- Fra Tsjernobyl til Japan - Ny medlemsavtale - Veterandagen - Tariffnytt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kol.no - Fra Tsjernobyl til Japan - Ny medlemsavtale - Veterandagen - Tariffnytt"

Transkript

1 VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Mai ÅRGANG - Fra Tsjernobyl til Japan - Ny medlemsavtale - Veterandagen - Tariffnytt

2 Leder Illustrasjon Leder Tenk - trykk - tal Som sambandsoffiser fikk jeg tidlig lære denne huskeregelen. Men hvor lenge skal man tenke før det tales? I den siste tiden er det blitt etterlyst selvkritikk fra den politiske ledelsen i Forsvaret. I den såkalt admiralsaken hvor flere offiserer var mistenkte for korrupsjon har vi ikke fått noen form for beklagelse fra Forsvarsdepartementet. Handlemåten som ble brukt er tidligere kritisert av Generaladvokaten og Sivilombudsmannen. Nå har det også kommet frem at daværende FSJ Sverre Diesen mente at det ikke var grunnlag for politianmeldelse og frabeordring. Nå er det tid for at FD taler og gir de berørte parter en offentlig beklagelse for den behandling de ble utsatt for. Den rolleblanding i personellsaker mellom FD og Forsvarets ledelse denne saken belyser, gjør at det nå er på høy tid at man evaluerer samlokaliseringen av FD og Forsvarets ledelse (ISL). Dette for at det kan bli brakt på det rene om dette har gitt de gevinster som ble forutsatt samt at de forskjellige rollene de skal ha blir belyst. Vennlig hilsen Knut Bremerthun sekretariatet kr i grunnlønn, take it or leave it. Med kunnskap om fortiden er en av KOLs viktigste oppgaver å sette spørsmål ved etablerte sannheter. Tilbakeblikk Arbeidstakerforeningene har en lang historie bak seg. Dets spede begynnelse kan spores helt tilbake til Svartedauden da knapphet på arbeidskraft gjorde det mulig å legge press på arbeidsgivere. Slike forsøk ble det imidlertid slått hardt ned på, og følgelig kom det forbud ved lov mot slik organisering. Ikke før industrialiseringen kom skikkelig i gang på 1800-tallet så slik foreningsvirksomhet igjen dagens lys. Det ble nå mulig å presse gjennom kollektiv lønnsdannelse i kamp mot det nyrike borgerskapet som tapte store penger så lenge maskinene stod i ro. Det var i tillegg behov for ordninger knyttet til arbeidsgivers ansvar for egne ansatte, samt regulering av arbeidsforholdene. I dette bildet var det nødvendig og riktig med blant annet kollektiv lønnsdannelse. Et annet illustrerende eksempel på hvordan datiden aktualiserte nye reformer og reguleringer er da Englands industribedrifter gikk over fra lave og brede-, til høye og smale skorsteiner. Den beste måte å feie disse skorsteinene var ved hjelp av barn som var akkurat passe små til at de kunne fires ned i pipene. Ikke lenge etter dette så man Europas første lovgivning knyttet til barnearbeid. Og slik at det gått. Nye tider har aktualisert nye kamper og arbeidsområder for foreningene. Tilbake til nåtiden I dette nummeret av Vårt Vern bringer KOL dere 99 år tilbake i tid. KOL er Norges eldste offisersforeningen, og vårt rikholdige arkiv har mang en godbit som vil bli presentert i de kommende nummer av Vårt Vern. Slike tilbakeblikk kan være fornøyelig siden man ofte var opptatt av saker som vi i dag tar som den største selvfølge. Men disse tilbakeblikkene er også viktig for å forstå at tidene har endret seg og at man må evne å tilpasse både lønnssystemer og personalreglementer til nåtidens reelle utfordringer. KOL ble stiftet i 1909, og har selvsagt vært med på mye endring og mye bevaring. På nest siste side i dette nummeret finner du en kort artikkel fra 1912 om omstilling. Når vi kjenner det store komplekset rundt omstilling i Forsvaret i dag, politisk innblanding etc., så kunne dette vært skrevet i Som dere vil kunne lese, fant man også den gang grunn til å påpeke den hårfine balansen mellom bevaring og fornyelse man må tilstrebe. KOL skal være nytenkende, med respekt og forståelse for hvorfor ting har blitt som de har blitt, men hele tiden stille spørsmål ved det etablerte. Vårt ståsted i forhold til eksempelvis mer lokal lønnsdannelse har ikke kommet som følge av tilfeldigheter. Når forusetningene for det etablerte endrer seg, må man også endre insentivene i nåtidens politikk og policyer. Kast lønnstabellen I Forsvaret har vi ikke arbeidsgivere som med rette skal mistenkes for uhederlige og utnyttende personell- og lønnsstrategier. Kanskje er det tid for å lette på rigide regelverk som er mindre treffsikre enn de kunne vært, og som ikke gir svar på nåtidens utfordringer. Så lenge vi for eksempel har godt funderte og forankrede lønnspolicyer, hva om lønnen din ble satt i dialog mellom deg og sjefen din? Du tilbys herved kr ,- i grunnlønn. Hva tenker du om det? Det er dette bakteppet KOL tar med seg i vårens mange og viktige forhandlinger. For å trekke det hele tilbake igjen. Intensjonsbaserte generalklausuler som tillater og oppfordrer til selvstendig og ansvarlig tenkning, det var det romerne som fant på i tiden rundt Kristi fødsel. Les mer historie på nest siste side. Den gang het Vårt Vern, Vår Hær. Yngvar Tov Herbjørnssønn

3 Er DU medlem i Forsvarets Personellservice? Vi har mange gode tilbud til deg som medlem: Høy rente på innskudd Gode lånebetingelse NYHET Kontokreditt Nettbank Store rabatter på forsikring Gruppeliv Esso/Mastercard Gebyrfrie tjenester PERSONLIG SERVICE Vil du vite mer om tilbudene eller melde deg inn, se vår nye hjemmeside: eller ta kontakt med oss på: Tlf.: Faks: E-post: Telefon:

4 Fra Tsjernobyl til Japan - årsaker til-, og virkninger av atomulykker 26. april 1986 var jeg i jobb som stabsveterinær ved Distriktskommando Vestlandet i Bergen, og hadde i tillegg en jobb som kontrollveterinær ved Næringsmiddelkontrollen i Bergen. Det var en helt vanlig vårdag i Bergen, en dag som brått ble veldig uvanlig: Først gikk det rykter om et uhell ved Bärsebeck-anlegget i Sverige, fordi systemene der registrerte øket radioaktivitet. Etter hvert kom det frem at det sannsynligvis var en brann ved et atomkraftanlegg i nærheten av Kiev, Ukraina, og at det var der radioaktiviteten kom fra. Neste dag kom mye av historien frem: det hadde inntruffet en katastrofal ulykke ved Tsjernobyl-anlegget i den Ukrainske sovjetrepublikken, og en av reaktorene stod i brann. Samtidig ble det varslet sannsynlighet for store mengder radioaktivt nedfall i medvindsretning fra brannen, et område som inkluderte Norge. Vi hadde et beredskapssystem i Norge for måling av radioaktivitet, det såkalte LO- RAKON-systemet. Prøvesprengningene på alle sider av Norge bidro til en viss økning av bakgrunnsstrålingen, og medførte en høynet medisinsk beredskap med tanke på forebyggende behandling og behov for måling av radioaktivt nedfall. Dette systemet hadde egentlig ikke vært i bruk de siste åtte årene, og utstyret stod godt lagret ved kontrollstasjonene (stort sett næringsmiddelkontroller) rundt om i landet. Imidlertid hadde den gang Sjefveterinær for Hæren, oberst Jens J Nygaard, trumfet gjennom anskaffelse av nytt radioaktivitetsmåleutstyr for Forsvarets veterinærer, og ved Næringsmiddelkontrollen i Bergen supplerte vi beredskapen med dette. Det ga også mulighet for kalibrering av det gamle utstyret, og vi begynte målinger av radioaktivitet på harde livet i et godt samspill mellom Forsvaret og det sivile, mellom gammelt og nytt utstyr! og vinden gjorde resten. Forskjellen på nedfall fra en prøvesprengning og dette var vesentlig: en reaktor av denne typen (925 MWe) produserte radioaktivt nedfall tilsvarende en 60 kilotonns uranbombe for hver dags drift, og dette ble fordelt med vinden over flere land, inkludert Norge. Takket være en heroisk innsats fra brannmenn og soldater fikk sovjeterne etter noen dager kontroll over brannen, og temperaturen i røyksøylen kom ikke over ca 430 grader. Dette betød at tyngre isotoper som strontium-90 og plutonium bare i beskjeden grad fulgte med ut, og det vi satt igjen med i Norge etter ulykken var i all hovedsak 800 gram cesium-134 og Det var mer enn nok! Nærområdet rundt reaktoren ble imidlertid regnet som ubeboelig og ble etter hvert evakuert. Nedfallet fulgte med videre i karrieren, og da jeg i juli 1986 begynte som leder for den interkommunale kjøtt- og næringsmiddelkontrollen i Øst-Finnmark fikk jeg med meg en ny LORAKON-stasjon med gammafotospektrometer og måleoppdrag i Finnmark og Nord-Troms. Nok om det, la oss bare slå fast at de svært lave grenseverdiene som er satt for akseptabelt innhold av radioaktivitet i næringsmidler har ført til en helt uvesentlig radioaktiv belastning for befolkningen. Reaktoren i Tsjernobyl var en såkalt RBMK, en reaktor som er egnet til produksjon av våpenplutonium og som mangler inneslutningsbeholder: den modereres med en stor mengde grafitt, kjøles med vann og har et tungt betonglokk på toppen som eneste skille mellom den radioaktive kjernen og verden. Reaktorens konstruksjon innebærer også at tap av kjølevann gir øket reaktivitet i kjernen (dette kalles positiv void-koeffisient). Det som kom frem var at det var en øvelse og en test av nødprosedyrer ved anlegget. Gjennom menneskelig svikt førte dette til tap av kjølevannstilførsel og dermed kjøling, og etter kort tid blåste reaktoren lokket av i en kombinasjon av damptrykk og varme, og radioaktivitet ble sluppet ut i omgivelsene. Imidlertid fortsatte reaktoren å produsere store mengder varme fordi grafitten muliggjorde fortsatt kjernereaksjon, og etter hvert førte dette til at grafitten tok fyr og det hele kom fullstendig ut av kontroll, med nedsmelting av aktive brenselselementer og en voldsom økning i radioaktiviteten i kjernen. Brannen bidro til å løfte radioaktive elementer fra denne heksegryten opp i atmosfæren, 25 år senere inntreffer ett av de kraftigste jordskjelv noen gang målt utenfor østkysten av Japan, og fører til en voldsom tsunami som setter store deler av landarealene på denne kysten under vann. I tillegg senkes landet en meter eller to, og flyttes litt. Voldsomheten i flodbølgen (som best kan oppleves på YouTube) medførte enorme tap av menneskeliv og omfattende destruksjon av bygninger og infrastruktur. Dødstallene er vel enda ikke helt klare, men overstiger sannsynligvis godt Hva kostnadene til reparasjon og gjenoppbygging blir er umulig å gjette.

5 Det hittil ganske ukjente Fukushima kom fort i sentrum av begivenhetene: her lå det seks kjernereaktorer av kokvannstypen, med effektnivåer mellom 400 og 750 MWe. De ble automatisk stengt ned da jordskjelvet inntraff, men flodbølgen var særlig kraftig her, det ble påstått opptil meter høy og svært lang, og slo ut driften og nøddriften og reserveaggregatene til kjølesystemene. Dermed mistet reaktorene etter tur kjøling, og nok en radioaktiv krise var i emning. I motsetning til Tsjernobyl-reaktorene er kokvannsreaktorer avhengig av kjølevann for å vedlikeholde kjernereaksjonen (sk negativ void-koeffisient). Uten kjølevann, som også er moderator for nøytronene, går kjedereaksjonen i stå og ny varme og energi blir ikke produsert. Restvarmen i brenselet er imidlertid betydelig, og vil kunne føre til delvis nedsmelting av kjernen hvis kjøling uteblir over tid. I tillegg vil restvann i reaktorkjernen spaltes til knallgass som hvis den kommer ut av inneslutningsbeholderen som slike reaktorer alltid har kan gi eksplosjon og bygningsskade. Dette skjedde i Fukushima, og plutselig sto man overfor fire reaktorer som kokte friskt, og i tillegg med lagrede, brukte brenselselementer nærmest i friluft som manglet skjerming og bidro til et høyt lokalt strålingsnivå. Som i Tsjernobyl ble det gjort et fantastisk sluknings- og redningsarbeide for å sikre kjøling og begrense strålingen, og dette ble etter hvert ganske vellykket. Det ble betydelige lokale utslipp av radioaktivitet, kanskje så mye som 1% av det som slapp ut av reaktoren i Tsjernobyl. Nyheter er imidlertid nyheter, og det utrolige skjedde at jordskjelvet fikk en bakside i avisene, tsunamien ble nesten glemt og all oppmerksomhet fokusert på atomreaktorene, og stor katastrofe lik den i Tsjernobyl spådd. Hvor farlige var så disse to atomkraftulykkene? Dette er et vanskelig spørsmål å besvare, for fare kan være så mye. Tapet av elektrisk energi som følge av ulykkene var betydningsfullt, og har sikkert, i det minste i Japan, ført til at en rekke mennesker opplevde betydelige tilleggslidelser i kalde vårnetter. Det har også medført problemer ved lokale sykehus, som nok hadde tilstrekkelig belastning som det var. Tiltakene for å hindre opptak av radionukleider fra mat medfører stor ubeleilighet og et økonomisk tap som er betydelig, om enn mindre enn tapet som følge av tsunamien og jordskjelvet. Ser vi på ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima i lys av menneskeliv tapt er imidlertid bildet noe mildere: Tsjernobyl ga antagelig ca 100 døde, vesentlig som følge av slukningsarbeidet og kreft, Fukushima mindre enn fem. Dette siste tallet kan forventes å øke til kanskje 20 pga stråling. Hvor mange selvmord de to ulykkene har medført er ukjent, likeså hvor mange aborter, men fødselstallene etter ulykken i Tsjernobyl viser få avvik fra normalen. Det har heller ikke latt seg påvise noen økning i misdannelser etter ulykken i Ukraina. Sammenlignet med andre dødsårsaker fremstår de to ulykkene dermed som ganske ubetydelige. Per Leines Lausund, veterinær og MPH Nestleder KOL

6

7 tillitsvalgte i kol HTV for Hæren Navn Morten Ragnvald Johansen Grad Major Stilling Stabsoffiser befalsutdanning/ Operasjonsavdelingen/Hærstaben Militær bakgrunn Utdanning: BSIS, Forsvarets Gymnas, Krigsskolen og FSTS 1. Tjenestegjøring: Infanterist i Hæren med stillinger som troppsjef, NK Skolekompani, Ass S-3, kompanisjef, Instruktør Krigsskolen, stabsoffiser og seksjonsjef i HST og TRA- DOK. Deltatt på 2 repøvelser som S-3 og NKbn. Mobdisp som bnsjef i 4 år før bataljonen ble nedlagt. Sivil bakgrunn Født og oppvokst de første årene i Brumunddal. Flyttet til Oslo 9 år gammel og har siden hatt Oslo øst som bosted med unntak av periodene i Nord Norge. Har kun drevet med fotball som idrett, først Vålerenga og deretter Hasle/Løren. Har 2 barn som er utflyttet for lenge siden. Kjernesak Godt arbeidsmiljø. Annet: I tillegg til HTV for KOL i Hæren er jeg også TV i HST. Vara til AMU/HST og Hærens AMU. Hovedstyremedlem i KOL. Styremedlem i Krigsskolens venner. Tariffspalten ikke noe snikk snakk, KOLs (lokale) lønnspolitikk takk I forbindelse med lønnsoppgjørene presenterer gjerne media leseren for en del stammespråk fra tariffverdenen som mange ikke er helt komfortable med. Ord som hovedoppgjør, mellomoppgjør, ramme, glidning, overheng og resirkulerte midler kan fort skape forvirring. Hovedoppgjør, mellomoppgjør og ramme: Rammen er den totale økonomiske størrelsen som staten legger til grunn for oppgjøret/forhandlingene. Dette er gjerne tallstørrelser som varierer fra 1,5-4,5%. Bl.a avhengig av om det er et hovedoppgjør eller et mellomoppgjør. Disse finner sted annet hvert år. I år hadde vi et mellomoppgjør. Det er som regel mer tilgjengelig kapital i et hovedoppgjør en i et mellomoppgjør. I tillegg er det rom for flere endringer i Hovedtariffavtalen i et Hovedoppgjør enn i et mellomoppgjør. Overheng: Overheng er en økonomisk prosentstørrelse som beskriver virkningen av at tillegg gis i løpet av året (ikke fra årsskiftet). Dette oppstår ved at årslønnen til arbeidstakergruppen i det året tillegget gis, sammenlignes med årslønnen for samme gruppe det påfølgende året. Selv om gruppen ikke får noe tillegg det påfølgende året, vil den likevel ha en økning i total årsinntekt dersom den fikk tillegg det foregående året. Eksempel: Eksempelvis fikk en arbeidstakergruppe med kr ,- i årslønn et sentralt tillegg i 2010 på kr ,- med virkning fra 1. mai. Total årslønn i 2010 for ansatte i denne gruppen ble dermed kr ,-. Tillegget fikk full virkning for hele 2011 og ga en årsinntekt på kr ,- dette året. Dersom det ikke ble gitt tillegg i 2011, vil gruppen likevel ha kr 3.333,- mer i årsinntekt i 2011 enn den hadde året før. Dette kalles overheng og utgjør i dette tilfellet 1,6 %. Glidning: Glidning er gjerne et mer forståelig begrep. Dette er en størrelse som beskriver lønnsvekst som kommer i tillegg til det som er fremforhandlet sentralt. I Kim A. Sabel staten kan lønnsglidning bl.a. skyldes ansiennitetsopprykk, tillegg i lokal pott fra arbeidsgiver, tillegg etter HTA (rekruttere og beholde eller vesentlige endringer i arbeidsoppgavene) eller at en nytilsatt får et høyere lønnstrinn enn stillingen tidligere hadde vært lønnet i. Resirkulerte midler: Resirkulerte midler er en økonomisk størrelse som legges til rammen med bakgrunn i økonomiske midler som av ulike årsaker har blitt tilbakeført til staten i løpet av året. Oppgjøret i årets mellomoppgjør hadde en ramme på 3,94%. Glidningen var på 0,5%. Overhenget som fikk virkning var etter statens beregning på 2,26 prosent. Dette er ikke unormalt mye, men er den viktigste grunnen til at det ble et relativt begrenset mellomoppgjør i staten i år. Resirkulerte midler, i år fastsatt til 0,1 % er legges og er et element i den totale rammen. Da står vi igjen med ca 1,25%, og dette er svært lite å kjempe om Glidning og overheng kommer med andre ord til fratrekk på rammen da du som lønnsmottager allerede har fått pengene Gratulerer!!

8 Siden sist Veteran- og frigjøringsdagen 8. mai Frigjøringsdagen 8.mai er fra i år vedtatt av Stortinget til også å være Veterandagen. Dagen har vært markert landet rundt og veteraner fra operasjoner helt fra 2.verdenskrig og frem til i dag har blitt feiret på en meget verdig og flott måte. Hovedarrangementet ble avhold på Akershus Festning og startet med flaggheising kl Deretter var det markeringer både ved retterstedet og i minnelunden. I minnelunden var det stortingspresident Dag Terje Andersen som talte. Han avslørte i sin tale at det skal settes opp en minneplate for de som har gitt sitt liv i tjeneste for Norge etter 2.verdenskrig. Dette vil være et svært viktig symbol for de familier som har ofret det ytterste, samtidig at våre folkevalgte får en påminnelse om hvilken pris det i ytterste tilfelle kan være å ha mannskaper i internasjonale operasjoner. Hele dagen var det åpen festning med mange utstillinger som de besøkende kunne besøke. Alle forsvarsgrener var godt representert. Det var åpent skip på fregatten KNM Thor Heyerdal, man kunne få en titt inn i Luftforsvarets Bell Forsvarssjef General Harald Sunde overrekker Oberst Eirik Johan Kristoffersen Krigskorset helikoptre og der var elementer fra en leir i Afghanistan med alle vogner og utrustninger som er i bruk der. Heimevernet viste frem sitt nyeste skip i Reineklassen. Utstillingene viste meget godt den bredde Forsvaret representerer. Hoveddelen av arrangementet var medaljeparaden der 3 offiserer fikk tildelt Krigskorset med sverd. De tre som fikk dette er orlogskaptein Trond Bolle (post mortem), oberst Eirik Johan Kristoffersen og kaptein Jørg Lian. Alle tre fikk Krigskorset for å ha utvist personlig mot, innstilling og lederskap under operasjoner i Afghanistan. Krigskorset ble tildelt av Kongen i statsråd og overrakt av Forsvarssjefen. Det var Trond Bolle sin sønn Håkon som mottok medaljen på vegne av sin far i en meget flott og rørende seremoni. Dagen ble avsluttet med en strålende konsert av Marinemusikken sammen med artistene Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland. Dette var en svært flott og verdig feiring av våre veteraner og KOL vil berømme Forsvaret og Forsvarsdepartementet for det grunnlag som er lagt for fremtidige Veterandager. Knut Bremerthun Les det på nett Et trolleventyr - Maktbruk i trollenes verden... medlemsavtale Tren på Elixia KOL har samarbeid med treningskjeden ELIXIA. Samarbeidet innebærer reduserte priser for alle KOL s medlemmer, samt personlig treningsoppfølging til alle som ønsker det. I denne sammenhengen blir det utviklet et spesielt tilbud med personlig treningsprogram frem mot årets befalstester. ELIXIA er et profesjonelt og faglig sterkt alternativ til deg som ønsker å trene. Kontakt et av ELIXIA sine treningssentre og benytt deg av KOL sin avtale. Spørsmål til avtalen kan også rettes til Kim A. Sabel i KOL sekretariat. KOLs avtale: - 13 % rabatt på årskort, - 2 timer med personlig trener.

9 H * K Reklamebyrå 0511 Alltid For medlemmer i KOL: 3 % sparerente fra første krone Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet: 3 % sparerente fra første krone Ingen krav til minstebeløp Ingen begrensning i antall uttak Gebyrfrie varekjøp over hele verden Gebyrfri nettbank Kredittreserve på inntil kr Søk på Kundeservice Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Effektiv rente: kr (14,54 %), kr (12,52%), kr (11,85 %). et produkt fra DnB NOR Bank ASA

10 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening nytenkende analytisk beslutningsdyktig Henrik Ibsens gate Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil:

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2011 99 ÅRGANG

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2011 99 ÅRGANG VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2011 99 ÅRGANG - Derfor er ritualer viktige - artikkel av Tone Danielsen, FFI - Langtidsplanen - God sommer www.kol.no Leder sekretariatet

Detaljer

Kan militærmakt stoppe volden i Syria? www.kol.no. KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen.

Kan militærmakt stoppe volden i Syria? www.kol.no. KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 2 Oktober 2013 104 årgang Kan militærmakt stoppe volden i Syria? KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen.

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad August 2011 99 ÅRGANG

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad August 2011 99 ÅRGANG VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad August 2011 99 ÅRGANG - Sverre Diesen - gjenreis underoffiserssystemet - Spennede kurs i regi av KOL - Leserbrev fra Stabsskolen - Quiz

Detaljer

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner

Medlemsblad for Personellforbundet. Ny personellordning vedtatt. Ny forbundsleder valgt. Veteraner UTGAVE 2. JUNI 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Ny personellordning vedtatt Ny forbundsleder valgt Veteraner R Everything will come to an end 15% rabatt på Super husforsikring bare fordi DU HAR

Detaljer

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol.

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2013 104 årgang Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i

Detaljer

Tour de Europe. «Lønnstaper» side 14. Forsvarslinjer side 15. I form til jakta. side 20-25. side 36

Tour de Europe. «Lønnstaper» side 14. Forsvarslinjer side 15. I form til jakta. side 20-25. side 36 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 3-2014 «Lønnstaper» side 14 Forsvarslinjer side 15 I form til jakta side 36 Tour de Europe 2014 side 20-25 Tematittel Dynamic Edition ekte kjøreglede

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2015 104 årgang Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg KOL mener offisersprofesjonen er noe mer enn den militære profesjon

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

Endelig. en plan for veteraner. Utenlandstjeneste Befalsbladet 2/2004. Pápa Air Base. Familiepolitikk. side 26-27

Endelig. en plan for veteraner. Utenlandstjeneste Befalsbladet 2/2004. Pápa Air Base. Familiepolitikk. side 26-27 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 2 Mai 2011 Endelig en plan for veteraner side 26-27 1 Utenlandstjeneste Befalsbladet 2/2004 side 6-8 Pápa Air Base side 10 Familiepolitikk side 16 Er forsikringene

Detaljer

Hva skjer når strømmen går?

Hva skjer når strømmen går? Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2008 Tema: Hva skjer når strømmen går? ETTERPÅKLOKSKAP PÅ FORHÅND BRIGADER KRISTIN LUND: BEFALSSKOLEN FREMFOR LANDBRUKSKARRIERE tsunamien

Detaljer

Sliter for lederutdanning side 6-8

Sliter for lederutdanning side 6-8 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 august 2010 Sliter for lederutdanning side 6-8 1 Vant over Statens Pensjonkasse side 16-18 Befalsbladet 2/2004 TEMA: Forsvarets nye kjøretøy side 22-25 Kadetter

Detaljer

Får ikke lønnsløftet side 36 37. forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28. kvinner skyves ut. slakter kuttforslag. fikk nytt hus etter brann

Får ikke lønnsløftet side 36 37. forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28. kvinner skyves ut. slakter kuttforslag. fikk nytt hus etter brann TidsskrifT for Norges offisersforbund Nr. 1 JaNuar 2012 Får ikke lønnsløftet side 36 37 forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28 1 Befalsbladet 2/2004 slakter kuttforslag side 5 9 kvinner skyves

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Et møte med historien

Et møte med historien FRA 20. OKTOBER FINNER DU OSS PÅ W W W. S P A R E B A N K B L A D E T. N O Nr. 4-2014 - 97. årgang Et møte med historien S P A R E B A N K F O R E N I N G E N 100 år 1914 Sidene 6 37 N Y H E T E R Bankene

Detaljer

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2010 årgang 63 Materiell anskaffelser del III Side 20-21 Vedlegg 8 sider: Kvinner i Forsvaret mangfoldet? Fornebu 9. april 1940 Side

Detaljer

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61 bladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2008 årgang 61 Ett yrke én organisasjon Ny Hercules på plass s.6-7

Detaljer

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011.

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011 Rein strid side 18 27 1 Befalsbladet 2/2004 Fagmilitært råd side 7 11 Karriere side 12 17 Multireligiøst feltprestkorps? side 28 29 Vi har forsikringene

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

Sentralposten N R. 1 - M A R S 2 0 0 7

Sentralposten N R. 1 - M A R S 2 0 0 7 Sentralposten N R. 1 - M A R S 2 0 0 7 REDAKTØREN SIER Redaktøren har lest St.meld. nr. 17 og har dette å si: Døgnåpen elektronisk forvaltning. Har vi ikke hørt det før? Elektronisk saksbehandling og døgnåpen

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen

Magasinet SPØR KLP. Møt årets ildsjel. Ny vår for Rjukan. Kommuner på glattisen 26 Møt årets ildsjel 32 Kommuner på glattisen 36 Ny vår for Rjukan Magasinet 01 FEBRUAR 2014 SPØR KLP Ekspertene svarer TEMA Fra ufør til arbeid Antall uføre i kommune-norge øker, og kvinner over 60 blir

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Camilla kjemper seg inn i Forsvaret. Ny befalsordning. Trening i Forsvaret. Bank & forsikring. FOS side 6 13

Camilla kjemper seg inn i Forsvaret. Ny befalsordning. Trening i Forsvaret. Bank & forsikring. FOS side 6 13 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 august 2012 Camilla kjemper seg inn i Forsvaret FOS side 6 13 1 Befalsbladet 2/2004 Ny befalsordning side 14 17 Trening i Forsvaret side 30 31 Bank & forsikring

Detaljer