Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 1 av 10 AVTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 1 av 10 AVTALE"

Transkript

1 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 1 av 10 AVTALE (Versjon ) mellom St. Olavs Hospital HF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (heretter benevnt NTNU) om eiendomsforhold og råderett, forvaltning, drift og vedlikehold av nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs Hospital 1. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER Staten ved Sosial- og helsedepartementet (SHD) og Sør-Trøndelag fylkeskommune inngikk 9. september 1999 revidert avtale om bygging av ny universitetsklinikk i Trondheim RIT 2000 ( Revidert avtale ), jfr. Stortingets behandling av St.prp. nr. 1, tillegg 4 ( ) og Budsjett-Inst. S. nr. 11 ( ). Som følge av statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten trådte Helse Midt-Norge RHF inn i fylkeskommunes rettigheter og plikter etter Revidert avtale av Ved St. prp. 53 ( ) ble Helse Midt-Norge RHF gitt en samlet ansvarsposisjon som byggherre i forhold til planlegging og utbygging av den nye universitetsklinikken, St. Olavs Hospital. St. Olavs Hospital HF eies av Helse Midt-Norge RHF og skal ivaretar eieransvaret etter avtale med/fullmakt fra det regionale helseforetaket. Det fremgår av St.prp. nr. 53 ( ), pkt. 5 at Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) skal finansiere universitets- og høgskolearealene i sykehuset slik det også er forutsatt i Revidert avtale pkt. 7 og St.prp. nr. 1 ( ) pkt ,og at NTNU skal være eier av arealene. Foreliggende avtale inngås mellom eierne St. Olavs Hospital HF og NTNU. Den utbygging som omhandles i revidert avtale er i denne avtale omtalt som nytt universitetssykehus. I prosjektet nytt universitetssykehus inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs Hospital HF i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt universitetssykehus. Realiseringen av nytt universitetssykehus er en felles utbygging mellom UFD for så vidt gjelder universitets- og høgskoleformål og Helse Midt-Norge RHF for så vidt gjelder sykehusformål, jfr. utbyggingsavtalen.

2 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 2 av 10 Nytt universitetssykehus bygger på en modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de samme anleggene som bygges for de kliniske funksjonene. Denne avtale omfatter ikke inventar og brukerutstyr, med mindre annet ikke er fastsatt i egen avtale. 2. AVTALENS FORMÅL 2.1 Denne avtale skal danne grunnlaget for oppfølging av forutsetningene om at NTNU skal eie universitets- og høyskolearealene og at St. Olavs Hospital HF skal eie sykehusarealene. 2.2 Denne avtale skal dessuten regulere forholdet mellom eierne og danne grunnlaget for en hensiktsmessig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling ( FDVU ) av det nye universitetssykehuset slik som forutsatt i Revidert avtale og St. prp. nr. 1 ( ), og slik at arealene/anleggene i byggenes økonomiske levetid skal være tjenelige for sine formål og realkapitalens verdi opprettholdes. Videre skal avtalen danne grunnlag for hensiktsmessige og kostnadseffektive servicetjenester i universitetssykehuset herunder samordning av servicetjenester og utarbeidelse av underliggende avtaler. Underliggende avtaler kan utfylle og presisere, men ikke stride mot denne avtalen. 2.3 Avtalens omfang Avtalen består av dette avtaledokumentet samt vedleggene 1-4. Ved motstrid mellom bestemmelser i avtaledokumentet og bestemmelser i vedleggene, har avtaledokumentets bestemmelser forrang. 3. EIERFORHOLD 3.1. Hovedprinsipper Innenfor det nye universitetssykehuset vil det være bygningsmessige arealer med tre ulike eierforhold: NTNU skal være eksklusiv eier av universitets- og høyskolearealene St. Olavs Hospital HF skal være eksklusiv eier av sykehusarealene bygningsmessige arealer beregnet til felles bruk skal ligge i et tingsrettslig sameie ( sameiet ). I sameiet inngår dessuten bygningskropp, indre tekniske anlegg og all annen utendørs

3 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 3 av 10 og innendørs infrastruktur som begge parter har bekostet. Inn i sameiet inngår videre det grunnareal som er tatt inn i kostnadsoverslaget, jf. pkt. 3.2, tredje avsnitt nedenfor. Partene skal i samsvar med pkt 3.3 særskilt angi eventuelle deler av infrastruktur eller annet som ikke er beregnet på felles bruk. I denne avtale omfattes dette av betegnelsen eksklusive arealer. Fastsettelse av partenes eierandeler i sameiet skal bygge på følgende prinsipper: For de deler av sameiet som gjelder bygningsarealer til felles bruk, fastsettes sameieandelen etter arealfordelingen i bygget jf. pkt For det øvrige sameiet, dvs. deler som ikke er knyttet til en konkret bygningsmessig enhet, generell infrastruktur utenfor bygg m.v., skal eierandelen fastsettes i samsvar med de samlede arealer for nytt universitetssykehus jf. pkt Sameiet er ikke et eget rettssubjekt, slik at rettighetene og pliktene som følger av sameieforholdet må utøves av St. Olavs Hospital HF og UFD som selvstendige rettssubjekter Nærmere om eierandeler og rettigheter til grunn Samlet bruttoareal til nytt universitetssykehus er p.t. anslått til m². NTNUs arealdel er beregnet til m² - som svarer til 26,05 % av totalarealet. Dette inkluderer både de arealer der NTNU har eksklusive eierrettigheter og NTNUs andel av det som etter pkt. 3.1 ovenfor skal ligge i et tingsrettslig sameie. St. Olavs Hospital HF skal anses som eier av det øvrige bygningsmessige areal som inngår i utbyggingen, inklusive en forholdsmessig andel av sameiet. Deler av grunnarealet er ervervet i forbindelse med utbygging av nytt universitetssykehus. Dette grunnareal skal partene eie i sameie med prosentvis eierandel som angitt ovenfor. Hvilket grunnareal dette gjelder er nærmere angitt i vedlegg 2 til herværende avtale. Det øvrige grunnareal eies av St. Olavs Hospital HF. Rettigheter til veier og parkeringsanlegg også på sameiets grunn slik det fremgår av vedlegg 3 er/vil bli overført til Trondheim kommune etter nærmere avtale. Trondheim kommune forutsettes samtidig å overta alt ansvar for drift og vedlikehold av arealene. NTNU skal ha en vederlagsfri festerett til det grunnareal som skal benyttes til bygging av nytt universitetssykehus, og som i dag eies av St. Olavs Hospital HF. Den vederlagsfrie festeretten skal kunne overtas av NTNUs rettsetterfølgere, og skal vare så lenge det drives undervisning og/eller forskning på universitetssykehuset.

4 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 4 av 10 NTNU skal for øvrig betale sin andel av kostnader forbundet med tomten så som eiendomsskatt, avgifter etc Fastsettelse av eierandeler Den endelige fastsettelse av partenes eksklusive eierandeler og hva som inngår i sameiet skal skje i forbindelse med vedtakelsen av forprosjektet for hvert enkelt byggetrinn. Eierandelene justeres om nødvendig ved ferdigstillelse av hvert byggetrinn og i forbindelse med endelig ferdigstillelse av nytt universitetssykehus. Partene er innforstått med at dette vil kunne medføre at partenes eierandeler varierer over tid, og at den endelige prosentvise fordeling av eierandelene mellom partene kan avvike noe fra det som fremgår av i pkt. 3.2 ved endelig ferdigstillelse av nytt universitetssykehus. Eksklusive eierandeler og sameieandeler beskrives/avmerkes på de tegninger og det forprosjektmaterialet som er vedtatt av partene, og på tilsvarende dokumenter ved/ etter ferdigstillelse. Tegninger og annet materiale skal til enhver tid holdes ajour. Endringer skal dateres og signes av representanter for begge parter hver gang eierandelene fastsettes/justeres, og det skal dessuten særskilt fremgå hvilket tidligere dokument ajourføringen gjelder. Samlet og oppdatert oversikt over eksklusive arealer og hva som ligger i sameie følger denne avtale som vedlegg Begrensninger i partenes råderett Partene skal utnytte sine eksklusive eierandeler og sameiet i samsvar med formålet for nytt universitetssykehus og på en slik måte at det ikke er til ulempe for den annen part. Ingen av partene kan foreta bruksendringer av vesentlig betydning uten samtykke fra den annen. Dog skal det kunne foretas løpende endringer som er en naturlig del av bruken og utviklingen. Ved endringer som vil kunne få betydning for den annen part skal den annen part varsles i god tid og unødige ulemper for den annen må unngås. Partene skal gjensidig varsle hverandre om forvaltningsmessige endringer av betydning for driften av nytt universitetssykehus. Overdragelse av eksklusive eierandeler/ sameieandeler til andre rettssubjekter skal varsles i så god tid som mulig og partene skal i fellesskap bli enige om hvilke mulige endringer det kan få for driften av universitetssykehuset eller denne avtale. Partenes eksklusive eierandeler eller andel av sameiet skal ikke kunne pantsettes uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Partene kan på sitt eksklusive areal selv bekoste og plassere det utstyr og inventar vedkommende part finner hensiktsmessig, forutsatt at det ikke er til urimelig ulempe for den annen part, jf. også pkt. 4.4, siste avsnitt Begrenset omsettelighet

5 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 5 av 10 Partene kan ikke overdra sine eksklusive eierandeler eller sin andel i sameiet til tredjemann uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Overdragelse kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn. Ved overdragelse til tredjemann skal den annen part ha fortrinnsrett til å overta den overdragende parts andel av nytt universitetssykehus. Overdragelse må varsles minst to år før overdragelse kan kreves gjennomført. Ved bruk av fortrinnsretten skal prisen for andelen reflektere anleggets tekniske verdi og partenes investeringer. Ved overdragelse som nevnt i annet avsnitt over, skal andelen takseres. Ved overdragelse til andre, - som medfører at kun én av partene blir gjenværende sameier i fysisk avgrensede bygg - kan den gjenværende opprinnelige part kreve bygget seksjonert Tinglysing og seksjonering NTNUs eierandel i de grunnarealer som fremgår av vedlegg 2 kan tinglyses. Kostnadene, herunder eventuell dokumentavgift, dekkes av NTNU. Tinglysing av festerett eller andre rettigheter som har som gjenstand en fast eiendom i rettskretsen skal ellers kunne kreves av den part som har behov for det som i så fall også skal dekke kostnadene. Den annen part skal i nødvendig utstrekning medvirke, med mindre han har saklig grunn til å motsette seg endringen. 4. FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD, UTVIKLING OG SERVICE - FDVUS 4.1. Eksklusive arealer Med de unntak som ellers fremgår av denne avtalen skal partene skal ha eksklusiv råderett over sine eksklusive arealer, jf. pkt 3 ovenfor. Driften må skje hensynsfullt og uten å påføre den annen part urimelige ulemper. Partene plikter å holde sine eksklusive arealer i god og forskriftsmessig stand Driftsstyret - ansvarsområde Det skal oppnevnes et driftsstyre som skal ha ansvaret for FDVUS i sameiet. Partene vil dessuten overlate ansvaret for FDVUS av/i sine eksklusive arealer til driftsstyret for sameiet, med mindre særlige hensyn tilsier at en partene selv skal ha ansvaret for FDVUS av/i nærmere angitte arealer. Det er opp til den enkelte part å avgjøre om slike særlige hensyn foreligger. Driftsstyrets forvaltning skal skje i samsvar med partenes formål med nytt universitetssykehus, denne avtale og annet regelverk partene

6 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 6 av 10 måtte bli enige om. Driftsstyret skal i tillegg ha et ansvar for å ivareta de felles interesser som er knyttet til driften av nytt universitetssykehus, og skal herunder gi råd til partene i spørsmål som ligger under deres eksklusive råderett, og i slike forhold som er omtalt under pkt. 4.6 nedenfor. Driftsstyret skal ha et særlig ansvar for å vurdere langsiktige forhold og tiltak knyttet til eiendomsmassen ved nytt universitetssykehus. Driftsstyret kan også tillegges ansvar for andre bygg og anlegg benyttet til helserelaterte formål og som eies eller leies av partene. Driftsstyrets fullmakter er begrenset av de rammer og retningslinjer partene gir, herunder budsjettforutsetninger. Driftsstyret har ikke fullmakt til å oppta lån for å dekke utgifter knyttet til FDVUS eller andre forhold rundt nytt universitetssykehus. Driftstyret skal bestå av fire representanter, hvorav to oppnevnes av St. Olavs Hospital HF og to av NTNU. St. Olavs Hospital utpeker leder. Styremedlemmene skal oppnevnes administrativt. Hver av partene skal kunne instruere de styremedlemmer vedkommende part har oppnevnt. Forut for oppnevningen skal sammensetningen av driftsstyret drøftes i Kontaktutvalget mellom NTNU og St. Olavs Hospital HF. Driftstyret må være oppnevnt og i arbeid i så god tid at nødvendige budsjetter, kontrakter, fagfolk m.v. er på plass og virksomme fra driftsstyret overtar ansvaret for driften. Driftsstyret skal i sitt virke være underlagt forvaltningslovens habilitetsregler. Regelverk for styrets arbeid følger denne avtale som vedlegg Overtakelse av bygg og anlegg Helse Midt-Norge v/helsebygg Midt Norge overleverer til partene følgende: 1) eierskapet til nye bygg, anlegg og utstyr med sluttregnskap for kostnader pr. senter inkl. utstyr samt alle serviceavtaler som er inngått i prosjektperioden med entreprenører(opsjoner på drift og vedlikehold), leverandører og annet. 2) ansvaret for videre drift, vedlikehold og utvikling (FDVUS) for bygg,anlegg og uystyr etter gjennomført overleveringsforretning i hht. vedtatte retningslinjer inkl. sluttdokumentasjon, ferdigattester, rapporter, FDV-dokumentasjon og komplette utstyrs- og inventarlister. Driftsstyret overtar ansvaret for FDVUS for nye bygg, anlegg og utstyr ved St. Olavs Hospital fra partene. Det forutsettes at driftsstyret mottar fra partene all nødvendig dokumentasjon for å ivareta ansvaret. 4.4 Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service

7 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 7 av 10 Driftsstyret skal ha ansvaret for en rasjonell, kostnadseffektiv og hensynsfull FDVUS, og slik at brukere, partene eller tredjemenn ikke påføres unødige ulemper. FDV skal være av alminnelig god standard, og minst slik at arealene/anleggene er tjenelig for sitt formål og slik at realkapitalens verdi opprettholdes. Driftsstyret skal sørge for den praktiske gjennomføringen av FDVUS, herunder inngåelse av avtale med driftsavdelingen ved sykehuset, ved universitetet eller med selvstendige driftsselskap. Slike avtaler må godkjennes av partene ved deres befullmektigede representanter. 4.5 Fordeling av kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service Utgifter driftsstyret pådrar partene i forbindelse med FDVUS av/i nytt universitetssykehus skal deles på partene i samsvar med de faktiske kostnader ved ulik bruk av arealene. Partene skal enes om en kostnadsnøkkel for de enkelte arealtyper/sameiedeler, hvor det bl.a. skal tas hensyn til ulike hygienekrav, tørre/våte bygg, ulik bruk m.v. Eventuelt kan partene overlate spørsmålet til driftstyret som ved enstemmighet kan vedta kostnadsnøkkel. Dersom en parts forhold påfører sameiet eller den annen part en påviselig større utgift enn det som er tatt hensyn til ved kostnadsfordelingen, skal driftsstyret ta initiativ til å endre kostnadsnøkler eller den aktuelle kostnadsfordeling. 4.6 Utgiftsansvar budsjettet For at nytt universitetssykehus skal fungere og ivareta sine oppgaver, må hver av partene av hensyn til den annen part, pasientene, studentene og andre brukere sørge for at de nødvendige midler bevilges og stilles til driftsstyrets rådighet. Partene skal være ansvarlig for å skaffe dekning for driftsstyrets budsjett i samsvar med den fordeling som er bestemt under pkt Driftsstyret skal oversende utkast til årsbudsjett til partene innen de frister som partene setter for sitt budsjettarbeid. Partene behandler budsjettutkastet i samsvar med sine egne rutiner. Det samlede budsjett partene vedtar skal gjelde som driftsstyrets budsjett i budsjettperioden. Driftsstyret setter opp et likviditetsbudsjett. Partene vil sørge for at det regelmessig blir overført tilstrekkelige midler til å dekke driftsstyrets løpende utgifter. 4.7 Påkostninger - endringer Driftsstyret plikter løpende å vurdere behovet for utbedringer, nyinvesteringer, ombygging, påbygging eller andre endringer ved nytt universitetssykehus, og å fremme forslag for partene om nødvendige budsjettmessige konsekvenser.

8 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 8 av 10 Utgiftsdekningen for slike nødvendige tiltak innarbeides såvidt mulig i de årlige budsjettforslag, likevel slik at investeringspregede tiltak som skal fordeles over flere år spesifiseres og kostnadsberegnes særskilt. Det kan utarbeides særskilte prosedyrer for større tiltak. Partene kan selv utføre og bekoste bygningsmessige endringer av sine eksklusive arealer. Slike planlagte endringer skal varsles driftsstyret i god tid, herunder ved oversendelse av planer og tegninger. Endringene må ikke være til urimelig eller unødig ulempe for den annen part 4.8 Ødeleggelse forsikring. Driftsstyret tegner en felles skade knyttet til bygningene og inventar beregnet til felles bruk. Forsikringsavtalen(e) skal være tilpasset det særlige forholdet mellom partene.. Kostnadene til forsikringen fordeles etter det alminnelige prinsipp i kap Avtalen(e) tegnes i helseforetakets navn, men med NTNU som medbegunstiget etter polisen(e). Partene avgjør selv om og i tilfelle hvordan de vil forsikre de øvrige verdier knyttet til sine eksklusive arealer i nytt universitetssykehus. Dersom forsikringsbeløp utbetales, avgjør skadelidte, i samråd med driftsstyret og den annen part, hvordan forsikringsbeløpet skal benyttes. 4.9 Ansvar partene pådrar hverandre eller tredjemann. Driftsstyret Ansvar partene måtte pådra hverandre eller tredjemann knyttet til nytt universitetssykehus og som ikke er nærmere regulert i herværende avtale, skal bæres av den part som er etter alminnelige erstatningsregler er ansvarlig. SLUTNINGSBESTEMMELSER 5.1. Særskilte forutsetninger Denne avtale bygger på, og forutsetter at den avtalte ansvars- og kostnadsfordeling ligger innenfor tidligere avtaler om bla. medisinerutdanningen i Trondheim og de forutsetninger som lagt for bidrag til St. Olavs Hospital over offentlige budsjetter. Dette innebærer at eventuelle kostnader for sykehuseier knyttet til undervisnings- og forskningsvirksomheten ved sykehuset som St. Olavs Hospital HF kompenseres for gjennom andre ordninger, skal komme til fradrag før kostnadsfordelingen i henhold til denne avtalen foretas Reforhandlinger/Endringer

9 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 9 av 10 Herværende avtale skal som utgangspunkt gjelde for universitetssykehusets økonomiske levetid, - og det vil følgelig kunne være behov for revideringer og reforhandlinger både av eierskapet og FDV. Partene er enige om at avtalen i tilfelle skal reforhandles under hensyntaken til en balanse i kontraktsforholdet og en hensiktsmessig og kostnadseffektiv FDV av det nye universitetssykehus. Partene er videre innforstått med at de tidligere avtaler om bla. medisinerutdanning vil måtte gjennomgås innen undervisningen starter opp i nytt universitetssykehus Ikrafttredelse, varighet og oppsigelse Avtalen trer i kraft når den er undertegnet av begge parter og løper i ubestemt tid. Avtalen skal ikke ensidig kunne sies opp av en av partene, med mindre en part ønsker i sin helhet å overdra sin eksklusive eierandel eller sameieandel til tredjemann, jf. pkt. 3.5 og 5.2 ovenfor Tvister - verneting Tvister som måtte oppstå om forståelsen av denne kontrakt eller som for øvrig har sitt utspring i driften av nytt universitetssykehus, skal søkes løst i minnelighet. Hver av partene skal kunne kreve at partene kommer sammen for å drøfte tvistens gjenstand og løsningsforslag. Dersom partene ikke er kommet til enighet innen to måneder etter at drøftinger beviselig er krevet, kan hver av partene kreve at tvisten overlates en særskilt meglingsnemnd. Meglingsnemnda skal bestå av tre medlemmer, hvorav partene oppnevner hvert sitt medlem som i fellesskap blir enige om å oppnevne et tredje, nøytralt medlem. Meglingsnemndas faglige kompetanse avgjøres ut fra sakens art. Dersom det ikke blir fremmet krav etter annet avsnitt over eller dersom meglingsnemnda ikke innen rimelig tid legger frem noe forslag partene finner å kunne slutte seg til, kan hver av partene kreve at tvisten løses av domstolene i samsvar med vanlige regler. Partene vedtar Trondheim tingrett som verneting ved rettergang. -o0o- Herværende avtale er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene. Trondheim,

10 Sameieavtale St. Olavs Hospital HF UFD nytt universitetssykehus i Trondheim St. Olavs HospitalSide 10 av 10 Vedlegg: 1. Ajourført oversikt over partenes arealer og tekniske installasjoner eid av partene eksklusivt eller i sameie.. 2. Oversikt over grunnareal som partene skal eie i sameie. 3. Oversikt over grunnareal (veier/parkeringsanlegg) som skal overskjøtes til Trondheim kommune. 4. Regelverk for styrets arbeid

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

NTNU Hovedarkivet 1. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER

NTNU Hovedarkivet 1. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER c0 ST. OLAVS HOSPITAL O NTNU UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM NTNU Hovedarkivet Saksnr...: ^... ;; SAMEIEAVTALE mellom St. Olavs Hospital HF og staten ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2005 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR MARIENFRYD UTOMHUSSAMEIE

VEDTEKTER FOR MARIENFRYD UTOMHUSSAMEIE VEDTEKTER FOR MARIENFRYD UTOMHUSSAMEIE Fastsatt av Marienfryd AS/ Veidekke Bolig AS som første eier av samtlige ideelle andeler ved områdets utbygging 1.0 Sameiets medlemmer, formål og forutsetningene

Detaljer

SAMEIEAVTALE. Sameiets navn er "Sameiet Skjoldnes Vel I" ("Sameiet"). Sameierne utgjør i fellesskap eierne av Sameiet.

SAMEIEAVTALE. Sameiets navn er Sameiet Skjoldnes Vel I (Sameiet). Sameierne utgjør i fellesskap eierne av Sameiet. SAMEIEAVTALE Det er dags dato inngått slik sameieavtale ("Sameieavtalen") vedrørende utendørs grunnarealer innenfor planområdet "Skjoldnes Boliger", PlanID 17340000 i Bergen mellom: Sameiet Skjoldnes I

Detaljer

UTBYGGINGSAVTA LE FOR NYTT KJØPESENTER - ØRNES SENTRUM. mellom. Ørnes Handelseiendom (Utbygger) og. Meløy kommune (Kommunen)

UTBYGGINGSAVTA LE FOR NYTT KJØPESENTER - ØRNES SENTRUM. mellom. Ørnes Handelseiendom (Utbygger) og. Meløy kommune (Kommunen) UTBYGGINGSAVTA LE FOR NYTT KJØPESENTER - ØRNES SENTRUM mellom Ørnes Handelseiendom (Utbygger) og Meløy kommune (Kommunen) 1 1. GENERELT 1.1 Parter Meløy Kommune, Org.nr 970 189 866, videre benevnt som

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom. Drammen kommune ( DK ), org. nr og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr

UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom. Drammen kommune ( DK ), org. nr og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom Drammen kommune ( DK ), org. nr. 939 214 895 og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr. 980 374 505 Forslag 2.12.2014, rev. 18.5.2015 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

RAMMEAVTALE. mellom. Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SAMARBEID OM UNIVERSITETSKLINIKKFUNKSJONENE.

RAMMEAVTALE. mellom. Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SAMARBEID OM UNIVERSITETSKLINIKKFUNKSJONENE. RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om SAMARBEID OM UNIVERSITETSKLINIKKFUNKSJONENE. i INNLEDNING Denne rammeavtalen bygger på bestemmelsene i Lov om

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtekter for Sameiet [ ] vedtatt på sameiermøte den :

VEDTEKTER. Vedtekter for Sameiet [ ] vedtatt på sameiermøte den : 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 VEDTEKTER Vedtekter for Sameiet [ ] vedtatt på sameiermøte den 0.0.00: 1 Navn Sameiets navn er Sameiet [ ]. Eiendommen VEDTEKTER FOR SAMEIET [ ] Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Datert 03. 06. 2014. Vedtatt av Sørum kommune den. Kommunestyresak 1. Generelt For denne avtalen gjelder de samme definisjoner som gis i plan- og bygningsloven

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE

2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE År 2012, den [ dag, måned ] er det mellom 1) MIRA (i det følgende kalt MIRA ), (org.nr. [ ], [ adresse ], og 2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. mellom. Orkdal kommune, org nr (Kommunen) Orkdalsveien 82 B AS, org nr

UTBYGGINGSAVTALE. mellom. Orkdal kommune, org nr (Kommunen) Orkdalsveien 82 B AS, org nr UTBYGGINGSAVTALE mellom Orkdal kommune, org nr. 958 731 558 (Kommunen) og Orkdalsveien 82 B AS, org nr. 994 970 097 (Utbygger/Fester) 1.Utbygging av infrastruktur for Rømme Øvre Mellom Utbygger og Kommunen

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 UTBYGGINGSAVTALE FOR Levabygg AS / SJØGATA 33 Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 2 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Levanger kommune Org.nr. 938587051 heretter betegnet som LK, og Levabygg AS / (Sjøgata

Detaljer

Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune

Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune 1 2 Innhold 1. Avtalens parter... 3 2. Generelt... 3 3. Avtalens formål og geografisk avgrensning... 3 4. Grunneiernes

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg Mellom Larvik Kommune v/ Kommunalteknikk, nedenfor kalt «kommunen» og Farriseidet Eiendom AS org nr 969 026 066, nedenfor kalt «utbygger», er det inngått

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen 1. Formål og virkeområde 1.1 Formålet med denne rammeavtale om praksiskonsulentordningen (heretter kalt

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Sammensetning og oppnevning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid

Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid Overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid 1. Avtalens parter Avtalens parter er Universitetet i Bergen (Universitetet), org. nr 874 789 542, og Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn)

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) VEDTEKTER av 29.08.97, endringsforslag av 03.03.08 for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) Navn, selskapsform, kontor Selskapets navn er Drammensregionens Interkommunale Havnevesen

Detaljer

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006

Sameiet St. OlavS HOSpital ÅRSRappORt 2006 Sameiet St. Olavs Hospital ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLD Sameiet St. Olavs Hospital 3 Årsberetning 2006 4 Resultatregnskap 6 Noter 6 Regelverk for sameiet 7 Sameiet St. Olavs Hospital Historikk Det formelle

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

U t b y g g i n g s a v t a l e

U t b y g g i n g s a v t a l e U t b y g g i n g s a v t a l e Nordre Vågnes reguleringsplan 1667 Utbygger: Nordre Vågnes utbygging AS mellom Tromsø kommune (TK) og Magne Mortensen (Utbygger) I Avtalens formål Formålet med avtalen er

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for.

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. og [BEDRIFT X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

Avtale om samarbeid om Follo barne- og ungdomsskole mellom

Avtale om samarbeid om Follo barne- og ungdomsskole mellom Avtale om samarbeid om Follo barne- og ungdomsskole mellom 1. Formål Enebakk kommune Frogn kommune Nesodden kommune Oppegård kommune Vestby kommune Ås kommune og Ski kommune (vertskommune) Ovennevnte kommuner

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom [Avgivende virksomhet] og Sykehusinnkjøp HF INNHOLD 1. BAKGRUNN... 2 2. VIRKSOMHETEN... 2 3. PRO & CONTRA... 5 4. OVERTAKELSE OG OVERTAKELSESDATO... 6 5. FORSIKRINGER...

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/06 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10, 3. etg. Møtedato: 04.10.2006, kl 13.00 15.00 Sak SAKSLISTE 32/06 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

U T B Y G I N G S A V T A L E. Veldrebakken boligfelt i Larvik

U T B Y G I N G S A V T A L E. Veldrebakken boligfelt i Larvik U T B Y G I N G S A V T A L E for Veldrebakken boligfelt i Larvik Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, og Schilla Treschow Hokholt, nedenfor kalt utbygger, er det inngått følgende avtale: 1.

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer Samboeravtale Følgende samboeravtale er i dag inngått mellom: Navn Fødsels og personnummer og Navn Fødsels og personnummer 1. Eiendeler som eies alene Det den enkelte av oss eide da vi flyttet sammen fortsetter

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Florelandet Nord Offentlig veiutløsning vest UTBYGGINGSAVTALE. FOR Gbnr. 26/33 mfl. i Flora kommune MELLOM

Florelandet Nord Offentlig veiutløsning vest UTBYGGINGSAVTALE. FOR Gbnr. 26/33 mfl. i Flora kommune MELLOM Florelandet Nord Offentlig veiutløsning vest UTBYGGINGSAVTALE FOR Gbnr. 26/33 mfl. i Flora kommune MELLOM Fjord Base AS (ORG. NR. 939 535 977) (heretter «Utbygger») OG FLORA KOMMUNE (ORG. NR. 935 473 578)

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE)

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) Utkast med alle forbehold SAMARBEIDSAVTALE mellom Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) og VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) I fellesskap benevnt «Partene»

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER PÅ LIFJELL

UTBYGGINGSAVTALER PÅ LIFJELL UTBYGGINGSAVTALER PÅ LIFJELL 1. Avtaleparter Denne avtalen er mellom Bø kommune og grunneier/utbygger. Parter i avtalen er Bø kommune og grunneierne/utbyggerne (heretter i fellesskap kalt grunneierne)

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF Saksbehandler: Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 30.1.2009 200800355 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 8-2009

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester)

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester) VEDLEGG 3 UTKAST Avtale om bortfeste av grunn mellom Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) og X, org. nr.. (fester) 1. Avtalens bakgrunn og forutsetninger Kristiansand kommune har utarbeidet

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler

Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler Byggeforskrift for Longyearbyen 2 Plan- og bygningslovens anvendelse I plan- og bygningsloven gjelder følgende paragrafer for Longyearbyen planområde:

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL.

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL. " Emne-rad kommune i 7-3 JUN! 29 " E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' x/å *:., ->T:~ ( l ; mellom Neslia Øvre AS (org. nr. 995 810 344) Adresse: Vangsvegen 13 5470 ROSENDAL "Utbygger" 08

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM SKOROAVAS GRUBER AS (UB) NAMSSKOGAN KOMMUNE (NK)

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM SKOROAVAS GRUBER AS (UB) NAMSSKOGAN KOMMUNE (NK) UTBYGGINGSAVTALE MELLOM SKOROAVAS GRUBER AS (UB) OG NAMSSKOGAN KOMMUNE (NK) 1. GENERELT 1.1.1 Avtalens parter Skorovas Gruber AS (UB) Org.nr. 998876761 (Utbygger - videre nevnt som UB) og Namsskogan kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJOLDNES P1 og P2

VEDTEKTER FOR SKJOLDNES P1 og P2 Disse vedtektene er utarbeidet i forbindelse med salg av boliger og parkeringsplasser i Prosjektet Skjoldnes. Vedtektene er å betrakte som foreløpige, og det tas forbehold om endringer i forbindelse med

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (logo) MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNEN OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM Side 1 av 9 AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM MELLOM OG Side

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 39/07 Godkjenning av møteprotokoll. 40/07 Økonomisk rapportering 2.kvartal 2007 MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 07/6672-1 Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 05.09.2007, kl 13.00 Sak 39/07 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune (heretter kalt kommunen) og St. Olavs Hospital HF (heretter kalt helseforetaket).

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune (heretter kalt kommunen) og St. Olavs Hospital HF (heretter kalt helseforetaket). SAMARBEIDSAVTALE 1 1. Parter Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune (heretter kalt kommunen) og St. Olavs Hospital HF (heretter kalt helseforetaket). Denne samarbeidsavtalen erstatter tidligere

Detaljer

HØRINGSUTKAST UTBYGGINGSAVTALE FOR FIDES EIENDOM LEVANGER AS. Eiendom H810-08, B/F/K-04(Gnr. 315, Bnr. 112)

HØRINGSUTKAST UTBYGGINGSAVTALE FOR FIDES EIENDOM LEVANGER AS. Eiendom H810-08, B/F/K-04(Gnr. 315, Bnr. 112) 1 HØRINGSUTKAST 09.02.2017 UTBYGGINGSAVTALE FOR FIDES EIENDOM LEVANGER AS Eiendom H810-08, B/F/K-04(Gnr. 315, Bnr. 112) 2 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Levanger kommune Org.nr. 938 587 051

Detaljer

A K S J O N Æ R A V T A L E

A K S J O N Æ R A V T A L E A K S J O N Æ R A V T A L E vedrørende NYTT NAVN AS Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått den [dato] mellom (1) BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531 (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Avtale. mellom Bergen kommune. (Org.nr ) og Os kommune. (Org.nr: ) om Reservevannforsyning til Os kommune

Avtale. mellom Bergen kommune. (Org.nr ) og Os kommune. (Org.nr: ) om Reservevannforsyning til Os kommune Avtale mellom Bergen kommune (Org.nr. 964 338 531) og Os kommune (Org.nr: 844 458 312) om Reservevannforsyning til Os kommune 1. Bakgrunn Os kommune har rettet forespørsel til Bergen kommune om reservevannforsyning.

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Saknr. 2056/10 Ark.nr. HDOK GNR/BNR. Saksbehandler: Hilde Merete Godager SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget gir Fylkesrådet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Forslag til avtale pr 8.4.14

Forslag til avtale pr 8.4.14 UTBYGGINGS-/REFUSJONSAVTALE Forslag til avtale pr 8.4.14 for vei mellom Bjørklundveien og Lamarktunet med tilhørende gang-/ sykkelvei/fortau, gatebelysning og komplett VA-anlegg mellom Sortland kommune

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer