MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom 137, Volda rådhus Dato: Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret. Møtet startar kl med servering av lunsj. PS 144/15 Klage på tildeling av 100% driftstilskot fysioterapeut, er unnateke offentlegheit. Jf. offl. 13. Saka vert sendt til dei faste medlemene. Arild Iversen ordførar Side1

2 Sakliste Saksnr PS 137/15 PS 138/15 PS 139/15 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Folkestad IL - kunstgrasbane på Myrane - Kommunal garanti for lån til tiltaket PS 140/15 Eigedomsskatt på produksjonsutstyr i verk og bruk høyring PS 141/15 PS 142/15 Kommunal garanti - Tilbygg Klubbhus Volda stadion Ombygging ved Volda legesenter PS 143/15 Storgata- Tilleggsavtale med eigar av gnr. 19 bnr. 826 PS 144/15 PS 145/15 OS 99/15 OS 100/15 OS 101/15 OS 102/15 Klage på tildeling av 100% driftstilskot fysioterapeut Orienteringssaker Høring - norsk markedsføringsspråk i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Oppmoding om busetting av flyktningar Driftsavtale Volda - utløsning av opsjonstrinn Arbeidsmiljøtiltak Side2

3 PS137/15Godkjenningavinnkallingogsakliste PS138/15Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Heltne Arkivsak nr.: 2014/2274 Arkivkode: D11 Utvalsaksnr Utval Møtedato 139/15 Formannskapet Kommunestyret FOLKESTAD IL - KUNSTGRASBANE PÅ MYRANE - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL TILTAKET Administrasjonen si tilråding: Med atterhald om Fylkesmannen si godkjenning, gjev Volda kommune garanti til Folkestad idrettslag for eit lån på kr ,- i Sparebank 1 Søre Sunnmøre i samsvar med lånetilsegn datert Garantien vert gitt på slike vilkår: 1. Garantien er ein simpel kausjon. 2. Garantien skal avkortast i takt med utbetaling av spelemidlar og eventuell kompensasjon av mva. til anlegget og i samsvar med skissert nedbetalingsplan. Vedleggsliste: 1. Søknad om kommunale garanti motteke m vedlegg 2. Finansieringsbevis frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre 3. Illustrasjon av anlegget Saksopplysningar: Folkestad IL har søkt om kommunal garanti for eit lån stort kr. kr ,-, i samband med bygging av kunstgrasbane m lys på eine halvdelen av Myrane fotballbane på Folkestad. Anlegget er gitt idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning med sikte på tilskot frå spelemidlane til idrettsanlegg. Det er gitt byggeløyve etter reglane i Plan og bygningslova. Anleggsarbeidet vart starta opp våren 2015 og er mest ferdig bygt. Det vert fremja søknad om tilskot til prosjektet frå spelemiddelordninga i søknadsrunden for I søknaden heiter det elles: Vi vil søkje Volda kommune om kommunal garanti for lån. Behovet er særskilt knytt til forskotering av tippemidlar (som truleg vil ha ei ventetid på 2-3 år). Forventa tippemidlar er 1/3 av budsjettet, altså om lag ,-. Side4

5 Ved å søkje om fleksibelt lån inntil ,- vil vi få økonomisk forutsigbarheit i byggjeprosessen. Dette lånet vil sikre oss fullføring av prosjektet, uavhengig av ytterligare sponsorgåver (vi har fortsatt ute sponsorsøknadar). Skulle klubben få inn meir sponsormidlar til prosjektet, vil det bli aktuelt å betale ned på lånet. Ved god aktivitet og inntjening i Folkestad IL i åra som kjem kan det bli aktuelt å løyse inn deler av lånet før tippemidlane blir utbetalt. Vedlagt søknaden er lånetilsegn frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre. Vedlagt fylgjer og utfyllande informasjon om prosjektet, om Folkestad IL sin økonomi og plan for betjening av lånet. Helse og miljøkonsekvensar: Eit positivt aktivitetstiltak i eit etablert idrettsområde. Vil stimulere til auka fysisk aktivitet og trivsel. Økonomiske konsekvensar: Tiltaket har ein samla kostnad på kr Dette er tenkt finansiert slik: Tilskot spelemidlar kr , gåver og rabattar kr , dugnadsarbeid kr og refusjon mva kr og resten eigenkapital kr Idrettslaget viser i søknaden til at dei er i gang med innhenting av ulike sponsormidlar/gåver til prosjektet, og har ei målsetting om til saman kr Dette er førebels ikkje dokumentert. Greier ein gjennomføre dette vil anlegget kunne gjennomførast utan langsiktig lån. Utbetaling av spelemidlar vil imidlertid normalt måtte vente 3-4 år, og lån trengs til forskottering av desse. Vidare er det søkt litt utvida lån for å redusere eigenkapitalbehovet, og lette likviditeten til laget i denne perioden. Lånet vil bli nedbetalt med mottekne spelemidlar (sannsynleg innan for ei ramme på 3-5år) og ved eventuell refusjon av MVA til anlegget, og elles etter ein nedbetalingsplan over 3.6 år frå låneopptak. Folkestad il viser gjennom driftsrekneskap og status å ha sunn økonomi, og eit godt grunnlag for å gjennomføre og drifte prosjektet. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen særlege for tiltaket. Vurdering og konklusjon: Eg legg til grunn at Folkestad il med dette anlegget kjem i posisjon for å få spelemidlar, og kan søkje refusjon for mva til anlegget. Det er i dag usikkert når ein kan forvente slike tilskot på grunn av etterslep i søknadsmassen. Erfaringsmessig vil det kunne reknast 3-5 år etterslep for spelemiddeltilskot etter første gangs søknad. Kommunal garanti som grunnlag for realisering av aktivitetsskapande anlegg og som grunnlag for lånefinansiering av spelemiddelanlegg er eit vedteke prinsipp i gjeldande kommunedelplan For fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv, Jf. Kap. 4.0 verkemidlar, og kap. 5.1-prioritering av tiltak, der det heiter: Kommunale garantiordning for lån er eit av dei viktigaste bidrag frå kommunen si side for å fremje laga sine utbyggingsprosjekt og må vidareførast som viktige verkemiddel i høve til anleggsutbygging i lagsregi. Side5

6 Kommunen vil innanfor økonomisk rammer i økonomiplan og budsjett etter nærare vurdering stille naudsynte kommunale garantiar for eigenkapitallån og lån til forskottering av spelemidlar for prioriterte anlegg i plan. Dette er eit type tiltak det kan stillast garanti for, jf. komm.lova 51. Etter kommunelova 51 nr. 3 krev slik garanti godkjenning av Fylkesmannen. (over ). I dokumentasjonen som følgjer søknaden viser idrettslaget til ein sunn økonomi med positivt driftsresultat og pengar på konto. Med grunnlag i kommunedelplan og opplysningar i søknad finn ein å kunne tilrå kommunal garanti slik søkt om. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Folkestad il Fylkesmannen i Møre og Romsdal for godkjenning av garantivedtak. Kopi til: Idrettsrådet Økonomistaben Utvikling Side6

7 L0040-iuvtaftrLl SøknadoWl-ån finansieringav Myrane kunstgras Folkestad, hadde Folkestad IL styremote. Der blei sak om delvis lånefinansiering for Myrane kunstgras handsama. Myrane kunstgras har eit totalt budsjett på om lag ,-. Forslag (som tidlegare diskutert) om å sae om eit lån på inntil ,- (sjuhundreogfemtitusen) blei vedteke med fem av fem stemmer. Vi vil sokje Volda kommune om kommunal garanti for lånet. Behovet er særskilt knytt til forskotering av tippemidlar (som truleg vil ha ei ventetid på 2-3 år). Forventa tippemidlar er 1/3 av budsjettet, altså omlag ,-. Forventa ventetid på tippemidlane er (etter det vi har forstått) 3-4 år. Ved å sokje om fleksibelt lån inntil ,- vil vi få økonomisk forutsigbarheit i byggjeprosessen. Dette lånet vil sikre oss fullforing av prosjektet, uavhengig av ytterligare sponsorgåver (vi har fortsatt ute sponsorsoknadar). Skulle klubben få inn meir sponsormidlar til prosjektet, vil det bli aktuelt å betale ned på lånet. Ved god aktivitet og inntjening i Folkestad IL i Sra som kjem kan det bli aktuelt å loyse inn deler av lånet for tippemidlane blir utbetalt. Sjå vedlegg til soknaden for utfyllande informasjon om prosjektet, Folkestad IL sin Okonomi og plan for betjening av lånet. For Folkestad IL: Even Lillenes (leiar): n Per-Kåre Nesset (nestleiar): Kjetil Knutsen (kasserar): `IL il Camilla Kongsvoll (styremedlem): Alise Andenes (styremedlem): /11,()J1.. Side7

8 Utgreiande om lånesøknad til Folkestad IL sitt kunstgrasprosjekt Behov: Folkestad ILbed om kommunal garanti på eit lån pålydande ,- knytt til kunstgrasbaneprosjektet sitt i Myrane. Prosjektet er kostnadsrekna til (sjavedlegg «Signert kommunal forehandsgodkjenning» for detaljar). Delar av prosjektet er innbetalt, og eit lån p vil fjerne usikkerheit rundt endeleg finansiering. Ved eit lån på ,- vil vi ha rammertil å fullfore prosjektet uavhengig av ytterlegare sponsorinntekter. Vi er fortsatt i ein prosess der vi sokjer sponsorstotte, då vi enno ikkje har nådd sponsormålet vårt for prosjektet (og dermed forelopig har ein storre del av finansieringa av eigne klubbmidlar enn kva som var målet).klubben har ute sponsorsoknader som samla kan gi betydelege moglegheiter for mindre klubbdel av finansieringa. Det vil då medfore nedbetaling på. lanet. Betjening av lån: Vi set av ein årleg sumpå ,- for å kunne betjene lånet. Dei siste Arahar Folkestad IL hatt ei omsetning på omlag ,- til ,-. Aktivitet og inntjening har yorejustert etter behov var omsetninga auka til ,-, hovudsakleg grunna ei stone investering i nye drakter og fotballutstyr, og deltaking pa NorwayCup.Dette er eit budjett som ikkje inneheld inntekt frå Malakoff-dugnaden (60 000,- dei to siste Ara,«øyremerkt» kunstgrasbaneprosjektet). Vi har som mål å auke inntjeninga til ,- per Ar.Dette vil skje utan særleg auke i utgifter (forventa årlege driftsut ifter er omlag ,-). Sponsorinntekter Arrangement Medlemskontingent Treningsavgift fotball Kampavvikling fotball Grasrotandel Midlar idrettsforbundet 5000 Diverseinntekter? Malakoff-dugnad? Vi har i dag årlege sponsoravtaler på tilsaman ,-. Nytt anlegg, og auka aktivitet gir oss betre forhold for stadionreklame, og vi anser ,- i sponsorbudsjett per år som realistisk. 3 bingoar, basar, bygdestafett, jonsokfeiring. I tillegg kjem andre mindre faste arrangementsom marknad, skilop mm. Slike arrangementhar siste Aragitt omlag ,- i snittoverskot. Medlemskontingenten har siste åra gitt rundt ,-. Frå og med inneverande år set vi litt opp kontingenten. I tillegg ser vi aukande medlemsmasse. Treningsavgifta har siste 5ra gift ,- i inntekt. Frå og med inneverande år setvi litt opptreningsavgifta (vi er fortsatt billige!). I tillegg ser vi auka deltaking. Inneværande år kjem vi til å sende ut treningsavgift på ,-. Basert på snittinntekt på heimekampane, og antal heimekampar med dagens aktivitet. Siste Arahar vi fått inn rundt ,- i grasrotandel. Var i fjor 5000,-, etter mistydingar rundt idrettsregistreringa. Normalt rundt 10000,-. Andreinntekter finst her og der (t.d. klubbdressalg, loddsalg), menvi tek ikkje det med i denne kalkyla. Malakoff-dugnaden er no inne i sitt siste år av ei treårsavtale som har giftoss ,- per år. Vi har gode tilbakemeldingar frå MalakoffIDAarbeidet vårt, og vi forstår det slik at dei vil ha oss med vidare. Arbeidsmengda har auka gjennom perioda, og difor vil framtidig sumgjerne bli hogare. Side8

9 Sidan det ikkje ligg fore vidare avtale for dei neste Aratek vi ikkje med dette som forventa inntekt, sjolv om det gjerne kan bli ei god inntektskilde for oss også dei komande Ara. Med tanke på skisseringa over ser vi for oss at Folkestad IL går ei trygg økonomisk tid i mote. Folkestad IL skulle såleis greit kunne betjene eit lån på ,-. God inntjening og aktivitet framover vil gje oss moglegheit til å betale ned på lånet for tippemidlane blir utbetalt. Innloysing av lånet: I hovudsak treng vi lån for å dekke spelemiddeldelen til prosjektet. Denne summen er skissert til ,-. Ved utbetaling av spelemidlane vil dette i si heilheit gå til nedbetaling/innloysing av lånet. Det er eit klart mål at den resterande del av lånet (som ikkje blir dekt av spelemidlar) skal bli nedbetalt innan spelemiddeltildeling. Ved ytterlegare sponsorinntjening for prosjektet vil deler av lånet bli innbetalt fortlopande. V ileki Folkestad IL, ved leiar Even Lillenes Folkestad Side9

10 Folkestad IL Hovedlag 2014 ARETS RESULTAT KtoNrKontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP Driftslnntekter 3000Medlemskontingent , SaIg av treningstøy 200, Annen støtte , Bingo , Jonsokafta 7 448, Basar , Grasrotmidlar , Salg kiosk , Fotball Treningskontingent , Andre driftsinntekter 69, Diverse inntekter 4 735, Midlar ldrettsforbundet 5 000,00 Sum DriftsInntekter ,26 DriftsKostnader 4300Varekjop KIOSK , Fotball Dommarhonorar , Husleige Grendahuset , Fotball Utstyr , NorwayCup , Renovasjon -770, Straum , Reiseutgifter , Fotball Reisekostnadar , Forsikringer , Diverse driftsutgifter -135, Fotbalignwpa Utgtfter ,60 Sum DriftsKostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter 8140Renteutgifter og gebyrer -328,00 Sum Finansposter RESULTAT FOR SKATTER Arsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0 00 ARSRESULTAT Lisensiertil: FolkestadIL Hovedlag (Pr ) Cwww.alphareg.no Utskriftsdato: kl: 18:07 Side: 1 Side10

11 Folkestad IL Hovedlag 2014 RABALANSE / SALDOBALANSE KtoNr KontoNavn Inng.balanse Debet Kredit Utg.balanse 1200 Eget Inventar, utstyr 1 000,00 0,00 0, , Kasse , , , , Sparebanken , , , , Nordea ,85 0, ,85 0, NorwayCup , , ,64 296, Innskutt egenkapital ,65 0,00 0, , Kunstgrasbane , , , , Prosjektturveg , , , , Medlemskontingent 0,00 0, , , Salg av treningstoy 0,00 0,00 200,00-200, Annen striate 0,00 0, , , Bingo 0,00 0, , , Jonsokafta 0,00 265, , , Basar 0, , , , Grasrotmidlar 0,00 0, , , Salg kiosk 0,00 0, , , FotballTreningskontingent 0,00 0, , , Andre driftsinntekter 0,00 0,00 69,00-69, Diverse inntekter 0,00 0, , , Midlar ldrettsforbundet 0,00 0, , , Varekjøp KIOSK 0, ,00 0, , Fotball Dommarhonorar 0, ,00 0, , HusleigeGrendahuset 0, ,00 0, , Fotball Utstyr 0, ,75 0, , NorwayCup 0, , , , Renovasjon 0,00 770,25 0,00 770, Straum 0, ,14 0, , Reiseutgifter 0, ,00 0, , Fotball Reisekostnadar 0, ,00 0, , Forsikringer 0, ,00 0, , Diverse driftsutgifter 0,00 135,00 0,00 135, FotballgruppaUtgifter 0, ,60 0, , Renteutgifterog gebyrer 0,00 328,00 0,00 328,00 Kontroll summer: Lisensierttil:FolkestadIL Hovedlag (Pr ) Cwww.alphareg.no Utskriftsdato: kl: 18:07 Side: 1 Side11

12 Folkestad IL,Hovedlag 2014 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum EIENDELER Anleggsmidler 1200Eget Inventar, utstyr Sum Anleggsmidier 1 000, Omlopsmidler 1500 Kunder, debitorer 0, Kasse 6 350, Sparebanken , Nordea , Posten 0, Tippekonto 0, Sparebanken , NorwayCup ,36 Sum Omlopsmidler SUM EIENDELER EGENKAP1TALOG GJELD Egenkapital 2000Innskutt egenkapital 2099Arsresultat (Opptjentegenkapital) Sum Egenkapital , , Kortsiktig Gjeld 2500 Kunstgrasbane 2950Prosjekt turveg Sum Kortsiktig Gjeld SUM EGENKAPITALOG GJELD , , e_(Le,- N-Jet 1/1, flevrceicee, Lisensierttil:FolkestadIL Hovedlag (Pr ) ewww.alphareg.no Utskriflsdato: kl: 18:07 Side: 1 Side12

13 Folkestad IL Hovedlag 2013 ARETS RESULTAT KtoNrKontoNavn KontoSum.. RESULTATREGNSKAP Driftslnntekter 3000 Medlemskontingent , Salg av treningstoy 800, Annen stone , Bingo , Jonsokafta 9 783, Grasrotmidlar , Salg kiosk , Fotball Treningskontingent , Andre driftsinntekter 95, Midlar ldrettsforbundet 9 721,00 Sum Driftslnntekter ,23 DriftsKostnader 4300 Varekjøp KIOSK , Fotball Dommarhonorar , Klubbhus , Husleige Grendahuset , Fotball Utstyr , Kontorrekvisita , Diverse utgifter , Fotball Kurs og moter , Straum , Forsikringer , Diverse driftsutgifter , Fotballgruppa Utgifter ,26 Sum DriftsKostnader ,46 DRIFTSRESULTAT Finansposter 8140Renteutgifter og gebyrer -331,50 Sum Finansposter RESULTAT FOR SKATTER Arsoppgjørs disp, skatt Sum Arsoppgjørs disp, skatt 0 00 ARSRESULTAT Lisensiert till Foikestad IL liovedlag (Pr ) ewww.alphareg.no Utskriftsdato: Id: 19:28 Side: 1 Side13

14 Folkestad IL Hovedlag 2013 BALANSE KtoNrKontoNavn KonfoSum EIENDELER Anleggsmidler 1200 Eget Inventar, utstyr 1 000,00 Sum Anleggsmidler 1 000,00 Omlopsmidler 1500 Kunder, debitorer , Kasse , Sparebanken , Nordea , Posten 42, Tippekonto 310, Sparebanken , NorwayCup ,00 Sum Omlopsmidler ,46 SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG WELD Egenkapttal 2000 Innskutt egenkapital , Arsresultat (Opptjent egenkapital) 1 669,27 Sum Egenkapital ,63 Kortstktig Gjeld 2500 Kunstgrasbane , Prosjekt turveg ,00 Sum Kortsiktig Gjeld ,17 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ;) r-,, eee,,, Lisensiert til: Folkestad IL Hovedlag (Pr ) Ciwww.alphareg.no Utskriftsdato: kl: 19:28 Side: 1 Side14

15 VOLDA KOMMUNE Utvikling Folkestad il Folkestad 6120 FOLKESTAD Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ /2014 D11 UTV/ PH FOLKESTAD IL - KUNSTGRASBANE PÅ MYRANE - SPELEMIDLAR TIL IDRETTSANLEGG FØREHANDSGODKJENNING FOR TILSKOT FRÅ SPELEMIDLAR Viser til motteken søknad om førehandsgodkjenning av plan for nytt kunstgrasbane-anlegg på del av Myrane Fotballbane på Folkestad. Myrane fotballbane er ein grusbane etablert tidleg på 1980-talet. Bana er opparbeidd med storleik 100x60m. Det er montert lysanlegg på bana. Vidare er det ved bana etablert eit mindre klubbhus og parkeringsplass. Bane anlegget er også knytt opp mot etablert tursti og skiløype i området. Anlegget inngår i kommunedelplan for Fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv, og har anleggsnr Det er tidlegare gitt mindre tilskot frå spelemidlane til anlegget. Siste til klubbhus i 1989 og til rehabilitering av grusdekke i Søknaden no går ut på å bygge om grusbaneanlegget slik at ein får to 7-ar baner der den eine beheld grusdekke som i dag og den andre får dekke med kunstgras. Grusbana har blitt noko mindre brukt som 11-ar bane dei seinare åra, og i hovudsak er den nytta som 7-ar eller 5-arbane og er oppmerka slik. Idrettslaget opplever no auka aktivitet og betre rekruttering mellom dei unge i bygda, og det vert vurdert som rett å satsa på etablering av ein 7-arbane med kunstgrasdekke i staden for grusdekke som ein har i dag. Omlegginga her vil vere positivt for rekrutteringsarbeid og den generelle aktiviteten i bygda. Det ligg i søknaden ved ei god behovsvurdering og det synleggjort at dette klart er eit aktivitetstilbod og anlegg som trengs i bygda. Søknaden er elles i samsvar med reglane i vegleiar V Eksisterande bane er vurdert av anleggskonsulent i fotballkretsen-, av kunsgrasleverandør og entreprenør ved prissetting av grunnarbeid, og har tilfredstillande status sett i høve til underbygging og drenering. Ny drenering vert lagt rundt heile bana i samband med utviding for sikringssoner. Kommunen finn ut frå framlagt dokumentasjon at planlagt prosjekt vil kunne gje eit godt tilbod for aktiviteten i laget, som er aukande særleg blant born og unge. Det er gitt eit godt oversyn over dei driftsmessige endringar som prosjektet vil gje for laget. Kunstgrasbaneprosjektet kan godkjennast som grunnlag for søknad om tilskot frå spelemidlar til idrettsanlegg. Førehandsgodkjenninga vert gitt ut frå ei førebels kostnadsramme på kr og då med ei tilskotsramme på inntil kr Postadresse: Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: Side15

16 Ved fremjing av søknad om tilskot frå spelemidlane må det ligge føre detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan der alle deler av finansiering vert dokumentert. (Dugnad, gåver-rabattar, eigne midlar-, lån m.m). Ved fremjing av søknad må berekning for lysanlegget ligge ved. Det må vidare ligge føre årsmøtevedtak for bruk av eigne midlar og for eventuell avtale om opptak av lån til eigenkapital. Stempla plandokument følgjer vedlagt. Med helsing Volda kommune Jørgen Vestgarden Utviklingssjef Per Heltne planleggar Kopi: Møre og Romsdal Fylke, kulturavd. Idrettsrådet Kart-, oppmåling og byggavd. Vår ref.: 2014/2274 Side 2 av 2 Side16

17 , - Folkestad IL - Fotball 6120 Folkestad Tlf: (Even Lillenes leiar) E-post: (Even Lillenes leiar) Volda kommune Stormyra Volda 7e7 Folkestad, Li/ fre. t"- 5.-D6.A711CIMMUNE T1Y-Ae,,. Søknad om godkjenning av byggeplan av kunstgrasbane på Myrane stadion: Plassering og utforming: Vi ynskjer å leggje kunstgras, ei 7ar-bane med m5160x40 meter, med tilhøyrande sikkerheitssone. Det vert også planlagt nytt lysanlegg for bana. Denne bana skal vi leggje på eine halva av Myrane stadion som er fotballbana til Folkestad IL (sjå vedlegg for plassering av bana). Myrane stadion er i dag ei grusbane. For 5 få til dette m5 vi fjerne delar av øvre gruslag og koyre på ny drenerande toppgrus på del delane. Bana fungerer svært godt i dag med tanke på drenering og tørkar raskt opp etter regnfall. Vi m5 likevel byte ut deler av toppgrusen i ytterkant av bana grunna groing. Vi m5 ogs5 utvide grusbana om lag 4m-7m i den nye 7ar-bana si lengderetning (maks utviding 48mx7m) for å få plass til sikkerheitssoner. Her m5 vi skrape av tory/mold, koyre på fyllmasse, drenerande pukkmasse og toppgrus. Vi legg og ned nye dreneringsror, trekkeror og kabel for straum til lysmaster, bygg fundament til 2 lysmaster (16m høge) og set opp lysstolpar med lysriggar, (sjå vedlegg for plan for baneutviding, drensnedlegging, plassering av trekkeror for lys og plassering for lysmaster). Prosjektet inneheld: Byte ut delar av toppdekket Utbetring av kantar på bana og justere fall for legging av kunstgras. Grave opp igjen avrenningsgrofter rundt bana Utvide bana 4m-7m for 5 få plass til sikkerheitssoner Legge ned dreneringsror langs heile langsida p5 11ar-bana for 5 frakte vekk tilsig. Lage ballfangar-/reklamegjerde Setje opp stolpar (5m, lostk) til ballfangarnett og montere opp dette Nytt lysanlegg på komande 7ar-bane. 2 stolpar på 16m, med lysriggar. Plass i Kommunedelplan for idrett og friluftsliv: Fotballanlegget for Folkestad IL Myrane, er eit etablert anlegg registrert innanfor gjeldande kommunedelplan. Anleggsnr Det er her fotballbane grus 60x100m med anleggsnr og klubbhus med anleggsnr Etablering av kunstgrasdekke på eine halvdelen av dagens grusbane er ein naturleg oppgradering for anlegget med sikte p5 eit aukande aktivitetstilbod for born og unge, der 5.ar og 7-stfotball i dag dekkjer aktuelt behov. Side17

18 Vi ber om at prosjektet vert prioritert inn i handlingsplan for kommunedelplanen ved komande årsrullering. Behov: Folkestad IL har om lag 120 medlemmar. Storste aktiviteten er fotball, der vi sesongen 2014 hadde aktive spelarar i barne og ungdomsseriane til SunnmoreFotballkrets. i tillegg har vi "aktive fotballmosjonistar" l voksen alder som jamleg nyttar anlegget vårt. I tillegg organiserer vi "fjelltrim", med utlegging av boker på utvalde løyper og fjell i bygdene våre. Vinterhalvåret tilbyr vi symjing for alle aldrar (symjebassenget på Folkestad skule), allidrett og ymse vinteraktivitetar som skirenn. Meininga er å tilretteleggje for eit så bredt tilbod av fysisk aktivitet som mogleg, for så mange som mogleg. Vi er også medlem i More og RomsdalFriidrettskrins. I tillegg til fysisk aktivitet ynskjervi vere ein organisasjonsom bidreg for 5 skapepositive sosiale opplevingar i bygdenevåre. Vi arrangerer tradisjonelle jonsokfeiringar, bingo, marknad m.m. For å oppretthalde fotballaktiviteten på Folkestad (med aktive frå bygdene Steinsvik, Dalsbygda, Folkestad, Straumshamn og Bjorkedalen), og forhåpentleg skape nyrekrutering, ser vi det som formålstjen leg å legge kunstgras. Ved å legge ei 7ar-bane (60m x 40m) på delar av Myrane grus, vil vi får eit anlegg som kan nytte oss i treningssituasjon og i kamp. Ved at vi vedlikeheld den resterande grusbana kan vi nytte denne ved behov i treningsarbeld og ved arrangering av turneringar. Gjennom dette prosjektet får vi eit for oss funksjonelt anlegg til ei overkomeleg investering. Anlegget stettar då behovet vårt for fotball, samt andre aktivitetar og arrangement som skissert ovanfor. Oppbygging av bana og drenering: Dageleg bruk viser at bana drenerer svært godt. Gjentekne gangar har vi opplevd bortimot torr bane like etter kraftige regnfall (også etter "vekelang" nedbor). Etter eiga vurdering og synfaring av kunstgrasleverandor og anleggskonsulent i fotballkretsen, er det konstatert at eksisterande bane er tilfredstillande for direkte legging av kunstgras, med berre nytt avrettannde toppdekke (grus). Underlaget der vi skal legge kunstgras består av toppgrus (5cm-lOcm). Under toppgrusen ligg ei godt drenerande samfengt masse. Etter dei opplysningane vi har klart 5 hente inn er denne massen henta frå to ulike masseuttak i bygda, samt at mykje skal ha blitt henta til bygda med båt. Under denne samfengte massen er det truleg variasjonar på korleis bana er bygd opp. Dette grunna at deler av bana ligg på utsprengd grunn, og delar ligg på fylling. Våre erfaringar er at bana drenerer godt over heile planlagde 7ar-bane-området. Eksisterande bane har einsidig fall mot sidekant. Ny 7ar-bane vil såleis f5 einsidig fall i lengderetninga av ny bane. Målingar utført med laser viser eit jamt fall på 1%. Langs komande kortside er det eit avvik på desse på +-5cm. Vi vil nytte ny toppgrus til å justere inne på bana. Våre erfaringar er at mesteparten av overflatevatnet på bana (sjolv ved tungt regnfall) sig ned i bana og blir transportert vekk i grunnen. Vi m5 lage ei utviding i 7ar-bana si lengderetning for 5 få plass til sikkerheitssoner. Utvidinga bli 4m-7m, alt etter kor langt ut vi greier 5 legge bana på andre sida. I denne utvidinga fjernar vi massen som ligg inntil bana og koyrer på ny fyllmasse. Toppgrus vil vere vaska grus/sand frå Standal Knusverk AS, som har blitt nytta på ein rekke kunstgrasanlegg i området. Side18

19 Drenering rundt bana blir tatt opp igjen ved oppgraving/avskraping av grofter. Etter dekking av drensror vil groftene ligge minst 30cm lågare en bana sitt nedre punkt og groftene vil ha fall mot bekkar som transporterer vekk vatnet. Vi grey dreneringsgroft og legg ned dreneringsror ved bana sin austlege del. Dreneringsgrofta vil gå langs heile 11ar-bana, inkludert ved/under 7ar-bane-utvidinga vår, og blir knytt inn på ror som leier vatnet til bekk, slik det også fungerer i dag. Sjå kart/vedlegg for baneplan, oppbygging og dreneringsplan, lysmaster og straumkabel. samt planloysing for Bana ligg fint i terrenget og det vert lett tilkomst frå veg/parkeringsareal bana. Tilkomst her er vurdert 5 ha universell utforming. (vert utvida no) til Drift: Drifting av anlegget skal dekkast av klubbens ordinære omlopsmidlar. Auka utgifter knytt til drift av kunstgrasbana blir dekt av noko auka treningsavgift og forventa auka aktivitet innan fotballen. Ein del av dagens utgifter til drifting av grusbana fell også vekk. Kostnader knytt til slådding av kunstgrasbana vil truleg ikkje vere særleg storre en slådding av tilsvarande grusbane. Utgifter til merkekalk til grusbana på 5000kr-10000kr per år fell no bort. Det nye lysanlegget og storre asktivitet/fleire brukstimar vil truleg fore til litt auka straumutgifter, men neppe mykje. Dette etter som vi forventar liten straumauke då det gamle lysanlegget på 11-bana er av elre type som brukar rnykje straum når det er i bruk. Vi beheld desse lyskastarane også (slik at vi kan lyse opp heile 11ar-bana), men dei vil bli mindre brukt. Bana blir tradisjonelt lite brukt om vinteren, d5 vi har tilbod om trening innandors i gymsalen på Folkestad skule/folkestad grendahus. Kostnadsoverslag: Grunnarbeid og baneutviding kjop kr Grunnarbeid og baneutviding rabatt kr Grunnarbeid og baneutviding, dugnad kr Kunstgrasbane kr Lysanlegg kjøp kr BaIlfa ngarstol par gåve kr Ballfangarnett kr Fundament stolpar kr Arbeid stolpar og stolpefundament dugnad kr Toppgrus kjøp kr Utkoyring planering dugnad kr Ballfangar-/reklamegjerde kjop kr Oppsetting dugnad kr Slådd - gåve kr Administrasjon og byggeleiing 3% av samla kostnad dugnad kr Sum: kr =kr Side19

20 Forebels plan for finansiering: Tilskot Spelemidlar Sponsormidlar (store og små) Forventa rabattar og g5vebrev Dugnad / (hovudsakleg knytt til grunnarbeid, gjerde, stolpar ol.) Eigne klubbmidlar Totalt KR KR KR KR KR Kommentarar til postane i planlagt finansiering: Tilskot spelemidlar: Utrekna frå 33,3% av samla kostnad. Sponsormidlar: punktet inneheld store sponsorar (bankar mm), mindre sponsorar som lokalt næringsliv og kronerulling (privatpersonar kan f5 sponse "sin eigen kvadratmeter"), i bygdene våre. Det vert arbeidd med fullstendig oversikt over gåver/sponsormidlar fram mot endeleg soknad, som vil bli fremja for neste søknadspeiode Posten "Eigne klubbmidlar" vil bli brukt som ein buffer i forhold til sponsormidlane. Får vi inn mindre i sponsorstotte vil klubben måtte dekke meir av prosjektet. Får vi inn meir sponsormidlar en her skissert, kan vi redusere det beløp klubben m5 dekke av eigne midlar. Dugnad/rabattar: Posten er rekna ut i fr5 det som til no er avtalt av bidrag knytt til arbeid med grunn, gjerde, lysanlegg og ballnett, etter avtale med entreprenor og leverandør. Vil bli komplettert når vi har fått inn alle tilbod/prisar og soknad ver sendt inn. Tiltaket m5 lånefinansierast fram til spelemidlar vert utbetalt. Vi foreset kommunal garanti for lån, og vil fremje slik soknad straks forehandsgodkjenning er på plass. Lånetilsegn er gitt av bank under føresetnad av slik kommunal garanti. Vi tek sikte på oppstart av arbeidet i vår, og ber om snarleg handsaming av søknaden. Med vennleg helsing Folkestad IL, v/leiar Even Lillenes Side20

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

Jawa, _ WW_

Jawa, _ WW_ Jawa, _ WW_ l K ufbd c- Gm :![l o I. ' (lo/[537 særegent) Stiftinga Folgefonnsenteret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal Deres ref. Vår ref. Stavanger 201652648 17.03.2017 Tilsagn om finansiering Vi Viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/218 4949/2014 223 SVK/ US 26.05.2014 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 07.04.2011 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 13.09.2017 Tid: 09:30 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00 Utvalg: Driftsstyret MØTEINNKALLING Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: 13.03.2013 Tid: 13:00 NB! Driftsstyret møter kl.13:00 ved Bratteberg barnehage, adresse Bakkelidvegen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg

Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg NAMN PÅ ANLEGGET TYPE ANLEGG SØKJAR Rukjen skule - aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg Stord kommune ADRESSE POSTNUMMER 5410 POSTSTAD Sagvåg KOMMUNENUMMER 1221

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/ / SVK/ SONHAV

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/ / SVK/ SONHAV VOLDA KOMMUNE PER MULVIK AS Holmen 7 6100 VOLDA Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/1214 10531/2016 2016008 SVK/ SONHAV 07.09.2016 MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN ID 1519-2016008

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 541 Saksmappe: 2015/ /2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 541 Saksmappe: 2015/ /2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 541 Saksmappe: 2015/665-4417/2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 23.02.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/16 Formannskapet 09.03.2016 47/16 Kommunestyret 28.04.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2010/1374 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE Administrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Geir Afdal Arkivsaksnr.: 09/1353. Sanitæranlegg og utviding av parkeringsplass Krossen på Mollandsmarki mv

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Geir Afdal Arkivsaksnr.: 09/1353. Sanitæranlegg og utviding av parkeringsplass Krossen på Mollandsmarki mv SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Geir Afdal Arkivsaksnr.: 09/1353 Arkiv: M55 Sanitæranlegg og utviding av parkeringsplass Krossen på Mollandsmarki mv Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek å byggja

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Valstyret Møtestad:, Volda rådhus Dato: 22.08.2017 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Sørheim -utvalet sin gjennomgangav inntektssystemet - høyringsuttale

Sørheim -utvalet sin gjennomgangav inntektssystemet - høyringsuttale FJELL KOMMUNE Økonomisjefen DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dykkar ref. Vår ref. Saksh. - tlf. Dato 2007/3650-1586/2008 Lillian Torsvik - 56 32 65 76 23.01.2008

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 28.09.2016 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

REGLAR FOR KOMMUNALE TILSKOT TIL NÆRINGSLIVET I ÅSERAL.

REGLAR FOR KOMMUNALE TILSKOT TIL NÆRINGSLIVET I ÅSERAL. REGLAR FOR KOMMUNALE TILSKOT TIL NÆRINGSLIVET I ÅSERAL. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunalog regionaldepartementet UTFYLLANDE HANDSAMINGSREGLAR TIL VEDTEKTENE FOR KRAFTFONDET

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Siv.ing. Svein Holmen - Arealplanlegging Boks 319 6101 Volda Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/639 8156/2007 L12 SVK/ AKE 24.10.2007 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Heltne Medlem H Erling Ulvestad Medlem SP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Heltne Medlem H Erling Ulvestad Medlem SP VOLDA KOMMUNE Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 11.06.2013 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lars Peder Barstad Leiar FRP Sindre

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato 123/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato 123/13 Formannskapet /13 Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Gunnar Andenes Arkivsak nr.: 2013/1013 Arkivkode: D11 Utvalsaksnr Utval Møtedato 123/13 Formannskapet 11.06.2013 87/13 Kommunestyret 20.06.2013 VOLDA TI FOTBALL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer