Møte nr. 39 i Nasjonal IKT Quality Airport Hotel Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen"

Transkript

1 Møte nr. 39 i Nasjonal IKT Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli, Kai Rune Furberg, Siri Cathrine Rølland, Kirsti Jacobsen, Steinar Lund Inger Elisabeth Kvaase, Arild Pedersen, Morten Finborud, Ketil Are Lund, Ellen Strålberg, Eva Møller, Sigmund Eidem, Reidun Mattingsdal Programkontoret ved Tore Totland og Dagfinn Hallseth NB! Quality Airport Hotell Gardermoen Fra: Sted: Tid: Kl 09:30 12:00 Felles lunsj med prosjektet Langsiktig organisering Leseveiledning Agenda Vedl. 5f og 5g lagt ved til informasjon som egne filer. Under sak 10: Fullstendig rapport fra Riksrevisjonen se egen link Under sak 13: Hele Samspill2.0 strategien se egen link Nr Sak Underlag 01 Godkjenning av innkalling 02 Referat fra møtet Godkjenning av referat. Vedl 02: Møtereferat 03 Overordnet status Gjennomgang av prosjektstatus. Eventuelle spørsmål til prosjektstatus må rettes til Programkontoret senest innen mandag 05. mai kl , slik at prosjektleder kan besvare disse. Vedl 03: Statusrapport Nasjonal IKT 04 Nasjonal IKT budsjett 2008 Beslutning knyttet til allokerte midler for Langsiktig organisering av IKT-området Sluttrapport fra prosjektet til etterretning og anbefalinger gitt til RHF ADmøtet til orientering. Vedl 04: Notat fra Programkontoret (Ettersendes) Vedl 05a: Notat fra Hansen og Nakstad Vedl 5b: Geografisk lokalisering Vedl 05c: Navn for enheten Vedl 05d: Ambisjonsnivå og bemanning Vedl 05e: Selskapsform og Mva Vedl 05f: Sluttrapport Vedl 05g: Supplerende informasjon

2 Dato 08/05/2008 Emne Agenda møte nr. 39 Styringsgruppen Nasjonal IKT Side 2 av 2 06 ELIN S Kjernejournal Prosjektdirektiv til godkjenning 07 ELIN S Helsefaglig meldingsutveksling Status fra programkontoret om arbeidet med etablering av en ELIN-s. Forslag til prosjektdirektiv til diskusjon og vedtak. 08 Forskrivnings- og ekpedisjonsstøtte - FEST Søknad om støtte og midler til prosjekt. Til beslutning. 09 Prosjektforslag Forprosjekt definisjonskatalog Prosjektforslag fra EPJ-fagforum til beslutning 10 Riksrevisjonens IKT rapport Orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten. Til drøfting. Rapporten kan lastes ned på 11 Rapport vurdering av kostnader for legekontorenes bruk av NHN Gjennomgang av rapport fra partssammensatt gruppe med vurdering av kostnader for legekontorenes bruk av Norsk helsenett. Til orientering Vedr 06a: Saksfremlegg Programkontoret Vedl 06b: Prosjektdirektiv Vedl 07a: Saksfremlegg Programkontoret (ettersendes) Vedl. 07b: Utkast til prosjektdirektiv (Ettersendes) Vedl 08: Saksfremlegg fra Programkontoret Vedl 09a: Saksfremlegg fra Programkontoret Vedl 09b: Prosjektdirektiv fra EPJ Fagforum Vedl 10: Orientering fra Helsedir Vedl 11: Notat fra Helsedirektoratet 12 Om Enklere tilgang til EPJ Oppsummering vedrørende rapport fra inter-regional arbeidsgruppe levert og den etterfølgende prosess i Helsedirektoratet om forslag til lovendring. Til orientering 13 Samspill 2.0 Samspillstrategien ble lansert 29. april. Til orienterting Vedl 12a: Notat fra Hansen Vedl 12b: Oversendelsesbrev fra Helsedirektoratet Vedl 12c: Brev fra HOD Vedl 12d: Brev fra Helsetilsynet Vedl 13: Kortversjon av Samspill 2.0 Fullstendig versjon av dokumentet kan lastes ned på 14 Eventuelt

3 Utkast til referat fra møte nr. 38 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Anne Karin Lindahl, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli, Kai Rune Furberg, Siri Cathrine Rølland, Kirsti Jacobsen, Steinar Lund Kopi: Inger Elisabeth Kvaase, Arild Pedersen, Morten Finborud, Ketil Are Lund, Ellen Strålberg, Eva Møller, Sigmund Eidem, Reidun Mattingsdal, KITH v/ Jacob Hygen, NST v/ Steinar Pedersen, KOKOM v/ Egil Bovim, EPJ-senteret v/ Anders Grimsmo. Fra: Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted: Flyporten Conference Centre East, Gardermoen Tid: kl Deltagere Til stede: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Mette Vestli, Steinar Marthinsen, Anne Karin Lindahl, Bård Helge Hofstad, Ellen Strålberg, Siri Cathrine Rølland, Kirsti Jacobsen, Tore Totland, Dagfinn Hallseth og Sigurd Kirkebø. Arild Faxvaag deltok på sak 09 Forfall: Steinar Lund, Kai Rune Furberg, Tone Bringedal Agenda Nr Sak Agenda Agenda ble gjennomgått i følgende rekkefølge: 1,2,3,4,5,7,6,9,8,10,11,12. Det var ikke meldt saker til eventuelt. Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent 02 Referat fra møte Referatet ble godkjent. 03 Overordnet status Programkontoret orienterte kort om prosjektstatus. Det ble særlig fokusert på følgende forhold: Rapporteringsmalen som er brukt er oppdatert etter innspill på styringsgruppemøtet Vedl 02 Møtereferat_Styringsgruppen_Nasjonal_IKT_ _V3.Doc

4 Dato 14/02/2008 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 38 Side 2 av 7 Tiltak 4; Utrede og innføre en felles nasjonal timebestillingsløsning tas ut av rapporteringen til styringsgruppen inntil videre. Status pr i dag er at løsningen er utviklet og driftes av Helse Nord IKT på UNN, men at volumet/aktiviteten gjennom løsningen ikke er tilstrekkelig til at prosjektet anbefales rullet ut nasjonalt. Helse Nord melder tilbake til Nasjonal IKT om eventuelle endringer i prosjektet basert på det arbeidet som nå gjøres. Det vil da vurderes igjen om prosjektet er aktuelt å løfte på nasjonalt nivå. Tiltak 5.7 Mottak ELIN fase III er avsluttet, og rapport fra hovedprosjektet ELIN ventes ultimo mars Tiltak 24 eresept mangler fortsatt en koordinerende ressurs som kan se sykehusenes behov i prosjektet. Programkontoret orienterte om alternativene som var utprøvd, og om at det haster å løse denne utfordringen. Styringsgruppen påpekte at eresept er et prosjekt med høy prioritet, og at Nasjonal IKT må løse situasjonen så fort som mulig. Programkontoret foreslo å forsøke på nytt å få Ahus til å ta en utvidet rolle. Alternativet er å be eresept gjennomføre arbeidssamlinger med representanter fra HFene for å sikre koordinering og ivaretakelse av deres behov. Programkontoret jobber videre med dette. Programkontoret Programkontoret Styringsgruppen tok status til orientering 04 Årsoppsummering 2007 Programkontoret orienterte kort. Årsoppsummeringen er utarbeidet på samme mal som tidligere år, og i forbindelse med revisjonen av Nasjonal IKTs strategi, har vært gjennom strategigruppen, og vært vurdert i Prosjekteierforum.. Styringsgruppen kom med innspill I oversikten over de ulike råd og utvalg bør deltakernes arbeidstitler inkluderes Sammenhengen mellom utfordringene Nasjonal IKTs opplever, herunder manglende gjennomføringskraft på noen områder, og arbeidet med Langsiktig Organisering må framkomme tydeligere. Programkontoret Programkontoret I behandlingen av denne saken ble forholdet mellom Styringsgruppen Nasjonal IKT og Styringsgruppen Langsiktig Organisering diskutert. Det ble påpekt at de to styringsgruppene har mange av de samme deltakerne, men gruppene er ikke identiske. Det er derfor et behov for å informere Styringsgruppen Nasjonal IKT om arbeidet i Langsiktig Organisering. Sekretariatet sender ut Langsiktig Organiserings rapport fra etableringsfasen til informasjon. Som leseveiledning til rapporten anbefales sammendraget i rapporten, samt kapitlet om framdrift. Sekretariatet

5 Dato 14/02/2008 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 38 Side 3 av 7 Vedtak Styringsgruppen Nasjonal IKT vedtar årsoppsummering for 2007 med de innspill som fremkommer i møtet. Det endelige dokumentet oversendes RHFene til behandling, og HOD og SHdir til orientering. 05 Revisjon av strategi for 2008 og 2009 Programkontoret orienterte om revisjonsarbeidet. Styringsgruppen kom med innspill. Det ble påpekt at det var behov for å sikre systematisk tilgang til informasjon om utrulling og gevinstrealisering etter at prosjekter er ferdigstilt og levert sett fra Nasjonal IKTs perspektiv. Det ble understreket at arbeidet med konsekvensutredninger av myndighetspålagte krav må videreføres. Det ble foreslått å inkludere figurene fra presentasjonen til Programkontoret i dokumentet for å tydeliggjøre aktivitetene og styre forventningene til ulike interessenter i forhold til Nasjonal IKT. Et viktig aspekt er å tydeliggjøre når NIKTs initiativer treffer linjen. Figuren knyttet til prosjektenes modenhet, ble foreslått utvidet til også å gjelde ansvarsforhold. Det ble diskutert hvorvidt linken til Langsiktig Organisering burde tydeliggjøres ytterligere. Det var enighet om å innarbeide en kommentar knyttet til at kan være nødvendig å revidere strategien etter at Langsiktig Organisering er på plass. Samtidig ble det understreket at strategien er utarbeidet for arbeidet i gjeldende organisering. Det ble foreslått å endre navnet på dokumentet til De Regionale Helseforetakenes felles IKT strategi. Arbeidsgruppen Hvert enkelt foreslåtte satsingsområde ble gjennomgått, og styringsgruppen kom med sine innspill: Satsingsområde 1: Systemarkitektur Ingen innspill Satsingsområde 2: EPJ Her ble arbeidsgruppen bedt om å tydeliggjøre forholdet til leverandørsamhandling. Arbeidsgruppen ble også bedt om å se på forholdet til innovasjon, og si noe om mulighetene for ekstern finansiering fra f.eks Forskningsrådet eller Innomed. Arbeidsgruppen Satsingsområde 3: Kjernejournal Ingen innspill

6 Dato 14/02/2008 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 38 Side 4 av 7 Satsingsområde 4: Meldingsløftet Arbeidsgruppen ble bedt om å være mer spesifikke i beskrivelsen av mål og tiltak på dette satsingsområdet. Det ble presisert at det generelt, men innen dette området spesielt, er nødvendig med en tydelig definisjon av ansvar og roller innen området. Dette bør spisses ytterligere. Innføring av ebxml ble trukket fram som et område som kunne være aktuelt å nevne eller referert til i strategien, siden dette er en forutsetning for mye annet arbeid. Arbeidsgruppen Satsingsområde 5: Kvalitetsregistre Satsingsområdet ble positivt mottatt. Styringsgruppen ble orientert kort om at det i regi av bioteknologiindustrien arbeides med anbudsdokumenter til et anbud som skal koble biobank med EPJ. Programkontoret orienterte om at det er planlagt å spisse kapitlene om mål og tiltak ytterligere i samarbeid med utvalgte prosjektledere. Programkontoret Det ble oppsummert med at det er stor grad av enighet i styringsgruppen vedrørende strategien, og det ble ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre et ekstraordinært møte for å godkjenne dokumentet. Vedtak 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT ber om at innspill som framkommer i møtet innarbeides i strategien. 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT ber om at strategidokumentet ferdigstilles og sirkuleres pr e-post for godkjenning senest innen 28. februar Basert på satsningsområdene og tiltakene skissert i strategien, ber Nasjonal IKT Programkontoret utforme tiltaksplan for perioden. 4. Foreløpig strategi- og tiltaksplan oversendes sammen med årsmeldingen fra Nasjonal IKT og rapporten til RHFene for behandling og SHdir og HOD til orientering. 06 Utkast til budsjett 2008 Programkontoret orienterte kort om utkastet som foreligger. Det er et budsjett med få poster, og svært mye av midlene går til satsningsområde 1 Systemarkitektur. En stor del av diskusjonen fokuserte på å finne løsninger på hvordan viktige områder som EPJ Fagforum og Kvalitetsregistre kunne få nødvendig støtte i et trangt budsjett. De store postene i budsjettet ble spesielt diskutert, eksempelvis tiltak 12 arkitekturprosjetet og tiltak 20.2 HER. Det ble påpekt at det ikke var ønskelig å redusere den gode framdriften på disse prosjektene og at denne til dels er avhengig av bruk av eksterne ressurser..et forslag var å søke Forskningsrådet, Innomed eller andre om Programkontoret

7 Dato 14/02/2008 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 38 Side 5 av 7 ekstern finansiering av tiltak hvor dette er mulig. Programkontoret undersøker dette. Det ble også spilt inn at en kan se på hvordan rammen til programkontoret best mulig kan benyttes. SHDir kommenterte at det kan være en mulig løsning å binde midler i SSP til satsingsområde 5 Kvalitetsregistre gjennom tilsynsbrevet til KITH. En annen løsning kan være å aktivere kostnadene knyttet til tiltak 20.2 HER som en investering, og slik fordele kostnaden over flere år. Dette forslaget ble støttet. Programkontoret og prosjektet undersøker muligheten for å gjøre dette. SHDir Programkontoret Det ble kommentert at en må planlegge med et beløp til satsingsområde 5 Kvalitetsregistre. Det ble også kommentert med at det er nødvendig med en reserve. Vedtak: Styringsgruppen for Nasjonal IKT gir sin tilslutning til budsjett for 2008, jfr. tabell gjengitt i vedlegg 06. Styringsgruppen Nasjonal IKT ber om at Programkontoret undersøker muligheten for å finne ekstern finansiering for enkelte av tiltakene til Nasjonal IKT Styringsgruppen Nasjonal IKT ber om at grunnlaget for budsjettpostene 3, 4 og 5 gjennomgås på nytt Styringsgruppen Nasjonal IKT ber om at et oppdatert utkast til budsjett legges fram på neste styringsgruppemøte. Programkontoret Programkontoret Programkontoret 07 Søknad fra KITH om midler til videreføring av Test- og godkjenningsordning 2008 (tiltak 5.3) Programkontoret orienterte kort. Søknaden ble anbefalt. Vedtak: Nasjonal IKT godkjenner søknad fra KITH, og støtter Test- og Godkjenningsordningen med NOK i Nasjonal IKT forutsetter at SHDir bidrar med de resterende 2/3 av støtten som er nødvendig for å fullfinansiere tiltaket. 08 Tiltak 22 Forprosjekt Kjernejournal utkast til prosjektdirektiv fra SHDir Programkontoret orienterte kort, og henledet oppmerksomheten på enkelte forhold: Kostnaden for Nasjonal IKT er NOK Framdriftsplanen er ikke detaljert, men en ramme på 12 måneder antydes. Det ble også påpekt at en kan ha stor nytte av å gjenbruke arbeid fra andre prosjekter som Fyrtårn Trondheim, det arbeidet som NIKT har igangsatt allerede gjennom sitt Kjernejournalinitativ med mer.

8 Dato 14/02/2008 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 38 Side 6 av 7 Anders Grimsmo orienterte om at omfanget på spesialisthelsetjenestens er så stort at han ikke har kapasitet til å ta på seg jobben som prosjektleder som planlagt. Han orienterte også om at omfanget av hovedprosjektet trolig vil være meget stort. Styringsgruppen gav sin tilslutning til prosjektdirektivet og organiseringen av prosjektet som sådan, men det var ulike meninger om det er naturlig at SHDir eller Nasjonal IKT eier prosjektet. Det ble påpekt at dette er et så viktig prosjekt at uklarhet om eierskap ikke bør hindre framdrift, siden alle er enige om alt annet. Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT tar prosjektdirektivet til orientering, og har ingen merknader til dette. Styringsgruppen Nasjonal IKT bevilger NOK til å finansiere Nasjonal IKTs del av speisalisthelsetjenestens delprosjekt. Styringsgruppen Nasjonal IKT ber om at SHDir diskuterer hvor det er mest naturlig å forankre eierskapet til prosjektet. Styringsgruppen Nasjonal IKT ber om at et estimat på hva forprosjektet og hovedprosjektet vil koste inkluderes i prosjektdirektivet. SHDir SHDir 09 Orientering om status i arbeidet i EPJ Fagforum Arild Faxvaag orienterte. Faxvaag argumenterte for at en burde velge en tilnærming basert på en komponentbasert arkitektur. En burde starte utviklingsløpet med å bygge ferdige enkeltkomponenter. Faxvaag ble utfordret på hvilke enkeltkomponenter en burde starte med, og svarte at EPJ fagforum har mange forslag, men at en i første omgang fokuserer på å gjennomføre workshopen Styringsgruppen Nasjonal IKT har bestilt. EPJ Fagforum ble berømmet for å tenke langsiktig, da dette gir ro til eksisterende prosjekter. Faxvaag svarte at en av EPJ Fagforums oppgaver er å vise at det er langt til målbildet kan realiseres, og samtidig konkretisere veien en må gå for å nå dette målbildet. Utfordret på forbedringsområder innenfor dagens løsninger, spilte Faxvaag inn at rollen som systemeier bør styrkes i sektoren. Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT tok saken til orientering.

9 Dato 14/02/2008 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 38 Side 7 av 7 10 Oppsummering av tiltak 18 Syketransport Styringsgruppen ønsket å vite om det er rutiner for oppfølging av implementeringen og om systemet er tatt i bruk, samt om en får gevinstene en var forespeilet. Det ble orientert om at RHFene er bedt om å rapportere til HOD på overgang til enkeltoppgjør. Det er naturlig at denne rapporteringen legges til Nasjonal IKT Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT tar tiltak 18 Syketransports egenevaluering til orientering. Styringsgruppen Nasjonal IKT ber Programkontoret strukturere læringspunktene listet over, og gjøre resultatet tilgjengelig (i anonymisert form) på Nasjonal IKTs intern- og eksternweb. Programkontoret 11 Endringer i styringsgruppen for Langsiktig organisering av IKT-området Herlof Nilssen orienterte kort. Vedtak: 1. John Olav Berdahl trer ut av styringsgruppen for Langsiktig organisering av IKTområdet. I den grad vernetjenesten ønsker å oppnevne en ny representant, meldes dette til prosjektleder. 2. Morten Finborud, Helse Sør-øst RHF oppnevnes som nytt medlem i styringsgruppen. 12 Eventuelt Det var ikke meldt saker til eventuelt.

10 Statusrapport Nasjonal IKT Styringsgruppen 08/05/2008 Vedlegg 03/08

11 Definisjoner - statusrapportering til Styringsgruppen Nasjonal IKT Statusrapporten viser status i forhold til siste vedtatte prosjektplan for det igangsatte tiltaket. Der prosjektet er et nasjonalt koordineringsprosjekt, er det statusen på koordineringsprosjektet som vises, ikke de lokale prosjektene. I den grad koordineringsprosjektets fremdrift forsinkes av de lokale prosjektene, tas dette med Oversikt over alle tiltak med status grønn, gul, rød eller blank Grønn prosjektet går etter plan Gul mindre avvik fra plan, ikke kritisk Rød store avvik fra plan, kritisk Blank ikke igangsatt eller videreført aktivitet tiltaket ferdigstilt * tiltaket har endret status siden forrige rapportering Tiltak med status rød vil bli rapportert i mer detalj. Status gul vil i tvilstilfeller rapporteres i mer detalj. Tiltak med status grønn vil kun bli gitt en overordnet status. Side 2 15/04/2008

12 Definisjoner - statusrapportering til Styringsgruppen Nasjonal IKT Forklaring til hvordan statusrapportens felter skal brukes: Navn Eier Status Avgrensing og innhold Status Ressurser Status Fremdrift Status Eksterne avhengigheter Neste Milepæl Sluttdato ihht plan Endring i status? Prosjektleders risikovurdering Kommentarer Navnet på tiltaket Eieren av tiltaket. Hvis det er flere eiere på et tiltak listes disse Er prosjektets omfang klart? Har prosjektet tydelige definerte leveranser og klar prosjektplan? Er det uklarheter i forholdet til andre initiativer? Har prosjektet sikret tilstrekkelige økonomiske, personellmessige og andre nødvendige resurser for å kunne ferdigstille avtalte leveranser i henhold til framdrift definert i prosjektplan? Er framdriften i prosjektet tilfredsstillende? Ferdigstilles avtalte leveranser innen datoene definert i milepælsplanen? Er det eksterne avhengigheter som begrenser prosjektets framdrift? Dette kan være avhengighet til leverandører, manglende avklaringer fra eierne eller fagansvarlige Sett inn dato for frist for ferdigstilling av neste milepæl, og en meget kort beskrivelse av denne Når er prosjektet planlagt ferdigstilt? Sett inn ja eller nei Er det særlige risikoområder styringsgruppen bør være oppmerksomme på? Punktvis/ stikkordsmessig informasjon som gir styringsgruppen en kort innføring i prosjektets fokus i perioden Side 3 15/04/2008

13 Satsningsområde 1: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester TILTAK PROSJEKT EIER(E) STATUS NESTE MILEPÆL SLUTT - DATO IHHT PLAN ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING KOMMENTARER 12. Etablere en felles systemarkitektur for helse-foretakene som grunnlag for bedre samordning og integrering av systemporteføljen Helse Midt Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet MP 13 Portal og MP14 Forvaltn. 28. mai juni 2008 Nei Størst risiko knyttet til ressurssituasjonen samt avklaringer knyttet til scope Endring av plan gjennomført pga ressurssituasjon. Sluttleveranse nå før sommeren Ressurssituasjon under kontroll i de tre delprosjektene Framdrift ihht plan i de tre delprosjektene Side 4 15/04/2008

14 Satsningsområde 1: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte felles tjenester TILTAK PROSJEKT EIER(E) STATUS NESTE MILEPÆL SLUTT - DATO IHHT PLAN ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING KOMMENTARER 15.4 Etablering og drift av folkeregisterkatalog NHN Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet Situasjon uendret Situasjon uendret Nei Tiltak 15.4 er etablert som prosjekt i Norsk Helsenett. Prosjektleder er Hans Jørgen Varfjell. Prosjektet er i rute. Eventuell gjennomføring av forbedringstiltak frem til ny versjon 1.1 av pilot, avhenger av fremdrift i tiltak 15.3 Pilotløsningen versjon 1.0 er etablert og i prøvedrift hos Norsk Helsenett, i henhold til mandat. Det gjenstår noe før pilotløsningen tilfredsstiller brukernes krav. Det er behov for å ta grep for å få opp en felles løsning. NHN ser for seg å bygge et grensesnitt som kan gjøre katalogen tilgjengeligere for foretakene Mottaksprosjekt folkeregisterkatalog Nasjonal IKT Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet Situasjon uendret. Situasjon uendret. Nei Verken prosjekt - gruppe for 15.3 eller overordnet styringsgruppe for og 15.4 er på plass. Grunn til bekymring for framdrift. Prosjektmandatet for mottaksprosjektet skal revideres og NHN tar ledelsen på dette arbeidet og sikrer videre fremdrift i arbeidet. RHFene skal spille inn en nøkkelressurs til NHN som kan bidra med mottaket av katalogen. Side 5 15/04/2008

15 Satsningsområde 1: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte felles tjenester TILTAK PROSJEKT EIER(E) STATUS NESTE MILEPÆL SLUTT - DATO IHHT PLAN ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING KOMMENTARER 20.2 HER Felles Rekvirentregister (FR) Nasjonal IKT Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet Når strategi og omforente krav til datavask er etablert Nei Risiko ligger i ekstern avhengighet/ integrasjonsløsning og at pilotleverandør er deltar i prosjektet (se egen risikomatrise) Alle aktiviteter går iht planer Akseptansetest versjon 1.7 av IR-RESH er godkjent av brukermiljøene Hovedfokus neste periode er utvikling integrasjonsgrensesnitt og pilotgjennomføring 24 Mottak eresept (NIKTs deltakelse i eresept rekvirent) Nasjonal IKT Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet Nei Programkontoret: Stor risiko knyttet til RHFenes bidrag inn i prosjektet. Det mangler avklaring i forhold til Nasjonal IKTs ressurs inn i prosjektet. Forslag til kandidat fra Helse Nord, endelig avklaring ventes ultimo april. Programkontoret har etter diskusjon med e-resept anbefalt Helse Nord muligheten omtalt over. Side 6 15/04/2008

16 Satsningsområde 2: EPJ Dokumentasjons-, prosess- og planverktøy TILTAK 10.1 Neste generasjons EPJ dokumentasjons -, prosess og planverktøy Aktiviteter i EPJ Fagforum PROSJEKT EIER(E) Nasjonal IKT Nasjonal IKT STATUS Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet NESTE MILEPÆL NA SLUTT - DATO IHHT PLAN 01. april ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT Ja PROSJEKT LEDERS RISIKOVURDERING Prosjektet er ferdig Det er fare for at arbeidet med prosesstøttende EPJ kan få et mye større omfang enn hva EPJ fagforums leder og medlemmenes kapasitet tilsier. KOMMENTARER Rapport om prosesstøttende EPJ ble ferdigstilt i oktober Workshop der rapporten ble presentert og innholdet diskutert ble gjennomført i Hdirs lokaler 4/ God deltakelse. EPJ Fagforum arbeider med å konkretisere hvilke aktiviteter som bør igangsettes først i arbeidet mot prosesstøttende EPJ. Side 7 15/04/2008

17 Satsningsområde 3: Kjernejournal TILTAK PROSJEKT EIER(E) STATUS NESTE MILEPÆL SLUTT - DATO IHHT PLAN 22 Utredning Kjernejournal Nasjonal IKT Avgrensing og innhold Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING KOMMENTARER Utkast til prosjektdirektiv foreligger og skal opp til beslutning i Styringsgruppen Nasjonal IKT 08. mai Prosjektdirektivet som foreligger er behandlet og anbefalt av prosjekteierforum Side 8 15/04/2008

18 Satsningsområde 4: Meldingsutveksling TILTAK PROSJEKT EIER(E) STATUS NESTE MILEPÆL SLUTT - DATO IHHT PLAN ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING 5.3 Etablering av test og godkjenningsordning SHdir Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet Plan med mange milpæler er etablert. Aktiviteten får nye planer hvert år Nye godkjenni nger og nytt testmateri ale utarbeidet. Arb. Møte + st.gr.møte avholdt Avhengig av at leverandører bruker ordningen. Viktig at bestillere stiller krav til leverandører om å være godkjent. Opplever stor pågang fra nye leverandører. Ingen vil være dårligst. KOMMENTARER 54 meldingstyper godkjent 14 meldingstyper under godkjenning 3 leverandører godkjent for ebxml interoperabilitetstest, 2 er i gang Akseptansetester klare for 27 meldinger Alle meldingsanvendelser kan bli validert på testserver 1 arbeidsmøter er avholdt i 2008 Ny løsning med mulighet for test i forløp er etablert Avholdt et styringsgruppemøte (telefonmøte) Side 9 15/04/2008

19 Satsningsområde 4: Meldingsutveksling TILTAK PROSJEKT EIER(E) STATUS NESTE MILEPÆL SLUTT - DATO IHHT PLAN ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING 5.9 Elin-k prosjektet Hovedprosjekt fase 2: Informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus NSF KS Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet Når endelig løsningsforslag fra leverandørene er evaluert Korrigert sluttdato: Nei Leverandørenes prioritering av de ulike prosjekt og kapasitet til utvikling er en utfordring. ELIN-k er særlig sårbar mht til at alle 5 leverandørene må forholde seg stramt til samme fremdriftsplan for å kunne sikre fullverdig test og pilotering av løsningene KOMMENTARER Prosjektperioden er forlenget som et resultat av at arbeidet med avtaleinngåelse med sykehusleverandørene har tatt lang tid. Sykehusleverandørene vil i størst mulig grad ha leveranser fra de ulike prosjekt i forbindelse med sine hovedleveranser. Dette har også bidratt til en korrigering/forlenging av prosjektperioden. Videre vil leverandørene på sykehus ha noe ulik oppstart pilotering da de har hovedleveranser i hhv sen høst 2008 og tidlig vår 2009 Piloter i ELIN-k fase 2: UNN + Tromsø kommune SUS + Stavanger kommune St.Olavs hospital + Trondheim kommune Flertallet av leverandørene er i gang med utarbeiding av løsningsforslag Side 10 15/04/2008

20 Satsningsområde 4: Meldingsutveksling TILTAK PROSJEKT EIER(E) STATUS NESTE MILEPÆL SLUTT - DATO IHHT PLAN ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING 19.1 Utvikling av modell for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift Ekstern avhengighet 1/7-08 Når rapport er levert 1/7 08 Prosjektet er forsinket, men sluttdato vurderes fortsatt som realistisk Elektronisk informasjonsutveksling i den omsorgsmessige samhandlingskjeden Nasjonal IKT Avgrensing og innhold Ressurser Fremdrift NA NA Ekstern avhengighet KOMMENTARER Svarprosent spørreskjema ca 30 40% (fristen var 4. april, men det kommer fortsatt inn besvarelser) Svarprosenten vurderes ikke som kritisk lav for funnene i prosjektet Analysearbeidet får forsinket oppstart, men sluttdato er ikke endret Bygger på resultatene fra 19.1 Side 11 15/04/2008

21 Satsningsområde 4: Meldingsutveksling TILTAK PROSJEKT EIER(E) STATUS NESTE MILEPÆL SLUTT - DATO IHHT PLAN ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING 25 Etablering samhandling rehabilitering/ habilitering (Pilotprosjekt) Nasjonal IKT Avgrensing og innhold Resurser Fremdrift Ekstern avhengighet klare til pilotering (Den gode henvisnin g) (Milepælen e er noe justert pga manglende leveranser) Prosjekt slutt uker = Prosjektet anbefales utvidet i tid til Fortsatt Gul Prosjektet vil måtte forlenges med 12 uker. Konsekvenser av dette er små og det har ikke økonomiske konsekvenser. Årsak er manglende resurser hos programleverandør er. KOMMENTARER Prosjektet har nok resurser og har fremdrift. Målene vil bli nådd innenfor rammen, men tidsplanen bør utvides av følgende grunner: Prosessen ute ved rehabiliteringssentrene har tatt lenger tid enn antatt i forprosjektet grunnet manglede EPJ med kommunikasjonsløsning, manglende NHN tilknytning og resurser. Helse Midt-Norge har startet samme prosess som Sunnaas og ønsker å være med i prosjektet for å oppnå synergieffekter. Prosjektet passer inn i Tiltak 25 og prosjektet vil da ha 3 piloter (Helse Sør-Øst Sunnaas, Helse Midt Levanger og Helse Nord Kurbadet) Prosjektet skal være ferdig innen Slik jeg ser det med dagens fremdrift vil det være å anbefale at prosjektet forlenges til men innenfor den økonomiske rammen som er gitt Prosjekteierforum ga på møtet 17. april positive signaler på foreslått endring. Side 12 15/04/2008

22 Vedlegg 5a Til: Styringsgruppen Nasjonal IKT Kopi Fra: Erik M. Hansen og Tone Nakstad Dato: Saksnr: Om Langsiktig organisering av IKT-området Bakgrunn Styringsgruppen for Nasjonal IKT har arbeidet systematisk med å styrke organiseringen av felles samordning innen IKT-området. Hovedkonklusjonen fra prosjektet gjennomført av Capgemini er at det anbefales å gå videre med arbeidet for å opprette en felles IKT-enhet med ansvar for videreutvikling av IKT-strategien, felles arkitekturfunksjon, styrking av systemeierfora og prosjektkontor for felles nye applikasjoner. På grunn av at de ulike organ har vedtatt sine møteplaner tidlig i året, kommer disse sakene i en noe uheldig rekkefølge til de ulike organ. Dette saksfremlegget er basert på et saksfremlegg oversendt til RHF AD-møtet For å opprettholde fremdriften i prosjektet, har styringsgruppen for Langsiktig organisering valgt å legge fram til vedtak noen delbeslutninger før disse formelt har vært behandlet i styringsgruppen for Nasjonal IKT. Hensikten med behandling av denne saken i styringsgruppen for Nasjonal IKT er følgende; Overlevering av sluttrapport fra etableringsfasen, inkludert beslutning om å fortette arbeidet med etablering av den foreslåtte IKT-enheten Orientering om status for beslutning om geografisk plassering av den foreslåtte IKT-enheten, beslutning om navn på den nye enheten, beslutning om ambisjonsnivå og orientering om arbeidet med selskapsform Sluttrapport med vedlegget supplerende informasjon Sluttrapporten er en oppsummering av arbeidet som er gjennomført i perioden fra august 2006 til ut januar Rapporten består av en hoveddel; Sluttrapport fra etableringsfasen og et vedlegg; Supplerende informasjon som oppsummerer analysene mer i detalj, og til bruk for de som får i oppgave å videre vurdere scenariene i regi av den foreslåtte nye IKT-enheten. Vedlegg: 1. Sluttrapport fra etableringsfasen 2. Vedlegg til sluttrapport Supplerende informasjon 1

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Trud Berg, tlf. 75 51 29 38 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 46-2004 FREMTIDIG ORGANISERING

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Bård Helge Hofstad, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer