MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom 137, Volda rådhus Dato: Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret. Møtet startar kl med servering av lunsj. PS 144/15 Klage på tildeling av 100% driftstilskot fysioterapeut, er unnateke offentlegheit. Jf. offl. 13. Saka vert sendt til dei faste medlemene. Arild Iversen ordførar Side1

2 Sakliste Saksnr PS 137/15 PS 138/15 PS 139/15 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Folkestad IL - kunstgrasbane på Myrane - Kommunal garanti for lån til tiltaket PS 140/15 Eigedomsskatt på produksjonsutstyr i verk og bruk høyring PS 141/15 PS 142/15 Kommunal garanti - Tilbygg Klubbhus Volda stadion Ombygging ved Volda legesenter PS 143/15 Storgata- Tilleggsavtale med eigar av gnr. 19 bnr. 826 PS 144/15 PS 145/15 OS 99/15 OS 100/15 OS 101/15 OS 102/15 Klage på tildeling av 100% driftstilskot fysioterapeut Orienteringssaker Høring - norsk markedsføringsspråk i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Oppmoding om busetting av flyktningar Driftsavtale Volda - utløsning av opsjonstrinn Arbeidsmiljøtiltak Side2

3 PS137/15Godkjenningavinnkallingogsakliste PS138/15Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Heltne Arkivsak nr.: 2014/2274 Arkivkode: D11 Utvalsaksnr Utval Møtedato 139/15 Formannskapet Kommunestyret FOLKESTAD IL - KUNSTGRASBANE PÅ MYRANE - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL TILTAKET Administrasjonen si tilråding: Med atterhald om Fylkesmannen si godkjenning, gjev Volda kommune garanti til Folkestad idrettslag for eit lån på kr ,- i Sparebank 1 Søre Sunnmøre i samsvar med lånetilsegn datert Garantien vert gitt på slike vilkår: 1. Garantien er ein simpel kausjon. 2. Garantien skal avkortast i takt med utbetaling av spelemidlar og eventuell kompensasjon av mva. til anlegget og i samsvar med skissert nedbetalingsplan. Vedleggsliste: 1. Søknad om kommunale garanti motteke m vedlegg 2. Finansieringsbevis frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre 3. Illustrasjon av anlegget Saksopplysningar: Folkestad IL har søkt om kommunal garanti for eit lån stort kr. kr ,-, i samband med bygging av kunstgrasbane m lys på eine halvdelen av Myrane fotballbane på Folkestad. Anlegget er gitt idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning med sikte på tilskot frå spelemidlane til idrettsanlegg. Det er gitt byggeløyve etter reglane i Plan og bygningslova. Anleggsarbeidet vart starta opp våren 2015 og er mest ferdig bygt. Det vert fremja søknad om tilskot til prosjektet frå spelemiddelordninga i søknadsrunden for I søknaden heiter det elles: Vi vil søkje Volda kommune om kommunal garanti for lån. Behovet er særskilt knytt til forskotering av tippemidlar (som truleg vil ha ei ventetid på 2-3 år). Forventa tippemidlar er 1/3 av budsjettet, altså om lag ,-. Side4

5 Ved å søkje om fleksibelt lån inntil ,- vil vi få økonomisk forutsigbarheit i byggjeprosessen. Dette lånet vil sikre oss fullføring av prosjektet, uavhengig av ytterligare sponsorgåver (vi har fortsatt ute sponsorsøknadar). Skulle klubben få inn meir sponsormidlar til prosjektet, vil det bli aktuelt å betale ned på lånet. Ved god aktivitet og inntjening i Folkestad IL i åra som kjem kan det bli aktuelt å løyse inn deler av lånet før tippemidlane blir utbetalt. Vedlagt søknaden er lånetilsegn frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre. Vedlagt fylgjer og utfyllande informasjon om prosjektet, om Folkestad IL sin økonomi og plan for betjening av lånet. Helse og miljøkonsekvensar: Eit positivt aktivitetstiltak i eit etablert idrettsområde. Vil stimulere til auka fysisk aktivitet og trivsel. Økonomiske konsekvensar: Tiltaket har ein samla kostnad på kr Dette er tenkt finansiert slik: Tilskot spelemidlar kr , gåver og rabattar kr , dugnadsarbeid kr og refusjon mva kr og resten eigenkapital kr Idrettslaget viser i søknaden til at dei er i gang med innhenting av ulike sponsormidlar/gåver til prosjektet, og har ei målsetting om til saman kr Dette er førebels ikkje dokumentert. Greier ein gjennomføre dette vil anlegget kunne gjennomførast utan langsiktig lån. Utbetaling av spelemidlar vil imidlertid normalt måtte vente 3-4 år, og lån trengs til forskottering av desse. Vidare er det søkt litt utvida lån for å redusere eigenkapitalbehovet, og lette likviditeten til laget i denne perioden. Lånet vil bli nedbetalt med mottekne spelemidlar (sannsynleg innan for ei ramme på 3-5år) og ved eventuell refusjon av MVA til anlegget, og elles etter ein nedbetalingsplan over 3.6 år frå låneopptak. Folkestad il viser gjennom driftsrekneskap og status å ha sunn økonomi, og eit godt grunnlag for å gjennomføre og drifte prosjektet. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen særlege for tiltaket. Vurdering og konklusjon: Eg legg til grunn at Folkestad il med dette anlegget kjem i posisjon for å få spelemidlar, og kan søkje refusjon for mva til anlegget. Det er i dag usikkert når ein kan forvente slike tilskot på grunn av etterslep i søknadsmassen. Erfaringsmessig vil det kunne reknast 3-5 år etterslep for spelemiddeltilskot etter første gangs søknad. Kommunal garanti som grunnlag for realisering av aktivitetsskapande anlegg og som grunnlag for lånefinansiering av spelemiddelanlegg er eit vedteke prinsipp i gjeldande kommunedelplan For fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv, Jf. Kap. 4.0 verkemidlar, og kap. 5.1-prioritering av tiltak, der det heiter: Kommunale garantiordning for lån er eit av dei viktigaste bidrag frå kommunen si side for å fremje laga sine utbyggingsprosjekt og må vidareførast som viktige verkemiddel i høve til anleggsutbygging i lagsregi. Side5

6 Kommunen vil innanfor økonomisk rammer i økonomiplan og budsjett etter nærare vurdering stille naudsynte kommunale garantiar for eigenkapitallån og lån til forskottering av spelemidlar for prioriterte anlegg i plan. Dette er eit type tiltak det kan stillast garanti for, jf. komm.lova 51. Etter kommunelova 51 nr. 3 krev slik garanti godkjenning av Fylkesmannen. (over ). I dokumentasjonen som følgjer søknaden viser idrettslaget til ein sunn økonomi med positivt driftsresultat og pengar på konto. Med grunnlag i kommunedelplan og opplysningar i søknad finn ein å kunne tilrå kommunal garanti slik søkt om. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Folkestad il Fylkesmannen i Møre og Romsdal for godkjenning av garantivedtak. Kopi til: Idrettsrådet Økonomistaben Utvikling Side6

7 L0040-iuvtaftrLl SøknadoWl-ån finansieringav Myrane kunstgras Folkestad, hadde Folkestad IL styremote. Der blei sak om delvis lånefinansiering for Myrane kunstgras handsama. Myrane kunstgras har eit totalt budsjett på om lag ,-. Forslag (som tidlegare diskutert) om å sae om eit lån på inntil ,- (sjuhundreogfemtitusen) blei vedteke med fem av fem stemmer. Vi vil sokje Volda kommune om kommunal garanti for lånet. Behovet er særskilt knytt til forskotering av tippemidlar (som truleg vil ha ei ventetid på 2-3 år). Forventa tippemidlar er 1/3 av budsjettet, altså omlag ,-. Forventa ventetid på tippemidlane er (etter det vi har forstått) 3-4 år. Ved å sokje om fleksibelt lån inntil ,- vil vi få økonomisk forutsigbarheit i byggjeprosessen. Dette lånet vil sikre oss fullforing av prosjektet, uavhengig av ytterligare sponsorgåver (vi har fortsatt ute sponsorsoknadar). Skulle klubben få inn meir sponsormidlar til prosjektet, vil det bli aktuelt å betale ned på lånet. Ved god aktivitet og inntjening i Folkestad IL i Sra som kjem kan det bli aktuelt å loyse inn deler av lånet for tippemidlane blir utbetalt. Sjå vedlegg til soknaden for utfyllande informasjon om prosjektet, Folkestad IL sin Okonomi og plan for betjening av lånet. For Folkestad IL: Even Lillenes (leiar): n Per-Kåre Nesset (nestleiar): Kjetil Knutsen (kasserar): `IL il Camilla Kongsvoll (styremedlem): Alise Andenes (styremedlem): /11,()J1.. Side7

8 Utgreiande om lånesøknad til Folkestad IL sitt kunstgrasprosjekt Behov: Folkestad ILbed om kommunal garanti på eit lån pålydande ,- knytt til kunstgrasbaneprosjektet sitt i Myrane. Prosjektet er kostnadsrekna til (sjavedlegg «Signert kommunal forehandsgodkjenning» for detaljar). Delar av prosjektet er innbetalt, og eit lån p vil fjerne usikkerheit rundt endeleg finansiering. Ved eit lån på ,- vil vi ha rammertil å fullfore prosjektet uavhengig av ytterlegare sponsorinntekter. Vi er fortsatt i ein prosess der vi sokjer sponsorstotte, då vi enno ikkje har nådd sponsormålet vårt for prosjektet (og dermed forelopig har ein storre del av finansieringa av eigne klubbmidlar enn kva som var målet).klubben har ute sponsorsoknader som samla kan gi betydelege moglegheiter for mindre klubbdel av finansieringa. Det vil då medfore nedbetaling på. lanet. Betjening av lån: Vi set av ein årleg sumpå ,- for å kunne betjene lånet. Dei siste Arahar Folkestad IL hatt ei omsetning på omlag ,- til ,-. Aktivitet og inntjening har yorejustert etter behov var omsetninga auka til ,-, hovudsakleg grunna ei stone investering i nye drakter og fotballutstyr, og deltaking pa NorwayCup.Dette er eit budjett som ikkje inneheld inntekt frå Malakoff-dugnaden (60 000,- dei to siste Ara,«øyremerkt» kunstgrasbaneprosjektet). Vi har som mål å auke inntjeninga til ,- per Ar.Dette vil skje utan særleg auke i utgifter (forventa årlege driftsut ifter er omlag ,-). Sponsorinntekter Arrangement Medlemskontingent Treningsavgift fotball Kampavvikling fotball Grasrotandel Midlar idrettsforbundet 5000 Diverseinntekter? Malakoff-dugnad? Vi har i dag årlege sponsoravtaler på tilsaman ,-. Nytt anlegg, og auka aktivitet gir oss betre forhold for stadionreklame, og vi anser ,- i sponsorbudsjett per år som realistisk. 3 bingoar, basar, bygdestafett, jonsokfeiring. I tillegg kjem andre mindre faste arrangementsom marknad, skilop mm. Slike arrangementhar siste Aragitt omlag ,- i snittoverskot. Medlemskontingenten har siste åra gitt rundt ,-. Frå og med inneverande år set vi litt opp kontingenten. I tillegg ser vi aukande medlemsmasse. Treningsavgifta har siste 5ra gift ,- i inntekt. Frå og med inneverande år setvi litt opptreningsavgifta (vi er fortsatt billige!). I tillegg ser vi auka deltaking. Inneværande år kjem vi til å sende ut treningsavgift på ,-. Basert på snittinntekt på heimekampane, og antal heimekampar med dagens aktivitet. Siste Arahar vi fått inn rundt ,- i grasrotandel. Var i fjor 5000,-, etter mistydingar rundt idrettsregistreringa. Normalt rundt 10000,-. Andreinntekter finst her og der (t.d. klubbdressalg, loddsalg), menvi tek ikkje det med i denne kalkyla. Malakoff-dugnaden er no inne i sitt siste år av ei treårsavtale som har giftoss ,- per år. Vi har gode tilbakemeldingar frå MalakoffIDAarbeidet vårt, og vi forstår det slik at dei vil ha oss med vidare. Arbeidsmengda har auka gjennom perioda, og difor vil framtidig sumgjerne bli hogare. Side8

9 Sidan det ikkje ligg fore vidare avtale for dei neste Aratek vi ikkje med dette som forventa inntekt, sjolv om det gjerne kan bli ei god inntektskilde for oss også dei komande Ara. Med tanke på skisseringa over ser vi for oss at Folkestad IL går ei trygg økonomisk tid i mote. Folkestad IL skulle såleis greit kunne betjene eit lån på ,-. God inntjening og aktivitet framover vil gje oss moglegheit til å betale ned på lånet for tippemidlane blir utbetalt. Innloysing av lånet: I hovudsak treng vi lån for å dekke spelemiddeldelen til prosjektet. Denne summen er skissert til ,-. Ved utbetaling av spelemidlane vil dette i si heilheit gå til nedbetaling/innloysing av lånet. Det er eit klart mål at den resterande del av lånet (som ikkje blir dekt av spelemidlar) skal bli nedbetalt innan spelemiddeltildeling. Ved ytterlegare sponsorinntjening for prosjektet vil deler av lånet bli innbetalt fortlopande. V ileki Folkestad IL, ved leiar Even Lillenes Folkestad Side9

10 Folkestad IL Hovedlag 2014 ARETS RESULTAT KtoNrKontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP Driftslnntekter 3000Medlemskontingent , SaIg av treningstøy 200, Annen støtte , Bingo , Jonsokafta 7 448, Basar , Grasrotmidlar , Salg kiosk , Fotball Treningskontingent , Andre driftsinntekter 69, Diverse inntekter 4 735, Midlar ldrettsforbundet 5 000,00 Sum DriftsInntekter ,26 DriftsKostnader 4300Varekjop KIOSK , Fotball Dommarhonorar , Husleige Grendahuset , Fotball Utstyr , NorwayCup , Renovasjon -770, Straum , Reiseutgifter , Fotball Reisekostnadar , Forsikringer , Diverse driftsutgifter -135, Fotbalignwpa Utgtfter ,60 Sum DriftsKostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter 8140Renteutgifter og gebyrer -328,00 Sum Finansposter RESULTAT FOR SKATTER Arsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0 00 ARSRESULTAT Lisensiertil: FolkestadIL Hovedlag (Pr ) Cwww.alphareg.no Utskriftsdato: kl: 18:07 Side: 1 Side10

11 Folkestad IL Hovedlag 2014 RABALANSE / SALDOBALANSE KtoNr KontoNavn Inng.balanse Debet Kredit Utg.balanse 1200 Eget Inventar, utstyr 1 000,00 0,00 0, , Kasse , , , , Sparebanken , , , , Nordea ,85 0, ,85 0, NorwayCup , , ,64 296, Innskutt egenkapital ,65 0,00 0, , Kunstgrasbane , , , , Prosjektturveg , , , , Medlemskontingent 0,00 0, , , Salg av treningstoy 0,00 0,00 200,00-200, Annen striate 0,00 0, , , Bingo 0,00 0, , , Jonsokafta 0,00 265, , , Basar 0, , , , Grasrotmidlar 0,00 0, , , Salg kiosk 0,00 0, , , FotballTreningskontingent 0,00 0, , , Andre driftsinntekter 0,00 0,00 69,00-69, Diverse inntekter 0,00 0, , , Midlar ldrettsforbundet 0,00 0, , , Varekjøp KIOSK 0, ,00 0, , Fotball Dommarhonorar 0, ,00 0, , HusleigeGrendahuset 0, ,00 0, , Fotball Utstyr 0, ,75 0, , NorwayCup 0, , , , Renovasjon 0,00 770,25 0,00 770, Straum 0, ,14 0, , Reiseutgifter 0, ,00 0, , Fotball Reisekostnadar 0, ,00 0, , Forsikringer 0, ,00 0, , Diverse driftsutgifter 0,00 135,00 0,00 135, FotballgruppaUtgifter 0, ,60 0, , Renteutgifterog gebyrer 0,00 328,00 0,00 328,00 Kontroll summer: Lisensierttil:FolkestadIL Hovedlag (Pr ) Cwww.alphareg.no Utskriftsdato: kl: 18:07 Side: 1 Side11

12 Folkestad IL,Hovedlag 2014 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum EIENDELER Anleggsmidler 1200Eget Inventar, utstyr Sum Anleggsmidier 1 000, Omlopsmidler 1500 Kunder, debitorer 0, Kasse 6 350, Sparebanken , Nordea , Posten 0, Tippekonto 0, Sparebanken , NorwayCup ,36 Sum Omlopsmidler SUM EIENDELER EGENKAP1TALOG GJELD Egenkapital 2000Innskutt egenkapital 2099Arsresultat (Opptjentegenkapital) Sum Egenkapital , , Kortsiktig Gjeld 2500 Kunstgrasbane 2950Prosjekt turveg Sum Kortsiktig Gjeld SUM EGENKAPITALOG GJELD , , e_(Le,- N-Jet 1/1, flevrceicee, Lisensierttil:FolkestadIL Hovedlag (Pr ) ewww.alphareg.no Utskriflsdato: kl: 18:07 Side: 1 Side12

13 Folkestad IL Hovedlag 2013 ARETS RESULTAT KtoNrKontoNavn KontoSum.. RESULTATREGNSKAP Driftslnntekter 3000 Medlemskontingent , Salg av treningstoy 800, Annen stone , Bingo , Jonsokafta 9 783, Grasrotmidlar , Salg kiosk , Fotball Treningskontingent , Andre driftsinntekter 95, Midlar ldrettsforbundet 9 721,00 Sum Driftslnntekter ,23 DriftsKostnader 4300 Varekjøp KIOSK , Fotball Dommarhonorar , Klubbhus , Husleige Grendahuset , Fotball Utstyr , Kontorrekvisita , Diverse utgifter , Fotball Kurs og moter , Straum , Forsikringer , Diverse driftsutgifter , Fotballgruppa Utgifter ,26 Sum DriftsKostnader ,46 DRIFTSRESULTAT Finansposter 8140Renteutgifter og gebyrer -331,50 Sum Finansposter RESULTAT FOR SKATTER Arsoppgjørs disp, skatt Sum Arsoppgjørs disp, skatt 0 00 ARSRESULTAT Lisensiert till Foikestad IL liovedlag (Pr ) ewww.alphareg.no Utskriftsdato: Id: 19:28 Side: 1 Side13

14 Folkestad IL Hovedlag 2013 BALANSE KtoNrKontoNavn KonfoSum EIENDELER Anleggsmidler 1200 Eget Inventar, utstyr 1 000,00 Sum Anleggsmidler 1 000,00 Omlopsmidler 1500 Kunder, debitorer , Kasse , Sparebanken , Nordea , Posten 42, Tippekonto 310, Sparebanken , NorwayCup ,00 Sum Omlopsmidler ,46 SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG WELD Egenkapttal 2000 Innskutt egenkapital , Arsresultat (Opptjent egenkapital) 1 669,27 Sum Egenkapital ,63 Kortstktig Gjeld 2500 Kunstgrasbane , Prosjekt turveg ,00 Sum Kortsiktig Gjeld ,17 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ;) r-,, eee,,, Lisensiert til: Folkestad IL Hovedlag (Pr ) Ciwww.alphareg.no Utskriftsdato: kl: 19:28 Side: 1 Side14

15 VOLDA KOMMUNE Utvikling Folkestad il Folkestad 6120 FOLKESTAD Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ /2014 D11 UTV/ PH FOLKESTAD IL - KUNSTGRASBANE PÅ MYRANE - SPELEMIDLAR TIL IDRETTSANLEGG FØREHANDSGODKJENNING FOR TILSKOT FRÅ SPELEMIDLAR Viser til motteken søknad om førehandsgodkjenning av plan for nytt kunstgrasbane-anlegg på del av Myrane Fotballbane på Folkestad. Myrane fotballbane er ein grusbane etablert tidleg på 1980-talet. Bana er opparbeidd med storleik 100x60m. Det er montert lysanlegg på bana. Vidare er det ved bana etablert eit mindre klubbhus og parkeringsplass. Bane anlegget er også knytt opp mot etablert tursti og skiløype i området. Anlegget inngår i kommunedelplan for Fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv, og har anleggsnr Det er tidlegare gitt mindre tilskot frå spelemidlane til anlegget. Siste til klubbhus i 1989 og til rehabilitering av grusdekke i Søknaden no går ut på å bygge om grusbaneanlegget slik at ein får to 7-ar baner der den eine beheld grusdekke som i dag og den andre får dekke med kunstgras. Grusbana har blitt noko mindre brukt som 11-ar bane dei seinare åra, og i hovudsak er den nytta som 7-ar eller 5-arbane og er oppmerka slik. Idrettslaget opplever no auka aktivitet og betre rekruttering mellom dei unge i bygda, og det vert vurdert som rett å satsa på etablering av ein 7-arbane med kunstgrasdekke i staden for grusdekke som ein har i dag. Omlegginga her vil vere positivt for rekrutteringsarbeid og den generelle aktiviteten i bygda. Det ligg i søknaden ved ei god behovsvurdering og det synleggjort at dette klart er eit aktivitetstilbod og anlegg som trengs i bygda. Søknaden er elles i samsvar med reglane i vegleiar V Eksisterande bane er vurdert av anleggskonsulent i fotballkretsen-, av kunsgrasleverandør og entreprenør ved prissetting av grunnarbeid, og har tilfredstillande status sett i høve til underbygging og drenering. Ny drenering vert lagt rundt heile bana i samband med utviding for sikringssoner. Kommunen finn ut frå framlagt dokumentasjon at planlagt prosjekt vil kunne gje eit godt tilbod for aktiviteten i laget, som er aukande særleg blant born og unge. Det er gitt eit godt oversyn over dei driftsmessige endringar som prosjektet vil gje for laget. Kunstgrasbaneprosjektet kan godkjennast som grunnlag for søknad om tilskot frå spelemidlar til idrettsanlegg. Førehandsgodkjenninga vert gitt ut frå ei førebels kostnadsramme på kr og då med ei tilskotsramme på inntil kr Postadresse: Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: Side15

16 Ved fremjing av søknad om tilskot frå spelemidlane må det ligge føre detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan der alle deler av finansiering vert dokumentert. (Dugnad, gåver-rabattar, eigne midlar-, lån m.m). Ved fremjing av søknad må berekning for lysanlegget ligge ved. Det må vidare ligge føre årsmøtevedtak for bruk av eigne midlar og for eventuell avtale om opptak av lån til eigenkapital. Stempla plandokument følgjer vedlagt. Med helsing Volda kommune Jørgen Vestgarden Utviklingssjef Per Heltne planleggar Kopi: Møre og Romsdal Fylke, kulturavd. Idrettsrådet Kart-, oppmåling og byggavd. Vår ref.: 2014/2274 Side 2 av 2 Side16

17 , - Folkestad IL - Fotball 6120 Folkestad Tlf: (Even Lillenes leiar) E-post: (Even Lillenes leiar) Volda kommune Stormyra Volda 7e7 Folkestad, Li/ fre. t"- 5.-D6.A711CIMMUNE T1Y-Ae,,. Søknad om godkjenning av byggeplan av kunstgrasbane på Myrane stadion: Plassering og utforming: Vi ynskjer å leggje kunstgras, ei 7ar-bane med m5160x40 meter, med tilhøyrande sikkerheitssone. Det vert også planlagt nytt lysanlegg for bana. Denne bana skal vi leggje på eine halva av Myrane stadion som er fotballbana til Folkestad IL (sjå vedlegg for plassering av bana). Myrane stadion er i dag ei grusbane. For 5 få til dette m5 vi fjerne delar av øvre gruslag og koyre på ny drenerande toppgrus på del delane. Bana fungerer svært godt i dag med tanke på drenering og tørkar raskt opp etter regnfall. Vi m5 likevel byte ut deler av toppgrusen i ytterkant av bana grunna groing. Vi m5 ogs5 utvide grusbana om lag 4m-7m i den nye 7ar-bana si lengderetning (maks utviding 48mx7m) for å få plass til sikkerheitssoner. Her m5 vi skrape av tory/mold, koyre på fyllmasse, drenerande pukkmasse og toppgrus. Vi legg og ned nye dreneringsror, trekkeror og kabel for straum til lysmaster, bygg fundament til 2 lysmaster (16m høge) og set opp lysstolpar med lysriggar, (sjå vedlegg for plan for baneutviding, drensnedlegging, plassering av trekkeror for lys og plassering for lysmaster). Prosjektet inneheld: Byte ut delar av toppdekket Utbetring av kantar på bana og justere fall for legging av kunstgras. Grave opp igjen avrenningsgrofter rundt bana Utvide bana 4m-7m for 5 få plass til sikkerheitssoner Legge ned dreneringsror langs heile langsida p5 11ar-bana for 5 frakte vekk tilsig. Lage ballfangar-/reklamegjerde Setje opp stolpar (5m, lostk) til ballfangarnett og montere opp dette Nytt lysanlegg på komande 7ar-bane. 2 stolpar på 16m, med lysriggar. Plass i Kommunedelplan for idrett og friluftsliv: Fotballanlegget for Folkestad IL Myrane, er eit etablert anlegg registrert innanfor gjeldande kommunedelplan. Anleggsnr Det er her fotballbane grus 60x100m med anleggsnr og klubbhus med anleggsnr Etablering av kunstgrasdekke på eine halvdelen av dagens grusbane er ein naturleg oppgradering for anlegget med sikte p5 eit aukande aktivitetstilbod for born og unge, der 5.ar og 7-stfotball i dag dekkjer aktuelt behov. Side17

18 Vi ber om at prosjektet vert prioritert inn i handlingsplan for kommunedelplanen ved komande årsrullering. Behov: Folkestad IL har om lag 120 medlemmar. Storste aktiviteten er fotball, der vi sesongen 2014 hadde aktive spelarar i barne og ungdomsseriane til SunnmoreFotballkrets. i tillegg har vi "aktive fotballmosjonistar" l voksen alder som jamleg nyttar anlegget vårt. I tillegg organiserer vi "fjelltrim", med utlegging av boker på utvalde løyper og fjell i bygdene våre. Vinterhalvåret tilbyr vi symjing for alle aldrar (symjebassenget på Folkestad skule), allidrett og ymse vinteraktivitetar som skirenn. Meininga er å tilretteleggje for eit så bredt tilbod av fysisk aktivitet som mogleg, for så mange som mogleg. Vi er også medlem i More og RomsdalFriidrettskrins. I tillegg til fysisk aktivitet ynskjervi vere ein organisasjonsom bidreg for 5 skapepositive sosiale opplevingar i bygdenevåre. Vi arrangerer tradisjonelle jonsokfeiringar, bingo, marknad m.m. For å oppretthalde fotballaktiviteten på Folkestad (med aktive frå bygdene Steinsvik, Dalsbygda, Folkestad, Straumshamn og Bjorkedalen), og forhåpentleg skape nyrekrutering, ser vi det som formålstjen leg å legge kunstgras. Ved å legge ei 7ar-bane (60m x 40m) på delar av Myrane grus, vil vi får eit anlegg som kan nytte oss i treningssituasjon og i kamp. Ved at vi vedlikeheld den resterande grusbana kan vi nytte denne ved behov i treningsarbeld og ved arrangering av turneringar. Gjennom dette prosjektet får vi eit for oss funksjonelt anlegg til ei overkomeleg investering. Anlegget stettar då behovet vårt for fotball, samt andre aktivitetar og arrangement som skissert ovanfor. Oppbygging av bana og drenering: Dageleg bruk viser at bana drenerer svært godt. Gjentekne gangar har vi opplevd bortimot torr bane like etter kraftige regnfall (også etter "vekelang" nedbor). Etter eiga vurdering og synfaring av kunstgrasleverandor og anleggskonsulent i fotballkretsen, er det konstatert at eksisterande bane er tilfredstillande for direkte legging av kunstgras, med berre nytt avrettannde toppdekke (grus). Underlaget der vi skal legge kunstgras består av toppgrus (5cm-lOcm). Under toppgrusen ligg ei godt drenerande samfengt masse. Etter dei opplysningane vi har klart 5 hente inn er denne massen henta frå to ulike masseuttak i bygda, samt at mykje skal ha blitt henta til bygda med båt. Under denne samfengte massen er det truleg variasjonar på korleis bana er bygd opp. Dette grunna at deler av bana ligg på utsprengd grunn, og delar ligg på fylling. Våre erfaringar er at bana drenerer godt over heile planlagde 7ar-bane-området. Eksisterande bane har einsidig fall mot sidekant. Ny 7ar-bane vil såleis f5 einsidig fall i lengderetninga av ny bane. Målingar utført med laser viser eit jamt fall på 1%. Langs komande kortside er det eit avvik på desse på +-5cm. Vi vil nytte ny toppgrus til å justere inne på bana. Våre erfaringar er at mesteparten av overflatevatnet på bana (sjolv ved tungt regnfall) sig ned i bana og blir transportert vekk i grunnen. Vi m5 lage ei utviding i 7ar-bana si lengderetning for 5 få plass til sikkerheitssoner. Utvidinga bli 4m-7m, alt etter kor langt ut vi greier 5 legge bana på andre sida. I denne utvidinga fjernar vi massen som ligg inntil bana og koyrer på ny fyllmasse. Toppgrus vil vere vaska grus/sand frå Standal Knusverk AS, som har blitt nytta på ein rekke kunstgrasanlegg i området. Side18

19 Drenering rundt bana blir tatt opp igjen ved oppgraving/avskraping av grofter. Etter dekking av drensror vil groftene ligge minst 30cm lågare en bana sitt nedre punkt og groftene vil ha fall mot bekkar som transporterer vekk vatnet. Vi grey dreneringsgroft og legg ned dreneringsror ved bana sin austlege del. Dreneringsgrofta vil gå langs heile 11ar-bana, inkludert ved/under 7ar-bane-utvidinga vår, og blir knytt inn på ror som leier vatnet til bekk, slik det også fungerer i dag. Sjå kart/vedlegg for baneplan, oppbygging og dreneringsplan, lysmaster og straumkabel. samt planloysing for Bana ligg fint i terrenget og det vert lett tilkomst frå veg/parkeringsareal bana. Tilkomst her er vurdert 5 ha universell utforming. (vert utvida no) til Drift: Drifting av anlegget skal dekkast av klubbens ordinære omlopsmidlar. Auka utgifter knytt til drift av kunstgrasbana blir dekt av noko auka treningsavgift og forventa auka aktivitet innan fotballen. Ein del av dagens utgifter til drifting av grusbana fell også vekk. Kostnader knytt til slådding av kunstgrasbana vil truleg ikkje vere særleg storre en slådding av tilsvarande grusbane. Utgifter til merkekalk til grusbana på 5000kr-10000kr per år fell no bort. Det nye lysanlegget og storre asktivitet/fleire brukstimar vil truleg fore til litt auka straumutgifter, men neppe mykje. Dette etter som vi forventar liten straumauke då det gamle lysanlegget på 11-bana er av elre type som brukar rnykje straum når det er i bruk. Vi beheld desse lyskastarane også (slik at vi kan lyse opp heile 11ar-bana), men dei vil bli mindre brukt. Bana blir tradisjonelt lite brukt om vinteren, d5 vi har tilbod om trening innandors i gymsalen på Folkestad skule/folkestad grendahus. Kostnadsoverslag: Grunnarbeid og baneutviding kjop kr Grunnarbeid og baneutviding rabatt kr Grunnarbeid og baneutviding, dugnad kr Kunstgrasbane kr Lysanlegg kjøp kr BaIlfa ngarstol par gåve kr Ballfangarnett kr Fundament stolpar kr Arbeid stolpar og stolpefundament dugnad kr Toppgrus kjøp kr Utkoyring planering dugnad kr Ballfangar-/reklamegjerde kjop kr Oppsetting dugnad kr Slådd - gåve kr Administrasjon og byggeleiing 3% av samla kostnad dugnad kr Sum: kr =kr Side19

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: 13.01.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl.

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. 12:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 12.03.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 28.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om Fairtrade Volda/Ørsta Orientering om barnevernprosjektet Medlemar som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer