ehelse Store investeringer gir store muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ehelse Store investeringer gir store muligheter"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008

2 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva ligger bak og hva betyr dette for Tromsø? E-helse er et samlebegrep for elektroniske prosesser og informasjonsteknologi brukt innen helsevesenet. E-helsebegrepet inkluderer helseinformasjon til sluttbrukeren, elektroniske behandling av pasientinformasjon, alle former for kunnskaps- og beslutningsstøttesystemer for helsepersonell og avansert telemedisin. e-helse er svaret på flere supertrender For å stimulere til nyskapning og nye arbeidsplasser velger presidenten å satse på digitalisering av helsevesenet. Etter den globale klimautfordringen er den største utfordringen den demografiske utviklingen og mangel på helsepersonell i helsevesenet. I Norge vil det i år 2050 være 50% flere som er over 65 år og dobbelt så mange som i dag som er 80 år eller eldre. I en medisinsk avdeling utgjør disse eldste eldre gjerne % av alle sykehusopphold. Samtidig brukes det mer penger enn noen gang på det norske helsevesenet. Vi ligger på topp, etter USA, i bruk av penger på helse. Utfordring vil forsterkes når knappheten i arbeidskraft rammer oss med full kraft de neste tiårene. Vi kan heller ikke regne med å importere arbeidskraft i særlig grad fordi resten av verden vil møte de samme utfordringene som Norge. Ifølge Helseminister Bjarne Håkon Hanssen er Norge spesielt godt egnet til å dra nytte av de elektroniske helsetilbudene som kommer i fremtiden. Vi har helsestasjoner og fastleger på alle nakne øyer, men spesialistene sitter langt unna. Bare i Norge brukes det 2 milliarder kroner på å frakte pasienter til og fra sykehus. Generell økonomisk vekst, økt fokusering på egen helse og den teknologiske utviklingen er trender som også bidrar til at etterspørselen etter helsetjenester øker. Befolkningen stiller stadig større krav til raskere og mer effektiv behandling, og utgiftene til helsesektoren øker betydelig. Denne utfordringen kan ikke løses uten at vi tar i bruk ny teknologi. Dette er supertrender. De gir supre muligheter for nye vekstbedrifter og næringsutvikling. Nord-Norge i førersetet Fordi den geografiske driveren er spesielt høy i Nord-Norge, og at landsdelen har noen av de fremste kunnskapsmiljøene, er vi kommet langt på å ta i bruk e-helse. I Tromsø er det etablert et sterkt forskningsmiljø innen telemedisin og e-helse. Forskere ved Nasjonalt senter for Telemedisin (NST), Universitetet i Tromsø, Norut, Telenor R&I og UNN arbeider med å legge grunnlaget for hvordan helsevesenet skal digitaliseres for å møte kravet om gode, effektive og likeverdige helsetjenester for fremtiden. Bedriftsklyngen er foreløpig liten, men er svært offensiv. Den ligger i forkant, og er med på å sette standardene både her hjemme og ute i Europa. Sist var det RISCO som vant en kontrakt på utvikling av programvare for håndtering av røntgenbilder i Norge, Sverige og Belgia. At mulighetene er store bekreftes med at i Norge alene brukes det 400 millioner kroner på utveksling av slike bilder. I dag arbeider det i Tromsø alene 600 personer innen e-helsesektoren, og disse aktivitetene omsetter årlig for nesten en halv milliard kroner. Mulighetenes tid Teknologien er kommet langt allerede. Telemedisin er i dag fullt mulig for en rekke tilstander. Pasienter med stabile kroniske lidelser, som f.eks. KOLS eller diabetes, kan følges opp i eget hjem og hjelpes og motiveres til å ta hånd om egen helse via TVen i stua eller mobiltelefonen. Akutt sykdom eller skade kan stabiliseres lokalt under telemedisinsk veiledning fra regionale AMKsentraler som også kan rekvirere transport om nødvendig. På den måten kan lokalsykehus med begrensede ressurser understøtte den akuttmedisinske kjeden. Pasienter med f.eks. gallestein eller brokk kan ved hjelp av telemedisinske løsninger henvises direkte til dagkirurgiske tilbud uten å vente i 10 uker på en poliklinisk konsultasjon og primærleger kan f.eks. utføre ortopediske kontroller under veiledning fra spesialist over avstand. Norinnova og TTO Nord er aktivt med på å frembringe kommersielle bedrifter fra forskningen innen e-helse. Dette har allerede ført til syv telemedisinske selskap som i dag enten er selvstendige levedyktige selskap, eller er blitt kjøpt opp av andre større selskaper. Vi tror fortsatt at vi er inne i mulighetenes tid, og øker fokuset på e-helse gjennomprosjektet UnnKa. Målet er å skape enda flere vekstbedrifter. Sture Pettersen Kommersialiseringsrådgiver TTO Nord/NST Bård Hall Adm. Dir. Norinnova 2 Årsberetning 2009

3 Styrets beretning 2008 Ivan Cato Burkow Morten Grav Ulf Hustad Hege Toft Karlsen Einar Frafjord Wenche Poppe Atle Engebretsen VIRKSOMHETEN Norinnova er et innovasjonsselskap for teknologi og forskningsbaserte innovasjoner. Norinnova er en del av Norut-konsernet. I 2008 har Norinnova fått ny logo, ny webside og ny profil. Tanken er at selskapets budskap til markedet skal være enklere. Norinnova tilbyr kompetanse, kontakt, kontor og kapital. ets slagord sentrum for verdiskaping spiller både på Forskningsparken i Tromsø og på at man er posisjonert i sentrum mellom forskning, næringsliv og det offentlige (trippel helix). ets innovasjonsprosjekter har fått mye omtale i media, hele 17 ganger har Norinnova vært i regional presse. Resultatet er at Norinnova er blitt mer kjent, og opplever en bedre tilgang på nye innovasjonsprosjekter og idéer enn tidligere. I 2008 har Norinnova fått følgende nye prosjekter hvor Norinnova er leder eller sentral; Tromsø Internasjonale Skole, et forprosjekt for en attraktiv region (Tromsø Living), innovasjon innen helsevesenet (UnnKa), Kvinnovasjon og Barents BioCenter. Disse prosjektene er for å styrke eksisterende næringsliv i Nord- Norge. Norinnova har som mål å etablere nytt høyteknologisk næringsliv i Nord-Norge. et har historisk direkte og indirekte bidratt til at det er etablert omlag 40 nye bedrifter som sammen med nyutviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter har bidratt med rundt 400 nye høyteknologiske arbeidsplasser i landsdelen. Flere av selskapene kan også vise til gode økonomiske resultater. Det er spesielt områder innen naturvitenskap, teknologi inkludert medisin og bioteknologi som spesielt danner grunnlag for nye forretningsidéer og har gitt grunnlaget for de bedriftene Norinnova har deltatt i å utvikle. I samarbeid med TTO Nord arbeider Norinnova for å stimulere til innovasjon i forskningsmiljøene. Norinnova arbeider også sammen med etablert næringsliv for å stimulere til økt innovasjon og knoppskyting. Gjennom samarbeidet med Norinnova Forvaltning er Norinnova med på å styrke innovasjonskompetansen, kapitalbasen og investornettverket for å imøtekomme bedriftenes behov i vekst og ekspansjonsfasen. I 2008 har Norinnova styrket samarbeidet med Næringshagene i Målselv, Senja og Nordreisa, Forskningsparken i Narvik og kulturinkubatoren Yoghurt i Tromsø. En prosjektleder for petroleumsatsningen til Kunnskapsparken Nord i Harstad er også samlokalisert med Norinnova. et ønsker med dette å være en pådriver for regionale næringsklynger som igjen kaster av seg nytt næringsliv. Innovasjon Forskningsbasert nyskaping Nyskapingsvirksomhet og kommersialisering av FoU-resultater skjer i hovedsak gjennom samarbeid med FoU-miljøene i FORNY-programmet, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. FORNY-programmet har som formål å kommersialisere FoU-resultater. FORNY-programmet arbeider med idégenerering, -bearbeiding, -beskyttelse og -utvikling frem til bedriftsetablering eller salg av lisenser. I dette samarbeidet inngår Universitetet i Tromsø og Norut-selskapene som de viktigste idégeneratorer og leverandører. I Narvik samarbeider Norinnova med Høgskolen i Narvik og Forskningsparken i Narvik AS. I 2008 skrev Norinnova og Forskningsparken i Narvik en ny samarbeidsavtale som skal gi et økt fokus på FORNY i Narvik. I 2008 har dette samarbeidet resultert i 3 godkjente kommersialiseringer i FORNY Nord-Norge. Av dette var det 2 bedrifter og 1 lisens. Idétilfanget i programmet var i 2008 på ca. 50 forretningsidéer. Av disse er 9 idéer i kommersialiseringsfasen. TTO Nord AS og Norinnova AS har inngått en avtale om kommersialisering av FoU-resultater og fordelt rollene i dette arbeidet. TTO Nord har fokus på idésøk, idégenerering og bearbeiding i tidlig fase, mens Norinnova fokuserer på forretningsutvikling, bedriftsetablering og egenkapitalinvestering. Norinnova vil derfor være naturlig samarbeidspart når en idé kan lede til bedriftsetablering. MABIT-programmet Norinnova har i 11 år hatt det administrative ansvaret for MABIT-programmet, et program for utvikling av marin bioteknologisk industri. Programmet har i snitt hatt ca 40 % næringslivsfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjektene, og hadde i 2008 en økonomisk ramme på 11,5 mill kr. Programmet ble ferdig med sin andre 5-års fase i 2008, og fikk finansiering for ytterligere 2 år. Fiskeri- og kystdepartementet er hovedfinansieringskilde og har gitt signaler om at de neste 2 årene vil bidra med 6 mill kr per år. Troms fylkeskommune bidro dessuten med 2 mill kr siste år og RDA2-Tromsø med 3,5 mill kr. i I tillegg har Nordland og Finnmark fylkeskommune bidratt med hhv og i Programmet ledes av en egen programkoordinator og et styre oppnevnt av styret i Norinnova. I 2008 finansierte MABIT-programmet 27 aktive utviklingsprosjekter. Inkubator Tromsø Inkubatorkonseptet ble etablert i Gjennom inkubatorkonseptet får kvalifiserte nyetableringer tilgang til forretningsmessig kompetanse, administrativ bistand, rimelige lokaler og risikovillig aksjekapital i oppstartsfasen. Dette konseptet er utviklet i samarbeid med SIVA, Innovasjon Norge og Tromsø kommune. Inkubator Tromsø har i 2008 videreutviklet en distribuert inkubatorløsning med næringshagene i Målselv, Nordreisa og Senja under samarbeidsprosjektet Distribuert inkubator Troms. (DIT). Samarbeidet har skapt en vinn-vinn situasjon for alle parter, og har styrket det faglige innholdet og geografiske tilgjengeligheten for inkubatortilbud til entreprenører i Troms. I 2008 var totalt 9 selskaper deltakere i inkubatoren m/distribuert løsning. Totalt har 16 bedrifter, som nå har til sammen ca 130 årsverk, flyttet ut av inkubatoren etter endt inkubatorperiode. Omsetningen i disse bedriftene var i 2007 på ca 132 mill kr. Inkubatorprogrammet er nå utvidet i 5 nye år, gjeldende fra Programmet har en budsjettramme pr år på ca 2,0 mill kr og 50% finansiering fra SIVA. Dette programmet forutsetter 50% regional finansiering. Knoppskyting fra etablerte bedrifter Programmet ble startet i 2008 og er et samarbeid med Innovasjon Norge Troms, SpareBank 1 Nord-Norge og Tromsø kommune. Prosjektets overordnede mål er å bidra aktivt til knoppskyting fra etablert næringsliv gjennom utvikling av kompetanse (rådgivning/ forretningsutvikling), nettverk og kapital. I 2008 oppnådde man 2 bedriftsetableringer, 4 forretningskonsepter som er under utredning og et idétilfang på 30 mulige forretningsidéer. INVESTERING Norinnovas tidlig såkornmidler er et viktig redskap for etablering av høyteknologiske bedrifter. Norinnova samarbeider godt med andre fond som kan investere i senere faser, bl.a. Norinnova Invest AS. Norinnova kjøper Årsberetning

4 tjenester fra Norinnova Forvaltning på porteføljeforvaltning av forskningsbaserte etableringer. Norinnova AS har siden 1993 drevet såkorninvesteringer i forsknings- og teknologibaserte nyetableringer i Nord-Norge. ets investeringer de siste årene har i hovedsak vært gjort gjennom deltagelse i såkornfondet Norinnova Invest. Per dato har Norinnova investeringer i 12 porteføljebedrifter, noen med forventet særlig godt vekstpotensiale og muligheter for god avkastning. Stort sett er alle disse resultat av nyere forskning. et har investert i over 30 etableringer siden 1993, hvorav 9 selskaper er solgt med en gevinst på 7,5 mill og 6 selskaper er avviklet med et tap på ca 7,5 mill kr. Norinnova har avskrevet ca 8,8 mill kr i eksisterende portefølje. Fra porteføljen på 27 selskaper som Norinnova har solgt eller fortsatt har eierandeler i, er det investert ca 543 mill kr i aksjekapital fra investorer, hvorav Norinnova AS har investert ca 62 mill kr og ca 486 mill kr kommer fra de øvrige investorene. I dagens såkornportefølje på 12 bedrifter har Norinnova investert 47 mill kr (10%). I tillegg har Norinnova gjort strategiske investeringer for ca 17,6 mill kr i investeringsselskap, forsknings- og kunnskapsparker. I 2008 var det 466 ansatte i disse selskapene. INNOVASJONSARENA Forskningsparken i Tromsø Forskningsparken i Tromsø består i dag av to bygninger. Den første ble ferdigstilt i 1994, mens andre byggetrinn ble åpnet i SIVA- selskapet for industrivekst eier begge bygningene som nå praktisk talt er fullt utleid. I alt har ca 650 personer sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken i Tromsø. Tredje byggetrinn vil bli fullført i 2010 og vil romme Barents BioCenter. Totalt vil da bygningsmassen være nærmere m 2. Norinnova er også hovedaksjonær i Linken Forskningsparkens Møtesenter som tilbyr velutstyrte lokaler og tjenester ved konferanser, møter og seminarer. Konferanser Norinnova er med på å arrangere Næringslivsdagene og flere mindre konferanser er finansiert i et samarbeid mellom Norinnova, Innovasjon Norge Troms, DnB Nor, SpareBank 1 Nord-Norge og Tromsø kommune. Prosjektets overordnede mål er å utvikle kraftfulle, regionale møteplasser for kunnskapsoverføring, idé-myldring og entreprenørutvikling. Slike innovasjonsarenaer skal være møteplasser hvor ulike aktører danner nye og verdifulle nettverk. STYRETS SAMMENSETNING OG MØTER Etter generalforsamlingen i juni 2008 har styret i Norinnova hatt følgende sammensetning: Ivan Cato Burkow Konsernsjef, Norut, Styreleder Morten Grav Investment manager, StatoilHydro ASA Ulf Hustad Regionleder, SIVA Hege Toft Karlsen Konserndirektør, Gjensidige Forsikring BA Einar Frafjord Seniorrådgiver, Sparebank 1 Nord-Norge Wenche Poppe Administrerende direktør, TTO Nord AS Atle Engebretsen Regiondirektør, Senter for statlig økonomistyring Styret har i 2008 avholdt 5 møter og behandlet i alt 58 saker. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ et holder til i Forskningsparken i Tromsø. Arbeidsmiljøet i bedriften oppleves å være godt. Det har ikke vært skader eller ulykker blant selskapets ansatte. Det totale sykefraværet gjennom året har vært 2,5 %, herav 0 % langtidssykemeldte. et vurderer ansettelser ut fra kompetanse og relevant erfaring. Ved årsskiftet var det 9 ansatte i Norinnova hvorav 5 menn og 4 kvinner. Styret består av 5 menn og 2 kvinner. I 2008 ble det gjort en nyansettelse. Norinnova har et bevist forhold til likestilling, og et arbeidsmiljø bestående av begge kjønn vil gi en merverdi både i forhold til resultat og trivsel. Norinnova har ansvar for utvikling av Forskningsparken i Tromsø, hvor ca 650 personer har sin arbeidsplass. Lokalene er moderne med energisparing og det er etablert et system for å resirkulere papir. ets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. ÅRSREGNSKAPET Aksjekapitalen og fondskapitalen sikrer et godt driftsgrunnlag for selskapet. ets inntekter inklusive finansinntekter, var i 2008 på kr Samlede driftskostnader i perioden, inklusive finanskostnader, beløper seg til kr Driftsresultatet var på kr , men det endelige resultatet er preget av urealiserte tap på kapitalplasseringer. Dette gir et resultat før skatt på kr Kapitalfondet og de inngåtte forpliktelser for bruk av dette, er ført opp som langsiktig gjeld i balansen. Dersom aksjer og lån til porteføljeselskap antas å ha mistet sin verdi, blir de nedskrevet mot kapitalfondet som kan betraktes som et tapsfond for såkorninvesteringer. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret anser selskapets stilling som god. Styret kjenner ikke til forhold av betydning for å bedømme sel-skapets stilling og resultat som ikke fremgår av beretning, resultatregnskapet og balansen med noter. Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Styret foreslår at negativt årsresultatet etter skatt på kr disponeres slik: Avsetning til utbytte kr. 0. Overføring fra annen egenkapital kr ets egenkapital er ved årets utløp kr FREMTIDSUTSIKTER Norinnova er, etter opprettelsen av såkornfondet Norinnova Invest, et mer spesialisert innovasjonsselskap. Norinnova ønsker å styrke tilbudet på forretningsutvikling og inkubasjon, og samtidig påta seg administrasjon av flere prosjekter. et har et godt kapitalgrunnlag for oppfølgingsinvesteringer og investeringskapital til nye bedriftsetableringer. Som kommersialiseringsselskap for Universitetet i Tromsø og Norut-selskapene, har selskapet god tilgang til nye idéer og et stort kompetansenettverk. Norinnova har status som kommersialiseringsenhet i FORNYprogrammet for FoU-miljøene i Tromsø og Narvik. Dette gir et godt grunnlag for vurdering av nye prosjekter og investeringer, og sikrer en 50 % finansiering av denne aktiviteten. FORNY-programmet og selskapets kapitalbase gir handlekraft i nyskapingsarbeidet basert på den kompetanse regionale FoU-miljø besitter innen de områder selskapet ser som fremtidige vekstnæringer. Norinnova har vært gjennom en sterk omstilling de siste år. I 2005 overtok TTO Nord noe av virksomheten innen idé-stimulering og idé-arbeid. I 2008 ble Norinnova Invest og Norinnova Forvaltning dannet, og porteføljeforvaltningen ble lagt til Norinnova Forvaltning. Styret vil til slutt takke de ansatte og ledelsen for godt utført arbeid i Årsberetning 2009

5 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Driftsinntekter Prosjektinntekter Konsulentinntekter ekstraordinære Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 6, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning kapitalplasseringer Finanskostnader Forvaltningskostnader portefølje Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overføringer til (- fra) annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) Årsberetning

6 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Ansvarlig lån Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og aksjefond Markedsbaserte obligasjoner Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 5, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kapitalfond Forskudd Mabit Prosjekt Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsberetning 2009

7 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper anvendes: Driftsinntekter Salg av tjenester inntektsføres etterhvert som de opptjenes. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjonsmidler Foretaket har kollektive pensjonsforsikringer som omfatter alle ansatte fordelt på innskuddspensjon og ytelsesbasert pensjonsordning. Ytelsesordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Netto pensjonsforpliktelser knyttet til denne er beregnet og balanseført under langsiktig gjeld. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. ets pensjonordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Note 1 Varige driftsmidler Tomt Maskiner og anlegg Driftsløsøre inventar o. l Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 2 Aksjer Aksjekapital Antall aksjer Norinnova Pålydende Balanseverdi Lytix Biopharma AS Lofitorsk AS Senja steinbit AS Agitatio AS Norinnova Forvaltning AS Stiftelsen Tromsø Internasjonale skole Invenia ilab AS Advanced Biopolymers AS Calanus AS Scan Aqua AS Probio ASA Dualog AS Såkorninvest Nord AS Orthogenics AS Forskningsparken Møtesenter AS Mineralteknologi AS Arena Norge AS ObexCode AS , Origo Nord AS Forskningsparken Narvik AS Norinnova Invest AS Sum aksjer Årsberetning

8 Note 3 Kortsiktige investeringer Anskaffelsekost Markedsverdi Bokført verdi Andeler; Sparebanken Nord-Norge Grunnfondsbevis Formuesforvaltning AS, aksjefond Sum Note 4 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i NorInnova AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Sum ets aksjonærer pr var: Navn Aksjer Sum aksjer Eierandel Stemmeandel SIVA ,2 % 24,2 % AL Industrier ASA ,6 % 1,6 % Aker Seafoods Melbu AS ,6 % 1,6 % Norut Tromsø AS ,6 % 50,6 % Troms Kraft Invest AS ,7 % 3,7 % Gjensidige Forsikring ,7 % 3,7 % Sparebanken Nord-Norge Invest AS ,9 % 3,9 % Hurtigruten Group ASA ,8 % 0,8 % Statoil New Energy AS ,0 % 10,0 % Totalt % 100 % Note 6 Pensjonsforpliktelser et har pensjonsordninger som omfatter i alt 9 personer. 4 ansatte har ytelsespensjon. Denne ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. De resterende, samt eventuelt nyansatte tilsluttes innskuddsbasert pensjonsordning. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatførte planavvik/estimatendringer 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonsmidler/forpliktelse Økonomiske forutsetninger pr. 31/12-08 Diskonteringsrente 6 % Forventet lønnsregulering 4 % Pensjonsregulering 4 % G-regulering 4 % Forventet avkastning på fondsmidler 6 % Forventet turnover 0 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 8 Årsberetning 2009

9 Note 7 Skattekostnad Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler/forpliktelse Driftsmidler Fordringer Sum % utsatt skattefordel Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån tilansatte m.v. Posten lønnskostnader er slått sammen av: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: 9 10 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn 1/1-31/ Styret Honorar Note 9 Tomt NorInnova AS eier tomten på m2 som forskningsparkens 1. og 2. byggetrinn er bygget på. Tomten er aktivert i balansen til kr 1,-. Note 10 Kapitalfond NorInnova AS finansierer forsknings- og utviklingsprosjekter, gir ansvarlige lån og tegner aksjekapital. Bevilgninger til FoU-prosjekter aktiveres ikke i regnskapet, men går til reduksjon av kapitalfondet. Aksjer og lån balanseføres som eiendeler i regnskapet. Dersom disse eiendelene må antas å ha mistet sin verdi, blir de nedskrevet i regnskapet og går til reduksjon av kapitalfondet. Mottatt fra Kommunaldept Pr : Bevilget til forsknings- og utviklingsprosjekter Pr : Nedskrivning av aksjer og ansvarlige lån Kapitalfondet pr Bevilget til FoU-prosjekter - Tilbakeførte bevilgninger - Nedskrivning aksjer/fordringer Kapitalfondet pr Note 11 Mabit et er engasjert til å ivareta drift av MABIT-programmet. I 2008 har selskapet mottatt kr 9,81 mill. på vegne av MABITprogrammet. I 2007 mottok selskapet kr 7,55 mill. Disponible midler til dekning av nye og pågående prosjekter utgjør kr 6,5 mill. pr Pengene er bokført på egen bankkonto / plassering, motposten er Forskudd fra Mabit. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2008 utgjør kr ,- I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 9.191,- og attestasjoner div. prosjekt kr ,- Note 12 Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum EK IB Årets underskudd Avsatt utbytte 0 0 UB Note 13 Ekstraordinære konsulentinntekter Posten består av konsulentarbeid utført for Orthogenics AS frem til Årsberetning

10 Revisjonsberetning 10 Årsberetning 2009

11 Porteføljeinvesteringer Tidligere investeringer Bedrift Etablert Norinnovas engasjement Ansatte ved salgstidspunkt Kommentar Marin Lipids AS, Leknes 1993 Aksjonær fra etablering 35 Solgt til Borregaard i I dag Enofa Troms Marin Yngel AS, Tromsø 1995 Aksjonær fra etablering Fusjonert inn i Marin Fisk Holding i 1999 Troms Steinbit AS, Rubbenstadneset 1996 Aksjonær fra etablering Fusjonert inn i Marin Fisk Holding i 1999 BioHenk AS, Tromsø 1998 Rådgiver ved etablering Marin Fisk Holding AS, Tromsø 1995 Aksjonær fra etablering 25 Norinnovas andel solgt i ProBio Nutraceuticals AS, Tromsø 2000 Aksjonær fra etablering 10 Fusjonert med Igene Ltd i 2001 TosLab AS, Tromsø 1998 Aksjonær fra etablering 11 Solgt til Odd Berg AS i 2004 Olivita AS, Tromsø 2002 Aksjonær fra etablering 1 Solgt til gründerne i 2005 Imed Norwegian Telemed AS, Tromsø 2001 Aksjonær i tidlig fase 1 Solgt til Dualog AS i 2006 mpower AS, Tromsø 2003 Aksjonær fra etablering 3 Solgt til gründerne i 2006 Well Diagnostics AS, Tromsø 1999 Aksjonær fra etablering 15 Solgt til DIPS i 2008 Fisknett AS, Tromsø 2004 Aksjonær fra etablering 4 Fusjonert inn i Dualog Et utvalg av nye selskaper vi jobber med Prophylix Pharma er et forskningsdrevet farmasiselskap som kommer som et resultat fra blodplateforskning ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). UNN har drevet blodplateforskning siden 1986, og ble et Nasjonalt kompetansesenter i et vant UNN og TTOs innovasjonspris i et har som ambisjoner å bli ledende på behandling av den dødelige sykdommen NAIT som rammer spedbarn. Daglig leder er Bjørn Skogen. Northern Biolabs er et lite forskningsbasert bioteknologiselskap lokalisert i kunnskapsparken i Bodø som springer ut fra RNA forskning ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bodø. et har utviklet et unikt konsept for molekylær diagnostikk. Bak selskapet står en rekke forskere og utviklere. Bård Ove Karlsen er daglig leder i selskapet. Vigour Vigour er en nyetablert helsekostbedrift med internasjonale ambisjoner. Ut i fra identifiserte behov i markedet utvikles veldokumenterte produkter som vil selges på det internasjonale markedet for helsekost. et jobber per i dag med en produktserie basert på arktiske makroalger, hvor innovasjonsgraden og markedspotensialet ansees som høyt. Kontakt person er John Ivar Fjerdingstad og Omar Bekheet. Invenia ilab AS har utviklet en nettbasert tjeneste for sikker lagring og deling av informasjon via internett for bedre mobilitet, kommunikasjon og samhandling mellom mennesker. Daglig leder er Terje Wold. CAPIA AS er et nyetablert analyseselskap. et utvikler modeller for å analysere utviklingen i råvaremarkedene. et har ambisjoner om å bli ledende innenfor enkelte råvarer. CAPIA holder til i Tromsø i tilknytting til Inkubatoren i Forskningsparken. et samarbeider med flere ledende forskningsmiljøer i Norge og USA. Daglig leder er Arne Karlsen. Omniqe AS tilbyr en infrastruktur for kontinuerlig temperaturovervåkning av temperatursensitive varer gjennom hele produksjonsog distribusjonskjeden. Infrastrukturen består av en kombinasjon av håndholdte terminaler, temperaturloggere, trådløs kommunikasjon, en webapplikasjon og en sentral database. Daglig leder er Tor Inge Schulstad. Marealis AS er et selskap eid av Stella Polaris AS. Marealis vil i samarbeid med forskningsmiljøene drive bioteknologisk forskning og utvikling, og på basis av dette opprette produksjon, salg og markedsføring av bioteknologiske produkter. Daglig leder er Jaran Rauå. Nord-Norsk Teknologi AS utvikler webbaserte dataløsninger for luftfartsbransjen. I første omgang utvikler de produktet TELS. NET som benyttes til administrasjon av teknisk vedlikehold på luftfartøy. Vi har hele verden som marked. TELS.NET kan også tilpasses til andre bransjer som olje&gass, skipsfart og bygg&eiendom. Daglig leder er Lars Kristoffersen. Taco Scientific skal utvikle og levere teknologi for observasjon av lys, og levere konsulenttjenester innen optikk og avbildning. Bak selskapet står Torstein Aslaksen, professor i Fysikk ved Universitetet i Tromsø, avdeling for Fysikk og Teknologi. Gründeren har en unik kompetanse fra utvikling av en avansert kameraplattform for avbildning av Nordlys, som kan tilpasses nye og spennende bruksområder. Årsberetning

12 Infrastruktur/fondsinvesteringer Forskningsparken i Narvik AS Innovasjonsselskap med inkubator Antall ansatte 5 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 24,90 % 4,8 millioner 0,2 million Norinnova Invest AS Såkornfond Oppløsning 2022 Eierandel Norinnova 20,70 % Kapitalbase 272 millioner Investeringer 11 selskaper Origo Nord, Alta Innovasjonsselskap med inkubator Antall ansatte 5 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 20,90 % 14,7 millioner minus 0,4 million Norinnova Forvaltning AS Forvaltningsselskap for såkorn Antall ansatte 4 Vårt engasjement startet 2007 Eierandel Norinnova 20,00 % 5,7 millioner 0,8 million Såkorninvest Nord AS, Bodø Såkornfond Oppløsning 2013 Eierandel Norinnova 15,10 % Kapitalbase 75 millioner Investeringer 10 selskaper Forskningsparken Møtesenter AS Utleie av møterom Antall ansatte 4 Vårt engasjement startet 2002 Eierandel Norinnova 88,70 % 6,6 millioner 0,7 million Såkornportefølje Norinnova AS Såkorn investeringer er forbundet med høy risiko. For å redusere denne risikoen har Norinnova begrenset sine investeringer til selskaper som vi jobber med direkte gjennom vår innovasjonsvirksomhet. Direkte investeringer er begrenset oppad til 1 million og skal utløse tilsvarende offentlige eller privat kapital. Våre såkorninvesteringer skjer fra 2007 gjennom deltagelse i fond var et år hvor markedet for privat risikokapital har vært spesielt krevende, og flere selskaper i vår portefølje har høy finansiell risiko. Det er hyggelig å trekke frem Lytix Biopharma og Orthogenics som i et krevende marked lyktes med å hente inn kapital til videre satsninger. De fleste selskapene har negativt resultat, da de fortsatt er i en oppbyggingsfase. Advanced Biopolymers AS Bioteknologi Antall ansatte 1 Vårt engasjement startet 2005 Eierandel Norinnova 13,70 % 0,02 million minus 3,6 millioner Calanus Bioteknologi Antall ansatte 4 Vårt engasjement startet 2005 Eierandel Norinnova 15,00 % 7 millioner 0,8 million Arena Norge AS IKT Antall ansatte 6 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 7,10 % 7 millioner 1,6 million Dualog AS IKT Antall ansatte 30 Vårt engasjement startet 2001 Eierandel Norinnova 18,90 % 23,4 millioner minus 6,3 millioner 12 Årsberetning 2009

13 Agitatio AS IKT Antall ansatte 3 Vårt engasjement startet 2006 Eierandel Norinnova 37,5 % 0,3 million minus 1,9 million Orthogenics AS Bioteknologi Antall ansatte 12 Vårt engasjement startet 2001 Eierandel Norinnova 15,90 % 0 minus 3 millioner Lofitorsk AS Oppdrett Antall ansatte 19 Vårt engasjement startet 2006 Eierandel Norinnova 13,82 % 14,8 millioner minus 13,4 millioner ProBio Group AS Bioteknologi Antall ansatte 235 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 11,70 % 239,8 millioner minus 2 millioner Lytix Biopharma Bioteknologi Antall ansatte 16 Vårt engasjement startet 2004 Eierandel Norinnova 6,62 % 9,5 millioner minus 35,9 millioner ScanAqua AS Oppdrett Antall ansatte 3 Vårt engasjement startet 2004 Eierandel Norinnova 16,10 % 0,25 million minus 4,3 millioner ObexCode AS IKT Antall ansatte 5 Vårt engasjement startet 2003 Eierandel Norinnova 18,40 % 0,1 million minus 2,5 millioner Årsberetning

14 Ansatte i Norinnova Bård Hall, (36) ble ansatt som adm. dir. i selskapet i Hall er utdannet MBA fra INSEAD med spesialisering i finans og ventures. Han er også Master i Electrical Engineering fra Georgia Institute of Techology, Diplomingeniør i signalanalyse, bildebehandling og formgjenkjenning fra Ecole Supérieure d Electricité og 2 år fra Siviling. i fysikk på Universitetet i Tromsø. Hall har tidligere jobbet i Fronter, Accenture og Sintef. Thomas K. Føre (32) ble ansatt som rådgiver tilknyttet programmene FORNY og nyetableringer fra næringslivet. Han er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse og har datateknikk som teknisk fagretning. Føre har i perioden arbeidet med varierte utfordringer som bedriftsrådgiver i PA Consulting Group i Oslo. Katrin Olsen, (41) har vært ansatt som regnskapsmedarbeider og sekretær i selskapet siden Hun har bred erfaring innen kontor- og servicebransjen. Olsen arbeider med regnskapsoppgaver og tilknyttede servicefunksjoner for NorInnova AS og enkelte tilknyttede bedrifter i Forskningsparken. Hilde Ludvigsen, (44) ble ansatt som inkubatorleder Ludvigsen er utdannet siviløkonom fra Bodø, og har flere års erfaring som bedriftsrådgiver, med bedriftsutvikling og nyskaping som arbeidsfelt, samt som revisor. Ludvigsen jobber med markedsføring og drift av Inkubatoren, samt rådgivning og nettverksbygging slik at tilbudet til bedriftene i Inkubatoren er best mulig tilrettelagt deres behov. Magne Lund, (41) ble ansatt som regnskapsleder. Lund er registrert revisor, utdannet ved Høgskolen i Bodø. Han har flere års erfaring som revisor og regnskapskonsulent. Lund har ansvaret for regnskapet til NorInnova, samt enkelte tilknyttede bedrifter i Forskningsparken. Unn Sørum (44) ble ansatt som prosjektkoordinator for MABIT-programmet. Hun er utdannet dr. scient fra Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø i 1998 innenfor marin bioteknologi, mikrobiologi og fiskehelse. Hun har cand. scient-eksamen fra 1991 fra samme sted. Sørum har i perioden jobbet som forsker ved Fiskeriforskning med ulike studier for å dokumentere velferd hos oppdrettsfisk. Rudi Hofsøy Steffensen (35) er fra Finnsnes og er ansatt i Norinnova AS fra , og skal jobbe innenfor områdene Inkubator, Knoppskyting og Forny. Rudi er utdannet fiskerikandidat, med spesialisering i entreprenørskap, ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Rudi kom fra stillingen som rådgiver/ prosjektleder i Senja Næringshage. I tillegg til å ha arbeidet med varierte arbeidsoppgaver i næringshagesystemet, har han erfaring fra fiskeri- og oppdrettsbransjen. Sissel Svenning, (43) er fra Stokkøy i Trøndelag og begynte hos Norinnova i Sissel er utdannet fiskerikandidat ved Norges fiskerihøgskole med spesialisering innen markedsføring. Hun har erfaring fra produksjonsledelse i sjømatbedrift, fiskerinæringsrettleder, Mattilsynet, NTNU og UiT. Sissel jobber med Innovasjonsarena, markedsføring og webløsninger Oddgeir Sølvfæstersen (24) er fra Lakselvdalen utenfor Tromsø. Han ble ansatt i juni 2008 som NFH Intern i Norinnova AS. Oddgeir skal primært bidra som prosjektmedarbeider i forprosjektet Tromsø Living - for en mer attraktiv Tromsø-region. Oddgeir studerer til master i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Tromsø med spesialisering innenfor konjunkturer og pengepolitikk. Oddgeir har tidligere erfaring med prosjektledelse og organisasjonsarbeid, og har bl.a. jobbet som tillitsvalgt i sentralstyret til Elevorganisasjonen i to år. Tore H. Normann (42) ble ansatt som rådgiver/prosjektleder for FORNYprogrammet. Han er utdannet sivilingeniør i Produktutformingsteknikk fra Høgskolen i Narvik der han spesialiserte seg i ingeniørdesign. Normann har solid erfaring fra nyskapingsmiljøet i Tromsø. Han har i perioden arbeidet som seniorrådgiver i NT-programmet. Han har også flere års erfaring fra IT-bransjen. 14 Årsberetning 2009

15 Leietakere i forskningsparken SIVA Eiendom Tromsø AS er hovedutleier, mens NorInnova leier videre ut til veksthus- (1350 m2 i byggetrinn 1) og inkubatorbedrifter (275 m 2 i byggetrinn 1). Bedrifter med inkubatorkontrakter er nyetableringer som leier på spesielle vilkår. Lokalene i Forskningsparken i Tromsø er fullt utleid. Leietakere i Forskningsparken ved årsskiftet 2008/2009 er: ehelse klyngen Helse Nord RHF RisCo Nirvaco DIPS (Well Diagnostics) Arctic Imaging Diagnostic Medical Home Tech DA Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - Nasjonal Senter for samhandling og telemedisin - Tromsø Telemedisine Laboratory Norsk Helsenett Biotek/Marin Bioteknologi klyngen Universitetet i Tromsø - Marbank - Marbio - MabCent Genøk (Norsk Institutt for genøkologi) Lytix Biopharma Orthogenics Havforskningsinstituttet IKT Snap TV Tandberg, avd. Tromsø Telenor Telespor ElTele KGS Systemer Tempus Datakvalitet EDB Kunnskap ObexCode Agitatio Saab Microsystems Forskningsinstitutter NORUT Tromsø Sintef Nord Inkubatorkontrakter Marealis Capia Omnique Vigeur Rådgivere/Tjenesteleverandører Onsagers TTO Nord NorInnova Norinnova Forvaltning Connect Nord-Norge Noricom Nord Tromsprodukt Forskningsparken Møtesenter AS (Linken) SIA (Stein Ivar Antonsen) Robio Annet Arktisk Kjøkken Brødrene Karlsen Tekna Senter for aldersforskning Kirkelig utdanningssenter Nammco Norgesuniversitetet/Utdanning.no NAFKAM Universitet i Tromsø Årsberetning

16 NorInnova AS Pb 6413 Forskningsparken, 9294 Tromsø Tlf.: Faks: e-post:

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forskningsparken i Tromsø

Forskningsparken i Tromsø Forskningsparken i Tromsø En bro mellom forskning og næringsliv Bård Hall Adm. Dir. Norinnova Kunnskapsbyen Tromsø 2009 Forskningsparken Kreativitet Kompetanse Kontakt Kontor Kapital Et konsept for å utvikle

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer