Innhold. Tillitsvalgt Hege Brandhaug og varehussjef Merete Sundberg Fyhn hos Plantasjen Hvam har deltatt i prosjektet. Foto: Dorthe Karlsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Tillitsvalgt Hege Brandhaug og varehussjef Merete Sundberg Fyhn hos Plantasjen Hvam har deltatt i prosjektet. Foto: Dorthe Karlsen"

Transkript

1 1

2 Innhold Innledning Side 3 Bakgrunn for prosjektet Side 4 Mål med prosjektet Side 4 Hvorfor redusere ufrivillig deltid? Side 6 Målgrupper Side 7 Fakta om ufrivillig deltid Side 8 Deltakerne i prosjektet Side 10 Organisering av prosjektet Side 13 Forankring Side 13 Samarbeid og medvirkning Side 15 Beskrivelse av tiltakene Side 18 Ressursbruk Side 20 Oppfølging av prosjektet Side 20 Resultater i henhold til målene i søknaden Side 22 Planer for videreføring Side 24 Andre erfaringer prosjektleders betraktninger Side 26 Tillitsvalgt Hege Brandhaug og varehussjef Merete Sundberg Fyhn hos Plantasjen Hvam har deltatt i prosjektet. Foto: Dorthe Karlsen

3 Innledning Varehandelen som næring har blitt synliggjort Handel og Kontor og Hovedorganisasjonen Virke har felles interesse i å synliggjøre rammebetingelser som kjennetegner varehandelen. Bruk av deltid er svært vanlig i næringen, og en kan dermed anta at det er behov for å finne gode strategier for å redusere den delen av deltidsarbeidet som er ufrivillig. Organisasjonene har ved bruk av egne midler fått utarbeidet to forskningsrapporter i regi av Fafo, hvorav den første er brukt som grunnlag for å identifisere og igangsette tiltak i prosjektet finansiert av Arbeidsdepartementets satsing Krafttak mot ufrivillig deltid. Det har vært et sentralt premiss for samarbeidet at prosjektet skal bygge på partssamarbeidet ute på den enkelte arbeidsplass, og at løsninger og tiltak skal være forankret i lokale forhold. Prosjektet har ført til mye oppmerksomhet om hvordan redusere ufrivillig deltid, særlig ute på de arbeidsplassene der prosjektleder har planlagt og gjennomført tiltak. Dessuten har lokale utprøvinger dannet grunnlaget for utvikling av felles informasjonsmateriell. Organisasjonene har også med egne midler igangsatt et arbeid for å utvikle et web-basert opplæringsverktøy i arbeidsplanlegging. I tillegg har prosjektet vært synlige på en lang rekke arenaer der deltid har vært diskutert. Dermed har også varehandelen som næring blitt synliggjort overfor myndigheter og andre organisasjoner. For Virke Inger Lise Blyverket Leder, arbeidslivspolitikk For Handel og Kontor Trine Lise Sundnes Forbundsleder Styringsgruppa Foto: Ole palmstrøm 3

4 Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for samarbeidsprosjektet Ufrivillig deltid i varehandel Notatet Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte, publisert av Fafo i 2010, synliggjorde høy deltidsandel i varehandel. Deltidsandeler på mellom 60 prosent og 90 prosent er vanlig. To av ti deltidsansatte i varehandel ønsker å jobbe mer. Over halvparten av disse ønsker å jobbe full stilling. Virke og Handel og Kontor er enige om at dette er alvorlig for den enkelte og at det er viktig å arbeide for å redusere ufrivillig deltid. For virksomhetene i varehandel utgjør dette en betydelig arbeidskraftreserve. For en bransje med høy turnover og konstant arbeidskraftbehov, utgjør arbeidskraftreserven en viktig ressurs. I 2010 startet Virke og Handel og Kontor et samarbeid for å gjøre noe med dette. Sammen søkte partene om midler til et eget prosjekt gjennom regjeringens satsing Krafttak mot ufrivillig deltid og Fellestiltakene LO-Virke. Sistnevnte bevilget midler til først fase av prosjektet og de to neste fasene er finansiert av de avsatte midlene i statsbudsjettet. Erfaringer fra prosjektet viser at virksomheter som jobber systematisk for å redusere ufrivillig deltid oppnår resultater. Sentral forankring, dialog, enkle kartlegginger og klare målsettinger danner grunnlag for praktiske, lokale løsninger. Arbeidstidsplanlegging, opplæring og kompetanseheving er nøklene til å redusere ufrivillig deltid. Med denne rapporten ønsker vi å dele våre erfaringer fra prosjektet. Lykke til med arbeidet for å redusere ufrivillig deltid i varehandel! Runa Bolstad Laume, prosjektleder Mål med prosjektet Målene med prosjektet har vært tredelt både tidsmessig og innholdsmessig. Målene har vært konkrete, tydelige og kvantifiserbare. Det har handlet om å finne fakta, identifisere sukessfaktorer og lage verktøy. Målperioden som denne rapporten tar for seg strekker seg over tidsperioden Mål fase 1: Kunnskap Prosjektet skal gi oss kunnskap om hvorfor omfanget av deltid er så høyt innen varehandel og hva det skyldes. Kunnskapen skal danne grunnlag for konkrete tiltak som skal gjennomføres i samarbeid med partene for å redusere ufrivillig deltid innen bransjene. Mål fase 2: Suksessfaktor Gjennom funnene i fase 1 og gjennomføring av tiltak med bakgrunn i disse, skal partene ha identifisert mulige sukessfaktorer for å kunne redusere ufrivillig deltid innen varehandelsbransjen. Mål fase 3: Videreutvikling Sørge for at de gode resultater og metoder fra fase 2 videreutvikles og gjøres tilgjengelig via nett eller materiell, slik at de kan benyttes av partene i framtiden for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. 4

5 Illustrasjon: Tor Baklund 5

6 Hvorfor redusere ufrivillig deltid? Det er ikke avdekket ulemper i forhold til å redusere ufrivillig deltid - tvert imot. Individperspektivet Partene er enige om at ufrivillig deltid er alvorlig for den det gjelder. Derfor har individperspektiv vært grunntanken i dette prosjektet. En viktig del av arbeidet har vært å sette partene i stand til å redusere ufrivillig deltid ved at de sammen utarbeider rutiner og samarbeidsformer som gjør at det er mulig. Virksomhetsperspektivet Befolkningslære, også kalt demografisk utvikling, viser at Norge om få år vil mangle arbeidskraft blant annet i tjenesteytende sektor. De første tegnene på dette har allerede meldt seg, og gir utslag i form av økt arbeidsinnvandring. For at virksomhetene skal tiltrekke seg kompetente medarbeidere, må de framstå som attraktive arbeidsgivere. Det gjør de blant annet ved å tilby sine ansatte forutsigbare arbeidstidsordninger og robuste arbeidsplaner. Ansatte med store stillingsbrøker har ofte sterkere tilknytning til arbeidsplassen. Store brøker kan redusere sykefravær og turnover, og ved å øke den ansattes stillingsbrøk kan bedriften beholde kompetanse. Ordnede forhold i virksomheten vil ha en positiv effekt på bransjen og yrkets status. Kriterier Fine lokaler, god beliggenhet, bra konsepter og spennende varesortiment er virksomhetens harde kriterier. Hos virksomheter som lykkes er gjerne disse kriteriene til stede. De ansatte representerer virksomhetens humankapital (humankapital er summen av kunnskap, produktive egenskaper og tekniske ferdigheter hos de ansatte), og er virksomhetens viktigste ressurs. Måten virksomheter forvalter humankapital på, synliggjør ofte forskjellen på langsiktige og levedyktige virksomheter fra de som ikke lykkes. Fornuftig forvaltning av personalressurser kan gi gevinster som motiverte og lojale medarbeidere som føler sterkere tilknytning til arbeidsplassen sin. For kundene kan det gi seg utslag i form av bra kundebehandling og opplevelse av god service. Turnover Kostnader knyttet til personaladministrasjon er den samme om den ansatte jobber 20 prosent eller 100 prosent. Derfor vil en reduksjon av antall hoder til fordel for større stillingsbrøker spare virksomhetene for unødige kostnader. For en bransje som preges av overetablering, sterk konkurranse og knappe marginer, vil det være penger å hente på å se virksomhetens økonomi i et større og lengre perspektiv enn det som er vanlig i dag. Samfunnsperspektivet Historisk sett henger høy deltidsandel for kvinner sammen med arbeidslivspolitikken fra tiden etter andre verdenskrig. Kvinnene hadde vært hjemme i ulønnet arbeid for å ivareta hus og hjem. Deltidsarbeid var anerkjent som god strategi i og 1980 årene for å komme seg ut i lønnet og hvitt arbeid. Ufrivillig deltidsarbeid kan derfor ses på som en konsekvens av arbeidslivskultur og samfunnsmessige strukturer. Derfor er det et stort ansvar for den enkelte ansatte alene å ta ansvaret for å oppnå ønsket brøk. Et godt råd fra prosjektleder er at partene i arbeidslivet fortsetter arbeidet med å redusere ufrivillig deltid og fremme heltidskultur i alle deler av arbeidslivet. Oppsummering Individ Lønn å leve av Arbeidstid å leve med Anerkjennelse Selvrealisering Identitet Sosial tilhørighet Gode vaner - arbeidslinjen Opparbeidede rettigheter Sykepenger Foreldrepenger Ledighetstrygd Pensjon Virksomhet Reduserte kostnader Turnover Personaladministrasjon Bedre lønnsomhet Fleksibel arbeidsstokk Beholde kompetanse Omdømme Attraktiv arbeidsgiver Status for yrket Samfunn Mindre press på velferdsordninger Bedre kjøpekraft Stabile skatteinntekter Arbeidslinja god samfunnsorganisering Folkehelse Integrering Likestilling Diskriminering 6

7 Foto: Vidar Ruud, ANB Målgrupper Partssamarbeidet mellom HK og Virke bygger på tariffavtaler. I denne sammenheng er det Hovedavtalen HSH LO og Landsoverenskomsten Virke HK som gjelder. Av de 47 prosjektene i satsningen Krafttak mot ufrivillig deltid er 45 innenfor helse og omsorg i offentlig sektor. Vår måte å organisere arbeidet på, skiller seg i vesentlig grad fra de øvrige prosjektene. Vi har identifisert flere målgrupper og derfor oppnådd en større spredning av budskapet. Det har ført til mer oppmerksomhet rundt ufrivillig deltid i varehandel enn forventet. Ekstern målgruppe har vært HKs og Virkes medlemsbedrifter som er omfattet av tariffavtale. Tillitsvalgte og ledere på konsern- og butikknivå har gjort jobben. I fase to og tre har disse virksomhetene vært hovedmålgruppe: Tillitsvalgte og ledere Ultra Ski Meny Vika Plantasjen Skedsmo Skeidar Trondheim og Fredrikstad Intern målgruppe består av: Handel og Kontors ansatte Handel og Kontors tillitsvalgte ute i medlemsbedrifter Virkes ansatte I tillegg til hovedmålgruppen har COOP satt ufrivillig deltid høyt på dagsordenen på både arbeidsgiverog arbeidstakersiden. 7

8 Fakta om ufrivillig deltid Fafo har forsket på ufrivillig deltid, blant annet gjennom intervjuer med deltidsarbeidende. I rapporten Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel og notatet Deltidsarbeid i varehandel - hva sier de ansatte? presenterer de funnene sine. Her er noe av det de har dokumentert: FAKTA OM UFRIVILLIG DELTID I VAREHANDEL To av tre deltidsansatte ønsker større stillingsbrøk De er fleste er mellom 24 og 29 år, nyansatt, ikke student og jobber i virksomheter med deltidskultur Pr. juni 2013 utgjør dette personer Deltidsandel på mellom 60 % og 90 % er vanlig 57 % av de ufrivillige deltidsansatte ønsker full stilling 50 % er positiv til å jobbe i flere avdelinger i virksomheten 50 % av de ufrivillige deltidsansatte er positive til å jobbe mer kveld og helg 50 % av de som jobber fullt, jobber annenhver helg 72 % av de ufrivillige deltidsansatte er kvinner Kvinner over 50 år kompenserer for dårlig helse ved å jobbe deltid Det er vanlig å jobbe mer enn avtalt i arbeidskontrakten 86 % tar ekstravakter for å få stor nok stillingsbrøk Figur 2.1 «Er du fornøyd med denne arbeidstiden, ønsker du kortere eller lengre arbeidstid i din nåværende jobb?» Etter bransje. N = 964. Tall i prosent. 100 % % % 40 % % 0 % Dagligvarehandel Handel med klær Øvrig Faghandel I alt Fornyød med dagens arbeidstid Ønsker kortere arbeidstid Ønsker lengre arbeidstid 8

9 Figur 2.4 «Hvor ofte arbeider du mer enn avtalt, f.eks. ved å påta deg ekstravakter?» Etter arbeidstidspreferanse. N = 932. Tall i prosent. I alt Ønsker lengre arbeidstid Fornøyd med dagens arbeidstid % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ukentlig eller oftere 2-3 ganger i måneden Sjelden Aldri Figur 2.6 «Jeg skal nå lese opp noen mulige framgangsmåter for å få øket arbeidstiden og vil vite om du har benyttet deg av noen av disse eller ikke.» Flere svar mulig. Arbeidstakere som ønsker større stilling. N = 190. Tall i prosent. Tatt ekstravakter når det er behov 86 Kontaktet arbeidsgiver med ønske om utvidet stilling 75 Søkt andre stillinger hos nåværende arbeidsgiver Krevd større stilling med utgangspunkt i fortrinnsrett for deltidsansatte til større stilling Kontaktet tillitsvalgt eller fagforening og spurt om hjelp Ingen av de nevnte Prosent Kilde: FAFO 9

10 Deltakerne i prosjektet Varehandelsbransjen sysselsetter mange kvinner, og 72 prosent av de ufrivillig deltidsansatte er kvinner. Samarbeidspartnerne i prosjektet er store aktører innenfor mat-, møbel- og plantebransjen som alle har høy andel kvinnelige ansatte. Derfor er det flest kvinner som har fått økt sine stillingsbrøker gjennom dette prosjektet. Totalt har om lag 30 personer oppnådd ønsket brøk i løpet av prosjektperioden. 25 av disse er kvinner. Noen av disse har ønsket full stilling, mens noen har ønsket større deltidsbrøk. I en av samarbeidsvirksomhetene i prosjektet venter noen ansatte på større brøk. Samarbeidspartnerne og deres suksesshistorier Med HK og Virke som døråpner har prosjektleder fått mulighet til å samarbeide med store, seriøse aktører i varehandel. Virkes forankring inn mot topplederne og HKs kobling til tillitsvalgtleddet har gjort det mulig å jobbe på flere nivåer i virksomhetene. Ny grunnbemanning fjernet ufrivillig deltid hos Ultra på Ski I løpet av en 5-måneders periode våren og sommeren 2012 utarbeidet Ultra på Ski ny grunnbemanning uten å øke verken time- eller lønnsbudsjett. Av 105 ansatte fikk 11 personer oppjustert sin stillingsbrøk til 100 prosent. Av disse dukket om lag halvparten opp underveis i prosessen. Ultra på Ski fjernet dermed undersysselsetting totalt. Når kundene ønsket å handle, var de fagansatte hjemme, og løsningen ble å omorganisere i grunnbemanningen. Det har vært viktig å gjøre endringene på en riktig måte, og lov- og avtaleverket har blitt brukt som veiviser i arbeidet. Varehussjef Henning Kalstad Nilsen og tillitsvalgt Ole Kristian Johansen. Foto: Dorthe Karlsen Henning Kalstad Nilsen, Varehussjef på Ultra Ski sier det slik: «Det er et viktig prinsipp at det skal være rettferdig fordelt (kvelds- og helgevakter) det er ikke en som skal sitte med Svarteper. Alle skal få sin vakt, og da er det mye lettere å få gjennomslag for det. Selv om ikke alle var happy fra dag én, ser de nå verdien av det selv. Oppfattes som rettferdig blant de ansatte, og butikken tjener også på dette. Vi bruker ikke flere timer enn det vi gjorde før, vi bruker dem bare annerledes. De nye som kommer inn i deltid får en litt lavere prosent og vi har flyttet de timene til heltid. Vi er avhengig av samme antall hoder, men hvis man er litt lur og ikke gir dem mer enn for eksempel 15 prosent stilling og ikke en 30 prosent deltidsstilling, kan man bruke de resterende prosentene til å bygge en fulltidsstilling. Da har man like mange ansatte å spille på, men klarer å ha flere på heltid innenfor samme tidsramme.» 10

11 Endringer i arbeidsplanene fjernet ufrivillig deltid hos Meny i Vika Meny Vika brukte ca. 4 mnd. fra første spadetak til ufrivillig deltid var fjernet. Det å se ansattøn sker, kundepågang og andre arbeidsoppgaver i sammenheng med budsjett, ble nøkkelen til praktiske løsninger. Butikken la vekt på dialog og god tone mellom tillitsvalgt og butikksjef som grunnlag for samarbeid. Butikksjef Monica Bertelsen og tillitsvalgt Karin Hamansen ved Meny Vika har deltatt i prosjektet. Foto: Martin Guttormsen Slørdal, HK-Nytt Gjennomsnittsberegning av arbeidstid Plantasjen Skedsmo satte ufrivillig deltid på sin formelle agenda sommeren Løsningen fant sted i arbeidstidsplanleggingen ved å bruke gjennomsnittsberegninger over 52 uker. Plantasjens største utfordring er store sesongmessige svingninger. Konsentrasjonen ble derfor rettet mot kjernestaben, eller grunnbemanningen, som er representert gjennom hele året. Det er der kompetansen og kontinuiteten finnes og danner grunnlag for kultur. Gjennomsnittsberegningen er basert på ett års intervaller og sikrer både virksomheten og den ansatte forutsigbare inntekter/kostnader og arbeidsmengde. Ikke minst bidrar stabilitet til at de ansatte blir i virksomheten og at bedriften beholder kompetansen. Mindre ufrivillig deltid hos Skeidar Skeidar Fredrikstad opplevde at flytting av butikken til større lokaler over to plan og tøffe salgsbudsjetter åpnet for endringer i arbeidstidsplanene. Fra tillitsvalgtsiden var det ønsket å sette ufrivillig deltid og undersysselsetting på sakskartet tidlig i prosessen. Gjennom aktiv bruk av lov og avtaleverk mener de selv at arbeidsplanene har blitt bedre og at dette er god personalpolitikk som kan føre til godt omdømme for virksomheten. Fortrinnsretten for deltidsansatte har vært et nyttig verktøy på Skeidar Fredrikstad. Større butikk ga nye muligheter Skeidar Trondheim så muligheter i at butikken skulle flytte og doble arealet sitt. På den måten fikk de muligheten til å øke timeforbruket. Fortrinnsretten ble brukt aktivt for å fordele timene rettferdig. De praktiske løsningene fant sted i grunnbemanningen. Resultat ble ingen ufrivillig deltidsansatte. 11

12 Tillitsvalgt Lill Anita Berg og varehussjef Ingrid K. A. Olsvik i Skeidar Trondheim. Foto: Geir Otto Johanssen Tilbake til start Arbeidet med å redusere ufrivillig deltid er en kontinuerlig prosess. Ultra Ski, Meny Vika og Plantasjen Skedsmo nådde sine mål om å fjerne eller redusere ufrivillig deltid. Allikevel lente de seg ikke tilbake da målet var nådd. Tvert imot stilte de seg i startblokka på nytt, klare for nye runder, vel vitende om at nye ufrivillig deltidsansatte vil dukke opp. Med forutsigbare arbeidstidsplaner, kunnskap om lov og avtaleverk og partssamarbeid ligger det an til raskere oppløp i neste runde. Overføringsverdi Prosessen, metoden og suksessfaktorene kan komme til praktisk anvendelse og nytte også i andre virksomheter og bransjer. Helse- og omsorgssektoren registrerer de samme mekanismene og har empirisk underbygget funnene ved å teste dem ut flere steder. Securitas Transport Aviation Security AS, det andre prosjektet fra privat sektor, rapporterer om tilsvarende funn. Sistnevnte har vært en naturlig samarbeidspartner for overføring av kunnskap. Siden vi samtidig har utført samme øvelse hos en rekke virksomheter som påvirkes av ulike ytre forhold, kan det slås fast at overføringsverdien helt klart er til stede! Rammebetingelser hos samarbeidspartnerene: Kjedeeiet Franchise Mat Møbler Planter Senterbutikk Frittliggende butikk Mindre virksomheter Store varehus Erfaringer fra Ultra Ski viser at de som har fagbrev eller annen type fagutdanning som for eksempel pølsemaker, butikkslakter eller baker, jobber full stilling. Betyr det at praksiskandidat- og lærlingordningen er velegnet som virkemiddel for å redusere ufrivillig deltid? 12

13 Organisering av prosjektet Dette prosjektet kom i stand som en direkte konsekvens av en henvendelse Virke gjorde overfor Handel og Kontor i Norge (HK) hvor Virke så behovet for å gjøre varehandel mer synlig i debatten om ufrivillig deltid. Fagbevegelsen hadde, blant annet gjennom Fagforbundet og LO, ufrivillig deltid på sin dagsorden. HK har hatt dette på dagsordenen i mange år, men offentlig sektor har tatt det meste av oppmerksomheten. Derfor ble partene raskt enige om å nedsette en styringsgruppe hvor formålet var å gjøre noe for å redusere ufrivillig deltid. Styringsgruppen har fungert som øverste organ i prosjektet. Gjennom systematisk møtevirksomhet har progresjon og tiltak blitt forankret og synliggjort gjennom møtereferater. Styringsgruppens beslutninger har vært utgangspunkt og gitt føringer for prosjektleders arbeid. Styringsgruppen har bestått av: Inger Lise Blyverket og Anders Aarskog fra Virke Sissel Weholdt og Peggy Hessen Følsvik fra HK. Trine Lise Sundnes har våren 2013 erstattet Peggy Hessen Følsvik, som gikk over til LO-ledelsen. Underveis i prosjektet har det oppstått ulike kompetansebehov. Kompetansebehovet har blitt dekket gjennom ved å benytte ressurspersoner som har forbindelse til prosjektet, organisasjonene eller samarbeidspartnerne. Forankring Forankring er viktig i prosjektarbeid og utviklingsarbeid, spesielt dersom formålet befinner seg i ytterkant av virksomhetens kjerneområde. Forankringens hensikt er å sørge for at viktige aktører får kunnskap, interesse og opplevelse av forpliktelse knyttet til gjennomføringen av arbeidet. For dette prosjektets del har forankringen skjedd på flere nivåer og i flere omganger kort sagt ved å bygge stein på stein. Internt handlet forankring i starten om å fatte vedtak gjennom HKs og Virkes formelle kanaler. Styringsgruppen ble etablert, og utarbeidet en prosjektbeskrivelse. Så startet arbeidet med å skaffe økonomiske midler, og på den Styringsgruppe måten ble prosjektet forankret eksternt i Arbeidsdepartementet og hos Fellestiltakene LO Virke. Handel og Kontor jobbet for å åpne dører inn mot de tillitsvalgte. Virke jobbet for å åpne dører inn mot HR og personalledelsen i aktuelle medlemsvirksomheter innenfor varehandel. Prosjektleder NAV-stat/ arbeidsdirektoratet FAFO Da prosjektleder tiltrådte i februar 2012, gikk jobben først og fremst ut på å fortsette forankringen av prosjektet internt hos Virke og HK. Videre fortsatte det med ekstern spredning av budskapet utover i Norgesgruppen, Skeidar, Plantasjen, og andre samarbeidspartnere og arenaer prosjektleder deltok på for å gjøre saken kjent og etablere samarbeid. 13

14 Ledelse av prosjektet Øverste organ i prosjektet har vært styringsgruppen. Den besto av Inger Lise Blyverket og Anders Aarskog fra Virke samt Sissel Weholdt og Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor. Som en konsekvens av interne omrokkeringer i LO HK gikk Trine Lise Sundnes i siste del av prosjektet inn i stedet for Peggy Hessen Følsvik. Fellestiltakene LO Virke er representert ved Renate Klopp fra LO og Lars Hogne Kaldestad fra Virke. Prosjektleder Runa Bolstad Laume ble ansatt i februar 2013, og med et par forlengelser vil engasjementet vare ut Prosjektleders rolle har vært av administrativ, praktisk, kreativ og drivende art. Føringer fra styringsgruppen har dannet grunnlag for prosjektleders daglig arbeid. Prosjektleder rapporterer direkte til NAV stat etter de regler og rutiner direktoratet legger opp til. Avstemming underveis i forhold til veien for prosjektet skjer gjennom uformelle samtaler og skriftlige referater fra møter i styringsgruppen. På den måten sikrer prosjektleder at terrenget til enhver tid stemmer overens med kartet. Styringsgruppe Fellestiltakene FAFO Prosjektleder HK (internt) Virke (internt) Samarbeidspartner (eksternt) Web-basert kurs i arbeidstidsplanlegging På tampen av prosjektet har det oppstått en spin off av hovedprosjektet. Prosjektet Ufrivillig deltid i varehandel avdekket variable kunnskaper om arbeidstidsplanlegging både hos de tillitsvalgte og lederne. Som en konsekvens av dette ble sideprosjektet for utvikling av web-basert kurs i arbeidstidsplanlegging etablert. Styringsgruppen for dette tiltaket består av Guri Magneshaugen fra Virke, Sissel Weholdt fra HK samt Renate Klopp og Lars Hogne Kaldestad fra Fellestiltakene LO Virke. Fellestiltakene bidrar med økonomiske midler øremerket til dette formålet. Arbeidet er ved utløpet av prosjektleders engasjement i 2013 ikke sluttført. 14

15 Samarbeid og medvirkning Prosjektet Ufrivillig deltid i varehandels grunnmur er partssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med utgangspunkt i avtaleverket. I praksis betyr det at dialog og formell møtestruktur legges til grunn for beslutninger og samarbeid mellom leder og tillitsvalgt. Dialog mellom ledere og tillitsvalgte som virkemiddel for å oppnå gode løsninger i arbeidslivet er ikke bare en god idé, det er regulert og kan ikke velges bort. Deltakerne i dette prosjektet er omfattet av tariffavtale som består av Hovedavtalen LO HSH (Virke), og Landsoverenskomsten Virke HK, Lov- og avtaleverket har blitt benyttet slik det foreligger i 2012 og Prosjektet har ikke tatt stilling til eventuelle endringer i lov eller avtaleverket. Der prosjektet har sett behov for å minne om jusen og avtaleverkets bestemmelser er følgende paragrafer først og fremst benyttet: Arbeidsmiljøloven 4-2. sier følgende: 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem. (2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid, b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar, d) arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver, e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. (3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeids situasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf. Hovedavtalens sier at: Drøftinger a) Bedriftens ledelse og de tillitsvalgte (arbeidsutvalget) skal drøfte: De alminnelige lønns- og arbeidsforhold i bedriften Spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og driftsmessige stilling og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med deres arbeidsplass og den daglige drift Slike drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minst én gang i måneden hvis det ikke er enighet om noe annet, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det. 15

16 Landsoverenskomsten sier følgende: Deltidsansatte Med deltidsansatte menes arbeidstakere som på årsbasis er beskjeftiget enkelte faste dager i uken med full eller redusert arbeidstid disse dager, eller arbeidstakere som på årsbasis arbeider fast hver dag med redusert daglig arbeidstid. Den avtalte daglige arbeidstid skal avvikles sammenhengende. Deltidsansatte kommer inn under Landsoverenskomstens bestemmelser, og skal ha månedslønn i forhold til lønnsbestemmelsene i 12. Lønnen fastsettes i forhold til bedriftens praktiserte arbeidstid for heltidsansatte. Merknad: Partene er enige om at det er viktig å arbeide for å unngå ufrivillig deltid. Det er et mål å gi de ansatte som ønsker det muligheten til økt stillingsandel. HK og Virke oppfordrer de lokale parter til å ta i bruk overenskomstens bestemmelser om fortrinnsrett og drøftelser om dette, se 15.2 og Hovedavtalen Deltidsansatte som er i arbeid og som har vært beskjeftiget fast minst 1/2 år i sammenheng, gis fortrinnsrett til å utvide sin arbeidstid når bedriften har behov for mer arbeidskraft eller når timer blir ledige ved f.eks. oppsigelser o.l. Ved valg mellom flere fortrinnsberettigede deltidsansatte, skal bedriften ta hensyn til ansiennitet, kvalifikasjoner, øvrige ansattes arbeidstidsordninger og den ansattes eget forhold. Deltidsansatte skal gis merarbeid av midlertidig karakter fram for ekstrahjelp. I tillegg gis også fortrinnsrett til heltidsstillinger. Merknad: I tilfeller der arbeidstaker hevder at det ikke er samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk omfang, skal virksomheten og tillitsvalgte drøfte den ansattes krav om økt stillingsandel opp mot virksomhetens reelle behov for fast bemanning. Partene er enige om at det er viktig å arbeide for å unngå ufrivillig deltid. Det er et mål å gi de ansatte som ønsker det muligheten til økt stillingsandel. HK og Virke oppfordrer de lokale parter til å ta i bruk overenskomstens bestemmelser om fortrinnsrett og drøftelser om dette, se 15.2 og Hovedavtalen Virksomheter som setter ufrivillig deltid høyt på sin formelle agenda lykkes. De som ser sammenheng mellom ufrivillig deltid, lav tilhørighet, sykefravær, turnover og tap av kompetanse er enda bedre rustet. Vi kan slå fast at til sammen setter dette fart i arbeidet og gjør at flere enn ellers oppnår kontraktfestet ønsket brøk. 16

17 Interne og eksterne aktører Prosjektarbeid, slik det har vært organisert i dette tilfellet, fører folk sammen og stimulerer til utvikling av relasjoner og nettverk. Solid rotfesting og omfattende forgreiningene fører forhåpentligvis til videre liv etter prosjektperioden. Underveis i prosjektet har det blitt koblet på ressurspersoner etter behov. Disse personene har vært å finne innenfor HKs og Virkes vegger, hos eksterne aktører og hos prosjektets samarbeidspartnere. Mange enkeltindivider har satt spor etter seg i prosjektet både faglig og personlig ingen nevnt og ingen glemt. En stor takk til dere alle! Arbeidsdirektoratet NAV finansierte prosjektets fase 2 og fase 3 i med midler fra regjeringens nasjonale satsing Krafttak mot ufrivillig deltid. Prosjektet rapporterer til NAV og styringsgruppen. AOF er samarbeidspartner i sideprosjektet i forhold til utvikling av web-basert kurs i arbeidstids planlegging. Fellestiltakene LO-Virke har bidratt med finansiering av fase 1. og spin off. Forskningsstiftelsen Fafo har gjennom undersøkelse blant ledere, tillitsvalgte og ansatte bidratt til prosjektets faktagrunnlag i rapporten Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillin ger i varehandel samt notatet Ansattundersøkelsen. Utover prosjektets egne rapporter har også andre undersøkelser fra Fafo, Stami, AFI, SSB også videre fungert som faktagrunnlag i prosjektet. Handel og Kontor er en av de to oppdragsgivere i prosjektet. HK har gjennom sin organisasjons struktur i betydelig grad satt ufrivillig deltid ytterligere på dagsordenen. HK har fungert som døråpner inn til tillitsvalgtapparatet fra grunnplanet og opp til konsernnivå. I tillegg har de stilt sin kunnskap, kompetanse og tid til disposisjon. Meny Vika har gjennom partssamarbeid fjernet ufrivillig deltid. Praktiske løsninger i arbeidstids planleggingen viste seg å være relativt lett å få til med dialog og enkle kartlegginger som ut gangspunkt. LO Media har bistått i arbeidet med tips og råd til heftet, og sluttrapporten. Oslo kongressenter har stått for trykking av rapporten Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel, notatet Ansattundersøkelsen og sluttrapporten. Plantasjen Skedsmo har bidratt med praktisk arbeid knyttet til arbeidstidsplanlegging, og bruk av gjennomsnittsberegning ble deres løsning for å redusere ufrivillig deltid. Skeidar Trondheim og Skeidar Fredrikstad har til tross for omfattende omveltninger internt i organisasjonen bidratt til å redusere ufrivillig deltid i sine virksomheter. Ultra Ski har gjennom ved å endre på arbeidsplanene vist at praktiske løsningene finner sted lokalt. Resultatet ble at 11 deltidsansatte fikk full stilling. Virke har fungert som brekkstang inn til HR- og personalledere i flere store varehandelsforetak. De har stilt sine virksomheter til disposisjon, deltatt i planleggings- og gjennomføringsprosesser og delt sine fagkunnskaper. I tillegg har LO, Cubus, Samfo, Trondos, Nilson Group, HK-klubben Norli bidratt med engasjement og innspill. Vil du lære mer? Sjekk 17

18 Beskrivelse av tiltakene Tiltakene i prosjektet knytter seg til det vi har identifisert som suksessfaktorer. For de som måtte tro at det er behov for å finne opp hjulet på nytt for å redusere ufrivillig deltid, kan prosjektleder med glede meddele at tiltakene som har fungert i dette prosjektet er enkle å kopiere. Prosjektet er bygget på fakta; ufrivillig deltid har blitt satt på formell agenda, lov- og avtaleverket er benyttet slik det foreligger, opplæringstiltak er iverksatt, partssamarbeid ligger til grunn og arbeidstidsplanlegging har vokst fram som en hovedsak. Prosjektet har avdekket variabelt kunnskapsnivå både hos ledere og ikke minst tillitsvalgte, knyttet til arbeidstidsplanlegging. Prosjektleders påstand er at ufrivillig deltid ofte skyldes dårlig organisering av arbeidsplaner og for lav kompetanse hos leder og tillitsvalgt. Systematisk, langsiktig og grundig arbeidstidsplanlegging fører til: Robuste arbeidsplaner Oversikt over arbeids- og fritid for partene Forutsigbarhet, trygghet og stabilitet for den ansatte Kompetanse blir i virksomheten Forutsigbare og oversiktlige planer for både leder og ansatt Bedre styring av personalressurser Stabil inntekt for arbeidstaker Stabile lønns- og personalutgifter for arbeidsgiver Reduserer lederens tidsbruk i forhold til administrasjon Viktigste suksessfaktor er arbeidstidsplanlegging! Mer om arbeidstidsplanlegging? Gå inn på Opplæring og kompetanseheving må til Fafo-rapporten Ufrivillig deltid, bemanningstrategier og deltidsstillinger i varehandel forteller at over halvparten av de tillitsvalgte aldri har fått opplæring i lov og avtaleverket. Lederne oppfatter at de har god kjennskap til det samme. Prosjektleder opplever at i denne saken er det ikke tilstrekkelig samsvar mellom kart og terreng. Derfor er prosjektleders anbefaling til partene og samarbeidsvirksomheten at fokus framover retter seg mot opplæringstiltak: Tillitsvalgte Lov og avtaleverk Arbeidstidsplanlegging Ledere Ledelse Lov og avtaleverk, Arbeidstidsplanlegging Ansatte På tvers av avdelinger Praksiskandidat og lærlingordning Kompetanseheving er viktig når man skal redusere ufrivillig deltid Foto: 18

19 Forankringsprosessen Illustrasjon: Lene Ask Handlingsplaner De lokale samarbeidspartene i prosjektet samlet sine tiltak i handlingsplaner og satte seg klokkeklare og hårete mål. Forankring i toppeledelsen gjorde arbeidet enklere; vann renner ovenfra og ned. Det å samle mål, tiltak og ansvar i et dokument virker forpliktende og sikrer at alle vet hvor veien videre skal gå. Dette er eksempel på hvordan en handlingsplan kan se ut. Tydelige, konkrete og kvantifiserbare mål, få og kontrete tiltak og personlig ansvar. Dette er eksempel på hvordan en handlingsplan kan se ut. Tydelige, konkrete og kvantifiserbare mål, få og kontrete tiltak og personlig ansvar. Overordnet mål: Fjerne ufrivillig deltid i løpet av seks måneder Delmål: Ny arbeidsplan Delmål: Beholde kompetanse HANDLINGSPLAN VIRKSOMHET NN Delmål: Redusere kostnader i forhold til personaladministrasjon og oppnå større rammer for kompetansehevende tiltak Formål Tiltak Ansvarlig Tid Status Sette ufrivillig deltid på formell agenda og forankre prosjektet i virksomheten Introduksjonsmøte for alle berørte Leder og tillitsvalgt Mars OK Partssamarbeid - dialog, kartlegge og lage handlingsplaner Arbeidsmøte lokalt Leder og tillitsvalgt April OK Sette ansatte i stand til å jobbe i flere avdelinger Opplæring internt Leder og tillitsvalgt Mai Gjøre lov - og avtaleverket kjent for partene Kurs Fellestiltakene Leder og tillitsvalgt Mai Sikre god forvaltning av personalressurser Kurs arbeidstidsplanlegging Leder og tillitsvalgt Juni Økt kompetanse om arbeidstidsplanelegging og sikre god forvaltning av personalressurser Lage ny arbeidsplan Leder og tillitsvalgt August Identifisere hva som har blitt gjort og hva som må gjøres videre Evalueringsmøte Leder og tillitsvalgt September 19

20 Ressursbruk Prosjektleder Runa Bolstad Laume har fra og med februar 2012 til og med desember 2013 vært ansatt i 100 prosent stilling. Fast arbeidsplass har vært både på Youngstorget og på Solli plass i tillegg til stor reisevirksomhet. Engasjementet har blitt forlenget to ganger. Handel og Kontor har hatt det praktiske arbeidsgiveransvaret. Økonomi De økonomiske midlene prosjektet har fått bevilget henholdsvis fra Fellestiltakene og Arbeidsdepartementet har blitt forvaltet slik prosjektets beskrivelse og budsjett tilsier. En sum er avsatt til drift og vedlikehold av i etterkant av prosjektet. Det gjenstår ved utgangen av 2013 noen disponible midler. Tid De virksomhetene som jobber systematisk med å redusere ufrivillig deltid har erkjent at det å bryte målsnora ikke betyr at de er i mål, men at de må gå tilbake til startgropa. Det å redusere ufrivillig deltid er en kontinuerlig prosess i en bransje som benytter seg av en stor andel studenter for å få arbeidslistekabalen til å gå opp. Prosjektet avsluttes innen normert tid og fases ut i sin nåværende form i løpet av desember Partene har søkt om utvidelse av prosjektet ut Q Forespørselen er innvilget av NAV, og partene planlegger å gjennomføre kurs i arbeidstidsplanlegging i løpet av perioden. Kompetanse Da prosjektleder skulle rekrutteres, lette styringsgruppen etter personer med en CV som sto i stil med kravspesifikasjonen i stillingsannonsen og prosjektbeskrivelsen. Valget falt derfor på en person med praktisk erfaring fra varehandel, både som leder og tillitsvalgt, og utdannelse som underbygger dette. Prosjektleders praktiske og teoretiske bakgrunn har kommet til anvendelse underveis i prosjektet. Prosjektet har også knyttet til seg ekstern kompetanse om for eksempel lov og avtaleverk, utvikling av dataverktøy, pedagogikk og fakta. Oppfølging av prosjektet Underveis i prosjektet har det vært foretatt avstemninger uformelt gjennom samtaler og formelt gjennom referatskriv fra møter i styringsgruppen. Prosjektleder har regelmessig rapportert til NAV/direktoratet i henhold til retningslinjer og føringer som har blitt gitt. Møter Deltakelse på seminarer, bransjerådsmøter, kurs og konferanser har vist seg å være velegnet som kanal for å spre budskapet om ufrivillig deltid. Prosjektet har deltatt på en rekke arrangementer hvor ufrivillig deltid har stått på formell dagsorden. Det har vært mange milepæler underveis, som møte i Arbeidsdepartementet og med arbeidsminister Anniken Huitfeldt, to nasjonale NAV konferanser, LDO konferanse og seminar Securitas Transport Aviation Security AS. Prosjektet har arrangert to egne seminarer, i henholdsvis mai 2012 og i august Lanseringsseminar i samarbeid med Fafo NAV seminar LDO konferanse Securitas Transport Aviation Security AS-seminar Frokostseminar i samarbeid med Fafo NAV seminar

Deltakerne i prosjektet

Deltakerne i prosjektet 1 Deltakerne i prosjektet Varehandelsbransjen sysselsetter mange kvinner, og 72 prosent av de ufrivillig deltidsansatte er kvinner. Samarbeidspartnerne i prosjektet er store aktører innenfor mat-, møbel-

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Råd og tips til deg som vil redusere ufrivillig deltid i varehandelen.

Råd og tips til deg som vil redusere ufrivillig deltid i varehandelen. Råd og tips til deg som vil redusere ufrivillig deltid i varehandelen. Utgitt av Virke og Handel og Kontor 2013 Vi vil redusere ufrivillig deltid Norge er et land der både menn og kvinner i stor grad deltar

Detaljer

Kristine Nergaard. Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel

Kristine Nergaard. Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Kristine Nergaard Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Kristine Nergaard Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Fafo-rapport 2012:41

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Anita E. Tobiassen og Erik Døving ww.snf.no KS/Vika 15. oktober 2008 Hensikten med prosjektet (1) Bidrar systematisk tilrettelegging for realkompetansevurdering

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Kristine Nergaard. Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte?

Kristine Nergaard. Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte? Kristine Nergaard Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte? Kristine Nergaard Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 Trykk: Allkopi AS 2 Innhold

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting Kristine Nergaard og Espen Løken Deltid og undersysselsetting 1 Tema og datagrunnlag Fagforbundet har bedt Fafo om å framskaffe data om deltidsarbeid, undersysselsetting og midlertidig ansettelse innen

Detaljer

Trude Johnsen. Deltid 2009

Trude Johnsen. Deltid 2009 Trude Johnsen Deltid 2009 Deltid Tilstand Virkningene av deltid Loven og virkemidlene LOs holdning Jun-11-09 side 2 Norge på toppen Kilde: 15-64 år, Eurostat, 2006 Jun-11-09 side 3 Forklaring på forrige

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

H E L T I D - D E L T I D

H E L T I D - D E L T I D H E L T I D - D E L T I D DATO: 28. mars 2011 TIL: FRA: Landsstyret Sentralstyret GRUPPENS SAMMENSETNING: Rigmor Aasrud (leder), Anette Trettebergstuen, Bjørn Tore Ødegården, Geir Mosti, Mette Gundersen,

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.12.2008 Ref. nr.: 08/34473 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 51/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/7646 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 52/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport SNF rapport nr. 20/2008 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport Særtrykk av sammendrag Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv.

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 31.10.2017 31.07.2017 COS 17/2563 Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.09.2009 Ref. nr.: 09/13510 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 67/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:26.03.2010 Ref. nr.: 10/78 Saksbehandler: Mette bakkerud Lundeland VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 HELTID DELTID - frihet til å velge Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 Vi har utviklet en arbeidstidsmodell som gjør det mulig tilby heltidsstilling til alle fast ansatte med fagutdanning. 2 Vi

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Virke 1 Tiltak 4: Videreutvikle samarbeidet mellom opplærings- og utdanningstilbydere og arbeidslivet, for å gjøre utdanningen relevant

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Kontaktperson Tlf, e-post Navn på prosjektet /prosjektene Bakgrunnsinformasjon Prosjektleder Lisbeth bakken

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet. Det Kongelige Arbeidsdepartement Vår dato 20.05.2010 Postboks 8019 Dep Deres dato 10.05.2010 0030 OSLO Vår referanse DM281113 Deres referanse Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Detaljer

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? KS spør: Mellomoppgjøret 2017 1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? En eventuell endret disponibel ramme kan brukes på følgende måter: Øke potten til

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

VEDTAK NR 30/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 23. april 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 30/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 23. april 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.04.2010 Ref. nr.: 10/4527 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 30/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet?

1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet? Innleggets tre problemstillinger: 1 Hvorfor - og for hvem - er deltidsansettelser et problem? 2 Hva gjøres med problemet? 3 Hvorfor har vi fortsatt dette problemet? Datagrunnlag 1. Casestudier x 5 Bærum,

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

VEDTAK NR 16/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 16/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.03.2012 Ref. nr.: 12/2580 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 16/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid Høringsnotat Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kort om omfang nyere forskning på området... 4 1.2.1 Definisjoner...

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 2. april 2009 Ref. nr.: 08/40828 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 14/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Nokre fakta: Deltid er norma i kommunane Store variasjoner

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 9. november 2009 Ref. nr.: 09/14055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 88/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

På vei mot en heltidskultur?

På vei mot en heltidskultur? Trondheim kommune På vei mot en heltidskultur? Foto: Carl-Erik Eriksson 08.05.2014 Drammen 8 mai 2014 1 Fra deltidskultur til heltidskultur En stor kommune kan gi storbyvondt? Mange enheter med delegert

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Temahefte. arbeidstider ved utsalgssteder

Temahefte. arbeidstider ved utsalgssteder Temahefte arbeidstider ved utsalgssteder HANDEL OG KONTOR I NORGE Vinter 2013 1 Innhold Innledning... 3 Kort historikk... 4 Perioden 1. januar 1998 1. april 2003... 4 Fra 1. april 2003.... 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Økt jobbmobilitet lavere sykefravær?

Økt jobbmobilitet lavere sykefravær? Økt jobbmobilitet lavere sykefravær? Strategikonferanse. Nord- og Sør-Trøndelag Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 08.03.2017 Lise Lien, Fafo KS-finansiert prosjekt Er det muligheter for å redusere omfanget

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer