Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010"

Transkript

1 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon desember 2010

2 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett samt nødvendig forskningsaktivitet for måloppnåelse. Rapporten har blitt utarbeidet på oppdrag og mandat fra Innsatsgruppen Fremtidens Energisystemer (styret i Energi21). Rapporten er forankret i industriens ambisjoner og forankret både hos systemansvarlige nettselskaper og leverandørene i Norge. Resultatene består av anbefalinger knyttet til mål for forskning, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi, samt nødvendig tiltak for måloppnåelse. I tillegg visualiseres anbefalt implementering gjennom veikart for de ulike forskningstemaene. Følgende ambisjoner og overordnede mål er definert for industrien: Fremtidens norske overføringssystem skal designes, bygges ut og moderniseres slik at det legges til rette for o Integrasjon av fornybare energikilder på alle spenningsnivåer o Leveranse av balansekraft, - og etter 2020 grønn energi til kontinentet o Fortsatt høy forsyningssikkerhet til norske forbrukere o Utvikling av et offshore kraftsystem i Nordsjøen som integrerer balansekraft til kontinentet fra Norske vannkraftverk, elektrifisering av oljeinstallasjoner og offshore vindmølleparker. o Miljøhensyn ivaretas knyttet til valg av overføringstraser og design av høyspentmaster Næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser skal komme som et resultat av at Norge utnytter vårt overføringssystem for leveranse av grønn energi til Europa og leverer balansekraft svingproduksjon til det Europeiske kraftsystemet. Det norske kraftsystemet skal driftes, vedlikeholdes, fornyes og utvides basert på visjonen om et fullautomatisert kraftsystem Smart Grid løsninger Norge skal utvikle en ledende leverandørindustri (spesielt innen høyspentkabel og utvikling av Smart Grid løsninger) og samtidig bidra til økt verdiskaping gjennom teknologiutvikling. Basert på dagens industri (leverandører og aktører i energibransjen), marked og teknologi, samt industriens ambisjoner og overordna mål kan målsetningene innenfor forskning og utvikling kategoriseres innenfor tre hovedområder. I tillegg er det definert et hovedområde knyttet til behovet for sikring og videreutvikling av kompetanse, slik at aktørene i energibransjen kan være i stand til løse de utfordringene de står ovenfor knyttet til fremtidens energisystemer. Hovedområdene er: Miljøhensyn og oppnåelse av klimamål gjennom integrasjon av fornybare kraftkilder, design og bygging av miljøvennlige løsninger for nett infrastrukturen Markedsutvikling og verdiskapning gjennom leveranse av balansekraft (Norge som svingmaskin) og etter 2020 grønn leveranse av energi til Europa Forsyningssikkerhet Kompetanse Det er gråsoner og overlapping mellom de valgte hovedområdene. Felles utfordring er å utvikle sikre, kostnadseffektive og miljømessige akseptable metoder og teknologiske løsninger for samtlige områder knyttet til design, utbygging og drift av fremtidens energisystemer i Norge. Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 2

3 Følgende FoU Mål anbefales prioritet: FoU-hovedmål 1: Utbygging av fremtidens energisystem, med tilhørende primær- og sekundærteknologi (Smart Grid løsninger, overvåking, kontroll og vern) samt nødvendige planleggings- og driftsverktøy som opprettholder forsyningssikkerheten i Norge. FoU-hovedmål 2: Tilrettelegging av salg av systemtjenester (balansekraft) mot Europa, gjennom en integrering av fremtidens energisystem mot kontinentet, først ved ytterligere HVDC forbindelser og senere utbygging av ett offshore kraftsystem i Nordsjøen FoU-hovedmål 3: Forbedre kunnskapsnivå, metoder og teknologi for økt lønnsomhet og vekst i Norge og internasjonalt knyttet til norsk industri som leverer primærkomponenter og infrastruktur løsninger for fremtidens energisystem FoU-hovedmål 4: Utvikling av sekundærteknologi knyttet til metoder og algoritmer for overvåking, styring og vern basert på Smart Grid løsninger samt utprøving av disse i overføringsnettet (sentral -, regional og distribusjonsnettet) FoU-hovedmål 5: Forbedre kunnskapsnivå gjennom utnyttelse av det nasjonale senteret for Smart Grid. Gjennom det kan energibransjen oppnå nyskaping og vekst for Norge og norsk industri. Norge som de fleste andre land i EU og globalt, skal øke produksjon av fornybar energi, herunder også produksjon av elektrisk energi innen Det er angitt mål for hvert land i Europa. Fagområder knyttet til design og utviklingen av fremtidens energisystem, haster med å komme i gang med teknologiutvikling hvis teknologien skal bidra til oppfyllelse av målene om økning av fornybar produksjon. Rask finansiering av FoU tiltakene er en forutsetning for å komme fram til resultater som kan brukes er derfor et nødvendig tiltak. I tillegg er det nødvendig med å etablere demonstrasjons- og pilotprosjekter ute i det fysiske nettet, for å verifisere de resultatene fra den teknologiske utviklingen. Enova SF og Innovasjon Norge bør gis vide muligheter for å finansiere pilot løsninger for fremtidens energisystemer i likhet med ordning som eksisterer for andre teknologier. Dette gjelder først og fremst implementering av Smart Grid løsninger designet for en kostnadseffektiv overvåking, styring og vern av kraftsystemet, ved integrasjon av fornybar produksjon og bruk av fleksibilitet i forbruk som bidrag til systemtjenester (tertiær, sekundær og primær regulering). Dette er en ny industri hvor norsk industri kan ha store muligheter for å bli i fremste front og etablere en industri som har et stort potensial for næringsutvikling. Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 3

4 Innhold Sammendrag og konklusjon Innledning Hensikt Arbeidsgruppe Onshore & Offshore Transmisjon Arbeidsprosess Definisjoner Forklaring av begreper Avgrensninger Tilstandsbeskrivelse Overordnet mål og ambisjoner for industrien Systemoperatør Produsenter Leverandørindustrien Dagens FoU Industriens ambisjoner, FoU-mål og FoU-utfordringer Introduksjon Nærmere beskrivelse av forskningsutfordringer for hovedområdene Klimamål - integrasjon av fornybare energikilder Balansekraft - Sjøkabelsystemer mot Europa Forsyningssikkerhet Etter Strukturering av FoU-mål og -utfordringer FoU-mål og utfordringer Overføringslinjer Transformatorer Høyspentkabler Omformer- og terminalteknologi Sekunderteknologi (Smart Grid løsninger, overvåking, kontroll og vern) Simuleringsverktøy Kompetanse Bakgrunn Primærkomponenter Omformer- og terminalteknologi Smart Grid løsninger, overvåking, kontroll og vern Simuleringsverktøy Prioriterte FoU-mål Bakgrunn Nødvendige tiltak for å nå FoU-mål Bakgrunn Samarbeid Nasjonalt Internasjonalt samarbeid Overføringsnettet må i fokus Ansvarsdeling mellom Systemoperatør & Distribusjon...41 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 4

5 7.5 Behov for demonstrasjonsprosjekter...42 Vedlegg A Tilstandsbeskrivelse detaljer sett fra aktørens side A.1 Statnett...43 A.1.1 Statnetts rolle...43 A.1.2 Strategi for utviklingen av sentralnettet...43 A.2 Kabelindustrien...44 A.2.1 Bakgrunn...44 A.2.2 State of the art (nasjonalt og internasjonalt) sjøkabelteknikk...44 Vedlegg B: Mer om ufordringene i transmisjonssystemet B.1 Statnett legger til rette for klimavennlige energiløsninger...46 B.1.1 Investeringsbehov...47 B.1.2 Nye utenlandsforbindelser i Norden...47 B.1.3 Nye utenlandsforbindelser mot kontinentet...48 Vedlegg C: Smart Grid vs Tradisjonelle overføringsnett C.1 Introduksjon...50 C.2 Hva er Smart Grid...50 C.3 Drivere for modernisering av kraftsystemet...52 C.4 Fordeler for nettselskaper og kunder...53 C.5 Smart Grid - Hva gjør Statnett...53 Vedlegg D: Dagens FoU D.1 Forskningsrådet...55 D.1.1 RENERGI...55 D.2 Kabelindustrien...55 D.3 FoU i Statnett...56 D.3.1 Nord-europeiske balansemarkeder:...56 D.3.2 Noder i offshore nett etablering og drift...56 D.3.3 Smart Grid...57 D.3.4 Kraftledninger og biologisk mangfold et fysisk hinder eller nye muligheter...58 Vedlegg E: Veikart - Transmisjon Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 5

6 1 Innledning 1.1 Hensikt Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag og mandat fra styret i Energi21. Rapporten inngår som en av tre delrapporter i leveransen fra Innsatsgruppen Fremtidens Energisystem i Energi21. Terje Gjengedal fra Statnett har ledet innsatsgruppen. Hensikten med denne rapporten er å dokumentere de anbefalinger som er gjort av arbeidsgruppen Onshore & Offshore transmisjon og de forhold, vurderinger og forutsetninger som bidrar til å underbygge disse. Delrapport 1: Transmisjon (Onshore & Offshore) Delrapport 2: Distribusjon Delrapport 3: Rammer, Politikk og virkemidler DELRAPPORT 3: RAMMER POLITIKK OG VIRKEMIDLER DELRAPPORT 1: TRANSMISJON DELRAPPORT 2: DISTRIBUSJON Balansekraft Linjer over 420 kv og 500 kv Balansekraft - Sjøkabelsystemer mot Europa og UK Forsyningssikkerhet Forsyningssikkerhet -SmartGrid Nettforvaltning - Optimal levetid - Tilstandsanalyse - Overvåking Aktive til Passive nett - SmartGrid Klimamål - miljø Klimamål - Fornybar kraft land - Elektrifisering offshore - Offshore vindkraft Miljø/Klima - Skånsom fremføring - Kortreist energi Kompetanse Kompetanse -SmarGrid senter - Styrket utdanning elkraft IKT Figur 1 Rapportstruktur. Denne rapporten dekker områdene illustrert som delrapport 1. Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 6

7 1.2 Arbeidsgruppe Onshore & Offshore Transmisjon Arbeidet har blitt utarbeidet av et tverrfaglig team bestående av representanter fra industrien, forskningsmiljø, og myndigheter med kompetanse innenfor transmisjon på land og offshore. Jan Ove Gjerde har ledet arbeidsgruppen, og arbeidet har blitt organisert gjennom felles arbeidsmøter med de andre arbeidsgruppene i Innsatsgruppen Fremtidens Energisystemer og gjennom egne work-shops. Trond Moengen, Energidata Consulting har vært sekretær. Tabellen nedenfor viser hvilke personer som har deltatt på arbeidsmøter og bidratt med innspill til denne rapporten. Følgende ressurspersoner har vært involvert i arbeidet: Jan Ove Gjerde, Arne Dybdal Anngjerd Pleym, Petter Røkke, Petter støa Nils Martin Éspegren Laila Berge Lars Audun Fodstad Øyvind Bergvoll Georg Balog, Kjell Bjørløw-Larsen Albert Leirbukt Trond Moengen Statnett SF SINTEF Energi AS OED/NVE OED Statkraft Statoil Nexans AS ABB AS Energidata Consulting AS 1.3 Arbeidsprosess Arbeidet er blitt utført gjennom deltagelse i ulike arbeidsmøter mellom medlemmene i arbeidsgruppen Transmisjon (Onshore & Offshore). Arbeidet har fulgt en arbeidsprosess bestående av følgende faser: Det er frembrakt en oversikt over utfordringer for fremtidens energisystemer, begrenset til sentralnettet og regionalnettet (onshore og offshore), med fokus på marked, aktører, teknologi og behov for kompetanse. Industriens (nettselskaper og leverandørene) ambisjoner og overordnete målsetninger knyttet til alle aspekter for fremtidens energisystemer er skissert. Basert på dagens industri, marked og teknologi samt industriens ambisjoner og mål, er det utpekt et sett med hovedområder for forskning og utvikling FoU-mål og nødvendige aktiviteter for å nå målsettingene innenfor dem valgte hovedområder er identifisert. FoU-mål og etablering av veikart knyttet til fremtidens behov for teknologi og nye løsninger er gjennomført. Resultatene består av anbefalinger knyttet til mål for forskning, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi, samt nødvendig tiltak for måloppnåelse. Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 7

8 1.4 Definisjoner Produksjon, overføring og omsetning av elektrisk energi er de tre grunnleggende funksjonene i kraftforsyningen. Overføringsnettet eies og drives av nettselskapene, og deles inn i tre nivåer etter hvilken funksjon de har: Sentral-, regional- og distribusjonsnett. Sentralnettet er hovedveiene i kraftsystemet som binder sammen produsenter og forbrukere i et landsdekkende kraftsystem. Sentralnettet omfatter også utenlandsforbindelsene, som gjør det mulig å eksportere og importere energi ved behov. Sentralnettet har høy overføringskapasitet og driftes på spenninger på 132 kv og over. Sentralnettet utgjør omlag km med overføringslinjer og høyspentkabler. På nivået under sentralnettet er regionalnettene. Disse har også høy overføringskapasitet, men dekker bare en enkelt (begrenset antall) region. Regionalnettene er bindeledd mellom sentralnettet og distribusjonsnettet som forsyner sluttkundene. Distribusjonsnettene (lokalt nett) sørger normalt for overføring av kraft til sluttbrukerne i husholdninger og til offentlig og privat virksomhet. Det samlede ledningsnettet i Norge, inkludert høy- og lavspent luftlinje, jord- og sjøkabel, er omtrent km. 1.5 Forklaring av begreper Forkortelse Engelsk utrykk Norsk forklaring HVDC HVAC AMR WAMS WACS WAPS PMU SVC High Voltage Direct Current High Voltage Alternating Current Automatic Meter Reading Wide Area Monitoring Systems Wide Area Control Systems Wide Area Protection Systems Phasor Measurement Unit Static Var Compensator Kraftsystemet transporter energi ved hjelp av høyspent likestrøm og spenning Kraftsystemet transporter energi ved hjelp av høyspent vekselstrøm og spenning System som automatisk innhenter periodisk energiforbruk hos slutt kundene Avansert overvåkingssystem som måler strøm og spenninger i tidsplanet (vektorer) i kraftsystemer basert på PMU enheter (måleenheten). Målingene fra flere PMU enheter er synkroniserte ved hjelp av GPS. Kontrollsystemer som nyttiggjør seg målinger fra PMU enheter og bruker disse som innsignaler til kontrollalgoritmer for styring av primærkomponenter Systemer for vern av primærkomponenter eller deler av kraftsystemet som nyttiggjør seg målinger fra PMU enheter PMU er selve måleenheten. De plasseres ute i knutepunkt i kraftsystemet og måler strøm og spenninger i tidsplanet En primærkomponent som kan produsere reaktiv effekt i ett nettpunkt for kontroll spenningen innen ønskede grenseverdier FACTS Flexible AC Transmission Systemes En betegnelse på systemer basert på statiske komponenter Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 8

9 Primærteknologi Primary technology for overføring av elektrisk energi. Disse systemer har en iboende egenskap at de kan kontrollere energiflyten i kraftsystemet. Eksempler på slike systemer er SVC, STACOM, etc. Teknologi knyttet til primærkomponentene, dvs. byggeklossene i kraftsystemet som transporterer elektrisk energi Sekundærteknologi Secondary Technology Teknologi knyttet til elektroniske komponenter for måling, kontrollsystemer, vern og systemer for overvåking av kraftsystemet. Smart Grid Smarte Nett Se definisjon i vedlegg C VSC HVDC Voltage Source Converter, High Voltage Direct Current Omformerstasjoner som benytter seg av seriekoblede krafttransistorer og utnytter PWM for generering av en spenning med fundamental frekvens. Ved å utnytte dette kan størrelse og vinkel for spenningen kontrolleres uavhengig av hverandre innen gitte grenser. VSC omformere kan dermed styre den aktive og reaktive effektflyt gjennom omformer meget hurtig og uavhengig av hverandre. Dette gir systemmessige fordeler i forhold til konvensjonelle omformere. TSO Figur 2 Forklaring av begreper Transmission System Operator Nettselskapet som har systemansvaret, I Norge er det Statnett som har denne oppgaven. 1.6 Avgrensninger Transmisjonsgruppen har begrenset sitt arbeid for sentralnettet og regionalnettet (dvs. for spennings nivåer over 36 kv) knyttet til fastlands Norge og til et eventuelt fremtidig offshore overføringsnett i Nordsjøen. Merk at arbeidsgruppen har behandlet fremtidens elektriske energisystem og ikke fremtidens energisystem som i videste forstand også inkluderer infrastruktur for fjernvarme eller rørledninger til forsyning og distribusjon av naturgass, ol. Et elektrisk offshore overføringsnett vil ha til hensikt å legge mulighetene til rette for tilknytning av offshoreinstallasjoner (belastninger og/eller produksjon) og offshore vindmøller til det norske overføringsnettet (eller en kombinasjon) og senere tilknytning mot det europeiske sentralnettet. HVDC kabler til kontinentet er behandlet spesielt innenfor et av temaene, og vil spesielt ha betydning for hvordan sette Norge i posisjon til å levere grønn energi til Europa og utnytte det norske vannkraftsystemet som leverandør av balansekraft til Europa, dvs. Norge som en hovedleverandør slike tjenester for å matche det stadig økende uregulerte produksjonen på kontinentet. I rapporten har vi hatt fokus på hvordan forsterke, bygge ut og hvordan drifte ett fremtidig norsk overføringsnett, med stadig mer islett av uregulert produksjon på alle spenningsnivåer. I tillegg har vi hatt fokus på hvilke implikasjoner en fremtidig integrasjon av uregulerte fornybare energikilder vil ha på utviklingen av fremtidens overføringsnett, knyttet både til planlegging av utbygging og forsterkninger, design, selve utbyggingen og drift. Gruppen har fokusert på Smart Grid løsninger (sett fra sentralnettet ansvar for systemansvarlige nettselskap) som et virkemiddel for å løse de nye utfordringene fremtidens elektriske kraftsystem Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 9

10 står ovenfor og hvilke teknologiske løsninger dette vil kreve for aktørene som skal designe, planlegge, bygge ut og drifte fremtidens overføringsnett i Norge. Definisjon av Smart Grid løsninger, drivere og hva som er ulikt dagens tradisjonelle kraftsystem er beskrevet i Vedlegg C: Smart Grid vs Tradisjonelle overføringsnett. 2 Tilstandsbeskrivelse Sentralnettet trenger modernisering, forsterkning og utbygging for å møte fremtidens behov (dette gjelder også regional- og distribusjonsnettet). Dagens sentralnett med sine egenskaper er gitt av gårsdagens behov og vil ikke kunne håndtere en massiv innfasing av fornybare energikilder, opprettholde tilstrekkelig forsyningssikkerhet eller levere balansekraft til Nord-Europa. Drivkrefter som vil medføre endrede behovsmønster og dermed nye krav til egenskaper for fremtidens sentralnett er: Klimautfordringen En reduksjon av utslippene av CO 2 vil kreve massiv innfasing av fornybare energikilder (som er uregulerbare og kan være tilknyttet alle spenningsnivåer i overføringsnettet (også i distribusjonsnettet behandles i delrapport 3 fra distribusjonsgruppen) Sikre et akseptabelt nivå på forsyningssikkerheten Miljøforpliktelser knyttet både til utslipp av drivhusgasser og nye korridorer for transmisjonslinjer Ambisjoner fra politikerne om verdiskaping En stadig aldrende infrastruktur vil sette helt nye krav til løpende overvåking og diagnostisering av primærkomponenter (med tilhørende vern og kontroll funksjoner) for å hindre uønsket utfall som vil svekke forsyningskvaliteten for kundene og samfunnet forøvrig. Å løse disse utfordringene vil ha direkte innvirkning på at nettselskapene klarer å opprettholde et akseptabelt nivå på forsyningssikkerheten. Gjennom Klimaforliket i Stortinget 2008 ble det slått fast at Norge skal være klimanøytrale innen 2050 samt 30 % reduksjon av CO2 til I tilegg vil Norge gjennom forpliktelser knyttet til EØS-avtalen måtte påta seg målsetninger innen CO 2 -reduksjon, fornybarandel i energiforbruket og energieffektivitet som harmoniserer med EUs 20/20/20-mål 1. Figur 3 Kilde: Stortinget.no Siden Energi 21 formulerte sin forrige sluttrapport i 2007, har betydelige og svært relevante hendelser skjedd i Europa. Fra å formulere en energi- og klimapolitisk visjon, har EUs medlemsland vedtatt forpliktende målsettinger for andelen fornybar energi av totalt energibruk og relatert til BNP. Dette er knyttet til det såkalte Fornybardirektivet som norske myndigheter også har definert som EØS relevant. Samtaler er innledet med EU om norske tilsvarende forpliktelser, men det er grunn til å forvente at det vil ende med avtale som innebærer en signifikant økning fra de om lag 58-60% av samlet energibruk som er tilfellet i dag. Basert på de beregningsmetoder som anvendes for land i EU kan man se for seg et tall opp mot %. 1 One of the main external drivers is the EU Energy and Climate Package which has set out ambitions targets for 2020 and beyond: 20 % reduction of GHG emissions (when compared to 1990 levels), 20 % of renewable energy sources in the energy mix (today 6.5 %), 20 % reduction in the primary energy used (saving 13 % compared to 2006 levels), which are in compliance with the three pillars of the EU energy policy (i.e., security of supply, sustainability and market efficiency). Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 10

11 På lengre sikt mot 2050 er de visjoner om gjennomsnittlig årlig utslipp av CO 2 skal reduseres ytterligere i forhold til effekten gitt av EUs 20/20/20 mål. Dette virker som sterke drivkrefter for inkludering av enda mer fornybar produksjon, elektrifisering av transportsektoren (elektriske biler), endrede standarder for bygningsmasse med hensyn til energiforbruk, energiomlegging og krav om innføring av AMS 2 som virkemiddel for økt effektivitet og aktive sluttbrukere. Norge er i en særstilling i forhold til andre land, fordi Norge kan utnytte sitt store potensial knyttet til våre naturressurser som vindkraft (på land og til havs), små vannkraftverk, tidevann og havbølger for produksjon av fornybar elektrisk energi. Små vannkraftverk vil bli lokalisert i distriktene og overskuddsenergien må transporteres ut av sitt distribusjonsnett, noe som kan skape flaskehalser oppstrøms. Dette vil gi utfordringer for innstillinger av vern,regulering av spenningen og hvordan en skal balansere mellom produksjon og forbruk lokalt med inn- og utmating mot regionalnettet (Sentralnettet). Vindkraft, bølgekraft og tidevannskraftverk vil bli lokalisert der hvor effektiviteten av installasjonen blir best (kostnad og produksjonskapasitet). Disse lokasjonene er ofte langs kysten og spesielt i Nord- Norge. I disse områdene er det ofte lite overføringskapasitet i regional- og distribusjonsnettet noe som vil medføre krav om forsterkninger og nye tilkoblingspunkter til sentralnettet. Å installere vindmøller til havs kan potensielt gi mye fornybar energi, men dette vil kreve et overføringsnett til havs eller å bygge forbindelser mellom vindmøllene (parker) til koblingsanlegg i regional eller sentralnettet. Effektflyten i hele overføringsnettet vil endre seg mye oftere enn i dag, en vil kunne få energiflyt i begge retninger fordi en vil få overskudd av energi (lokal produksjon). Dette er betydelig forandringer i forhold til de forutsetninger som dannet grunnlaget for design av overføringsnettet som det er i dag. Mye tyder på at vi får et kraftoverskudd i Norge og Norden i kommende år 3. Dette gjelder både energi og effekt. Klimapolitikken har høye ambisjoner om ny fornybar kraftproduksjon, og naturgitte forhold legger godt til rette for slik kraftproduksjon i Norge. Mange pågående og planlagte småkraftprosjekter er kommersielt lønnsomme. Samtidig er det stor politisk vilje til å satse på vindkraft og annen fornybar kraftproduksjon både i Norge, Norden og i Europa for øvrig som en del av klimapolitikken. I tillegg har klimaendringer allerede gitt mer tilsig og økt vannkraftproduksjon. Norge er i en særstilling fordi det ikke finnes gammel, forurensende kraftproduksjon som kan legges ned. Den nye kraften må derfor enten eksporteres eller det må oppstå nye store forbruksbehov innenlands. Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig forbruksutvikling, men i tråd med observasjoner av utviklingen forventer vi relativ lav vekst innen alminnelig forsyning. Innen petroleumssektoren forventes det en betydelig forbruksvekst, særlig i nordområdene, mens utviklingen er mer blandet for kraftintensiv industri og treforedling. Norsk kabelindustri har utviklet seg gjennom mange år og har en sterk posisjon. Utgangspunktet for utviklingen har vært den nasjonale satsing over mange år med hensyn til etablering av et effektivt overføringsnett (sentral-, regional og distribusjonsnett). I samarbeid med norske forskningsinstitusjoner og nettselskaper har kostnadseffektive løsninger for jord- og sjøkabel blitt utviklet. 2 AMS Automatic Metering Systems Solutions for Automatic Meter Reading of periodic energy consumption and remote control of end-users energy loads. 3 NUP 2010 referanse er Nettutviklingsplanen som utarbeidet hvert år av Statnett. Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 11

12 På grunn av landets topografi med en lang kyst med dype fjorder og tusenvis av bebodde øyer har sjøkabelsystemer utgjort en viktig og naturlig del av utbyggingen av den infrastrukturen vi har i dag for overføring av elektrisk energi. Ikke noe annet land har installert flere sjøkabler enn Norge og denne erfaringen her brakt norsk sjøkabelteknikk i fremste rekke internasjonalt. Som en følge følge av dette er norsk kabelindustri konkurransedyktig innen hele det produktområdet som omfattes av de planer som er lagt for årene som kommer av Statnett og norske regional- og distribusjonsnett. En grundigere tilstandsbeskrivelse med de ulike aktørenes perspektiv er beskrevet i Figur 17 Vannkraft fra Eidsfjord Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Foto: Statkraft Side 12

13 Vedlegg A Tilstandsbeskrivelse detaljer sett fra aktørens side. Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 13

14 3 Overordnet mål og ambisjoner for industrien 3.1 Systemoperatør I samarbeid med aktørene skaper den norske systemoperatøren, Statnett, store verdier for kunder og interessenter ved å sørge for tilgjengelig overføringskapasitet, høy forsyningssikkerhet og ved tilrettelegging av effektive markedsmekanismer. Samtidig fokuseres det kontinuerlig på produktutvikling og kostnadsreduksjoner. Statnett er opptatt av å få til en god utnyttelse av det eksisterende sentralnettet, og Norge har nå et av Europas mest effektive kraftsystemer. I løpet av 1990-årene ble det investert lite i nye anlegg for å øke den fysiske nettkapasiteten. I årene som kommer, vil investeringer for å legge til rette for ny kraftproduksjon og effektiv handel med Europa være viktige drivere for Statnetts samlede investeringsaktivitet. En akseptabel forsyningssikkerhet i alle deler av landet har vært og er avgjørende for utviklingen av sentralnettet. Akseptabel forsyningssikkerhet er også grunnlaget for et velfungerende marked. Etter hvert som kraftforbruket har vokst og mulighetene for å øke utnyttelsen av det eksisterende sentralnettet er blitt mindre, har det vært nødvendig i større grad å bygge nye sentralnettsanlegg for å opprettholde en god forsyningssikkerhet. Det er stor grad av usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling av produksjonskapasitet og forbruk. Med en målsetting om å bidra til en samfunnsøkonomisk effektiv utvikling av kraftsystemet, stilles Statnett overfor store utfordringer i forhold til å møte fremtidens krav med samfunnsmessig rasjonelle og fremtidsrettede løsninger. En videre utvikling av sentralnettet for å møte fremtidige behov for overføringskapasitet innebærer store investeringer med langsiktig kapitalbinding. Overføringsanleggene har lang levetid, og investeringene er i liten grad økonomisk reversible. Derfor er det viktig å søke nettløsninger som er robuste i forhold til alternative utviklingstrekk i kraftsystemet. Planleggings- og utbyggingstiden for nye ledninger er lang, noe som medfører utfordringer i forhold til koordinering mot ny produksjon og nytt forbruk som kan realiseres vesentlig raskere. Tilretteleggelse for klimavennlige energiløsninger Gjennom EUs fornybardirektiv forventes det at Norge vil bli pålagt betydelige forpliktelser til å bygge ut ny fornybar energiproduksjon innen For at dette i det hele tatt skal være gjennomførbart er det både nødvendig med god koordinering av planer for ny produksjon og nytt nett, og en betydelig kapasitetsøkning i dagens nett inklusiv forbindelser til utlandet. Dagens sentralnett har plass til mellom 4000 og 5000 MW økt fornybar kraftproduksjon dersom dette plasseres riktig i nettet. Med en omfattende nettutbygging vil det være plass til ytterligere MW fornybar kraftproduksjon 4. Figur 4 Vindkraft i Kjøllefjord. Kilde: Statkraft 4 NUP 2010 referanse er Nettutviklingsplanen som utarbeidet hvert år av Statnett. Nettutbyggingen er her gitt i henhold til scenario Vind & forbruksvekst. Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 14

15 Investeringsbehov mot neste generasjons sentralnett Statnett ser behov for investeringer i sentralnettet i størrelsesorden mrd kr i kommende tiårsperiode, avhengig av utvikling av kraftsystemet for øvrig. For å være i posisjon til å gjennomføre de investeringene som viser seg å være nødvendige, tar Statnetts planarbeid utgangspunkt i øvre del av intervallet. Det er viktig for Statnett å sikre gjennomføringsevne i form av kompetanse og kapital for å kunne levere den samfunnskritiske infrastruktur som vil være nødvendig. Investeringer for å ivareta forsyningssikkerheten vil ha høyeste prioritet. De investeringene Statnett planlegger i de neste årene vil lede frem til neste generasjon sentralnett: Spenningen i store deler av sentralnettet heves fra 300 til 420 kv, noe som vil gi en vesentlig kapasitetsøkning med marginale miljøinngrep. Nettet på det høyeste spenningsnivået (420 kv) utvides nordover. Det legges til rette for store mengder ny fornybar kraftproduksjon. Forsyningssikkerheten bedres i utsatte områder som Midt-Norge, Hordaland og Rogaland. Det etableres nye kabelforbindelser mot våre naboland i sør. Nye utenlandsforbindelser i Norden Norge er et langstrakt land med svake forbindelser i nettet i nordområdene. Sentralnettet fra Nordland og nordover er avhengig av et godt fungerende fysisk samspill med våre naboland. Strømmen følger fysiske lover, ikke de nasjonale grenser. Samarbeidet med Sverige er i en særstilling, med flere viktige forbindelser mellom landene. Det ville være nærmest umulig å opprettholde akseptabel forsyningssikkerhet og leveranseevne i nordområdene uten dette samarbeidet. Det er store potensialer for ny fornybar kraftproduksjon i nordområdene i alle landene i regionen, med særskilt godt ressursgrunnlag for småkraft i Nordland og vindkraft på hele kysten i nord. Dagens forbruk kan i begrenset grad nyttiggjøre seg slik ny produksjon. Selv med planer om betydelig forbruksvekst, er det behov for økt kapasitet mot sør for å håndtere omfattende kraftutbygging. I det nordiske vekselstrømnettet vurderer Statnett flere mulige forsterkninger mot våre naboland. Nye utenlandsforbindelser mot kontinentet Stor satsing på ny fornybar kraft i Norge forutsetter utbygging av nye utenlandsforbindelser. Stor satsing på fornybar kraft i landene på kontinentet, øker etterspørselen etter reguleringsevnen fra norske vannkraftverk. I sum peker disse to forhold på et stort behov for, og stor lønnsomhet av, økt kapasitet mellom Norge og utlandet. Statnett arbeider for å etablere nye forbindelser til aktuelle markeder rundt Norge, med særlig fokus på landene rundt Nordsjøen. Disse landene har termisk basert kraftproduksjon og økende innslag av vindkraft. Det gjør at landene både trenger norsk reguleringsevne og har mulighet til å ta i mot overskudd av norsk vindkraft (ved å redusere sin termiske produksjon). Det jobbes for tiden med 5-6 nye utenlandsforbindelser ut av Sør-Norge. Disse, sammen med en mer detaljert fremstilling av utfordringer og investeringsbehov er presentert i Vedlegg B: Mer om ufordringene i transmisjonssystemet Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 15

16 3.2 Produsenter I dag er det totalt installert 430 MW fordelt på 18 vindkraftverk 200 vindturbiner i Norge med en årlig produksjon i 2009 på 917 GWh. Norske aktører har konsesjonssøkt mange prosjekter pr for utbygging av vindkraft i Norge,, og pr oktober 2010 er det gitt konsesjon for ytterligere 3575 MW med en estimert produksjon på i overkant av 9 TWh. Norske selskaper ønsker å bli betydelige aktører knyttet til utbygging av fornybar energi både i Norge og Europa forøvrig. Statkraft ser også på mulighetene til å bygge ut effekt og pumpekraftverk i Norge for å balansere de antatt store variasjonene i et fremtidig kraftmarked med sterkere innslag av vindkraft, gitt at løsningen er konkurransedyktigg og miljømessig forsvarlig. Utbygging av effekt og pumpekraftverk i Norge, kan delvis realiseres uten vesentlig innenlands nettutbygging, men vil kreve økt kapasitet mot kontinentet i form av nye HVDC kabelforbindelser. Visjonene for utbygging og utnyttelse utnyttelse av det særegne norske vannkraftbaserte produksjonssystemet og utbygging av fornybar energi er behandlet i Energi21s innsatsgruppe Fornybar Fornybar Kraft. Figur 5 Oddatjønn dam Rogaland Foto: Statkraft Integrasjon av fornybar uregulert energi og utnyttelse av det norske produksjonssystemet til leverandør av balansekraft (Norge som sving produsent ) til kontinentet vil ha stor innvirkning på design, utbygging og drift av det norske sentralnettet og faller spesielt innenfor hovedtemaene: Klimamål og integrasjon av fornybare kraftkilder Markedsutvikling og -integrasjon integrasjon av kraftsystemer (balansekraft) Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 16

17 3.3 Leverandørindustrien Nexans Nexans er med energi som basis for sin utvikling, er Nexans en global aktør innen markedene infrastruktur, industri, bygningsinstallasjon og lokale datanett (LAN). Nexans er verdensledende innen kabelindustri, og har et omfattende utvalg av kabler og kablingssystemer for å øke industriell produktivitet, forbedre forretningsvirksomhet, fremme sikkerhet og sikre langsiktig nettverkspålitelighet. Selskapet har produksjon i 39 land og kommersiell virksomhet over hele verden. Nexans sysselsetter mennesker og hadde i 2009 en omsetning på 5 mrd euro. Nexans er notert på børsen i Paris. Nexans tar sikte på å være leveringsdyktig innen et helt spekter av høyspent kraftkabler som er planlagt i Nordsjøen mot Europa, for forsyning offshore plattformer, for tilknytning til offshore vindmølleparker og for kabler i sentralnettet for både HVAC- og HVDC-teknologiløsninger. Spenning [kv] Trasélengde [km] Overføringsevne [MW] Skagerrak NorNed Nord.Link UK Tabell 1 Statnetts nettutviklingsplan (NUP 2010) for utveksling av vannkraftbasert ballansekraft Kabelbehov for offshore elektrifisering, vindmølleparker og sentralnettet i Norge er diskutert i nærmere i Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 17

18 Vedlegg A Tilstandsbeskrivelse detaljer sett fra aktørens side ABB ABB er verdensledende på kraft- og automasjonsteknologi, og leverer løsninger som forbedrer ytelsen og reduserer miljøbelastningen for sine kunder inne energiforsyning og industri. ABB i Norge er en del av den verdensomspennende ABB-gruppen som har hovedkontor i Sveits. ABB AS har virksomhet over hele landet med ca ansatte. ABBs kraftvirksomhet bygger på nesten 100 års erfaring og kunnskaper som ledende leverandør til norsk og internasjonal kraftbransje. ABB utvikler kostnadseffektive, pålitelige og miljøvennlige løsninger og teknologier for kraftbransjen. ABB legger særlig vekt på å arbeide for en mer bærekraftig utnyttelse av våre energiressurser. ABBs automasjonsvirksomhet er verdensledende når det gjelder komplette elektro- og automasjonssystemer til industriell produksjon, særlig bil-, olje- og gass-, skips-, papir- og metallindustrien. Utvikling av ny teknologi og integrerte totalløsninger forbedrer industriens kostnads- og ressurseffektivitet, produksjonskvalitet og produktivitet. ABBs overordnede mål og ambisjoner er gitt under: Figur 6 F Kraftindustri - glassisolatorer Kilde: Statkraft Generelt skal være leveringsdyktig på produkter og løsninger nødvendig for implementering av nye kabelforbindelser Videre utvikling av VSC HVDC 5 teknologi mot høyere ytelser. Levere teknologi til regionalt HVDC grid på kort sikt, Pan-europeisk HVDC grid på lang sikt (etter 2020?). Være en attraktiv leverandør av Smart Grid løsninger. 5 VSC HVDC: Voltage Source Converter, High Voltage Direct Current Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 18

19 4 Dagens FoU Teknologisk forskning av relevans for sentralnettet/regionalnettet utføres i dag hovedsakelig i miljøene NTNU/SINTEF Energi og STRI 6. Ved Institutt for Energiteknikk (IFE) gjennomføres det systemanalyser med relevans for styring og utvikling av kraftnettet i Norge. Flere høgskoler utfører forskning ng i tilknytning til sine studer og har prosjekt- og hovedoppgaver sammen med Statnett. Mye av denne forskningen er finansiert gjennom dedikerte programmer i Norges forskningsråd, både som kompetansebyggende prosjekter og innovasjonsprosjekter. Innovasjonsprosjektene utføres på oppdrag for teknologileverandører og nettselskap. Statnett har sine egne forskningsprogrammer, som gjennomføres med intern innsats og ved hjelp av ressurser fra miljøene som nevnt over. Statnett er også aktivt med i ENTSO-E 7 for identifisering av felles FoU-utfordringer for TSOene i Europa og for mulig samarbeid om felles FoU-prosjekter. Industrien selv utfører betydelig FoU aktivitet, både alene og gjennom bilaterale prosjekter med Statnett, konsulentmiljøer i Norge, STRI, SINTEF Energi. En detaljert gjennomgang av dagens FoU er gitt i Vedlegg D: Dagens FoU. Figur 7 Bygdøy Oslo Foto: Statkraft 6 STRI er et uavhengig foretak som tilbyr konsulenttjenester for energibransjen, spesielt innenfor kraftsystem med tilhørende primærkomponenter. STRI er også akkreditert som høgspent laboratorium. STRI er lokalisert i Ludvika i Sverige. For mer detaljert informasjon, se: 7 ENTSO E: European Network of Transmission System Operators - Electricity Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 19

20 Industriens ambisjoner, FoU-mål og FoU-utfordringer utfordringer Introduksjon I det foregående er utfordringene for det fremtidige kraftsystemet aftsystemet grundig presentert. presentert Likeledes er det gjort rede for de ulike aktørenes ambisjoner. Utfordringene ligger naturlig innenfor følgende hovedområder: Miljøhensyn og oppnåelse av klimamål gjennom integrasjon av fornybare kraftkilder og bygging av miljøvennlige løsninger for nettinfrastrukturen - Klimamål og integrasjon av fornybare energikilder Forsyningssikkerhet Markedsutvikling og verdiskapning gjennom gjennom leveranse av balansekraft (Norge som svingnasjon) og etter 2020 grønn energi til Europa - Balansekraft - Kabelforbindelser mot Europa -- Kompetanse Dette siste hovedområdet gjenspeiler behovet for sikring og videreutvikling av kompetanse, slik at aktørene i energibransjen kan være i stand til løse de utfordringene de står ovenfor knyttet til utvikling og implementering av fremtidens energisystemer. Gruppen har i den kommende gjennomgangen avgrenset arbeidet til den delen av utfordringene som kan løses ved hjelp av FoU, og der norske bidrag kan ha en betydning for å løse utfordringene utfordringen som man står ovenfor samt gi verdiskapning. I Tabell 2 under er det,, for å gi en enkel oversikt, listet opp teknologiske, markedsmessige og politiske utfordringer for hvert av hovedområdene hovedområde og hvilke systemmessig utfordringer dette vil medføre medfør for en overgang fra dagens til fremtidens energisystem. Denne rapporten, delrapport 1, tar for seg teknologiske utfordringer knyttet til transmisjonsnettet ransmisjonsnettet, mens de utfordringene som er relatert til distribusjonsnettet blir behandlet i delrapport 2. De markedsmessige og politiske utfordringene blir behandlet i delrapport 3 Rammer, Politikk og Marked. Det er også verdt å merke seg at noen av hovedområdene vil ha innvirkning på valg av teknologiske nologiske løsninger for transmisjonsnettet gitt utviklingen innen distribusjonsnettet og vice versa. Dette er nevnt spesielt i avsnitt 7 og må koordineres ineres i det valg av FoU-mål og aktiviteter for å nå ambisjonene om å utvikle et kraftsystem i Norge som møter fremtidens utfordringer. Figur 8 Kraftlinjer Foto: Statnett Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon Side 20

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10 Energistatus Innhold Utgitt av: NVE Redaktør: Ellen Skaansar 1. utgave: januar 2011 2. utgave: januar 2011 Foto: forrige side, s. 2, 15, 19, 25 og 91 Bjørn Lytskjold/NVE, s. 23, 35, 73, 76 Hilde Totland

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer