ehelse Store investeringer gir store muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ehelse Store investeringer gir store muligheter"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008

2 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva ligger bak og hva betyr dette for Tromsø? E-helse er et samlebegrep for elektroniske prosesser og informasjonsteknologi brukt innen helsevesenet. E-helsebegrepet inkluderer helseinformasjon til sluttbrukeren, elektroniske behandling av pasientinformasjon, alle former for kunnskaps- og beslutningsstøttesystemer for helsepersonell og avansert telemedisin. e-helse er svaret på flere supertrender For å stimulere til nyskapning og nye arbeidsplasser velger presidenten å satse på digitalisering av helsevesenet. Etter den globale klimautfordringen er den største utfordringen den demografiske utviklingen og mangel på helsepersonell i helsevesenet. I Norge vil det i år 2050 være 50% flere som er over 65 år og dobbelt så mange som i dag som er 80 år eller eldre. I en medisinsk avdeling utgjør disse eldste eldre gjerne % av alle sykehusopphold. Samtidig brukes det mer penger enn noen gang på det norske helsevesenet. Vi ligger på topp, etter USA, i bruk av penger på helse. Utfordring vil forsterkes når knappheten i arbeidskraft rammer oss med full kraft de neste tiårene. Vi kan heller ikke regne med å importere arbeidskraft i særlig grad fordi resten av verden vil møte de samme utfordringene som Norge. Ifølge Helseminister Bjarne Håkon Hanssen er Norge spesielt godt egnet til å dra nytte av de elektroniske helsetilbudene som kommer i fremtiden. Vi har helsestasjoner og fastleger på alle nakne øyer, men spesialistene sitter langt unna. Bare i Norge brukes det 2 milliarder kroner på å frakte pasienter til og fra sykehus. Generell økonomisk vekst, økt fokusering på egen helse og den teknologiske utviklingen er trender som også bidrar til at etterspørselen etter helsetjenester øker. Befolkningen stiller stadig større krav til raskere og mer effektiv behandling, og utgiftene til helsesektoren øker betydelig. Denne utfordringen kan ikke løses uten at vi tar i bruk ny teknologi. Dette er supertrender. De gir supre muligheter for nye vekstbedrifter og næringsutvikling. Nord-Norge i førersetet Fordi den geografiske driveren er spesielt høy i Nord-Norge, og at landsdelen har noen av de fremste kunnskapsmiljøene, er vi kommet langt på å ta i bruk e-helse. I Tromsø er det etablert et sterkt forskningsmiljø innen telemedisin og e-helse. Forskere ved Nasjonalt senter for Telemedisin (NST), Universitetet i Tromsø, Norut, Telenor R&I og UNN arbeider med å legge grunnlaget for hvordan helsevesenet skal digitaliseres for å møte kravet om gode, effektive og likeverdige helsetjenester for fremtiden. Bedriftsklyngen er foreløpig liten, men er svært offensiv. Den ligger i forkant, og er med på å sette standardene både her hjemme og ute i Europa. Sist var det RISCO som vant en kontrakt på utvikling av programvare for håndtering av røntgenbilder i Norge, Sverige og Belgia. At mulighetene er store bekreftes med at i Norge alene brukes det 400 millioner kroner på utveksling av slike bilder. I dag arbeider det i Tromsø alene 600 personer innen e-helsesektoren, og disse aktivitetene omsetter årlig for nesten en halv milliard kroner. Mulighetenes tid Teknologien er kommet langt allerede. Telemedisin er i dag fullt mulig for en rekke tilstander. Pasienter med stabile kroniske lidelser, som f.eks. KOLS eller diabetes, kan følges opp i eget hjem og hjelpes og motiveres til å ta hånd om egen helse via TVen i stua eller mobiltelefonen. Akutt sykdom eller skade kan stabiliseres lokalt under telemedisinsk veiledning fra regionale AMKsentraler som også kan rekvirere transport om nødvendig. På den måten kan lokalsykehus med begrensede ressurser understøtte den akuttmedisinske kjeden. Pasienter med f.eks. gallestein eller brokk kan ved hjelp av telemedisinske løsninger henvises direkte til dagkirurgiske tilbud uten å vente i 10 uker på en poliklinisk konsultasjon og primærleger kan f.eks. utføre ortopediske kontroller under veiledning fra spesialist over avstand. Norinnova og TTO Nord er aktivt med på å frembringe kommersielle bedrifter fra forskningen innen e-helse. Dette har allerede ført til syv telemedisinske selskap som i dag enten er selvstendige levedyktige selskap, eller er blitt kjøpt opp av andre større selskaper. Vi tror fortsatt at vi er inne i mulighetenes tid, og øker fokuset på e-helse gjennomprosjektet UnnKa. Målet er å skape enda flere vekstbedrifter. Sture Pettersen Kommersialiseringsrådgiver TTO Nord/NST Bård Hall Adm. Dir. Norinnova 2 Årsberetning 2009

3 Styrets beretning 2008 Ivan Cato Burkow Morten Grav Ulf Hustad Hege Toft Karlsen Einar Frafjord Wenche Poppe Atle Engebretsen VIRKSOMHETEN Norinnova er et innovasjonsselskap for teknologi og forskningsbaserte innovasjoner. Norinnova er en del av Norut-konsernet. I 2008 har Norinnova fått ny logo, ny webside og ny profil. Tanken er at selskapets budskap til markedet skal være enklere. Norinnova tilbyr kompetanse, kontakt, kontor og kapital. ets slagord sentrum for verdiskaping spiller både på Forskningsparken i Tromsø og på at man er posisjonert i sentrum mellom forskning, næringsliv og det offentlige (trippel helix). ets innovasjonsprosjekter har fått mye omtale i media, hele 17 ganger har Norinnova vært i regional presse. Resultatet er at Norinnova er blitt mer kjent, og opplever en bedre tilgang på nye innovasjonsprosjekter og idéer enn tidligere. I 2008 har Norinnova fått følgende nye prosjekter hvor Norinnova er leder eller sentral; Tromsø Internasjonale Skole, et forprosjekt for en attraktiv region (Tromsø Living), innovasjon innen helsevesenet (UnnKa), Kvinnovasjon og Barents BioCenter. Disse prosjektene er for å styrke eksisterende næringsliv i Nord- Norge. Norinnova har som mål å etablere nytt høyteknologisk næringsliv i Nord-Norge. et har historisk direkte og indirekte bidratt til at det er etablert omlag 40 nye bedrifter som sammen med nyutviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter har bidratt med rundt 400 nye høyteknologiske arbeidsplasser i landsdelen. Flere av selskapene kan også vise til gode økonomiske resultater. Det er spesielt områder innen naturvitenskap, teknologi inkludert medisin og bioteknologi som spesielt danner grunnlag for nye forretningsidéer og har gitt grunnlaget for de bedriftene Norinnova har deltatt i å utvikle. I samarbeid med TTO Nord arbeider Norinnova for å stimulere til innovasjon i forskningsmiljøene. Norinnova arbeider også sammen med etablert næringsliv for å stimulere til økt innovasjon og knoppskyting. Gjennom samarbeidet med Norinnova Forvaltning er Norinnova med på å styrke innovasjonskompetansen, kapitalbasen og investornettverket for å imøtekomme bedriftenes behov i vekst og ekspansjonsfasen. I 2008 har Norinnova styrket samarbeidet med Næringshagene i Målselv, Senja og Nordreisa, Forskningsparken i Narvik og kulturinkubatoren Yoghurt i Tromsø. En prosjektleder for petroleumsatsningen til Kunnskapsparken Nord i Harstad er også samlokalisert med Norinnova. et ønsker med dette å være en pådriver for regionale næringsklynger som igjen kaster av seg nytt næringsliv. Innovasjon Forskningsbasert nyskaping Nyskapingsvirksomhet og kommersialisering av FoU-resultater skjer i hovedsak gjennom samarbeid med FoU-miljøene i FORNY-programmet, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. FORNY-programmet har som formål å kommersialisere FoU-resultater. FORNY-programmet arbeider med idégenerering, -bearbeiding, -beskyttelse og -utvikling frem til bedriftsetablering eller salg av lisenser. I dette samarbeidet inngår Universitetet i Tromsø og Norut-selskapene som de viktigste idégeneratorer og leverandører. I Narvik samarbeider Norinnova med Høgskolen i Narvik og Forskningsparken i Narvik AS. I 2008 skrev Norinnova og Forskningsparken i Narvik en ny samarbeidsavtale som skal gi et økt fokus på FORNY i Narvik. I 2008 har dette samarbeidet resultert i 3 godkjente kommersialiseringer i FORNY Nord-Norge. Av dette var det 2 bedrifter og 1 lisens. Idétilfanget i programmet var i 2008 på ca. 50 forretningsidéer. Av disse er 9 idéer i kommersialiseringsfasen. TTO Nord AS og Norinnova AS har inngått en avtale om kommersialisering av FoU-resultater og fordelt rollene i dette arbeidet. TTO Nord har fokus på idésøk, idégenerering og bearbeiding i tidlig fase, mens Norinnova fokuserer på forretningsutvikling, bedriftsetablering og egenkapitalinvestering. Norinnova vil derfor være naturlig samarbeidspart når en idé kan lede til bedriftsetablering. MABIT-programmet Norinnova har i 11 år hatt det administrative ansvaret for MABIT-programmet, et program for utvikling av marin bioteknologisk industri. Programmet har i snitt hatt ca 40 % næringslivsfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjektene, og hadde i 2008 en økonomisk ramme på 11,5 mill kr. Programmet ble ferdig med sin andre 5-års fase i 2008, og fikk finansiering for ytterligere 2 år. Fiskeri- og kystdepartementet er hovedfinansieringskilde og har gitt signaler om at de neste 2 årene vil bidra med 6 mill kr per år. Troms fylkeskommune bidro dessuten med 2 mill kr siste år og RDA2-Tromsø med 3,5 mill kr. i I tillegg har Nordland og Finnmark fylkeskommune bidratt med hhv og i Programmet ledes av en egen programkoordinator og et styre oppnevnt av styret i Norinnova. I 2008 finansierte MABIT-programmet 27 aktive utviklingsprosjekter. Inkubator Tromsø Inkubatorkonseptet ble etablert i Gjennom inkubatorkonseptet får kvalifiserte nyetableringer tilgang til forretningsmessig kompetanse, administrativ bistand, rimelige lokaler og risikovillig aksjekapital i oppstartsfasen. Dette konseptet er utviklet i samarbeid med SIVA, Innovasjon Norge og Tromsø kommune. Inkubator Tromsø har i 2008 videreutviklet en distribuert inkubatorløsning med næringshagene i Målselv, Nordreisa og Senja under samarbeidsprosjektet Distribuert inkubator Troms. (DIT). Samarbeidet har skapt en vinn-vinn situasjon for alle parter, og har styrket det faglige innholdet og geografiske tilgjengeligheten for inkubatortilbud til entreprenører i Troms. I 2008 var totalt 9 selskaper deltakere i inkubatoren m/distribuert løsning. Totalt har 16 bedrifter, som nå har til sammen ca 130 årsverk, flyttet ut av inkubatoren etter endt inkubatorperiode. Omsetningen i disse bedriftene var i 2007 på ca 132 mill kr. Inkubatorprogrammet er nå utvidet i 5 nye år, gjeldende fra Programmet har en budsjettramme pr år på ca 2,0 mill kr og 50% finansiering fra SIVA. Dette programmet forutsetter 50% regional finansiering. Knoppskyting fra etablerte bedrifter Programmet ble startet i 2008 og er et samarbeid med Innovasjon Norge Troms, SpareBank 1 Nord-Norge og Tromsø kommune. Prosjektets overordnede mål er å bidra aktivt til knoppskyting fra etablert næringsliv gjennom utvikling av kompetanse (rådgivning/ forretningsutvikling), nettverk og kapital. I 2008 oppnådde man 2 bedriftsetableringer, 4 forretningskonsepter som er under utredning og et idétilfang på 30 mulige forretningsidéer. INVESTERING Norinnovas tidlig såkornmidler er et viktig redskap for etablering av høyteknologiske bedrifter. Norinnova samarbeider godt med andre fond som kan investere i senere faser, bl.a. Norinnova Invest AS. Norinnova kjøper Årsberetning

4 tjenester fra Norinnova Forvaltning på porteføljeforvaltning av forskningsbaserte etableringer. Norinnova AS har siden 1993 drevet såkorninvesteringer i forsknings- og teknologibaserte nyetableringer i Nord-Norge. ets investeringer de siste årene har i hovedsak vært gjort gjennom deltagelse i såkornfondet Norinnova Invest. Per dato har Norinnova investeringer i 12 porteføljebedrifter, noen med forventet særlig godt vekstpotensiale og muligheter for god avkastning. Stort sett er alle disse resultat av nyere forskning. et har investert i over 30 etableringer siden 1993, hvorav 9 selskaper er solgt med en gevinst på 7,5 mill og 6 selskaper er avviklet med et tap på ca 7,5 mill kr. Norinnova har avskrevet ca 8,8 mill kr i eksisterende portefølje. Fra porteføljen på 27 selskaper som Norinnova har solgt eller fortsatt har eierandeler i, er det investert ca 543 mill kr i aksjekapital fra investorer, hvorav Norinnova AS har investert ca 62 mill kr og ca 486 mill kr kommer fra de øvrige investorene. I dagens såkornportefølje på 12 bedrifter har Norinnova investert 47 mill kr (10%). I tillegg har Norinnova gjort strategiske investeringer for ca 17,6 mill kr i investeringsselskap, forsknings- og kunnskapsparker. I 2008 var det 466 ansatte i disse selskapene. INNOVASJONSARENA Forskningsparken i Tromsø Forskningsparken i Tromsø består i dag av to bygninger. Den første ble ferdigstilt i 1994, mens andre byggetrinn ble åpnet i SIVA- selskapet for industrivekst eier begge bygningene som nå praktisk talt er fullt utleid. I alt har ca 650 personer sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken i Tromsø. Tredje byggetrinn vil bli fullført i 2010 og vil romme Barents BioCenter. Totalt vil da bygningsmassen være nærmere m 2. Norinnova er også hovedaksjonær i Linken Forskningsparkens Møtesenter som tilbyr velutstyrte lokaler og tjenester ved konferanser, møter og seminarer. Konferanser Norinnova er med på å arrangere Næringslivsdagene og flere mindre konferanser er finansiert i et samarbeid mellom Norinnova, Innovasjon Norge Troms, DnB Nor, SpareBank 1 Nord-Norge og Tromsø kommune. Prosjektets overordnede mål er å utvikle kraftfulle, regionale møteplasser for kunnskapsoverføring, idé-myldring og entreprenørutvikling. Slike innovasjonsarenaer skal være møteplasser hvor ulike aktører danner nye og verdifulle nettverk. STYRETS SAMMENSETNING OG MØTER Etter generalforsamlingen i juni 2008 har styret i Norinnova hatt følgende sammensetning: Ivan Cato Burkow Konsernsjef, Norut, Styreleder Morten Grav Investment manager, StatoilHydro ASA Ulf Hustad Regionleder, SIVA Hege Toft Karlsen Konserndirektør, Gjensidige Forsikring BA Einar Frafjord Seniorrådgiver, Sparebank 1 Nord-Norge Wenche Poppe Administrerende direktør, TTO Nord AS Atle Engebretsen Regiondirektør, Senter for statlig økonomistyring Styret har i 2008 avholdt 5 møter og behandlet i alt 58 saker. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ et holder til i Forskningsparken i Tromsø. Arbeidsmiljøet i bedriften oppleves å være godt. Det har ikke vært skader eller ulykker blant selskapets ansatte. Det totale sykefraværet gjennom året har vært 2,5 %, herav 0 % langtidssykemeldte. et vurderer ansettelser ut fra kompetanse og relevant erfaring. Ved årsskiftet var det 9 ansatte i Norinnova hvorav 5 menn og 4 kvinner. Styret består av 5 menn og 2 kvinner. I 2008 ble det gjort en nyansettelse. Norinnova har et bevist forhold til likestilling, og et arbeidsmiljø bestående av begge kjønn vil gi en merverdi både i forhold til resultat og trivsel. Norinnova har ansvar for utvikling av Forskningsparken i Tromsø, hvor ca 650 personer har sin arbeidsplass. Lokalene er moderne med energisparing og det er etablert et system for å resirkulere papir. ets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. ÅRSREGNSKAPET Aksjekapitalen og fondskapitalen sikrer et godt driftsgrunnlag for selskapet. ets inntekter inklusive finansinntekter, var i 2008 på kr Samlede driftskostnader i perioden, inklusive finanskostnader, beløper seg til kr Driftsresultatet var på kr , men det endelige resultatet er preget av urealiserte tap på kapitalplasseringer. Dette gir et resultat før skatt på kr Kapitalfondet og de inngåtte forpliktelser for bruk av dette, er ført opp som langsiktig gjeld i balansen. Dersom aksjer og lån til porteføljeselskap antas å ha mistet sin verdi, blir de nedskrevet mot kapitalfondet som kan betraktes som et tapsfond for såkorninvesteringer. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret anser selskapets stilling som god. Styret kjenner ikke til forhold av betydning for å bedømme sel-skapets stilling og resultat som ikke fremgår av beretning, resultatregnskapet og balansen med noter. Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Styret foreslår at negativt årsresultatet etter skatt på kr disponeres slik: Avsetning til utbytte kr. 0. Overføring fra annen egenkapital kr ets egenkapital er ved årets utløp kr FREMTIDSUTSIKTER Norinnova er, etter opprettelsen av såkornfondet Norinnova Invest, et mer spesialisert innovasjonsselskap. Norinnova ønsker å styrke tilbudet på forretningsutvikling og inkubasjon, og samtidig påta seg administrasjon av flere prosjekter. et har et godt kapitalgrunnlag for oppfølgingsinvesteringer og investeringskapital til nye bedriftsetableringer. Som kommersialiseringsselskap for Universitetet i Tromsø og Norut-selskapene, har selskapet god tilgang til nye idéer og et stort kompetansenettverk. Norinnova har status som kommersialiseringsenhet i FORNYprogrammet for FoU-miljøene i Tromsø og Narvik. Dette gir et godt grunnlag for vurdering av nye prosjekter og investeringer, og sikrer en 50 % finansiering av denne aktiviteten. FORNY-programmet og selskapets kapitalbase gir handlekraft i nyskapingsarbeidet basert på den kompetanse regionale FoU-miljø besitter innen de områder selskapet ser som fremtidige vekstnæringer. Norinnova har vært gjennom en sterk omstilling de siste år. I 2005 overtok TTO Nord noe av virksomheten innen idé-stimulering og idé-arbeid. I 2008 ble Norinnova Invest og Norinnova Forvaltning dannet, og porteføljeforvaltningen ble lagt til Norinnova Forvaltning. Styret vil til slutt takke de ansatte og ledelsen for godt utført arbeid i Årsberetning 2009

5 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Driftsinntekter Prosjektinntekter Konsulentinntekter ekstraordinære Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 6, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning kapitalplasseringer Finanskostnader Forvaltningskostnader portefølje Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overføringer til (- fra) annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) Årsberetning

6 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Ansvarlig lån Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og aksjefond Markedsbaserte obligasjoner Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 5, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kapitalfond Forskudd Mabit Prosjekt Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsberetning 2009

7 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper anvendes: Driftsinntekter Salg av tjenester inntektsføres etterhvert som de opptjenes. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjonsmidler Foretaket har kollektive pensjonsforsikringer som omfatter alle ansatte fordelt på innskuddspensjon og ytelsesbasert pensjonsordning. Ytelsesordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Netto pensjonsforpliktelser knyttet til denne er beregnet og balanseført under langsiktig gjeld. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. ets pensjonordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Note 1 Varige driftsmidler Tomt Maskiner og anlegg Driftsløsøre inventar o. l Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 2 Aksjer Aksjekapital Antall aksjer Norinnova Pålydende Balanseverdi Lytix Biopharma AS Lofitorsk AS Senja steinbit AS Agitatio AS Norinnova Forvaltning AS Stiftelsen Tromsø Internasjonale skole Invenia ilab AS Advanced Biopolymers AS Calanus AS Scan Aqua AS Probio ASA Dualog AS Såkorninvest Nord AS Orthogenics AS Forskningsparken Møtesenter AS Mineralteknologi AS Arena Norge AS ObexCode AS , Origo Nord AS Forskningsparken Narvik AS Norinnova Invest AS Sum aksjer Årsberetning

8 Note 3 Kortsiktige investeringer Anskaffelsekost Markedsverdi Bokført verdi Andeler; Sparebanken Nord-Norge Grunnfondsbevis Formuesforvaltning AS, aksjefond Sum Note 4 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i NorInnova AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Sum ets aksjonærer pr var: Navn Aksjer Sum aksjer Eierandel Stemmeandel SIVA ,2 % 24,2 % AL Industrier ASA ,6 % 1,6 % Aker Seafoods Melbu AS ,6 % 1,6 % Norut Tromsø AS ,6 % 50,6 % Troms Kraft Invest AS ,7 % 3,7 % Gjensidige Forsikring ,7 % 3,7 % Sparebanken Nord-Norge Invest AS ,9 % 3,9 % Hurtigruten Group ASA ,8 % 0,8 % Statoil New Energy AS ,0 % 10,0 % Totalt % 100 % Note 6 Pensjonsforpliktelser et har pensjonsordninger som omfatter i alt 9 personer. 4 ansatte har ytelsespensjon. Denne ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. De resterende, samt eventuelt nyansatte tilsluttes innskuddsbasert pensjonsordning. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatførte planavvik/estimatendringer 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonsmidler/forpliktelse Økonomiske forutsetninger pr. 31/12-08 Diskonteringsrente 6 % Forventet lønnsregulering 4 % Pensjonsregulering 4 % G-regulering 4 % Forventet avkastning på fondsmidler 6 % Forventet turnover 0 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 8 Årsberetning 2009

9 Note 7 Skattekostnad Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler/forpliktelse Driftsmidler Fordringer Sum % utsatt skattefordel Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån tilansatte m.v. Posten lønnskostnader er slått sammen av: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: 9 10 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn 1/1-31/ Styret Honorar Note 9 Tomt NorInnova AS eier tomten på m2 som forskningsparkens 1. og 2. byggetrinn er bygget på. Tomten er aktivert i balansen til kr 1,-. Note 10 Kapitalfond NorInnova AS finansierer forsknings- og utviklingsprosjekter, gir ansvarlige lån og tegner aksjekapital. Bevilgninger til FoU-prosjekter aktiveres ikke i regnskapet, men går til reduksjon av kapitalfondet. Aksjer og lån balanseføres som eiendeler i regnskapet. Dersom disse eiendelene må antas å ha mistet sin verdi, blir de nedskrevet i regnskapet og går til reduksjon av kapitalfondet. Mottatt fra Kommunaldept Pr : Bevilget til forsknings- og utviklingsprosjekter Pr : Nedskrivning av aksjer og ansvarlige lån Kapitalfondet pr Bevilget til FoU-prosjekter - Tilbakeførte bevilgninger - Nedskrivning aksjer/fordringer Kapitalfondet pr Note 11 Mabit et er engasjert til å ivareta drift av MABIT-programmet. I 2008 har selskapet mottatt kr 9,81 mill. på vegne av MABITprogrammet. I 2007 mottok selskapet kr 7,55 mill. Disponible midler til dekning av nye og pågående prosjekter utgjør kr 6,5 mill. pr Pengene er bokført på egen bankkonto / plassering, motposten er Forskudd fra Mabit. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2008 utgjør kr ,- I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 9.191,- og attestasjoner div. prosjekt kr ,- Note 12 Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum EK IB Årets underskudd Avsatt utbytte 0 0 UB Note 13 Ekstraordinære konsulentinntekter Posten består av konsulentarbeid utført for Orthogenics AS frem til Årsberetning

10 Revisjonsberetning 10 Årsberetning 2009

11 Porteføljeinvesteringer Tidligere investeringer Bedrift Etablert Norinnovas engasjement Ansatte ved salgstidspunkt Kommentar Marin Lipids AS, Leknes 1993 Aksjonær fra etablering 35 Solgt til Borregaard i I dag Enofa Troms Marin Yngel AS, Tromsø 1995 Aksjonær fra etablering Fusjonert inn i Marin Fisk Holding i 1999 Troms Steinbit AS, Rubbenstadneset 1996 Aksjonær fra etablering Fusjonert inn i Marin Fisk Holding i 1999 BioHenk AS, Tromsø 1998 Rådgiver ved etablering Marin Fisk Holding AS, Tromsø 1995 Aksjonær fra etablering 25 Norinnovas andel solgt i ProBio Nutraceuticals AS, Tromsø 2000 Aksjonær fra etablering 10 Fusjonert med Igene Ltd i 2001 TosLab AS, Tromsø 1998 Aksjonær fra etablering 11 Solgt til Odd Berg AS i 2004 Olivita AS, Tromsø 2002 Aksjonær fra etablering 1 Solgt til gründerne i 2005 Imed Norwegian Telemed AS, Tromsø 2001 Aksjonær i tidlig fase 1 Solgt til Dualog AS i 2006 mpower AS, Tromsø 2003 Aksjonær fra etablering 3 Solgt til gründerne i 2006 Well Diagnostics AS, Tromsø 1999 Aksjonær fra etablering 15 Solgt til DIPS i 2008 Fisknett AS, Tromsø 2004 Aksjonær fra etablering 4 Fusjonert inn i Dualog Et utvalg av nye selskaper vi jobber med Prophylix Pharma er et forskningsdrevet farmasiselskap som kommer som et resultat fra blodplateforskning ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). UNN har drevet blodplateforskning siden 1986, og ble et Nasjonalt kompetansesenter i et vant UNN og TTOs innovasjonspris i et har som ambisjoner å bli ledende på behandling av den dødelige sykdommen NAIT som rammer spedbarn. Daglig leder er Bjørn Skogen. Northern Biolabs er et lite forskningsbasert bioteknologiselskap lokalisert i kunnskapsparken i Bodø som springer ut fra RNA forskning ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bodø. et har utviklet et unikt konsept for molekylær diagnostikk. Bak selskapet står en rekke forskere og utviklere. Bård Ove Karlsen er daglig leder i selskapet. Vigour Vigour er en nyetablert helsekostbedrift med internasjonale ambisjoner. Ut i fra identifiserte behov i markedet utvikles veldokumenterte produkter som vil selges på det internasjonale markedet for helsekost. et jobber per i dag med en produktserie basert på arktiske makroalger, hvor innovasjonsgraden og markedspotensialet ansees som høyt. Kontakt person er John Ivar Fjerdingstad og Omar Bekheet. Invenia ilab AS har utviklet en nettbasert tjeneste for sikker lagring og deling av informasjon via internett for bedre mobilitet, kommunikasjon og samhandling mellom mennesker. Daglig leder er Terje Wold. CAPIA AS er et nyetablert analyseselskap. et utvikler modeller for å analysere utviklingen i råvaremarkedene. et har ambisjoner om å bli ledende innenfor enkelte råvarer. CAPIA holder til i Tromsø i tilknytting til Inkubatoren i Forskningsparken. et samarbeider med flere ledende forskningsmiljøer i Norge og USA. Daglig leder er Arne Karlsen. Omniqe AS tilbyr en infrastruktur for kontinuerlig temperaturovervåkning av temperatursensitive varer gjennom hele produksjonsog distribusjonskjeden. Infrastrukturen består av en kombinasjon av håndholdte terminaler, temperaturloggere, trådløs kommunikasjon, en webapplikasjon og en sentral database. Daglig leder er Tor Inge Schulstad. Marealis AS er et selskap eid av Stella Polaris AS. Marealis vil i samarbeid med forskningsmiljøene drive bioteknologisk forskning og utvikling, og på basis av dette opprette produksjon, salg og markedsføring av bioteknologiske produkter. Daglig leder er Jaran Rauå. Nord-Norsk Teknologi AS utvikler webbaserte dataløsninger for luftfartsbransjen. I første omgang utvikler de produktet TELS. NET som benyttes til administrasjon av teknisk vedlikehold på luftfartøy. Vi har hele verden som marked. TELS.NET kan også tilpasses til andre bransjer som olje&gass, skipsfart og bygg&eiendom. Daglig leder er Lars Kristoffersen. Taco Scientific skal utvikle og levere teknologi for observasjon av lys, og levere konsulenttjenester innen optikk og avbildning. Bak selskapet står Torstein Aslaksen, professor i Fysikk ved Universitetet i Tromsø, avdeling for Fysikk og Teknologi. Gründeren har en unik kompetanse fra utvikling av en avansert kameraplattform for avbildning av Nordlys, som kan tilpasses nye og spennende bruksområder. Årsberetning

12 Infrastruktur/fondsinvesteringer Forskningsparken i Narvik AS Innovasjonsselskap med inkubator Antall ansatte 5 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 24,90 % 4,8 millioner 0,2 million Norinnova Invest AS Såkornfond Oppløsning 2022 Eierandel Norinnova 20,70 % Kapitalbase 272 millioner Investeringer 11 selskaper Origo Nord, Alta Innovasjonsselskap med inkubator Antall ansatte 5 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 20,90 % 14,7 millioner minus 0,4 million Norinnova Forvaltning AS Forvaltningsselskap for såkorn Antall ansatte 4 Vårt engasjement startet 2007 Eierandel Norinnova 20,00 % 5,7 millioner 0,8 million Såkorninvest Nord AS, Bodø Såkornfond Oppløsning 2013 Eierandel Norinnova 15,10 % Kapitalbase 75 millioner Investeringer 10 selskaper Forskningsparken Møtesenter AS Utleie av møterom Antall ansatte 4 Vårt engasjement startet 2002 Eierandel Norinnova 88,70 % 6,6 millioner 0,7 million Såkornportefølje Norinnova AS Såkorn investeringer er forbundet med høy risiko. For å redusere denne risikoen har Norinnova begrenset sine investeringer til selskaper som vi jobber med direkte gjennom vår innovasjonsvirksomhet. Direkte investeringer er begrenset oppad til 1 million og skal utløse tilsvarende offentlige eller privat kapital. Våre såkorninvesteringer skjer fra 2007 gjennom deltagelse i fond var et år hvor markedet for privat risikokapital har vært spesielt krevende, og flere selskaper i vår portefølje har høy finansiell risiko. Det er hyggelig å trekke frem Lytix Biopharma og Orthogenics som i et krevende marked lyktes med å hente inn kapital til videre satsninger. De fleste selskapene har negativt resultat, da de fortsatt er i en oppbyggingsfase. Advanced Biopolymers AS Bioteknologi Antall ansatte 1 Vårt engasjement startet 2005 Eierandel Norinnova 13,70 % 0,02 million minus 3,6 millioner Calanus Bioteknologi Antall ansatte 4 Vårt engasjement startet 2005 Eierandel Norinnova 15,00 % 7 millioner 0,8 million Arena Norge AS IKT Antall ansatte 6 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 7,10 % 7 millioner 1,6 million Dualog AS IKT Antall ansatte 30 Vårt engasjement startet 2001 Eierandel Norinnova 18,90 % 23,4 millioner minus 6,3 millioner 12 Årsberetning 2009

13 Agitatio AS IKT Antall ansatte 3 Vårt engasjement startet 2006 Eierandel Norinnova 37,5 % 0,3 million minus 1,9 million Orthogenics AS Bioteknologi Antall ansatte 12 Vårt engasjement startet 2001 Eierandel Norinnova 15,90 % 0 minus 3 millioner Lofitorsk AS Oppdrett Antall ansatte 19 Vårt engasjement startet 2006 Eierandel Norinnova 13,82 % 14,8 millioner minus 13,4 millioner ProBio Group AS Bioteknologi Antall ansatte 235 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 11,70 % 239,8 millioner minus 2 millioner Lytix Biopharma Bioteknologi Antall ansatte 16 Vårt engasjement startet 2004 Eierandel Norinnova 6,62 % 9,5 millioner minus 35,9 millioner ScanAqua AS Oppdrett Antall ansatte 3 Vårt engasjement startet 2004 Eierandel Norinnova 16,10 % 0,25 million minus 4,3 millioner ObexCode AS IKT Antall ansatte 5 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 18,40 % 0,1 million minus 2,5 millioner Årsberetning

14 Ansatte i Norinnova Bård Hall, (36) ble ansatt som adm. dir. i selskapet i Hall er utdannet MBA fra INSEAD med spesialisering i finans og ventures. Han er også Master i Electrical Engineering fra Georgia Institute of Techology, Diplomingeniør i signalanalyse, bildebehandling og formgjenkjenning fra Ecole Supérieure d Electricité og 2 år fra Siviling. i fysikk på Universitetet i Tromsø. Hall har tidligere jobbet i Fronter, Accenture og Sintef. Thomas K. Føre (32) ble ansatt som rådgiver tilknyttet programmene FORNY og nyetableringer fra næringslivet. Han er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse og har datateknikk som teknisk fagretning. Føre har i perioden arbeidet med varierte utfordringer som bedriftsrådgiver i PA Consulting Group i Oslo. Katrin Olsen, (41) har vært ansatt som regnskapsmedarbeider og sekretær i selskapet siden Hun har bred erfaring innen kontor- og servicebransjen. Olsen arbeider med regnskapsoppgaver og tilknyttede servicefunksjoner for NorInnova AS og enkelte tilknyttede bedrifter i Forskningsparken. Hilde Ludvigsen, (44) ble ansatt som inkubatorleder Ludvigsen er utdannet siviløkonom fra Bodø, og har flere års erfaring som bedriftsrådgiver, med bedriftsutvikling og nyskaping som arbeidsfelt, samt som revisor. Ludvigsen jobber med markedsføring og drift av Inkubatoren, samt rådgivning og nettverksbygging slik at tilbudet til bedriftene i Inkubatoren er best mulig tilrettelagt deres behov. Magne Lund, (41) ble ansatt som regnskapsleder. Lund er registrert revisor, utdannet ved Høgskolen i Bodø. Han har flere års erfaring som revisor og regnskapskonsulent. Lund har ansvaret for regnskapet til NorInnova, samt enkelte tilknyttede bedrifter i Forskningsparken. Unn Sørum (44) ble ansatt som prosjektkoordinator for MABIT-programmet. Hun er utdannet dr. scient fra Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø i 1998 innenfor marin bioteknologi, mikrobiologi og fiskehelse. Hun har cand. scient-eksamen fra 1991 fra samme sted. Sørum har i perioden jobbet som forsker ved Fiskeriforskning med ulike studier for å dokumentere velferd hos oppdrettsfisk. Rudi Hofsøy Steffensen (35) er fra Finnsnes og er ansatt i Norinnova AS fra , og skal jobbe innenfor områdene Inkubator, Knoppskyting og Forny. Rudi er utdannet fiskerikandidat, med spesialisering i entreprenørskap, ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Rudi kom fra stillingen som rådgiver/ prosjektleder i Senja Næringshage. I tillegg til å ha arbeidet med varierte arbeidsoppgaver i næringshagesystemet, har han erfaring fra fiskeri- og oppdrettsbransjen. Sissel Svenning, (43) er fra Stokkøy i Trøndelag og begynte hos Norinnova i Sissel er utdannet fiskerikandidat ved Norges fiskerihøgskole med spesialisering innen markedsføring. Hun har erfaring fra produksjonsledelse i sjømatbedrift, fiskerinæringsrettleder, Mattilsynet, NTNU og UiT. Sissel jobber med Innovasjonsarena, markedsføring og webløsninger Oddgeir Sølvfæstersen (24) er fra Lakselvdalen utenfor Tromsø. Han ble ansatt i juni 2008 som NFH Intern i Norinnova AS. Oddgeir skal primært bidra som prosjektmedarbeider i forprosjektet Tromsø Living - for en mer attraktiv Tromsø-region. Oddgeir studerer til master i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Tromsø med spesialisering innenfor konjunkturer og pengepolitikk. Oddgeir har tidligere erfaring med prosjektledelse og organisasjonsarbeid, og har bl.a. jobbet som tillitsvalgt i sentralstyret til Elevorganisasjonen i to år. Tore H. Normann (42) ble ansatt som rådgiver/prosjektleder for FORNYprogrammet. Han er utdannet sivilingeniør i Produktutformingsteknikk fra Høgskolen i Narvik der han spesialiserte seg i ingeniørdesign. Normann har solid erfaring fra nyskapingsmiljøet i Tromsø. Han har i perioden arbeidet som seniorrådgiver i NT-programmet. Han har også flere års erfaring fra IT-bransjen. 14 Årsberetning 2009

15 Leietakere i forskningsparken SIVA Eiendom Tromsø AS er hovedutleier, mens NorInnova leier videre ut til veksthus- (1350 m2 i byggetrinn 1) og inkubatorbedrifter (275 m 2 i byggetrinn 1). Bedrifter med inkubatorkontrakter er nyetableringer som leier på spesielle vilkår. Lokalene i Forskningsparken i Tromsø er fullt utleid. Leietakere i Forskningsparken ved årsskiftet 2008/2009 er: ehelse klyngen Helse Nord RHF RisCo Nirvaco DIPS (Well Diagnostics) Arctic Imaging Diagnostic Medical Home Tech DA Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - Nasjonal Senter for samhandling og telemedisin - Tromsø Telemedisine Laboratory Norsk Helsenett Biotek/Marin Bioteknologi klyngen Universitetet i Tromsø - Marbank - Marbio - MabCent Genøk (Norsk Institutt for genøkologi) Lytix Biopharma Orthogenics Havforskningsinstituttet IKT Snap TV Tandberg, avd. Tromsø Telenor Telespor ElTele KGS Systemer Tempus Datakvalitet EDB Kunnskap ObexCode Agitatio Saab Microsystems Forskningsinstitutter NORUT Tromsø Sintef Nord Inkubatorkontrakter Marealis Capia Omnique Vigeur Rådgivere/Tjenesteleverandører Onsagers TTO Nord NorInnova Norinnova Forvaltning Connect Nord-Norge Noricom Nord Tromsprodukt Forskningsparken Møtesenter AS (Linken) SIA (Stein Ivar Antonsen) Robio Annet Arktisk Kjøkken Brødrene Karlsen Tekna Senter for aldersforskning Kirkelig utdanningssenter Nammco Norgesuniversitetet/Utdanning.no NAFKAM Universitet i Tromsø Årsberetning

16 NorInnova AS Pb 6413 Forskningsparken, 9294 Tromsø Tlf.: Faks: e-post:

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris.

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen desember 2007 Kan søle vekk Schtokman Den nye industrihavna på Tønsnes vil være avgjørende for Tromsøs posisjon i forhold til Schtokman, mener Johan Petter

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer