MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd"

Transkript

1

2 Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN KRAV OG RETNINGSLINJER BEREGNINGER BEREGNINGSFORUTSETNINGER BEREGNINGSRESULTATER FOR LYDNIVÅ UTENDØRS VURDERING AV LYDNIVÅ INNENDØRS... 4 VEDLEGG A : Definisjoner VEDLEGG 1 3 : Lydnivå L p,a,24h (støysonekart, døgnekvivalentnivå for veg og fly) VEDLEGG 4: Lydnivå L 5AS natt (støysonekart, maksimalnivå fra fly om natten) /AP 11. juni 2012 Side 2 av 6 p:\2130\213542\05_rapporter & notater\06_lyd\rapport lyd 02.docx

3 Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT 1. Bakgrunn Multiconsult AS har tidligere beregnet støysoner for planlagte kontorer og hotell ved Sømmevågen i Sola kommune, jf. Rapport 01 Næringsområde ved Sømmevågen av 1. desember Multiconsult AS har av Sømmevågen I v/bjarne Hellestø nå fått i oppdrag å beregne støysoner for planlagte kontorer og hoteller ved Einargarden/Sømmevågen på nytt. Hensikten er å vurdere støyforholdene i utbyggingsområdet og eventuell innvirkning av ulike høyder for kontorbygget lengst sør. Det skal i denne omgang ikke beregnes innendørs lydnivåer. Definisjoner er gitt i vedlegg A. 2. Krav og retningslinjer Grenseverdier for kontorer og hoteller i henhold til Byggeforskrift 2010, Norsk Standard NS Klasse C, er gitt i tabell 1. Tabell 1: Høyeste grenseverdi for innendørs ekvivalent lydnivå (Lp, AT i brukstid for kontorer og L p,a,24h for hoteller). Type brukerområde Målestørrelse Klasse C I kontor og møterom fra utendørs L p, AT 35 dba lydkilder I gjesterom og fellesareal fra utendørs L p,a,24h 35 dba lydkilder Multiconsult anbefaler at det settes krav til maksimalnivå innendørs fra fly (når det er minst 10 hendelser i aktuell periode), jf. tabell 2. Disse grenseverdiene er i samsvar med de som ble stilt for OSL Gardermoen. Ny måleenhet L 5AS for maksimalnivå fra fly tilsvarer tidligere enhet Maksimalt flystøynivå MFN, men med 1 time redusert tidsrom om natten (fra kl 2200 til kl 2300). Tabell 2: Høyeste anbefalte grenseverdi for innendørs maksimalt flystøynivå (L Romtyper L 5AS dag L 5AS natt I hotellrom dba 45 dba I hovedsal, møterom, grupperom, kontor 55 dba - I restaurant og trimavdeling 60 dba - 5AS ). 3. Beregninger Det er foretatt beregninger av vegtrafikkstøy i området. Støysoner er beregnet med den planlagte. Flystøysoner er mottatt digitalt fra SINTEF IKT, jf. rapport A906 av januar SINTEF opplyser at de vil framlegge en ny flystøyrapport for Stavanger lufthavn Sola i løpet av få uker. Beregningene av vegtrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk Beregningsmetode for Vegtrafikkstøy, TemaNord 1996:5. A-veid døgnekvivalent lydnivå, L p,a,24h, er beregnet. Dataprogrammet Cadna/A, versjon , er benyttet som beregningsverktøy. 1 NS 8175, Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper, 4. utgave juni /AP 11. juni 2012 Side 3 av 6 p:\2130\213542\05_rapporter & notater\06_lyd\rapport lyd 02.docx

4 Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT 3.1 Beregningsforutsetninger Beregningene i området for planlagte bygninger er frittfeltsverdier. Dette betyr at refleksjoner fra de planlagte bygningene ikke er inkludert. Refleksjoner fra øvrige bygninger er imidlertid lagt inn. Det er i beregningene lagt inn akustisk reflekterende mark (absorpsjonsfaktor α = 0), da det kan antas at det meste av området rundt de planlagte bygningene blir asfaltert. Det er ikke gjort justeringer for eventuell planering i området med planlagte bygninger. Trafikktall for og nærmeste veier er en prognose for år 2030 (Statens vegvesen) og framgår av støysonekartene. 3.2 Beregningsresultater for lydnivå utendørs Det er beregnet lydnivåer fra vegtrafikk i 4 m høyde over terreng. Lydnivåene vil være omtrent like i større høyder over bakken. Flystøysonene er beregnet av SINTEF i 10 m høyde over terreng, men sonene gjelder i praksis for alle høyder. SINTEF opplyser at de nå kan beregne skjermingseffekt fra større bygninger. Beregningsresultater er vist som oransje og røde støysoner i vedlegg 1 4. Beregningene av støysonekart tar utgangspunkt i metodikken for støysoner i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T (Retningslinjen gjelder ikke for kontor og hotell). I dette tilfellet kan grensen mellom oransje (her under 65 db) og rød sone sees som grense for når tiltak kan bli nødvendig for å kunne oppfylle støygrensen for ekvivalentnivå innendørs. Vedlegg 1-3 viser utbredelsen av henholdsvis vegtrafikkstøy, flystøy og sumstøy med måleenheten Lp,A,24h (døgnekvivalentnivå). Vedlegg 4 viser støysonekart med måleenheten L 5AS (maksimalnivå) for flystøy om natten kl Det er normalt flere enn 10 flybevegelser i dette tidsrommet. Som støysonekartene viser er det maksimalt flystøynivå om natten (88-89 dba, jf. vedlegg 4) som vil være dimensjonerende for fasadetiltak for hotellene. For kontor på dagtid er anbefalt grenseverdi 10 db høyere enn i hotellrom om natten (jf. tabell 2). Selv om maksimalnivå på dagtid er ca. 2 db høyere enn om natten, vil fasadetiltak for kontorbygg være mindre omfattende enn for hotell. Beregningene viser at utendørs lydnivå (sumstøy, jf. vedlegg 3) i området med planlagt uteplass mellom kontor- og hotellbygningene vil være i intervallet dba døgnekvivalentnivå. Det er imidlertid ikke satt støygrenser for uteplasser ved kontorer og hoteller. bygningene vil sannsynligvis ha en støyskjermende effekt for uteplassene mellom de fire bygningene, spesielt for flystøy. Dette er imidlertid ikke kvantifisert, da SINTEF tidligere ikke kunne beregne skjermingseffekten av bygninger. 4. Vurdering av lydnivå innendørs Tabell 3 gir en oversikt over typiske tiltak for fasader i hoteller hvor det anvendes balansert ventilasjon i bygningen. Tiltakene skal medføre at innendørs lydnivå normalt tilfredsstiller anbefalt grenseverdi L 5AS = 45 dba i hoteller. Som tabellen viser må vinduene i hotellene spesialvurderes (vurdere areal og dimensjonere glasstykkelse og hulrom mellom glassene), og det må påregnes gode lydvinduer i kontorer. Multiconsult kan foreta beregninger av lyddempende fasadetiltak for hotell og kontor når planog fasadetegninger foreligger. Det anbefales at SINTEF først utfører reviderte 2 T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 1. utgave januar /AP 11. juni 2012 Side 4 av 6 p:\2130\213542\05_rapporter & notater\06_lyd\rapport lyd 02.docx

5 Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT flystøyberegninger hvor de planlagte bygningene er lagt inn. Tabell 3: Fasadetiltak i kontorer og hoteller uten friskluftsventiler i fasade. Lydnivå ved fasade Vindu Fasade L 5AS < 75dBA standard vanlig bindingsverk 75-78dBA lydvindu vanlig bindingsverk 79-83dBA lydvindu (laminat) bindingsverk m/ekstra platekledning eller tunge fasader >83dBA bør spesialvurderes tunge fasader /AP 11. juni 2012 Side 5 av 6 p:\2130\213542\05_rapporter & notater\06_lyd\rapport lyd 02.docx

6 Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT Definisjoner VEDLEGG A Ekvivalent støynivå L pat Det ekvivalente støynivået LpAT er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for varierende støy over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks. 1/2 time, 8 timer, 24 timer. Lden A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 db / 5 db ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: og natt: L den er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd med anbefalingene her. L den -nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i retningslinje eller forskrift kan ulike midlingstider gjelde. L de A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld (day-evening) med 5 db ekstra tillegg på kveld, se definisjonen av L den ovenfor. Ld A-veiet ekvivalent støynivå for dag (day), se definisjonen av L den ovenfor. Frittfelt lydnivå Med frittfelt eller direktefelt menes når lydbølgene brer seg fra kilden uten å reflekteres. Frittfeltverdi er lydnivå når det kun tas hensyn til direktelydnivået, og ser bort fra refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygning. Refleksjon fra andre flater skal imidlertid regnes med. Maksimalt støynivå L AFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms. L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, det vil si et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. L5AS er det A-veide nivå målt med tidskonstant Slow på 1 s som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, det vil si et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. Med uteplass forstås balkong, hage, lekeplass eller annet nærområde til bygning som er avsatt til opphold og rekreasjonsformål. en må være egnet til formålet, og bør således ha gunstig eksponering i forhold til sol, vind etc. Terreng/landskapsformer/størrelse må være tilpasset bruken, og tilrettelagt/opparbeidet for formålet /AP 11. juni 2012 Side 6 av 6 p:\2130\213542\05_rapporter & notater\06_lyd\rapport lyd 02.docx

7 Rullebane Stavanger lufthavn Sola Flyplassveien Ha 8.6m / Ha 8.3m Ha 13m Ha 8 1m Ha 7.6m Joavegen 23 H=10.7moh Ha 7.5m Ha 7.0m Ha 6.2m 47 H=2.8moh H=2.4moh (1.etg) (2.etg) den = 56 db 57 Joavegen Ha 6.5m Ha 11.1m Joavegen 29 Joavegen 27 Joavegen 25 H=8.7moh L Lennsmannskroken 11 H=13.5moh Joavegen Lden = db Fjordbrisvegen L 47 Joavegen - H=3.8moh den = db Fjordbrisvegen 6 den = db L Fjordbrisvegen 3-7 L (2.etg) Joavegen 47 Fjordbrisvegen den = db (1.etg.) Fjordvegen den = db Fjordbrisvegen 2 den=db Joavegen H=4.3moh den = db jordvegen 2 47 den = db Fjordvegen 3 Fjordvegen 7 47 H=5.7moh Fjordvegen 47 5 Fjordvegen 1 H=3.8moh Fjordvegen 3B (1.etg.) (2.etg.) H=3.5moh Fjordvegen 13A Fjordvegen 11 H=4.5moh Fjordvegen 13B Fjordvegen 9 Fjordvegen 13C H=4.9moh L Ha90m Fjordvegen 15 Fjordvegen 17 Fjordvegen 19 Fjordvegen 21 H=5.2moh Fjordvegen 23 H=5.6moh Fjordvegen 25 Ha 10.0m H=14.0moh L Sandesletta 156 Flyplassvegen 1 L H=6.5moh Sandesletta 154 Ha 8.2m Eivindvegen 2 Ha 9.3m ÅDT: L L L Sandevegen L L H=9.1moh Sandevegen L L Sandevegen 46 Eivindvegen 8 Ha 9.6m Ha 9.9m Ha 7.1m Ha 10.4m Ha 11.2m Ha 11.8m Sandevegen 25 Sandevegen 27 H=8.0moh L Sandevegen 25B Sandevegen 27B Tunarmen 3 Sandevegen - L Tunarmen 4 Ha 10.1m L Kristenbergvegen 16 Knatten 7 Sandevegen 29 H=12.9moh L L (3.etg) L (2.etg) (1.etg) Knatten 7A L L H=15.5moh Nesheimvegen 1 L H=15.0moh H=16.0moh Knatten ÅDT: ÅDT: 90 ÅDT: 2900 ÅDT: 6300 Tungt: 3 % H: 40 km/t Ha 11.3m Ha 12.1m Ha 13.2m ÅDT: 9200 Tungt: 10 % / Lydnivå Lden LAekv, (dba). i db(a). Støysoner Lp,A,24h beregnet i 4 m høyde. VEDLEGG 213 Buen 5831 Beregningshøyde: 2m over terreng. ÅDT = Beregnet for 4 planlagte bygninger Vegtrafikkstøy Sandnes Rv 44 Einargarden Stangeland-Skjæveland kommune Tungtrafikkandel: 810 %. %. (2 kontorbygg og 2 hoteller). Hastighet: Skjerm er markert 40 km/t. med blå strek. Lydnivå fra nytt veisystem, > 60.0 db > db(a) 60.0 db db(a) Dato: :10 Lydnivå (A4) fra i boligområde Juvelveien > 60.0 db > 65.0 db > db(a) 65.0 db db(a) Arne Palmstrøm AP > 65.0 db > 70.0 db > db(a) 70.0 db db(a) Med glasskjerm på bro. > 70.0 db > 75.0 db > db(a) 75.0 db db(a) Ingen tiltak. Sola kommune Uten treskjerm på voll. > 75.0 db > 80.0 db > db(a) 80.0 db db(a) > 80.0 db Filnavn: 3080 Vedlegg Filnavn: Modell Vedlegg Modell vest vei m.cna vest vei 4 m.cna

8 Rullebane Stavanger lufthavn Sola Flyplassveien Ha 8.6m / Ha 8.3m Ha 13m Ha 8 1m Ha 7.6m Joavegen 23 H=10.7moh Ha 7.5m Ha 7.0m Ha 6.2m H=2.8moh H=2.4moh (1.etg) (2.etg) den = 56 db Joavegen Ha 6.5m Ha 11.1m Joavegen 29 Joavegen 27 Joavegen 25 H=8.7moh L Lennsmannskroken 11 H=13.5moh 47 Joavegen Lden = db Fjordbrisvegen 8 L Joavegen H=3.8moh den = db Fjordbrisvegen 6 den = db L Fjordbrisvegen L 54 (2.etg) Joavegen 47 Fjordbrisvegen 4 den = db (1.etg.) Fjordvegen den = db 54 Fjordbrisvegen 2 den=db 55 Joavegen H=4.3moh den = db jordvegen 2 54 den = db Fjordvegen 55 3 Fjordvegen H=5.7moh Fjordvegen 5 Fjordvegen H=3.8moh Fjordvegen 3B (1.etg.) (2.etg.) H=3.5moh Fjordvegen 13A Fjordvegen 11 H=4.5moh Fjordvegen 13B Fjordvegen 9 Fjordvegen 13C H=4.9moh L Ha90m Fjordvegen 15 Fjordvegen 17 Fjordvegen 19 Fjordvegen 21 H=5.2moh Fjordvegen 23 H=5.6moh Fjordvegen 25 Ha 10.0m H=14.0moh L Sandesletta 156 Flyplassvegen 1 L H=6.5moh Sandesletta 154 Ha 8.2m Eivindvegen 2 Ha 9.3m ÅDT: L L L Sandevegen L L H=9.1moh Sandevegen L L Sandevegen 46 Eivindvegen 8 Ha 9.6m Ha 9.9m Ha 7.1m Ha 10.4m Ha 11.2m Ha 11.8m Sandevegen 25 Sandevegen 27 H=8.0moh L Sandevegen 25B Sandevegen 27B Tunarmen 3 Sandevegen - L Tunarmen 4 Ha 10.1m L Kristenbergvegen 16 Knatten 7 Sandevegen 29 H=12.9moh L L (3.etg) L (2.etg) (1.etg) Knatten 7A L L H=15.5moh Nesheimvegen 1 L H=15.0moh H=16.0moh Knatten ÅDT: ÅDT: 90 ÅDT: 2900 ÅDT: 6300 Tungt: 3 % H: 40 km/t Ha 11.3m Ha 12.1m Ha 13.2m ÅDT: 9200 Tungt: 10 % / Lydnivå Lden LAekv, (dba). i db(a). Støysoner Lp,Aeq,24h. Beregningshøyde: 2m over terreng. ÅDT = Beregnet for 4 planlagte bygninger Tungtrafikkandel: 810 %. %. (2 kontorbygg og 2 hoteller). Hastighet: Skjerm er markert 40 km/t. med blå strek Sandnes Rv 44 Einargarden Stangeland-Skjæveland kommune Dato: :10 Lydnivå (A4) Lydnivå fra i boligområde Juvelveien fra fly Arne Palmstrøm AP > 60.0 db > 60.0 db(a) db db(a) > 65.0 db > 65.0 db(a) db db(a) Med glasskjerm på bro. Ingen tiltak. Sola kommune Uten treskjerm på voll. > 70.0 db > 70.0 db(a) db db(a) Flystøy Filnavn: 3080 Vedlegg Filnavn: Flystøysoner Vedlegg Flystøysoner Leq24h.cna 3090 Leq24h.cna VEDLEGG 213 Buen > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db

9 Rullebane Stavanger lufthavn Sola Flyplassveien Ha 8.6m / Ha 8.3m Ha 13m Ha 8 1m Ha 7.6m Joavegen 23 H=10.7moh Ha 7.5m Ha 7.0m Ha 6.2m 47 H=2.8moh H=2.4moh (1.etg) (2.etg) den = 56 db 57 Joavegen Ha 6.5m Ha 11.1m Joavegen 29 Joavegen 27 Joavegen 25 H=8.7moh L Lennsmannskroken 11 H=13.5moh Joavegen Lden = db Fjordbrisvegen L 47 Joavegen - H=3.8moh den = db Fjordbrisvegen 6 den = db L Fjordbrisvegen 3-7 L (2.etg) Joavegen 47 Fjordbrisvegen den = db (1.etg.) Fjordvegen den = db Fjordbrisvegen 2 den=db Joavegen H=4.3moh den = db jordvegen 2 47 den = db Fjordvegen 3 Fjordvegen 7 47 H=5.7moh Fjordvegen 47 5 Fjordvegen 1 H=3.8moh Fjordvegen 3B (1.etg.) (2.etg.) H=3.5moh Fjordvegen 13A Fjordvegen 11 H=4.5moh Fjordvegen 13B Fjordvegen 9 Fjordvegen 13C H=4.9moh L Ha90m Fjordvegen 15 Fjordvegen 17 Fjordvegen 19 Fjordvegen 21 H=5.2moh Fjordvegen 23 H=5.6moh Fjordvegen 25 Ha 10.0m H=14.0moh L Sandesletta 156 Flyplassvegen 1 L H=6.5moh Sandesletta 154 Ha 8.2m Eivindvegen 2 Ha 9.3m ÅDT: L L L Sandevegen L L H=9.1moh Sandevegen L L Sandevegen 46 Eivindvegen 8 Ha 9.6m Ha 9.9m Ha 7.1m Ha 10.4m Ha 11.2m Ha 11.8m Sandevegen 25 Sandevegen 27 H=8.0moh L Sandevegen 25B Sandevegen 27B Tunarmen 3 Sandevegen - L Tunarmen 4 Ha 10.1m L Kristenbergvegen 16 Knatten 7 Sandevegen 29 H=12.9moh L L (3.etg) L (2.etg) (1.etg) Knatten 7A L L H=15.5moh Nesheimvegen 1 L H=15.0moh H=16.0moh Knatten ÅDT: ÅDT: 90 ÅDT: 2900 ÅDT: 6300 Tungt: 3 % H: 40 km/t Ha 11.3m Ha 12.1m Ha 13.2m ÅDT: 9200 Tungt: 10 % / Lydnivå Lden LAekv, (dba). i db(a). Støysoner sumstøy Lp,Aeq,24h beregnet i 4 m høyde. Sumstøy = VEDLEGG 213 Buen 583 Beregningshøyde: 2m over terreng. ÅDT = Vegtrafikkstøy Beregnet for 4 planlagte bygninger Sandnes Rv 44 Einargarden Stangeland-Skjæveland kommune Tungtrafikkandel: 810 %. %. + Flystøy (2 kontorbygg og 2 hoteller). Hastighet: Skjerm er markert 40 km/t. med blå strek. Lydnivå fra fly og nytt veisystem, > 60.0 db > db(a) 60.0 db db(a) Dato: :10 Lydnivå (A4) fra i boligområde Juvelveien > 60.0 db > 65.0 db > db(a) 65.0 db db(a) Arne Palmstrøm AP > 65.0 db > 70.0 db > db(a) 70.0 db db(a) Med glasskjerm på bro. > 70.0 db > 75.0 db > db(a) 75.0 db db(a) Ingen tiltak. Sola kommune Uten treskjerm på voll. > 75.0 db > 80.0 db > db(a) 80.0 db db(a) > 80.0 db Filnavn: 3080 Vedlegg Filnavn: Sumstøy.cna Vedlegg Sumstøy.cna

10 Rullebane Stavanger lufthavn Sola Flyplassveien ontor So lasplitten Å D T : T u n g t: 1 % 2 H 6 : 0 k m /t oavegen 02 H r 2 m a 8.0m Å D T T u n g : 1 t 2 % H : 5 m t 0 k / Å D T : 2 0 T u n g t: 1 2 % H : 5 0 k m Å D T T u n g : 1 t 2 % H : 5 m t 0 k / Å D T : T u n g : t 1 2 % H : m t 5 0 k / / a 8.3m Å D T T u n g : 1 t 2 % H : 6 m t 0 k / Å D T : T u n g : t 1 2 % H : 8 m 0 k t / 2.2m 2.0m 1.1m 1.0m 0.6m a 7.0m a 6.2m a 6.5m a 7.2m a 10.6m a 10.6m a 10.5m a 9.5m a 11.0m a 11.0m a 7.2m Ha 8.2m Å D : T T u g 3 % n t: H : 4 0 k / m t ÅDT: a 10.2m Å D T : T u n g t : 1 2 % H : 6 0 k m /t Ha 9.6m a 12.2m a 10.3m a 10.3m a 1 1. m m a m 1.0m a 10.5m a a a a m a m a 11.5m a 12.5m a 12.0m a a m Å D T : T u g t: n 1 0 % H : 6 0 k m / t ÅDT: / Lydnivå Støysoner Lden LAekv, L5AS (dba). i natt db(a). Beregningshøyde: (maksimalt flystøynivå) 2m over terreng. ÅDT = Tungtrafikkandel: Beregnet for 4 planlagte 810 %. %. bygninger Hastighet: Skjerm (2 kontorbygg er markert 40 km/t. og 2 med hoteller). blå strek Sandnes Rv 44 Einargarden Stangeland-Skjæveland kommune > 80.0 db > db(a) 80.0 db db(a) Dato: :10 (A4) > 85.0 db > db(a) 85.0 db db(a) Arne Palmstrøm AP > 90.0 db > db(a) 90.0 db db(a) Med glasskjerm på bro. > 95.0 db > db(a) 95.0 db db(a) Ingen tiltak. Sola kommune Uten treskjerm på voll. > db > db(a) db db(a) Flystøy Maksimalt lydnivå fra fly natt Lydnivå fra i boligområde Juvelveien Filnavn: Vedlegg Filnavn: Flystøysoner Vedlegg Flystøysoner MFN natt.cna MFN natt.cna VEDLEGG 213 Buen > 80.0 db > 85.0 db > 90.0 db > 95.0 db > db

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

RISIKOANALYSE NORSCRAP STAVANGER AS Avdeling: Deltagere: Jostein Soma, john Duff, n Gunnar Jøssang og Leiv Kåre Steinbru Dato: 18.12.2013 Norscrap Stavanger AS Dokument nr.: SAS 2029 Utgave A Godkjent

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV OPPDRAG Kartlegging av støy i Drammen kommune OPPDRAGSNUMMER 465511 OPPDRAGSLEDER Pål Szilvay OPPRETTET AV Håkon Eivind Larsen DATO Revisjon Dato Revisjonen gjelder Sign 1: 25.02.2014 Sosi produktspesifikasjon

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Ljøterud Ødegård Kongsberg v/ Hans Petter Barkost Fra: v/ Ånundd Skomedal Dato: 12. september 2013 Mulighetsstudie Stordalenss fabrikk, Kongsberg STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer