ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE"

Transkript

1 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27 Telefon VISJON MESTRING OG GLEDE - ALLTID TILSTEDE HOVEDMÅLSETNING Barnehagen skal være en arena for læring og vekst og bidra til utvikling av trygge, lekende og nysgjerrige barn som har tro på seg selv og viser omsorg for andre

2 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 2. Innhold SYMRA BARNEHAGE... 3 ÅRSPLAN... 3 LOV OM BARNEHAGER... 3 VERDIGRUNNLAG... 4 SYN PÅ LÆRING... 4 DANNING... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 5 OMSORG... 5 FAGUKER... 6 PROSJEKT «HELSEFREMMENDE BARNEHAGE» LEK... 8 MANGFOLD OG INKLUDERING... 9 LÅN GJERNE BØKER I BARNEHAGEN... 9 DOKUMENTASJON Pedagogisk dokumentasjon VURDERING FORELDRESAMARBEID FORMELLE SAMARBEIDSORGAN FORBEREDELSE TIL SKOLESTART... 12

3 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 3. SYMRA BARNEHAGE Symra barnehage er kommunal og har fem avdelinger. Avdelingene Askeladden, Tyrihans, Veslefrikk og Tommeliten har adresse Kirkåsveien 1B, mens Eventyrtoppen er på Høytorp fort, Bygning 27. Dette blir Eventyrtoppen sitt siste år i drift. Det blir bygget ny barnehage på Edwin Ruud og barna fra Eventyrtoppen får plasser andre steder fra august Det blir et eget opptak for denne gruppen til våren. I Symra er det 54 plasser for barn fra 0-6 år. På Eventyrtoppen er det plass til ca. 20 barn. Eventyrtoppen er en midlertid avdeling. I løpet av høsten skal de tre kommunale barnehagene få likt oppsett på sine hjemmesider. ÅRSPLAN Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage årsplan. Det er samarbeidsutvalget(su) som godkjenner den. Årsplanen bygger på Lov om barnehager, forskrifter til loven, heretter kalt Rammeplan, og Pedagogisk utviklingsplan for Eidsberg kommunes barnehager Sistnevnte plan skal sikre felles prioriteringer og være en lokal tilpasning til Rammeplanen. Denne utviklingsplanen blir da mellomledd mellom Rammeplan og hver enkelt barnehages årsplan. LOV OM BARNEHAGER Lov om barnehager og Rammeplanen er viktige dokumenter som er grunnlaget for hvordan vi lager planer for innhold og metoder i barnehagen. 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (i kraft 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828).

4 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 4. VERDIGRUNNLAG Med utgangspunkt i Eidsberg kommune sine kjerneverdier, TILLIT, RESPEKT OG ENGASJEMENT, har personalet i Symra barnehage jobbet mye med hva verdiene betyr i praksis. Hvordan kan brukerne(foreldre og barn) merke at vi er engasjerte og hva betyr det å respektere noen? Vi som er ansatte i den samme barnehagen skal oppdra barna i samarbeid med foreldrene, og det krever bevissthet i forhold til vårt syn på barn og barndom. SYN PÅ LÆRING I Symra barnehage ser vi på barn som aktive aktører som selv bidrar til egen og annens læring. Vi mener at det skjer mye og viktig læring hele dagen; det er ikke bare gjennom planlagte voksenstyrte aktiviteter barna lærer. Barn formes i de omgivelsene de ferdes. De får grunnleggende og relevant kunnskap og innsikt gjennom daglige hendelser i samvær, lek og gjennom spontane og strukturerte aktiviteter. Måten barn får omsorg på og måten vi kommuniserer på i barnehagen gir dem et bilde av verden og seg selv. DANNING Kort kan danning sies å handle om det som skjer mellom mennesker og hvordan vi forholder oss til hverandre, en til en, i en gruppe og i samfunnet. Danning er en livslang og kontinuerlig prosess. Det vil si at vi, barn og voksne, aldri blir utlært og uansett alder har vi alltid noe nytt å lære. Barnehagen og personalet skal være en medyter i barnas første løp i deres danning. Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene gi barna grunnlag til å stille spørsmål, utvikle evnen til blant annet å reflektere over egne handlinger og væremåter, lære å tenke selv og å ta egne valg. I barnehagen er samspillet med omgivelsene og med andre i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Barnehagen skal være delaktig i å lære barna å utvikle evnen, retten og plikten til å styre seg selv med det mål at barna når de blir voksne skal ta ansvar for eget liv. For å jobbe med danning må personalet oppmuntre barna til å stille spørsmål av alle slag hjelpe barna til å sette ord på det de lurer/tenker på være lyttende og tilstedeværende undre oss og filosofere sammen med barna jobbe med sosial kompetanse(selvhevdelse, empati, selvkontroll, humor og glede) generelt og i her-og-nå-situasjoner la barna få medvirke i sin hverdag ut fra alder, utvikling og modenhet

5 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 5. SOSIAL KOMPETANSE Sosial kompetanse er måten vi omgås hverandre på og som barn må lære ved at de voksne har kunnskaper om dette og kan vise det i praksis. Vi er forbilder i forhold til hva vi gjør sammen med barna. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Alle barn må få varierte samspillserfaringer. Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn ved barns tilværelse i barnehagen. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. (Rammeplan s. 34) OMSORG En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Det er personalet som har ansvar for å bygge gode relasjoner gjennom å lese barns signaler og være sensitiv. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Omsorg skal være en del av grunnmuren i alt vi gjør. Det handler om en aktiv tilstedeværelse: «En tilstedeværende voksen tar på alvor det barnet bringer inn, bygger videre på det sammen med barnet og utfordrer deretter barnet slik at handlingsrommet blir videre og mestringsmulighetene flere.»(fra Barns trivsel-voksnes ansvar)

6 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 6. FAGUKER Rammeplanen lister opp syv fagområder som vi skal jobbe med. I temaarbeid og i det daglige jobber vi tverrfaglig og gir barna erfaringer i alle fagområdene. I år har vi lyst til å prøve ut en ny vri med å ha hele faguker. Det vil si at vi har bevisst jobbing med ett fag en hel uke. Tanken bak dette er blant annet å la personaet opparbeide seg mer kompetanse og kjennskap til fagområdene. 37: Etikk, religion og filosofi 44: Kommunikasjon, språk og tekst 48: Kunst, kultur og kreativitet 4: Kropp, bevegelse og helse 9: Antall, rom og form 14: Natur, miljø og teknikk 19: Nærmiljø og samfunn Fagukene skal inneholde aktiviteter og opplevelser for barna. Fortelling, regle, sang knyttet til tema Dramalek/teaterstunt Refleksjon over eget arbeid

7 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 7. PROSJEKT «HELSEFREMMENDE BARNEHAGE» Symra barnehage ble med i et prosjekt kalt Atten tusen timer, høsten Det er Østfold Fylkeskommune som driver prosjektet. Prosjektet setter søkelys på helsefremmende barnehager og skoler, med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse. Til grunn for handlingsplanen ligger Kriterier for helsefremmende barnehager og skoler, Rammeplan for barnehager og Pedagogisk utviklingsplan for Eidsberg kommune. Det har også blitt gjort en kartlegging/spørreundersøkelse av personalet høsten 2014, som danner grunnlag for hvilke mål Symra barnehage har satt seg i handlingsplanen. Gjennom prosjektet er vi med i en konkurranse om «Beste tiltak» med en førstepremie på kr. Vårt bidrag er å ha smaksuker, dvs fokus på en matvare, et krydder eller en grønnsak i to og to uker fra april og ut Ønsket er at barn skal få kjennskap og erfaring med ulike smaker; gjennom både lukt, smak, syn og berøring. Smakene skal presenteres på ulike måter som f.eks alene, som pålegg og i varmrett. Definisjoner: Helsefremmende barnehage: virksomheter som fremmer helse, trivsel og glede i lek og læring, som er et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap, og som gir det beste grunnlaget for mestring og utvikling. Fysisk aktivitet: med fysisk aktivitet menes enhver kroppslig bevegelse skapt av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av enegiforbruk utover hvilenivå ( Bouchard, Shepard, Stephens 1994) Godt kosthold: med godt kosthold menes et kosthold som dekker kroppens behov for næringsstoffer, og som legger grunnlag for god helse og trivsel. Psykisk helsearbeid: inkluderer begrepene psykisk helse, livskvalitet og trivsel, psykiske plager og psykiske lidelser, rusbruk og rusavhengighet, mobbing og krenkende atferd, samt kriminalitet. Einar Kringlen (Psykiatri, Universitetsforlaget 1990) skriver at god psykisk helse innebærer å ha det godt med seg selv å ha evne til å ha kontakt med andre mennesker å ha evne til å tåle alminnelige påkjenninger å ha evne til å arbeide å ha evne til å elske Barns medvirkning: med dette mener Symra barnehage at voksne er anerkjennende og støttende ovenfor barns initiativ, tanker og meninger. Barna skal møte utfordringer, men sette sine egne grenser. Barnesamtaler: tid satt av til samtale med enkeltbarn, hvor deres tanker og meninger står i fokus. Temaer i

8 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 8. samtalene skal være aktiviteter og lek, kosthold/matplanlegging og psykisk helse med fokus på vennskap og krenkelser/mobbing. Skal brukes som utgangspunkt for planer, evalueringer og dokumentasjon. Barnesamtaler skal man ha med barn som har fylt fire år og oppover. Man kan ha samtaler i grupper. LEK I Symra barnehage vil vi at barnas lek skal få mye plass og tid. Vi observerer flere typer lek, blant annet rollelek, kroppslig lek, regellek og utforskende lek. Alle former for lek er viktig og fører til at barn får høre til i et fellesskap. Personalets jobb er å skjerme om den gode leken barna har. Utforskende lek og mye bruk av kroppen kjennetegner små barns lek. Hvordan rommene er innredet påvirker mulighetene deres og hvor trygt det er for dem å leke. Vi deler ofte barna i mindre grupper for at de skal få leke uten for mye forstyrrelser. Personalet er med på å utvikle leken ved for eksempel å skaffe materiell og legge til rette for dem. Noen barn trenger å lære spesifikke ferdigheter som for eksempel kunne «late som» eller andre sosiale ferdigheter. Da må personalet involvere seg og gå inn og ta en aktiv rolle. Det er da viktig at personalet er sensitive og leker på barnas premisser. Vennskap mellom barn knyttes i leken og de voksne må sørge for at alle barn har mulighet til å få venner. I vår barnehage syns vi det er viktig at barna lærer å leke med mange forskjellige. Derfor bruker vi begrepet «venn» i stedet for «bestevenn». MÅL: De ansatte støtter og oppmuntrer barna i deres lek De ansatte bidrar med lekemateriale, ideer/forslag, rom og skjerming

9 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 9. MANGFOLD OG INKLUDERING Forrige barnehageår deltok barnehagen i prosjektet «Kompetanse for mangfold». Vi fikk faglig påfyll gjennom veiledning og forelesninger. Personalet forsket på egen praksis og fant ut hva vi hadde behov for å bli bedre på. Foreldresamarbeid og dialog med foreldre ble det vi konsentrerte oss mest om. Det å være nysgjerrige på hva foreldre tenker og mener er en utfordring. Vi oppdrar barn sammen med foreldrene, men har kanskje lett for å fortelle mest om hva vi som barnehage bidrar med, gjør og tenker. Vi bør åpne opp for mer dialog med alle foreldre og stille mer spørsmål. MÅL: Vi skal synliggjøre språklig og kulturelt mangfold Lære å telle på flere språk Markere og gi kunnskap om høytider og tradisjoner som er representert i barnegruppa i samarbeid med foreldre. Innholdet skal være gjenkjennelig og meningsfylt. Markere morsmålsdagen 21.februar Lage «velkommen-skilt» på språk som er representert i gruppa Bli kjent med musikk fra flere kulturer LÅN GJERNE BØKER I BARNEHAGEN I flere år har vi samarbeidet med Eidsberg bibliotek om utlån av bøker fra barnehagen. Biblioteket fyller opp bokkassene våre og vi bruker bøkene her hos oss. Familiene får låne med disse bøkene hjem også. Vi oppfordrer dere til å låne bøker her eller på biblioteket da det er et viktig bidrag i å gi god språkstimulering og gir barna et forhold til det å lese. Høytlesing hjemme har en verdi i seg selv fordi det er en kontaktskapende og hyggelig aktivitet.

10 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 10. DOKUMENTASJON For barna er dokumentasjon en måte å kunne gjenkalle sine opplevelser med et tema/prosjektarbeid.. Barna kan følge en prosess, huske tilbake til og samtale om det de har erfart på veien. Dokumentasjon gir foreldre/foresatte og andre som er i kontakt med barnehagen mulighet til et innblikk i hva barna faktisk opplever, lærer og gjør når de er i barnehagen. Slik dokumenterer vi: Bilder og skriv fra noen aktiviteter settes inn i barnas permer Vi henger opp og stiller ut saker og ting barna har laget Det henges opp bilder fra aktiviteter, turer, lek med mer. Vi legger også ut bilder under aktiviteter på hjemmesiden vår. Daglig samtale med foreldre Pedagogisk dokumentasjon Personalet skal bruke dokumentasjonen for å vurdere hvordan våre metoder og arbeidsmåter virker på barnas læring og opplevelse. Dette barnehageåret har vi valgt ut praksisfortellinger som en metode for pedagogisk dokumentasjon. Da er det hver og en sine historier fra praksis som er utgangspunkt for fordypning og refleksjon. VURDERING Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reell innflytelse på vurderingsprosessen. Hvordan vurderingen av barnehagens arbeid skal gjennomføres, må nedfelles i årsplanen: Hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem som skal delta i vurderingsarbeidet og hvordan og når. Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. (Rammeplan s 56) Når det gjelder fortløpende observasjon av barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling sikrer vi dette ved at avdelingen har faste møter der dette vurderes. Barna har primærkontakter og dette er med på å sikre at hvert barn følges nøye. Forandringer i atferd eller andre tegn på vantrivsel bør fanges fort opp og kommunikasjonen med foreldrene er viktig her. To ganger i året gis det tilbud om foreldresamtaler. Her er barnets trivsel og utvikling tema. Foreldrene kan be om samtaler når de ønsker det utenom disse faste tidspunktene.

11 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 11. Det står også at «barnehagens arbeid skal vurderes.» Alle på avdelingene skal gjøre en vurderingsjobb i slutten av hver måned. Da skal de områdene vi har satt mål og tiltak for vurderes. Det er pedagogisk leder sammen med styrer som har ansvar for at arbeidet vurderes. Vi fortsetter å utfordre SU i spørsmålet om hvordan foreldreråd og samarbeidsutvalg skal få reell innflytelse på vurderingsprosessen. En av måtene å få barna med i vurderingsarbeid på, er å bruke barnesamtaler som verktøy. Ved hjelp av bilder og tegninger kan også barna si noe om det de har vært med på. FORELDRESAMARBEID Barnehageloven sier: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Godt samarbeid mellom oss i barnehagen og dere som foreldre er en forutsetning for at barna skal få best mulig utbytte av barnehagetiden. Vi vil legge stor vekt på å få til et godt samarbeid med dere.. MÅL: Utvikle et nært samarbeid med hver enkelt av foreldrene. Sammen utvikle barnehagen til beste for barn og foreldre Barnehagen kan formidle kontakt med andre instanser dersom familier/barn trenger veiledning TILTAK: Daglig kontakt: Vi møter og hilser på foreldre og barn på morgenen. Ved henting har vi også kontakt og tid for litt informasjon. Foreldresamtaler: En samtale på høsten og en på våren. Barnehagen innkaller. Ellers kan dere be om samtaler ved behov. Månedsplaner: Det vil bli levert ut månedsplan en gang i måneden. Planer i prosjektperiodene kan bli litt annerledes. Foreldremøte: Foreldremøte for alle foreldrene høst og vår. Barnehagen arrangerer høstens møte. Det skal også være et informasjonsmøte for foreldre til de som begynner på skolen neste år.

12 Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 12. FORMELLE SAMARBEIDSORGAN Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldrene til alle barna. Det velges et arbeidsutvalg med representanter fra alle fem avdelinger(fau). Saker som dere ønsker å ta opp, kan gå via FAU. Samarbeidsutvalget består av tre foreldre, tre ansatte og en politiker(eiers representant). Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanen og skal ellers få seg forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. FORBEREDELSE TIL SKOLESTART Rutiner er utarbeidet i kommunen for hvordan de eldste barna og deres foreldre skal få en god overgang fra barnehage til skole. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.. Følgende skal vektlegges det siste året i barnehagen: Gi barna et godt grunnlag i språklig og sosial kompetanse. Gi barna erfaringer med sanger, rim, regler og bøker. Gi barna erfaring med mengder, tall og bokstaver. Gi barna god tid til friluftsliv og lærende lek ute og inne. Utvikle selvstendighet. Øve på å motta beskjeder. Målsetningen for arbeidet er at barna skal: Glede seg til å begynne på skolen. Ha tro på seg selv og egne evner. Vise innlevelse i andres følelser og tanker. Vite hva det vil si å være en god venn. Mestre samspill med andre på en god måte. Delta i et fellesskap. På høstens foreldremøte får foreldrene til de eldste barna informasjon om barnehagens opplegg for skolestarterne. På forsommeren pleier skolebarna å overnatte i barnehagen en natt. Dette syns barna er veldig spennende og noe de ofte ser fram til et helt år

13 AUGUST / SEPTEMBER OKTOBER / NOVEMBER DESEMBER TRADISJONER / Fotografering Adventsgudstjeneste i Mysen kirke TILSTELNINGER SYMRA: 3. september, klokka 9.00 EVENTYRTOPPEN: 3.september, klokka desember: Lucia-markering BRANNVERNUKE: UKE desember:Nissefest FORELDRESAMARBEID Foreldremøte Symra Foreldremøte Eventyrtoppen: Foreldresamtaler i oktober PLANLEGGINGSDAGER (Barnehagen er stengt) 13. og 14. AUGUST ONSSDAG 11. NOVEMBER

14 JANUAR / FEBRUAR MARS / APRIL MAI / JUNI / JULI TRADISJONER / 1.mars: Barnehagedagen. Tema er SPRÅK OG LESING Uke 11: Påskegudstjeneste TILSTELNINGER UKE 5:Karneval og utkledning 17. mars: Påskefrokost med foreldre /andre nære "Skolebarna" overnatter i barnehagen FORELDRESAMARBEID Foreldresamtaler Sommerfest (foreldrene arrangerer) PLANLEGGINGSDAGER FREDAG 4. JANUAR FREDAG 6.MAI (Barnehagen er stengt)

15 Det du tror om meg Slik du er mot meg Hvordan du ser på meg Hva du gjør mot meg SLIK BLIR JEG (M. Jennes)

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer