Melding om virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om virksomheten 2010-2011"

Transkript

1 Melding om virksomheten Melding om virksomheten

2 Melding om virksomheten Norges Korforbund samler nesten medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens hovedmål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Gjennom Norges Korforbund har de rundt 1000 korene tilgang på en rekke aktiviteter, kurs og opplæringstilbud, både for korister, dirigenter og tillitsvalgte. Denne meldingen vil forsøke å gi et bilde av arbeidet og aktiviteten som skjer i alle ledd i organisasjonen, fra hovedkontor til distriktsledd. Aktiviteten speiler et samarbeid som går på tvers av og mellom alle leddene og som gir rom for ekspansjon,utvikling og et jevnere og bedre tilbud for våre medlemmer. Innhold Forord...3 Organisasjon...5 Stor aktivitet i distriktsleddene 5 Norges Korforbunds regioner 5 Kompetanseheving og identitetsbygging 6 Eierskap 7 Driftstilskudd 7 Korprisen 9 Musikk...10 Kurstilbud 10 Prosjekt 11 Festivaler, konkurranser og symposium 12 Tilskudd og støtteordninger 12 Sommerkorskolen 15 Vekst...16 Samarbeid 16 Rekruttering og utdanning 16 Interessepolitisk arbeid 17 Internasjonalt 17 Synlighet...18 Korbladet 18 kor.no 18 Nettverk og samarbeid 19 Synlighet i media 20 Politisk arbeid 20 H.M. Kong Harald V er Norges Korforbunds høye beskytter. Foto: Sølve Sundsbø/Det kongelige hoff Vedlegg...21 Tillitsvalgte 21 Ansatte 22 Distriktsvis oversikt over medlemmer 23 Medlemsavtaler 23 Norges Korforbund, mai 2012 Alle foto uten navn er tatt av Norges Korforbund Lay-out og trykk: Arkan AS Opplag: stk. 2 Melding om virksomheten

3 Forord Norges Korforbund i endring. Korsaken har i perioden styrket seg i samfunnsdebatten. Norges Korforbund har fått betydelig gjennomslag for korsakens betydning og for forbedrede rammebetingelser. Resultatene kommer etter langsiktig politisk arbeid, relasjonsbygging og samarbeid med andre organisasjoner. MVA-kompensasjon, økt proffkorsatsing, kor og helse-fokuset og Syng for livetplattformen er noen av de sentrale sakene vi har fått gjennomslag for i perioden. I tillegg ble det fremmet et Representantforslag (Dokument 8) fra KrF om korsaken i Stortinget, det ble vedtatt en økning i ensemblestøtten til kor og det ble vedtatt fl ere komitémerknader i Stortinget på sentrale områder for korbevegelsen og det frivillige musikklivet. Det politiske arbeidet vil fortsette i den kommende perioden når det gjelder innspill til Kulturutredningen, til Stortingsvalgprogrammene, proffkorsaken, bedre rammebetingelser, utdanning av dirigenter og til generelt økt oppmerksomhet om korsaken. I perioden er endringene i organisasjonsstrukturen som ble vedtatt på landsmøtet i 2010 gjennomført. Dette har resultert i økt aktivitet i regionene og tettere bånd mellom organisasjonsleddene slik som landsmøtet forutsatte. Norges Korforbunds prosjektkor er innarbeidet som faste årlige begivenheter i de fi re regionene med økende oppslutning både av medlemmer, ikke-medlemmer og publikum og økt synlighet for organisasjonen landet rundt som resultat. Landsfestivalene for kor ble i perioden gjennomført i Bergen og Stokke, Vestfold og Landskonkurransen for kor ble gjennomført i Trondheim. Norges Korforbund vil få takke NK Hordaland, NK Vestfold og NK Sør-Trøndelag for vel gjennomførte arrangement. Øvingskoret på Sommerkorskolen i Sommerkorskolen hadde 112 deltakere det året. Melding om virksomheten

4 Sangerstevnetradisjonen er sterk i Norges Korforbund og de fleste distriktsledd arrangerer årlig synlige og godt besøkte sangerstevner, festivaler og korvaker. Regionene arrangerer årlig prosjektkor, korprosjekt, korvaker, tillitvalgt-kick og sanger- og dirigentkurs i samsvar med vedtatte minimumsaktiviteter for regionene. Sentralstyret vil få takke regionstyrene og distriktsleddene for gjennomføringen av disse arrangementene og det øvrige solide arbeidet som legges ned av våre tillitsvalgte landet rundt. Norges Korforbund har i perioden hatt sterkt fokus på DUR-prosjektet, som retter seg mot uorganiserte kor, kor som sliter med lav rekruttering, lav aktivitet og dirigentmangel og mot kulturskoler, videregående skoler og andre samarbeidspartnere. DUR-prosjektet har som mål å gi dirigentene et økt fokus i organisasjonen gjennom etablering av dirigentnettverk, faglig oppfølging, dirigentreiser og dirigentutdanning. Sentralstyret vil fortsette dette arbeidet som en del av kjernevirksomheten også i neste periode. Sentralstyret har i perioden hatt fl ere saker ute på høring i organisasjonen og respons- en på dette har vært god. Ledersamlingene og de regionale kickene har vært sentrale arenaer for å drøfte viktige spørsmål og organisasjonens utfordinger. Norges Korforbund er og skal være en levende organisasjon med engasjerte tillitsvalgte og ansatte som setter medlemmene og korsaken i sentrum for virksomheten. Sentralstyret vil fortsette en tett og god dialog med regionstyrer og distriktsledd gjennom høringer, regionale kick, ledersamlinger og besøksrunder i regionene og distriktsleddene. Medlemsutviklingen er positiv, økonomien er solid og måloppnåelsen i henhold til landsmøtets vedtak og vedtatte planer er etter sentralstyrets oppfatning god. Sentralstyret vil få takke generalsekretæren, de ansatte, de tillitsvalgte nasjonalt, i distriktsledd og kor, dirigentene og samarbeidspartnere for godt samarbeid og gode resultater i perioden. Svend-Ola Hådi President Svend-Ola Hådi (president) Liv Oda Dale (visepresident) Grete Daling (leder MFR) Odd Ragnar Lorentsen Generalsekretær Cathrine Schumann Heidi Rennestraum Jan-Yngvar Kiel Anne Grete Gundersen

5 Organisasjon Norges Korforbund har i landsmøteperioden arbeidet målrettet med å fremstå som en sterk organisasjon med god kompetanse blant de ansatte og med godt engasjerte tillitsvalgte i alle ledd. Tillitsvalgte og ansatte møtes jevnlig gjennom ledersamlinger og ansattesamlinger for oppdatering, involvering i organisasjonens arbeid, samtaler og utvikling. Slik blir alle godt kjent med organisasjonen og dette bidrar til å gjøre dem til engasjerte medarbeidere og tillitsvalgte for organisasjonen. I 2010 feiret Norges Korforbund 25 år, og dette ble markert gjennom hele året i hele landet. I forbindelse med landsmøtet i Oslo ble det arrangert en jubileumsuke med konserter hele uken. Her varierte det fra opera til gospel, og konsertene hadde godt besøk av publikum. I landsmøteperioden har Norges Korforbund hatt spesielt fokus på DUR (dirigentutvikling og rekruttering). Dette betyr blant annet en kartlegging av uorganiserte kor og dirigenter i hele landet. Arbeidet ble påbegynt i juni 2011 og vil jobbes med videre fremover. Norges Korforbund har etterhvert mange ansatte, og det har vært behov for å styrke hovedkontoret med IKT-konsulent. IKT-konsulenten har ansvaret for all teknisk drift av maskinpark samt nettsider og ny medlemsdatabase CHOO. Stor aktivitet i distriktsleddene Norges Korforbund har 28 distriktsledd fordelt over hele landet. Distriktsleddenes virksomhet er bærebjelken i Norges Korforbunds arbeid og brukes fl ittig av våre medlemmer. Stadig fl ere distriktsledd tilbyr og arrangerer kurs, korvaker, stevner, konkurranser, festivaler og lignende for sine medlemmer. Arrangementene har jevnt over stor oppslutning og representerer populært faglig og sosialt påfyll. Generalsekretær Cathrine Schumann og president Svend-Ola Hådi prøver ut møtebord på Island under den Nordisk Baltiske korfestivalen på Island i Norges Korforbunds regioner Norges Korforbunds fi re regioner er nå i god drift etter landsmøtevedtaket i Det formelle arbeidsgiveransvaret for de ansatte ligger ved hovedkontoret i Oslo. NK har et musikkfaglig team (MFT) som består av de musikkfaglige korkonsulentene i de fi re regionene, og som blir koordinert av musikkpolitisk rådgiver ved hovedkontoret. Det har i perioden blitt utviklet minimumsaktivitet for regionene som er arbeidsverktøyet for ansatte som jobber i regionene. I tillegg er det utarbeidet en 3-års plan for regioner og hovedkontor. Dette for å sikre likeverdig tilbud til organisasjonens medlemmer og for at de regionalt ansatte skal kunne langtidsplanlegge arrangement og tiltak. Melding om virksomheten

6 Fire prosent av den norske befolkning mellom 9 79 år, om lag mennesker, er i dag aktive korsangere. De mange kormiljøene i Norge utgjør dermed den største folkebevegelsen etter idretten. (fra KrFs representantforslag til Stortinget i 2010 om profesjonalisering av kor- og vokalmusikken i Norge) De regionale enhetene betyr mye for utviklingen av korlivet på landsbasis, der målet for virksomheten er å arbeide mot en mer helhetlig organisasjon med likeverdige tilbud til alle medlemmer over hele landet. Regionene fungerer som en brobygger mellom sangere, dirigenter og tillitsvalgte, en kunnskapsbase og katalysator for aktivitet og utvikling i sin landsdel. Regionene iverksetter kurs og opplæring for sangere, dirigenter og tillitsvalgte, og ikke minst har våre tilbud om prosjektkor som Michael Jackson, ABBA for damer med fl ere, hatt stor suksess i alle regionene. Kompetanseheving og identitetsbygging Styret i Norges Korforbund er opptatt av å ha nær dialog med de tillitsvalgte i distriktsleddene. En av de viktigste arenaene er de årlige lederkonferansene. I perioden har det vært gjennomført tre konferanser; i Oslo i januar 2010, på Gjøvik i september 2010, i Praha i januar For å styrke samarbeidet mellom tillitsvalgte og ansatte ble det etablert et prosjektkor KORETVA som hadde fl ere samlinger før de var på tur til Spania og hadde konserter der. Et vellykket prosjekt som vil bli videreført. Regionale KICK ble vedtatt på landsmøtet i 2010 og har i perioden blitt gjennomført i regionene NK Sør-Øst, NK Midt og NK Vest. NK Nord kommer med fra Dette er for å sikre opplæring av tillitsvalgte i Norges Korforbund. Arbeidsutvalgene i regionene gjennomfører årlig Region-Kick for alle tillitsvalgte i regionens distriktsstyrer. Arrangementet skal inneholde organisasjonsopplæring på ulike områder og være spesielt rettet mot nye tillitsvalgte i distriktsstyrene. Eierskap Norges Korforbund er en av eierne i Toneheim folkehøgskole på Ridabu ved Hamar, hvor NKs Sommerkorskole arrangeres år- Egersunds Mandssangforening i fri og livlig utfoldelse under et sangerstevne i Egersund i Koret var arrangør av sangerstevnet som samlet 11 kor og i alt 427 sangere og ledsagere. 6 Melding om virksomheten

7 Det er på tide med et ambisiøst politisk løft for hele korbevegelsen. (fra KrFs representantforslag til Stortinget i 2010 om profesjonalisering av kor- og vokalmusikken i Norge) De ansatte i Norges Korbund på julebord ved hovedkontoret i Oslo i Foran fra venstre: Organisasjonskonsulent Tone Lise Reierstad, korkonsulent NK Nord Marita Havaas Olsen, økonomisjef Tony Nguyen, musikkfaglig korkonsulent NK Sør-Øst og NK Vest Inger Pernille Stamrud, IKT-konsulent Øyvind Bremnes, generalsekretær Cathrine Schumann og produsent Roar Barros-Ødegård. Bak fra venstre: Musikkfaglig korkonsulent i NK Sør-Øst og prosjektkoordinator Erland Dalen, musikkpolitisk rådgiver Rune Bergmann, musikkfaglig korkonsulent NK Sør-Øst Tove Ramlo-Ystad, organisasjonskonsulent NK Sør-Øst/ Midt og Vest Rune Frank Brunslid og rådgiver Martin Borgnes. lig. Norsk Korsenter AS er et selvstendig fi rma med Norges Korforbund og Norsk Musikkforlag som eiere. Korsenteret holder til i lokalene hos Norsk Musikkforlag i Schweigaardsgate i Oslo. Korsenteret drives etter vanlige forretningsprinsipp, men er også en betydelig ressurs for tilgang til og utvikling av kornoter. Driften må også anses som et viktig bidrag til å nå målet om en korbevegelse som følger opphavsrettslige prinsipp. Driftstilskudd Den statlige støtten til Norges Korforbund fordeler seg i perioden på statlig driftstilskudd, momsrefusjon samt administrasjonstilskudd for forvaltning av voksenopplæringstilskudd og aktivitetsmidler for kor. Søknader om driftstilskudd fra Norsk musikkråd til landsomfattende musikkorganisasjoner blir behandlet av et utvalg med representanter fra de største organisasjonene. Størrelsen baserer seg i hovedsak på tidligere kriterier for støtte. I 2011 ble det fastsatt nye retningslinjer for ordningen, etter en høringsprosess blandt organisasjonene. Norges Korforbund hadde en omfattende høringsuttalelse. NK søker i februar for neste budsjettår, og tildelingen er avhengig av hva regjeringen legger i statbudsjettet for denne ordningen. Norges Korforbund fikk tildelt kr for 2010 og kr for Som medlem av Studieforbundet Folkeuniversitetet har Norges Korforbund gjennom en samarbeidsavtale det praktiske ansvaret for å behandle alle søknader og utbetale voksenopplæringsmidler til våre medlemskor. For dette omfattende arbeidet tildeles NK et administrasjonstilskudd. I 2010 og 2011 var dette rundt 3,1 mill. Melding om virksomheten

8 Medlemskontingenten og avgift til distriktsledd gir NK mulighet til å opprettholde servicenivået for medlemskorene, drive utviklingsarbeid, styrke rammevilkårene og dekke reelle kostnader. Norges Korforbund har forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen Aktivitetsmidler for kor. NK søker Norsk kulturråd om disse midlene (ca 1,1 mill. per år). For dette arbeidet kan NK beholde inntil 5 prosent som administrasjonstilskudd, rundt regnet kr per år. I perioden har Norges Korforbund ved hovedkontoret fått momskompensasjon etter søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ordningen ble imidlertid lagt om fra 2010, og med dette åpnet man for at alle våre medlemskor og distriktsledd kunne søke gjennom hovedkontoret. Ordningen ble godt mottatt hos våre medlemskor, og i snitt 300 kor har søkt årlig til nå. NK bruker såkalt forenklet modell, noe som gjør at man får en refusjon etter en bestemt nøkkel med utgangspunkt i de totale driftskostnader (enten i et kor, distriktsledd eller ved hovedkontoret). Norges Korforbunds samlede søknad i perioden har vært på rundt 100 mill. kroner. For hovedkontorets del har den nye ordningen ført til noe lavere inntekter, særlig i 2010 da revisjon kostet mye på grunn av den nye ordningen. Inntektene totalt i 2010 var på rundt regnet 2 mill. der 1,75 mill. ble videreutbetalt til våre medlemmer. I 2011 var inntekten nærmere 2,9 mill., og der 2,4 mill. ble utbetalt til våre medlemmer. Landsmøtevedtak 2010 På landsmøtet i 2010 ble det vedtatt at styret skulle sette ned ulike utvalg for å sikre gjennomføring av vedtakene. Følgende er utarbeidet/ gjennomført: - Serviceerklæring - Minimumsaktivitet for distriktsledd - Minimumsaktivitet for regioner - Retningslinjer for regioner - Retningslinjer for distriktsledd - Nasjonal plan for kompetanseheving som ivaretar organisasjonens helhetlige behov for utvikling både musikkfaglig og organisatorisk. - Alle ansatte på nasjonalt- / regionalt- og distriktsleddnivå var fra ansatt nasjonalt. - Felles handlingsplaner for hele organisasjonen fra Forslag til Verdi- og Strategiplan for som behandles på landsmøtet i Innføring av lik kontingent i hele organisasjonen gjeldende fra Innføring av like vedtekter for distriktsleddene (gjelder fra 1 til 10). - Plan for møteplassene i organisasjonen - Evaluering av studieforbund Medlemskontingenten til forbundet var i 2010 på kr 170 kroner per medlem. Fra 2011 ble denne hevet til kr 200. I tillegg kommer avgift til distriktsleddet og denne har i perioden ligget mellom kr 30 og kr 175 per medlem. Inntekten gir NK mulighet til å opprettholde servicenivået for medlemskorene, drive utviklingsarbeid, styrke rammevilkårene for kordriften og å dekke reelle kostnader for det en får igjen som medlem i Norges Korforbund. 8 Melding om virksomheten

9 Korprisen Prisen deles ut hvert år til en dirigent, komponist, et kor, ensemble eller andre som har utmerket seg nasjonalt og internasjonalt i å fremme norsk kormusikk. Det er styret i Norges Korforbund som velger ut kandidater til prisen. Norges Korforbunds Korprisen skal gi inspirasjon til faglig utvikling, til utvikling av korlitteratur av høy kvalitet, og til økt aktivitet innenfor korfeltet. 2010: Dirigent Per Oddvar Hildre fi kk Korprisen for sin imponerende og mangfoldige innsats som korinstruktør og initiativtaker. I begrunnelsen ble det pekt på Hildres store internasjonale engasjement. Han har vært initiativtaker til en rekke prosjekt der etniske, religiøse og geografi ske grenser opphører og mennesker med ulik bakgrunn kan møtes gjennom musikk og sang. I arbeidet med de to korene han har grunnlagt, har han bidratt til å på den ene siden bringe verden nærmere Norge, og på den annen side ivareta den norske salmetradisjonen. 2011: Generalsekretær i Norges Korforbund Cathrine Schumann og president Svend-Ola Hådi overrekker Korprisen til komponist og musiker Henning Sommerro. Sommerro fi kk prisen på bakgrunn av sin lange og innholdsrike karriere og fordi han fremdeles er usedvanlig produktiv som komponist innenfor et vidt spekter av musikksjangre. Han møter gjerne korene, og deltar ofte på konserter som sanger og akkompagnatør. Melding om virksomheten

10 Musikk Formidling av kormusikk har mange uttrykk, og det utvikles stadig nye måter å framføre kormusikk på. Norges Korforbunds formål er å bidra til mangfold, kvalitet og innovasjon innen kormusikk. Det musikkfaglige tilbudet har i denne perioden holdt et høyt nivå, både i omfang, bredde og kvalitet. Dette har bidratt til større bevissthet blant våre medlemskor. DUR-prosjektet har seilt opp som et viktig satsningsområde. Dirigentutvikling, dirigentutdanning, rekruttering av kor og oppfølging av mindre aktive medlemskor er satt i søkelyset, og hele organisasjonen har det siste halve året deltatt på en vervekampanje av nye kor til forbundet. Det har i perioden vært mange gode kursog aktivitetstilbud på lokal-, distrikts- og regionplan som har styrket organisasjonen. Flere store samarbeid ved hjelp av prosjektkor har gitt fellesskap, musikkopplevelser og faglig kvalitetsheving som skaper større vekst og engasjement. Kurstilbud Norges Korforbunds mål er å utvide horisonten for korsangen generelt. Vi har forsøkt å oppnå dette ved å knytte kontakter med gode nasjonale og internasjonale instruktører, og sette aktuelle og interessante temaer på dagsorden ved våre kurs. Vi har også videreført tanken om å knytte kontakter på tvers av landsdeler, noe som har bidratt til å gjøre kor-norge mer mangfoldig og kompetent. Andelen utenlandske instruktører ved sentralt arrangerte kurs er høy. Norges Korforbund satser på dirigentutdanning og har utviklet kursene Ensembleledelse 1,2 & 3 for dirigenter. Ensembleledelse 1 & 2 er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og NK og hadde oppstart i februar studenter startet opp og 11 tok eksamen i desember samme Prosjektet KING OF POP- En tribute til Michael Jackson er et av de vellykkede prosjektkorene som har hatt konserter rundt om i hele landet. Dette prosjektet sto NK Nord for og konsertene med de 154 sangerne ble holdt i 2011 for totalt 1700 publikummere. år. Hvert av kursene ga 15 studiepoeng. Lærere på kurset var Heidi Granlund, Ketil Belsaas og Stig Eriksen. Ensembleledelse 3 er et samarbeid med NTNU i Trondheim. Dirigentstudiet ble gjennomført for andre gang studieåret 2010/ studenter fulgte dette kurset, som gir 30 studiepoeng. Hovedlærer var Håvard Forvemo. I 2011 inngikk NK et samarbeid med Det Jyske Musikkonservatorium i Århus om diplom- og masterutdanning i klassisk/rytmisk korledelse. Dette er et studium som er basert på helgesamlinger og fjernundervisning via Skype og er foreløpig ei prøveordning for norske studenter. Som et ledd i en massiv satsing fra Norges Korforbund omkring dirigentstimulering og kompetanseheving er det også gjennomført en dirigentreise til Riva del Garda i Italia i forbindelse med en av Musica Mundis korkonkurranser. Det deltok 21 dirigenter på reisen, en effektiv vitaminpille for alle som deltok. 10 Melding om virksomheten

11 Det er en målsetting for Norges Korforbund at det skal videreføres en bevisst satsing for å se kordirigentene. Det er viktig å møte andre som driver med det samme. I samarbeid med lokale tillitsvalgte er det blitt opprettet dirigentnettverk i mange distrikt. Dette er fra en dirigentsamling i Stavanger i Det er i samarbeid med lokale tillitsvalgte blitt opprettet dirigentnettverk i mange distrikt. Det er en målsetting for Norges Korforbund at det skal videreføres en bevisst satsning for å se kordirigentene faglig og kommunikativt. Det å ha direkte kontakt med dirigentene har vist seg også å ha positiv virkning på korenes nivå. Det er også gjennomført diverse dirigentkurs, korkurs og sangkurs i regi av regionene. Norges Korforbunds Sommerkorskole på Toneheim utenfor Hamar er gjennomført sommeren 2010 og Prosjekt Det har vært gjennomført suksessfylte konserter med prosjektkor i alle NK s regioner. I 2010 hadde NK Vest Kule Damer og Vise Menn og i 2011 Ulriken møter Andesfjellene med over 300 deltakere på hvert av prosjektene. NK-Nord og NK Sør Øst gjennomførte i 2010 prosjektkoret ABBA for Damer med henholdsvis 300 og 90 sangere. I august startet prosjektet KING OF POP- En tribute til Michael Jackson i NK Nord med totalt 154 sangere. Prosjektet hadde konserter for totalt 1700 publikummere. Høsten 2011 startet arbeidet med Elvisprosjektet Let s Rock. NK-Midt startet prosjektet Hjertemedisin i sangere deltok. Prosjektet er basert på sanger av og med Ulf Risnes og Tre Små Kinesere. Én øvingshelg i november 2011, oppfølging og konserter i Prosjektet En hyllest til Simon & Garfunkel ble gjennomført i 2011 i NK Sør-Øst og NK Sørlandet med til sammen 210 sangere fordelt på forskjellige regioner og kor. I forbindelse med NKs 25-års jubileum i 2010 samlet 250 damer fra hele landet seg i prosjektet ABBA for Damer til konsert i Chateau Neuf i Oslo. Innslag fra dette prosjektet ble også vist på TV2. Prosjektkor samler et stort antall både organiserte- og uorganiserte sangere, og rekrutteringspotensialet er stort fordi prosjektkorene også meldes inn som medlemskor i Norges Korforbund. I 2010 ble det også fremført en rekke jubileumskonserter i Oslo: - Abba for Damer i Chateau Neuf og på Operataket. Melding om virksomheten

12 Populariteten til de lokale variantene av Det store korslaget bidrar til en positiv holdning til korbevegelsen og er en flott måte å spre korsang på. - Konserter i Trefoldighetskirken med den spanske komponisten og dirigenten Javier Busto, Rikshospitalet kor, Kvindelige Studenters Sangforening, The General Vocals og Damenes Aften. - Konsert i Domkirken med Schola Cantorum, Akademisk Korforening, Kvindelige Studenters Sangforening og Den Norske Studentersangforening. - Gospelkonsert i Grønland kirke med Traces Gospel Choir Heavenly Harmonies, Maria Pihlstrøm, Adoramus og Gospelkoret Manna. - Operakonsert i Grønland kirke med Janne Berglund, Siv Oda Hagerupsen, Marius Roth Christensen, Yngve Søberg, Drammen Operakor og Oslo Operafestivalkor og Reza Aghamir. - I 2011 arrangert NK en konsert i Uranienborg kirke med to av korene som mottok Ensemblestøtte, nemlig Schola Cantorum og Ensemble 96. Det har vært forhandlinger med den engelske organisasjonen Rock-Choir som presenterte seg og hadde en audition for instruktører i forbindelse med SKS Det var pr ikke inngått avtale med Rock-Choir. Festivaler, konkurranser og symposium Landsfestival for 2010 gikk av stabelen i Bergen med NK Hordaland som arrangør. Ca sangere deltok. Parallelt med landsfestivalen ble den 11. Syng for Oss konkurransen arrangert, begge i regi av NK Hordaland. Stafettpinnen ble overtatt av NK Vestfold som inviterte til Landsfestival i Stokke med ca 1000 deltakere i Landskonkurranse for kor 2011 ble arrangert i Trondheim i oktober 2011 med 15 deltagende kor. Det var i alt 21 opptredener i 5 forskjellige klasser. Vel gjennomførte arrangement gir Norges Korforbunds medlemmer interessante møteplasser, inntrykk og spennende utviklingsmuligheter. Mange distriktsledd har lange tradisjoner for sangerstevner som en viktig samlende og sosial arena. Et stadig økende antall distriktsledd har evaluert og videreutviklet stevnene til festivaler, korvaker og maratonkonserter. Denne typen arrangement er svært populære, og representerer mangfoldet i Norges Korforbund. Mange kor og distriktsledd organiserer lokale varianter av Det store korslaget der kor møtes i en uhøytidelig konkurranse med høy showfaktor. Populariteten denne konkurranseformen har oppnådd både blant sangerne og publikum, bidrar til en positiv holdning til korbevegelsen og er en fl ott måte å spre korsang på. Norges Korforbund har bidratt til revitaliseringen av Syng for livet i samarbeid med Norsk Musikkråd, Musikkens Studieforbund, Folkeakademienes Landsforbund, Visearkivet, Norsk Viseforum, Norsk Sangerforum, Ung i Kor, Stiftelsen Na-Ku- Hel Norge og Musikk i Skolen. Disse organisasjonene har med utgangspunkt i Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund gjennom etablert et verdigrunnlag for en sterkere og mer helhetlig innsats for sangkulturen i Norge. Tilskudd og støtteordninger Norges Korforbund har i perioden forvaltet en rekke støtteordninger for kor - både statlige og egne tilskuddsordninger. Voksenopplæringsmidler, aktivitetsmidler for kor, frifondmidler og momskompensasjon representerer de statlige overføringene til våre medlemskor, mens dirigentstipend, tilskudd til studiemateriell (noter) og timestøtte er egne ordninger i forbundet. 12 Melding om virksomheten

13 Integrerte webskjema og nye medlems- og kursdatabaser har gjort søknadsprosedyrer bedre for både søkerne og administrasjonen. Musikkfaglig råd Musikkfaglig råd (MFR) ble valgt på landsmøtet i 2010 og har bestått av Anne Haugland Balsnes, Carl Høgset, Ragnar Rasmussen og Grete Daling (leder). Vara: Margrethe Ek og Anne-Karin Sundal-Ask. Ragnar Rasmussen trakk seg ut av rådet våren 2011 og Margrethe Ek har derfor siden fungert som fast medlem i rådet. Rådet har hatt som overordnet oppgave å sikre et langsiktig og bredt fokus på det musikkfaglige i organisasjonen etter retningslinjer gitt av Landsmøtet. Rådet har et overordnet strategisk fokus og ansvar for den musikkfaglige utviklingen og forbundets musikalske målsettinger. Oppgavene i rådet har vært forankret i handlings-og strategiplaner og i samsvar med organisasjonens øvrige aktivitet. Rådets leder har sentralstyreplass og sikrer dermed et musikkfaglig fokus i beslutningsfaser. Rådet har diskutert diverse saker. Mange av disse med utgangspunkt i høringer som nye retningslinjer for NM for kor, dirigentutdanning, ny strategi- og handlingsplan. Rådet har jobbet med tema rekruttering, kor og helse, hva NK kan gjøre for de beste korene, profesjonalisering av kor, forslag til kurskonsept, kriterier for å motta ensemblestøtte fra Norsk kulturråd og kommet med konkrete forslag til musikkfaglige aktiviteter til en ny handlingsplan som vil bidra til musikkfaglig utvikling for og på vegne av Norges Korforbund. Rådet har har hatt kontakt med musikkfaglig team (MFT) primært i forbindelse med ledersamlinger, som på Gjøvik september Da hadde MFR sammen med MFT ansvar for en fagdag for musikkfaglige tillitsvalgte landet rundt. Leder har i tillegg delvis deltatt på skype-møter for MFT og primært hatt kontakt med musikkfaglig rådgiver/musikkpolitisk rådgiver for gjensidig orientering. I tillegg til jevnlige møter har MFR også deltatt som kursholdere ved inspirasjonshelg i Tana, september 2011 for NK Finnmark. I perioden har integrerte webskjema og nye medlems- og kursdatabaser gjort søknadsprosedyrer bedre for både søkerne og administrasjonen. Gjennom NKs medlemskap i Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) kan våre medlemskor drive voksenopplæring. Det dreier seg i hovedsak om korøvelser, kurs og seminar med og uten lærer (dirigent). Tilskuddet baseres på timesatser ganget med hvor mange timers studieaktivitet koret har i semesteret. Timesatsene varierer avhengig av tildeling og mengden på innrapportert aktivitet. Samlet hadde Norges Korforbund studietimer i 2010, og det var en økning til i Aktivitetsmidler for kor er en støtteordning for alle kor i Norge, uavhengig av forbundstilhørighet eller organisering. Det kan søkes om støtte til konserter og andre prosjekt der profesjonelle musikere/sangere medvirker i fremføringen. I 2010 ble retningslinjene revidert og de andre kororganisasjonene ble bl.a. invitert til å oppnevne representanter til fordelingsutvalget. I utvalgene i 2010 og 2011 har følgende personer deltatt: Kjetil Aamann (Ung i Kor), Scott Campbell (Norsk sangerforum), Melding om virksomheten

14 Flere store samarbeid ved hjelp prosjektkor har gitt fellesskap, musikkopplevelser og faglig kvalitetsheving som skaper større vekst og engasjement. Ragnhild Hadland (Norges kirkesangforbund) og Erik Bjørhei (Ung i Kor). Fra Norge Korforbund har følgende deltatt: Erland Dalen, Rune Bergmann, Thomas Caplin, Wenche Helgesen og Martin Borgnes. I snitt har det kommet 260 søknader per år, og omlag femti prosent fi kk innvilget støtte. Alle medlemskor som mottar VO-midler kan søke tilskudd til studiemateriell. Støtten går hovedsakelig til dekning av utgifter til kjøp av originalnoter utgitt på etablerte forlag. NK har avsatt kr kroner til dette formålet hvert år i perioden. Korene får refundert en viss prosent av de dokumenterte utgiftene. I 2010 endte refusjonen på 28 prosent, i 2011 på 33. Retningslinjene ble revidert og forbedret i perioden. Timestøtte retter seg mot distriktsledd og regioner i Norges Korforbund som arrangerer kurs for medlemskorene. Tilskuddet gis per kurstime, det er to søknadsfrister i året og støtten utbetales etter at kurset er gjennomført og rapport er levert. I 2010 ble det fordelt støtte til 19 kurs, i 2011 til 13 kurs. NK har satt av kr til formålet hvert år. Frifondmidlene for barn og unge kommer fra Norsk Tipping, og fordeles av Norsk musikkråd. Målgruppen er kor der mer enn en tredel av medlemmene under 26 år. Midlene fordeles én gang per år. Det blir fordelt omlag kr hvert år på mellom 15 og 20 søkere. Dirigentstipend deles ut til dirigenter som har et medlemskor i Norges Korforbund og som ønsker å utvikle seg innenfor det dirigentfaglige området. Retningslinjene ble revidert i perioden, og en viktig endring er at dirigenter nå kan søke på kurs - og utdanningstilbud som Norges Korforbund arrangerer (eller samarbeidsprosjekter). NK har i perioden avsatt kr per år til dette. Ordningen med momskompensasjon ble lagt om fra 2010 (refusjon for regnskapsåret 2009). Våre medlemskor kan nå etter søknad få refundert deler av driftskostnadene sine gjennom medlemskapet i NK. Omlag 300 kor har søkt årlig til nå. I 2011 ble 2,4 mill. kroner utbetalt. Se også kapittel om driftstilskudd. 14 Melding om virksomheten

15 Sommerkorskolen er en viktig møteplass som favner hele bredden av kor-norge. Sommerkorskolen Sommerkorskolen på Toneheim Folkehøgskole utenfor Hamar er et av landets mest omfattende og mangfoldige kurstilbud for dirigenter og sangere, med dirigentkurs- og opplæring på ulike nivå. Siden Norges Korforbund gikk inn i driften i 1993 har utallige dirgenter og korsangere møtt likesinnede, diskutert, sunget og dannet nyttige nettverk. De siste åra er også tilbudet for sangerne på Sommerkorskolen blitt utvidet. Dette er en viktig møteplass som favner hele bredden i Kor-Norge. Kunnskapsutvekslingen er stor, og deltakerne får med seg en solid dose inspirasjon til egen korhverdag. I 2010 og 2011 hadde sommerkorskolen hvert år tre dirigentkurs, i 2010 var det to kurs for korsangere og i 2011 tre kurs i forskjellige sjangre. Sommerkorskolen hadde 83 deltakere i 2010 og 132 i Sommerkorskolen i 2011 ble sterkt preget av terrorangrepet mot Regjeringskvartaletog på Utøya 22.juli. Norges Korforbund valgte likevel å gjennomføre kursene som planlagt, men holdt en minnemarkering for de 120 instruktørene og deltakerne der det blei holdt minnetale ved generalsekretær Cathrine Schumann, Thomas Caplin leste diktet Don t stand on my grave and weep av Mary Elisabeth Frye og alle sang Til Ungdommen (Nordahl Grieg/Otto Mortensen) og Mitt hjerte alltid vanker. Instruktører ved Sommerkorskolen har vært følgende: 2011: Jim Daus Hjernøe, Birger Egge-Hoveid, Håvard Forvemo, Astrid Vang-Pedersn, Thomas Caplin, André de Quadros, Frode Fjellheim, Steward Redman, 2010: Eirik Sørborg, Helene Stureborg, Erik Westberg, Jim Daus Hjernøe, Heidi Granlund, Tone Bianca Dahl. Melding om virksomheten

16 Vekst Norges Korforbunds mål er å få flere til å synge i kor og at kvaliteten på korene stadig blir høyere. Norges Korforbund har et jevnt tilsig av medlemmer. Det skyldes for en stor del arbeidet som gjøres i organisasjonen for å gjøre tilbudene til Norges Korforbund mer kjent for korsangere og dirigenter i heile landet. Flere sangsamarbeidsprosjekt mellom hovedkontor, regionkontor og distriktsledd spiller en stor rolle. I tillegg har Norges Korforbund i denne perioden startet et eget dirigent-, utvikling- og rekrutteringsprosjekt (DUR) for å sørge for at organisasjonen holder seg livskraftig og fremtidsrettet. Dette arbeidet har også vært rettet mot det politiske Norge og Norges Korforbund har jevnlig kontakt inn i det politiske miljø gjennom møter og lobbyvirksomhet. Forbundets internasjonale engasjement gjør at norsk korsang blir kjent utenfor landets grenser og samtidig bringer med seg nye impulser og kunnskap hjem. Samarbeid I denne perioden har Norges Korforbund sentralt sammen med sine regionkontor og distriktsledd dratt i gang flere samarbeidsprosjekt. Vi kan nevne Kule damer og vise menn, Hjertemedisin, Tribute til Michael Jackson og Hyllest til Simon & Garfunkel Disse prosjektene har engasjert både medlemskor, andre kor og enkeltsangere samt lokale dirigenter. Det har vist seg at prosjektene har vært til god hjelp for å revitalisere kor som har slitt og også skapt god blest rundt korsang generelt. Rekruttering og utdanning Medlemsmassen til Norges Korforbund øker stadig og Norges Korforbund legger mye arbeid i å informere våre medlemmer, gi råd og veiledning, kurs og støtteordninger som gjør kordriften enklere. De Sommerkorskolen gjør at sangere strekker seg og når stadig nye høyder. fi re regionale kontorene og de 28 distriktsleddene bidrar til å øke nærheten til våre medlemmer og har gjort muligheten for å få et likt tilbud til hele landet enda bedre, både når det gjelder profesjonell hjelp og igangsetting av prosjekt. Selv om tallet på kor er økende, er ikke tallet på enkeltmedlemmer proporsjonalt økende. Norges Korforbund mener dette tyder på at fl ere kor har færre medlemmer enn før og at det er en oppblomstring av vokalgrupper. Norges Korforbund har et samarbeid med Høgskolen i Hamar og NTNU i Trondheim om utdanning. Ensembleledelse 1,2 og 16 Melding om virksomheten

17 Medlemsmassen til Norges Korforbund øker stadig og Norges Korforbund legger mye arbeid i å informere våre medlemmer, gi råd og veiledning, kurs og støtteordninger som gjør kordriften enklere. Interessepolitisk arbeid I 2011 ansatte Norges Korforbund en egen musikkpolitisk rådgiver for å styrke arbeidet inn mot beslutningstagerne og synliggjøre for det politiske miljøet behovet for styrking av sangkulturen. Dette er et viktig arbeid som går rett inn i forutsetningene for det enkelte kor og som legger rammene for det frivillige musikkliv i Norge. Norges Korforbund har deltatt på diverse komitémøter i perioden og har særlig engasjert seg i saker som dirigentutdanning, ensemblestøtte og opprettinga av profesjonelle kor i Norge. Vi har også vært opptatt av å få økt aktivitetsmidlene til korene og å synliggjøre den gode helsemessige og sosiale effekten av å synge i kor. En viktig satsing i denne perioden har vært brobygging og dialog med andre organisasjoner og den profesjonelle delen av musikklivet. Internasjonalt Norges Korforbund ser det som svært viktig å samarbeide med kor- og sangorganisasjoner utenfor landets grenser. Slik kan korsang i Norge få nye impulser og norsk sangkultur kan bli kjent utenfor Norge. I denne perioden startet arbeidet med Singing Costa Blanca, en norsk-spansk korfestival som bidrar til kulturutvikling mellom de to landene. Arbeidet med festivalen fortsetter. Anne Borchgrevink gir alt for å få vokalensemblet KoDa til å yte sitt beste under Østfoldkoriaden i gir til sammen 60 studiepoeng. I 2011 inngikk NK et samarbeid med Det Jyske Musikkonservatorium i Århus om diplomog masterutdanning i klassisk/rytmisk korledelse. Norges Korforbund arbeider for å vitalisere det nordiske korsamarbeidet og er som del av det med i Nordisk Korforum og arrangør for Nordklang (Nordisk Kor- og kulturfestival) sammen med Ung i Kor og Foreningen for norske dirigenter. Festivalen henvender seg hovedsakelig til den enkelte korsanger og kordirigent og arrangeres hvert 3. år. Musikkpolitisk rådgiver og produsent i Norges Korforbund er tungt inne i det musikkfaglige i Nordklang gjennom innholdet i festivalen. Nordklang ble sist arrangert i Århus i Danmark i Neste festival er på Hamar i Nordisk Korforum arbeider også for å få et tettere samarbeid mellom de nordiske og baltiske land. Norges Korforbund er medlem av og har samarbeid med de store internasjonale kororganisasjonene. Europa Cantat og International Federation for Choral Music (IFMC) gir oss et godt nettverk i Europa. Melding om virksomheten

18 Synlighet Det er stor oppgave for en organisasjon som Norges Korforbund å skape økt interesse for korsang og få gjennomslag i media. I perioden har vi opplevd fortsatt fokus på talentutvikling innen sang, noe som har vist igjen i forskjellige TV-kanaler og program som Norske Talenter, Det store korslaget, Idol og X-faktor. Dette har vært en drahjelp til å gi sang og kor et annet image. Det er tøft å synge! Her er vi Norges Korforbund har fått ekstern hjelp gjennom TV-sendte konkurranser til å bli mer synlig. TV-satsinga Det store korslaget som gikk på TV2 i tre omganger fra , har også spredt seg til lokale arrangement over heile landet og fl ere av våre medlemskor og distriktsledd har arrangert de uhøytidelige og populære konkurransene. Også internt foregår det ei stadig utvikling for å bli mer synlig både ovenfor egne medlemmer og for omverdenen. Gjennom vårt nye medlemssystem CHOO blir kommunikasjonen med enkeltkorene og medlemmene stadig bedre. Tilbakemeldinga fra korene er at det nå er enklere å søke Norges Korforbunds støtteordninger, oppdatere medlemslister og motta informasjon på vegne av koret. Brukerveiledningene for choo og mailadministrasjon på Youtube er sett av mange av våre medlemmer. I tillegg legges det fortløpende ut saker på hjemmesidene våre og vår Facebook-side der vi jevnt og trutt får fl ere tilhengere. Det er viktig for Norges Korforbund å være til stede på medlemmenes arrangement og synliggjøre hva forbundet står for. Gang på gang viser det seg at møtet med enkeltmedlemmer og organisasjonens representanter rundt om i landet er den viktigste kommunikasjonen vi har for å skape nærhet, forståelse og tilhørighet. Korbladet Fagbladet til Norges Korforbund kommer ut fi re ganger i året og tar mål av seg til å nå alle medlemmer og ha noe som interesserer alle, både sangere og dirigenter. Korbladets posisjon som informasjonskanal og inspirasjonskilde har holdt seg til tross for den digitale innmarsjen og Korbladet er fremdeles en av Norges Korforbunds viktigste informasjonskanaler. Korbladet har en god balanse mellom fagstoff, forbundsinformasjon og reportasjer/innlegg som har interesse for våre medlemmer. Kor.no I løpet av 2010/2011 ble det utviklet og lansert en rekke forbedringer på vårt nettsted Nettstedet benytter publiseringsverktøyet Joomla, som gir enkle redigeringsmuligheter av nettsidene. Den tekniske løsningen nettsidene bruker blir kontinuerlig videreutviklet, og nye muligheter for tilleggstjenester blir fortløpende tilgjengelige. har mange målgrupper og målsettingen i utviklingen har vært å best mulig dekke behovene til de forskjellige. Nettsidene er et viktig verktøy for å nå ut med informasjon til både presse/media, medlemskor, dirigenter og korsangere. Her informerer Norges Korforbund om om nasjonale arrangement og aktiviteter i regi av hovedkontoret, for eksempel landsfestivaler, NM for kor, Sommerkorskolen og internasjonale prosjekt. Korene har via innlogging tilgang til informasjon om støtteordninger, skjema, Korhåndboka og instruksjonsvideoer om 18 Melding om virksomheten

19 Det er viktig for Norges Korforbund å være til stede på medlemmenes arrangement og synliggjøre hva forbundet står for. Vokalister i Korkesteret generalsekretær Cathrine Schumann, Randi Strømbu, Kari Bjerkmann, Anita Strømkvist og Tone Lise Reierstad underholder. hvordan korene skal bruke de elektroniske verktøyene. I tillegg legges en digital versjon av Korbladet ut på nettsidene, noe som muliggjør at sangere kan velge bort tilsending av papirversjonen. Tillitsvalgte i regionene og distriktsleddene har egne undersider der informasjon om regionale/lokale arrangementer, aktiviteter og nyheter formidles. I tillegg registreres aktiviteter som arrangeres av regioner og distriktsledd inn i en felles aktivitetskalender, noe som gir god oversikt over all aktivitet i organisasjonen. Alle medlemskor har egne undersider der de kan publisere informasjon om koret, repertoar og aktiviteter som kan være viktig med tanke på rekruttering til korene. Korene kan også selv publisere konserter og andre arrangement i en landsomfattende konsertoversikt. Alt innhold som publiseres på kor.no kan enkelt legges ut på sosiale medier som gjør informasjonen tilgjengelig for et større publikum enn de som går inn på nettstedet kor.no Medlemsregisteret Høsten 2011 ble medlemssystemet CHOO lansert - et spesialutviklet verktøy basert på Joomla-plattformen. Medlemsregisteret inneholder bl.a. database med kontaktinformasjon til organisasjonens tillitsvalgte, medlemskor, dirigenter og sangere. Det er svært viktig at et slikt database-basert medlemssystem inneholder ferskest mulig data. Det har korene selv ansvaret for. Medlemsregisteret er et sentralt støtteverktøy bl.a. i forbindelse med: - innrapportering av aktivitet fra korene i forbindelse med VO-ordningen - utsending av korbladet - elektronisk kommunikasjon med kor, dirigenter og sangere, f.eks. i form av nyhetsbrev - beregning av medlemskontingent Vårt nettsted og medlemsregister er og vil være avhengig av fl eksibilitet både når det gjelder videreutvikling av teknologiske løsninger og oppdatering av registerets data for å fungere godt som et framtidig verktøy for all kommunikasjon med både medlemmene og samfunnet generelt. Nettverk og samarbeid Det er viktig for Norges Korforbund å samarbeide med de andre frivillige kulturorganisasjonene. Samarbeid gjør oss sterkere når det gjelder gjennomslagskraft Melding om virksomheten

20 Korbladet har en god balanse mellom fagstoff, forbundsinformasjon og reportasjer/innlegg som har interesse for våre medlemmer. politisk. Norges Korforbund arbeider, sammen med andre organisasjoner, for å vise hvor viktig musikk er for trivsel, aktivitet i lokalmiljøet, bosetting i distriktene og ikke minst anskueliggjøre den helsemessige gevinsten ved å drive med for eksempel korsang. Det å stå sammen med et felles budskap er essensielt i en medieverden der bare de største og sterkeste når frem. Aktiviteten både i Norge og i utlandet er stor hos alle organisasjoner og det er økende konkurranse om medlemmene. For Norges Korforbund er det viktig å ha et tilbud til medlemmene som kan måle seg med de andre organisasjonenes. Slik blir organisasjonen tvunget til å tenke nytt og kreativt både i vår kommunikasjon utad og i forhold til potensielle medlemmer og medlemmer. Dette er både et gode og ei utfordring for forbundet. Synlighet i media I tillegg til fokus på korsang og sang i sin alminnelighet ved TV-sendte talentkonkurranser og andre sangprogram, har korsang hatt en økende rolle i nyhetsbildet og kulturdebatten gjennom fl ere forskningsrapporter som har vist sammenhengen mellom helse og korsang og gjennom prosjektet Sang for livet som involverer sang i mange av samfunnets områder. Norges Korforbund sender jevnlig ut pressemeldinger og opplever stadig at disse tas inn både i lokalaviser, nettaviser og riksaviser. Norges Korforbunds kampanjefi lm blir ofte vist på de reklamefrie dagene på TV2 i påske- og julehøytida. Det er også gledelig å se at våre prosjektkor sammen med regionledd og distriktsledd blir registrerte i lokale medier. Det gjelder også når lokale kor, distrikt- og regionledd initierer aktiviteter selv. Politisk arbeid Norges Korforbund er gjennom samarbeid med Norges Musikkorps Forbund, Norsk Kulturskoleråd og Norsk Musikkråd i 8. januarkomiteen. Her drøftes og utredes det ulike politiske satsinger som organisasjonene kan bringe inn på de politiske arenaer for videre behandling. Eksempler på dette er: MVA-kompensasjon, nasjonal dirigentlønnsordning, proffkor-saken, og høringer på Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlinger etc. Videre arbeidet Norges Korforbund aktivt for å øke rammene for ensemblestøtteordningen, aktivitetsmidler og VO-rammen. Flere samarbeidsprosjekt Medlemmene i Norges Korforbund har fått tilbud om ulike regionale prosjekt, kurs og utdanning og det blir et stadig tettere samarbeid mellom Norges Korforbund sentralt og regionledd og distriktsledd. Vi kan nevne prosjektkorene som viser seg å være bra for rekruttering av nye sangere, kor og kan gi ny giv til kor som sliter. Norges Korforbund startet DUR-prosjektet i juni Prosjektet skal føre til at Norges Korforbund kan yte en enda bedre hjelp til sine medlemmer. Norges Korforbund har også samarbeid med fl ere utdanningsinstitusjoner om utdanning av dirigenter. Norges Korforbund oppfordrer alle som arrangerer samlinger, korfestivaler og -stevner om å legge til rette for dirigenttreff for å utvikle dirigentnettverk. Ved hjelp av de årlige regionale KICKENE ønsker Norges Korforbund å gi opplæring til de tillitsvalgte i distriktene. 20 Melding om virksomheten

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

En rimelig sjanse. Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund (UNOF) av Kari Saanum, UNOF

En rimelig sjanse. Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund (UNOF) av Kari Saanum, UNOF En rimelig sjanse Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund (UNOF) av Kari Saanum, UNOF med et notat fra Karin Gustavsen, Barn og Unges Samfunnslaboratorium «...den intense entusiasmen,

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

For en neve dollar mer

For en neve dollar mer For en neve dollar mer En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond Jostein Ryssevik Turid Vaage Ideas2evidence rapport 9/2011 JOSTEIN RYSSEVIK TURID VAAGE For en neve dollar mer En evaluering

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer