Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie"

Transkript

1 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Kiellands Hus Sameie det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Kiellands Hus Sameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie avholdes torsdag 19. mars 2015 kl. 19:00 i Sagene Samfunnshus, Trinserud. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 5 varamedlemmer for 1 år Oslo Styret i Kiellands Hus Sameie Elise Marifjæren Gundersen/s/ Marianne Hagen Azouagh/s/ Kjell G Hendrichs/s/ Andreas Sangnes/s/ Martine Stenbro/s/

3 3 Kiellands Hus Sameie ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Elise Marifjæren Gundersen Styremedlem Marianne Hagen Azouagh Styremedlem Kjell G Hendrichs Styremedlem Andreas Sangnes Styremedlem Martine Stenbro Varamedlem Karsten P Holth Varamedlem Hanne Kristiansen Varamedlem Helene Spigseth Varamedlem Anette Sveine Varamedlem Elisabeth Valen Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Kiellands Hus Sameie Sameiet består av 228 seksjoner. Kiellands Hus Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune med følgende adresse: Waldemar Thranes Gt 72 Uelandsgt 51 (ica) Uelandsgt 53 Uelandsgate 55 (statoil) Landstadsgata 2 Kingos Gate 8 Kingosgate 6 (ica) Gårds- og bruksnummer: 219, 259 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Kiellands Hus Sameie har ingen ansatte.

4 4 Kiellands Hus Sameie Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at kategori for fjernvarme ble fjernet fra de to næringsseksjonene fra , og disse blir nå avregnet for fjernvarme og vannavgift i etterkant. Dermed består andre inntekter i hovedsak av avregning fjernvarme og vannavgift for 2013, samt januar til og med september 2014 for de to næringsseksjonene. Kr gjelder reklamasjon takterrasse. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr For «Drift og vedlikehold» er det et avvik i forhold til budsjett på kr Dette skyldes i hovedsak at ca. kr gjaldt reparasjoner av takterrasse som ikke var budsjettert. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

5 5 Kiellands Hus Sameie KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Kiellands Hus Sameie. Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 3% økning av felleskostnadene for næringsdelene fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Kiellands Hus Sameie Elise Marifjæren Gundersen/s/ Marianne Hagen Azouagh/s/ Kjell G Hendrichs/s/ Andreas Sangnes/s/ Martine Stenbro/s/

6

7

8 8 Kiellands Hus Sameie RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Fjernvarme næringsseksjoner Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

9 9 Kiellands Hus Sameie BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR KIELLANDS HUS SAMEIE ELISE MARIFJÆREN/S/ MARIANNE HAGEN AZOUAGH/S/ KJELL G HENDRICHS/S/ ANDREAS SANGNES/S/ MARTINE STENBRO/S/

10 Kiellands Hus Sameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Fjernvarme Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Basale, andel fjernvarme Statoil, andel fjernvarme Basale, andel fjernvarme januar-september Statoil, andel fjernvarme januar-september Innbetalt av beboere for postkasseskilt etc Korrigeringer på reskontro 62 Mobile Norway AS, leie basestasjon Montèr Stormarked Lillestrøm, reklamasjon/takterrasse Telenor Norge AS, leie basestasjon SUM ANDRE INNTEKTER

11 11 Kiellands Hus Sameie NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 4 433, jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand, kreditnota vedr faktura kostnadsført Andre konsulenthonorarer, kreditnota vedr faktura kostnadsført OBOS Eiendomsforvaltning AS, tilleggstjenester SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

12 12 Kiellands Hus Sameie NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -195 Telefon, annet Porto Reisekostnader -72 Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER

13 13 Kiellands Hus Sameie NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Forskuddsbetalt kostnad for januar 2015 (blir kostnadsført i 2015) Forskuddsbetalt Canal Digital, 1.halvår 2015 (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 15 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Mobile Norway AS, leie basestasjon 1.kvartal Telenor Norge AS, leie basestasjon SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

14 14 Kiellands Hus Sameie Forslag endring vedtekter Eierseksjonssameiet Kiellandshus: Forslag til endring i 3 Rettslig råderett: Andre ledd: I forbindelse med eierskifte eller utleie/framleie må sameieren betale et gebyr på kr 500,- for postkasseskilt, navnetavle, etc. Setningen flyttes ned til ett nytt 3. ledd som får ordlyden: Sameiere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets styre. Ved utleie er eier ansvar for at leietaker følger sameiets vedtekter og beboerregler, og at leietaker signerer på beboerskrivet. I forbindelse med eierskifte eller utleie/bruksoverlating må sameieren betale et gebyr på kr 500,- for postkasseskilt, navnetavle og andre administrative kostnader, samt fakturaomkostninger til forretningsfører. Bakgrunn for forslag om endring av 3: Styret ønsker oversikt over hvem som til enhver tid bor i sameiet. Dette vil også gjøre at fakturering av eierskiftegebyr/inn- og utflytning blir enklere. Forslag til endring i 8 Vedlikehold Gammel 8: 8. VEDLIKEHOLD Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Utskifting av vinduer og dører tilfaller sameierens vedlikeholdsplikt. Utskifting utføres etter regelen i vedtektenes 6. Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er Sameiets ansvar. For sameiets felles forpliktelser, jfr. 9, er den enkelte sameier ansvarlig iht. sin sameierbrøk. For øvrig er det gitt regler om fordeling av fellesutgifter i vedtektenes 9. Forslag til ny 8: 8. VEDLIKEHOLD 8-1 Sameierens vedlikeholdsplikt Den enkelte sameieren skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Den enkelte sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Sameieren skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende. Sameieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

15 15 Kiellands Hus Sameie Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til styret i sameiet. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren straks å melde fra skriftlig til styret i sameiet. Ny eier av seksjon har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om det skulle ha vært utført av den forrige sameieren. 8-2 Sameiets vedlikeholdsplikt Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på sameierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til boligen slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for sameieren eller annen bruker av boligen. 8-3 Utbedringsansvar og erstatning Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på annen måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til. Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett etter eierseksjonsloven 25 og vedtektenes punkt 5 anvendes. Bakgrunn for forslag om ny 8: Styret ser at det er behov for en bevisstgjøring av det ansvaret som påhviler den enkelte sameieren, og sameiets ansvar. Nåværende 8 er vag og uklar. Forslag endringer husordensreglene: Forslag tilføying 2 nytt ledd: I tilfelle støy som forårsaker utrykning fra sameiets vaktselskap kan ansvarlig beboer belastes for kostnaden ved utrykningen. Bakgrunn for forslag om tilføying i 2: Følger opp tidligere utdelte informasjonsskriv til beboerne angående vektertjenesten.

16 16 Kiellands Hus Sameie Forslag til ny 3: 3. Fellesområdene Sykler, barnevogner, sportsutstyr og lignende må ikke hensettes i gangområder, trapper eller avsatser. Det skal heller ikke stå gjenstander i fellesarealene ute eller i bodrommene. Hensatte gjenstander i fellesarealer kan besørges kjørt bort for sameierens regning. Dørene til bodrommene skal være låst til enhver tid. Farlig materiale, samt giftige, eksplosive eller brennbare substanser og mat eller stoffer som tiltrekker seg utøy, skadedyr og lignende, må ikke oppbevares i bodene. Ved røyking på franske balkonger eller private terrasser skal ikke sigarettstumper kastes utenfor balkongen og således forsøple fellesarealene eller naboens terrasse. Bruk egnet askebeger. Grilling på takterrassen og balkonger er tillatt så fremt det skjer med gass- eller elektrisk grill, og uten sjenanse for naboer. Bruk av engangsgrill på takterrassen er forbudt. Ved grilling i bakgården kan engangsgrill benyttes så fremt det skjer på dedikerte områder for grilling (betongforhøyningene). Den enkelte beboer er selv ansvarlig for eventuelle skader som følge av uriktig eller uforsvarlig bruk av grill. Bakgrunn for forslag om endring: Det har fra beboer blitt uttrykt ønske om å tillate grilling på takterrassen. Forslag til ny 5: Skilt til postkasse skal være ensartet i sameiet. Den enkelte beboer plikter å sørge for at navneskilt på egen postkasse er forsynt med standard skilt. Skilt bestilles ved henvendelse til Skilttypen er Standard Sandberg kasse, hvit bakgrunn, og skal inneholde leilighetsnummer (for oppgangene A, B og D) eller H-nummer (oppgang C). Styret kan fjerne andre skilttyper, og kan ved behov bestille skilt for beboers regning. For leiligheter som leies ut skal eiers navn stå oppført nederst på skiltet. Beboers navn påføres skiltet med dymolapp. Dersom tekst skrives rett på kassen med tusj vil beboer bli holdt økonomisk ansvarlig for ny postkassedør. Bakgrunn for forslag om endring: Sameiet har fått nye postkasser. For å bevare postkassene fine lengst mulig og skape et helhetlig inntrykk i inngangspartiene, samt ha oversikt over hvem som bor i sameiet, ønsker styret at alle skilt skal være like. Forslag til ny 12: 12. Dyrehold Søknad om anskaffelse av husdyr skal sendes styret i sameiet. Sameiet benytter OBOS sitt søknadsskjema for søknad om dyrehold. Det er båndtvang for hunder, og lufting av husdyr må ikke skje i oppgangen, utenfor inngangen, på takterrassen eller i bakgården. Dersom husdyret etterlater seg ekskrementer innenfor sameiets område, er eier ansvarlig for at disse fjernes umiddelbart. Eier er ansvarlig for at sitt/sine husdyr ikke er til sjenanse for naboer eller volder disse ulempe. Brudd på ovennevnte regler vil bli betraktet som brudd på husordensreglene. Bakgrunn for forslag om ny 12: Styret ønsker å innføre søknad om dyrehold i tillegg til en kartlegging av eksisterende dyrehold i sameiet. Styret ønsker ikke å hindre beboere i å ha dyr, men ønsker å ha en viss oversikt over hvor og hvilke type dyr som oppholder seg i seksjonene. Det er også

17 17 Kiellands Hus Sameie ønskelig at beboere har et bevisst forhold til det å ha et husdyr i sameiet. Med dette menes at eier er ansvarlig for at sitt/sine husdyr ikke er til sjenanse for naboer eller volder disse ulempe.

18 18 Kiellands Hus Sameie Orientering om sameiets drift Styrets arbeid I styrets periode fra mars 2014 til mars 2015 har styret avholdt seks styremøter. Utover dette har enkeltmedlemmer møttes jevnlig for å drøfte pågående saker. Styret har arbeidet med blant annet følgende saker gjennom året som har gått: Generelt Nye postkasser Etter flere tilbakemeldinger fra beboere vedrørende ødelagte postkassedører, samt at disse på grunn av den store åpningen i døren var enkel å stjele post fra, gikk styret til innkjøp av nye postkassestativer. Det ble innhentet tilbud fra tre ulike leverandører. Valget falt på Stansefabrikken da disse kunne levere solide kasser til best pris. Styret arbeidet også med å få på plass nye postkasseskilt samt distribuere nøkler til de nye postkassene. I den forbindelse ble det også opprettet oversikt over alle eiere, leiligheter som leies ut, og en kobling mellom leilighetsnumre og H-numre. Nettside informasjon Styret har ønsket å få på plass en informasjonsportal med oversikt over all viktig informasjon. Styret har derfor opprettet en ny nettside med domenet som vil lanseres i løpet av våren Infoskriv avfallsrom Det har over flere år stadig blitt hensatt ting i avfallsrommene. For å gjøre beboerne mer bevisst på hva som kan kastes i husholdningsavfallet har styret fått laget plakater som henger i begge avfallsrommene. Her informeres det også om at det er nå er faste uker for container 3 ganger i året. Det har også blitt satt opp en nettingvegg for å gjøre avfallsrommet til A og D mindre, og dermed motvirke hensetting av gjenstander. Dette har vist seg å fungere. Dugnad: torsdag 6. mai, tilleggsdugnad 10. juni, container 7. oktober og 14. januar Det ble gjennomført fellesdugnad 6. mai 2014 hvor det ble kastet hensatte gjenstander fra fellesarealene, vasket vinduer, plukket søppel og ryddet i fellesområdene. Styret gjennomførte også en tilleggsdugnad 10. juni 2014 for å olje møbler og plattinger. Det ble gjennomført mindre dugnader i oktober 2014 og januar 2015 hvor det ble kastet henstilte gjenstander. Skadedyr Styret har hatt befaring i bakgården med Skadedyrsfirmaet Entomax grunnet maurproblemer i bygget. Nevnte firma utformet også en rapport og kom med forslag til ulike tiltak for å bli kvitt problemet. Rapporten var grunnlaget for at styret i sommer stilte krav til eksisterende og nye plattinger i bakgården. Det har også blitt sprøytet med maurdrepende midler i bakgården. Det har ikke blitt meldt om ytterligere problemer knyttet til skadedyr etter sprøyting og fjerning av plattinger, og styret anser derfor saken som avsluttet. HMS HMS-ansvarlig har vært på kurs i regi av OBOS med både teoretisk og praktisk del (vernerunde i et borettslag på Etterstad). Årlig vernerunde har blitt foretatt i hele bygget. Det ble under vernerunden oppdaget avvik, i hovedsak elektriske, som ble utbedret vinteren 2015.

19 19 Kiellands Hus Sameie I og med at byggets alder nærmer seg 10 år, har et styremedlem vært på OBOS-kurs i tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging. Styret vil fremover ta utgangspunkt i tilstandsvurderingen OBOS-prosjekt utførte i 2012 og jobbe ut fra tiltakslisten over anbefalte prosjekter. Drenering i bakgård Sameiet har hatt problemer med dreneringen i bakgården og har derfor hatt befaring med byggingeniør. Styret ønsket svar på om det er bygningsmessig skadelig med opphopning av vann ved slukene, før videre arbeid med bakgården ble igangsatt. Noen av ristene ble byttet ut for å sikre at vannet lettere renner ned i slukene. Vifte oppgang A Juni 2014 sluttet viften på taket i oppgang A å fungere, hvilket medførte at ventilasjonen i hele oppgangen heller ikke fungerte. Leveringstid på ny vifte var 3 uker, da denne måtte bestilles fra Tyskland. I slutten av juni ble det montert ny vifte. Lekkasjer Oppgang A Høsten 2014 ble det meldt om lekkasje på et bad i 3. etasje i oppgang A. Eier av leiligheten innhentet takstrapport som konstaterte at lekkasjen skyldes manglende mansjett bak flisene i dusjen, samt feil helning på gulv. Styret er i gang med reklamasjon overfor Bundebygg AS. Det ble i oktober 2014 meldt om vannlekkasje i 6. etasje i oppgang A. Det viste seg at lekkasjen skyldtes viften på taket. Det ble fra styrets side reklamert til Haaland Klima, som umiddelbart utbedret lekkasjen kostnadsfritt. Oppgang C Det ble i mars 2014 meldt om lekkasje fra vindu på soverom hos en beboer i oppgang C, 5. etasje. Dette utløste en lang prosess med involvering av sameiets forsikringsselskap og utbygger Bundebygg AS. Korrespondanse med tidligere eiere avdekket at utbygger tidligere hadde tett samme type lekkasje i denne leiligheten i Bundebygg AS påtok seg å utbedre forholdet i september Utbedringen bestod av å legge ny membran og nytt terrassegulv på balkong i 6. etasje, samt bytte konstruksjon over vindu i 5. etasje. Saken anses nå som avsluttet. Takterrassen HMS krav I forbindelse med den årlige vernerunden ble det avdekket at rekkverket på takterrassen ikke tilfredsstiller HMS-kravene. Styret er derfor i gang med å innhente tilbud for å utbedre dette, og tar sikte på å få dette gjennomført snarest. Takterrassen vil holdes stengt inntil arbeidet er gjennomført. Brannalarmen Utfordringene med at brannalarmen utløses ofte er dessverre ikke løst fullstendig. I løpet av året har alarmen blitt utløst som den skal, p.g.a. enten branntiløp i næring eller beboerdel, men den har også blitt utløst uten at det har vært en gyldig grunn for dette. Ombygninger i næringsdelen er en av årsakene, og dialog med Basale om å løse dette problemet, samt å sette klare retningslinjer for fremtiden, er under utarbeidelse. Radiatorer oppgang C I oppgang C har det vært to radiatorlekkasjer i to ulike leiligheter. Så snart beboerne ble

20 20 Kiellands Hus Sameie oppmerksom på lekkasjene ble lekkasjene stoppet og radiatorene reparert. Sakene anses som avsluttet. En beboer i oppgang C har meldt fra om kald radiator denne vinteren. Ingen åpenbare årsaker er funnet. Styret har kontaktet et rørleggerfirma som skal foreta en feilsøking av anlegget, og vil forhåpentligvis finne årsaken til problemet. Drift Vektertjeneste På bakgrunn av at flere beboere har uttrykt misnøye med tjenesten som ble levert av Securitas, ble avtalen med selskapet sagt opp våren Styret mente sameiet hadde behov for å få på plass en ny avtale med et vaktselskap og inngikk derfor høsten 2014 en avtale med vektertjenesten Proff Security AS. Tjenesten omfatter faste runder, men gir også beboere anledning til å tilkalle ved behov. Det ble sendt ut informasjonsskriv om den nye tjenesten til alle beboere og juridiske eiere. Innbrudd i beboeres boder Styret ble informert om at flere beboere hadde hatt innbrudd i bodene beliggendene i oppgang C, men det var ingen tegn på innbrudd på dørene inn til selve bodområdet. Dette tyder på at vedkommende som har forsynt seg av andres private eiendeler er i besittelse av en nøkkel til områdene. Styret har derfor valgt å sette kodelås på dørene, og det har siden det ikke blitt meldt om flere innbrudd. Dørcallinganlegg Det ble utført service på dørcallingsanleggene våren/sommeren 2015 av PHONO elektroakustikk AS. Det ble satt inn nye ringetablåer og utbedret feil. Ny takterrasse I forrige styreperiode ble det meldt inn en reklamasjonssak mot utbygger av Kiellandshus, Bunde Bygg, på at materialene i takterrassen vår er totalt gjennområtne etter så kort tid. Resultatet av dette ble en engangsutbetaling i starten av 2014 på kroner til sameiet. Disse pengene pluss et lite beløp, er nå benyttet til å bygge en ny takterrasse, som er noe større enn tidligere løsning. Nytt renholdsselskap Styret inngikk i høst en avtale med Mint renholdsselskap. Styret fikk tilbakemeldinger fra beboere på at renholdet ikke var tilfredsstillende, og har derfor sagt opp avtalen med Mint med virkning fra 28. februar Styret har innhentet nye tilbud på renhold fra flere leverandører, og vil ta stilling til dette snarest. Det er også blitt byttet leverandør av matter. Ny fordeling av felleskostnader for fjernvarme og varmtvann Arbeidet med å komme til enighet om fordeling av felleskostnader i sameiet har vært tidkrevende, og noe styret har arbeidet med også i inneværende periode. Det har vært flere møter med representant fra styret, Basale, OBOS og Statoil FNC, samt e- postkorrespondanse mellom involverte parter. Det er nå oppnådd enighet rundt fordelingen, og vi er nå i en innkjøringsfase for å få på plass rutiner rundt avregning av faktisk forbruk. Ny fordeling av felleskostnader skapte også merarbeid når det gjaldt budsjettet for Bakgårdsprosjektet Oppgradering av øverste plan i bakgården ble igangsatt august 2014, hvilket innebar ny

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Hammersborg torg 1 Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Telefon: 02333 Telefaks: 22 86 56 62 www.obos.no E-post: forvaltningsavdelingen@obos.no Regionene: OBOS Østfold Nygaardsgaten 28 1606 Fredrikstad

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie 1 Gla'enga Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer