Årsplan MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk"

Transkript

1 Årsplan MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

2 KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: INNHOLDSFORTEGNELSE Kontaktinformasjon, innholdsfortegnelse s. 1 Vår visjon, innledning s. 2 Barnehageloven, rammeplanen s. 3 Våre mål s. 4 Barnehagens arbeid med omsorg, oppdragelse, s. 5-6 og danning, lek og læring, og barns medvirkning Sosial kompetanse s. 7 Satsingsområde: Lek s. 8 Rammeplanens syv fagområder s Prosjektbasert hverdag s Felles fokusområder s. 13 Smågrupper som metode s. 13 Pedagogisk innhold i hverdagssituasjonene s. 13 Dagsrytme s. 14 Kosthold s. 14 Bursdagsfeiring s. 14 Temafest s. 15 FORUT s. 15 Observasjon: TRAS og Alle med s. 16 Dokumentasjon og evaluering s. 17 Skolegruppe s. 18 Overflytting fra liten til stor avdeling s. 18 Overgang barnehage - skole s. 18 Foreldresamarbeid s. 19 Praktisk informasjon s. 20 Lokale kulturbegivenheter s. 20 Presentasjon av personalet s Kalender s

3 VÅR VISJON INNLEDNING Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og et dokument hvor det kommer frem hvordan vi skal jobbe dette året. Den vil blant annet inneholde visjon, mål og innhold for året. Vi vil fortsette som før, med prosjekter, smågrupper og pedagogisk dokumentasjon. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten (Barnehageloven 2). Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplanen er godkjent av Samarbeidsutvalget i Melløsparken barnehage Vi har innredet noen av rommene på huset i forskjellige temaer, som borgrom, familierom, grotterom, musikkrom og snekkerbod. Dette har vi gjort fordi vi ønsker at barn og voksne skal bruke huset aktivt og ha tilgang til alle rom. På denne måten får også barna oppleve mange og varierte magiske øyeblikk. Magiske øyeblikk skjer i alle hverdagssituasjoner, hvis vi ser godt etter! Det kan være og utforske et insekt på en tur, plaske og hoppe i en vanndam, ake i full fart, få latterkrampe med kameraten sin, eller ligge på rygg og se på skyene. 2

4 BARNEHAGELOVEN Barnehageloven pålegger alle barnehager i Norge å utarbeide årsplan for virksomheten. Årsplanen skal bygge på Barnehageloven og Rammeplanen for barnehagen. Barnehageloven av 19.desember 2008 nr. 119, sier i 1 om formålet ved barnehagedrift: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Videre står det: Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. RAMMEPLANEN Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen trådte i kraft fra 1. august Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2). Med vår visjon og vår prosjektbaserte hverdag, mener vi at vi er med på å skape dette sammen med barna. Mye av årsplanen blir en forklaring på hva vi legger i dette pålegget, og hvordan vi vil jobbe med det. 3

5 VÅRE MÅL Disse målene har vi kommet frem til i fellesskap: 1. VI ØNSKER Å JOBBE FOR AT ALLE BARNA SKAL FØLE TRYGGHET TRIVSEL TILHØRIGHET TOLERANSE Kriterier for måloppnåelse på dette: At barnet lar seg trøste og henvender seg aktivt til de voksne At barnet tør å vise ulike følelser At barnet uttrykker glede At barnet snakker om barnehagen som sin At barna inkluderer hverandre i lek Hva legger vi i målet: Vi mener at måten vi har organisert barnehagen på, er med på å gi barna trygghet, trivsel, tilhørighet og toleranse. Vi bruker lang tid på tilvenning slik at de skal bli trygge på den avdelingen de tilhører. Selv om vi som oftest har dørene mellom avdelingene åpne, stenger vi dem i perioder der vi ser at barna kan ha behov for mer skjerming, og mindre områder å forholde seg til for å bli trygge (som tilvenningsperioden). Etter hvert er dørene mellom avdelingene åpne store deler av dagen. På den måten dannes vennskap på tvers av avdelingene, og barn og personal blir godt kjent med hverandre. Gevinsten ser vi for eksempel når barn fra småbarn skal begynne på avdeling for de store, og på sommeren når alle voksne jobber på tvers pga ferieavvikling da er de allerede kjent med barna, og barna med dem. 2. VI JOBBER FOR AT HELE PERSONALET SKAL VÆRE TYDELIGE OG ANERKJENNENDE VOKSNE Kriterier for måloppnåelse på dette: Se punkter under anerkjennende voksne. Disse gjøres om til kriterier ved vår evaluering. Hva legger vi i målet: Vi jobber med å være anerkjennende voksne fordi vi mener det er helt avgjørende for å kunne nå det første målet vårt. Barna skal være med på å medvirke i hverdagen sin, og de påvirkes av hvordan vi som voksne møter dem. Vi har derfor beskrevet hva vi legger i det å være anerkjennende under punktet om barns medvirkning. Vi skal møte barna der de er og med interesse, og dette henger sammen med visjonen vår om magiske øyeblikk. Gjennom en anerkjennende væremåte, gir vi tid og rom for undring, og de gode samtalene i hverdagen. 4

6 BARNEHAGENS ARBEID MED OMSORG, OPPDRAGELSE, OG DANNNING, LEK OG LÆRING, OG BARNS MEDVIRKNING. Omsorg, oppdragelse og danning Hos oss skal alle barn møtes med omsorg. Forholdet er da preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og samspill. Omsorgen skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og har verdi i seg selv. I barnehagen vår handler omsorg både om forholdet mellom personalet og barna, og barnas omsorg for hverandre. Dette kommer frem i vårt daglige møte med barna, i hente-/bringe situasjoner, og ikke minst i stellesituasjonen. Vi ser på oppdragelse som en prosess der voksne leder og veileder barn. Barna må få hjelp til å oppfatte hva som er akseptabelt i samvær med andre. Personalet skal veilede barna i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav, og egen væremåte. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. (Rammeplanen, s 15) Gjennom oppdragelse, anerkjennende væremåte og fokus på sosial kompetanse, mener vi at barna hos oss får erfaringer og veiledning i denne danningsprosessen. Lek og læring Å gi gode betingelser for lek, er en av barnehagens viktigste oppgaver. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. Den kjennetegnes av at den er frivillig og indremotivert. Leken er ikke bare atferd, men en måte å forholde seg på. Når barn leker, later de som, og det er blant annet gjennom denne leken at barn tilegner seg store deler av sin helhetlige kompetanse. Leken styrker både den intellektuelle, språklige, fysiske, emosjonelle og sosiale utviklingen. Med dette synet på lek, mener vi at vi i tillegg anerkjenner barndommens egenverdi. Barn lærer gjennom lek! Denne typen læring kalles uformell læring og er noe som skjer her og nå. Med åpne dører mellom avdelingene og ulike magiske rom ønsker vi å fremme denne uformelle læringen. Andre uformelle læringssituasjoner er barns nysgjerrighet rundt ulike fenomener og situasjoner, som for eksempel en maurtue i skogen; Hvem bor der og hvor mange? Hvor sterke er de? Hva spiser de? Det er dette som skal være med å danne utgangspunkt for læring, barns undring og interesser! Barnehagen skal også bidra med formelle læringssituasjoner. Disse kjennetegnes ved at de er voksenstyrte og (delvis) planlagte. Et eksempel er samlingsstund der et eventyr fortelles, eller en tur til skogen der vi skal se på forandringer i naturen. Vi legger vekt på at de formelle læringssituasjonene gir rom for våre barns interesse og nysgjerrighet. Gjennom de årene barna går i barnehagen skal de ha dannet et godt grunnlag for sin livslange læring. En læring som skjer på ulike arenaer gjennom hele livet! 5

7 Barns medvirkning Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Rammeplanen for barnehager har sterkt fokus på barns medvirkning. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. Vi voksne må her være vare på all type mimikk og kroppsspråk. På den måten kan vi ta barnas signaler på alvor, og la de ha innvirkning på hva de vil, og ikke vil gjøre, når de er hos oss. Å legge til rette organisering og planlegging som gir tid og rom for å lytte og samtale. Å akseptere ulikheter, både blant barn og voksne Å snakke med, ikke til barna Å vise omsorg til alle barn, i alle situasjoner (lytte, trøste, samspill og tilstedeværelse) Ut i fra disse målene og måten å se barna på, kan barna bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Vi i vårt personale vil arbeide for at barna opplever å medvirke i deres egen hverdag gjennom: Å være tydelige voksne, og møte barna med en anerkjennende, likeverdig holdning. Med dette mener vi (er også kriterier for vårt hovedmål nr. 2): Å sette klare rammer og grenser for barna Å vise som voksen at vi er trygge i rollen vår (at vi tør å ta avgjørelser) Å bruke en god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldrene. Å støtte barna til å undre seg og stille spørsmål. Å invitere barna med som interessante samtalepartnere og meningsbærere når viktige beslutninger om dem selv skal tas. Å ta oss tid til å lese og tolke barnas kroppsspråk, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. 6

8 SOSIAL KOMPETANSE: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Et sosialt kompetent barn har lett for å etablere vennskap fordi det ser og forstår gruppenormer, sosiale regler, og er i stand til å velge mellom ulike strategier for å oppnå ønsket resultat. Sosialt kompetente barn ser også ut til å ha et vern mot negativt samspill i jevnaldergruppen. De uttrykker uavhengighet og selvstendighet, og er flinke til å løse konflikter. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing, og barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området. Lek, glede og humor: Handler om å føle glede, kunne slappe av, spøke og ha det moro, kunne tre inn og ut av lekerammer, og å forstå lekesignaler. I vår barnehage jobber vi med sosial kompetanse, og disse fem områdene gjennom hele dagen. Hverdagssituasjoner, lek, måltider, samlingsstunder, turer, og samspill er bare noen av situasjonene der vi hele tiden utøver og tilegner oss sosial kompetanse. I tillegg til å jobbe med det i hverdagen, har vi også materiell som gjør det lettere å jobbe enda mer målrettet med sosial kompetanse. Vi kan blant annet nevne Kari Lamer, og hennes opplegg Du og jeg og vi to, og Vennekort. Sosial kompetanse har 5 hovedområder: Empati og rolletaking: Handler om evnen til å gjenkjenne andres følelser, og til å forstå dem ut fra den andres situasjon. Her handler det om å sette seg inn i en annens rolle eller perspektiv. Prososial atferd: Handler om positive sosiale holdninger og handlinger som for eksempel å hjelpe, støtte, anerkjenne, oppmuntre osv. Selvkontroll: Handler om å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Selvhevdelse: Handler om å ta initiativ i forhold til andre, hevde sine egne meninger og ønsker, og å stå imot vennepress. 7

9 SATSNINGSOMRÅDE: LEK Leken er fremtredende i vår barnehage, men vi ønsker å sette ekstra fokus på den, da leken er viktig for barns læring og deres utvikling av selvfølelse. Gjennom leken utforsker barna sine iboende muligheter, og de uttrykker og utforsker følelsene sine. Gjennom leken utforsker og prøver barnet sin evne til omsorg, handling, mot og innlevelse, og på denne måten skapes vennskap og grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Mer om lek på side 5. Barnehagen blir ikke et godt lekemiljø av seg selv, det er i stor grad vi som gjennom vår pedagogikk bestemmer hvorvidt barnehagen skal virke hemmende eller fremmende på leken. Vi ønsker en pedagogikk som fremmer leken, og vil i 3 år fremover ha lek som satsningsområde. Vi vil ta for oss ulike lekearenaer og ulike former for lek, og dette barnehageåret er det uteleken som står i fokus. Vi opplever at de voksne blir invitert med i barnas lek. Vi ser voksne som tar med barn ut i parken, som tar med barn i snekkerboden, som maler med barna ute, som lager hus og kaker i sandkassa sammen med barna osv. For å tydeliggjøre lekens betydning, har vi valgt å lage en sol som sier noe om hva barna i barnehagen lærer og opplever gjennom lek. Ordene på solstrålene er positive ting som barn erfarer gjennom lek, mens ordene i skyen kan oppleves mer negativt. Vi mener at dette også er viktige erfaringer å ta med seg i livet. Mål med uteleken: Barna skal få positive opplevelser gjennom uteleken, og føle at de lykkes i samspill med andre. Kriterier for måloppnåelse: Barn: Vi hører barn som ler og ser at de smiler Vi ser barn som er engasjerte i lek med andre. De prater, diskuterer, og kommer til enighet. Vi ser barn som har et variert lekerepertoar Vi ser barn som viser glede i samspill med andre Voksne: Vi ser voksne som er med i barns lek Viktigst av alt er lekens egenverdi! 8

10 RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER Rammeplanen beskriver syv fagområder, som alle barna skal ha erfaring med i løpet av barnehagetilværelsen. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et prosjektarbeid, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Fagområdene vil man finne i det daglige arbeidet på hver enkelt avdeling, og vil bli tilpasset barnegruppen. I løpet av årene barna er hos oss, skal de ha vært innom disse områdene, opptil flere ganger, og de vil få ulike type opplevelser, bestemt ut fra alder og modenhet. Progresjon i forhold til alder og utviklingsnivå blir nøkkelord i alt pedagogisk arbeid i barnehagen. Stor og liten avdeling kan ha samme tema, men ulike mål. Turer i nærmiljø, barnas lek inne og ute, normalt sunt kosthold i barnehagen, selvstendighetstrening gjennom blant annet håndvask, påkledning m.m. 3. Kunst, kultur og kreativitet Her jobber vi for at barna skal få tid og rom for det personlige uttrykk ved tilgjengelighet av ulike materialer. Formingsutstyr, naturmateriell, og eventuelt gratismateriell (ukeblader, doruller og lignende). Videre tilrettelegger vi for sanseopplevelser gjennom blant annet: Musikk, dans, drama og kulturelle markeringer som 17. mai og FORUT aksjonen. 1. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en sentral del av barnehagens daglige innhold. Personalet jobber for å imøtekomme barns ulike måter å kommunisere på. Metoder vi bruker for å oppnå dette er blant annet: Lese bøker, snakkepakken, rim og regler, drama og sang, samtaler om opplevelser, følelser og tanker, og at vi er anerkjennende voksne som lytter, tolker og forstår barna. 2. Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Godt kosthold og aktivitet er med på å utvikle en sunn kropp. Metoder vi bruker for å oppnå dette er blant annet: 4. Natur, miljø og teknikk Vi ønsker å gi barna opplevelser og rom for undring i forhold til seg selv og sin omverden, noe som også er i tråd med vår visjon. Dette kan vi tilrettelegge for ved fysiske erfaringer og holdningsskapende samtaler. Eksempler på dette er: Turer i nærmiljøet, kildesortering, kjøkkenhage, konstruksjonsleker (Duplo, Kappla, Maxamec), og gjennom erfaringer og samtaler om naturen, været, dyr og årstidene. 9

11 5. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme barnas måter å oppfatte verden og mennesker på, og det preger barnas verdier og holdninger. Metoder vi bruker for å nå dette er blant annet: Markering av de kristne høytidene som jul og påske, og gir barna kjennskap til andre høytider som er representert i barnegruppen (for eksempel Id). Personalet møter barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt, og de skal opptre slik at alle barna kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre gjennom: Å ønske barna velkommen når de kommer i barnehagen og si hadet når de går hjem Å hjelpe barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger At barn og voksne undrer seg sammen Gode samtaler FORUT og andre prosjekter om mangfold 7. Antall, rom og form Vi skal legge til rette for barns egen utforskning, eksperimentering og lek. Vi skal undre oss sammen med barna for å støtte utviklingen av logisk tenkning. Metoder for å nå dette er gjennom at personalet utforsker og samtaler med barna om blant annet: Former (sirkler, kvadrat o.l.) Tall/telle Spill/puslespill Konstruksjonsleker (Maxamec (fra 3 år)) Måling/veiing Gjennom bruk av digitale verktøy (IKT) Forming (mønster, symmetri) Sortere, systematisere 6. Nærmiljø og samfunn Barn skal medvirke i, og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Det at barna er kjent i nærmiljøet kan fremme barnas deltakelse i vårt demokratiske samfunn. Metoder vi bruker for å oppnå dette er blant annet: Gå på turer i nærmiljøet Å besøke ulike arbeidsplasser og institusjoner som: Eldresenteret, politistasjonen, brannstasjonen, biblioteket, By- og industrimuseum, foreldre/besteforeldres yrker/arbeidsplasser. 10

12 PROSJEKTBASERT HVERDAG Vi har lenge hatt fokus på barns medvirkning i barnehagen vår. Vi startet opp med prosjektbasert hverdag høsten 2009, som blant annet innebærer at vi lar barna medvirke til hvilke temaer vi skal fordype oss i. Ann Åbergs bok: Lyttende pedagogikk, har spesielt inspirert oss til denne arbeidsformen. Mål med prosjektbasert hverdag: At barna skal få medvirke på egen hverdag At barna skal oppleve trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet gjennom denne arbeidsformen Kriterier for målene: At barna er delaktige i valg av prosjekter (tilhørighet/trivsel) At barna får ny kunnskap og lærdom, ut fra eget initiativ og interesse At barna får jobbe i mindre grupper (trygghet) At barna tolererer at andre også får velge prosjekter (toleranse) Det vi vil ha i fokus, er at barna skal få medvirke på egen hverdag og læring og at det er på barnas egne premisser at læringen skal finne sted. Arbeidet skal være mer prosjektbasert, og varigheten på prosjektet avhenger av barnas interesse for å finne ut mer om det aktuelle temaet. Aktiv lytting til hva barna har å si, hva de er opptatt av og tolke deres nonverbale språk, blir her en viktig oppgave! Det skal gis rom for å ta barnas initiativ der og da, og lage små og store prosjekter ut fra dette. Barna skal få medvirke til hvordan prosjektet skal drives fremover, gjennom blant annet idémyldring. Disse idéene, hva som blir gjort underveis, dokumentasjonen og refleksjonene vil bli hengt opp på en egen prosjektvegg. I etterkant blir det viktig at barn og voksne tar seg tid til å reflektere sammen over prosjektet og det som er dokumentert. Disse refleksjonene vil vi legge til grunn når vi i neste omgang skal finne ut hvordan vi kan utfordre barnas tanker videre. Med en slik måte å jobbe på, vil vi være i kontinuerlig utvikling, både barn og voksne (se figur om pedagogisk dokumentasjon). Evalueringen av prosjektene skjer i refleksjon på flere plan: sammen med barna, i personalgruppa, alene og i veiledning. Dette er også det man kan kalle pedagogisk dokumentasjon, da refleksjonene hjelper oss å finne riktige metoder for å utvikle barnas tanker, gi de nye utfordringer og starte nye prosjekter ut fra dette. I tillegg blir de voksne mer bevisste og utvikler seg. Til hvert prosjekt følger det 3 ulike skjemaer. Et ark med prosjektplan, et for refleksjon og evaluering, og et for når prosjektet er over. Her skriver vi hvilke mål vi har, hvordan prosjektet oppstod, hvordan vi jobber videre med prosjektet, hvem som deltok osv. Prosjektpapirene oppbevares i prosjektpermene på hver avdeling. Vi har valgt å henge opp en ukeplan her i barnehagen hvor vi setter opp turer, møter og bursdager som vanlig, men vi vil ha mye større rom for spontanitet i hverdagen. Her vil det også stå hvilke prosjekter som har dukket opp, og som vi jobber med den uken. Prosjekter som foregår over lengre perioder vil også stå oppført her. 11

13 Hver avdeling sender ut et månedsbrev hvor vi vil fortelle litt om prosjektene og hverdagen vår. Vi ønsker oss tilbakemeldinger (tips, metoder eller om det er noe du kan bidra med) på arbeidet underveis. Følg med på prosjektveggen på avdelingen! Pedagogisk dokumentasjon bilder og skrive ned praksisfortellinger. Til slutt må vi ta barna med i refleksjonen i etterkant av prosessen, og deretter kan vi gjøre nye valg på hva som trengs for barna, slik at utvikling og ny lærdom kan finne sted hos den enkelte. De som jobber med de minste barna (0-2), må her se på barnas kroppsspråk og prøve å tolke hva de likte og ikke likte underveis i prosjektet. Refleksjonen bør foregå på flere plan, både med barna og blant personalet. Når vi så bruker dokumentasjonen vår (f.eks bilder), og stiller kritiske og reflekterende spørsmål rundt disse, vil dette få oss videre, og løfte bevisstheten på det vi gjør til enhver tid. Når refleksjonen har funnet sted, blir summen av hele prosessen - pedagogisk dokumentasjon. Denne prosessen er en evig runddans og man begynner forfra igjen med lytting og observasjon. Dette er med på å gi oss en kontinuerlig utvikling. Planleggingstid og refleksjonstid like viktig! Med dette mener vi at vi skal bruke like mye tid til planlegging som til refleksjon (evaluering). Tradisjonelt er vi gode på planlegging, men ikke fullt så gode på etterarbeid og dokumentasjon av hva som ble gjort. Her skal barna bli viktige medspillere, og vise oss veien videre for hva de trenger av nye utfordringer. Denne figuren viser hva vi legger i begrepet pedagogisk dokumentasjon. Det første som må skje, er at vi voksne er aktive lyttere til hva barna sier, og vi må observere dem i deres handlinger! Det vi får høre og observerer underveis i deres erfaringer (prosjekter), må så dokumenteres. Hva er de interesserte i, og hvilke metoder foretrekker de for å lære? Eksempler på dokumentasjon er å ta 12

14 FELLES FOKUSOMRÅDER Gjennom året har vi noen felles fokusområder vi jobber med på alle avdelingene. Disse faller naturlig inn da det dreier seg om høytider og årstider, fester eller andre felles arrangementer i barnehagen. Områdene er nevnt i kalenderdelen, mens målene for fokusområdene finner du her. Hvordan vi jobber med det, blir til inne på de ulike avdelingene, sammen med barna. Når dette arbeidet planlegges, er det prosjektpapirene vi forholder oss til. Mål for arbeidet med de ulike fokusområdene: Tilvenning: Nye barn blir trygge i barnehagen. Forut: Fremme barnas nysgjerrighet og respekt for ulike kulturer. Jul: Gi barna en hyggelig førjulstid med gamle og nye tradisjoner Temafest: Gjennom fellesskap skal barna få oppleve mestring og skaperglede. Påske: Barna skal få kjennskap til påskehøytiden og tradisjonene rundt den. 17.mai: Barna skal få kunnskap om vår nasjonaldag samt tradisjoner og sanger som hører til. Vi maler Eidsvollsbygningen SMÅGRUPPER SOM METODE I hverdagen ønsker vi å jobbe mer i smågrupper. Å være sammen i en liten gruppe, skaper mange gode situasjoner for barna. Det blir også mer ro og tid, som gjør det lettere å komme med egne meninger, utrykke følelser, samt at det er lettere å bli kjent. I smågruppene kan personalet gi barna tilpassede utfordringer og opplevelser som er tilrettelagt ut fra deres forutsetninger (f.eks bruk av pedagogiske spill). Det blir også lettere for de ansatte å fange opp enkeltbarnets utsagn/ytringer/behov i mindre grupper, og spille videre på dette ved å lage nye prosjekter. Å dele inn i mindre grupper hjelper oss å sikre at alle barna får en riktig progresjon og læring innen de 7 fagområdene. Noen ganger vil gruppene bli delt inn bevisst av personalet, mens andre grupper oppstår her og nå, på initiativ fra barna og det de er opptatt av. Dette blir små prosjektgrupper! PEDAGOGISK INNHOLD I HVERDAGSSITUASJONER: Mye av barnas samspill, utvikling og læring foregår i hverdagssituasjonene. Dette er situasjoner som barna etter hvert blir godt kjent med. Gjennom etablering av disse rutinene, som for eksempel samlingsstund, håndvask og måltid, hjelper vi barna med å få en forutsigbar hverdag. Dette vil igjen føre til trygghet og videre til utvikling og læring. Vi har samlet hverdagsaktivitetene for både småbarnsavdelingene og storbarnsavdelingene i et skjema. Det vil være en naturlig progresjon i barnas utvikling og dermed også i hvilke krav vi setter til dem. Videre er vi opptatt av individuell opplæring, slik at alle barn får kjenne på mestringsfølelsen. Denne oversikten kan du se i sin helhet, på vår hjemmeside, under dokumenter: 13

15 DAGSRYTME Alle tidene er veiledende og tilpasses barnas behov. Avdelingenes ukerytme ser dere på den store ukeplanen som henger i gangen på hver avdeling. 0-3 ÅR 6.45 Barnehagen åpner Frokost på hver sin avdeling (Marihøna/Humla) Egenstyrte aktiviteter 9.30 Tur/ute, smågrupper eller prosjektarbeid Måltid Soving/hviling/egenstyrte aktiviteter ute/inne Fruktmåltid Egenstyrte aktiviteter inne/ute Barnehagen stenger 3-5 ÅR 6.45 Barnehagen åpner Frokost på Billa, lekerom på Loppa/Gresshoppa Egenstyrte aktiviteter inne/ute Tur, smågrupper eller prosjektarbeid Måltid Egenstyrte aktiviteter inne/ute Fruktmåltid Egenstyrte aktiviteter inne/ute Barnehagen stenger Bursdagsinvitasjoner i barnehagen: Hvis invitasjonene leveres i bhg, må den være i en nøytral konvolutt, og alle på avdelingen må bli bedt/alle i samme fødselsår må bli bedt/eller alle av samme kjønn må bli bedt. Hvis ikke dette er tilfelle, må innbydelsene leveres ut privat. Adresser finner dere på avdelingens hjemmeside! MÅLTIDER I vår barnehage har vi fokus på et sunt kosthold, og kostpengene dekker frokost, lunsj og fruktmåltid hver dag. Søtt pålegg er en sjeldenhet og saft kun til spesielle anledninger. Vi har en kjøkkenassistent som lager varmmat til avdelingene. Menyer og info om hva vi serverer til de ulike måltidene ligger på hjemmesiden. 5 om dagen barnehage Fra høsten 2012 blir vi en 5 om dagen barnehage. Det betyr blant annet at vi skal servere oppkuttet frukt og grønt som en del av måltidene hver dag, at det ikke skal serveres kaker ved bursdagsfeiringer, samt inspirere og motivere til et økt forbruk av frukt, bær og grønnsaker. BURSDAGSFEIRING I vår barnehage ønsker vi at barnet skal være i fokus på bursdagen sin, og derfor har vi valgt å feire bursdager på følgende måte: Barnet vil bli møtt med flagg når det kommer om morgenen, samt et bilde av seg selv i gangen. Videre har avdelingene hver sin bursdagsboks der det ligger alternativer som barnet kan velge til samlingsstund denne dagen(det kan være et eventyr, en sang, en lek, en bok el). Vi holder selvfølgelig på tradisjonen med bursdagssang og krone. Barna får selv velge farge på kronen sin og de velger også hvordan den skal dekoreres. I tillegg vil vi ha en bursdagsstol eller bursdagspute som barnet får sitte på under måltidet. Dette er hovedtrekkene i barnehagens bursdagsfeiringer, men avdelingene vil også tilpasse feiringen til sine barn! 14

16 TEMAFEST For fjerde året på rad fortsetter vi med temafest til fordel for karneval i februar. Bakgrunnen for at vi startet med temafester var blant annet at vi ønsket å ta bort litt av kjøpepresset som er ved karnevalstider. Ved å ta i bruk gjenbruksmaterialet, og la barna delta i prosessen med å lage kostymer, erfarer de at ikke alt trenger å kjøpes og at vi kommer langt med litt fantasi! Vi vil også at de skal oppleve skaperglede og mestring i arbeidet, og at fellesskapet i barnehagen blir enda sterkere gjennom denne perioden. Med positive erfaringer gleder vi oss til et nytt og spennende tema, som i år blir Astrid Lindgren. Fredag 15.februar blir det temafest! I forkant av festen fordyper hele barnehagen seg i temaet, lager kostymer, kulisser, synger sanger, øver på forestillinger med mer. FORUT Barnehagen er hvert år med på Forut sin barneaksjon, og i år er det landsbybarna i Bawatele som er fokusområde. Vi skal lære om kulturen og hvordan noen av barna som bor i den lille landsbyen i Malawi lever. Torsdag 25. oktober markerer vi avslutning på dette prosjektet med en Forut fest for barna. I løpet av uke 43 vil det også være avdelingsvis arrangement, for foreldre og barn, der vi har loddsalg til inntekt til Forut med mer. Kulisser til temafest om Kardemomme by Bakermester Harepus og læregutt på temafest om Hakkebakkeskogen 15

17 OBSERVASJON TRAS I barnehagen jobber vi med et verktøy som heter TRAS (tidlig registrering av barns språkutvikling). Dette er et observasjonsverktøy som kartlegger språkutviklingen til barn mellom 2 og 5 år. TRAS består av en teoribok og et observasjonsskjema. I TRAS-håndboken er det knyttet tre spørsmål til hvert alderstrinn fra de ulike observasjonsområdene: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. Gjennom bruk av TRAS som observasjonsmetode kan vi kartlegge enkeltbarns språkutvikling, og ut fra dette tilrettelegge et tilpasset og utviklende språkmiljø for det enkelte barn på avdelingen. TRAS skal også bidra til at barn som strever med sin språkutvikling får hjelp så tidlig som mulig. ALLE MED Vi bruker også observasjonsmetoden som heter ALLE MED. ALLE MED -materiellet er tenkt brukt på alle barn i barnehagen (1-6 år). Det er et visuelt, lettfattelig observasjonsskjema, der barnets utvikling kommer tydelig fram. Materiellet vil gi personalet hjelp til å ha en observerende holdning i samspill med barnet og gir personalet kompetanseheving i forhold til barns utvikling. Målet er at materiellet skal være et viktig utgangspunkt for foreldresamarbeid, for eventuelt kontakt med andre fagfolk, og sist men ikke minst, bidra til økt bevisstgjøring om det pedagogiske tilbudet barnehagen gir til barna. Observasjonsskjemaet dekker seks utviklingsområder; språkutvikling, lek, sosioemosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. I år skal vi gjennomføre TRAS på barn født i 2008 og ellers ved behov. 16

18 DOKUMENTASJON OG EVALUERING Rammeplanen setter tydelige krav til dokumentasjon i barnehagen. Foreldre/foresatte har rett til å se dokumentasjon på egne barn. For å dokumentere hva denne barnehagen gjør, har vi en virksomhetsplan og en årsplan. Vi dokumenterer også ved å skrive daglig på whiteboard tavlene og henger opp plakater med bilder og tekst etter aktiviteter og prosjekter på avdelingene. Vi leverer ut månedsbrev der vi forteller om hva vi har gjort, hvilke prosjekter vi har jobbet med og hva vi skal jobbe videre med. Etter hvert prosjekt evaluerer vi sammen med barna. På hjemmesiden vil det på avdelingenes side ligge månedsbrev og bilder fra barnas hverdag. Vi evaluerer og vurderer arbeidet vi gjør på avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager, ledermøter og sammen med barna etter et prosjekt. Vi evaluerer aktiviteter fortløpende gjennom året. Personalet vil også ta en generell evaluering på hele årsplanen og vårt daglige arbeid og drift i mai. I forhold til evaluering av de pedagogiske planene i barnehagen, vil det settes av fast tid til dette på det siste avdelingsmøtet i hver måned. (Da vil de evaluere måneden som har gått.) Vi har skrevet opp faste spørsmål som skal besvares på eget skjema. Evaluering av det pedagogiske arbeidet: Spørsmål vi stiller oss ved evaluering av årsplanen: Er målene nådd? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva gikk bra? Hva kunne vært gjort annerledes? Gir planen/hverdagen tid og rom for lek? Hvorfor/hvorfor ikke? Har det vært rom for magiske øyeblikk for barn og voksne? Har barna fått medvirke på egen hverdag? Hva: Hvem: Når/hvordan: Prosjekter for denne måneden Barns medvirkning Tid og rom for lek Magiske øyeblikk Pedagogisk innhold i hverdagen De 4 T ene i årsplanen Å være anerkjennende voksne Halvårsvurdering av barnehagens arbeid Pedleder/alle på avdelingen Pedleder/alle på avdelingen Pedleder/alle på avdelingen Alle ansatte Alle ansatte Siste avdelingsmøte i hver måned og/eller fortløpende Siste avdelingsmøte i sept, nov, jan, mars og mai. Siste avdelingsmøte i aug, okt, des, feb, april, og plandag på slutten av barnehageåret (mai) Kurs, personalmøter, plandager, gjennom medarbeidersamtaler og personlig veiledning På plandag i jan og mai. Skriftlig evaluering ut til foreldrene kommer kun i mai. 17

19 SKOLEGRUPPE I år har vi 21 barn som er født i Disse vil være på gruppe sammen hver mandag og torsdag. De voksne som skal være sammen med barna er Trym (Billa), Olav (Loppa), Ida og Gøril(Gresshoppa). Vi har bevisst valgt en voksen fra hver av de store avdelingene, slik at alle barna er sammen med en voksen de kjenner ekstra godt. På skolegruppa vil vi legge vekt på å gi de største barna i barnehagen flere utfordringer. Det vil bli noe skolerelaterte oppgaver, samt at gruppa vil være både ute og inne for ulike aktiviteter. 3- og 4 åringene vil være på avdelingen med to voksne når skolegruppa gjennomføres. De skal leke og ha ulike aktiviteter, som gir utfordringer og ny læring. Skolegruppa berører ikke småbarnsavdelingene, og de har vanlige dager når denne gjennomføres. OVERFLYTTING FRA LITEN TIL STOR AVDELING Barna som går på Humla og Marihøna skal i løpet av det året de fyller 3 år over på en av de store avdelingene. Målet for overgangen er at barn og foreldre skal oppleve den som trygg og god. Når overgangen nærmer seg, inviterer de store avdelingene de som skal begynne på frokost, og lunsj, og barna kan enten komme alene, eller sammen med en voksen fra avdelingen sin. Personalet fra storebarns avdelingene oppsøker barna som skal begynne på deres avdeling blant annet i utetiden og blir bedre kjent med dem. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I rammeplanen for barnehager er følgende slått fast: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuell skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Fra august 2010 har Moss kommune kommet med retningslinjer for hvordan vi skal gjennomføre en best mulig overgang mellom barnehage og skole. Hele kommunen har fått et felles årshjul som skal følges. Intensjonen er å gjøre overgangen fra barnehage til skole best mulig for barn og foreldre. Barnehagene har blitt delt inn i forskjellige sogn, og vi sogner til, og skal samarbeide med Melløs skole. Årshjulet kan du se i sin helhet på hjemmesiden vår (under skolegruppa). Som et videre ledd i dette arbeidet, har kommunen nå også utarbeidet et systematisk språktilbud, siste år før skolestart. Denne planen ønsker vi å følge, da vi mener at dette er med på å gi barna like forutsetninger når de begynner på skolen. Målet er å utjevne forskjeller, og gi likt tilbud uavhengig av hvilken barnehage man går i. Planen i sin helhet kan du se på hjemmesiden vår (under skolegruppa). 18

20 FORELDRESAMARBEID Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd.) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidutvalg. (Barnehageloven 4) Barna våre vokser opp med flere arenaer å forholde seg til. Arenaene har forskjellige funksjoner overfor barnet. Vi i barnehagen ønsker å gjøre det beste for at barna trives i den tiden de er hos oss. For at det skal bli best mulig, er det viktig med et godt samarbeid med hjemmet. Vi ønsker oss foreldre inn i barnehagen. Har dere ekstra tid, så vær gjerne sammen med oss og barna. Vi ønsker at foreldrenes område ikke bare er i garderoben, men hele barnehagen. Vår erfaring er at hvis foreldre spør barna om hva de har gjort i løpet av dagen, er svaret ikke noe eller lekt. Ved å bli bedre kjent med barnehagen, kan dere få et bedre innblikk i barnas hverdag. Gjennom månedsbrevene fra avdelingen og whiteboarden, håper vi også at dere skal få et bedre innblikk i hva vi gjør. Kom gjerne med innspill, kommentarer og forslag til videre arbeid rundt et prosjekt. Og har dere noe spesielt dere kan bidra med i gruppa, så si ifra til oss! Andre situasjoner hvor vi blir bedre kjent er på foreldremøter, foreldresamtaler, dugnader, arrangementer som maifest, sommerfest og ikke minst i hente og bringesituasjoner. I og med at barnehagen er et andelslag, er det flere av foreldrene som sitter i barnehagens styre, og er der med på å påvirke driften av barnehagen. Vi har også et Samarbeidsutvalg bestående av 2 foreldrerepresentanter samt 2 representanter fra personalet. Bilde og kontaktinformasjon av hvem som er SU representant henger på tavla på hver avdeling og på hjemmesiden vår. SU representanten vil sende ut en epost i forkant av alle møter hvor foreldrene kan melde inn saker. Referat fra SU møtene legges ut på barnehagens hjemmeside. Det står mer om foreldresamarbeid i barnehagens virksomhetsplan. 19

21 PRAKTISK INFORMASJON, MERKEDAGER OG TRADISJONER I BARNEHAGEN HVA NÅR HVEM Plandag Fre Barnehagen er stengt Dugnad Tirs Marihøna ansvar Foreldremøte Tirs Alle foreldre/foresatte Fotografering Tor Alle barna Dugnad Tor Loppa ansvar Forut aksjon Tor Alle barna, foreldre/foresatte og familie Plandag Fre Barnehagen er stengt Lucia feiring Tor Alle barna og foresatte. Skolegruppa går i tog. Julebord Fre Alle barna pynter seg og vi spiser julemat til lunsj Plandag Man Barnehagen er stengt Plandag Fre Barnehagen er stengt Temafest Tor Alle barna Påskefrokost Fre Alle barna Dugnad Foreldremøte Dugnad Mai fest Plandag Dugnad Sommerfest Foreldremøte Tir Man Man Tors Man Tirs Tor Tirs Billa ansvar Alle foreldre/foresatte Humla ansvar Alle barna, foreldre/foresatte og familie Barnehagen stengt Gresshoppa ansvar Alle barna, foreldre/foresatte og familie Foresatte til nye barn, barnehageåret 13/14 Lokale kulturbegivenheter Vi ser på en del av disse arrangementene som en del av de lokale kulturbegivenhetene til barnehagen. I tillegg til dette bruker vi nærmiljøet aktivt, i form av turer til nærliggende skoger og lekeplasser, turer til byens museer og bibliotek, samt besøk på eldresenteret og Malakoff videregående skole, parken, for å nevne noe. 20

22 PRESENTASJON AV PERSONALET KONTORET: Thea Gustavsen, 100 % - Styrer Cecilie Warhuus, 100 % - Fagansvarlig/styrerassistent GRESSHOPPA (3-6 år): Gøril Nielsen, 100 % - Pedagogisk leder Lene Syvertsen, 100 % - Fagarbeider Anna Olsen, 100 % - Assistent BILLA (3-6 år): Heidi Kvam, 100 % - Pedagogisk leder Nina Appleton, 100 % - Fagarbeider Trym Farstad, 100 % - Assistent LOPPA (3-6 år): Ingrid Marie Lindbäck, 100 % - Pedagogisk leder Olav Arntzen, 100 % - Fagarbeider Marit Brandt, 100 % - Assistent 21

23 HUMLA (1-3 år): Karina G. Helgesen, 100 % - Pedagogisk leder Linda F. Blindheim, 100 % - Førskolelærer (vikariat) Halango Abdurazak, 100 % - Assistent Bozena Szczerba, 100 % - Assistent Line Jørgensen, 100 % - Førskolelærer (fra ) MARIHØNA (1-3 år): Kathrine H. Rikstad, 100 % - Pedagogisk leder Kristine Caroline Thon, 100 % - Førskolelærer (vikariat) Nina Oddvoll, 100 % - Assistent Ann-Kristin Brede Pedersen, 70 % - Assistent Lisbeth Corneliussen, 30 % - Assistent KJØKKENASSISTEN OG VIKAR Heidi Andersson, 50 % - kjøkkenassistent og fast vikar Ida Holmskau, 100 % - vikar på Gresshoppa 22

24 I løpet av tilvenningsperioden vil dørene mellom avdelingene være mer lukket enn vi vanligvis har. Dette gjør vi for å skape trygghet og ro rundt tilvenningen. Fokusområde: Tilvenning bli kjent Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nytt barnehageår Plandag

25 Barnehagen har 10 års jubileum 25.september! Fokusområde: Tilvenning - FORUT Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dugnad Skolegruppa starter opp 11. Foreldremøte Fotografering BHG HAR 10 ÅRS JUBILEUM

26 I løpet av denne måneden starter vi med foreldresamtaler Fokusområde: FORUT Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skolens høstferie Dugnad FORUT-fest Teddybjørnens bursdag

27 I løpet av november januar skal barnehagen ha foreldresamtale med de barna som skal begynne på skolen Fokusområde: JUL Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Farsdag Plandag Fellessamling for barna

28 I henhold til vedtektene har vi redusert åpningstid i romjulen. Åpningstiden er 07:30 16:30 Fokusområde: JUL Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag søndag i advent søndag i advent Julebord for barna 12. Fellessamling for barna 13. Luciadagen søndag i advent søndag i advent Julaften Bhg er stengt 1 31.Nyttårsaften Bhg er stengt 25. Juledag Bhg er stengt juledag Bhg er stengt

29 Vi ønsker alle et riktig godt nytt år! Fokusområde: TEMAFEST Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag nyttårsdag Bhg er stengt 2. Plandag Fellesamling for barna

30 Hver måned har vi fellessamling på huset. Barn og voksne møtes på Billa for sang, musikk, eventyr m.m. Avdelingene bytter på å ha ansvar for samlingene. Fokusområde: TEMAFEST Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Plandag Temafest barna Fastelaven Morsdag Fellessamling for barna

31 I henhold til vedtektene har vi redusert åpningstid i uke 13. Åpningstiden er 07:30 16:30 Fokusområde: Påske Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fellessamling for barna 21. Påskefrokost Palmesøndag BHG STENGER KL 12:00!!!! 28. Skjærtorsdag Bhg er stengt 29. Langfredag Bhg er stengt påskedag 30

32 I henhold til vedtektene våre, skal alle delta på en dugnad pr. andel i løpet av året. Fokusområde: Avdelingene jobber med sine egne tema Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag påskedag Bhg er stengt Dugnad Foreldremøte Fellessamling for barna

33 I mai og juni har vi organisert besøksdager for de som skal flytte til andre avdelinger. Fokusområde: 17.mai Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Offentlig høytidsdag Bhg er stengt Kristi himmelfartsdag Bhg er stengt Dugnad Maifest 17. Grunnlovsdagen Bhg er stengt 18. Pinseaften pinsedag pinsedag Bhg er stengt

34 På sommerfesten torsdag 6.juni, er det avslutningsseremoni for skolestarterne der de opptrer og høytidelig får overrakt permene sine. Fokusområde: Avdelingene jobber med sine egne tema Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Plandag 4. Dugnad Sommerfest Fellessamling for barna Foreldremøte for nye foreldre

35 Noen uker i juli er barn og voksne sammen på tvers av avdelingene. GOD SOMMER Uke: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer