Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane-feltet offisielt åpnet 6. november"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: innovativ bruk av ny teknologi

2 s4 Grane-feltet offisielt åpnet Den 6. november foretok Kronprins Haakon den offisielle åpningen av det Hydro-opererte Grane-feltet. s14 Jotunfeltet innovativ bruk av ny teknologi og avansert teamarbeid Jotun-feltet er et godt eksempel på fast track -utbygging. s23 Absolutt Butikk i Praha I slutten av september reiste over 600 glade forhandlere til Praha for å oppdateres om Esso-kjeden og fremtidsplaner. s26 Jobben min/rune Oldervoll regner og rapporterer Rune Oldervoll Business and Planning Advisor jobber i Produksjonsavdelingen på Forus. s28 Omstillinger i arbeidslivet Små eller store, lokale eller globale selskaper omstillinger byr på nye utfordringer for alle. s34 Årets julekort I år er det Frelsesarmeen som får glede av at Esso Norge sender julekort til forskjellige forretningsforbindelser. s19 ExxonMobil kvoter og Kyoto Global oppvarming: Er det slik at menneskenes bruk av fossilt brensel for å skaffe energi påvirker klimaet? Hva bør en gjøre? s31 ExxonMobil Sikkerhetsdag 2003 på Dale Hele 250 personer var påmeldt til Sikkerhetsdagen lørdag 8. november mange var barn og ungdom. s11 Olje til oppvarming er nå mer enn 30 % billigere enn strøm Lette fyringsoljer er vesentlig rimeligere gjennom hele fyringssesongen selv ved høye råoljepriser. XOM internmagasin desember 2003 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: Kai Hansen Trykkeri. Internett: Forsidebilde: Hydro Media 2 3

3 Grane-feltet offisielt åpnet Tekst Kirsten Den 6. november foretok Kronprins Haakon den offisielle åpningen av det Hydroopererte Grane-feltet ute på Grane-plattformen i Nordsjøen. I tillegg var olje- og energiminister Einar Steensnæs og representanter for myndigheter, lisenspartnere og de viktigste leverandørene til prosjektet til stede. Joint Interest Manager Morten Mauritzen representerte ExxonMobil. Vi har en relativt stor eierandel i Grane, hele 25,6 %, sier Morten. De utvinnbare reservene er antatt å ligge over 700 millioner fat olje. Granes produksjonskapasitet er fat pr. dag, og det betyr at Grane vil bli ett av de mestproduserende oljefeltene på norsk sokkel når produksjonen kommer opp på maksimumsnivå i løpet av Grane er derfor en svært viktig del av vår portefølje, og vil i 2005 utgjøre ca. 25 % av våre produksjonsvolumer fra felt som er operert av andre. The Grane field officially opened On 6 November Crown Prince Haakon officially opened the Hydro operated Grane field offshore on the Grane platform in the North Sea. In addition the Minister of Oil and Energy, Einar Steensnæs and representatives from the authorities, license partners and the most important project suppliers were present. Joint Interest Manager Morten Mauritzen represented ExxonMobil. We have a relatively large share in Grane 25,6%, Morten says. The recoverable reserves are estimated to more than 700 million barrels of oil. Grane's production capacity is barrels per day, and this means that Grane will be one of the top producing oil fields on the Norwegian shelf when production reaches plateau level during Grane is therefore an important piece of our portfolio, and will in 2005 account for about 25% of the production coming from our fields operated by others. 4

4 Komplisert reservoar Complicated reservoir Grane-feltet ble funnet i Oljen ligger i et sandsteinsreservoar som er om lag 60 millioner år gammelt, fra den geologiske perioden tertiær. Oljen er tung, og trykket i reservoaret er lavt noe som betyr at det ikke er helt enkelt å utvinne den. Løsningen som ble valgt, er at naturgass pumpes ned i injeksjonsbrønner for å presse oljen ut av reservoaret. Injeksjonsgassen kjøpes i markedet og transporteres til Grane gjennom Gassled-system. Denne løsningen gir en bedre utvinningsgrad enn om man hadde valgt den vanligste løsningen nemlig å injisere vann som trykkstøtte. Senere i feltets levetid vil den injiserte gassen kunne produseres og selges. The Grane field was discovered in The sandstone reservoir is about 60 million years old, from the geological period Tertiary. The oil is heavy, and the reservoir pressure is low which means that it is not straight forward to exploit it. The solution which was chosen, is to pump natural gas down into injection wells to press the oil out of the reservoir. The injection gas is purchased in the market and transported to Grane via the Gassled system. This solution gives a better rate of recovery than if the most common solution which is to inject water for pressure support had been chosen. Later in the field life, the injected gas can be produced and sold. ExxonMobil aktiv partner i Grane ExxonMobil active Grane partner ExxonMobil har hatt en aktiv partnerrolle i Grane noe som startet allerede med utarbeidingen av utbyggingsplanen og som har fortsatt gjennom hele prosjektperioden. ExxonMobil has had an active partner role at Grane starting with the formulation of the Plan for Development and continuing through the life of the project. Development Manager Pete Prasthofer i ExxonMobil roser Hydro for en åpen og samarbeidsvillig holdning i prosjektfasen. Development Manager Pete Prasthofer in ExxonMobil gives credit to Hydro for an open and cooperative attitude during the project phase. Vi har hatt et godt samarbeidsforhold gjennom hele prosjektet sier Development Manager Peter Prasthofer. Hydro skal også ha ros for sin åpne holdning til våre forslag underveis. De har vært lydhøre, og vi mener vi har brakt fram vår erfaring på en konstruktiv måte. Jeg tror vi alle kan være enige om at dette har bidratt til å gjøre prosjektet som helhet til suksess. Utbyggingsløsning Grane-feltet er bygget ut med en integrert produksjons- og boreplattform som står på 120 meters vanndyp, 185 kilometer vest av Haugesund. Oljen fra feltet transporteres gjennom en 212 kilometer lang oljerørledning, hvor også ExxonMobil har eierinteresser, til Hydros terminal på Sture i Øygarden. Oljeproduksjonen fra feltet startet 23. september tre uker før tidsplanen, og prosjektet ble fullført halvannen milliard kroner under det opprinnelige budsjettet på 16,5 milliarder kroner. 12 av totalt 35 brønner er forboret og blir nå koblet opp til plattformen. - We have enjoyed a good cooperative relatonship with Hydro throughout this project, Development Manager Peter Prasthofer says. Hydro should be credited for their open attitude to our suggestions. They have been open minded, and we believe we have brought expertise to bear in a constructive manner. I think we would all agree that this has contributed to making the project as a whole a success. Development solution The Grane field is developed by an integrated production and drilling platform at 120 meters water depth, 185 kilometers west of Haugesund. The oil from the field is transported through a 212 kilometer long oil pipeline, in which ExxonMobil also has owner interests, to Hydro s terminal at Sture in Øygarden. The oil production from the field started on 23 September, three weeks ahead of schedule, and the project was completed one and a half billion kroner below the original budget of NOK 16.5 billion. 12 of totally 35 wells have been pre-drilled and will now be linked to the platform. The Grane field has been appropiately named At the field inauguration dinner in Bergen, ExxonMobil s Lead Country Manager Kathy Pepper gave a speech on behalf of the partners and praised Hydro for the project execution for the leadership, careful contractor selection, project Kronprins Haakon ble mottatt av Hydros generaldirektør Eivind Reiten ved ankomst til Grane-plattformen. Fra høyre: Kronprins Haakon, Eivind Reiten, Morten Mauritzen (bak) og Einar Steensnæs følger med på orienteringen under omvisning på Grane-plattformen. Crown prince Haakon was welcomed by Hydro s President and CEO Eivind Reiten upon arrival at the Grane platform. From right: Crown prince Haakon, Eivind Reiten, Morten Mauritzen (behind) and Einar Steensnæs are being briefed during a tour on the Grane platform. 6

5 Kunstneren Anne-Karin Furunes' enorme aluminiumsbilde Ansiktet utad dominerer inntrykket på helikopterdekket. The artist Anne-Karin Furunes enormous aluminium picture The face outwards dominates the impression of the helideck.

6 Grane bærer sitt navn med rette Under festmiddagen i Bergen om kvelden talte ExxonMobils Lead Country Manager Kathy Pepper på vegne av partnerne og roste Hydro for prosjektgjennomføringen for lederskap, valg av leverandører, gjennomføringsevne, dyktige fagfolk samt fokuseringen på sikkerhet og miljø. Partnerne fikk også sin del av æren for å ha vært aktive og konstruktive ved å bidra med sine erfaringer noe som ble mottatt med åpent sinn av Grane-prosjektledelsen. Hun avsluttet med å si at hun hadde funnet ut av Grane nok bærer sitt navn med rette. I nordisk mytologi er nemlig Grane hesten til Sigurd Fåvnesbane som drepte den store dragen Fåvne. Det er vårt håp og vår forventning at Hydro som operatør, akkurat som Sigurd Fåvnesbane, vil ri Grane og komme seirende ut av kampen med dragen som i dette tilfellet er svært utfordrende reservoar-styring. Joint Interest Manager Morten Mauritzen sier at Grane i 2005 vil utgjøre ca. 25 % av våre produksjonsvolumer fra felt som er operert av andre. Joint Interest Manager Morten Mauritzen says that Grane in 2005 will account for about 25% of the production coming from our fields operated by others. management, high quality people and the focus on safety and environment. The partners were also credited for their share of the success by being active and constructive in bringing their experience, technology and expertise which the Grane project team received with an open mind. She concluded by saying that she had found out that Grane obviously has been appropriately named. In Nordic mythology, Grane was the horse belonging to Sigurd Fåvnesbane, who slayed the big dragon Fåvne. It is our hope and expectation that Hydro the operator, like Sigurd Fåvnesbane, will ride Grane and emerge victorious over the dragon, which in this case represents the very challenging reservoir management. Tekst Erik Bagle Olje til oppvarming er nå mer enn 30 % billigere enn strøm Sist vinter da strømprisene gjennomsnittlig var svært høye, var lette fyringsoljer vesentlig rimeligere gjennom hele fyringssesongen. Dette er tilfellet også nå ved inngangen til en ny vinter. På tross av høye råoljepriser (gjennomsnittlig 29 dollar pr. fat i november) er olje til oppvarming likevel mer enn 30 % billigere enn strøm for husholdningene. Og Essos volumsalg hittil i år har økt med over 70 %. Oktobersalget var det høyeste siden Omregnet er prisen på lett fyringsolje om lag øre pr. kwh, mens en typisk strømpris (inkl. nettleie) er øre. For en enebolig gir dette en årlig kostnadsbesparelse på kroner, sier leder i Esso Energi AS, Arne Aursland. Fyringsolje og parafin er viktige i det norske energibildet så vel forsyningsmessig som miljømessig. I 2003 vil Norge være i en netto importsituasjon for strøm. Det norske underskuddet dekkes i år inn ved import, hovedsaklig ved atomkraft fra Russland og kullkraft fra Polen og Tyskland. Kullkraft slipper ut tre til fire ganger så mye CO2 som lette fyringsoljer. En enebolig på 150 m 2 bruker om lag kwh til romoppvarming og varmtvann. Dette forbruket bør derfor vris mer i retning av olje. Elektrisitet bør primært brukes til belysning, husholdningsapparater o.a., dvs. til bruk som ikke lett kan dekkes av andre energiformer, sier Aursland. Høyeste oljesalg siden 70-åra Leder av Esso Energi AS, Arne Aursland, foran noen av sine medarbeidere i KundeService-senteret. Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at bransjens salg av lette fyringsoljer i oktober var 40 % høyere enn for samme periode i fjor. Dette er det høyeste salget for oktober siden Hittil i år (10 måneder) har bransjens salg steget med drøye 60 %. For Essos vedkommende har økningen vært enda sterkere. Med mer enn 70 % salgsøkning har Esso økt sin markedsandel for lette fyringsoljer med 1,3 %-poeng til 23 %. Essos volumsalg av parafin har økt med om lag 20% hittil i år. God tilgjengelighet og gunstige priser sammenliknet med strøm, reddet forbrukerne fra enda høyere strømpriser sist vinter. Dette kan bli tilfellet også for inneværende fyringssesong. Olje til oppvarming spiller således en nøkkelrolle i energiforsyningen i Norge. Nå har også politikerne erkjent dette, sier Aursland. (Prissammenlikningen mellom olje og elektrisitet gjelder ikke for Finnmark og deler av Troms som er fritatt for el-avgift.) Esso Energi AS er et heleiet datterselskap av Esso Norge AS med hovedkontor i Oslo. Selskapet tilbyr produkter og tjenester både i bedrifts- og privatmarkedet (boligvarme). Selskapet har mer enn kunder, nærmere 60 forhandlere og distributører og ca. 30 ansatte. Forventet omsetning i 2003 vil bli over 700 millioner kroner. Vil du vite mer om Esso Energis virksomhet og produkter, er denne informasjonen tilgjengelig på Ny og renere olje Oljen som brukes til boligoppvarming i dag, er renere enn før. Svovel, den viktigste kilden til forurensning, er så godt som fjernet. Forbrenningen av dagens olje gir derfor betydelig mindre utslipp av svoveldioksid. Dermed er en uheldig belastning på miljøet sterkt redusert. Esso Optiplus er oljen 11

7 Flytende boligvarme skåner miljøet: UTSLIPP AV CO2 VED ULIKE OPPVARMINGSSYSTEMER Distributør Kjell Jørgenrud er en av mange som i dag har det travelt med å levere fyringsolje og parafin til Essos kunder. Foto: Terje Rakke som har tatt steget videre. Esso Optiplus sikrer deg enda bedre fyringsøkonomi og sparer miljøet gjennom redusert årlig forbruk. Med regelmessig service av anlegget ditt, sikres lave utslipp og redusert forbruk av olje. Eldre fyringsanlegg kan ofte med enkle tiltak bedres, slik at fyringsutgiftene blir lavere og utslippene reduseres. Er du i en situasjon hvor fyrkjelen skal byttes ut, kan vi fortelle at nye fyrkjeler er forbedret betydelig sammenlignet med eldre kjeler. Disse kjelene har en virkningsgrad opp mot 95 %. Et kullkraftverk for el-produksjon gir tre til fire ganger høyere CO2-utslipp enn oljefyring pr. nyttiggjort kwh. Visste du at oljefyring også gir lavere CO2-utslipp enn et gasskraftverk? SVOVELUTSLIPP (Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt) Slik sammenligner du olje- og strømpris: Beregningsmåten under vil være riktig for de som har sentralfyringsanlegg med elektriske elementer i oljekjelen. Dette gjelder rundt 80 % av dem som har sentralfyringsanlegg. Metoden er utarbeidet av Kjelforeningen Norsk Energi. Oljeprisen i øre pr. liter (inkl. mva.) : 9 = Oljepris i øre pr. kwh Eksempel: Dersom oljeprisen din er 425 øre pr. liter, blir regnestykket: 425 øre pr. liter : 9 = 47 øre pr. kwh Dette regneeksempelet viser at det vil lønne seg å bruke olje når din effektive strømpris er høyere enn 47 øre pr. kwh. (Dersom du har en sentralfyr fra 1992 eller nyere, er virkningsgraden enda bedre. Du får da et mer nøyaktig resultat ved å dele på 9,5.) Dagens fyringsoljer har et meget lavt svovelinnhold langt lavere enn det myndighetene krever. Det er faktisk lavere enn svovelinnholdet i ved. UTSLIPP AV SVEVESTØV Mindre forurensing bedre miljø Mange tror fremdeles at elektrisk kraft er den minst forurensende energikilden, fordi de tror at all strøm produseres av vannkraft. De færreste er klar over at mye av den strømmen vi bruker i panelovnene våre, kommer fra utenlandske kullkraftverk ikke bare norske fosser. Vi har allerede bygget ut det meste av landets vannkraftressurser. På grunn av økende privat strømforbruk i Norge, er vi derfor nødt til å importere stadig mer kullkraft. Dermed er vi med på å øke utslippene til atmosfæren. Oljefyring er også langt gunstigere for luftkvaliteten enn vedfyring. En tradisjonell vedovn slipper ut hundre ganger så mye svevestøv som oljefyring med samme varmeeffekt. 12

8 Tekst Arvid Jotunfeltet innovativ bruk av ny teknologi og avansert teamarbeid bidrar til økt utvinning Jotun-feltet er et godt eksempel på hurtig (såkalt fast track ) utbygging, da det bare tok 5 år fra feltet ble oppdaget i 1994 til det ble satt i produksjon i Produksjonsratene var høye helt fra starten, og allerede i juni 2000 ble topp-produksjonsnivået på fat olje pr. dag nådd. Dette oversteg langt forventningene. Som en følge av den høye oljeproduksjonen, kom det også tidlig vanngjennomtrenging i brønnene. Oljeproduksjonen sank, og noe måtte gjøres raskt for å få produksjonen tilbake på et høyere nivå igjen. Jotun-feltet ligger på Utsira-høyden der vi også finner felt som Balder, Ringhorne og Grane. Geologien på Utsira-høyden er meget kompleks, men med sin mer enn 30 års virksomhet her har ExxonMobil vunnet omfattende geologisk kunnskap om området som skulle komme godt til nytte. Fagteam fra ulike profesjoner geologer, geofysikere, boreingeniører etc. ble etablert for å løse reservoar- og produksjonsutfordringene på Jotun. De benyttet seg bl.a. av avansert seismisk teknologi under dette arbeidet. Geolog Dag Bergslien forteller i dette intervjuet hvordan man løste produksjonsutfordingene på Jotun-feltet. Geologist Dag Bergslien in this interview explains how the production challenges at the Jotun field were solved. Fast track utbygging Vi snakket med geolog Dag Bergslien, som deltok i arbeidet med å løse reservoar- og produksjonsutfordringene på Jotun. Samtidig med at Jotuns funnbrønn (25/8-5S kalt Elli-strukturen) ble boret i The Jotun field innovative use of technology and multidisciplinary team efforts contribute to increased production The Jotun field is a good example of a fast track development as it took only 5 years from discovery in 1994 until production startup in The production rates were high from the beginning, and as early as June 2000 peak production of 140,000 barrrels of oil per day was reached. This by far exceeded expectations. As a consequence of the high oil production, the wells also yielded water sooner than anticipated. The oil production dropped, and something had to be done to get production back to a higher level again. The Jotun field is located on the Utsira High where also fields like Balder, Ringhorne and Grane are located. The geology in the Utsira High is very complex, but with more than 30 years of activity, ExxonMobil has gained extensive geological knowledge of the area. Multidisciplinary teams geologists, geophysicists, drilling engineers, etc. were established to solve the reservoir and production challenges at Jotun. They used advanced seismic technology during their work to make a plan to give the Jotun field a new production boost. Fast track development We had a talk with the geologist Dag Bergslien, who participated in the work solving the reservoir and production challenges at Jotun. While drilling the Jotun discovery well (25/8-5S named the Elli structure) in 1994, 3-D seismic was 1994, ble det innhentet 3-D seismikk i området. I 1995 fant vi Elli Sør-strukturen gjennom boring av brønn 25/7-3. Samme år ble det tredje området som utgjør Jotunfeltet Tau funnet gjennom letebrønn 25/8-8S og de to sidestegsbrønnene 8A og 8B, forteller Dag. Han opplyser videre at målet med den tregrenete 25/8-brønnen var å fullføre avgrensingsboringen på en kostnadseffektiv måte, mens man parallelt planla en feltutbyggingsplan for Jotun. Dermed var grunnlaget lagt for en fast track feltutbygging. Gjennom boreprogrammet fant vi ut hvor tykke de oljeførende sandlagene var, hvilke kvaliteter oljen i de forskjellige reservoarene hadde, hvor oljevann-kontakten lå, og vi avdekket avsetningsforhold og lukkemekanismer i reservoarene. Oljevann-kontakten viste seg å ligge på omtrent samme høydenivå (ca m total vertikal dybde) i de tre Jotun-strukturene. Jotun-feltutbyggingen var vellykket en av de raskeste utbyggingene til da på norsk sokkel. I dag har feltet 16 produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn. Vi hadde en eventyrlig oljeproduksjon helt fra starten, og med de høye oljeprisene i denne perioden hadde selskapet i løpet av 18 måneder nedbetalt hele Jotun-utbyggingen. Men medaljen hadde en bakside. Vi fikk tidlig en mye høyere vannproduksjon enn forventet, og en planlagt fase 2-utbygging med boring av nye produksjonsbrønner måtte derfor forseres, sier Dag. 4-D tidsintervall-seismikk viktig verktøy for brønnplanlegging Med et så komplisert reservoar var det nødvendig med nøye planlegging på forhånd før man kunne starte boringen av nye brønner. Hovedutfordringene var: Hvor mange brønner skulle bores, og hvor? Det var to hovedfaktorer som var avgjørende for at vi lyktes med boreprogrammet på Jotun bruken av 4-D seismikk og teamarbeid på tvers av faggrenser, understreker Dag, og forklarer videre: 4-D seismikk på Jotun vil si at vi har sammenliknet 3-D seismiske data innhentet før produksjonsstart med 3-D data innhentet sommeren Begge datasett ble innhentet og prosessert etter samme lest, og forskjellen mellom dem skyldes bevegelser av væsker i reservoaret som følge av produksjonen. Tolkning av Jotun 4-D dataene har gitt nyttig informasjon om hvordan vannfronten beveger seg i feltet. Tre innfyllings-brønner (B-21C, B29A og B28B) ble posisjonert og boret basert på resultatene fra 4-D-seismikken. Alle tre er blitt vellykkede produksjonsbrønner som har hevet Jotunproduksjonen betydelig. I dag ligger produksjonen fra de tre brønnene på ca fat olje pr. dag, som er en tredjedel av den samlede Jotun-produksjonen. For to brønner boret sommeren 2002 før tidsintervall-seismikken var tilgjengelig, var det langt dårligere samsvar mellom prognosene og de aktuelle resultatene brønnene ga. Jotun-feltet ble oppdaget i 1994 da leteriggen Dyvi Stena boret letebrønn 25/8-5S på Elli-strukturen. Under boringen støtte man på en 45 meter tykk oljekolonne. Bildet er tatt under produksjonstesting av brønnen. The Jotun field was discovered in 1994 when the semisubmersible drilling rig Dyvi Stena drilled exploration well 25/8-5S on the Elli structure. During the drilling a 45 metre-thick oil column was encountered. The picture was taken during production testing of the well. acquired in the area. In 1995 we discovered the Elli South accumulation through drilling of well 25/7-3. The same year the third area making up the Jotun field Tau was discovered through drilling exploration well 25/8-8S with its sidetracks 8A and 8B, Dag says. He further tells us that the objectives of the three-branch 25/8 well were to complete the appraisal drilling in a cost efficient way, while at the same time helping to establish a Jotun field development plan. This approach paved the way for a fast track development. Through the drilling programme we established the thickness of the oil bearing sands, investigated hydrocarbon types in the different reservoirs, established the oil water contact, and we defined the depositional facies and trap mechanisms in the reservoirs. The oil water contact appeared to be at about the same level (around 2090 m TVDSS) in the three Jotun structures. The Jotun field was successful one of the fastest developments until then on the Norwegian Continental Shelf. Today the field has 16 production wells and one water injection well. We had a tremendous oil production from the beginning, and with high oil prices at the time, the company had paid for the total Jotun development during the first 18 months of production. But there is a second side to the coin. We got at an early stage a much higher water production than expected, and a planned second phase of drilling of new production wells had to be accelerated, says Dag

9 Oversiktskart over Jotunfeltet. Kartet viser de tre strukturene som utgjør feltet, og grensen for den oljebærende sanden (kalt Reservoir Pinchout på illustrasjonen). Map showing the three structures making up the Jotun field. (Note the Reservoir Pinchout line giving the border for the pinchout of the oil reservoir.) Geologer og geofysikere bruker 3-D strukturkart under tolkningen av reservoarene. Illustrasjonen viser 3-D bilde fra Elli-strukturen sett nordfra. "Strengene" som er tegnet inn, er brønner som går inn i reservoaret. Den nedre flaten er et dybdekart av den dynamiske olje/vannkontakten i 2002 tolket fra 4-D seismikk. Kartet viser restpotensialet på Elli som varme farger (rødt/gult) dvs. stort potensial, mens kalde farger (blått) angir lite potensial. Den gjennomskårne strukturflaten er toppen av reservoaret. Man ser at produksjonsbrønnene er boret like under denne flaten for å gi størst mulig avstand til olje/vann-kontakten. Geologists and geophysicists use 3-D structural maps during interpretation of the reservoirs. The illustration shows a 3-D image of the Elli structure seen from the north. The illustrated "strings" are wells penetrating the reservoir. The lower surface is a structural map of the dynamic oil/water contact interpreted from 2002 lapse time seismic. Draped on the map is the Elli remaining potential in warm colours (red, yellow) i.e. high potential while cold colours (blue) signify low potential. The upper surface is top reservoir (top Heimdal). The production wells are drilled just below this surface to provide a sufficient distance to the oil/water contact. 0 1km Jotun-feltet er utbygd med to installasjoner en brønnhode/ boreplattform som overfører produksjonen til et produksjonsskip. The Jotun field has been developed with two installations a drilling/wellhead platform, which produces to an FPSO. 4-D time-lapse seismic important tool for well planning With a reservoir of such complexity, careful planning had to be performed prior to drilling new wells. The main challenges were: How many wells should be drilled, and where should they be located? There were two main factors in the success of the drilling program at Jotun the use of 4-D seismic and multidisciplinary team efforts, Dag underlines, explaining further: 4-D seismic at Jotun means that we have compared 3-D seismic data acquired prior to production with 3-D data acquired in the summer of Both data sets were collected and processed according to identical procedures, and the difference between them is due to movements of reservoir liquids following the production of hydrocarbons. Interpretation of Jotun 4-D data has given valuable information on how the water front moves in the field. Three infill wells wells B-21C, B29A, and B28B have been positioned and drilled based on the results from the 4-D seismic. All three wells have become successful producers which have boosted Jotun production substantially. Now production is around 10,000 barrels per day from the three wells, and this constitutes one third of the total current oil production at Jotun. Regarding two wells drilled in the summer of 2002 prior to the time lapse seismic being available, there was much less correlation between the prognoses and the actual results of the wells. Dag forteller at visualiseringsrommet på Forus ble flittig benyttet i denne perioden. Avanserte 3-D modeller av reservoaret som ble bygd opp og vist på skjermen i dette rommet, var meget nyttige når reservoarene skulle studeres og produksjonsbrønnene plasseres. God kommunikasjon og godt samarbeid mellom ulike faggrupper bidro til suksessen En av forutsetningene for å komme raskt i gang med produksjon av nye Jotun-reserver, var god kommunikasjon mellom ulike faggrupper og dannelsen av såkalte multidisciplinary teams. Det vil si at man satte sammen grupper av fagfolk geologer, geofysikere, boreingeniører, reservoaringeniører, prosjektingeniører etc. Det var svært nyttig at disse fagfolkene arbeidet i team med å løse sammensatte og komplekse problemstillinger. Det var også svært fruktbart å bringe fagfolk fra partnere som Shell Enterprise og DNO inn i dette arbeidet. De brakte med seg egne erfaringer og egne synspunkter, mens de på sin side fikk ny kunnskap via dialogen med våre folk. Vi hadde også med fagfolk fra ExxonMobil i Houston som utførte komplisert reservoarmodelleringsarbeid som krevde mye tid og ressurser. Det var heftige diskusjoner i teamene, men på den måten ble utfordringene belyst, og vi kom fram til gode løsninger, forteller Dag. Dag tells us that the visualization room at Forus was heavily used in this period. Advanced 3-D models of the reservoir which were developed and shown on a screen in this room, were very useful when the reservoirs were studied to find optimal locations for the wells. Good communication and good cooperation in the multidisciplinary teams contributed to the success One of the conditions of having an early production start of new Jotun reserves, was good communication between different professions and the establishment of multidisciplinary teams i.e. teams of people of differents professions, geologists, geophysicists, drilling engineers, reservoir engineers, project engineers, etc. It was very useful that these different professionals were working in teams to solve the complex issues. It was also useful that professionals from our partners, including Shell Enterprise and DNO, participated in this work. Our partners contributed with their experiences and own ideas, while they on the other hand, got new knowledge through the dialogue with our people. We also brought in professionals from ExxonMobil in Houston who performed some complicated modelling work which required a lot of time and resources. There were intense discussions within the teams, but in this way all challenges were highlighted, and we arrived at sound solutions, says Dag

10 Jotun-feltet presentert på viktige oljekonferanser Arbeidet med å få til en optimal produksjon på Jotun-feltet er blitt presentert på flere viktige oljekonferanser i år. I oktober holdt Dag Bergslien foredrag om Jotun-feltets reservoargeologi og utbyggingsstrategi på en høyt profilert geologikonferanse i London, som The Geological Society of London står bak verdens eldste geologiforening, stiftet i For noen uker siden holdt Dag foredrag om samme tema under en geologikonferanse arrangert av Norsk Geologisk Forening i Stavanger. Det er tidkrevende å forberede presentasjoner til slike konferanser, men du får allikevel like mye igjen for å delta. Her presenteres ny teknologi og nye ideer. Innen vårt fagfelt går utviklingen fort, og det er viktig å være faglig oppdatert, sier Dag. Hva skjer videre med Jotun? På spørsmålet om hva som skjer videre med Jotun, svarer Dag: Vi evaluerer nå de omfattende datamengdene vi har samlet inn på Jotun. Det er mulig at vi kjører et nytt 4-D seismikkprogram i 2005, men det avhenger av hvilke konklusjoner vi trekker av våre studier. Pågående studier vil avgjøre om det vil bli boret flere produksjonsbrønner på Jotun for å få ut mer reserver. The Jotun Integrated Team under et av sine møter/ The Jotun Integrated Team during one of its meetings: (Rundt bordet fra venstre/at the table from the left: Per Øyvind Seljebotn, Geophysicist/Visualization, Arne Solberg, Production Geophysicist, Fred Pepper, Production Geoscience, Stig Seland, Drilling engineer, Tone Straume, Production Geologist, Bruce Williams, Drilling/Well Completions, Sandy Mackay, Reservoir Engineering, Morten Lauritzen, Reservoir Engineering, Innes Ferguson, Production Geoscience Supervisor, Fredrik Sønstabø, Subsea & Modifications, Nils Musaeus, Drilling Supervisor. The Jotun field presented at important oil conferences The work achieving an optimal production on the Jotun field, has been presented at several important geological conferences this year. In October Dag Bergslien gave a presentation on the Jotun field reservoir geology and development strategy at a high profile geology conference in London, organized by The Geological Society of London the oldest geological society in the world, established in Some weeks ago, Dag gave a presentation on the same theme at a geological seminar in Stavanger arranged by Norsk Geologisk Forening (The Norwegian Geological Society). It is time consuming to prepare a presentation for such conferences, but you get a lot in return for participating. At these conferences new technology and new ideas are presented. In our field of expertise the development goes fast, and it is important to be professionally updated regularly, says Dag. What are the future plans for Jotun? On the question of what the future plans for Jotun are, Dag answers: We are now evaluating the extensive data we have gathered from Jotun. It is possible we may run a new 4-D seismic program in 2005, but that depends on the conclusions we draw from our studies. Ongoing studies will decide whether more production wells will be drilled on Jotun to recover more reserves. Ved dataskjermen/at the data screen (forfra/in front): Dag Bergslien, Senior Production Geologist, Lars Fosvold, Geologic Modeler, Gro Kyllingstad, Operations Geologist. Tekst Grethe/Kirsten ExxonMobil kvoter og Kyoto Global oppvarming er et begrep som fant sin plass på den politiske agendaen i de varme somrene sent på 1980-tallet. Et viktig spørsmål var som følger: Er det slik at menneskenes aktiviteter, spesielt bruken av fossilt brensel for å skaffe energi, påvirker klimaet, og i så fall, hva bør en gjøre? Spørsmålet ble ansett som så viktig at FN dannet et klimapanel i FNs medlemsland møttes til flere konferanser på tallet, og i 1997 ble Kyotoprotokollen til i Kyoto i Japan et rammeverk som er utviklet for å redusere utslippene av drivhusgasser. Kvoteavtaler Kyotoavtalen går i korthet ut på at hvert land får tildelt såkalte kvoter som gir landet rett til å slippe ut en bestemt mengde klimagasser i perioden 2008 til Et sentralt element i denne avtalen er kvotehandel som gir land mulighet til å kjøpe og selge kvoter seg imellom. Kvotehandel skal bidra til at utslippene blir redusert der det er billigst til fordel for både kjøper og selger uten at det totale antall kvoter endres. Det er sikkert at ExxonMobil i Norge og i EU blir berørt av de ulike kvotesystemene som kommer på en eller annen måte. Og de kommer ganske snart allerede fra 1. januar 2005 iverksettes EUs kvotedirektiv. Dette gjelder for utslipp av CO2 og for et begrenset antall sektorer, men forutsetter utvidelse og kobling mot internasjonal kvotehandel fra Norge skal også handle kvoter fra 2005, men hvordan systemet for dette blir, er ennå ikke avgjort. Forslaget er ventet å bli lagt fram for Stortinget våren Norske myndigheter har gått inn for at norsk offshoreindustri som allerede har CO2-avgift, skal holdes utenfor den tidlige kvotehandelen i perioden , mens EUdirektivet omfatter offshorevirksomhet allerede fra starten i 2005, samt at utslipp fra hele prosessindustrien inkluderes allerede fra første fase. Begrunnelsen er at den norske energiog industristrukturen, hvor vannkraft har en dominerende ExxonMobil quotas and Kyoto Global warming is a concept that turned up on the political agenda during the hot summers of the late 80s. The essential question being asked was the following: Is it so that human activities, in particular the use of fossil fuels to provide for energy, affect the climate, and if so, what can be done about it? The issue was considered so vital that it prompted the UN to form a panel on climate change in The UN member countries convened for several conferences during the 1990s. In 1997 these efforts led to the signing of the Kyoto Protocol a framework developed to cut emissions of green house gases in Kyoto, Japan. Quota agreements In brief; under the Kyoto Agreement the countries are granted so-called quotas, which give the countries the right to emit certain volumes of greenhouse gases from 2008 to A central element in the agreement is the trading with quotas, i.e. the buying and selling of quotas between countries. The idea is that emissions quota trading will contribute to cutting emissions where this can be obtained at the cheapest price to the advantage of both buyers and sellers without changing the total number of quotas. There is no doubt that ExxonMobil in Norway and the EU will be affected by the various quota systems to be introduced one way or the other. And they will be here pretty soon 19

11 rolle, nesten ikke har utslipp fra elektrisitetsproduksjonen. Videre har Norge relativt store utslipp fra prosessindustrien og fra prosesser som ikke er inkludert i EU-systemet. Russia has not ratified it either. Failing Russia s endorsement the Kyoto agreement will not become effective and binding in terms of internal law. This may delay the planned start-up of the international quota trading in EU har lagt til grunn at Kyoto-målene skal oppfylles, og EU-systemet med kvotehandel er derfor uavhengig om Kyotoprotokollen trer i kraft eller ikke. USA har mer enn antydet at de ikke vil slutte seg til avtalen, og heller ikke Russland har ratifisert den. Uten Russlands tilslutning vil ikke Kyoto-avtalen tre i kraft og bli folkerettslig bindende og det kan forsinke den planlagte oppstarten av internasjonal kvotehandel i ExxonMobil og kvoter Vi spør Grethe Foldnes i Public Affairs, som sitter i OLFs (Oljeindustriens landsforening) politiske virkemiddelgruppe og dessuten i ExxonMobil EU Emission Trading Issue Team, om hvordan denne nye europeiske energi- og klimapolitikken vil virke inn på oss som selskap. I alt seks ExxonMobil oppstrømsinstallasjoner, ti raffinerier og åtte kjemiske anlegg vil antageligvis falle inn under EU-direktivet som starter opp 1. januar 2005, sier Grethe. Dette betyr at vi i aller høyeste grad blir berørt. I disse tallene ligger våre egenopererte offshore-installasjoner, samt Slagen-raffineriet som man antar blir berørt gjennom EØS-avtalen. I tillegg vil ExxonMobil sannsynligvis bli berørt på mer enn 48 offshorefelt operert av andre. Ennå hersker det usikkerhet om norsk offshoresektor blir med fra tidlig fase, siden man her i Norge har fattet en beslutning om at offshore som i dag betaler CO2-avgift, ikke skal inn fra Slagen vil i alle fall bli berørt av kvotehandel fra 2005 enten gjennom et nasjonalt norsk system eller direkte knyttet til EU-direktivet. Hva gjør ExxonMobil med denne nye utfordringen? Vi som selskap posisjonerer oss nå alene og i bransjefellesskap for å være klare til å møte denne nye politikken. Selskapet har arbeidet aktivt for å påvirke blant annet EUparlamentet og -kommisjonen i utformingen av direktivet, og vi har også arbeidet aktivt i bransjeorganisasjonene. Vi har en rekke arbeids- og ekspertgrupper som jobber og har jobbet med kvotehandel de siste to årene. Blant annet har generelle kvotehandel-posisjoner, retningslinjer og strategier blitt utformet for at vi som selskap skal kunne ha en ensartet tilnærming i de ulike landene hvor vi opererer. Slagen-raffineriet vil bli berørt av kvotehandel allerede fra Selv om vi ikke har støttet Kyoto-avtalen, er ikke ExxonMobil mot kvotehandel for å imøtekomme myndigthe EU s quota directive will be implemented from 1 January The directive applies to emissions of CO2 and to a limited number of sectors. However, it is assumed that the directive will be extended to include international quota trading from Norway will also engage in the trading of quotas from 2005, but the details of the system still remain to be decided. It is expected that the Government will submit a bill to the Storting during the spring of Norwegian authorities have avocated a policy that the Norwegian offshore industry, already subject to CO2 tax, be kept outside the early quota trading during the period, while the EU directive includes the offshore activity from the very start in 2005 and also to include emissions from the entire process industry. The argument is that the Norwegian energy and industry structure, in which hydroelectric power plays a dominant role, hardly has any emissions from its electricity production. Furthermore, the Norwegian processing industry, as well as processes not included in the EU system, has relatively large emissions. The EU has adopted that the Kyoto objectives will be met. The EU system of quota trading therefore does not depend on the Kyoto Protocol becoming ratified. The USA has more than indicated that it will not endorse the agreement, and The Slagen refinery will be affected by the quota trading already from hetskrav, men de må være basert på kost-nytte analyser og risikovurderinger. Hva gjør ExxonMobil i Norge? Vi arbeider gjennom bransjeorganisasjonene OLF og PIL (Prosessindustriens landsforening) for at bransjens, og derigjennom våre synspunkter og posisjoner, skal være kjent for myndighetene. Det ble vedtatt av Stortinget i 2002 at landbasert industri som ikke er avgiftsbelagt (f.eks. Slagenraffineriet) skal inkluderes i et nasjonalt kvotesystem fra Slagenraffineriet forholder seg altså hovedsakelig til norske myndigheter gjennom PIL som er i forhandlinger/ samtaler med Miljødepartementet for å se på hvordan ambisjonsnivået om en reduksjon på 20 % i forhold til nivået kan nås. PIL anbefaler at direktivet skal implementeres slik det er, og at det ikke lages et særnorsk system for den tidlige kvotehandelen. Det samme gjelder for så vidt for offshorevirksomheten. Denne er, som tidligere nevnt, ikke en del av det planlagte kvotehandelsystemet fra OLF har imidlertid hele tiden formidlet at bransjen ønsker å ta del allerede fra begynnelsen, at Norge bør implementere EUs direktiv for kvotehandel direkte og ikke utforme et eget ExxonMobil and quotas We ask Grethe Foldnes in Public Affairs, who is a member of the OLF s (the Norwegian Oil Industry Association) policy instrument group as well as the ExxonMobil EU Emission Trading Issue Team, how the new European policies on energy and climate change will affect us as a company. A total of six ExxonMobil upstream installations, ten refineries and eight chemical plants seems to fall under the EU directive which will become effective 1 January 2005, Grethe says. This means that we will be very much affected. These figures include our self-operated installations, as well as the Slagen refinery which assumedly will be affected through the EEA agreement. In addition ExxonMobil will probably be affected on more than 48 OBO fields. Still there is some uncertainty as to whether the Norwegian offshore sector will be in from the early phase, since Norway has decided that offshore industry sectors subject to the CO2 tax will not be in on the scheme from In any case, Slagen will be affected by the quota trading as from 2005 either through a national (Norwegian) system or the EU directive. How does ExxonMobil face this new challenge? As a company we are now positioning ourselves alone and as part of our industry in order to be able to comply with the new policies. The company has engaged in lobbying to influence the EU Parliament and the Commission in their formulation of the directive, and we have also been active within the trade organizations. A number of task forces and expert groups have studied the subject of quota trading the last two years. Amongst other, the general quota trading positions, guidelines and strategies have been formulated with a view of obtaining a uniform approach in the various countries where we operate. Even if we do not support the Kyoto agreement, ExxonMobil is not against quota trading complying with governmental policies, but they must be based on cost-benefit analyses and risk assessments. What does ExxonMobil in Norway do? We are pooling our efforts though the industry organizations OLF and PIL (The Federation of Norwegian Process Industries) in order to make our viewpoints and positions known to the authorities. The Storting in 2002 adopted that land-based industry which is not subject to environmental tax (e.g. the Slagen refinery) after 2005 will be included in a national quota system. This means that the Slagen refinery mainly relates to Norwegian authorities through the PIL, which is 20 21

12 Absolutt Butikk Kongress i Praha for bensinforhandlerne EU og Norge har forpliktet seg til å overholde Kyotomålene som er satt. nasjonalt system for kvotehandel fra Også prinsippet om at CO2-avgiften må avvikles når kvoteplikten innføres, er et krav fra industrien. Hva skjer etter Kyoto det vil si etter 2012? EU og Norge har forpliktet seg til å overholde Kyotomålene som er satt dersom Russland godkjenner avtalen, og selv om USA ikke blir med. Imidlertid viser en rekke studier at de samlede utslippene for de gjenværende landene, vil være omtrent like store som den totale kvoten de er blitt tildelt i avtalen. Med andre ord, målet satt i Kyoto for disse landene samlet, vil bli oppfylt uten iverksettelse av ytterligere tiltak. Dette fordi Russland og Ukraina på grunn av økonomisk tilbakegang allerede har redusert sine utslipp av drivhusgasser betydelig og dermed vil ha et betydelig overskudd av kvoter i avtaleperioden. Hva vi skal gjøre med utslippene etter 2012, er en viktig og aktuell problemstilling. De største utfordringene ligger i å få en bred deltakelse hvor USA og utviklingslandene er med, samt bidrag til utvikling av ny teknologi. Dersom du ønsker å vite mer om kvoter og Kyoto, kan du gjerne gå inn på følgende linker: If you would like to know more about quotas and Kyoto, you may use the following internet links: (miljøstatus i Norge) The EU and Norway have committed themselves to meeting the Kyoto objectives. currently negotiating/discussing with the Ministry of the Environment as to how the ambition level for a 20% reduction compared to the 1990 level can be reached. The PIL recommends that the directive be introduced as it is, and that no distinctly Norwegian system for the early quota training be introduced. The same applies to the offshore activities, which as earlier mentioned are not included in the planned quota trading system starting up in However, the OLF has all along communicated that the industry wishes to take part in quota trading already from the beginning, and that Norway should implement the EU s directive on quota trading from 2005, abstaining from a distinctly national system. The industry also demands that the CO2 tax be dismantled when the quota duty is introduced. What happens after Kyoto that is to say in 2012? The EU and Norway have committed themselves to meeting the Kyoto objectives, provided that Russia approves the agreement, even if the US chooses to stay outside. However, a number of studies show that overall emissions for the remaining countries will be roughly the same as the total quotas they have been granted under the agreement. In other words, the total targets set in Kyoto for these countries will be met without any further measures being enforced. This is because Russia and the Ukraine, owing to economic decline, have considerably reduced their emissions of greenhouse gases, meaning that they will have a substantial surplus of quotas in the agreement period. How we are to address emissions after 2012 is an essential and relevant issue of concern. The major challenges lie in getting a wider support, including the US and the development countries, as well as developing new technology. Tekst Siri Stangebye I slutten av september reiste over 600 glade Esso-forhandlere med ledsagere til Praha for å få innblikk i hvordan det går med kjeden, og hva som skjer fremover. Dette er verd hver krone og time som har gått med til forberedelsene, sier Retail Sales Manager Håvard Kjærstad. Esso har den mest lojale forhandlergruppen av alle oljeselskapene. Praha byen over alle byer Dette var den 6. utenlandskongressen som Motorist arrangerte. Kongressene, som blir arrangert hvert 3. år, er hovedarena for å skissere strategier og presentere nyheter for forhandlergruppen. Som tidligere år var også leverandørene med for å presentere nyheter og bli enda bedre kjent med forhandlerne. Denne gangen gikk turen til Praha, hvor dagene gikk med til faglige samlinger, leverandørutstilling og sosialt samvær. Absolutt Butikk Kongressens tema var Absolutt Butikk. Fremtiden ligger i hurtigmat og "convenience", og der er det til gjengjeld gode penger å tjene! sa Håvard Kjærstad i et av sine innlegg. Han fortsatte: Esso-kjeden vil i fremtiden handle om mat, drikke og relevante varer som folk i farten har behov for. Det er det vi skal bli godt kjent for. Det er der vi skal tjene våre penger! For å støtte forhandlerne i denne satsingen ble det presentert nye produkter og forbedrede prosesser, som rollerpizza (en calzone pizza formet som en pølse), mathygieneverktøy og konseptmålinger. Distriktssjefen utvikles også til å bli en dyktig rådgiver på disse områdene. Forhandlerens rolle som leder og coach i butikken ble også grundig belyst. Gjennom tankevekkende og morsomme foredrag av eksterne foredragsholdere kunne forhandlerne reise hjem med nye teknikker og tanker i kofferten. 2 års planlegging Det er ikke bare å løfte av telefonen og bestille en kongress for over 600 personer hos et reisebyrå, sier Kongressleder Hans Jakob Malm i Retail Sales. Vi begynte forberedelsene Gasoline dealers' convention in Prague The end of September saw more than 600 content Esso dealers with spouses travel to Prague to get an insight into how the chain is doing and what is liable to happen in the time ahead. "This is worth every cent and hour expended in the preparations," says Retail Sales Manager Håvard Kjærstad. "Esso has the most loyal group of retailers of all oil companies." Prague Mother of all cities This was the 6th international convention to be organized by Motorist. The conventions, organized once every three years, is the main venue for outlining strategies and for presenting news and novelties to the group of retailers. Also, like in previous years, the suppliers went along to present news and to become even better acquainted with the retailers. This time, the venue was Prague, where the days were spent on professional conventions, supplier exhibition(s) and social get-togethers. Absolutt Butikk ("Absolute Shop") The theme of the convention was Absolutt Butikk ("Absolute Shop"). "The future lies in fast food and "convenience", where there is a lot of money to be earned," Håvard Kjærstad said in one of his addresses. He carried on making the following statement: "The Esso chain in the future will mostly focus on food, beverages and relevant produce which passers-by need to stock in. This is what we are going to be reputed for. This is where we are going to earn our money! To support the retailers in this commitment, a line of new products and improved processes were presented, this including rollerpizza (a pizza calzone shaped like a sausage), tools of food hygiene and conceptual measurements. The Territory Manager is moreover being developed to become a skilled and proficient advisor in these fields. Also the role of the dealer as head and coach in the store was thoroughly 22 23

13 for to år siden, og vi 5 som har hatt hovedansvaret for kongressen, har til sammen lagt ned omtrent et arbeidsår på dette. I tillegg har vi knyttet til oss gode og erfarne samarbeidspartnere innen logistikk, programutvikling og gjennomføring lokalt. At det ble mye jobbing på slutten, vitner det enorme antallet e mails om. Scandi Travel som sto for den lokale gjennomføringen og koordinasjonen, fikk f.eks. 150 mailer fra oss om dagen de siste dagene. Her var det mye som skulle stemme ned til minste detalj. Retail Sales Manager Håvard Kjærstad fortalte at Essokjeden i fremtiden vil handle om mat, drikke og relevante varer for folk i farten. Retail Sales Manager Håvard Kjærstad said that the Esso chain in the future will mostly focus on food, beverages and relevant produce for passers-by. Dette har selvfølgelig kostet en del, men forhandlerne og leverandørene betaler sin del av kaka. Det er gledelig at antall deltakende stasjoner har økt fra kongress til kongress. Her får forhandlerne faglig påfyll sammen med gode kolleger i en ramme av sosiale arrangementer. Omgivelsene er flotte, underholdningen er spennende og maten er deilig. Den uformelle praten i pausene og på de sosiale arrangementene er gull verd for å opprettholde en åpen kommunikasjon mellom forhandlerne og Esso. Europa legger merke til kongressene Steve Polkey, tidligere Retail Sales Manager Europe i Brussel, sier følgende om kongressen og opplevelsene han hadde der: Det er viktig at forhandlerne forstår våre beslutninger og er motivert til å følge dem opp på sin stasjon. Slike kongresser gir oss mulighet til å oppnå dette, fordi settingen i selve konferansen innbyr til en annen type kommunikasjon enn det vi får på et ordinært forhandlermøte. For eksempel kan vi bruke eksterne foredragsholdere som er eksperter på kommunikasjon og motivasjon til å forsterke budskapene. Jeg har også vært glad for at vi har kunnet orientere de norske forhandlerne om styrken i alt vi gjør i Europa og i verden på bensinstasjonsfronten. For ikke å snakke om verdien av å kunne møtes uformelt på denne måten. Kjente artister Kåre Conradi var konferansier på de faglige sesjonene sammen med pianist Gisle Børge Styve. Nissa Nyberget spilte opp til dans sammen med Torhild Sivertsen en kveld det var middag i en gammel dansehall. Senere spilte Nissa med en mindre elucidated. Thanks to thought-provoking and funny speeches made by external lecturers, the retailers were able to return home with new techniques and thoughts in their bags. Two-year planning You can not lift the receiver and order a convention for more than 600 people at a travel agent, says chairman of the Convention Hans Jakob Malm of Retail Sales. We began the preparations two years ago, and the five of us with main responsibility for the convention, have put in more or less a full man-year in the process. In addition, we have contracted good and experienced cooperation partners in the fields of logistics, program development and implementation locally. The enormous amount of s bears witness to a large amount of work towards the end of the process. For example, Scandi Travel which was in charge of the local implementation and coordination, received 150 s from us every day during the last few days. A lot of things had to be put right down to the very last detail. This has obviously cost a great deal, but the retailers and the suppliers all chip in to pay their part of the event. It is pleasant to note that the number of attending Retail stations has increased from one convention to another. At the conventions, the dealers receive a lot of professional input in the company of good colleagues and in a frame of social gettogethers and events. The setting is grand, the entertainment exciting and the food delicious. The informal chat in the breaks and at the social get-togethers is worth its weight in gold to maintain an open communication between the retailers and Esso. The conventions arouse attention all across Europe Steve Polkey, former Retail Sales Manager Europe in Brussels says the following about the convention and the experiences he had while attending it: It is important that the dealers understand and appreciate our decisions and that they are motivated to follow these up at their own stations. Such conventions give us the opportunity to achieve this, because besetning hver kveld på Esso-kaféen på hotellet. Stemningen var stor, og de danseglade Essoforhandlerne fylte gulvet. Praha-borgen Gallamiddagen ble holdt i den spanske salen i Praha-borgen. Dette er en del av representasjonsområdet i borgen, og vanligvis ikke åpent for publikum. Her var det gull, stucco, lysekroner og kunst så langt øyet rakk. Når det i tillegg ble underholdning med de beste operasolistene som Praha har, var jubelen enorm. Kontrasten var enorm fra kvelden før hvor middagen hadde vært i en tradisjonell tsjekkisk ølkneipe. Evaluering i etterkant I opinionsundersøkelsen etter kongressen registrerte Motorist at det var 1 (en!) forhandler av 210 deltakende som IKKE var fornøyd med arrangementet. Dette betyr at 209 var fornøyde, og det er kongresskomiteen og Motoristavdelingens ledelse meget fornøyd med. Styret i forhandlerforeningen har også evaluert arrangementet og sagt at dette var den beste kongressen noensinne. Øverste bilde: Kåre Conradi var konferansier på fagdagene. Midtbilde: Den spanske salen i Praha-borgen var scene for gallamiddag siste kvelden. Nederste bilde: Kongresskomiteen. Fra venstre: Sigurd Kristoffersen, Erik Ingebrigtsen, Hans Jakob Malm, Thore Bårnes og Mari Brandtzæg. Picture top: Kåre Conradi was facilitator and host during the professional sessions. Picture centre: The Spanish hall in the Prague Castle was the location for the galla dinner the final evening. Picture below: The congress committee. From left: Sigurd Kristoffersen, Erik Ingebrigtsen, Hans Jakob Malm, Thore Bårnes and Mari Brandtzæg. the setting baked into the actual conference invites a different type of communication than the one we get at an ordinary retailers' meeting. For one, we are able to use external lecturers, experts in the fields of communication and motivation, to strengthen the messages we wish to convey. It has also been a great pleasure to me that we have been able to inform the Norwegian retailers of the strength of everything we are doing in Europe and in the world on the gas stations front. Not to mention the value of being able to get together informally in this fashion. Famous performers Kåre Conradi compared the professional sessions along with pianist Gisle Børge Styve. At a dinner organized in an old dance hall one night, Nissa Nyberget played dance music, accompanied by the vocals of Torhild Sivertsen. Later on, the Nissa band fielded a smaller squad to play at the Esso café at the hotel every night. The atmosphere was pleasant and congenial, and enthusiastic Esso dealers danced the night away. Castle of Prague The gala banquet was organized in the Spanish Hall of the Castle of Prague. This is part of the entertainment area in the castle and generally not open to the public. The hall was decorated with gold, stuccowork, chandeliers and art as far as the eye could see. The entertainment which included performances by the best opera singers Prague has to offer, met with great acclamation and applause. The contrast from the evening before when dinner was served in a traditional Czech pub, was great. Evaluation in retrospect Steve Polkey fra Regionen satte stor pris på å treffe forhandlere i et annet miljø enn ute på stasjonene. Regional Retail Sales Manager Steve Polkey appreciated meeting the retailers in a setting outside the gasoline stations. In the opinion poll after the Convention, Motorist noted 1 (one!) dealer out of a total of 210 attending dealers NOT being satisfied with the event. This means 209 were pleased, and this is a result very much to the satisfaction of the Convention Committee and and the Retail management. Also the Board of the Dealers' Association has appraised the event and stated this was the best convention ever

14 Tekst Kirsten JOBBEN MIN Rune regner og rapporterer Rune Oldervoll jobber i Produksjonsavdelingen på Forus, og det har han gjort i de seks årene han har vært ansatt i selskapet. Jobbene har imidlertid vært mange og varierte, og ingen har hatt lenger varighet enn halvannet års tid. Dette har jo gjort at jeg har lært mye, men har også ført til at jeg ikke har kunnet bli spesielt flink til noe, sier Rune med et lite smil. I løpet av disse årene har jeg også vært utlånt til GIS i forbindelse med IPES-prosjektet i vel ett år og til SPG i noen måneder. Hva jobber du med nå? Tittelen min er Business and Planning Advisor, og jeg hører til i reservoar-avdelingen. Jeg er P&B koordinator for opererte felt, og denne prosessen foregår mer eller mindre fra mai og ut desember, avbrutt av revidert nasjonalbudsjett og produksjonstillatelse koordinering i oktober/november. Deretter starter arbeidet med Financial and Operating Overview. Dette betyr altså mye budsjettering, rapportering og oppfølging av tall. Altså kanskje ikke helt det de fleste forbinder med arbeid i en reservoar-avdeling. Jeg har hatt denne jobben siden april i år, og synes det er en fin erfaring å få med seg, selv om jeg har gitt uttrykk for at dette nok ikke er en jobb jeg ønsker å ha i årevis. Jeg liker nok i utgangspunktet bedre å jobbe med tekniske ting, men jeg lærer mye og får kunnskap om mange ting. Jobben er svært travel, ikke minst fordi jeg hele tiden må forholde meg til knappe tidsfrister. I tillegg til dette har jeg også ansvaret for produksjonsrapporteringen for egen-opererte felt samt koordinering av Balder ALT. Tidligere har deler av dette arbeidet ligget hos forskjellige personer, men mye av planleggingen/koordineringen er nå blitt samlet hos én person/stilling altså den jeg for tiden innehar. Hvilken utdanning har du? Jeg er sivilingeniør innenfor maskin. Først tok jeg ingeniørutdanning i Bergen og på Stord, jobbet så noen år som mekaniker, og deretter tok jeg sivilingeniørstudiet ved NTNU i Trondheim. Jeg tok diplomoppgaven min ved Shells forskningssenter i Amsterdam hvor jeg oppholdt meg i ca. fire måneder. Det var utrolig kjekt og jeg trivdes veldig bra. Jeg søkte imidlertid på en jobb i Esso, fikk tilbud, hadde kort tidsfrist på å bestemme meg, takket ja før jeg var ferdig med diplomen og har altså jobbet her siden. Jeg håper Rune coordinates and reports Rune Oldervoll is working in the Production Department at Forus, and has done so over the six years he has been employed with the company. The jobs have, however, been many and varied, and none of them has had a duration of more than approximately one and a half year. Therefore I have learnt a lot, but I have not had the chance of getting especially clever at anything, Rune says with a smile. During the last years I have also been on loan to GIS in connection with the IPES project for a year or so and to SPG for some months. What is your job now? My title is Business and Planning Advisor, and I belong to the reservoir department. I am the P&B coordinator for operated fields, and this process is more or less going on from May till the end of December, only halted by the revised national budget and production permission coordination in October. Then the work on Financial and Operating Overview starts. This means a lot of budgeting, reporting and follow-up of numbers, may be not what most people would think was typical work in a reservoir department. I have had this job since April this year, and I think it is a good experience even if I have expressed that this is not a job I would like to have for years. Basically, I like better to work with technical matters, but I learn a lot and get knowledge of many procedures. The job is very busy, not least because I must all the time deal with tight deadlines. In addition I am also responsible for the production reporting for own operated fields and for the coordination of Balder ALT. Previously parts of this work were placed with different persons, but much of the planning/ coordination has now been gathered with one person/position the one I hold for the time being. What is your education? I am a graduate machine engineer. First I took the engineer education in Bergen and at Stord, and after working as a mechanic for some years, I went on to the graduate engineering study at NTNU in Trondheim. I took my diploma at imidlertid på sikt at det kanskje kan bli en mulighet for et utenlandsopphold også med ExxonMobil. Rune forteller at han og samboeren Lone, som også jobber i reservoar-avdelingen i ExxonMobil, nå har kjøpt seg leilighet på Grasholmen i Stavanger. Selv kommer han fra Samnanger, 4 mil øst for Bergen. I grew up in a fjord with the mountains just behind the house and a skiing center close by - Jeg vokste opp i en fjord med fjellheimen like bak huset og et skisenter i nærheten. Det har ført til at jeg alltid har gått i fjellet. Nå driver jeg med jakt om høsten og har alltid noen turer sammen med far, bror og kompiser. Da er det hjort som gjelder og én er felt i år. Ellers er det jakttur noen helger med blant annet folk her fra jobben i ExxonMobil til Suldal, Sirdal, eventuelt Sauda, for å jakte på småvilt. Så noen ryper er det blitt også i år. Vinterstid er det ski noe jeg alltid drev på med hjemme, men som jeg sluttet med i noen år. Nå har jeg tatt det opp igjen, var i Østerrike i fjor, skal på ny alpetur i år og reiser også på skiturer til både Sirdal og Røldal i helgene i sesongen. Ellers trener jeg litt jogger et par ganger i uka, men er også veldig glad i å gå ut på byen med venner i helgene! Rune på jakt i Sauda med gode venner. MY JOB Shell s research center in Amsterdam where I stayed for about four months. It was very interesting and I enjoyed it a lot. I applied, however, for a job in Esso, got an offer with a short time limit to decide. I accepted before I had finished the diploma, and have worked here since. I hope, however, in the longer term that there may be a possibility for an assignment abroad with ExxonMobil. Rune says that he and his partner Lone, who also works in the reservoir department in ExxonMobil, now have bought a flat at Grasholmen in Stavanger. Rune himself comes from Samnanger, 40 kilometers east of Bergen. I grew up in a fjord with the mountains just behind the house and a skiing center close by. Therefore I enjoy hiking in the mountains. I hunt in the autumn and have always some trips with my father, brother and pals. Then it is deers we go for and we shot one deer this year. Some week-ends I also go hunting with colleagues from ExxonMobil to Suldal, Sirdal, or possibly Sauda, to hunt birds. As a result I have also got some grouses this year. Wintertime is skiing time. I always did that at home, but stopped for some years. Now I have started again, was in Austria skiing last year and will go on a new trip to the Alps this year. Besides I go to both Sirdal and Røldal during week-ends to ski during the season. Apart from this I exercise a little jog a couple of times every week, but I am also very fond of going out down town with friends during week-ends. Rune on a hunting trip to Sauda together with good friends

15 Tekst Kirsten Omstillinger i arbeidslivet Restruktureringer og omorganiseringer, overflyttinger og nedlegginger av arbeidsplasser er noe vi i økende grad må forholde oss til enten vi jobber i små, lokale eller store, verdensomspennende selskaper. GEO-studien i ExxonMobil er nå ferdig. Hver funksjon skal nå se på hvordan denne kan implementeres i de forskjellige funksjonene. Dette er et arbeid som pågår, og som vil fortsette de neste årene. Og det er helt klart at endringer vil finne sted i vår organisasjon. XOM fikk muligheten til å ta en prat med psykiater Gerd-Ragna Block Thorsen da hun i forbindelse med trivselskampanjen på Forus stilte opp som foredragsholder i november. Gerd-Ragna arbeider som overlege og var leder for Rogaland Psykiatriske Sjukehus i 9 år. I tillegg er hun sentral i Skandinavias største konferanse i faget, Schizofrenidagene, og var initiativtaker til stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. I 2002 fikk hun dessuten Karl Evangs helseopplysningspris for sitt arbeid med helseopplysning om psykiske lidelser. Det er nok slik at de fleste arbeidstakere er positive til en omorganisering ja, de er ofte svært entusiastiske og har forhåpninger om en enda bedre organisasjon og bedrift. Når neste runde med omorganisering dukker opp, går også den greit, men entusiasmen vil ofte ha lagt seg. Den tredje er verre folk ønsker ikke å forholde seg til enda en endring. Restructuring at work Restructuring and re-organization, transfers and close downs of work places are things we increasingly have to deal with regardless if we work in a small, local or a big, world-wide company. The GEO study in ExxonMobil is now finished. Every function will now look into how this can be implemented in the different functions. This work is ongoing and will continue over the next years. And it is clear that changes will take place in our organization. XOM had the opportunity to talk with psychiatrist Gerd- Ragna Block Thorsen when she, in connection with the wellbeing compaign at Forus, came in as a speaker in November. Gerd-Ragna works as a chief physician and was the manager of Rogaland Psychiatric Hospital for 9 years. In addition she is central in Scandinavia s biggest conference within this area, The schizophrenic days, and was also the initiator of the foundation Psychiatric Information. In 2002 she was awarded a high-ranking (Karl Evang s) Health Information Prize for her work with regard to psychiatric suffering. Most people are positive to a re-organization yes, they are often very enthusiastic and have expectations of an even better organization and company. When the next round of re-organizations emerge, this is also ok, but the enthusiasm will often lack. The third is worse people do not want to deal with another change. If a reduction in the work force takes place how can you as a person prepare for redundancy? Some employees are in fact conscious of this in their dayto-day work. They build up the best possible competence, take courses, update themselves in every way to be better Psykiater Gerd-Ragna Block Thorsen råder folk som mister jobben til å tenke stort. Psychiatrist Gerd-Ragna Block Thorsen advises people who lose their job to think big. Dersom det skal kuttes i bemanningen hvordan kan man forberede seg på å bli overflødig på arbeidsplassen? En del arbeidstakere er faktisk bevisste på det. De bygger opp den best mulige kompetanse, tar kurs, oppdaterer seg på alle vis for nettopp å stå sterkere ved et jobbskifte. Det er en del av sikkerheten dersom du er den som må gå. Ingen ønsker å bli valgt vekk. Da er det viktig å holde på selvfølelsen forstå at det ikke er du som person som er valgt bort, men kvalifikasjonene dine. Bedriften har altså sett på hvilken type kompetanse som trengs, din passet ikke inn i dette bildet. Følelsen av ikke å trengs er noe alle da må jobbe med i en periode. Til trøst kan jeg imidlertid fortelle at etterundersøkelser viser at så mange som 80 % av de som har måttet slutte, får seg ny jobb og faktisk sier at de har fått det kjekkere etterpå! Det kommer altså ikke an på hvordan du har hatt det, men hvordan du har tatt det! Pass også alltid på å få med deg en attest som beskriver hva du har gjort også det som kan synes som uvesentlig. qualified if they have to change job. That is a part of the safety if you are the one who have to leave. Nobody wants to be rejected. Then it is important to keep your self-esteem understand that it is not you as a person who are selected out, but your qualifications. The company has assessed what kind of competence it needs, yours did not fit into this. The feeling of not being needed is something everyone then has to struggle with for a while. I can, however, comfort you by telling that follow-up surveys show that as many as 80% of those who have had to leave their job get a new one and are more satisfied afterwards than before! That means it does not only matter what happens to you, but also how you have managed to cope with it! See also to that you always get a reference when you leave describing what you have done also what may seem unessential. What is important to do if you lose your job? May be it can also be an opportunity? Try to think big, that is my advice. If you have to change job is this the type of job you would like to have? To start training again may be 28 29

16 Hva er viktig å gjøre dersom man mister jobben? Kanskje det også kan være en mulighet? Prøv å tenke stort, er mitt råd. Hvis man først må skifte jobb er det da denne type jobb man vil ha? Å ta mer skolegang kan sitte langt inne når man føler at lønnen trengs for å klare de daglige utgiftene. Da er det viktig å tenke langsiktig det å ta opp et studielån for et år eller to kan være en god investering for de neste årene. I tillegg vil man ofte, i alle fall i de store bedriftene, få med seg en økonomisk kompensasjon som nettopp kan brukes til å høyne kompetansen. Hva kan andre bidra med? Det er viktig å støtte opp om den som må gå være medmenneske. Bedriften på sin side må informere også når der ikke er noe å informere om fortelle det slik at spekulasjonene ikke tar overhånd. Det er viktig at det opptres ryddig, også fordi bedriftens rykte da ivaretas. De ansatte som blir igjen må heller ikke glemmes men forsøkes ivaretatt, også de har ofte en vanskelig tid. Er det noen reaksjonsfaser som er typiske for dem som mister jobben? Ja, så absolutt alle går gjennom disse fasene, men bruker ulik tid. De kan deles inn i sjokk, forvirring, konsolidering og deretter en ny-orienteringsfase. Noen takler det dårligere enn andre og kanskje dårligere enn de trodde. Det kan være at gamle og glemte ting kommer opp til overflaten og er vanskelige å få sortert ut, men ikke fortvil. Klarer du det ikke, bør du kanskje ta kontakt med en psykolog for å få hjelp til å rydde litt. Jeg kan også anbefale en bok som heter Når livet vender vrangsiden ut av Berit Waal. Den kan også kanskje være til hjelp for noen. Til slutt vil jeg bare legge til det er ikke lenger flaut å miste jobben det er ubehagelig og upraktisk, men se mulighetene! Dersom du bor i en av de større byene er mulighetene mye større enn dersom du for eksempel hadde bodd i Rendalen! hard when you feel that your salary is needed to cope with your daily expenses. Then it is important to think long term to take up a student loan for a year or two may be a good investment for the next years. In addition, you will often, at least in the big companies, get an economic compensation which may be used to raise your competence. What can other people contribute with? It is important to support the one who has to leave to be fellow person. The company, on the other hand, must inform also when there is nothing to inform about tell it in a way that speculations do not become predominant. It is important that the company appears clear, also because the company s reputation in this way is being protected. Also the employees who remain in the company should not be forgotten they must be taken care of because they often have a difficult time. Are there any reaction phases which are typical for those who lose their jobs? Yes, absolutely all of them will go through different phases, but use a different amount of time on this. We can divide the phases into shock, confusion, consolidation, and then a new-direction phase. Some manage this in a poorer way than others and may be not as good as they thought they would be. It may be that old and forgotten things come up to the surface and are difficult to sort out, but do not despair. If you do not manage this, you may consider contacting a psychologist to get help to clean up a little. I can also recommend a book named When life turns the wrong side out by Berit Waal. The book may be of help to some. Finally I would like to add it is no longer embarrassing to lose your job it is unpleasant and unpractical, but see the possibilities! If you live in one of the big cities, the possibilities are far bigger than if you for example had lived in Rendalen! Etterundersøkelser viser at så mange som 80 % av de som har måttet slutte, får seg ny jobb og faktisk sier de har fått det kjekkere etterpå. Follow-up surveys show that as many as 80% of those who have had to leave their job, get a new one and are more satisfied afterwards than before. Tekst Arvid ExxonMobil Sikkerhetsdag 2003 på Dale Lørdag 8. november ble ExxonMobil Sikkerhetsdag arrangert på det idylliske stedet Dale like ved Gandsfjorden i Sandnes kommune. Man kunne vente kaldt og ufyselig vær på denne årstiden, men alle dystre spådommer ble gjort til skamme. Det var skyfri himmel og sol, så det var mest synd at de fleste aktivitetene foregikk innendørs. Hele 250 personer var påmeldt, og gledelig mange av dem var barn og ungdom. Ved ankomst til Dale var det først kaffeservering, og så holdt Country Lead Kathy Pepper en åpningsappell før aktivitetene startet rundt kl. 11:00. Deltakerne ble delt inn i grupper som sirkulerte rundt på ulike poster med fire hovedtema: 1. CPR dvs. øvelser/teknikk for hjerte og lungeredning. 2. Rus, fokus på illegale rusmidler og misbruk av disse. 3. Trafikksikkerhet, defensiv kjøring, trafikk-psykologi. 4. Brannvern, forebygging av husbrann, sjekk av brannslukningsapparater. Pedagogisk og godt organisert opplegg Instruktørene på postene ga instruktiv innføring i temaene. De fleste ulykkene skjer i fritiden, i hjemmene, i trafikken etc. Derfor er det uhyre verdifullt at flest mulig får anledning til å lære både forebyggende tiltak, samt behandling dersom sykdom eller uhell skulle inntreffe. Instruktørene kunne fortelle at dette gir resultater. Statistikker viser at Stavangerområdet er det stedet i verden hvor man har størst sjanse for å overleve en hjertestans. Det skyldes et godt utbygd hjelpeapparat og at det finnes svært mange hjerte- og lunge-redningsmaskiner i distriktet og ikke minst at svært mange mennesker har fått instruksjon i hjerte- og lungeredning. Det var populært blant barna å få bli med en ambulansebil som kjørte for fulle sirener. It was popular among the youngest children to have a ride in an ambulance car. ExxonMobil Safety Day 2003 at Dale On Saturday, November 8, the ExxonMobil Safety Day was arranged at Dale an idyllic spot on the Gandsfjord in Sandnes municipality. You should expect cold and nasty weather at this time of the year, but all gloomy predictions fortunately never materialized. It was a sunny and cloudless day, and it was almost a pity that most activities went indoors. 250 people had registered to participate, and it was good to see that many of the participants were children and young people. On arrival at Dale coffee was served, and then Country Lead Kathy Pepper held an opening speech prior to the activities starting around 11 o clock a.m. The participants were divided into groups which circulated around the different stands which dealth with four main themes : 1. Drill techniques for correct CPR. 2. Focus on drugs abuse. 3. Traffic safety, defensive driving, traffic psychology. 4. Preventing house fires. Educational and well organized programme The instructors at the stands gave good introductions to the themes. Most accidents occur in the leisure time, at home, in the roads, etc. Therefore it is extremely important that as many people as possible get the opportunity to learn about preventive measures, as well as carrying out treatment in cases of illnesses or accidents. The instructors said that this has yielded very good results. Statistics show that the 30 31

17 Det er viktig at både voksne og barn får opplæring. Under sikkerhetsdagen var de unge minst like aktive og lystne på å lære som mor og far. Sikkerhetsdagen hadde et eget opplegg for de aller yngste barna som fikk boltre seg i et kjellerlokale hvor de blant annet lærte å legge på bandasjer. Populært blant barna var også tilbudet om å få bli med en ambulansebil som kjørte for fulle sirener. Den 13. sikkerhetsdagen på rad Det må være lov å si at ExxonMobil har vært et foregangsselskap når det gjelder sikkerhetsfremmende tiltak både på jobben og i fritiden. På Forus har Onshore Safety Committee arrangert sikkerhetsdager årlig siden Selskapets 13. sikkerhetsdag, som ble avsluttet med et utmerket måltid, føyer seg godt inn i rekken av velykkede arrangementer. Hjerte- og lungeredning er fast innslag på alle sikkerhetsdager, og barn var like interessert som voksne i å få liv i dukkene. No safety day without CPR on the agenda. Children are as keen as the grown ups to breathe life into the lifeless persons. Stavanger area is the place in the world where people have the best chance of surviving a heart attack. This is due to good emergency facilities and a lot of CPR machines in the area and not least due to the fact that many people have received instruction and training in CPR. It is important that both grown ups and young people are trained. During the Safety Day the young people were as active and keen to learn as their parents. Furthermore, the youngest children had a special programme in the basement room where they i.a. learnt to put on bandages. The youngest children were offered a ride in an ambulance car, and this was very popular. Safety Day No. 13 in a row It must be allowed to say that ExxonMobil has been a leading company regarding measures to promote safety both at work and at home. The Onshore Safety Committee at Forus office have arranged safety days yearly since The company s 13th Safety Day, which was concluded by an excellent meal, fits well into the series of successful safety arrangements. Å lære brannslokking er alltid like spennende og populært. Learning how to fight fires is always exciting and popular. Hele 250 personer var påmeldt til Sikkerhetsdagen, og gledelig mange var barn og ungdom. De yngste barna fikk boltre seg i et kjellerlokale der de bl.a. lærte å legge på bandasjer. 250 people had registered to participate, and many of the participants were children and young people. The youngest children had a special programme in the basement where they i.a. learnt to put on bandages. 32

18 Tekst Kirsten Årets julekort gir støtte til Frelsesarmeen I år er det Frelsesarmeen som får glede av at svært mange av oss i Esso Norge sender julekort til forskjellige forretningsforbindelser. Rundt julekort ble innkjøpt, og det betyr at Frelsesarmeen får noen flere kroner å bruke på sitt arbeid. Frelsesarmeen er en organisasjon som de aller fleste kjenner til og har et positivt forhold til. Organisasjonen arbeider i hele 108 land rundt om i verden, og vi spør prosjektleder Richard Aune innenfor hvilke områder organisasjonen arbeider: Vi arbeider innenfor en lang rekke områder jeg kan nevne rusomsorg og forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Vi har eldresenter og kvinneforum, driver sykehjem samt slumstasjoner. Der kan folk som har problemer få hjelp med litt mat og kanskje en ny jakke i vinterkulda. Vi driver også fengselsarbeid hvor vi har en besøkstjeneste. Vi forsøker blant annet å ivareta innsatte som ikke har noen pårørende som bryr seg med å ta kontakt. Rundt om i verden driver vi alt fra sykehjem til skoler på alle nivå, og skjer det store ulykker eller katastrofer, har vi ofte allerede en organisasjon i landet som kan gå inn med hjelp nokså umiddelbart. Det er nok ikke alle deler av det arbeidet vi driver som er like godt kjent, men det er svært mangfoldig. Hvor får dere inntektene fra? Mesteparten får vi fra givere, og i tillegg mottar vi også testamentariske gaver. Noen steder har vi et samarbeid med This year s Christmas cards support the Salvation Army This year the Salvation Army benefits from the fact that a lot of us here in Esso Norge write Christmas cards to many different business associates. About 12,000 Christmas cards have been bought and this means that the Salvation Army will have some more money to spend on their work. The Salvation Army is an organizaiton who most people know and have a positive relation to. The organization works in totally 108 countries around the world, and we ask project leader Richard Aune in which areas the organization works: We work within a number of areas I can mention intoxication care and preventive child and youth work. We have homes for aged and women s forums, and we run nursing homes and slum stations. On these locations people who have problems can get help with some food and may be a new jacket in the winter. We are also engaged in prison work, offering a visitor service. We try among other things to attend to prisoners who do not have any next of kin who cares and make contact with them. Around the world, we run everything from hospitals to schools on all levels. If big disasters happen, we often have an organization in the country already which can assist almost immediately. Not all our tasks may be well known, but they vary a lot. fylkeskommuner og kommuner som betaler for å bruke våre institusjoner. Betyr salget av julekort og juleartikler noe for dere? Ja, det betyr mye for oss. Vi er ikke så veldig store på dette området ennå, men det er klart at inntektene fra dette salget kommer godt med. I tillegg får vi jo en reklameverdi kanskje noen av mottakerne av kortene vil vurdere å støtte vårt arbeid ved en annen anledning. Vi i Frelsesarmeen vil gjerne takke ExxonMobil for at dere i år har kjøpt julekortene fra vår organisasjon, og vi kan innestå for at pengene vil komme trengende til gode, sier Richard Aune avslutningsvis. Where do you get the money to run the organization? Most of it we get from sponsors and in addition we also receive testamentary gifts. Some places we have a cooperation with county councils and municipalities that pay to use our institutions. Does the sale of Christmas cards and Christmas gifts make a difference in terms of income? Yes, it means a lot to us. We are not very big in this area yet, but of course the income from this sale is very welcome. In addition, we get the publicity may be some of the recipients of the cards will consider supporting our work on a later occasion. We in the Salvation Army would like to thank ExxonMobil for buying the Christmas cards from our organization, and we can assure you that the money will be spent for the needy, Richard Aune concludes. 34

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Hva er skatteetatens status og behov rundt stordata? Stordata er ikke bare analyse!

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer