingar i omgrepet union. Union vart med eitt det motsette av demokrati. Union det motsette av sjølvråderett. Union det motsette av distriktspolitikk. Altså vart unionsomgrepet sitt innhald knytt til omgrep som trefte nordmenn midt i magen. Ein annan grunn til at vi tapte var at ja-sida ikkje var ei eining, ja vi til og med krangla og opptredde som konkurrentar. I dag er vi samla, strukturerte og klare for kamp. - Kva faktorar er det som kan klårgjere endringa meiningsmålinga synar? - Fyrst og fremst trur eg folk har fått meir kunnskap om kva EU faktisk er og ikkje minst den tydinga AV GUNN KVALSVIK dei byrjar få på mange område. I tillegg er ikkje EU det same som det var i Euroen og tryggleikspolitikken er eksempel på større saker som opptek folk. - Kven er ein typisk EU-veljar? - Det vi veit er at folk med høgare utdanning vel oss, slik var det forresten også i Det nye er at kvinner er meir positive. Kanskje kan det ha noko med at kvinner faktisk har høgare utdanning enn dei hadde for åtte år sidan? Det bør også nemnast at eit større tverrsnitt av befolkninga er med oss i dag. Mannsbastion menn 50 pluss Når ein ser bileta på heimesidene til EU er det skremmande kor homogene dei folkevalte ser ut. Menn, grå dress og femtipluss ser ut til å vere gjennomgangstemaet. Altså ikkje eit representativt utval av Europas befolkning. Europarørsla mener også at dette er en utfordring. -Det er sjølvsagt ikkje eit utval som er representativt for befolkninga i Europa. Kven dei valte i EU er, må forståast ut ifrå at resten av Europa ikkje har kome så langt i likestilling som oss og at makthierarkiet er meir konservativt. Uannsett, vi kan ikkje gjere så mykje på den maktsituasjonen med å stå utanfor, for oss handlar det heller om å gå inn og prøve å endra også på det. Eit godt døme på at det ikkje treng å forsetje slik i framtida er vårt naboland sin representant på I tillegg til distriktsargumentet var mangel på innverknad 8

9 Leiar for EUroparørsla, Sigurd Grytten, håper at Norge om ikke så altfor lenge bestemmer seg for å søke på nytt om medlemsskap i EU: Til orientering er Grytten samfunnsviter med halvgjort hovedfag i Sosiologi fra Universitetet i Bergen. Bilder fra EUs pressesenter og Europabevegelsen. for eit lite land som Noreg eit av argumenta som klårt gjekk i nei-sida sin favør for åtte år sidan. Har du nokre kommentarar på dette? - Hmmm klart vi er små, men det betyr ikkje at vi ikkje vil få makt. For det fyrste så har EU ei valordning som liknar på den vi har i Noreg. Det tyder at folk i Finnmark får større representasjon på Stortinget enn det folketalet skulle tilseie. På same vis er det i EU Noreg vil sitje att med eit relativt stort tal representantar sett ut frå vårt folketal. Eit anna og viktig argument er at vi i mange spørsmål ikkje opptrer som land. Skulle til dømes kristligdemokratane sitje ved makta i Noreg og vi var eindel av EU, ville våre representantar gå saman med andre kristlig demokratar. Det eg prøver å seie er at ein skapar alliansar frå sak til sak på same vis som vi ser i norsk politikk. Flygande kyr over Europa Det er umogleg å snakke om EU utan å snakke om landbrukspolitikk. Det var med landbrukssamarbeid det starta og ser ein på budsjettet til EU, finn ein at 1/ 3 av budsjettet går til direkte overføringar til landbruk i medlemslanda. Eit intervju utan å kome inn på landbrukspolitikk er derfor uunngåeleg. - For ikkje så lenge sidan såg eg ein reklamesnutt som bistandsorganisasjonen Cavod i Storbritannia hadde lagt på sine heimeside, ler Grytten. - Her flaug kyr fyrsteklasse kring i Europa på helgeturar eller på luksusbehandlingar. Poenget var at er ein ku får meir pengar overført frå unionen enn det ein får som EUborgar. Morosamt, eg la link til han på våre heimesider! Med eit underliggande poeng om at norske kyr har det endå betre enn EU-kua. - Altså eit klart paradoks. Men sjølv om Noreg er versting som kuhjelpar, så forsvarar det vel ikkje det enorme fokuset på landbruk i EU? - Nei, sjølvsagt ikkje. Eg trur for så vidt ikkje at vi treng å arbeide så hardt for å endre mønsteret. Med utvidinga austover og ei auke i medlemstal frå 350 millionar til 500 må landbrukspolitikken endrast. EU har ikkje råd til å fortsette med så store overføringar. - Kva med distriktspolitikk? Har Europarørsla nokre triumfkort som kan snu nei-menneska? - Vi trur ikkje på kunstig oppretting av distrikta, men det betyr ikkje at vi ikkje vil ha levande distrikt. Der skjer positive vendingar i EU som kan kome også norske distrikt til gode. Dersom vi vert medlem av EU. Ei ekspansiv EU-satsing på oppdrettsnæringa gjer at om ikkje så lenge vil tonn med fisk produsert i oppdrettsnæringa overgå det som vert fiska vilt. I tillegg til innteningsmoglegheiter ved at meir fisk også kan foredlast på staden, vil dette føre til at kystsuverenitet ikkje lenger er så viktig å forsvare. Konklusjon: fiske som er så viktig for norsk distriktspolitikk vil få betre vilkår under EU, og dermed vil distrikta få det betre under EU. Tryggleikspolitikk og USA Ein av dei største endringane i EU kom med den såkalla Schengenavtala. Her underteikna medlemslanda ei avtale om utvida samarbeid i tryggleiks- og utanrikspolitikk (FUSF). At Noreg står utanfor denne meinar Europarørsla ikkje berre er synd, men det gjev også konsekvensar vi ikkje var klar over. - Det vi ser som eit resultat av FUSF er at NATO som instans får mindre makt, klargjev ja-leiaren. I dag 9

10 går debattane mellom EU og USA medan Noreg står på sidelinja utan moglegheit til å ha innverknad på resultatet. Vi får det som på fint kallas orienteringsrett. Det vi ser er at Sverige som ikkje er med i NATO får større innverknad på tryggleikspolitikken enn det vi som NATO land har. Grytten tenkjer seg litt om før han fortsetter: - Det verste er at Noreg med å stå utanfor på dette området er gissel for USA. Utan alliansepartnarar i Europa vert vi i endå større grad knytt opp mot USA noko som konkret viser seg til dømes i Irak spørsmålet der Jan Pettersen vel å ikkje uttale seg. Kontrasten er stor til nabolandet Sverige som kan flagge misnøye og eigne meiningar. Euro - Då ein drøfta innføringa av ein felles pengeeining i EUlanda var det fleire medlemsland som sa nei, blant anna peika dei på redsla for å gje frå seg retten til å kunne styre økonomien ved hjelp av pengepolitiske tiltak. I dag er euroen ein realitet kva funksjon har den? - Det fyrste, fyrst. Både Sverige og Danmark er i dag positive til å ha felles valuta med resten av EU og kjem til å kome med i pengesamarbeidet innan neste år. Det viktigaste med felles valuta er stabilitet og forutsigbarhet. Bedrifter i Europa veit kva renta er, kva prisen på pengane er - og dermed kan dei lettare gjere avtalar om pris. Norske bedrifter er nok misunneleg på akkurat dette. Eit anna forhold er at EU har bestemt at Euroen skal ha ei låg rente for å ha ein større flyt av pengar. Dersom vi skal inn betyr det at vi nok vil oppleve ein viss uro før ein binder oss opp men på sikt trur eg det vert bra. Ja vel - ja Grytten er overtydd nesten litt mistenkeleg overtydd. Det er derfor freistande å spørje om der ikkje finst nokon spøkelse i skapet som øydelegg nattesøvnen eller iallfall ein liten spore av tvil: - Sjølvsagt er der negative forhold i EU. Men eg er overtydd at vi gjer rett i å gå inn og søv faktisk godt om natta. Det mest negative med EU er vi faktisk allereie ein del av gjennom EØS avtala, og kvifor ikkje prøve å påverke heller enn å vere nikkedokkar. Det er vel heilt logisk, ikkje sant? EUs institusjoner Europaparlamentet - Verdens største flernasjonale parlament velges hvert femte år med direkte valg fra medlemslandene. De 626 representantene vedtar lover, godkjenner EUs budsjett, nye medlemsland og Europakommisjonen. Etter ikrafttredelsen av Amsterdamtraktaten er medbestemmelsesprosedyren blitt den mest brukte beslutningsprosedyren. Når denne brukes har Ministerrådet og Europaparlamentet like stor makt, og Europaparlamentet kan forkaste forslag de ikke vil godkjenne. Parlamentet møtes i Strasbourg og Brussel. Det europeiske råd - Består av medlemslandenes statsog regjeringssjefer, samt Kommisjonens president. Trekker opp de politiske retningslinjene og driver samarbeidet framover. Tar avgjørelser i de viktigste sakene, eller der fagministrene ikke har klart å bli enige. Ministerrådet - EUs lovgivende organ sammen med Europaparlamentet. Består av en minister fra hvert medlemsland (i f.eks fiskerispørsmål møtes fiskeriministrene). Vedtak gjøres med simpelt flertall (51%), kvalifisert flertall (71%) eller enstemmighet (100%.) Landene har ulik stemmevekt utfra størrelsen. Totalt 87 stemmer, kvalifisert flertall krever 62 stemmer. Fra 1. januar 2005 trer en ny stemmevektsfordeling i kraft som følge av Nicetraktaten. Gjennom de ulike traktatforhandlingene har bruken av kvalifisert flertall blitt utvidet, men noen områder krever fremdeles enstemmighet. Rådet for generelle anliggender (utenriksministrene) har et overordnet ansvar for å koordinere EUs politikk. Formannskapet går på omgang mellom landene hvert halvår. Europakommisjonen EUs utøvende organ. Består av 20 kommissærer som utpekes av medlemslandene og godkjennes av Parlamentet. De 5 største landene har to kommissærer, mens de øvrige har én. Fra 2005 vil alle landene ha én kommissær. Kommisjonen leder forvaltningen i Brussel på ca ansatte. President siden 1999: Romano Prodi. Kommisjonen har enerett på å fremme forslag til ny lovgivning. Den har ansvaret for at det endelige vedtaket bli iverksatt og etterlevd og har myndighet til å fatte vedtak innenfor visse områder, f.eks konkurransepolitikk. EF- domstolen Er satt til å tolke traktater og lovverk. Kan dømme i alle typer saker som dekkes av de felles lover og regler, og kan dømme enkeltpersoner, bedrifter og land. Kommisjonen kan anlegge saker og kan selv bli dømt. Domstolen har femten dommere en fra hvert land- som utnevnes for 6 år av gangen. Dommerne utpekes av regjeringene i fellesskap. Dommerne blir assistert av ni generaladvokater. Førsteinstansretten opprettet i 1989 for å avhjelpe den store arbeidsmengden. Domstolen har sete i Luxemburg. Den europeiske sentralbanken - Den europeiske sentralbank (ESB) har ansvar for pengepolitikken til de 12 landene som deltar i eurosamarbeidet. Den ble opprettet i 1998 og har sete i Frankfurt. Sentralbanken skal føre en valutapolitikk som bidrar til lav inflasjon og den kan endre rentenivået for å oppnå dette. ANDRE VIKTIGE ORGAN Den økonomiske og sosiale komité består av representanter for fagbevegelsene og organisasjonslivet og avgir særlig synspunkter på spørsmål om arbeidsliv og sosialpolitikk. Regionskomiteen består av representanter for lokale og regionale myndigheter og uttaler seg blant annet i kommunal- og regionalpolitiske spørsmål. Revisjonsretten kontrollerer bruken av EUs budsjettmidler. Ombudsmannen tar i mot klager fra EU-borgere som føler seg urettmessig behandlet av administrasjonen i EUs institusjoner. 10

11 Nei til EU - vil ut av EØS På Stortinget snakker politikerne om de to alternativene, EU eller EØS. Det tredje alternativet blir aldri nevnt. Nemlig å si nei til begge deler. For Nei til EU er dette det beste og eneste valget. AV GUNN KVALSVIK -b eklager rotet, sier generalsekretær i Nei til EU Helle Hagenau. Vi har nettopp avsluttet landsmøtet og da blir det litt rot. Mye mennesker, lite plass og i tillegg har mange av de ansatte avspasert de siste dagene. - Gikk det bra? Landsmøtet? - Ja, det gjorde vel det. For meg med min jobb ble det en del å holde styr på. Det skal skrives og refereres. Men jeg tror det gikk bra. De viktigste brikkene falt på plass, og heldigvis hadde vi bare noen små uoverensstemmelser. Danske på toppen Generalsekretæren i Nei til EU er dansk. På CV-en kan hun vise til mange år med det eneste for øye: å kjempe mot EUs vekst og fremmarsj. - På en aller annen underfundig måte har EU motstand blitt mitt lodd her i livet, ler Hagenau. Det ene har tatt det andre. Først var jeg aktiv i Danmark og i 1994 dro jeg til Brussel. Her var jeg blant annet med på å danne et nettverk av Nei til EU organisasjoner. Et nettverk som i dag består av rundt 50 organisasjoner. Så reiste jeg til Birmingham, i Storbritannia, og jobbet for arbeiderbevegelsens motstand mot innføringen av EURO. Så til sist så kom jeg altså til Norge. - Blir du aldri lei EU? Streifet det deg ikke å ta et hvileår på en pub i Birmingham? - Jeg hadde faktisk ikke så veldig lyst til å flytte den siste gangen, stortrivdes i England. Men jeg må arbeide for en sak noe jeg brenner for. Og når mid- lene tok slutt over there så lå det i kortene at jeg måtte videre. EØS, solidaritet og mot føderasjon De tre viktigste sakene Nei-bevegelsens landsmøte ble enige om er å få kansellert EØS-avtalen, å jobbe for solidaritet og så godt det lar seg gjøre, trenere europakonventet. - Vårt viktigste fokus ligger i å arbeide mot EØSavtalen. Jeg tror det er få som er klar over hvordan den har utviklet seg i løpet av de ti årene den har vært i bruk. Det at ikke flere forstår at vi kan kansellere den - er ikke bare irriterende, men direkte dumt. Slik som det er nå bare vikler vi oss mer og mer inn i nettet nesten uten å protestere. EU er vinneren. - Solidaritet er et positivt ord - noe de fleste organisasjoner smykker seg med, hva mener dere med solidaritet? - Ja-siden hevder at de er opptatt av solidaritet når de for eksempel utvider østover og inkluderer fattige land. På sett og vis har de rett, poenget er at for EU er ikke solidaritet et mål men kan være et resultat av andre målsettinger. Målet er handelssamarbeid marked, fire friheter og økonomisk union. EU er usolidarisk mot den tredje verden. EU er usolidariske mot kvinner. EU er usolidariske mot miljøet. Dette står sterkt i kontrast til oss der solidaritet et mål i seg selv. Nei til EU vil ha en verden som er basert på andre krefter enn profitt og vekst, derfor blir solidaritet et viktig fokus for oss. 11

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør bestemor mi var ein sentral

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård. Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse

Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård. Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv

Detaljer

Samfunnsviteren. HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget!

Samfunnsviteren. HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2002 HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør eigentleg

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Makt over statistikken 1 Det er 2004 og resten av Europa går inn i EU. Resten tyder at også dei fattige delane av det som heiter Europa har

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2009 SAMFUNNSVITEREN Tema: Embetsverkets posisjon og makt - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

Detaljer

Samfunnsviteren. På toppen av en geysir. Samfunnsvitere på Island. Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002

Samfunnsviteren. På toppen av en geysir. Samfunnsvitere på Island. Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002 Samfunnsvitere på Island På toppen av en geysir 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Er dagens unge eldgamle arbeidstakarar? Vår tids

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land.

Detaljer

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Hva er EU? 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU 2.1.1 FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET (1950 52) 2.1.2 ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) 2.1.3 EF OG UTVIDELSE (1963 93) 2.1.4.

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Valdagen nærmar seg med stormsteg. Og fortvila sappar eg rundt på ulike tv-kanalar og radiostasjonar som sender valinformasjon. Argumenta går

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Gunn Kvalsvik, redaktør Torp, Sandefjord, byrjinga av juli 2007: Min familie, to barn og to vaksne (eg er ein av

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Fargeløs forvaltning!!!! - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer