prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Håkon Økland, seniorrådgiver Hemnes kommune Ole Petter Rundhaug, ass. rådmann Rana

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Håkon Økland, seniorrådgiver Hemnes kommune Ole Petter Rundhaug, ass. rådmann Rana"

Transkript

1 Kommunereformen «Ny kommune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna og Rana kl , formannskapssalen, rådhuset i Rana kommune Deltagere: Thore Hopperstad, rådmann Træna Kitt Grønningsæter, rådmann Rødøy Geir Sakariassen rådmann Nesna Amund Eriksen, rådmann Hemnes Robert Pettersen, rådmann Rana Arne Langset IHR-sekretariatet Silja Ildgruben prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Håkon Økland, seniorrådgiver Hemnes kommune Ole Petter Rundhaug, ass. rådmann Rana Forfall: Karl-Anton Swensen, rådmann Lurøy. 1. Øykommuneprosjektet presentasjon av Bygdeforsknings prosjektrapport v/thore Hopperstad Hovedpunkter fra presentasjonen: - Rapporten vurderes av Træna kommune som en god ståstedsanalyse ved innledningen til prosessen - Bygdeforskning vil komme til Træna for å presentere resultatene - Kommuneøkonomiprp. forventes å foreligge 12.mai og forventes bl.a. å fokusere på forpliktende vertskommunesamarbeid. Ellers skaper inntektssystemet usikkerhet. - Røstmodellen tilpasset kommuner med ekstreme avstandsulemper - Telemarksforskning holdt et godt foredrag i Bodø 21.april 2015 om «Attraktivitet i Nordland». De har i tillegg gjennomført en «Regional analyse om attraktivitet i Nordland» i Begge er i ettertid distribuert til medlemmene av utredningsgruppa (RG). Presentasjonen sendes som eget vedlegg ut sammen med referatet. 2. Godkjenning av dagsorden og referat fra møtet 12.mars 2015 Innspill til referat utsendt 17.mars gitt fra rådmannen i Lurøy i epost av 22.april. Innspillet til referatet ble gjennomgått uten at det framkom forslag til endringer. Beslutning: Referat fra møte 12.mars 2015 godkjent. For ettertida bør det settes tidsfrist for merknader til referatene.

2 Innspillet fra Lurøy til temaene på dagsorden ble vurdert under de enkelte pkt. som ble diskutert. 3. Gjennomgang av epost fra prosjektleder datert 30.mars 2015 Innspill til eposten mottatt fra Rødøy 20.april. Eposten var å oppfatte som prosjektleders forslag til oppfølging av konklusjonene fra møte i utredningsgruppa 12.mars. En gikk gjennom de enkelte punktene sammen med innspillet fra Rødøy kommune. Konklusjoner ut fra gjennomgangen: - Viktig at prosjektleder/rg oppdateres i forhold til milepæler i kommunenes prosjektplaner som kan ha betydning for utredningsarbeidet. - Hver kommune bør lage egen milepælsplan Rødøy s eksempel nedenfor kan om ønskelig brukes som mal. Tidspunkt Oppgave Kommentar Status Høst 14 Kommunestyret, vedtak om utredning Arbeidsgruppe nedsatt OK Høst 14 Innbyggerinvolvering Folkemøter OK Mars 15 Kommunereform temaside rodoy.kommune.no OK Mars 15 Innbyggerinvolvering (fase 1, info. Innhent.) Møte/unders. lokalutvalgene OK 1. kvartal 15 Utredningsalternativer avklares 3, inkl. å bestå OK Primo mai 15 Mai 15 Innbyggerinvolvering (fase 1, info. Innhent.) Innbyggerinvolvering (fase 1, info. Innhent.) Folkemøter Befolknings. undersøk 2. kvartal 15 Utredningsalternativer Beslutte hvilket September? Høst 15 Høst 15-uni 16 Juni 16 Løpende involvering Intensjonsavtale med aktuell...felles prosess Kommunestyret, vedtak om ny kommune Orientering kommunestyret Arbeidsgruppen/formannskapet Informere befolkning Hvert møte Temamøter ved behov Nettside, FB, Rødøy-løva, møter

3 - Øvrige pkt. i innspillet fra Rødøy fanges opp under andre pkt. i referatet 4. Koordinering mellom IHR-prosjektene Orientering om etablerte rutiner: - Faste koordineringsmøter før møtene i utredningsgruppa sist møte i Korgen 22.april hvor Amund Eriksen, Håkon Økland og Ole Petter Rundhaug deltok - Tema på siste møte: Agenda 23.april - kommuneoppdraget, mandat/bidrag fra arbeidsgruppene, samfunnsanalyse Rana-regionen, heimesider, innbyggerinvolvering, ungdomsundersøkelse 5. Gjennomgang av «Disposisjon for Ny kommune N-Helgeland» Epost fra Håkon Økland datert 17.april etter vedtak i RG-Vefsn Forslag til disposisjon i prinsippet lik den som foreligger for Vefsn-alternativet datert 17.april 2015, ble presentert uten at det framkom forslag til endringer. Disposisjonen forutsetter en arbeidsdeling mellom prosjektlederne og kvalitative innspill fra kommunene. Beslutning: Disposisjon datert 23.april 2015 legges til grunn for utredningsarbeidet 6. Status for prosjektplanene i hver kommune Orientering i de respektive styringsgrupper er aktuelt nå i vår. Prosjektleder vil kunne bidra med en felles PP-presentasjon som kommunene får vurdere hvorvidt kan benyttes. Fylkesmannen mener at spørsmålet om en intensjonsavtale må på dagsorden i den enkelte kommune. Det må skje som del av den politiske prosessen. Rødøy uttrykker ønske om at det etableres kontakt på politisk nivå. Beslutning: Alle kommunene lager egne prosjektplaner som ajourføres før møtene i utredningsgruppa slik at endringer kan fanges opp løpende. Milepæler i forhold til politisk involvering blir viktig å avklare så raskt det er mulig. 7. Gjennomgang og forankring av «Kommuneoppdraget» - se epost av 30.mars Kommunene må gjøre sine vurderinger i forhold til «Veilederens 10 kriterier og 4 roller med underliggende spørsmål» med utgangspunkt i 2 alternativ: - «Null»-alternativet - «Ny kommune N-Helgeland»-alternativet Et sentralt spørsmål - innenfor hvilket av alternativene kan kommunens mål best la seg realisere? Innspill fra Rødøy kommune: - Kommunestyret vil allerede 29.mai avklare hvorvidt «nullalternativet» skal tas med videre som et utredningsalternativ

4 - Dialog etablert med kommunene Meløy og Bodø disse vil bli fulgt opp videre Innspill fra Træna kommune: - Hva er godt og hva er dårlig finnes «nullalternativet»? - Usikkerhet rundt inntektssystemet gjør at vi kjenner ikke forutsetningene for «nullalternativet» - Hvilke alternativ er reelle? Innspill fra Rødøy kommune: - Ser ikke hensikten med at hver og en lager egen rapport med verktøyet Ny kommune vil jo bli identisk. Foreslår heller at prosjektleder sender ut, og at alle kommenterer eventuelle feil og mangler. - Prosjektleder bør kunne opp en mal med helt konkrete spørsmål hver kommune fyller inn i etter modellen økonomiavdelingen i Rana hadde brukt på nøkkeltalloppsett. Kan brukes på både kvalitative og kvantitative spørsmål. Ville forenkle prosessen med å innhente fakta. Beslutning: Kommuneoppdraget konkretiseres ut fra innspill/diskusjon fra prosjektledelsen og sendes ut ved første anledning. Kommunene henter ut kvantitative data om nåsituasjonen på overordnet nivå fra hensiktsmessige databaser eks. Kommuneprofil.no, Kommunebarometeret, Kostra. I tillegg vil økonomi- og IKT-gruppa be om informasjon på nøkkeltall-/systemnivå fra kommunene se pkt. 11 i referatet. 8. Innbyggerinvolvering/ungdomsundersøkelse verktøy gjennomføring i regi av hver kommune eller? Håkon Økland gikk gjennom forslag til ungdomsundersøkelse som planlegges gjennomført i de 4 kommunene i sør. Malen hentet fra en undersøkelse utformet av Norsk Senter for bygdeutvikling. Hovedpunkter fra gjennomgangen: - Forutsatt å være en ståstedsanalyse og betinger tilgang til mobilnr./epostadresser på alle elevene. Aldersgrense 18 år for telefonintervju. - Ønsker å fange opp elever i 10.klasse og alle på videregående skole - Forutsetter at kommunene koordinerer og sender inn lister som legges inn manuelt av prosjektleder. - Forespørsel oversendt Datatilsynet for godkjenning. Momenter fra diskusjonen i RG: - Svært krevende å spørre hele ungdomsgruppa, mer vanlig å gjøre et utvalg. For kommunene på N-Helgeland vil dette bli svært ressurskrevende å gjennomføre. - Bør vurdere alternative måter å nå ungdommen på via heimesider, elevportaler som Fronter o.l., stand på skoler i 1-2 dager e.l. - Helgeland Ungdomsråd ferdigstiller nå en veileder i samarbeid med UiN og FM der ulike dialogformer presenteres og drøftes.

5 - Nesna har gjennomført en undersøkelse via Sentio Research blant et utvalg på 9% av befolkningen. Ungdommen framstår som mest skeptisk til endringer i kommunestruktur. Beslutning: Den enkelte kommune må ivareta dialogen med eget ungdomsråd. En bør vurdere å tilrettelegge egne ungdomsundersøkelser via felles hjemmeside, kun som en mulighet for de som ønsker. Dialogen med innbyggerne må ivaretas av den enkelte kommune og plan for innbyggerdialogen bør konkretiseres i en tidlig fase i hver kommune. 9. Søknad om skjønnsmidler status, fastsetting av prinsipper for fordeling av midler til frikjøp mellom kommunene Søknaden bekreftet mottatt hos FM, men er ikke behandlet. Silja Ildgruben sjekker status. Beslutning: Avsatt beløp til frikjøp på kr ,- fordeles likt på alle kommunene unntatt Rana kr ,- på hver av de 5 kommunene o 10. Presentasjon av 1.versjon av heimeside «Ny kommune N-Helgeland» Foreløpig utkast presentert - Beslutning: Denne heimesida skal være en ren informasjonsside uten brukerdialog. Inngang til siden er via den enkelte kommunes hjemmeside (likt for alle). Det «skjulte opplegget» er at siden legges som en egen side under Rana kommune, alternativt som en egen «site» hvis teknisk og økonomisk mulig. Den utformes med kart og bilder med en innbydende layout. Viktig at den presenteres selv om ikke alle detaljer er på plass. Det gjennomføres en høringsrunde innen utredningsgruppa før siden lanseres. Lanseringsdato vanskelig å fastsette i øyeblikket 11. Oppnevning av representanter til faggrupper representant fra hver kommune - IKT: Beslutning: Mandat som i Vefsn-alternativet - «Faggruppe innen IKT framskaffer en oversikt over ulik programvare, kommunikasjonsutfordringer og eksisterende samarbeidsløsninger. Gruppen vurderer hva som trengs av omlegginger, investeringer og ny kompetanse m.m. for å få til felles IKT-løsning i en samlet kommune». Hver kommune peker ut kontaktperson og det vurderes som hensiktsmessig at Ståle Sjøvoll (Rana kommune) koordinerer arbeidet. Frist for arbeidet: 1.juni - Økonomi: Beslutning: Mandat som i Vefsn-alternativet(foreløpig): «Oppdraget består i å lage et opplegg for innhenting og kartlegging av relevante økonomiske opplysninger og bidra til å framskaffe opplysningene til prosjektet på en rasjonell og oversiktlig måte. Økonomisjefen i Hemnes har laget et oppsett over hvilke forhold som m.a. kan ha betydning for kommunens realøkonomi uten at det framkommer direkte fra regnskapene

6 og KOSTRA-tallene. Det foreligger et utkast til mal for innhenting av informasjon om eiendomsskatt og kraftinntekter. Disse kan være et utgangspunkt for videre arbeid. Konkretisert mandat/bestilling vil foreligge i uke 19 avventer innspill fra Vefsn kommune. Hver kommune peker ut kontaktperson og det vurderes som hensiktsmessig at Reidar Rausandaksel (Rana kommune) koordinerer arbeidet. Frist for arbeidet: 1.juni - Kartlegging av adm.ressurser/interne tjenester Beslutning: Ikke aktuelt med en egen gruppe forutsettes fanget opp av de spørsmål som kommunene får å besvare 11. Neste møte - Tidspunkt: Onsdag 27.mai kl.18:00, hotell Radisson Blue i Bodø. Mulighet til å flytte møtet ble diskutert. Det var ikke mulig å finne en annen dato som passet. - Saker: Ingen spesielle forslag fremmet 12. Eventuelt 1. «Samfunnsanalyse av Rana-regionen» - skal være distribuert til alle kommuner 2. Forslag til kartillustrasjon til bruk på heimeside/pp-presentasjoner - Sendes ut sammen med referatet 3. Erfaringer fra gjennomførte folkemøter - Kort orientering om gjennomført folkemøte på Nesna Ole Petter Rundhaug Referent

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer