Årsplan MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk"

Transkript

1 Årsplan MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

2 KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: INNHOLDSFORTEGNELSE Kontaktinformasjon, innholdsfortegnelse s. 1 Vår visjon, innledning s. 2 Barnehageloven, rammeplanen s. 3 Våre mål s. 4 Barnehagens arbeid med omsorg, oppdragelse, s. 5-6 og danning, lek og læring, og barns medvirkning Sosial kompetanse s. 7 Satsingsområde: Lek s. 8 Rammeplanens syv fagområder s Prosjektbasert hverdag s Felles fokusområder s. 13 Smågrupper som metode s. 13 Pedagogisk innhold i hverdagssituasjonene s. 13 Dagsrytme s. 14 Kosthold s. 14 Bursdagsfeiring s. 14 Temafest s. 15 FORUT s. 15 Observasjon: TRAS og Alle med s. 16 Dokumentasjon og evaluering s. 17 Skolegruppe s. 18 Overflytting fra liten til stor avdeling s. 18 Overgang barnehage - skole s. 18 Foreldresamarbeid s. 19 Praktisk informasjon s. 20 Lokale kulturbegivenheter s. 20 Presentasjon av personalet s Kalender s

3 VÅR VISJON INNLEDNING Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og et dokument hvor det kommer frem hvordan vi skal jobbe dette året. Den vil blant annet inneholde visjon, mål og innhold for året. Vi vil fortsette som før, med prosjekter, smågrupper og pedagogisk dokumentasjon. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten (Barnehageloven 2). Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplanen er godkjent av Samarbeidsutvalget i Melløsparken barnehage Vi har innredet noen av rommene på huset i forskjellige temaer, som borgrom, familierom, grotterom, musikkrom og snekkerbod. Dette har vi gjort fordi vi ønsker at barn og voksne skal bruke huset aktivt og ha tilgang til alle rom. På denne måten får også barna oppleve mange og varierte magiske øyeblikk. Magiske øyeblikk skjer i alle hverdagssituasjoner, hvis vi ser godt etter! Det kan være og utforske et insekt på en tur, plaske og hoppe i en vanndam, ake i full fart, få latterkrampe med kameraten sin, eller ligge på rygg og se på skyene. 2

4 BARNEHAGELOVEN Barnehageloven pålegger alle barnehager i Norge å utarbeide årsplan for virksomheten. Årsplanen skal bygge på Barnehageloven og Rammeplanen for barnehagen. Barnehageloven av 19.desember 2008 nr. 119, sier i 1 om formålet ved barnehagedrift: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Videre står det: Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. RAMMEPLANEN Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen trådte i kraft fra 1. august Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2). Med vår visjon og vår prosjektbaserte hverdag, mener vi at vi er med på å skape dette sammen med barna. Mye av årsplanen blir en forklaring på hva vi legger i dette pålegget, og hvordan vi vil jobbe med det. 3

5 VÅRE MÅL Disse målene har vi kommet frem til i fellesskap: 1. VI ØNSKER Å JOBBE FOR AT ALLE BARNA SKAL FØLE TRYGGHET TRIVSEL TILHØRIGHET TOLERANSE Kriterier for måloppnåelse på dette: At barnet lar seg trøste og henvender seg aktivt til de voksne At barnet tør å vise ulike følelser At barnet uttrykker glede At barnet snakker om barnehagen som sin At barna inkluderer hverandre i lek Hva legger vi i målet: Vi mener at måten vi har organisert barnehagen på, er med på å gi barna trygghet, trivsel, tilhørighet og toleranse. Vi bruker lang tid på tilvenning slik at de skal bli trygge på den avdelingen de tilhører. Selv om vi som oftest har dørene mellom avdelingene åpne, stenger vi dem i perioder der vi ser at barna kan ha behov for mer skjerming, og mindre områder å forholde seg til for å bli trygge (som tilvenningsperioden). Etter hvert er dørene mellom avdelingene åpne store deler av dagen. På den måten dannes vennskap på tvers av avdelingene, og barn og personal blir godt kjent med hverandre. Gevinsten ser vi for eksempel når barn fra småbarn skal begynne på avdeling for de store, og på sommeren når alle voksne jobber på tvers pga ferieavvikling da er de allerede kjent med barna, og barna med dem. 2. VI JOBBER FOR AT HELE PERSONALET SKAL VÆRE TYDELIGE OG ANERKJENNENDE VOKSNE Kriterier for måloppnåelse på dette: Se punkter under anerkjennende voksne. Disse gjøres om til kriterier ved vår evaluering. Hva legger vi i målet: Vi jobber med å være anerkjennende voksne fordi vi mener det er helt avgjørende for å kunne nå det første målet vårt. Barna skal være med på å medvirke i hverdagen sin, og de påvirkes av hvordan vi som voksne møter dem. Vi har derfor beskrevet hva vi legger i det å være anerkjennende under punktet om barns medvirkning. Vi skal møte barna der de er og med interesse, og dette henger sammen med visjonen vår om magiske øyeblikk. Gjennom en anerkjennende væremåte, gir vi tid og rom for undring, og de gode samtalene i hverdagen. 4

6 BARNEHAGENS ARBEID MED OMSORG, OPPDRAGELSE, OG DANNNING, LEK OG LÆRING, OG BARNS MEDVIRKNING. Omsorg, oppdragelse og danning Hos oss skal alle barn møtes med omsorg. Forholdet er da preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og samspill. Omsorgen skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og har verdi i seg selv. I barnehagen vår handler omsorg både om forholdet mellom personalet og barna, og barnas omsorg for hverandre. Dette kommer frem i vårt daglige møte med barna, i hente-/bringe situasjoner, og ikke minst i stellesituasjonen. Vi ser på oppdragelse som en prosess der voksne leder og veileder barn. Barna må få hjelp til å oppfatte hva som er akseptabelt i samvær med andre. Personalet skal veilede barna i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav, og egen væremåte. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. (Rammeplanen, s 15) Gjennom oppdragelse, anerkjennende væremåte og fokus på sosial kompetanse, mener vi at barna hos oss får erfaringer og veiledning i denne danningsprosessen. Lek og læring Å gi gode betingelser for lek, er en av barnehagens viktigste oppgaver. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. Den kjennetegnes av at den er frivillig og indremotivert. Leken er ikke bare atferd, men en måte å forholde seg på. Når barn leker, later de som, og det er blant annet gjennom denne leken at barn tilegner seg store deler av sin helhetlige kompetanse. Leken styrker både den intellektuelle, språklige, fysiske, emosjonelle og sosiale utviklingen. Med dette synet på lek, mener vi at vi i tillegg anerkjenner barndommens egenverdi. Barn lærer gjennom lek! Denne typen læring kalles uformell læring og er noe som skjer her og nå. Med åpne dører mellom avdelingene og ulike magiske rom ønsker vi å fremme denne uformelle læringen. Andre uformelle læringssituasjoner er barns nysgjerrighet rundt ulike fenomener og situasjoner, som for eksempel en maurtue i skogen; Hvem bor der og hvor mange? Hvor sterke er de? Hva spiser de? Det er dette som skal være med å danne utgangspunkt for læring, barns undring og interesser! Barnehagen skal også bidra med formelle læringssituasjoner. Disse kjennetegnes ved at de er voksenstyrte og (delvis) planlagte. Et eksempel er samlingsstund der et eventyr fortelles, eller en tur til skogen der vi skal se på forandringer i naturen. Vi legger vekt på at de formelle læringssituasjonene gir rom for våre barns interesse og nysgjerrighet. Gjennom de årene barna går i barnehagen skal de ha dannet et godt grunnlag for sin livslange læring. En læring som skjer på ulike arenaer gjennom hele livet! 5

7 Barns medvirkning Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Rammeplanen for barnehager har sterkt fokus på barns medvirkning. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. Vi voksne må her være vare på all type mimikk og kroppsspråk. På den måten kan vi ta barnas signaler på alvor, og la de ha innvirkning på hva de vil, og ikke vil gjøre, når de er hos oss. Å legge til rette organisering og planlegging som gir tid og rom for å lytte og samtale. Å akseptere ulikheter, både blant barn og voksne Å snakke med, ikke til barna Å vise omsorg til alle barn, i alle situasjoner (lytte, trøste, samspill og tilstedeværelse) Ut i fra disse målene og måten å se barna på, kan barna bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Vi i vårt personale vil arbeide for at barna opplever å medvirke i deres egen hverdag gjennom: Å være tydelige voksne, og møte barna med en anerkjennende, likeverdig holdning. Med dette mener vi (er også kriterier for vårt hovedmål nr. 2): Å sette klare rammer og grenser for barna Å vise som voksen at vi er trygge i rollen vår (at vi tør å ta avgjørelser) Å bruke en god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldrene. Å støtte barna til å undre seg og stille spørsmål. Å invitere barna med som interessante samtalepartnere og meningsbærere når viktige beslutninger om dem selv skal tas. Å ta oss tid til å lese og tolke barnas kroppsspråk, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. 6

8 SOSIAL KOMPETANSE: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Et sosialt kompetent barn har lett for å etablere vennskap fordi det ser og forstår gruppenormer, sosiale regler, og er i stand til å velge mellom ulike strategier for å oppnå ønsket resultat. Sosialt kompetente barn ser også ut til å ha et vern mot negativt samspill i jevnaldergruppen. De uttrykker uavhengighet og selvstendighet, og er flinke til å løse konflikter. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing, og barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Lek, glede og humor: Handler om å føle glede, kunne slappe av, spøke og ha det moro, kunne tre inn og ut av lekerammer, og å forstå lekesignaler. I vår barnehage jobber vi med sosial kompetanse, og disse fem områdene gjennom hele dagen. Hverdagssituasjoner, lek, måltider, samlingsstunder, turer, og samspill er bare noen av situasjonene der vi hele tiden utøver og tilegner oss sosial kompetanse. I tillegg til å jobbe med det i hverdagen, har vi også materiell som gjør det lettere å jobbe enda mer målrettet med sosial kompetanse. Vi kan blant annet nevne Kari Lamer, og hennes opplegg Du og jeg og vi to, og Vennekort. Sosial kompetanse har 5 hovedområder: Empati og rolletaking: Handler om evnen til å gjenkjenne andres følelser, og til å forstå dem ut fra den andres situasjon. Her handler det om å sette seg inn i en annens rolle eller perspektiv. Prososial atferd: Handler om positive sosiale holdninger og handlinger som for eksempel å hjelpe, støtte, anerkjenne, oppmuntre osv. Selvkontroll: Handler om å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Selvhevdelse: Handler om å ta initiativ i forhold til andre, hevde sine egne meninger og ønsker, og å stå imot vennepress. 7

9 SATSNINGSOMRÅDE: LEK Leken er fremtredende i vår barnehage, men vi ønsker å sette ekstra fokus på den, da leken er viktig for barns læring og deres utvikling av selvfølelse. Gjennom leken utforsker barna sine iboende muligheter, og de uttrykker og utforsker følelsene sine. Gjennom leken utforsker og prøver barnet sin evne til omsorg, handling, mot og innlevelse, og på denne måten skapes vennskap og grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Mer om lek på side 5. Barnehagen blir ikke et godt lekemiljø av seg selv, det er i stor grad vi som gjennom vår pedagogikk bestemmer hvorvidt barnehagen skal virke hemmende eller fremmende på leken. Vi ønsker en pedagogikk som fremmer leken, og vil i 3 år fremover ha lek som satsningsområde. Vi vil ta for oss ulike lekearenaer og ulike former for lek, og dette barnehageåret er det uteleken som står i fokus. Vi opplever at de voksne blir invitert med i barnas lek. Vi ser voksne som tar med barn ut i parken, som tar med barn i snekkerboden, som maler med barna ute, som lager hus og kaker i sandkassa sammen med barna osv. For å tydeliggjøre lekens betydning, har vi valgt å lage en sol som sier noe om hva barna i barnehagen lærer og opplever gjennom lek. Ordene på solstrålene er positive ting som barn erfarer gjennom lek, mens ordene i skyen kan oppleves mer negativt. Vi mener at dette også er viktige erfaringer å ta med seg i livet. Mål med uteleken: Barna skal få positive opplevelser gjennom uteleken, og føle at de lykkes i samspill med andre. Kriterier for måloppnåelse: Barn: Vi hører barn som ler og ser at de smiler Vi ser barn som er engasjerte i lek med andre. De prater, diskuterer, og kommer til enighet. Vi ser barn som har et variert lekerepertoar Vi ser barn som viser glede i samspill med andre Voksne: Vi ser voksne som er med i barns lek Viktigst av alt er lekens egenverdi! 8

10 RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER Rammeplanen beskriver syv fagområder, som alle barna skal ha erfaring med i løpet av barnehagetilværelsen. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et prosjektarbeid, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Fagområdene vil man finne i det daglige arbeidet på hver enkelt avdeling, og vil bli tilpasset barnegruppen. I løpet av årene barna er hos oss, skal de ha vært innom disse områdene, opptil flere ganger, og de vil få ulike type opplevelser, bestemt ut fra alder og modenhet. Progresjon i forhold til alder og utviklingsnivå blir nøkkelord i alt pedagogisk arbeid i barnehagen. Stor og liten avdeling kan ha samme tema, men ulike mål. Turer i nærmiljø, barnas lek inne og ute, normalt sunt kosthold i barnehagen, selvstendighetstrening gjennom blant annet håndvask, påkledning m.m. 3. Kunst, kultur og kreativitet Her jobber vi for at barna skal få tid og rom for det personlige uttrykk ved tilgjengelighet av ulike materialer. Formingsutstyr, naturmateriell, og eventuelt gratismateriell (ukeblader, doruller og lignende). Videre tilrettelegger vi for sanseopplevelser gjennom blant annet: Musikk, dans, drama og kulturelle markeringer som 17. mai og FORUT aksjonen. 1. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en sentral del av barnehagens daglige innhold. Personalet jobber for å imøtekomme barns ulike måter å kommunisere på. Metoder vi bruker for å oppnå dette er blant annet: Lese bøker, snakkepakken, rim og regler, drama og sang, samtaler om opplevelser, følelser og tanker, og at vi er anerkjennende voksne som lytter, tolker og forstår barna. 2. Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Godt kosthold og aktivitet er med på å utvikle en sunn kropp. Metoder vi bruker for å oppnå dette er blant annet: 4. Natur, miljø og teknikk Vi ønsker å gi barna opplevelser og rom for undring i forhold til seg selv og sin omverden, noe som også er i tråd med vår visjon. Dette kan vi tilrettelegge for ved fysiske erfaringer og holdningsskapende samtaler. Eksempler på dette er: Turer i nærmiljøet, kildesortering, kjøkkenhage, konstruksjonsleker (Duplo, Kappla, Maxamec), og gjennom erfaringer og samtaler om naturen, været, dyr og årstidene. 9

11 5. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme barnas måter å oppfatte verden og mennesker på, og det preger barnas verdier og holdninger. Metoder vi bruker for å nå dette er blant annet: Markering av de kristne høytidene som jul og påske, og gir barna kjennskap til andre høytider som er representert i barnegruppen (for eksempel Id). Personalet møter barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt, og de skal opptre slik at alle barna kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre gjennom: Å ønske barna velkommen når de kommer i barnehagen og si hadet når de går hjem Å hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger At barn og voksne undrer seg sammen Gode samtaler FORUT og andre prosjekter om mangfold 7. Antall, rom og form Vi skal legge til rette for barns egen utforskning, eksperimentering og lek. Vi skal undre oss sammen med barna for å støtte utviklingen av logisk tenkning. Metoder for å nå dette er gjennom at personalet utforsker og samtaler med barna om blant annet: Former (sirkler, kvadrat o.l.) Tall/telle Spill/puslespill Konstruksjonsleker (Maxamec (fra 3 år)) Måling/veiing Gjennom bruk av digitale verktøy (IKT) Forming (mønster, symmetri) Sortere, systematisere 6. Nærmiljø og samfunn Barn skal medvirke i, og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Det at barna er kjent i nærmiljøet kan fremme barnas deltakelse i vårt demokratiske samfunn. Metoder vi bruker for å oppnå dette er blant annet: Gå på turer i nærmiljøet Å besøke ulike arbeidsplasser og institusjoner som: Eldresenteret, politistasjonen, brannstasjonen, biblioteket, By- og industrimuseum, foreldre/besteforeldres yrker/arbeidsplasser. 10

12 PROSJEKTBASERT HVERDAG Vi har lenge hatt fokus på barns medvirkning i barnehagen vår. Vi startet opp med prosjektbasert hverdag høsten 2009, som blant annet innebærer at vi lar barna medvirke til hvilke temaer vi skal fordype oss i. Ann Åbergs bok: Lyttende pedagogikk, har spesielt inspirert oss til denne arbeidsformen. Mål med prosjektbasert hverdag: At barna skal få medvirke på egen hverdag At barna skal oppleve trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet gjennom denne arbeidsformen Kriterier for målene: At barna er delaktige i valg av prosjekter (tilhørighet/trivsel) At barna får ny kunnskap og lærdom, ut fra eget initiativ og interesse At barna får jobbe i mindre grupper (trygghet) At barna tolererer at andre også får velge prosjekter (toleranse) Det vi vil ha i fokus, er at barna skal få medvirke på egen hverdag og læring og at det er på barnas egne premisser at læringen skal finne sted. Arbeidet skal være mer prosjektbasert, og varigheten på prosjektet avhenger av barnas interesse for å finne ut mer om det aktuelle temaet. Aktiv lytting til hva barna har å si, hva de er opptatt av og tolke deres nonverbale språk, blir her en viktig oppgave! Det skal gis rom for å ta barnas initiativ der og da, og lage små og store prosjekter ut fra dette. Barna skal få medvirke til hvordan prosjektet skal drives fremover, gjennom blant annet idémyldring. Disse idéene, hva som blir gjort underveis, dokumentasjonen og refleksjonene vil bli hengt opp på en egen prosjektvegg. I etterkant blir det viktig at barn og voksne tar seg tid til å reflektere sammen over prosjektet og det som er dokumentert. Disse refleksjonene vil vi legge til grunn når vi i neste omgang skal finne ut hvordan vi kan utfordre barnas tanker videre. Med en slik måte å jobbe på, vil vi være i kontinuerlig utvikling, både barn og voksne (se figur om pedagogisk dokumentasjon). Evalueringen av prosjektene skjer i refleksjon på flere plan: sammen med barna, i personalgruppa, alene og i veiledning. Dette er også det man kan kalle pedagogisk dokumentasjon, da refleksjonene hjelper oss å finne riktige metoder for å utvikle barnas tanker, gi de nye utfordringer og starte nye prosjekter ut fra dette. I tillegg blir de voksne mer bevisste og utvikler seg. Til hvert prosjekt følger det 3 ulike skjemaer. Et ark med prosjektplan, et for refleksjon og evaluering, og et for når prosjektet er over. Her skriver vi hvilke mål vi har, hvordan prosjektet oppstod, hvordan vi jobber videre med prosjektet, hvem som deltok osv. Prosjektpapirene oppbevares i prosjektpermene på hver avdeling. Vi har valgt å henge opp en ukeplan her i barnehagen hvor vi setter opp turer, møter og bursdager som vanlig, men vi vil ha mye større rom for spontanitet i hverdagen. Her vil det også stå hvilke prosjekter som har dukket opp, og som vi jobber med den uken. Prosjekter som foregår over lengre perioder vil også stå oppført her. 11

13 Hver avdeling sender ut et månedsbrev hvor vi vil fortelle litt om prosjektene og hverdagen vår. Vi ønsker oss tilbakemeldinger (tips, metoder eller om det er noe du kan bidra med) på arbeidet underveis. Følg med på prosjektveggen på avdelingen! Pedagogisk dokumentasjon bilder og skrive ned praksisfortellinger. Til slutt må vi ta barna med i refleksjonen i etterkant av prosessen, og deretter kan vi gjøre nye valg på hva som trengs for barna, slik at utvikling og ny lærdom kan finne sted hos den enkelte. De som jobber med de minste barna (0-2), må her se på barnas kroppsspråk og prøve å tolke hva de likte og ikke likte underveis i prosjektet. Refleksjonen bør foregå på flere plan, både med barna og blant personalet. Når vi så bruker dokumentasjonen vår (f.eks bilder), og stiller kritiske og reflekterende spørsmål rundt disse, vil dette få oss videre, og løfte bevisstheten på det vi gjør til enhver tid. Når refleksjonen har funnet sted, blir summen av hele prosessen - pedagogisk dokumentasjon. Denne prosessen er en evig runddans og man begynner forfra igjen med lytting og observasjon. Dette er med på å gi oss en kontinuerlig utvikling. Planleggingstid og refleksjonstid like viktig! Med dette mener vi at vi skal bruke like mye tid til planlegging som til refleksjon (evaluering). Tradisjonelt er vi gode på planlegging, men ikke fullt så gode på etterarbeid og dokumentasjon av hva som ble gjort. Her skal barna bli viktige medspillere, og vise oss veien videre for hva de trenger av nye utfordringer. Denne figuren viser hva vi legger i begrepet pedagogisk dokumentasjon. Det første som må skje, er at vi voksne er aktive lyttere til hva barna sier, og vi må observere dem i deres handlinger! Det vi får høre og observerer underveis i deres erfaringer (prosjekter), må så dokumenteres. Hva er de interesserte i, og hvilke metoder foretrekker de for å lære? Eksempler på dokumentasjon er å ta 12

14 FELLES FOKUSOMRÅDER Gjennom året har vi noen felles fokusområder vi jobber med på alle avdelingene. Disse faller naturlig inn da det dreier seg om høytider og årstider, fester eller andre felles arrangementer i barnehagen. Områdene er nevnt i kalenderdelen, mens målene for fokusområdene finner du her. Hvordan vi jobber med det, blir til inne på de ulike avdelingene, sammen med barna. Når dette arbeidet planlegges, er det prosjektpapirene vi forholder oss til. Mål for arbeidet med de ulike fokusområdene: Tilvenning: Nye barn blir trygge i barnehagen. Forut: Fremme barnas nysgjerrighet og respekt for ulike kulturer. Jul: Gi barna en hyggelig førjulstid med gamle og nye tradisjoner Temafest: Gjennom fellesskap skal barna få oppleve mestring og skaperglede. Påske: Barna skal få kjennskap til påskehøytiden og tradisjonene rundt den. 17.mai: Barna skal få kunnskap om vår nasjonaldag samt tradisjoner og sanger som hører til. Vi maler Eidsvollsbygningen SMÅGRUPPER SOM METODE I hverdagen ønsker vi å jobbe mer i smågrupper. Å være sammen i en liten gruppe, skaper mange gode situasjoner for barna. Det blir også mer ro og tid, som gjør det lettere å komme med egne meninger, utrykke følelser, samt at det er lettere å bli kjent. I smågruppene kan personalet gi barna tilpassede utfordringer og opplevelser som er tilrettelagt ut fra deres forutsetninger (f.eks bruk av pedagogiske spill). Det blir også lettere for de ansatte å fange opp enkeltbarnets utsagn/ytringer/behov i mindre grupper, og spille videre på dette ved å lage nye prosjekter. Å dele inn i mindre grupper hjelper oss å sikre at alle barna får en riktig progresjon og læring innen de 7 fagområdene. Noen ganger vil gruppene bli delt inn bevisst av personalet, mens andre grupper oppstår her og nå, på initiativ fra barna og det de er opptatt av. Dette blir små prosjektgrupper! PEDAGOGISK INNHOLD I HVERDAGSSITUASJONER: Mye av barnas samspill, utvikling og læring foregår i hverdagssituasjonene. Dette er situasjoner som barna etter hvert blir godt kjent med. Gjennom etablering av disse rutinene, som for eksempel samlingsstund, håndvask og måltid, hjelper vi barna med å få en forutsigbar hverdag. Dette vil igjen føre til trygghet og videre til utvikling og læring. Vi har samlet hverdagsaktivitetene for både småbarnsavdelingene og storbarnsavdelingene i et skjema. Det vil være en naturlig progresjon i barnas utvikling og dermed også i hvilke krav vi setter til dem. Videre er vi opptatt av individuell opplæring, slik at alle barn får kjenne på mestringsfølelsen. Denne oversikten kan du se i sin helhet, på vår hjemmeside, under dokumenter: 13

15 DAGSRYTME Alle tidene er veiledende og tilpasses barnas behov. Avdelingenes ukerytme ser dere på den store ukeplanen som henger i gangen på hver avdeling. 0-3 ÅR 6.45 Barnehagen åpner Frokost på hver sin avdeling (Marihøna/Humla) Egenstyrte aktiviteter 9.30 Tur/ute, smågrupper eller prosjektarbeid Måltid Soving/hviling/egenstyrte aktiviteter ute/inne Fruktmåltid Egenstyrte aktiviteter inne/ute Barnehagen stenger 3-5 ÅR 6.45 Barnehagen åpner Frokost på Billa, lekerom på Loppa/Gresshoppa Egenstyrte aktiviteter inne/ute Tur, smågrupper eller prosjektarbeid Måltid Egenstyrte aktiviteter inne/ute Fruktmåltid Egenstyrte aktiviteter inne/ute Barnehagen stenger Bursdagsinvitasjoner i barnehagen: Hvis invitasjonene leveres i bhg, må den være i en nøytral konvolutt, og alle på avdelingen må bli bedt/alle i samme fødselsår må bli bedt/eller alle av samme kjønn må bli bedt. Hvis ikke dette er tilfelle, må innbydelsene leveres ut privat. Adresser finner dere på avdelingens hjemmeside! MÅLTIDER I vår barnehage har vi fokus på et sunt kosthold, og kostpengene dekker frokost, lunsj og fruktmåltid hver dag. Søtt pålegg er en sjeldenhet og saft kun til spesielle anledninger. Vi har en kjøkkenassistent som lager varmmat til avdelingene. Menyer og info om hva vi serverer til de ulike måltidene ligger på hjemmesiden. 5 om dagen barnehage Fra høsten 2012 blir vi en 5 om dagen barnehage. Det betyr blant annet at vi skal servere oppkuttet frukt og grønt som en del av måltidene hver dag, at det ikke skal serveres kaker ved bursdagsfeiringer, samt inspirere og motivere til et økt forbruk av frukt, bær og grønnsaker. BURSDAGSFEIRING I vår barnehage ønsker vi at barnet skal være i fokus på bursdagen sin, og derfor har vi valgt å feire bursdager på følgende måte: Barnet vil bli møtt med flagg når det kommer om morgenen, samt et bilde av seg selv i gangen. Videre har avdelingene hver sin bursdagsboks der det ligger alternativer som barnet kan velge til samlingsstund denne dagen(det kan være et eventyr, en sang, en lek, en bok el). Vi holder selvfølgelig på tradisjonen med bursdagssang og krone. Barna får selv velge farge på kronen sin og de velger også hvordan den skal dekoreres. I tillegg vil vi ha en bursdagsstol eller bursdagspute som barnet får sitte på under måltidet. Dette er hovedtrekkene i barnehagens bursdagsfeiringer, men avdelingene vil også tilpasse feiringen til sine barn! 14

16 TEMAFEST For fjerde året på rad fortsetter vi med temafest til fordel for karneval i februar. Bakgrunnen for at vi startet med temafester var blant annet at vi ønsket å ta bort litt av kjøpepresset som er ved karnevalstider. Ved å ta i bruk gjenbruksmaterialet, og la barna delta i prosessen med å lage kostymer, erfarer de at ikke alt trenger å kjøpes og at vi kommer langt med litt fantasi! Vi vil også at de skal oppleve skaperglede og mestring i arbeidet, og at fellesskapet i barnehagen blir enda sterkere gjennom denne perioden. Med positive erfaringer gleder vi oss til et nytt og spennende tema, som i år blir Astrid Lindgren. Fredag 15.februar blir det temafest! I forkant av festen fordyper hele barnehagen seg i temaet, lager kostymer, kulisser, synger sanger, øver på forestillinger med mer. FORUT Barnehagen er hvert år med på Forut sin barneaksjon, og i år er det landsbybarna i Bawatele som er fokusområde. Vi skal lære om kulturen og hvordan noen av barna som bor i den lille landsbyen i Malawi lever. Torsdag 25. oktober markerer vi avslutning på dette prosjektet med en Forut fest for barna. I løpet av uke 43 vil det også være avdelingsvis arrangement, for foreldre og barn, der vi har loddsalg til inntekt til Forut med mer. Kulisser til temafest om Kardemomme by Bakermester Harepus og læregutt på temafest om Hakkebakkeskogen 15

17 OBSERVASJON TRAS I barnehagen jobber vi med et verktøy som heter TRAS (tidlig registrering av barns språkutvikling). Dette er et observasjonsverktøy som kartlegger språkutviklingen til barn mellom 2 og 5 år. TRAS består av en teoribok og et observasjonsskjema. I TRAS-håndboken er det knyttet tre spørsmål til hvert alderstrinn fra de ulike observasjonsområdene: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. Gjennom bruk av TRAS som observasjonsmetode kan vi kartlegge enkeltbarns språkutvikling, og ut fra dette tilrettelegge et tilpasset og utviklende språkmiljø for det enkelte barn på avdelingen. TRAS skal også bidra til at barn som strever med sin språkutvikling får hjelp så tidlig som mulig. ALLE MED Vi bruker også observasjonsmetoden som heter ALLE MED. ALLE MED -materiellet er tenkt brukt på alle barn i barnehagen (1-6 år). Det er et visuelt, lettfattelig observasjonsskjema, der barnets utvikling kommer tydelig fram. Materiellet vil gi personalet hjelp til å ha en observerende holdning i samspill med barnet og gir personalet kompetanseheving i forhold til barns utvikling. Målet er at materiellet skal være et viktig utgangspunkt for foreldresamarbeid, for eventuelt kontakt med andre fagfolk, og sist men ikke minst, bidra til økt bevisstgjøring om det pedagogiske tilbudet barnehagen gir til barna. Observasjonsskjemaet dekker seks utviklingsområder; språkutvikling, lek, sosioemosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. I år skal vi gjennomføre TRAS på barn født i 2008 og ellers ved behov. 16

18 DOKUMENTASJON OG EVALUERING Rammeplanen setter tydelige krav til dokumentasjon i barnehagen. Foreldre/foresatte har rett til å se dokumentasjon på egne barn. For å dokumentere hva denne barnehagen gjør, har vi en virksomhetsplan og en årsplan. Vi dokumenterer også ved å skrive daglig på whiteboard tavlene og henger opp plakater med bilder og tekst etter aktiviteter og prosjekter på avdelingene. Vi leverer ut månedsbrev der vi forteller om hva vi har gjort, hvilke prosjekter vi har jobbet med og hva vi skal jobbe videre med. Etter hvert prosjekt evaluerer vi sammen med barna. På hjemmesiden vil det på avdelingenes side ligge månedsbrev og bilder fra barnas hverdag. Vi evaluerer og vurderer arbeidet vi gjør på avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager, ledermøter og sammen med barna etter et prosjekt. Vi evaluerer aktiviteter fortløpende gjennom året. Personalet vil også ta en generell evaluering på hele årsplanen og vårt daglige arbeid og drift i mai. I forhold til evaluering av de pedagogiske planene i barnehagen, vil det settes av fast tid til dette på det siste avdelingsmøtet i hver måned. (Da vil de evaluere måneden som har gått.) Vi har skrevet opp faste spørsmål som skal besvares på eget skjema. Evaluering av det pedagogiske arbeidet: Spørsmål vi stiller oss ved evaluering av årsplanen: Er målene nådd? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva gikk bra? Hva kunne vært gjort annerledes? Gir planen/hverdagen tid og rom for lek? Hvorfor/hvorfor ikke? Har det vært rom for magiske øyeblikk for barn og voksne? Har barna fått medvirke på egen hverdag? Hva: Hvem: Når/hvordan: Prosjekter for denne måneden Barns medvirkning Tid og rom for lek Magiske øyeblikk Pedagogisk innhold i hverdagen De 4 T ene i årsplanen Å være anerkjennende voksne Halvårsvurdering av barnehagens arbeid Pedleder/alle på avdelingen Pedleder/alle på avdelingen Pedleder/alle på avdelingen Alle ansatte Alle ansatte Siste avdelingsmøte i hver måned og/eller fortløpende Siste avdelingsmøte i sept, nov, jan, mars og mai. Siste avdelingsmøte i aug, okt, des, feb, april, og plandag på slutten av barnehageåret (mai) Kurs, personalmøter, plandager, gjennom medarbeidersamtaler og personlig veiledning På plandag i jan og mai. Skriftlig evaluering ut til foreldrene kommer kun i mai. 17

19 SKOLEGRUPPE I år har vi 21 barn som er født i Disse vil være på gruppe sammen hver mandag og torsdag. De voksne som skal være sammen med barna er Trym (Billa), Olav (Loppa), Ida og Gøril(Gresshoppa). Vi har bevisst valgt en voksen fra hver av de store avdelingene, slik at alle barna er sammen med en voksen de kjenner ekstra godt. På skolegruppa vil vi legge vekt på å gi de største barna i barnehagen flere utfordringer. Det vil bli noe skolerelaterte oppgaver, samt at gruppa vil være både ute og inne for ulike aktiviteter. 3- og 4 åringene vil være på avdelingen med to voksne når skolegruppa gjennomføres. De skal leke og ha ulike aktiviteter, som gir utfordringer og ny læring. Skolegruppa berører ikke småbarnsavdelingene, og de har vanlige dager når denne gjennomføres. OVERFLYTTING FRA LITEN TIL STOR AVDELING Barna som går på Humla og Marihøna skal i løpet av det året de fyller 3 år over på en av de store avdelingene. Målet for overgangen er at barn og foreldre skal oppleve den som trygg og god. Når overgangen nærmer seg, inviterer de store avdelingene de som skal begynne på frokost, og lunsj, og barna kan enten komme alene, eller sammen med en voksen fra avdelingen sin. Personalet fra storebarns avdelingene oppsøker barna som skal begynne på deres avdeling blant annet i utetiden og blir bedre kjent med dem. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I rammeplanen for barnehager er følgende slått fast: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuell skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Fra august 2010 har Moss kommune kommet med retningslinjer for hvordan vi skal gjennomføre en best mulig overgang mellom barnehage og skole. Hele kommunen har fått et felles årshjul som skal følges. Intensjonen er å gjøre overgangen fra barnehage til skole best mulig for barn og foreldre. Barnehagene har blitt delt inn i forskjellige sogn, og vi sogner til, og skal samarbeide med Melløs skole. Årshjulet kan du se i sin helhet på hjemmesiden vår (under skolegruppa). Som et videre ledd i dette arbeidet, har kommunen nå også utarbeidet et systematisk språktilbud, siste år før skolestart. Denne planen ønsker vi å følge, da vi mener at dette er med på å gi barna like forutsetninger når de begynner på skolen. Målet er å utjevne forskjeller, og gi likt tilbud uavhengig av hvilken barnehage man går i. Planen i sin helhet kan du se på hjemmesiden vår (under skolegruppa). 18

20 FORELDRESAMARBEID Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd.) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidutvalg. (Barnehageloven 4) Barna våre vokser opp med flere arenaer å forholde seg til. Arenaene har forskjellige funksjoner overfor barnet. Vi i barnehagen ønsker å gjøre det beste for at barna trives i den tiden de er hos oss. For at det skal bli best mulig, er det viktig med et godt samarbeid med hjemmet. Vi ønsker oss foreldre inn i barnehagen. Har dere ekstra tid, så vær gjerne sammen med oss og barna. Vi ønsker at foreldrenes område ikke bare er i garderoben, men hele barnehagen. Vår erfaring er at hvis foreldre spør barna om hva de har gjort i løpet av dagen, er svaret ikke noe eller lekt. Ved å bli bedre kjent med barnehagen, kan dere få et bedre innblikk i barnas hverdag. Gjennom månedsbrevene fra avdelingen og whiteboarden, håper vi også at dere skal få et bedre innblikk i hva vi gjør. Kom gjerne med innspill, kommentarer og forslag til videre arbeid rundt et prosjekt. Og har dere noe spesielt dere kan bidra med i gruppa, så si ifra til oss! Andre situasjoner hvor vi blir bedre kjent er på foreldremøter, foreldresamtaler, dugnader, arrangementer som maifest, sommerfest og ikke minst i hente og bringesituasjoner. I og med at barnehagen er et andelslag, er det flere av foreldrene som sitter i barnehagens styre, og er der med på å påvirke driften av barnehagen. Vi har også et Samarbeidsutvalg bestående av 2 foreldrerepresentanter samt 2 representanter fra personalet. Bilde og kontaktinformasjon av hvem som er SU representant henger på tavla på hver avdeling og på hjemmesiden vår. SU representanten vil sende ut en epost i forkant av alle møter hvor foreldrene kan melde inn saker. Referat fra SU møtene legges ut på barnehagens hjemmeside. Det står mer om foreldresamarbeid i barnehagens virksomhetsplan. 19

21 PRAKTISK INFORMASJON, MERKEDAGER OG TRADISJONER I BARNEHAGEN HVA NÅR HVEM Plandag Fre Barnehagen er stengt Dugnad Tirs Marihøna ansvar Foreldremøte Tirs Alle foreldre/foresatte Fotografering Tor Alle barna Dugnad Tor Loppa ansvar Forut aksjon Tor Alle barna, foreldre/foresatte og familie Plandag Fre Barnehagen er stengt Lucia feiring Tor Alle barna og foresatte. Skolegruppa går i tog. Julebord Fre Alle barna pynter seg og vi spiser julemat til lunsj Plandag Man Barnehagen er stengt Plandag Fre Barnehagen er stengt Temafest Tor Alle barna Påskefrokost Fre Alle barna Dugnad Foreldremøte Dugnad Mai fest Plandag Dugnad Sommerfest Foreldremøte Tir Man Man Tors Man Tirs Tor Tirs Billa ansvar Alle foreldre/foresatte Humla ansvar Alle barna, foreldre/foresatte og familie Barnehagen stengt Gresshoppa ansvar Alle barna, foreldre/foresatte og familie Foresatte til nye barn, barnehageåret 13/14 Lokale kulturbegivenheter Vi ser på en del av disse arrangementene som en del av de lokale kulturbegivenhetene til barnehagen. I tillegg til dette bruker vi nærmiljøet aktivt, i form av turer til nærliggende skoger og lekeplasser, turer til byens museer og bibliotek, samt besøk på eldresenteret og Malakoff videregående skole, parken, for å nevne noe. 20

22 PRESENTASJON AV PERSONALET KONTORET: Thea Gustavsen, 100 % - Styrer Cecilie Warhuus, 100 % - Fagansvarlig/styrerassistent GRESSHOPPA (3-6 år): Gøril Nielsen, 100 % - Pedagogisk leder Lene Syvertsen, 100 % - Fagarbeider Anna Olsen, 100 % - Assistent BILLA (3-6 år): Heidi Kvam, 100 % - Pedagogisk leder Nina Appleton, 100 % - Fagarbeider Trym Farstad, 100 % - Assistent LOPPA (3-6 år): Ingrid Marie Lindbäck, 100 % - Pedagogisk leder Olav Arntzen, 100 % - Fagarbeider Marit Brandt, 100 % - Assistent 21

23 HUMLA (1-3 år): Karina G. Helgesen, 100 % - Pedagogisk leder Linda F. Blindheim, 100 % - Førskolelærer (vikariat) Halango Abdurazak, 100 % - Assistent Bozena Szczerba, 100 % - Assistent Line Jørgensen, 100 % - Førskolelærer (fra ) MARIHØNA (1-3 år): Kathrine H. Rikstad, 100 % - Pedagogisk leder Kristine Caroline Thon, 100 % - Førskolelærer (vikariat) Nina Oddvoll, 100 % - Assistent Ann-Kristin Brede Pedersen, 70 % - Assistent Lisbeth Corneliussen, 30 % - Assistent KJØKKENASSISTEN OG VIKAR Heidi Andersson, 50 % - kjøkkenassistent og fast vikar Ida Holmskau, 100 % - vikar på Gresshoppa 22

24 I løpet av tilvenningsperioden vil dørene mellom avdelingene være mer lukket enn vi vanligvis har. Dette gjør vi for å skape trygghet og ro rundt tilvenningen. Fokusområde: Tilvenning bli kjent Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nytt barnehageår Plandag

25 Barnehagen har 10 års jubileum 25.september! Fokusområde: Tilvenning - FORUT Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dugnad Skolegruppa starter opp 11. Foreldremøte Fotografering BHG HAR 10 ÅRS JUBILEUM

26 I løpet av denne måneden starter vi med foreldresamtaler Fokusområde: FORUT Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skolens høstferie Dugnad FORUT-fest Teddybjørnens bursdag

27 I løpet av november januar skal barnehagen ha foreldresamtale med de barna som skal begynne på skolen Fokusområde: JUL Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Farsdag Plandag Fellessamling for barna

28 I henhold til vedtektene har vi redusert åpningstid i romjulen. Åpningstiden er 07:30 16:30 Fokusområde: JUL Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag søndag i advent søndag i advent Julebord for barna 12. Fellessamling for barna 13. Luciadagen søndag i advent søndag i advent Julaften Bhg er stengt 1 31.Nyttårsaften Bhg er stengt 25. Juledag Bhg er stengt juledag Bhg er stengt

29 Vi ønsker alle et riktig godt nytt år! Fokusområde: TEMAFEST Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag Bhg er stengt 2. Plandag Fellesamling for barna

30 Hver måned har vi fellessamling på huset. Barn og voksne møtes på Billa for sang, musikk, eventyr m.m. Avdelingene bytter på å ha ansvar for samlingene. Fokusområde: TEMAFEST Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Plandag Temafest barna Fastelaven Morsdag Fellessamling for barna

31 I henhold til vedtektene har vi redusert åpningstid i uke 13. Åpningstiden er 07:30 16:30 Fokusområde: Påske Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fellessamling for barna 21. Påskefrokost Palmesøndag BHG STENGER KL 12:00!!!! 28. Skjærtorsdag Bhg er stengt 29. Langfredag Bhg er stengt påskedag 30

32 I henhold til vedtektene våre, skal alle delta på en dugnad pr. andel i løpet av året. Fokusområde: Avdelingene jobber med sine egne tema Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag påskedag Bhg er stengt Dugnad Foreldremøte Fellessamling for barna

33 I mai og juni har vi organisert besøksdager for de som skal flytte til andre avdelinger. Fokusområde: 17.mai Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Offentlig høytidsdag Bhg er stengt Kristi himmelfartsdag Bhg er stengt Dugnad Maifest 17. Grunnlovsdagen Bhg er stengt 18. Pinseaften pinsedag pinsedag Bhg er stengt

34 På sommerfesten torsdag 6.juni, er det avslutningsseremoni for skolestarterne der de opptrer og høytidelig får overrakt permene sine. Fokusområde: Avdelingene jobber med sine egne tema Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Plandag 4. Dugnad Sommerfest Fellessamling for barna Foreldremøte for nye foreldre

35 Noen uker i juli er barn og voksne sammen på tvers av avdelingene. GOD SOMMER Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Den lille årsplanen 2015 2016 for Melløsparken barnehage

Den lille årsplanen 2015 2016 for Melløsparken barnehage Den lille årsplanen 2015 2016 for Melløsparken barnehage Årsplanen i sin helhet, finner du på MyKid eller hjemmesiden vår! Her kan du lese mer utdypende om våre arbeidsmetoder. KONTAKTINFORMASJON Melløsparken

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 2016 MELLØSPARKEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 2016 MELLØSPARKEN BARNEHAGE g ÅRSPLAN 2015 2016 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b, 1532 Moss Tlf: 69 20 65 30 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Hovedmål for Lønneberget:

Hovedmål for Lønneberget: Hovedmål for Lønneberget: Vi ønsker at Lønneberget skal være en barnehage for alle, med felles fokus, felles gleder og felles gjennomføring! En barnehage med TID - tid til undring, tid til omsorg og tid

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Den lille årsplanen for Melløsparken barnehage

Den lille årsplanen for Melløsparken barnehage Den lille årsplanen 2016 2017 for Melløsparken barnehage Årsplanen i sin helhet, finner du på MyKid eller hjemmesiden vår! Her kan du lese mer utdypende om våre arbeidsmetoder. 1 FORORD AV STYRER Velkommen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer