Hvordan markedsføre Det er mitt valg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan markedsføre Det er mitt valg"

Transkript

1 Hvordan markedsføre Det er mitt valg Det er mitt valg (DMV) er et undervisningsprogram som anbefales i forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse I denne brosjyren får du tips om hvordan du kan hjelpe til med å markedsføre Det er mitt valg. Det er mitt valg er en del av Lions Norge

2 Innledning Dette er et informasjonsskriv til deg som skal markedsføre kurs i Det er mitt valg i din kommune eller ditt nærmiljø. Du får informasjon om Det er mitt valg, begrunnelser for hvorfor skolene og barnehagene skal arbeide med programmet og tips om hvem du kan kontakte og hvordan du kan argumentere for å selge inn kurs. Om Det er mitt valg Det er mitt valg er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid i barnehage, grunnskole og i videregående skole. Programmet er støttet av Lionsklubbene i Norge. Ut fra et primærforebyggende perspektiv er skolen og barnehagen en viktig arena. Skolen og lærerne har ansvar for å ta opp aktuelle temaer med elevene, for å bevisstgjøre dem på egne holdninger og handlinger. Det samme gjelder ansatte i barnehagen. Skolene og barnehagene trenger derfor et metodisk verktøy for å kunne utføre sin oppgave. Det er mitt valg kan være et av skolens eller barnehagens verktøy for å forebygge problemer blant barn og unge fordi opplegget handler om utvikling av sosiale ferdigheter og bevisstgjøring av egne verdier, holdninger og handlinger. Her inngår problemstillinger både på individplan og gruppe/miljø. Opplegget fokuserer mye på valgsituasjoner unge kan komme opp i. Ettersom opplegget favner alle barn og unge, snakker vi her om primærforebyggende arbeid. Det er mitt valg er et metodisk verktøy som lærerne og barnehageansatte kan bruke i klasserommet, det er tilpasset læreplanene og Lov om barnehager. Programmet oppdateres løpende i forhold til reformer i skolen og utdanningssektoren. I Det er mitt valg er all opplæring bygget opp om tre faser; utforske, erfare og utvide. Leksjonene og temaene er aktivitetsbasert. Analyse og refleksjon over egne erfaringer er veldig sentralt. Det er mitt valg er støttet av Helsedirektoratet. Utdanningsdirektoratet vurderte i 2011 programmet til å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater. Mål for Det er mitt valg Å hjelpe unge til å utvikle en positiv sosial atferd med vekt på samhandling og utvikling av sosiale ferdigheter Å hjelpe de unge til personlig vekst og utvikling Å støtte hjem og skole i det generelle forebyggende arbeid m.h.t vold, mobbing og rusmidler Å gi læreren et konkret, metodisk verktøy når det gjelder læringsmiljøutvikling som ledd i det forebyggende arbeidet.

3 Hva skiller Det er mitt valg fra andre programmer? Det er mitt valg har en metodisk, manualstyrt lærerveiledning som alle kursdeltagere får. Lærerveiledningen er tilpasset Kunnskapsløftet og Lov om barnehager og revideres i henhold til den enhver tid gjeldene plan. Det er mitt valg er et bredspektret program som fokuserer på godt læringsmiljø, utvikling av sosial kompetanse og gi et trygt, rusfritt oppvekstmiljø for barn og unge. Hvorfor velge Det er mitt valg? Det er mitt valg kan tilpasses lokale forhold og skolen styrer fremdriften selv. Det er mitt valg er både et program og en metode og arbeidet krever ingen omlegging av skolens eller barnehagens drift eller rutiner. DMV-materiellet er gratis, den eneste kostnaden er tid til å delta på kurs. Lover og planverk Skolen og barnehagen er pliktige til å arbeide med sosial kompetanse/ sosiale ferdigheter i henhold til: Opplæringslova 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Læringsplakaten: Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg. Generell læreplan: Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Lov om barnehager: 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 2 Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Stortingsmelding 41 Kvalitet i barnehagen: Barnehagen skal arbeide for at alle barn får et godt omsorgs- og læringsmiljø som fremmer barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Kurs i Det er mitt valg Det er mitt valg gjør sitt ytterste for å for å tilby kurs etter ønske. Det betyr at vi har flere forskjellig kursløsninger, for eksempel 2-dagers kurs, dagskurs og delt dagskurs som gjennomføres på to halve dager eller kvelder. Hvis det er spørsmål om tid til gjennomføring, ta kontakt med daglig leder i DMV.

4 Forskning Det er viktig at du argumenterer med at Det er mitt valg er et forskningsbasert program. Både internasjonal og nasjonal forskning viser at bruk av Det er mitt valg virker. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, og har ledet en rekke større forskningsprosjekter. Nordal er nå prosjektleder for blant annet to delprosjekter i evalueringen av Kunnskapsløftet. På vegne av Utdanningsdirektoratet har han ledet to forskningsprosjekter som har munnet ut i rapportene Forebyggende innsatser i skolen 2006 og Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø Der slår han fast at Det er mitt valg har dokumentert effekt på forebyggende problematferd og sosial kompetanse. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til Det er mitt valg; Hvem kan du kontakte? Skolenivå/enhetsnivå: Her kan du kontakte skolens rektor, en lærer eller en gruppe av lærere, for eksempel på et enkelt klassetrinn. Sosiallærer er en viktig person du også kan ta kontakt med. Driftsstyre eller Samarbeidsutvalget (representanter fra skolen og foreldrene) Elevråd (på ungdomsskoler og videregående skoler) SFO-leder Barnehage/enhetsnivå: Her kan du kontakte barnehagens leder/styrer, en ansatt eller gruppe av ansatte, for eksempel på en avdeling. I mange kommuner og bydeler møtes barnehagestyrere til felles møter. Forhør deg med barnehageansvarlig i kommunen om dette. Det er mange private barnehager, ta kontakt med eier av barnehagen. Foreldre: Alle skoler og barnehager har et arbeidsutvalg bestående av foreldre, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Mange kommuner har et kommunalt foreldreutvalg som er et overordnet organ for FAU Kommunenivå: Øverste ansvarlig for utdanning i en kommune kan ha forskjellige titler, mest vanlig er skolesjef eller kommunaldirektør for oppvekst og utdanning. I små kommuner kan det være aktuelt å møte vedkommende. I kommunene eller i bydeler i større kommuner/byer er det ofte møte mellom skolelederne, såkalte rektormøter. Her kan man få anledning til å treffe en gruppe av rektorer samtidig.

5 De fleste kommuner har en SLT-koordinator. SLT står for Samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT-koordinator sikrer at de ressursene som finnes i kommunen og politiet blir mer samkjørt og målrettet. Kontakt daglig leder for DMV for liste over alle SLT-koordinatorer i Norge pr. oktober Hvordan ta kontakt? Det er mange måter å ta kontakt på. Du kan møte opp personlig, ringe eller sende en epost. Det viktigste med den første kontakten er å avtale et møte hvor du kan legge frem tilbud om kurs i Det er mitt valg. Har du først fått avtalt et møte har du anledning til å fremme alle de gode argumentene for hvorfor kurs bør gjennomføres. Lions sin rolle Du representer Lions som organisasjon og det skal vises. Ha gjerne et merke eller en pin synlig når du møter representanter fra kommune/ skoler, men fokuser på tilbudet om Det er mitt valg-programmet. Husk at for mange kommuner/skoler/ barnehager er kostnadene en av de viktigste faktorene for om de kjøper en tjeneste, og her har du et uslåelig argument. Hvis vedkommende du møter ikke kjenner til Lions, informer da kort om Lions, gjerne ved å fortelle om et par lokale formål dere støtter, og vis til at Det er mitt valg er en del av det forebyggende arbeidet for barn- og unge i Norge. Husk at du ved første møte skal selge Det er mitt valg, ikke Lions. Hvis du selger inn et kurs så vil du få rikelig med anledninger til å profilere Lions som organisasjon senere. Avslutning Du har nå fått en kort innføring i DMV og noen tips om hvordan du kan nå frem til de rette personene som du kan tilby kurs. Ta gjerne også kontakt med andre klubber utenfor din sone og distrikt, det er mange medlemmer som har lykkes med å selge inn mange kurs. Spør om råd og vink, slik at du er best mulig forberedt til dine salgsfremstøt. Lykke til med et viktig arbeid!

6 Undervisningsmateriell Det er mitt valg og barnehagen Undervisningsopplegg for de eldste barna i barnehagen med tanke på utvikling av grunnleggende sosial og emosjonell kompetanse. Det er mitt valg 1 for trinn Kapittel 1: Vi lager et godt klassemiljø Kapittel 2: Vi arbeider sammen Kapittel 3: Vi tar beslutninger Kapittel 4: Vi snakker om tobakk og rusmidler Kapittel 5: Vi tar vare på hverandre Det er mitt valg 2 for trinn Kapittel 1: Utvikling av klassemiljøet Kapittel 2: Samspill og følelser Kapittel 3: Relasjoner Kapittel 4: Kritisk tenkning Kapittel 5: Rusmidler og tobakk Kapittel 6: Sette positive mål Det er mitt valg 3 for trinn Kapittel 1: Utvikling av klassemiljøet Kapittel 2: Personlig og sosial utvikling Kapittel 3: Valg og beslutninger Kapittel 4: Rusmidler Det er mitt valg 4 for videregående skole Aktuelle temaer fra grunnskolen er videreutviklet og tilpasset elever i den videregående skolen. Eget kapittel om russefeiring og elever som ressurser i det rusforebyggende arbeidet.

7 Opplegg for foreldre/foresatte Eget hefte for lærere med forslag til foreldremøter, der bl.a. selvtillit, kommunikasjon og rusmiddelbruk er sentrale temaer. Videre er det laget en bok for foreldre som heter De viktige årene som belyser og drøfter hverdagsutfordringer. Lek og læring Lek og læring henger nøye sammen og lek spiller en stor rolle i Det er mitt valg. Dette heftet med 128 leker og energiskapere brukes som et supplement til undervisningsopplegget. Jakten på selvtilliten Musikalen tar opp temaer som selvtillit og ansvar og brukes som et supplement til undervisningsopplegget. Permen inneholder manus/tekster, noter og to ferdige innspilte CD er, en med musikk og vokal samt en CD bare med musikk. Sanghefter for barnehage og 1-4 trinn Sangheftene består av et notehefte og en CD med både sang og musikk, og singback. 10 sanger. Heftene er tilpasset henholdsvis barnehage og 1-4. trinn i grunnskolen. Vold og seksuelle overgrep mot barn Vold og seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem og berører mange barn, unge og familier. Stiftelsen har nå ferdigstilt et opplegg for grunnskolens barnetrinn. Be stiftelsen om brosjyre for opplegget.

8 Les mer og ta kontakt med Det er mitt valg! Hjemmeside: Facebook: Telefon: / E-post: Noter dine lokale kontakter:

DET ER MITT VALG. DET ER MITT VALG er en del av Lions Norge

DET ER MITT VALG. DET ER MITT VALG er en del av Lions Norge DET ER MITT VALG Et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skole om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. er en del av Lions Norge Den tøffe hverdagen

Detaljer

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid DET ER MITT VA LG 5. 7. trinn Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid 2 Til tjeneste Utviklet av Stiftelsen «Det er mitt valg» med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret: 16.02.2006 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole Retningslinjer for hjem/skole samarbeid Lødingen ungdomsskole Vedtatt 2011 INNHOLD GENERELT OM SAMARBEID HJEM / SKOLE... 3 SAMARBEIDSFORA... 4 SU(SAMARBEIDSUTVALGET)... 4 FORELDRERÅDET... 4 FAU(FORELDRERÅDETS

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Tiltaket Unge&Rus i Oslo

Tiltaket Unge&Rus i Oslo Skriftserie fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 1 2008 Beate Steinkjer: Tiltaket Unge&Rus i Oslo en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen Nordnorsk

Detaljer

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Se meg på skolen Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Til læreren Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske

Detaljer

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer