RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN"

Transkript

1 RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN Vedtatt på generalforsamling INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 Rammebetingelser for prosedyre Rammebetingelser for omfang og utbygging Avtaledokument mellom borettslag og andelseieren ved enkeltvis utbygging/ombygging Utvidelsesplan for hver enkelt hustype Nabovarsel Om klagerett Avtaledokument og kvittering for nabovarsel fås ved henvendelse til styrets leder.

2 1. Rammebetingelser for prosedyre 1.01 Utbygger må skaffe tegninger i målestokk 1:100. Styret kan i spesielle tilfeller be om tegning i målestokk 1:50. Tegningene skal vise den nye situasjonen i tilstrekkelig grad. For ominnredning er det nok med plantegning, for fasadeendringer er det nok med plan- og fasadetegning, for tilbygg trengs det plan-, snitt- og fasadetegning 1.02 Utbygger har ansvaret for å varsle naboer/gjenboere i borettslaget om byggesaken og gi dem mulighet til å se tegningene. Med nabo/gjenboer menes minst de som bor på hver side, foran og bak og de som bor på hver side av de foran og bak. I prinsippet tilsammen 8 leiligheter. Hvem som er relevante naboer/gjenboere vurderes av styret i hvert enkelt tilfelle. Det påhviler utbygger å orientere naboer om konsekvenser ved utbyggingen, også slike som på grunn av byggeforskriftens bestemmelser vil føre til begrensning i utbyggelsesmuligheter, heftelser, på nabos leilighet. Nabo som har merknader må selv sende disse til styret Utbygger leverer søknad om tillatelse til å gjennomføre byggeprosjektet til styret sammen med tegninger, beskrivelse og bevis på at naboer/gjenboere er varslet (kvittering på nabovarsel se avsnitt 5). Dette gjelder både for saker som styret har myndighet til å innvilge og saker som skal videre til generalforsamling. I begge tilfeller skal nabo/gjenboer ha hatt 14 dager til å uttale seg vedrørende saken før denne legges fram for styret. Det er ikke nødvendig med nabovarsel ved ominnredning, men avtale mellom borettslaget og andelseier/utbygger skal være underskrevet Styret behandler saken og gjør vedtak hvis den ligger innenfor det styret er gitt fullmakt til å avgjøre. Styret har anledning til å returnere saken for å be om flere (ytterligere) opplysninger før de tar stilling til søknaden. Styret kan om nødvendig rådføre seg med sakkyndige. Dette kan skje uten tillatelse fra utbygger/andelseier. Eventuelle kostnader ved en slik vurdering skal betales av andelseieren. I slike tilfeller må imidlertid skriftlig tillatelse innhentes (gis) fra andelseieren/utbygger Når styret har avgjort søknaden sendes vedtaket til andelseieren med kopi til naboer/gjenboer. De varslede naboer kan anke styrets avgjørelse innen en frist på 3 uker etter at de skriftlig er gjort kjent med styrets vedtak. Anken sendes styrets leder og skal være skriftlig. Kommer det inn anke innen fristens utløp skal styret gi beskjed til søker om at det foreligger anke og at styret derfor må behandle saken på nytt.

3 1.06 Etter at styret på nytt har behandlet saken (anken), sendes det melding om vedtaket til søker/utbygger med kopi til naboer/gjenboer. Eventuell ny anke må forelegges styrets leder innen 3 uker og skal være skriftlig. Denne anken legges fram av styret til den ordinære generalforsamling for avgjørelse. Se avsnitt 6, punkt Saker som styret ikke har fått delegert myndighet til å avgjøre behandles av styret og legges fram for generalforsamlingen med forslag til vedtak Når vedtak foreligger skal styret sørge for at det inngås avtale på fastsatt avtaledokument mellom borettslaget og utbygger. Avtalen regulerer ansvar, rettigheter og økonomiske forhold som knytter seg til utbyggingen mellom utbyggeren og borettslaget både i byggetiden og for all fremtid. Avtaledokument, avsnitt Når det foreligger gyldig vedtak i borettslagets styre eller generalforsamling sendes saken til Hamar kommune v/bygningsrådet for godkjenning. Utfylling av nødvendige søknadsdokumenter til bygningsrådet skal utføres av andelseier/utbygger. Andelseier skal skrive under skjemaet som søker/melder. Søknaden leveres styrets leder som vil stemple og underskrive denne som byggherre (eier). Søknader som ikke er underskrevet av styrets leder vil etter avtale med Hamar kommune ikke bli behandlet av bygningsrådet Vedtak har gyldighet så lenge andelseieren som søker står som eier. Er søknaden godkjent av bygningsrådet gjelder bygningsrådets vedtak om gyldighet Skulle det bli foretatt utbygging/ombygging som strider mot rammebetingelsene eller mot godkjente tegninger kan generalforsamlingen på anmodning av styret forlange utbyggingen/ombyggingen fjernet eller at bygget tilbakeføres til opprinnelig form på andelseieren/utbyggerens bekostning Utbygger skal varsle naboer og andre berørte om ulemper som kan komme i byggeperioden og om når de kommer.

4 2. Rammebetingelser for omfang og utforming 2.01 Tilbygg til bolig, herunder balkong, kan skje i henhold til anvisninger som er gitt på etterfølgende skjemaer. I tillegg kan det bygges karnapper/skjermtak eller lignende under 3 kvm Største tillatte bebygde areal er 50 kvm. Største tillatte bebygde areal på en side er 30 kvm Utvidelse av utebod kan skje innenfor byggegrenser fastsatt i reguleringsplanen, ikke nærmere veg enn 2,25 meter eller i flukt med eksisterende bod. Største tillatte areal på utvidelse er 10 kvm Tilbygg endringer og innsettinger av vindu skal ha samme formspråk, samme materialer og samme detaljering som eksisterende bygg med hensyn til tak, ytterkledning, vindu og farger. Avvikende farge kan tillates på dører Utbygging av balkong og innsetting av vindu skal ikke gjøres slik at innsyn til nabo kan virke sjenerende. Ny balkong må ikke bygges nærmere boligens østvegg enn 2,4 meter Oppsetting av gjerde eller levegg skal gjøres etter godkjente standardtyper Montering av drivhus og lekestue (ikke-permanente) kan tillates Flytting av hovedinngang kan tillates. Det er utbyggers ansvar å ta denne flyttingen opp med kommunen og postverket, hvis flyttingen medfører endringer av gatetilhørighet Har andelseier lyst til å bytte ut dører/vinduer på eget initiativ/regning/kostnad, kan dette gjøres ved å gi melding til styret før arbeidet starter. Følgende vilkår gjelder for at dette kan gjennomføres: 1. Melding til styret må foreligge 2. Vinduer/dører må ha samme utseende som eksisterende dører/vinduer. 3. Skulle borettslaget foreta en utskifting av dører/vinduer vil også de som har byttet tidligere få nye dører/vinduer, selv om de har byttet disse for mindre enn 2 år siden.

5 2.10 Der hvor andelseier ønsker å bytte til andre typer vinduer/dører enn det som er i borettslaget, skal vedkommende søke på vanlig måte (se rammebetingelser). Her ønsker styret å ha følgende rutiner i tillegg: 1. Søknad til styret i henhold til rammebetingelsene for Vekten borettslag. 2. Skulle borettslaget foreta en utskifting av dører/vinduer vil også de andelseiere som har byttet disse få byttet sine vinduer/dører, selv om de har byttet disse innen for eksempel 2 år for egen kostnad på dør/vindu fra borettslaget. Andelseier kan ikke kreve å få refusjon/erstatning for sine kostnader på dører/vinduer fra borettslaget.

6 3. Avtale mellom borettslaget og andelseier ved enkeltvis til- og ombygginger, ominnredninger Avtalen gjelder Sak nr Adresse 3.01 Rammebetingelser for prosedyre skal følges Rammebetingelser for omfang og utforming skal følges Utbygger har ansvaret for at bygningslov med forskrifter følges. Ingen kan igangsette bygging før byggetillatelse foreligger. Utbygger har ansvaret for at utbygging er i samsvar med byggemeldte tegninger/beskrivelse Av hensyn til naboer skal det være ro mellom kl. 21:00 og kl. 07:00, samt på søndager og helligdager Utbygging skal skje uten omkostninger for borettslaget. Utbygger forplikter seg til å dekke alle utgifter i forbindelse med byggingen. Kostnader for oppsetting av brannvegg som følge av pålegg fra bygningsmyndighetene pga overskridelser i gruppestørrelsene dekkes av borettslaget Etter utbyggingen forplikter utbygger seg til å dekke borettslagets eventuelle merutgifter til: 1. Vann- og kloakkavgift 2. Administrasjon og forretningsførsel hos OBOS. 3. Likningstakstforhøyelsens skattemessige konsekvens 4. Vedlikehold 5. Eventuelt andre merutgifter, f.eks økt pris på forsikring Beløpet skal dekke de faktiske utgifter og administreres av OBOS Tilbygg forsikres i samme selskap og på samme avtale som borettslaget ellers bruker I de tilfeller utbyggingen påfører skade på øvrige deler av borettslagets eiendom, stiller utbygger seg ansvarlig for å dekke slike skader uten omkostninger for borettslaget. Skader

7 som senere kan bli påført eksisterende bygning som følge av tilbygg, skal dekkes av utbygger/andelseier. Se også punkt Ved salg av leilighet med tilbygg skal ny andelseier gjøres kjent med denne avtalen av utbygger. Avtalen skal gjøres bindende for den nye andelseieren (dette gjøres av HOBBL ved kontraktskriving ved salg og bør komme fram i salgsmeldingen) Tilbygg er borettslagets eiendom og følger leiligheten. Hamar, den Vekten borettslag v/leder Hamar, den Utbygger/andelseier Av denne avtalen sendes det 2 eksemplarer Vekten borettslag ved styrets leder. Ett eksemplar returneres utbygger etter godkjenning i styret.

8 Veiledning for bruk av utvidelsesskjemaer 1. Skjemaene viser i plan de arealer tilbygg skal ligge innenfor. De angir altså grenser for tilbyggenes maksimale utstrekning på tomta, i forhold til det opprinnelige hus. 2. Det enkelte skjema gjelder for den eller de husgrupper som er angitt øverst til venstre på hvert skjema. Husgruppene har fått betegnelsene A til L, som angitt på forsiden. Adressene i borettslaget fordeler seg slik: Husgruppe Adresse Husnr A Vekten B Vekten 25 C Vekten 27 D Vekten E Furubergveien 73 F Furubergveien G Furubergveien H Furubergveien I Furubergveien J Furubergveien K Furubergveien L Furubergveien De skjematiske plantegningene er alle orientert med NORD (mot terrassehusene) opp på arket. IKKE SKRAVERT FELT: Opprinnelig hus (a, b ) eksklusive balkong SKRAVERT NEDOVER MOT HØYRE: Mulig utvidelse i underetasje SKRAVERT NEDOVER MOT VENSTRE: Mulig utvidelse i overetasje KRYSS-SKRAVERT: Mulig utvidelse i både under- og overetasje. De skraverte felter illustrerer de begrensninger som er angitt med 4. Eksempel: - Hus i gruppene A, B, C, og D (alle med adresse Vekten) kan utvides i full bredde mot nord (mot terrassehusene). - Vestre 2/3 av hvert hus kan her utvides med 3,6 meter ut i haven mens østre 1/3 bare kan utvides 1,8 meter ut i haven (dette for å redusere ulempe med skyggevirkning for kveldssola for nabo i øst). - På sydsiden kan hele balkongsonen innlemmes i huset i både under- og overetasje, dessuten kan vestre ½ del utbygges i begge etasjer, 1,8 meter utenfor balkongsonen. - Underetasjen kan utvides 1,8 meter lenger ut enn dette. - Endehus mot øst (a-leilighet) kan som angitt utvides noe mer enn de øvrige, da dette ikke gir skyggeulempe for noen.

9 5. Kvittering for nabovarsel for Vekten Borettslag ved enkeltvise utbygginger i henhold til rammebetingelser Utbyggers navn (andelseier): Adresse: Utbyggingen omfatter: Jeg bekrefter at jeg har mottatt tegningene på ovennevnte utbygging/ombygging. Har jeg merknader til utbyggingen, sender jeg disse til styret innen 14 dager fra mottatt dato, jf punkt 1.03 i rammebetingelsene. Tegning mottatt/forevist Dato Nabo/gjenboer Adresse

10 6. Om klagerett Vedtak som er besluttet av styret kan påklages på følgende måte: 6.01 En skriftlig anke sendes styret med anmodning om å få saken opp på ny. Klagen skal da inneholde din begrunnelse om hvorfor du mener at saken må tas opp på ny. Denne anken må leveres styret innen 3 tre uker etter at du skriftlig er gjort kjent med styrets vedtak Blir saken avslått av styret på ny, kan su anke den inn for den ordinære generalforsamling. I de tilfeller hvor flere parter er berørt (for eksempel utbygging), må styret innen 3 uker få en skriftlig beskjed om at det ankes inn for generalforsamlingen. Saken sendes da til styret senest 8 åtte uker før generalforsamlingen, jf 55 Lov om borettslag Du kan selv innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Det kreves da at minst en tidel, dog minst 8 åtte av andelseierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet, jf 55 Lov om borettslag. Også i dette tilfellet må styret ha skriftlig beskjed innen 3 uker om det vil innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Grunnen til at styret må ha skriftlig tilbakemelding innen 3 uker, er at vedkommende som søker må få beskjed at videre arbeid stoppes inntil det foreligger endelig vedtak i generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. Hilsen Vekten borettslag v/styret

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Side 1 av 15 Vedtekter for Nedre Stovner borettslag org nr 948516810, vedtatt på ordinær generalforsamling den 10.05.06 med senere endringer, sist med ekstraordinær generalforsamling den 24.08.2015. 1.

Detaljer

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Tåsenløkken Boligselskap, Helhetsplan side 1 Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2006. Endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

NORDSETER BORETTSLAG

NORDSETER BORETTSLAG NORDSETER BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK vedtatt på generalforsamlingen 16. juni 2004, endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014 - 2 - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

Tåsenløkken boligselskap 1

Tåsenløkken boligselskap 1 Innhold Slik er det å bo i et borettslag 5 Borettslagets vedtekter 7 Innledende bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Forretningskontor 7 2. Andeler og andelseiere 7 2.1 Andeler og andelseiere 7 3. Forkjøpsrett

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag med begrenset ansvar. Det er 99 andelseiere i borettslaget

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER/RETNINGSLINJER. Brannfjellveien Borettslag. Vedtatt på generalforsamlingen 2002 Med senere endringer, senest ved GF 2012

HUSORDENSREGLER/RETNINGSLINJER. Brannfjellveien Borettslag. Vedtatt på generalforsamlingen 2002 Med senere endringer, senest ved GF 2012 HUSORDENSREGLER/RETNINGSLINJER Brannfjellveien Borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 2002 Med senere endringer, senest ved GF 2012 GENERELT Reglene fastsettes og kan endres av andelshaverne i generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15. mars 2006 i henholdt til Lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Endret i ordinær generalforsamling 17.06.2009 Endret i ordinær

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer