- Fra Tsjernobyl til Japan - Ny medlemsavtale - Veterandagen - Tariffnytt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kol.no - Fra Tsjernobyl til Japan - Ny medlemsavtale - Veterandagen - Tariffnytt"

Transkript

1 VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Mai ÅRGANG - Fra Tsjernobyl til Japan - Ny medlemsavtale - Veterandagen - Tariffnytt

2 Leder Illustrasjon Leder Tenk - trykk - tal Som sambandsoffiser fikk jeg tidlig lære denne huskeregelen. Men hvor lenge skal man tenke før det tales? I den siste tiden er det blitt etterlyst selvkritikk fra den politiske ledelsen i Forsvaret. I den såkalt admiralsaken hvor flere offiserer var mistenkte for korrupsjon har vi ikke fått noen form for beklagelse fra Forsvarsdepartementet. Handlemåten som ble brukt er tidligere kritisert av Generaladvokaten og Sivilombudsmannen. Nå har det også kommet frem at daværende FSJ Sverre Diesen mente at det ikke var grunnlag for politianmeldelse og frabeordring. Nå er det tid for at FD taler og gir de berørte parter en offentlig beklagelse for den behandling de ble utsatt for. Den rolleblanding i personellsaker mellom FD og Forsvarets ledelse denne saken belyser, gjør at det nå er på høy tid at man evaluerer samlokaliseringen av FD og Forsvarets ledelse (ISL). Dette for at det kan bli brakt på det rene om dette har gitt de gevinster som ble forutsatt samt at de forskjellige rollene de skal ha blir belyst. Vennlig hilsen Knut Bremerthun sekretariatet kr i grunnlønn, take it or leave it. Med kunnskap om fortiden er en av KOLs viktigste oppgaver å sette spørsmål ved etablerte sannheter. Tilbakeblikk Arbeidstakerforeningene har en lang historie bak seg. Dets spede begynnelse kan spores helt tilbake til Svartedauden da knapphet på arbeidskraft gjorde det mulig å legge press på arbeidsgivere. Slike forsøk ble det imidlertid slått hardt ned på, og følgelig kom det forbud ved lov mot slik organisering. Ikke før industrialiseringen kom skikkelig i gang på 1800-tallet så slik foreningsvirksomhet igjen dagens lys. Det ble nå mulig å presse gjennom kollektiv lønnsdannelse i kamp mot det nyrike borgerskapet som tapte store penger så lenge maskinene stod i ro. Det var i tillegg behov for ordninger knyttet til arbeidsgivers ansvar for egne ansatte, samt regulering av arbeidsforholdene. I dette bildet var det nødvendig og riktig med blant annet kollektiv lønnsdannelse. Et annet illustrerende eksempel på hvordan datiden aktualiserte nye reformer og reguleringer er da Englands industribedrifter gikk over fra lave og brede-, til høye og smale skorsteiner. Den beste måte å feie disse skorsteinene var ved hjelp av barn som var akkurat passe små til at de kunne fires ned i pipene. Ikke lenge etter dette så man Europas første lovgivning knyttet til barnearbeid. Og slik at det gått. Nye tider har aktualisert nye kamper og arbeidsområder for foreningene. Tilbake til nåtiden I dette nummeret av Vårt Vern bringer KOL dere 99 år tilbake i tid. KOL er Norges eldste offisersforeningen, og vårt rikholdige arkiv har mang en godbit som vil bli presentert i de kommende nummer av Vårt Vern. Slike tilbakeblikk kan være fornøyelig siden man ofte var opptatt av saker som vi i dag tar som den største selvfølge. Men disse tilbakeblikkene er også viktig for å forstå at tidene har endret seg og at man må evne å tilpasse både lønnssystemer og personalreglementer til nåtidens reelle utfordringer. KOL ble stiftet i 1909, og har selvsagt vært med på mye endring og mye bevaring. På nest siste side i dette nummeret finner du en kort artikkel fra 1912 om omstilling. Når vi kjenner det store komplekset rundt omstilling i Forsvaret i dag, politisk innblanding etc., så kunne dette vært skrevet i Som dere vil kunne lese, fant man også den gang grunn til å påpeke den hårfine balansen mellom bevaring og fornyelse man må tilstrebe. KOL skal være nytenkende, med respekt og forståelse for hvorfor ting har blitt som de har blitt, men hele tiden stille spørsmål ved det etablerte. Vårt ståsted i forhold til eksempelvis mer lokal lønnsdannelse har ikke kommet som følge av tilfeldigheter. Når forusetningene for det etablerte endrer seg, må man også endre insentivene i nåtidens politikk og policyer. Kast lønnstabellen I Forsvaret har vi ikke arbeidsgivere som med rette skal mistenkes for uhederlige og utnyttende personell- og lønnsstrategier. Kanskje er det tid for å lette på rigide regelverk som er mindre treffsikre enn de kunne vært, og som ikke gir svar på nåtidens utfordringer. Så lenge vi for eksempel har godt funderte og forankrede lønnspolicyer, hva om lønnen din ble satt i dialog mellom deg og sjefen din? Du tilbys herved kr ,- i grunnlønn. Hva tenker du om det? Det er dette bakteppet KOL tar med seg i vårens mange og viktige forhandlinger. For å trekke det hele tilbake igjen. Intensjonsbaserte generalklausuler som tillater og oppfordrer til selvstendig og ansvarlig tenkning, det var det romerne som fant på i tiden rundt Kristi fødsel. Les mer historie på nest siste side. Den gang het Vårt Vern, Vår Hær. Yngvar Tov Herbjørnssønn

3 Er DU medlem i Forsvarets Personellservice? Vi har mange gode tilbud til deg som medlem: Høy rente på innskudd Gode lånebetingelse NYHET Kontokreditt Nettbank Store rabatter på forsikring Gruppeliv Esso/Mastercard Gebyrfrie tjenester PERSONLIG SERVICE Vil du vite mer om tilbudene eller melde deg inn, se vår nye hjemmeside: eller ta kontakt med oss på: Tlf.: Faks: E-post: Telefon:

4 Fra Tsjernobyl til Japan - årsaker til-, og virkninger av atomulykker 26. april 1986 var jeg i jobb som stabsveterinær ved Distriktskommando Vestlandet i Bergen, og hadde i tillegg en jobb som kontrollveterinær ved Næringsmiddelkontrollen i Bergen. Det var en helt vanlig vårdag i Bergen, en dag som brått ble veldig uvanlig: Først gikk det rykter om et uhell ved Bärsebeck-anlegget i Sverige, fordi systemene der registrerte øket radioaktivitet. Etter hvert kom det frem at det sannsynligvis var en brann ved et atomkraftanlegg i nærheten av Kiev, Ukraina, og at det var der radioaktiviteten kom fra. Neste dag kom mye av historien frem: det hadde inntruffet en katastrofal ulykke ved Tsjernobyl-anlegget i den Ukrainske sovjetrepublikken, og en av reaktorene stod i brann. Samtidig ble det varslet sannsynlighet for store mengder radioaktivt nedfall i medvindsretning fra brannen, et område som inkluderte Norge. Vi hadde et beredskapssystem i Norge for måling av radioaktivitet, det såkalte LO- RAKON-systemet. Prøvesprengningene på alle sider av Norge bidro til en viss økning av bakgrunnsstrålingen, og medførte en høynet medisinsk beredskap med tanke på forebyggende behandling og behov for måling av radioaktivt nedfall. Dette systemet hadde egentlig ikke vært i bruk de siste åtte årene, og utstyret stod godt lagret ved kontrollstasjonene (stort sett næringsmiddelkontroller) rundt om i landet. Imidlertid hadde den gang Sjefveterinær for Hæren, oberst Jens J Nygaard, trumfet gjennom anskaffelse av nytt radioaktivitetsmåleutstyr for Forsvarets veterinærer, og ved Næringsmiddelkontrollen i Bergen supplerte vi beredskapen med dette. Det ga også mulighet for kalibrering av det gamle utstyret, og vi begynte målinger av radioaktivitet på harde livet i et godt samspill mellom Forsvaret og det sivile, mellom gammelt og nytt utstyr! og vinden gjorde resten. Forskjellen på nedfall fra en prøvesprengning og dette var vesentlig: en reaktor av denne typen (925 MWe) produserte radioaktivt nedfall tilsvarende en 60 kilotonns uranbombe for hver dags drift, og dette ble fordelt med vinden over flere land, inkludert Norge. Takket være en heroisk innsats fra brannmenn og soldater fikk sovjeterne etter noen dager kontroll over brannen, og temperaturen i røyksøylen kom ikke over ca 430 grader. Dette betød at tyngre isotoper som strontium-90 og plutonium bare i beskjeden grad fulgte med ut, og det vi satt igjen med i Norge etter ulykken var i all hovedsak 800 gram cesium-134 og Det var mer enn nok! Nærområdet rundt reaktoren ble imidlertid regnet som ubeboelig og ble etter hvert evakuert. Nedfallet fulgte med videre i karrieren, og da jeg i juli 1986 begynte som leder for den interkommunale kjøtt- og næringsmiddelkontrollen i Øst-Finnmark fikk jeg med meg en ny LORAKON-stasjon med gammafotospektrometer og måleoppdrag i Finnmark og Nord-Troms. Nok om det, la oss bare slå fast at de svært lave grenseverdiene som er satt for akseptabelt innhold av radioaktivitet i næringsmidler har ført til en helt uvesentlig radioaktiv belastning for befolkningen. Reaktoren i Tsjernobyl var en såkalt RBMK, en reaktor som er egnet til produksjon av våpenplutonium og som mangler inneslutningsbeholder: den modereres med en stor mengde grafitt, kjøles med vann og har et tungt betonglokk på toppen som eneste skille mellom den radioaktive kjernen og verden. Reaktorens konstruksjon innebærer også at tap av kjølevann gir øket reaktivitet i kjernen (dette kalles positiv void-koeffisient). Det som kom frem var at det var en øvelse og en test av nødprosedyrer ved anlegget. Gjennom menneskelig svikt førte dette til tap av kjølevannstilførsel og dermed kjøling, og etter kort tid blåste reaktoren lokket av i en kombinasjon av damptrykk og varme, og radioaktivitet ble sluppet ut i omgivelsene. Imidlertid fortsatte reaktoren å produsere store mengder varme fordi grafitten muliggjorde fortsatt kjernereaksjon, og etter hvert førte dette til at grafitten tok fyr og det hele kom fullstendig ut av kontroll, med nedsmelting av aktive brenselselementer og en voldsom økning i radioaktiviteten i kjernen. Brannen bidro til å løfte radioaktive elementer fra denne heksegryten opp i atmosfæren, 25 år senere inntreffer ett av de kraftigste jordskjelv noen gang målt utenfor østkysten av Japan, og fører til en voldsom tsunami som setter store deler av landarealene på denne kysten under vann. I tillegg senkes landet en meter eller to, og flyttes litt. Voldsomheten i flodbølgen (som best kan oppleves på YouTube) medførte enorme tap av menneskeliv og omfattende destruksjon av bygninger og infrastruktur. Dødstallene er vel enda ikke helt klare, men overstiger sannsynligvis godt Hva kostnadene til reparasjon og gjenoppbygging blir er umulig å gjette.

5 Det hittil ganske ukjente Fukushima kom fort i sentrum av begivenhetene: her lå det seks kjernereaktorer av kokvannstypen, med effektnivåer mellom 400 og 750 MWe. De ble automatisk stengt ned da jordskjelvet inntraff, men flodbølgen var særlig kraftig her, det ble påstått opptil meter høy og svært lang, og slo ut driften og nøddriften og reserveaggregatene til kjølesystemene. Dermed mistet reaktorene etter tur kjøling, og nok en radioaktiv krise var i emning. I motsetning til Tsjernobyl-reaktorene er kokvannsreaktorer avhengig av kjølevann for å vedlikeholde kjernereaksjonen (sk negativ void-koeffisient). Uten kjølevann, som også er moderator for nøytronene, går kjedereaksjonen i stå og ny varme og energi blir ikke produsert. Restvarmen i brenselet er imidlertid betydelig, og vil kunne føre til delvis nedsmelting av kjernen hvis kjøling uteblir over tid. I tillegg vil restvann i reaktorkjernen spaltes til knallgass som hvis den kommer ut av inneslutningsbeholderen som slike reaktorer alltid har kan gi eksplosjon og bygningsskade. Dette skjedde i Fukushima, og plutselig sto man overfor fire reaktorer som kokte friskt, og i tillegg med lagrede, brukte brenselselementer nærmest i friluft som manglet skjerming og bidro til et høyt lokalt strålingsnivå. Som i Tsjernobyl ble det gjort et fantastisk sluknings- og redningsarbeide for å sikre kjøling og begrense strålingen, og dette ble etter hvert ganske vellykket. Det ble betydelige lokale utslipp av radioaktivitet, kanskje så mye som 1% av det som slapp ut av reaktoren i Tsjernobyl. Nyheter er imidlertid nyheter, og det utrolige skjedde at jordskjelvet fikk en bakside i avisene, tsunamien ble nesten glemt og all oppmerksomhet fokusert på atomreaktorene, og stor katastrofe lik den i Tsjernobyl spådd. Hvor farlige var så disse to atomkraftulykkene? Dette er et vanskelig spørsmål å besvare, for fare kan være så mye. Tapet av elektrisk energi som følge av ulykkene var betydningsfullt, og har sikkert, i det minste i Japan, ført til at en rekke mennesker opplevde betydelige tilleggslidelser i kalde vårnetter. Det har også medført problemer ved lokale sykehus, som nok hadde tilstrekkelig belastning som det var. Tiltakene for å hindre opptak av radionukleider fra mat medfører stor ubeleilighet og et økonomisk tap som er betydelig, om enn mindre enn tapet som følge av tsunamien og jordskjelvet. Ser vi på ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima i lys av menneskeliv tapt er imidlertid bildet noe mildere: Tsjernobyl ga antagelig ca 100 døde, vesentlig som følge av slukningsarbeidet og kreft, Fukushima mindre enn fem. Dette siste tallet kan forventes å øke til kanskje 20 pga stråling. Hvor mange selvmord de to ulykkene har medført er ukjent, likeså hvor mange aborter, men fødselstallene etter ulykken i Tsjernobyl viser få avvik fra normalen. Det har heller ikke latt seg påvise noen økning i misdannelser etter ulykken i Ukraina. Sammenlignet med andre dødsårsaker fremstår de to ulykkene dermed som ganske ubetydelige. Per Leines Lausund, veterinær og MPH Nestleder KOL

6

7 tillitsvalgte i kol HTV for Hæren Navn Morten Ragnvald Johansen Grad Major Stilling Stabsoffiser befalsutdanning/ Operasjonsavdelingen/Hærstaben Militær bakgrunn Utdanning: BSIS, Forsvarets Gymnas, Krigsskolen og FSTS 1. Tjenestegjøring: Infanterist i Hæren med stillinger som troppsjef, NK Skolekompani, Ass S-3, kompanisjef, Instruktør Krigsskolen, stabsoffiser og seksjonsjef i HST og TRA- DOK. Deltatt på 2 repøvelser som S-3 og NKbn. Mobdisp som bnsjef i 4 år før bataljonen ble nedlagt. Sivil bakgrunn Født og oppvokst de første årene i Brumunddal. Flyttet til Oslo 9 år gammel og har siden hatt Oslo øst som bosted med unntak av periodene i Nord Norge. Har kun drevet med fotball som idrett, først Vålerenga og deretter Hasle/Løren. Har 2 barn som er utflyttet for lenge siden. Kjernesak Godt arbeidsmiljø. Annet: I tillegg til HTV for KOL i Hæren er jeg også TV i HST. Vara til AMU/HST og Hærens AMU. Hovedstyremedlem i KOL. Styremedlem i Krigsskolens venner. Tariffspalten ikke noe snikk snakk, KOLs (lokale) lønnspolitikk takk I forbindelse med lønnsoppgjørene presenterer gjerne media leseren for en del stammespråk fra tariffverdenen som mange ikke er helt komfortable med. Ord som hovedoppgjør, mellomoppgjør, ramme, glidning, overheng og resirkulerte midler kan fort skape forvirring. Hovedoppgjør, mellomoppgjør og ramme: Rammen er den totale økonomiske størrelsen som staten legger til grunn for oppgjøret/forhandlingene. Dette er gjerne tallstørrelser som varierer fra 1,5-4,5%. Bl.a avhengig av om det er et hovedoppgjør eller et mellomoppgjør. Disse finner sted annet hvert år. I år hadde vi et mellomoppgjør. Det er som regel mer tilgjengelig kapital i et hovedoppgjør en i et mellomoppgjør. I tillegg er det rom for flere endringer i Hovedtariffavtalen i et Hovedoppgjør enn i et mellomoppgjør. Overheng: Overheng er en økonomisk prosentstørrelse som beskriver virkningen av at tillegg gis i løpet av året (ikke fra årsskiftet). Dette oppstår ved at årslønnen til arbeidstakergruppen i det året tillegget gis, sammenlignes med årslønnen for samme gruppe det påfølgende året. Selv om gruppen ikke får noe tillegg det påfølgende året, vil den likevel ha en økning i total årsinntekt dersom den fikk tillegg det foregående året. Eksempel: Eksempelvis fikk en arbeidstakergruppe med kr ,- i årslønn et sentralt tillegg i 2010 på kr ,- med virkning fra 1. mai. Total årslønn i 2010 for ansatte i denne gruppen ble dermed kr ,-. Tillegget fikk full virkning for hele 2011 og ga en årsinntekt på kr ,- dette året. Dersom det ikke ble gitt tillegg i 2011, vil gruppen likevel ha kr 3.333,- mer i årsinntekt i 2011 enn den hadde året før. Dette kalles overheng og utgjør i dette tilfellet 1,6 %. Glidning: Glidning er gjerne et mer forståelig begrep. Dette er en størrelse som beskriver lønnsvekst som kommer i tillegg til det som er fremforhandlet sentralt. I Kim A. Sabel staten kan lønnsglidning bl.a. skyldes ansiennitetsopprykk, tillegg i lokal pott fra arbeidsgiver, tillegg etter HTA (rekruttere og beholde eller vesentlige endringer i arbeidsoppgavene) eller at en nytilsatt får et høyere lønnstrinn enn stillingen tidligere hadde vært lønnet i. Resirkulerte midler: Resirkulerte midler er en økonomisk størrelse som legges til rammen med bakgrunn i økonomiske midler som av ulike årsaker har blitt tilbakeført til staten i løpet av året. Oppgjøret i årets mellomoppgjør hadde en ramme på 3,94%. Glidningen var på 0,5%. Overhenget som fikk virkning var etter statens beregning på 2,26 prosent. Dette er ikke unormalt mye, men er den viktigste grunnen til at det ble et relativt begrenset mellomoppgjør i staten i år. Resirkulerte midler, i år fastsatt til 0,1 % er legges og er et element i den totale rammen. Da står vi igjen med ca 1,25%, og dette er svært lite å kjempe om Glidning og overheng kommer med andre ord til fratrekk på rammen da du som lønnsmottager allerede har fått pengene Gratulerer!!

8 Siden sist Veteran- og frigjøringsdagen 8. mai Frigjøringsdagen 8.mai er fra i år vedtatt av Stortinget til også å være Veterandagen. Dagen har vært markert landet rundt og veteraner fra operasjoner helt fra 2.verdenskrig og frem til i dag har blitt feiret på en meget verdig og flott måte. Hovedarrangementet ble avhold på Akershus Festning og startet med flaggheising kl Deretter var det markeringer både ved retterstedet og i minnelunden. I minnelunden var det stortingspresident Dag Terje Andersen som talte. Han avslørte i sin tale at det skal settes opp en minneplate for de som har gitt sitt liv i tjeneste for Norge etter 2.verdenskrig. Dette vil være et svært viktig symbol for de familier som har ofret det ytterste, samtidig at våre folkevalgte får en påminnelse om hvilken pris det i ytterste tilfelle kan være å ha mannskaper i internasjonale operasjoner. Hele dagen var det åpen festning med mange utstillinger som de besøkende kunne besøke. Alle forsvarsgrener var godt representert. Det var åpent skip på fregatten KNM Thor Heyerdal, man kunne få en titt inn i Luftforsvarets Bell Forsvarssjef General Harald Sunde overrekker Oberst Eirik Johan Kristoffersen Krigskorset helikoptre og der var elementer fra en leir i Afghanistan med alle vogner og utrustninger som er i bruk der. Heimevernet viste frem sitt nyeste skip i Reineklassen. Utstillingene viste meget godt den bredde Forsvaret representerer. Hoveddelen av arrangementet var medaljeparaden der 3 offiserer fikk tildelt Krigskorset med sverd. De tre som fikk dette er orlogskaptein Trond Bolle (post mortem), oberst Eirik Johan Kristoffersen og kaptein Jørg Lian. Alle tre fikk Krigskorset for å ha utvist personlig mot, innstilling og lederskap under operasjoner i Afghanistan. Krigskorset ble tildelt av Kongen i statsråd og overrakt av Forsvarssjefen. Det var Trond Bolle sin sønn Håkon som mottok medaljen på vegne av sin far i en meget flott og rørende seremoni. Dagen ble avsluttet med en strålende konsert av Marinemusikken sammen med artistene Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland. Dette var en svært flott og verdig feiring av våre veteraner og KOL vil berømme Forsvaret og Forsvarsdepartementet for det grunnlag som er lagt for fremtidige Veterandager. Knut Bremerthun Les det på nett Et trolleventyr - Maktbruk i trollenes verden... medlemsavtale Tren på Elixia KOL har samarbeid med treningskjeden ELIXIA. Samarbeidet innebærer reduserte priser for alle KOL s medlemmer, samt personlig treningsoppfølging til alle som ønsker det. I denne sammenhengen blir det utviklet et spesielt tilbud med personlig treningsprogram frem mot årets befalstester. ELIXIA er et profesjonelt og faglig sterkt alternativ til deg som ønsker å trene. Kontakt et av ELIXIA sine treningssentre og benytt deg av KOL sin avtale. Spørsmål til avtalen kan også rettes til Kim A. Sabel i KOL sekretariat. KOLs avtale: - 13 % rabatt på årskort, - 2 timer med personlig trener.

9 H * K Reklamebyrå 0511 Alltid For medlemmer i KOL: 3 % sparerente fra første krone Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet: 3 % sparerente fra første krone Ingen krav til minstebeløp Ingen begrensning i antall uttak Gebyrfrie varekjøp over hele verden Gebyrfri nettbank Kredittreserve på inntil kr Søk på Kundeservice Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Effektiv rente: kr (14,54 %), kr (12,52%), kr (11,85 %). et produkt fra DnB NOR Bank ASA

10 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening nytenkende analytisk beslutningsdyktig Henrik Ibsens gate Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil:

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Tsjernobyl - ulykken, 20 år etter

Tsjernobyl - ulykken, 20 år etter Tsjernobyl - ulykken, 20 år etter Bakgrunn Både årsaksforhold, ulykkesforløp og alle viktige tekniske omstendigheter ved reaktorulykken er i dag beskrevet og analysert i den teknisk/vitenskapelige litteraturen,

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan Malin Stensønes På våre vegne Soldatberetninger fra Afghanistan 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29369-6 Bibliotekutgave

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Reaktorer ved Fukushima-Daiichi

Reaktorer ved Fukushima-Daiichi F U K U S H I M A Reaktorer ved Fukushima-Daiichi Nr Tonn brensel Effekt Startår Leverandør (MWe) 1 69 460 1971 General Electric 2 94 784 1974 General Electric 3 94 784 1976 Toshiba 4 94 784 1978 Hitachi

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Debatthefte Strategikonferanse 2015

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Debatthefte Strategikonferanse 2015 Behandles i: Formannskapet KS STRATEGIKONFERANSE 2015 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Debatthefte Strategikonferanse 2015 F SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER KS arrangerer hvert år fylkesvis strategikonferanser.

Detaljer

Radioaktivitet. Enheter

Radioaktivitet. Enheter Radioaktivitet De fleste atomkjerner er stabile, men vi har noen som er ustabile. Vi sier at de er radioaktive. Det betyr at de før eller senere vil gå over til en mer stabil tilstand ved å sende ut stråling.

Detaljer

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO SPESIALJEGER Er dette deg? Lærer raskt Liker utfordringer Løsningsorientert Selvstendig Fysisk robust Psykisk sterk

Detaljer

Kjernekraftsikkerhet internasjonalt, sett i lys av ulykken av Fukushima Daiichi kjernekraftverk. Sikkerhetssjef Atle Valseth

Kjernekraftsikkerhet internasjonalt, sett i lys av ulykken av Fukushima Daiichi kjernekraftverk. Sikkerhetssjef Atle Valseth Kjernekraftsikkerhet internasjonalt, sett i lys av ulykken av Fukushima Daiichi kjernekraftverk Sikkerhetssjef Atle Valseth 12.10.2011 Innhold Kort om IFE Kjernekraft og sikkerhet Hva skjedde ved Fukushima

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Harald Layton og Knut Solnes. Vassdalenulykken DEN SISTE DAGEN

Harald Layton og Knut Solnes. Vassdalenulykken DEN SISTE DAGEN Harald Layton og Knut Solnes Vassdalenulykken DEN SISTE DAGEN Militær ledelse under øvelse Anchor Express da Vassdalenulykken skjedde: Generell militær kommandomyndighet i Nord-Norge: Øverstkommanderende

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Stråling og mennesker Mennesker kan bli utsatt for stråling på ulike måter. De radioaktive stoffene kan spres via luft og de tas opp i

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004

LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004 Vedlegg 2 LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004 Kopi av lysarkene som Svein Kristiansen brukte i sin innledning. Lønnsoppgjøret 2004 Statlig sektor Møte i Landsrådet 24-25 mars 2004

Detaljer

Kapittel 21 Kjernekjemi

Kapittel 21 Kjernekjemi Kapittel 21 Kjernekjemi 1. Radioaktivitet 2. Ulike typer radioaktivitet (i) alfa, α (ii) beta, β (iii) gamma, γ (iv) positron (v) elektron innfangning (vi) avgivelse av nøytron 3. Radioaktiv spaltingsserie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER Deres ref: Vår ref: 2014/582823 Dato: 13.04.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen Nå er høsten kommet, og med den faller løvet fra trærne og det er mye vått og surt vær. I den forbindelse oppfordrer vi alle til å sjekke

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

O P P D R A G GENERAL. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen Spilles etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE.

O P P D R A G GENERAL. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen Spilles etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE GENERAL Erobre 1 område på hvert av 5 forskjellige kontinenter GENERAL Tilintetgjør 15 fiendtlige bataljoner GENERAL

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Atomtrusler og måleressurser

Atomtrusler og måleressurser Atomtrusler og måleressurser + litt Fukushima Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt Bredo Møller, Statens strålevern - Svanhovd Harstad, 17.10.2012 Beredskapsenheten Svanhovd Etablert

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER MORGENGRY POSTEN! Nr.3.November 2011. MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER Så kjekt at dere har klart å finne månedsbrev og månedsplan på hjemmesiden vår. Fremover blir månedsbrev og månedsplaner lagt ut på hjemmesidene

Detaljer

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark

Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark Reetableringen av sivil administrasjon i Finnmark 1944 1945 Frigjøringsplanlegging i eksil Den norske Londonregjeringen hadde i mars 1943 gitt instruks for opprettelsen av midlertidige kommunale myndigheter

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12 Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Tema Noen innspill sett med klageorganets blikk 1. type skadesaker med takst 2. de mest utfordrende sakene 3.

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med FPVS) Geir Anda Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983 FSF vil påvirke FSF vil være

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

1 FØRSTE ENHET PÅ ÅSTEDET

1 FØRSTE ENHET PÅ ÅSTEDET 20 kolumnetittel 1 FØRSTE ENHET PÅ ÅSTEDET Innledning Første enhet på åstedet handler om hvordan du systematisk skal forberede deg, handle under og avslutte et oppdrag. Systematikken bygger på erfaringer

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Atomtrusselen i Nord-Norge

Atomtrusselen i Nord-Norge StrålevernHefte 1 Atomtrusselen i Nord-Norge Er vi forberedt på atomulykker? Gjennom den nye åpenheten mellom øst og vest har vi fått vite mer om sikkerhetsforholdene ved atomanleggene i den tidligere

Detaljer

FORHANDLINGSTEKNIKK INTRODUKSJON

FORHANDLINGSTEKNIKK INTRODUKSJON FORHANDLINGSTEKNIKK INTRODUKSJON Anette Bjørlin Basma, advokat Nina Bergsted, advokatfullmektig Holmen fjordhotell, 11. 13. mars 2015 1 Oversikt disposisjon 1. Grunnleggende begreper 2. Forberedelsesfasen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Redaktør: Vidar. Årgang 45 2008 r:3. http://www.cssbn.com/club/

Redaktør: Vidar. Årgang 45 2008 r:3. http://www.cssbn.com/club/ Redaktør: Vidar Årgang 45 2008 r:3 Redaktør n har ordet: Siden sist har det skjedd så mangt, jeg hadde en plan om å gi ut ett nummer før sommerferien, men som kjent holder planer kun til de møter virkeligheten.

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett en innføring

Kollektiv arbeidsrett en innføring Kollektiv arbeidsrett en innføring Modul I alle tariffområder Hotel Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Synne Bjørvik Staalen Advokat/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2016 AKAD / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2016 Snitt lønnstillegg: 2,4% (prisvekst: 3,6%)

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2012 Hei alle sammen April har flydd forbi og nå kommer mai du skjønne milde! Vi har fortsatt å gå på svømming, noe som er veldig populært! Mange spør når det er deres

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI, 2015. Hei alle sammen! Vi har hatt en kjempe fin mai måned. Vi har gått mange flotte turer i skog og mark. Sunget mange fine vår- og sommersanger. Og ikke minst gått

Detaljer

Radioaktivitet. Enheter

Radioaktivitet. Enheter Radioaktivitet De fleste atomkjerner er stabile, men vi har noen som er ustabile. Vi sier at de er radioaktive. Det betyr at de før eller senere vil gå over til en mer stabil tilstand ved å sende ut stråling.

Detaljer

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervju: Den norske modellen Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervjuer: Velkommen til denne podkasten som skal handle om Den norske modellen. Vi

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET

SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET INNLANDET Statens Strålevern Postboks 55 1332 ØSTERÅS Deres ref.: Vår ref.: 2003/00287-80/322/ Silseth Dato: 14.09.2012 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RADIOAKTIV FORURENSNING FRA NUKLEÆRMEDISINSK VIRKSOMHET I SYKEHUSET

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer

Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet Har offentlige ansatte fått mer begrenset mulighet til å ytre seg?

Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet Har offentlige ansatte fått mer begrenset mulighet til å ytre seg? Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet Har offentlige ansatte fått mer begrenset mulighet til å ytre seg? Bibliotekarforbundet - tillitsvalgtkonferansen 2015 Sissel C. Trygstad 17.11.2015 Presentasjon 2 Myter

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND The Norwegian Federation of Military Veteran Associations FORBUNDETS HØYE BESKYTTER: H. M. KONG HARALD V Forsvarets Seniorforbund Akershus Festning, 14. mars

Detaljer