Melding om virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om virksomheten 2010-2011"

Transkript

1 Melding om virksomheten Melding om virksomheten

2 Melding om virksomheten Norges Korforbund samler nesten medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens hovedmål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Gjennom Norges Korforbund har de rundt 1000 korene tilgang på en rekke aktiviteter, kurs og opplæringstilbud, både for korister, dirigenter og tillitsvalgte. Denne meldingen vil forsøke å gi et bilde av arbeidet og aktiviteten som skjer i alle ledd i organisasjonen, fra hovedkontor til distriktsledd. Aktiviteten speiler et samarbeid som går på tvers av og mellom alle leddene og som gir rom for ekspansjon,utvikling og et jevnere og bedre tilbud for våre medlemmer. Innhold Forord...3 Organisasjon...5 Stor aktivitet i distriktsleddene 5 Norges Korforbunds regioner 5 Kompetanseheving og identitetsbygging 6 Eierskap 7 Driftstilskudd 7 Korprisen 9 Musikk...10 Kurstilbud 10 Prosjekt 11 Festivaler, konkurranser og symposium 12 Tilskudd og støtteordninger 12 Sommerkorskolen 15 Vekst...16 Samarbeid 16 Rekruttering og utdanning 16 Interessepolitisk arbeid 17 Internasjonalt 17 Synlighet...18 Korbladet 18 kor.no 18 Nettverk og samarbeid 19 Synlighet i media 20 Politisk arbeid 20 H.M. Kong Harald V er Norges Korforbunds høye beskytter. Foto: Sølve Sundsbø/Det kongelige hoff Vedlegg...21 Tillitsvalgte 21 Ansatte 22 Distriktsvis oversikt over medlemmer 23 Medlemsavtaler 23 Norges Korforbund, mai 2012 Alle foto uten navn er tatt av Norges Korforbund Lay-out og trykk: Arkan AS Opplag: stk. 2 Melding om virksomheten

3 Forord Norges Korforbund i endring. Korsaken har i perioden styrket seg i samfunnsdebatten. Norges Korforbund har fått betydelig gjennomslag for korsakens betydning og for forbedrede rammebetingelser. Resultatene kommer etter langsiktig politisk arbeid, relasjonsbygging og samarbeid med andre organisasjoner. MVA-kompensasjon, økt proffkorsatsing, kor og helse-fokuset og Syng for livetplattformen er noen av de sentrale sakene vi har fått gjennomslag for i perioden. I tillegg ble det fremmet et Representantforslag (Dokument 8) fra KrF om korsaken i Stortinget, det ble vedtatt en økning i ensemblestøtten til kor og det ble vedtatt fl ere komitémerknader i Stortinget på sentrale områder for korbevegelsen og det frivillige musikklivet. Det politiske arbeidet vil fortsette i den kommende perioden når det gjelder innspill til Kulturutredningen, til Stortingsvalgprogrammene, proffkorsaken, bedre rammebetingelser, utdanning av dirigenter og til generelt økt oppmerksomhet om korsaken. I perioden er endringene i organisasjonsstrukturen som ble vedtatt på landsmøtet i 2010 gjennomført. Dette har resultert i økt aktivitet i regionene og tettere bånd mellom organisasjonsleddene slik som landsmøtet forutsatte. Norges Korforbunds prosjektkor er innarbeidet som faste årlige begivenheter i de fi re regionene med økende oppslutning både av medlemmer, ikke-medlemmer og publikum og økt synlighet for organisasjonen landet rundt som resultat. Landsfestivalene for kor ble i perioden gjennomført i Bergen og Stokke, Vestfold og Landskonkurransen for kor ble gjennomført i Trondheim. Norges Korforbund vil få takke NK Hordaland, NK Vestfold og NK Sør-Trøndelag for vel gjennomførte arrangement. Øvingskoret på Sommerkorskolen i Sommerkorskolen hadde 112 deltakere det året. Melding om virksomheten

4 Sangerstevnetradisjonen er sterk i Norges Korforbund og de fleste distriktsledd arrangerer årlig synlige og godt besøkte sangerstevner, festivaler og korvaker. Regionene arrangerer årlig prosjektkor, korprosjekt, korvaker, tillitvalgt-kick og sanger- og dirigentkurs i samsvar med vedtatte minimumsaktiviteter for regionene. Sentralstyret vil få takke regionstyrene og distriktsleddene for gjennomføringen av disse arrangementene og det øvrige solide arbeidet som legges ned av våre tillitsvalgte landet rundt. Norges Korforbund har i perioden hatt sterkt fokus på DUR-prosjektet, som retter seg mot uorganiserte kor, kor som sliter med lav rekruttering, lav aktivitet og dirigentmangel og mot kulturskoler, videregående skoler og andre samarbeidspartnere. DUR-prosjektet har som mål å gi dirigentene et økt fokus i organisasjonen gjennom etablering av dirigentnettverk, faglig oppfølging, dirigentreiser og dirigentutdanning. Sentralstyret vil fortsette dette arbeidet som en del av kjernevirksomheten også i neste periode. Sentralstyret har i perioden hatt fl ere saker ute på høring i organisasjonen og respons- en på dette har vært god. Ledersamlingene og de regionale kickene har vært sentrale arenaer for å drøfte viktige spørsmål og organisasjonens utfordinger. Norges Korforbund er og skal være en levende organisasjon med engasjerte tillitsvalgte og ansatte som setter medlemmene og korsaken i sentrum for virksomheten. Sentralstyret vil fortsette en tett og god dialog med regionstyrer og distriktsledd gjennom høringer, regionale kick, ledersamlinger og besøksrunder i regionene og distriktsleddene. Medlemsutviklingen er positiv, økonomien er solid og måloppnåelsen i henhold til landsmøtets vedtak og vedtatte planer er etter sentralstyrets oppfatning god. Sentralstyret vil få takke generalsekretæren, de ansatte, de tillitsvalgte nasjonalt, i distriktsledd og kor, dirigentene og samarbeidspartnere for godt samarbeid og gode resultater i perioden. Svend-Ola Hådi President Svend-Ola Hådi (president) Liv Oda Dale (visepresident) Grete Daling (leder MFR) Odd Ragnar Lorentsen Generalsekretær Cathrine Schumann Heidi Rennestraum Jan-Yngvar Kiel Anne Grete Gundersen

5 Organisasjon Norges Korforbund har i landsmøteperioden arbeidet målrettet med å fremstå som en sterk organisasjon med god kompetanse blant de ansatte og med godt engasjerte tillitsvalgte i alle ledd. Tillitsvalgte og ansatte møtes jevnlig gjennom ledersamlinger og ansattesamlinger for oppdatering, involvering i organisasjonens arbeid, samtaler og utvikling. Slik blir alle godt kjent med organisasjonen og dette bidrar til å gjøre dem til engasjerte medarbeidere og tillitsvalgte for organisasjonen. I 2010 feiret Norges Korforbund 25 år, og dette ble markert gjennom hele året i hele landet. I forbindelse med landsmøtet i Oslo ble det arrangert en jubileumsuke med konserter hele uken. Her varierte det fra opera til gospel, og konsertene hadde godt besøk av publikum. I landsmøteperioden har Norges Korforbund hatt spesielt fokus på DUR (dirigentutvikling og rekruttering). Dette betyr blant annet en kartlegging av uorganiserte kor og dirigenter i hele landet. Arbeidet ble påbegynt i juni 2011 og vil jobbes med videre fremover. Norges Korforbund har etterhvert mange ansatte, og det har vært behov for å styrke hovedkontoret med IKT-konsulent. IKT-konsulenten har ansvaret for all teknisk drift av maskinpark samt nettsider og ny medlemsdatabase CHOO. Stor aktivitet i distriktsleddene Norges Korforbund har 28 distriktsledd fordelt over hele landet. Distriktsleddenes virksomhet er bærebjelken i Norges Korforbunds arbeid og brukes fl ittig av våre medlemmer. Stadig fl ere distriktsledd tilbyr og arrangerer kurs, korvaker, stevner, konkurranser, festivaler og lignende for sine medlemmer. Arrangementene har jevnt over stor oppslutning og representerer populært faglig og sosialt påfyll. Generalsekretær Cathrine Schumann og president Svend-Ola Hådi prøver ut møtebord på Island under den Nordisk Baltiske korfestivalen på Island i Norges Korforbunds regioner Norges Korforbunds fi re regioner er nå i god drift etter landsmøtevedtaket i Det formelle arbeidsgiveransvaret for de ansatte ligger ved hovedkontoret i Oslo. NK har et musikkfaglig team (MFT) som består av de musikkfaglige korkonsulentene i de fi re regionene, og som blir koordinert av musikkpolitisk rådgiver ved hovedkontoret. Det har i perioden blitt utviklet minimumsaktivitet for regionene som er arbeidsverktøyet for ansatte som jobber i regionene. I tillegg er det utarbeidet en 3-års plan for regioner og hovedkontor. Dette for å sikre likeverdig tilbud til organisasjonens medlemmer og for at de regionalt ansatte skal kunne langtidsplanlegge arrangement og tiltak. Melding om virksomheten

6 Fire prosent av den norske befolkning mellom 9 79 år, om lag mennesker, er i dag aktive korsangere. De mange kormiljøene i Norge utgjør dermed den største folkebevegelsen etter idretten. (fra KrFs representantforslag til Stortinget i 2010 om profesjonalisering av kor- og vokalmusikken i Norge) De regionale enhetene betyr mye for utviklingen av korlivet på landsbasis, der målet for virksomheten er å arbeide mot en mer helhetlig organisasjon med likeverdige tilbud til alle medlemmer over hele landet. Regionene fungerer som en brobygger mellom sangere, dirigenter og tillitsvalgte, en kunnskapsbase og katalysator for aktivitet og utvikling i sin landsdel. Regionene iverksetter kurs og opplæring for sangere, dirigenter og tillitsvalgte, og ikke minst har våre tilbud om prosjektkor som Michael Jackson, ABBA for damer med fl ere, hatt stor suksess i alle regionene. Kompetanseheving og identitetsbygging Styret i Norges Korforbund er opptatt av å ha nær dialog med de tillitsvalgte i distriktsleddene. En av de viktigste arenaene er de årlige lederkonferansene. I perioden har det vært gjennomført tre konferanser; i Oslo i januar 2010, på Gjøvik i september 2010, i Praha i januar For å styrke samarbeidet mellom tillitsvalgte og ansatte ble det etablert et prosjektkor KORETVA som hadde fl ere samlinger før de var på tur til Spania og hadde konserter der. Et vellykket prosjekt som vil bli videreført. Regionale KICK ble vedtatt på landsmøtet i 2010 og har i perioden blitt gjennomført i regionene NK Sør-Øst, NK Midt og NK Vest. NK Nord kommer med fra Dette er for å sikre opplæring av tillitsvalgte i Norges Korforbund. Arbeidsutvalgene i regionene gjennomfører årlig Region-Kick for alle tillitsvalgte i regionens distriktsstyrer. Arrangementet skal inneholde organisasjonsopplæring på ulike områder og være spesielt rettet mot nye tillitsvalgte i distriktsstyrene. Eierskap Norges Korforbund er en av eierne i Toneheim folkehøgskole på Ridabu ved Hamar, hvor NKs Sommerkorskole arrangeres år- Egersunds Mandssangforening i fri og livlig utfoldelse under et sangerstevne i Egersund i Koret var arrangør av sangerstevnet som samlet 11 kor og i alt 427 sangere og ledsagere. 6 Melding om virksomheten

7 Det er på tide med et ambisiøst politisk løft for hele korbevegelsen. (fra KrFs representantforslag til Stortinget i 2010 om profesjonalisering av kor- og vokalmusikken i Norge) De ansatte i Norges Korbund på julebord ved hovedkontoret i Oslo i Foran fra venstre: Organisasjonskonsulent Tone Lise Reierstad, korkonsulent NK Nord Marita Havaas Olsen, økonomisjef Tony Nguyen, musikkfaglig korkonsulent NK Sør-Øst og NK Vest Inger Pernille Stamrud, IKT-konsulent Øyvind Bremnes, generalsekretær Cathrine Schumann og produsent Roar Barros-Ødegård. Bak fra venstre: Musikkfaglig korkonsulent i NK Sør-Øst og prosjektkoordinator Erland Dalen, musikkpolitisk rådgiver Rune Bergmann, musikkfaglig korkonsulent NK Sør-Øst Tove Ramlo-Ystad, organisasjonskonsulent NK Sør-Øst/ Midt og Vest Rune Frank Brunslid og rådgiver Martin Borgnes. lig. Norsk Korsenter AS er et selvstendig fi rma med Norges Korforbund og Norsk Musikkforlag som eiere. Korsenteret holder til i lokalene hos Norsk Musikkforlag i Schweigaardsgate i Oslo. Korsenteret drives etter vanlige forretningsprinsipp, men er også en betydelig ressurs for tilgang til og utvikling av kornoter. Driften må også anses som et viktig bidrag til å nå målet om en korbevegelse som følger opphavsrettslige prinsipp. Driftstilskudd Den statlige støtten til Norges Korforbund fordeler seg i perioden på statlig driftstilskudd, momsrefusjon samt administrasjonstilskudd for forvaltning av voksenopplæringstilskudd og aktivitetsmidler for kor. Søknader om driftstilskudd fra Norsk musikkråd til landsomfattende musikkorganisasjoner blir behandlet av et utvalg med representanter fra de største organisasjonene. Størrelsen baserer seg i hovedsak på tidligere kriterier for støtte. I 2011 ble det fastsatt nye retningslinjer for ordningen, etter en høringsprosess blandt organisasjonene. Norges Korforbund hadde en omfattende høringsuttalelse. NK søker i februar for neste budsjettår, og tildelingen er avhengig av hva regjeringen legger i statbudsjettet for denne ordningen. Norges Korforbund fikk tildelt kr for 2010 og kr for Som medlem av Studieforbundet Folkeuniversitetet har Norges Korforbund gjennom en samarbeidsavtale det praktiske ansvaret for å behandle alle søknader og utbetale voksenopplæringsmidler til våre medlemskor. For dette omfattende arbeidet tildeles NK et administrasjonstilskudd. I 2010 og 2011 var dette rundt 3,1 mill. Melding om virksomheten

8 Medlemskontingenten og avgift til distriktsledd gir NK mulighet til å opprettholde servicenivået for medlemskorene, drive utviklingsarbeid, styrke rammevilkårene og dekke reelle kostnader. Norges Korforbund har forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen Aktivitetsmidler for kor. NK søker Norsk kulturråd om disse midlene (ca 1,1 mill. per år). For dette arbeidet kan NK beholde inntil 5 prosent som administrasjonstilskudd, rundt regnet kr per år. I perioden har Norges Korforbund ved hovedkontoret fått momskompensasjon etter søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ordningen ble imidlertid lagt om fra 2010, og med dette åpnet man for at alle våre medlemskor og distriktsledd kunne søke gjennom hovedkontoret. Ordningen ble godt mottatt hos våre medlemskor, og i snitt 300 kor har søkt årlig til nå. NK bruker såkalt forenklet modell, noe som gjør at man får en refusjon etter en bestemt nøkkel med utgangspunkt i de totale driftskostnader (enten i et kor, distriktsledd eller ved hovedkontoret). Norges Korforbunds samlede søknad i perioden har vært på rundt 100 mill. kroner. For hovedkontorets del har den nye ordningen ført til noe lavere inntekter, særlig i 2010 da revisjon kostet mye på grunn av den nye ordningen. Inntektene totalt i 2010 var på rundt regnet 2 mill. der 1,75 mill. ble videreutbetalt til våre medlemmer. I 2011 var inntekten nærmere 2,9 mill., og der 2,4 mill. ble utbetalt til våre medlemmer. Landsmøtevedtak 2010 På landsmøtet i 2010 ble det vedtatt at styret skulle sette ned ulike utvalg for å sikre gjennomføring av vedtakene. Følgende er utarbeidet/ gjennomført: - Serviceerklæring - Minimumsaktivitet for distriktsledd - Minimumsaktivitet for regioner - Retningslinjer for regioner - Retningslinjer for distriktsledd - Nasjonal plan for kompetanseheving som ivaretar organisasjonens helhetlige behov for utvikling både musikkfaglig og organisatorisk. - Alle ansatte på nasjonalt- / regionalt- og distriktsleddnivå var fra ansatt nasjonalt. - Felles handlingsplaner for hele organisasjonen fra Forslag til Verdi- og Strategiplan for som behandles på landsmøtet i Innføring av lik kontingent i hele organisasjonen gjeldende fra Innføring av like vedtekter for distriktsleddene (gjelder fra 1 til 10). - Plan for møteplassene i organisasjonen - Evaluering av studieforbund Medlemskontingenten til forbundet var i 2010 på kr 170 kroner per medlem. Fra 2011 ble denne hevet til kr 200. I tillegg kommer avgift til distriktsleddet og denne har i perioden ligget mellom kr 30 og kr 175 per medlem. Inntekten gir NK mulighet til å opprettholde servicenivået for medlemskorene, drive utviklingsarbeid, styrke rammevilkårene for kordriften og å dekke reelle kostnader for det en får igjen som medlem i Norges Korforbund. 8 Melding om virksomheten

9 Korprisen Prisen deles ut hvert år til en dirigent, komponist, et kor, ensemble eller andre som har utmerket seg nasjonalt og internasjonalt i å fremme norsk kormusikk. Det er styret i Norges Korforbund som velger ut kandidater til prisen. Norges Korforbunds Korprisen skal gi inspirasjon til faglig utvikling, til utvikling av korlitteratur av høy kvalitet, og til økt aktivitet innenfor korfeltet. 2010: Dirigent Per Oddvar Hildre fi kk Korprisen for sin imponerende og mangfoldige innsats som korinstruktør og initiativtaker. I begrunnelsen ble det pekt på Hildres store internasjonale engasjement. Han har vært initiativtaker til en rekke prosjekt der etniske, religiøse og geografi ske grenser opphører og mennesker med ulik bakgrunn kan møtes gjennom musikk og sang. I arbeidet med de to korene han har grunnlagt, har han bidratt til å på den ene siden bringe verden nærmere Norge, og på den annen side ivareta den norske salmetradisjonen. 2011: Generalsekretær i Norges Korforbund Cathrine Schumann og president Svend-Ola Hådi overrekker Korprisen til komponist og musiker Henning Sommerro. Sommerro fi kk prisen på bakgrunn av sin lange og innholdsrike karriere og fordi han fremdeles er usedvanlig produktiv som komponist innenfor et vidt spekter av musikksjangre. Han møter gjerne korene, og deltar ofte på konserter som sanger og akkompagnatør. Melding om virksomheten

10 Musikk Formidling av kormusikk har mange uttrykk, og det utvikles stadig nye måter å framføre kormusikk på. Norges Korforbunds formål er å bidra til mangfold, kvalitet og innovasjon innen kormusikk. Det musikkfaglige tilbudet har i denne perioden holdt et høyt nivå, både i omfang, bredde og kvalitet. Dette har bidratt til større bevissthet blant våre medlemskor. DUR-prosjektet har seilt opp som et viktig satsningsområde. Dirigentutvikling, dirigentutdanning, rekruttering av kor og oppfølging av mindre aktive medlemskor er satt i søkelyset, og hele organisasjonen har det siste halve året deltatt på en vervekampanje av nye kor til forbundet. Det har i perioden vært mange gode kursog aktivitetstilbud på lokal-, distrikts- og regionplan som har styrket organisasjonen. Flere store samarbeid ved hjelp av prosjektkor har gitt fellesskap, musikkopplevelser og faglig kvalitetsheving som skaper større vekst og engasjement. Kurstilbud Norges Korforbunds mål er å utvide horisonten for korsangen generelt. Vi har forsøkt å oppnå dette ved å knytte kontakter med gode nasjonale og internasjonale instruktører, og sette aktuelle og interessante temaer på dagsorden ved våre kurs. Vi har også videreført tanken om å knytte kontakter på tvers av landsdeler, noe som har bidratt til å gjøre kor-norge mer mangfoldig og kompetent. Andelen utenlandske instruktører ved sentralt arrangerte kurs er høy. Norges Korforbund satser på dirigentutdanning og har utviklet kursene Ensembleledelse 1,2 & 3 for dirigenter. Ensembleledelse 1 & 2 er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og NK og hadde oppstart i februar studenter startet opp og 11 tok eksamen i desember samme Prosjektet KING OF POP- En tribute til Michael Jackson er et av de vellykkede prosjektkorene som har hatt konserter rundt om i hele landet. Dette prosjektet sto NK Nord for og konsertene med de 154 sangerne ble holdt i 2011 for totalt 1700 publikummere. år. Hvert av kursene ga 15 studiepoeng. Lærere på kurset var Heidi Granlund, Ketil Belsaas og Stig Eriksen. Ensembleledelse 3 er et samarbeid med NTNU i Trondheim. Dirigentstudiet ble gjennomført for andre gang studieåret 2010/ studenter fulgte dette kurset, som gir 30 studiepoeng. Hovedlærer var Håvard Forvemo. I 2011 inngikk NK et samarbeid med Det Jyske Musikkonservatorium i Århus om diplom- og masterutdanning i klassisk/rytmisk korledelse. Dette er et studium som er basert på helgesamlinger og fjernundervisning via Skype og er foreløpig ei prøveordning for norske studenter. Som et ledd i en massiv satsing fra Norges Korforbund omkring dirigentstimulering og kompetanseheving er det også gjennomført en dirigentreise til Riva del Garda i Italia i forbindelse med en av Musica Mundis korkonkurranser. Det deltok 21 dirigenter på reisen, en effektiv vitaminpille for alle som deltok. 10 Melding om virksomheten

11 Det er en målsetting for Norges Korforbund at det skal videreføres en bevisst satsing for å se kordirigentene. Det er viktig å møte andre som driver med det samme. I samarbeid med lokale tillitsvalgte er det blitt opprettet dirigentnettverk i mange distrikt. Dette er fra en dirigentsamling i Stavanger i Det er i samarbeid med lokale tillitsvalgte blitt opprettet dirigentnettverk i mange distrikt. Det er en målsetting for Norges Korforbund at det skal videreføres en bevisst satsning for å se kordirigentene faglig og kommunikativt. Det å ha direkte kontakt med dirigentene har vist seg også å ha positiv virkning på korenes nivå. Det er også gjennomført diverse dirigentkurs, korkurs og sangkurs i regi av regionene. Norges Korforbunds Sommerkorskole på Toneheim utenfor Hamar er gjennomført sommeren 2010 og Prosjekt Det har vært gjennomført suksessfylte konserter med prosjektkor i alle NK s regioner. I 2010 hadde NK Vest Kule Damer og Vise Menn og i 2011 Ulriken møter Andesfjellene med over 300 deltakere på hvert av prosjektene. NK-Nord og NK Sør Øst gjennomførte i 2010 prosjektkoret ABBA for Damer med henholdsvis 300 og 90 sangere. I august startet prosjektet KING OF POP- En tribute til Michael Jackson i NK Nord med totalt 154 sangere. Prosjektet hadde konserter for totalt 1700 publikummere. Høsten 2011 startet arbeidet med Elvisprosjektet Let s Rock. NK-Midt startet prosjektet Hjertemedisin i sangere deltok. Prosjektet er basert på sanger av og med Ulf Risnes og Tre Små Kinesere. Én øvingshelg i november 2011, oppfølging og konserter i Prosjektet En hyllest til Simon & Garfunkel ble gjennomført i 2011 i NK Sør-Øst og NK Sørlandet med til sammen 210 sangere fordelt på forskjellige regioner og kor. I forbindelse med NKs 25-års jubileum i 2010 samlet 250 damer fra hele landet seg i prosjektet ABBA for Damer til konsert i Chateau Neuf i Oslo. Innslag fra dette prosjektet ble også vist på TV2. Prosjektkor samler et stort antall både organiserte- og uorganiserte sangere, og rekrutteringspotensialet er stort fordi prosjektkorene også meldes inn som medlemskor i Norges Korforbund. I 2010 ble det også fremført en rekke jubileumskonserter i Oslo: - Abba for Damer i Chateau Neuf og på Operataket. Melding om virksomheten

12 Populariteten til de lokale variantene av Det store korslaget bidrar til en positiv holdning til korbevegelsen og er en flott måte å spre korsang på. - Konserter i Trefoldighetskirken med den spanske komponisten og dirigenten Javier Busto, Rikshospitalet kor, Kvindelige Studenters Sangforening, The General Vocals og Damenes Aften. - Konsert i Domkirken med Schola Cantorum, Akademisk Korforening, Kvindelige Studenters Sangforening og Den Norske Studentersangforening. - Gospelkonsert i Grønland kirke med Traces Gospel Choir Heavenly Harmonies, Maria Pihlstrøm, Adoramus og Gospelkoret Manna. - Operakonsert i Grønland kirke med Janne Berglund, Siv Oda Hagerupsen, Marius Roth Christensen, Yngve Søberg, Drammen Operakor og Oslo Operafestivalkor og Reza Aghamir. - I 2011 arrangert NK en konsert i Uranienborg kirke med to av korene som mottok Ensemblestøtte, nemlig Schola Cantorum og Ensemble 96. Det har vært forhandlinger med den engelske organisasjonen Rock-Choir som presenterte seg og hadde en audition for instruktører i forbindelse med SKS Det var pr ikke inngått avtale med Rock-Choir. Festivaler, konkurranser og symposium Landsfestival for 2010 gikk av stabelen i Bergen med NK Hordaland som arrangør. Ca sangere deltok. Parallelt med landsfestivalen ble den 11. Syng for Oss konkurransen arrangert, begge i regi av NK Hordaland. Stafettpinnen ble overtatt av NK Vestfold som inviterte til Landsfestival i Stokke med ca 1000 deltakere i Landskonkurranse for kor 2011 ble arrangert i Trondheim i oktober 2011 med 15 deltagende kor. Det var i alt 21 opptredener i 5 forskjellige klasser. Vel gjennomførte arrangement gir Norges Korforbunds medlemmer interessante møteplasser, inntrykk og spennende utviklingsmuligheter. Mange distriktsledd har lange tradisjoner for sangerstevner som en viktig samlende og sosial arena. Et stadig økende antall distriktsledd har evaluert og videreutviklet stevnene til festivaler, korvaker og maratonkonserter. Denne typen arrangement er svært populære, og representerer mangfoldet i Norges Korforbund. Mange kor og distriktsledd organiserer lokale varianter av Det store korslaget der kor møtes i en uhøytidelig konkurranse med høy showfaktor. Populariteten denne konkurranseformen har oppnådd både blant sangerne og publikum, bidrar til en positiv holdning til korbevegelsen og er en fl ott måte å spre korsang på. Norges Korforbund har bidratt til revitaliseringen av Syng for livet i samarbeid med Norsk Musikkråd, Musikkens Studieforbund, Folkeakademienes Landsforbund, Visearkivet, Norsk Viseforum, Norsk Sangerforum, Ung i Kor, Stiftelsen Na-Ku- Hel Norge og Musikk i Skolen. Disse organisasjonene har med utgangspunkt i Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund gjennom etablert et verdigrunnlag for en sterkere og mer helhetlig innsats for sangkulturen i Norge. Tilskudd og støtteordninger Norges Korforbund har i perioden forvaltet en rekke støtteordninger for kor - både statlige og egne tilskuddsordninger. Voksenopplæringsmidler, aktivitetsmidler for kor, frifondmidler og momskompensasjon representerer de statlige overføringene til våre medlemskor, mens dirigentstipend, tilskudd til studiemateriell (noter) og timestøtte er egne ordninger i forbundet. 12 Melding om virksomheten

13 Integrerte webskjema og nye medlems- og kursdatabaser har gjort søknadsprosedyrer bedre for både søkerne og administrasjonen. Musikkfaglig råd Musikkfaglig råd (MFR) ble valgt på landsmøtet i 2010 og har bestått av Anne Haugland Balsnes, Carl Høgset, Ragnar Rasmussen og Grete Daling (leder). Vara: Margrethe Ek og Anne-Karin Sundal-Ask. Ragnar Rasmussen trakk seg ut av rådet våren 2011 og Margrethe Ek har derfor siden fungert som fast medlem i rådet. Rådet har hatt som overordnet oppgave å sikre et langsiktig og bredt fokus på det musikkfaglige i organisasjonen etter retningslinjer gitt av Landsmøtet. Rådet har et overordnet strategisk fokus og ansvar for den musikkfaglige utviklingen og forbundets musikalske målsettinger. Oppgavene i rådet har vært forankret i handlings-og strategiplaner og i samsvar med organisasjonens øvrige aktivitet. Rådets leder har sentralstyreplass og sikrer dermed et musikkfaglig fokus i beslutningsfaser. Rådet har diskutert diverse saker. Mange av disse med utgangspunkt i høringer som nye retningslinjer for NM for kor, dirigentutdanning, ny strategi- og handlingsplan. Rådet har jobbet med tema rekruttering, kor og helse, hva NK kan gjøre for de beste korene, profesjonalisering av kor, forslag til kurskonsept, kriterier for å motta ensemblestøtte fra Norsk kulturråd og kommet med konkrete forslag til musikkfaglige aktiviteter til en ny handlingsplan som vil bidra til musikkfaglig utvikling for og på vegne av Norges Korforbund. Rådet har har hatt kontakt med musikkfaglig team (MFT) primært i forbindelse med ledersamlinger, som på Gjøvik september Da hadde MFR sammen med MFT ansvar for en fagdag for musikkfaglige tillitsvalgte landet rundt. Leder har i tillegg delvis deltatt på skype-møter for MFT og primært hatt kontakt med musikkfaglig rådgiver/musikkpolitisk rådgiver for gjensidig orientering. I tillegg til jevnlige møter har MFR også deltatt som kursholdere ved inspirasjonshelg i Tana, september 2011 for NK Finnmark. I perioden har integrerte webskjema og nye medlems- og kursdatabaser gjort søknadsprosedyrer bedre for både søkerne og administrasjonen. Gjennom NKs medlemskap i Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) kan våre medlemskor drive voksenopplæring. Det dreier seg i hovedsak om korøvelser, kurs og seminar med og uten lærer (dirigent). Tilskuddet baseres på timesatser ganget med hvor mange timers studieaktivitet koret har i semesteret. Timesatsene varierer avhengig av tildeling og mengden på innrapportert aktivitet. Samlet hadde Norges Korforbund studietimer i 2010, og det var en økning til i Aktivitetsmidler for kor er en støtteordning for alle kor i Norge, uavhengig av forbundstilhørighet eller organisering. Det kan søkes om støtte til konserter og andre prosjekt der profesjonelle musikere/sangere medvirker i fremføringen. I 2010 ble retningslinjene revidert og de andre kororganisasjonene ble bl.a. invitert til å oppnevne representanter til fordelingsutvalget. I utvalgene i 2010 og 2011 har følgende personer deltatt: Kjetil Aamann (Ung i Kor), Scott Campbell (Norsk sangerforum), Melding om virksomheten

14 Flere store samarbeid ved hjelp prosjektkor har gitt fellesskap, musikkopplevelser og faglig kvalitetsheving som skaper større vekst og engasjement. Ragnhild Hadland (Norges kirkesangforbund) og Erik Bjørhei (Ung i Kor). Fra Norge Korforbund har følgende deltatt: Erland Dalen, Rune Bergmann, Thomas Caplin, Wenche Helgesen og Martin Borgnes. I snitt har det kommet 260 søknader per år, og omlag femti prosent fi kk innvilget støtte. Alle medlemskor som mottar VO-midler kan søke tilskudd til studiemateriell. Støtten går hovedsakelig til dekning av utgifter til kjøp av originalnoter utgitt på etablerte forlag. NK har avsatt kr kroner til dette formålet hvert år i perioden. Korene får refundert en viss prosent av de dokumenterte utgiftene. I 2010 endte refusjonen på 28 prosent, i 2011 på 33. Retningslinjene ble revidert og forbedret i perioden. Timestøtte retter seg mot distriktsledd og regioner i Norges Korforbund som arrangerer kurs for medlemskorene. Tilskuddet gis per kurstime, det er to søknadsfrister i året og støtten utbetales etter at kurset er gjennomført og rapport er levert. I 2010 ble det fordelt støtte til 19 kurs, i 2011 til 13 kurs. NK har satt av kr til formålet hvert år. Frifondmidlene for barn og unge kommer fra Norsk Tipping, og fordeles av Norsk musikkråd. Målgruppen er kor der mer enn en tredel av medlemmene under 26 år. Midlene fordeles én gang per år. Det blir fordelt omlag kr hvert år på mellom 15 og 20 søkere. Dirigentstipend deles ut til dirigenter som har et medlemskor i Norges Korforbund og som ønsker å utvikle seg innenfor det dirigentfaglige området. Retningslinjene ble revidert i perioden, og en viktig endring er at dirigenter nå kan søke på kurs - og utdanningstilbud som Norges Korforbund arrangerer (eller samarbeidsprosjekter). NK har i perioden avsatt kr per år til dette. Ordningen med momskompensasjon ble lagt om fra 2010 (refusjon for regnskapsåret 2009). Våre medlemskor kan nå etter søknad få refundert deler av driftskostnadene sine gjennom medlemskapet i NK. Omlag 300 kor har søkt årlig til nå. I 2011 ble 2,4 mill. kroner utbetalt. Se også kapittel om driftstilskudd. 14 Melding om virksomheten

15 Sommerkorskolen er en viktig møteplass som favner hele bredden av kor-norge. Sommerkorskolen Sommerkorskolen på Toneheim Folkehøgskole utenfor Hamar er et av landets mest omfattende og mangfoldige kurstilbud for dirigenter og sangere, med dirigentkurs- og opplæring på ulike nivå. Siden Norges Korforbund gikk inn i driften i 1993 har utallige dirgenter og korsangere møtt likesinnede, diskutert, sunget og dannet nyttige nettverk. De siste åra er også tilbudet for sangerne på Sommerkorskolen blitt utvidet. Dette er en viktig møteplass som favner hele bredden i Kor-Norge. Kunnskapsutvekslingen er stor, og deltakerne får med seg en solid dose inspirasjon til egen korhverdag. I 2010 og 2011 hadde sommerkorskolen hvert år tre dirigentkurs, i 2010 var det to kurs for korsangere og i 2011 tre kurs i forskjellige sjangre. Sommerkorskolen hadde 83 deltakere i 2010 og 132 i Sommerkorskolen i 2011 ble sterkt preget av terrorangrepet mot Regjeringskvartaletog på Utøya 22.juli. Norges Korforbund valgte likevel å gjennomføre kursene som planlagt, men holdt en minnemarkering for de 120 instruktørene og deltakerne der det blei holdt minnetale ved generalsekretær Cathrine Schumann, Thomas Caplin leste diktet Don t stand on my grave and weep av Mary Elisabeth Frye og alle sang Til Ungdommen (Nordahl Grieg/Otto Mortensen) og Mitt hjerte alltid vanker. Instruktører ved Sommerkorskolen har vært følgende: 2011: Jim Daus Hjernøe, Birger Egge-Hoveid, Håvard Forvemo, Astrid Vang-Pedersn, Thomas Caplin, André de Quadros, Frode Fjellheim, Steward Redman, 2010: Eirik Sørborg, Helene Stureborg, Erik Westberg, Jim Daus Hjernøe, Heidi Granlund, Tone Bianca Dahl. Melding om virksomheten

16 Vekst Norges Korforbunds mål er å få flere til å synge i kor og at kvaliteten på korene stadig blir høyere. Norges Korforbund har et jevnt tilsig av medlemmer. Det skyldes for en stor del arbeidet som gjøres i organisasjonen for å gjøre tilbudene til Norges Korforbund mer kjent for korsangere og dirigenter i heile landet. Flere sangsamarbeidsprosjekt mellom hovedkontor, regionkontor og distriktsledd spiller en stor rolle. I tillegg har Norges Korforbund i denne perioden startet et eget dirigent-, utvikling- og rekrutteringsprosjekt (DUR) for å sørge for at organisasjonen holder seg livskraftig og fremtidsrettet. Dette arbeidet har også vært rettet mot det politiske Norge og Norges Korforbund har jevnlig kontakt inn i det politiske miljø gjennom møter og lobbyvirksomhet. Forbundets internasjonale engasjement gjør at norsk korsang blir kjent utenfor landets grenser og samtidig bringer med seg nye impulser og kunnskap hjem. Samarbeid I denne perioden har Norges Korforbund sentralt sammen med sine regionkontor og distriktsledd dratt i gang flere samarbeidsprosjekt. Vi kan nevne Kule damer og vise menn, Hjertemedisin, Tribute til Michael Jackson og Hyllest til Simon & Garfunkel Disse prosjektene har engasjert både medlemskor, andre kor og enkeltsangere samt lokale dirigenter. Det har vist seg at prosjektene har vært til god hjelp for å revitalisere kor som har slitt og også skapt god blest rundt korsang generelt. Rekruttering og utdanning Medlemsmassen til Norges Korforbund øker stadig og Norges Korforbund legger mye arbeid i å informere våre medlemmer, gi råd og veiledning, kurs og støtteordninger som gjør kordriften enklere. De Sommerkorskolen gjør at sangere strekker seg og når stadig nye høyder. fi re regionale kontorene og de 28 distriktsleddene bidrar til å øke nærheten til våre medlemmer og har gjort muligheten for å få et likt tilbud til hele landet enda bedre, både når det gjelder profesjonell hjelp og igangsetting av prosjekt. Selv om tallet på kor er økende, er ikke tallet på enkeltmedlemmer proporsjonalt økende. Norges Korforbund mener dette tyder på at fl ere kor har færre medlemmer enn før og at det er en oppblomstring av vokalgrupper. Norges Korforbund har et samarbeid med Høgskolen i Hamar og NTNU i Trondheim om utdanning. Ensembleledelse 1,2 og 16 Melding om virksomheten

17 Medlemsmassen til Norges Korforbund øker stadig og Norges Korforbund legger mye arbeid i å informere våre medlemmer, gi råd og veiledning, kurs og støtteordninger som gjør kordriften enklere. Interessepolitisk arbeid I 2011 ansatte Norges Korforbund en egen musikkpolitisk rådgiver for å styrke arbeidet inn mot beslutningstagerne og synliggjøre for det politiske miljøet behovet for styrking av sangkulturen. Dette er et viktig arbeid som går rett inn i forutsetningene for det enkelte kor og som legger rammene for det frivillige musikkliv i Norge. Norges Korforbund har deltatt på diverse komitémøter i perioden og har særlig engasjert seg i saker som dirigentutdanning, ensemblestøtte og opprettinga av profesjonelle kor i Norge. Vi har også vært opptatt av å få økt aktivitetsmidlene til korene og å synliggjøre den gode helsemessige og sosiale effekten av å synge i kor. En viktig satsing i denne perioden har vært brobygging og dialog med andre organisasjoner og den profesjonelle delen av musikklivet. Internasjonalt Norges Korforbund ser det som svært viktig å samarbeide med kor- og sangorganisasjoner utenfor landets grenser. Slik kan korsang i Norge få nye impulser og norsk sangkultur kan bli kjent utenfor Norge. I denne perioden startet arbeidet med Singing Costa Blanca, en norsk-spansk korfestival som bidrar til kulturutvikling mellom de to landene. Arbeidet med festivalen fortsetter. Anne Borchgrevink gir alt for å få vokalensemblet KoDa til å yte sitt beste under Østfoldkoriaden i gir til sammen 60 studiepoeng. I 2011 inngikk NK et samarbeid med Det Jyske Musikkonservatorium i Århus om diplomog masterutdanning i klassisk/rytmisk korledelse. Norges Korforbund arbeider for å vitalisere det nordiske korsamarbeidet og er som del av det med i Nordisk Korforum og arrangør for Nordklang (Nordisk Kor- og kulturfestival) sammen med Ung i Kor og Foreningen for norske dirigenter. Festivalen henvender seg hovedsakelig til den enkelte korsanger og kordirigent og arrangeres hvert 3. år. Musikkpolitisk rådgiver og produsent i Norges Korforbund er tungt inne i det musikkfaglige i Nordklang gjennom innholdet i festivalen. Nordklang ble sist arrangert i Århus i Danmark i Neste festival er på Hamar i Nordisk Korforum arbeider også for å få et tettere samarbeid mellom de nordiske og baltiske land. Norges Korforbund er medlem av og har samarbeid med de store internasjonale kororganisasjonene. Europa Cantat og International Federation for Choral Music (IFMC) gir oss et godt nettverk i Europa. Melding om virksomheten

18 Synlighet Det er stor oppgave for en organisasjon som Norges Korforbund å skape økt interesse for korsang og få gjennomslag i media. I perioden har vi opplevd fortsatt fokus på talentutvikling innen sang, noe som har vist igjen i forskjellige TV-kanaler og program som Norske Talenter, Det store korslaget, Idol og X-faktor. Dette har vært en drahjelp til å gi sang og kor et annet image. Det er tøft å synge! Her er vi Norges Korforbund har fått ekstern hjelp gjennom TV-sendte konkurranser til å bli mer synlig. TV-satsinga Det store korslaget som gikk på TV2 i tre omganger fra , har også spredt seg til lokale arrangement over heile landet og fl ere av våre medlemskor og distriktsledd har arrangert de uhøytidelige og populære konkurransene. Også internt foregår det ei stadig utvikling for å bli mer synlig både ovenfor egne medlemmer og for omverdenen. Gjennom vårt nye medlemssystem CHOO blir kommunikasjonen med enkeltkorene og medlemmene stadig bedre. Tilbakemeldinga fra korene er at det nå er enklere å søke Norges Korforbunds støtteordninger, oppdatere medlemslister og motta informasjon på vegne av koret. Brukerveiledningene for choo og mailadministrasjon på Youtube er sett av mange av våre medlemmer. I tillegg legges det fortløpende ut saker på hjemmesidene våre og vår Facebook-side der vi jevnt og trutt får fl ere tilhengere. Det er viktig for Norges Korforbund å være til stede på medlemmenes arrangement og synliggjøre hva forbundet står for. Gang på gang viser det seg at møtet med enkeltmedlemmer og organisasjonens representanter rundt om i landet er den viktigste kommunikasjonen vi har for å skape nærhet, forståelse og tilhørighet. Korbladet Fagbladet til Norges Korforbund kommer ut fi re ganger i året og tar mål av seg til å nå alle medlemmer og ha noe som interesserer alle, både sangere og dirigenter. Korbladets posisjon som informasjonskanal og inspirasjonskilde har holdt seg til tross for den digitale innmarsjen og Korbladet er fremdeles en av Norges Korforbunds viktigste informasjonskanaler. Korbladet har en god balanse mellom fagstoff, forbundsinformasjon og reportasjer/innlegg som har interesse for våre medlemmer. Kor.no I løpet av 2010/2011 ble det utviklet og lansert en rekke forbedringer på vårt nettsted Nettstedet benytter publiseringsverktøyet Joomla, som gir enkle redigeringsmuligheter av nettsidene. Den tekniske løsningen nettsidene bruker blir kontinuerlig videreutviklet, og nye muligheter for tilleggstjenester blir fortløpende tilgjengelige. har mange målgrupper og målsettingen i utviklingen har vært å best mulig dekke behovene til de forskjellige. Nettsidene er et viktig verktøy for å nå ut med informasjon til både presse/media, medlemskor, dirigenter og korsangere. Her informerer Norges Korforbund om om nasjonale arrangement og aktiviteter i regi av hovedkontoret, for eksempel landsfestivaler, NM for kor, Sommerkorskolen og internasjonale prosjekt. Korene har via innlogging tilgang til informasjon om støtteordninger, skjema, Korhåndboka og instruksjonsvideoer om 18 Melding om virksomheten

19 Det er viktig for Norges Korforbund å være til stede på medlemmenes arrangement og synliggjøre hva forbundet står for. Vokalister i Korkesteret generalsekretær Cathrine Schumann, Randi Strømbu, Kari Bjerkmann, Anita Strømkvist og Tone Lise Reierstad underholder. hvordan korene skal bruke de elektroniske verktøyene. I tillegg legges en digital versjon av Korbladet ut på nettsidene, noe som muliggjør at sangere kan velge bort tilsending av papirversjonen. Tillitsvalgte i regionene og distriktsleddene har egne undersider der informasjon om regionale/lokale arrangementer, aktiviteter og nyheter formidles. I tillegg registreres aktiviteter som arrangeres av regioner og distriktsledd inn i en felles aktivitetskalender, noe som gir god oversikt over all aktivitet i organisasjonen. Alle medlemskor har egne undersider der de kan publisere informasjon om koret, repertoar og aktiviteter som kan være viktig med tanke på rekruttering til korene. Korene kan også selv publisere konserter og andre arrangement i en landsomfattende konsertoversikt. Alt innhold som publiseres på kor.no kan enkelt legges ut på sosiale medier som gjør informasjonen tilgjengelig for et større publikum enn de som går inn på nettstedet kor.no Medlemsregisteret Høsten 2011 ble medlemssystemet CHOO lansert - et spesialutviklet verktøy basert på Joomla-plattformen. Medlemsregisteret inneholder bl.a. database med kontaktinformasjon til organisasjonens tillitsvalgte, medlemskor, dirigenter og sangere. Det er svært viktig at et slikt database-basert medlemssystem inneholder ferskest mulig data. Det har korene selv ansvaret for. Medlemsregisteret er et sentralt støtteverktøy bl.a. i forbindelse med: - innrapportering av aktivitet fra korene i forbindelse med VO-ordningen - utsending av korbladet - elektronisk kommunikasjon med kor, dirigenter og sangere, f.eks. i form av nyhetsbrev - beregning av medlemskontingent Vårt nettsted og medlemsregister er og vil være avhengig av fl eksibilitet både når det gjelder videreutvikling av teknologiske løsninger og oppdatering av registerets data for å fungere godt som et framtidig verktøy for all kommunikasjon med både medlemmene og samfunnet generelt. Nettverk og samarbeid Det er viktig for Norges Korforbund å samarbeide med de andre frivillige kulturorganisasjonene. Samarbeid gjør oss sterkere når det gjelder gjennomslagskraft Melding om virksomheten

20 Korbladet har en god balanse mellom fagstoff, forbundsinformasjon og reportasjer/innlegg som har interesse for våre medlemmer. politisk. Norges Korforbund arbeider, sammen med andre organisasjoner, for å vise hvor viktig musikk er for trivsel, aktivitet i lokalmiljøet, bosetting i distriktene og ikke minst anskueliggjøre den helsemessige gevinsten ved å drive med for eksempel korsang. Det å stå sammen med et felles budskap er essensielt i en medieverden der bare de største og sterkeste når frem. Aktiviteten både i Norge og i utlandet er stor hos alle organisasjoner og det er økende konkurranse om medlemmene. For Norges Korforbund er det viktig å ha et tilbud til medlemmene som kan måle seg med de andre organisasjonenes. Slik blir organisasjonen tvunget til å tenke nytt og kreativt både i vår kommunikasjon utad og i forhold til potensielle medlemmer og medlemmer. Dette er både et gode og ei utfordring for forbundet. Synlighet i media I tillegg til fokus på korsang og sang i sin alminnelighet ved TV-sendte talentkonkurranser og andre sangprogram, har korsang hatt en økende rolle i nyhetsbildet og kulturdebatten gjennom fl ere forskningsrapporter som har vist sammenhengen mellom helse og korsang og gjennom prosjektet Sang for livet som involverer sang i mange av samfunnets områder. Norges Korforbund sender jevnlig ut pressemeldinger og opplever stadig at disse tas inn både i lokalaviser, nettaviser og riksaviser. Norges Korforbunds kampanjefi lm blir ofte vist på de reklamefrie dagene på TV2 i påske- og julehøytida. Det er også gledelig å se at våre prosjektkor sammen med regionledd og distriktsledd blir registrerte i lokale medier. Det gjelder også når lokale kor, distrikt- og regionledd initierer aktiviteter selv. Politisk arbeid Norges Korforbund er gjennom samarbeid med Norges Musikkorps Forbund, Norsk Kulturskoleråd og Norsk Musikkråd i 8. januarkomiteen. Her drøftes og utredes det ulike politiske satsinger som organisasjonene kan bringe inn på de politiske arenaer for videre behandling. Eksempler på dette er: MVA-kompensasjon, nasjonal dirigentlønnsordning, proffkor-saken, og høringer på Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlinger etc. Videre arbeidet Norges Korforbund aktivt for å øke rammene for ensemblestøtteordningen, aktivitetsmidler og VO-rammen. Flere samarbeidsprosjekt Medlemmene i Norges Korforbund har fått tilbud om ulike regionale prosjekt, kurs og utdanning og det blir et stadig tettere samarbeid mellom Norges Korforbund sentralt og regionledd og distriktsledd. Vi kan nevne prosjektkorene som viser seg å være bra for rekruttering av nye sangere, kor og kan gi ny giv til kor som sliter. Norges Korforbund startet DUR-prosjektet i juni Prosjektet skal føre til at Norges Korforbund kan yte en enda bedre hjelp til sine medlemmer. Norges Korforbund har også samarbeid med fl ere utdanningsinstitusjoner om utdanning av dirigenter. Norges Korforbund oppfordrer alle som arrangerer samlinger, korfestivaler og -stevner om å legge til rette for dirigenttreff for å utvikle dirigentnettverk. Ved hjelp av de årlige regionale KICKENE ønsker Norges Korforbund å gi opplæring til de tillitsvalgte i distriktene. 20 Melding om virksomheten

Norges Korforbund Vestfold og Telemark

Norges Korforbund Vestfold og Telemark vestfold-telemark Norges Korforbund Vestfold og Telemark 1900 medlemmer i 60 medlemskor NK-Vestfold og Telemark er en del av region Sør-Øst. Arrangerer: Koriade Kurshelg Distriktssamlinger Prosjektkor

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE

PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE BERGEN, 27. - 28. SEPTEMBER 2014 1 PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE BERGEN, 27. - 28. SEPTEMBER 2014 ÅPNING AV LANDSMØTET Styreleder for NK Hordaland, Jarl

Detaljer

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall.

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 22.01.2016 kl. 11:00-17:00 Sted: Trondheim Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar Ask

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013 Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01.2012 31.12.2013 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for

Detaljer

Nytt styre valg på årsmøtet på Snåsa 8.februar 2015

Nytt styre valg på årsmøtet på Snåsa 8.februar 2015 V Å R E N 2 0 1 5 2015 Nytt styre valg på årsmøtet på Snåsa 8.februar 2015 Årsmøtet ble gjennomført på Snåsa 8.februar 2015. Det møtte 31 stemmeberettigede. Følgende nytt styre ble valgt: Leder: Nestleder:

Detaljer

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner)

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner) Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 22. 23, november 2014 hhv kl. 12.00 17.00/10.00-14.00 Sted: Norges korforbund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Toårsmelding

Toårsmelding Toårsmelding 01.01.2014-31.12.2015 Side 1 av 8 Toårsmelding for 01.01.2014 31.12.2015 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for kor og

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon

Møtebok Offentlig versjon Møtebok Offentlig versjon MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag, 12.06.2015 - kl. 12:00-17:00 Sted: Falstadsenteret, Levanger Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Modulbasert dirigentopplæring

Modulbasert dirigentopplæring Modulbasert dirigentopplæring Koralliansen Bakgrunn Korsang er en av de kulturaktivitetene som flest nordmenn driver med. Vi har grunn til å tro at over 100 000 nordmenn synger i kor. 66 000 av disse er

Detaljer

Årsmøte NK Vestfold og Telemark Idrettens hus 08.03.2015

Årsmøte NK Vestfold og Telemark Idrettens hus 08.03.2015 Stiftet 16.03.2013 Årsmøtesak 1: Årsmøte NK Vestfold og Telemark Idrettens hus 08.03.2015 Åpning av årsmøtet v/ leder Bernt Olav Dullum Konstituering av årsmøte a) Godkjenning av stemmeberettigede Antall

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten Melding om virksomheten 2014-2015 Melding om virksomheten 2014-2015 Norges Korforbund samler 29 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens hovedmål er å gi korsangen mulighet

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

Jubileumskonsert! Fredag 16. april kl. 19.00 i Vår Frue kirke.

Jubileumskonsert! Fredag 16. april kl. 19.00 i Vår Frue kirke. Nr. 1/2010. Årgang 24 - du kan fortsatt melde din interesse! Det har tatt sin tid å få endelig bestemt repertoar til prosjektkoret, derfor er påmeldingsfristen utsatt. Omfanget for koret sin del bli 6-8

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 4. april 2014, kl 10:00 18:00 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer, Tom

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011.

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011. VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE Vedtatt 12.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND NORDMØRE, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM For 2011 og 2012 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2011-2013 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Hans Marthinsen styremedlem Tromsø Sandnessund

Detaljer

ønsker velkommen til LANDSFESTIVAL FOR KOR

ønsker velkommen til LANDSFESTIVAL FOR KOR i samarbeid med ønsker velkommen til LANDSFESTIVAL FOR KOR 11. 13. MAI 2012 på ELVERUM Temakurs; Rekruttering! Kurs m/tema; Rekruttering! Dirigent-kurs med Tone Bianca Sparre Dahl PROGRAM FREDAG 11/5 Kl.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Referat fra. årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014

Referat fra. årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014 Stiftet 16.03.2013 Årsmøtesak 1: Åpning av årsmøtet v/ leder Olav Sørebø Konstituering av årsmøte Referat fra årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014 a) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

På årsmøtet 13. juni 2004 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum:

På årsmøtet 13. juni 2004 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum: Melding om virksomheten for perioden 2004 og 2005 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. Årene 2004 og 2005 har i stor grad vært preget av konsolidering av organisasjonen. Videreutvikling av kontakten

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 2008-2009

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 2008-2009 TOÅRS-BERETNING FOR 2008-2009 Bærum Vokalensemble, vinnere i klasse 1 i Korkonkurransen i Oslo 2009 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2008 OG 2009 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001,

Detaljer

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 28.februar 2014, kl 11:00 18:45 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer,

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Jenny har laget en konsertinstruks. Sammen med korforbundet sitt forslag er dette til hjelp for de komiteene som skal arrangere konserter.

Jenny har laget en konsertinstruks. Sammen med korforbundet sitt forslag er dette til hjelp for de komiteene som skal arrangere konserter. Referat fra styremøte Dato: 13.01.11 Sted: Hjemme hos Åse Til stede: Ina, Jenny, Turid, Åse, Lisbeth og Nina Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte Hege M, ikke Heidi M som det står i referatet,

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

M E D L E M S F O R D E L E R

M E D L E M S F O R D E L E R MEDLEMSFORDELER NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Sak!11/14!!Avtalen!med!Norsk!Korsenter!og!Norsk!Musikkforlag!er!blitt! etterlyst!på!sakslisten!til!dagens!møte.!!

Sak!11/14!!Avtalen!med!Norsk!Korsenter!og!Norsk!Musikkforlag!er!blitt! etterlyst!på!sakslisten!til!dagens!møte.!! Møtebok MØTEBOKSTYREMØTEINORGESKORFORBUND Tid: 29.mai2014kl.11.00 20.00 30.mai2014kl.10.30 13.30 Sted: NK,Stortingsgata 22,/hotell Bristol, Oslo Til stede 29.5: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Sted: Kapp næringshage, Kapp (Østre Toten) Tid: 1000-1500 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Monica Korsli Solberg, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten Rønning

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016. Et rikere liv, et rikere land gjennom sang!

KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016. Et rikere liv, et rikere land gjennom sang! KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016 Et rikere liv, et rikere land gjennom sang! DET ER TID FOR EN NASJONAL STORSATSING PÅ SANG! Syng for Livet er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke

Detaljer